Οδηγίες επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, Β’ΣΣ/Α1/6 Ιουλ 1948


ΘΕΜΑ: Οδηγίαι «ΚΟΡΩΝΙΣ»                    Β΄ΣΣ /Τ.Σ /Α1/6.7.48
ΠΡΟΣ: Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ                                  Α.Α.Π 540
ΚΟΙΝ: II MEΡΑΡΧΙΑΝ
ΓΕΣ/Α1
ΑΣΑ
ΑΔΑ

  1. Βάσει νεωτέρων οδηγιών του ΓΕΣ προς Σώμα αι περαιτέρω ενέργειαι των επιχειρήσεων «ΚΟΡΩΝΙΣ» θα αποβλέπουν εις την κατάληψιν τελικώς της γραμμής: ΠΥΡΓΟΣ (Ν.0106) – ρους ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ ποτ. – ΖΕΡΜΑ (Ν.1512) – ΜΠΟΥΧΕΤΣΙ (Ν.1713) – ΧΡΥΣΗ (Ν.1916) – ΓΟΥΠΑΤΑ (Ν.2421) – ΜΠΟΥΦΙ (Ν.2431) – ΧΙΟΝΑΤΟ (Ν.2438). Μετά την κατάληψιν της γραμμής ταύτης θεωρείται τερματισθείσα η πρώτη φάσις της επιχειρήσεως «ΚΟΡΩΝΙΣ».
  2. Κατόπιν τούτου η αποστολή της Μεραρχίας συνίσταται:
    α) Εις την κατάληψιν της ΓΚΡΟΥΣΑ (Ν.236226) – ΓΟΥΠΑΤΑ ως σχετικαί διαταγαί Σ. Στρατού και εφ’ όσον η Μεραρχία κρίνει αναγκαίον διά την εξασφάλισιν διατηρήσεως της τοποθεσίας ΓΚΡΟΥΣΑ – ΓΟΥΠΑΤΑ, την κατάληψιν και του υψώματος ΚΟΛΟΚΥΘΑ και
    β) Εις την αμυντικήν εγκατάστασιν επ’ αυτής και ταχείαν οργάνωσιν της τοποθεσίας ταύτης εν συνδέσμω αριστερά μετά της ΙΙ Μεραρχίας, εις σημείον καθορισθησόμενον μεταγενεστέρως.

Ο
Διοικητής Β΄ΣΣ
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ.
Αντ/γος
Διά την ακρίβειαν
Το
Α1/Β΄ Σ.Σ
Τ.Σ.Υ