Εκθεση επιχειρήσεων Βασιλικού Ναυτικού απο 1 Απρ – 1 Ιουλ 1948


Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
1. Εις την παρούσαν Έκθεσίν μου αναφέρονται εν γενικαίς γραμμαίς αι διεξαχθείσαι υπό του ΣΤΟΛΟΥ κατά το διάστημα από 1ης Απριλίου έως 1ης Ιουλίου 1948 Συνδεδυασμέναι Επιχειρήσεις και Αποστολαί ως και Στρατιωτικαί μεταφοραί μετά των επ’ αυτών παρατηρήσεων και προτάσεών μου. Επίσης και αι εκτελεσθείσαι ειδικαί αποστολαί υπό των Ναυτικών Διοικήσεων Ν.Δ. ΒΟΛΟΥ και Ν.Δ.Β.Α., υπαγομένων από απόψεως επιχειρήσεων υπό διαταγάς μου. Ομοίως και αι αποστολαί πλοίων του Στόλου εις τας Ν.Δ.Ν.Α και Ν.Δ.Δ.Ε.
2. Δεν αναφέρονται εις την παρούσαν Έκθεσιν, αι συνήθεις τοπικαί περιπολίαι επιτηρήσεως και αστυνομεύσεως Ακτών και Κόλπων, ως και αι συνήθεις Ανθυποβρυχιακαί και Αντιαεροπορικαί συνοδείαι των Νηοπομπών. Επίσης οι διεξαχθέντες μεμονομένως υπό πλοίων μικράς εκτάσεως βομβαρδισμοί προς υποστήριξιν παρακτίων Στρατιωτικών τμημάτων και παρακτίων Πόλεων.
3. Ιδιαίτατα η παρούσα Εκθεσίς μου αναφέρεται εις τας ακολούθους επιχειρήσεις, μεταφοράς και αποστολάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄. Επιχείρησις ΧΑΡΑΥΓΗ (από 5 Απριλίου μέχρι 22 Μαΐου)
-//- Β΄ Επιχείρησις ΟΡΘΡΥΣ (από 24 Μαΐου μέχρι 2 Ιουνίου)
-//- Γ΄ Επιχείρησις ΚΟΡΩΝΙΣ (από 18 Μαΐου μέχρι 8 Ιουνίου)
-//- Δ΄ Ειδικαί αποστολαί και τοπικαί επιχειρήσεις εκτελεσθείσαι υπό Μονάδων του ΣΤΟΛΟΥ εις τας Ναυτικάς Περιοχάς κατά την περίοδον 1ης Απριλίου έως 1ης Ιουλίου 1948
Ι. Περιοχή Ναυτικής Διοικήσεως Βόλου (Ν. Δ. ΒΟΛΟΥ)
ΙΙ. Περιοχή Ναυτικής Διοικήσεως Βορείου Αιγαίου (ΝΔΒΑ)
ΙΙΙ.Περιοχή Ναυτικής Διοικήσεως Νοτίου Αιγαίου (ΝΔΝΑ)
IV.Περιοχή Ναυτικής Διοικήσεως Δυτικής Ελλάδος (ΝΔΔΕ)
-//- Ε΄ ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΤΟΛΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ
Τ.Σ.Υ.

Πλοίαρχος Π.Β ΚΩΝΣΤΑΣ Β.Ν

ΠΙΝΑΞ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ (Α΄)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ
ΧΑΡΑΥΓΗ Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ Σελ. 5
ΙΙ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΝΗΟΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ -//- 11
ΙΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΩΝ -//- 14
IV. ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -//- 19
V. ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ -//- 24
VI. ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ -//- 25

VIΙ. ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ «ΑΣΤΗΡ» ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ ¨ΧΑΡΑΥΓΗ¨ -//- 26
VIΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -//- 29

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ (Β΄)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΟΡΘΡΥΣ
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ -//- 32
ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ-//- 35 ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ -//- 37
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -//- 38

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΡΙΤΟΝ (Γ΄)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΚΟΡΩΝΙΣ
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ -//- 39
ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ/1
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -//- 42
ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ/2
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -//- 44
IV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Μ/3 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -//- 46
V. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ/4
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ -//- 50
VI. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΥ ΚΑΙ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ -//- 51
VIΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -//- 53

