Βεβαίωση συμμετοχής Eθνικής Αντίστασης Αυρήλιου Βαρκάδου


ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΘΗΤΙΚΗΣ ΑΕΡΑΜΥΝΗΣ
Γραφείον Συντάξεων
Αριθ. Πρωτ. 537 Φ. 3023

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΝ

Καθ’ ά προκύπτει εκ της ενεργηθείσης ενόρκου προανακρίσεως και της βάσει ταύτης συνταγείσης εκθέσεως εξαγομένου υποβληθείσης ημίν διά της υπ’ αριθ. 8229 από 4 Απριλίου 1948 αναφοράς του ΚΓ’ Αστυνομικού Τμήματος Αθηνών, ο ΑΥΡΗΛΙΟΣ ΒΑΡΚΑΔΟΣ του Κων/νου επαγγέλματος μηχανικός ηλεκτρολόγος ετών 23, καταγόμενος εξ Αθηνών και διαμένων ωσαύτως Συν. Βύρωνος οδόν Ηλιουπόλεως 20, τοποθετηθείς υπό της Οργανώσεως Ο.Α.Γ. εντός του εργοστασίου Μαλτσινιώτη, εντός εξαμήνου ενήργησε σαμποτάζ επί κινητήρων περίπου μεταγωγικών εχθρικών αεροπλάνων ων και επέφερε την καταστροφήν, καθ’ ον χρόνον μετέφερον στρατόν και πολεμοφόδια βοηθήσας ως εκ τούτου μεγάλως τους συμμάχους εις Αφρικήν και Ελ-Αλαμεϊν διότι κατ’ εκείνην ακριβώς την χρονικήν περίοδον διεξήγοντο αποφασιστικαί μάχαι, συγκεκριμμένον γεγονός είναι ότι και εις το Ελληνικόν Γλυφάδος κατέπεσαν δύο μεταγωγικά αεροπλάνα μετά την εκκινησίν των εκ του αεροδρομίου καθ’ ην εστασίασαν και τα πληρώματα των υπολοίπων αεροπλάνων εις αεροδρόμιον Χασανίου διότι καθημερινώς επληροφορούντο την εκ σαμποτάζ καταστροφήν των αεροπλάνων.

Ο ειρημένος συλληφθείς διά το ενεργούμενον κατά όντως σατανικόν τρόπον σαμποτάζ εξετελέσθη υπό των Γερμανών εις σκοπευτήριον της Καισαριανής την 6.2.1943.
Το παρόν πιστοποιητικόν εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως της Κλεοπάτρας Κ. Βαρκάδου, μητρός του, ίνα τη χρησιμεύσει εις το Υπουργείον Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, και Υπουργείον Στρατιωτικών Ελλάδος.

Εν Αθήναις τή 2 Ιουλίου 1948
Ο
Διευθυντής της Αστυνομίας κ.δ.
Ιωαν. Δ. Τσάλης
Αστυν. Δ/ντής Β’.
Ακριβές Αντίγραφον
Αθήναι τή 14.12.1948
Το Γραφείον Συντάξεων
Τ.Σ. Υπογραφή.

Advertisements