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΤΕΤΑΡΤΟΝ (Δ΄)
ΕΙΔΙΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΝΑΥΤΙΚΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΑΣ Ι. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΒΟΛΟΥ -//- 55
ΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ -//- 58
ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΝΟΤΙΟΥ
ΑΙΓΑΙΟΥ -//- 63
IV. ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ -//- 73

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΕΜΠΤΟΝ (Ε΄)
ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΑΡΧΗΓΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Ι. ΓΕΝΙΚΑ -//- 80
ΙΙ. ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ -//- 82
ΙΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ -//- 85
IV. ΒΑΣΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ
ΚΑΝΟΝΕΣ -//- 87
V. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ -//- 91

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ (Α΄)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΧΑΡΑΥΓΗ
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ………………………………………………………………………… 5
ΙΙ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΝΗΟΠΟΜΠΩΝ ΚΑΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ … 11

ΙΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΩΝ ………………………………………………. 14
IV. ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ … 19
V. ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ………………………………………. 24
VI. ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΑΣΙΑΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ……………………………………………… 25
VIΙ. ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΩΣ  «ΑΣΤΗΡ»…………………… 26
VIΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ………………………………………………………………….. 29
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
1. Η επιχείρησις ΧΑΡΑΥΓΗ διετάχθη διά της διαταγής ΝΣΕΧ και ΔΕΥ/1 (4 Μαρτίου 1948) του Υ.Ν.-Γ.Ε.Ν/Γ, σκοπός δε ήτο η εκκαθάρισις της ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από τα δρώντα συμμοριακά συγκροτήματα, ως εν τω Σχεδίω επιχειρήσεως του ΓΕΣ αναφέρεται.
2. Το Β.Ν. ανελάμβανε κατά την επιχείρησιν ταύτην τας κάτωθι αποστολάς:
α) Θαλασσίας μεταφοράς ως ακολούθως:
ι) 37ης και 35ης Ταξιαρχίας μετά του Επιτελείου της 10ης Μεραρχίας από Θεσσαλονίκης εις Μαλιακόν κόλπον.
ιι) 755ου-756ου και 857ου Λόχου Ορεινών Μεταφορών από Θεσσαλονίκης εις Μαλιακόν κόλπον.
Αι μεταφοραί αύται έδει να εκτελεσθούν διά νηοπομπών και υπό ανθυποβρυχιακήν και αντιαεροπορικήν συνοδείαν διά Αντιτορπιλλικών καθ’ όσον κατά πληροφορίας μη εξηκριβωμένας Υποβρύχια αγνώστου εθνικότητος είχον εμφανισθή εις ΑΙΓΑΙΟΝ και ΙΟΝΙΟΝ.
β) Αποκλεισμόν διαφυγής συμμοριτών από θαλάσσης δι’ επιτηρήσεως και αστυνομεύσεως των ακτών (ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ και ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ) υπό Περιπολικών.
γ) Αντιαεροπορικήν προστασίαν παρακτίου περιοχής επιχειρήσεων διά του Ναυτικού πυροβολικού των πλοίων.
δ) Υποστήριξιν διά των πυροβόλων των Αντιτορπιλλικών (ομάς υποστηρίξεως) των προς τας ακτάς κινουμένων Μεραρχιών και των εις τας παρακτίους περιοχάς ευρισκομένων και δρώντων Στρατιωτικών τμημάτων.
Επίσης εκτέλεσις υπ’ αυτών βομβαρδισμού κατά υποδεικνυομένων στόχων. Δυνατότητες συνεργασίας μετά της αεροπορίας.
ε) Ανεφοδιασμός διά θαλάσσης διά των απαραιτήτων εφοδίων των Στρατιωτικών τμημάτων κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως ως και μεταγγίσεις Στρατευμάτων από περιοχής εις περιοχήν διά λόγους τακτικούς, μέσω Αρματαγωγών.
3. Διετέθη προς εκτέλεσιν των ανωτέρω αποστολών του Β.Ν η ακόλουθος Ναυτική Δύναμις.
α) Αντιτορπιλλικά – ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ – ΑΔΡΙΑΣ – ΑΣΤΙΓΞ – ΚΑΝΑΡΗΣ – ΠΙΝΔΟΣ
β) Κορβέτται ΚΡΙΕΖΗΣ
γ) Αρματαγωγά ΑΛΙΑΚΜΩΝ – ΣΤΡΥΜΩΝ – ΠΗΝΕΙΟΣ – ΑΛΦΕΙΟΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ – ΑΞΙΟΣ – ΣΑΜΟΣ
δ) Αποβατικά 8 εν συνόλω τα υπ’ αριθμ. Α/Β 619-620-625-1293-1198-1300-1301.
ε) Περιπολικά 12 εν συνόλω τα ακόλουθα:
ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-Ν/Α 2186-
Ν/Α 2067- Α/Κ 840-Α/Κ 295 Α/Κ 865-Α/Κ 767-Α/Φ 1221-
Α/Φ 1148-Α/Φ 1307 και Φ/Τ 28
στ) Επιβατηγά ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΠΑΤΡΑΙ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ (μόνον κατά την πρώτην φάσιν της επιχειρήσεως)
ζ) Φορτηγά ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ – ΚΩΣ – ΚΟΖΑΝΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΣΕΡΡΑΙ – ΣΥΡΟΣ (μόνον κατά την πρώτην φάσιν της επιχειρήσεως)
η) Ειδικόν πλοίον Αρματαγωγόν του ΟΔΙΣΥ ΠΗΓΑΣΟΣ (μόνον κατά την πρώτην φάσιν της επιχειρήσεως).
4. Εις τον Αρχηγόν του Στόλου ανετέθη η εκτέλεσις των υπό του Β.Ν αναλαμβανομένων αποστολών και γενικώς η διεύθυνσις της επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ από Ναυτικής πλευράς. Προς τον σκοπόν τούτον μετά της ανωτέρω Ναυτικής Δυνάμεως ετέθη υπό τας διαταγάς του και η Ναυτική Διοίκησις Δυτικής Ελλάδος (ΝΔΔΕ), εκτός των ήδη υπ’ αυτόν υπαγομένων Ναυτικών Διοικήσεων Βορείου Αιγαίου και Βόλου.
Ούτος επί τω σκοπώ τούτω ήλθεν εις επαφήν με τον Διοικητήν του Α΄ΣΣ, έχοντος την γενικήν διεύθυνσιν της επιχειρήσεως, προς ρύθμισιν διαφόρων λεπτομερειών και εν συνεχεία εξέδοσεν την Διαταγήν των επιχειρήσεων ΔΕΣ/1 (29 Μαρτίου 1948) ήτις κατά κεφάλαια περιελάμβανε:
α) Οργάνωσιν της διοικήσεως. Εγκατάστασιν Σταθμού διοικήσεως.
β) Γενικόν Σχέδιον μεταφοράς και αποβιβάσεως της Στρατιωτικής δυνάμεως. Συγκρότησιν νηοπομπών και προστασίαν των, αντιαεροπορικώς και ανθυποβρυχιακώς.
γ) Σχέδιον περιπολιών.
δ) Σχέδιον υποστηρίξεως των Στρατιωτικών τμημάτων διά βολής πυροβολικού πλοίων. Κατανομή Αντιτορπιλλικών κατά Μεραρχίας και Στρατιωτικούς τομείς και σύνδεσιν των πλοίων μετά των Μεραρχιών και των τομέων.
ε) Σχέδιον ανεφοδιασμού και μεταγγίσεως Στρατιωτικών τμημάτων από περιοχής εις περιοχήν.
στ) Σχέδιον Διαβιβάσεων (ΑΣΤΗΡ).
ζ) Ζητήματα ασφαλείας και διοικητικά.
Ο Αρχηγός του Στόλου παραλλήλως προς την διαταγήν του επιχειρήσεως ΔΕΣ/1 εξέδοσεν συμμορφούμενος προς την διαταγήν Α/034/48 του Υ.Ν.-Γ.Ε.Ν./Γ και την παραπλανητικήν Διαταγήν του ΝΕΧ/1 αναφερομένην εις μίαν υποθετικήν επιχείρησιν εις Ανατολικάς ακτάς Πελοποννήσου αποκληθείσαν «Χρυσαυγή».
Η όλη επιχείρησις ΧΑΡΑΥΓΗ από της Ναυτικής της πλευράς διεξήχθη ως εις την ανωτέρω διαταγήν ΔΕΣ/1 εκτίθεται και συμφώνως προς το Σχέδιον του ΓΕΣ εκπληρώσασα επακριβώς όλας τας απαιτήσεις του Στρατού. Και συγκεκριμένως κατά φάσεις είχεν ούτω :
5.- ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΙΣ
Κατά ταύτην, αρξαμένην 10 ημέρας προ της Δ ημέρας, έδει να εκτελεσθώσιν αι Στρατιωτικαί μεταφοραί και να ολοκληρωθώσιν αι προκαταρτικαί κινήσεις του Στρατού διά την εξόρμησίν του προκαθορισθείσαν διά την 15ην Απριλίου (Δ ημέραν). Από Ναυτικής πλευράς εξειλίχθησαν αι κινήσεις ως ακολούθως :
α) Αι θαλάσιαι μεταφοραί
ι/ Η συγκέντρωσις των πλωτών μέσων εις λιμένα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ διά τας μεταφοράς ήρξατο την 4ην Απριλίου και έληξεν την μεσημβρίαν της 5ης Απριλίου. Συνεκεντρώθησαν τελικώς εις τον λιμένα τούτον τα ακόλουθα πλοία Πολεμικού και Εμπορικού Ναυτικού :
8 Αρματαγωγά: τα ΑΛΦΕΙΟΣ, ΣΤΡΥΜΩΝ, ΠΗΝΕΙΟΣ, ΑΛΙΑΚΜΩΝ, ΑΞΙΟΣ, ΑΧΕΛΩΟΣ, ΣΑΜΟΣ και ως εφεδρικόν, ΠΗΓΑΣΟΣ.
9 Εμπορικά: τα ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΛΗΜΝΟΣ, ΠΑΤΡΑΙ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ, ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΣΚΡΑ, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ και ως εφεδρικόν το ΕΛΕΥΣΙΣ.
4 Αντιτορπιλλικά: τα ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΑΣΤΙΓΞ, ΠΙΝΔΟΣ, ΚΑΝΑΡΗΣ.
ιι/ Η συγκέντρωσις εν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ των Στρατιωτικών τμημάτων και σχηματισμών γενομένη οδικώς και σιδηροδρομικώς την 5ην Απριλίου, έληξε την 1400 ώραν της 7η Απριλίου καθ’ ην αφίχθη ο τελευταίος συρμός.
ιιι/ Από της πρωίας 6ης Απριλίου μέχρι πρωίας 9ης Απριλίου μετεφέρθησαν η 37η, 35η Ταξιαρχία και το Επιτελείον της 10ης Μεραρχίας, από ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εις ΜΑΛΙΑΚΟΝ (Αγία Μαρίνα και Στυλίδα) διά δύο νηοπομπών (της μιας εξ 7)
ιυ/ Αρματαγωγών υπό συνοδείαν δύο Αντιτορπιλλικών, της ετέρας εξ 8 εμπορικών υπό συνοδείαν δύο Αντιτορπιλλικών) και απεβιβάσθησαν εις τους προκαθορισθέντας χώρους. Ητοι μετεφέρθη συνολική δύναμις 350 Αξ/κοί, 5197 οπλίται, 99 μοτοσυκλέτται, 86 κέλητες, 368 ημίονοι και 335 τόννοι υλικού.
Από της πρωίας της 10ης Απριλίου μέχρι μεσημβρίας 11 Απριλίου 1948 μετεφέρθησαν οι 755, 756, 857 Λόχοι Ορεινών Μεταφορών (Λ.Ο.Μ), εκ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εις ΑΓΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑΝ διά μιας νηοπομπής εκ 4 Αρματαγωγών υπό την συνοδείαν ενός Αντιτορπιλλικού και απεβιβάσθησαν εις τους προσδιορισθέντας χώρους. Ήτοι μετεφέρθη συνολική δύναμις 25 Αξ/κοί, 611 οπλίται, 3 μοτοσυκλέτται, 32 κέλητες, 473 ημίονοι, 6 οχήματα και 7 τόννοι υλικού. Λεπτομέρειαι των Στρατιωτικών τούτων μεταφορών αναφέρονται εις τους πίνακας του Μέρους ΙΙ του παρόντος Κεφαλαίου.
β) Αι περιπολίαι
Κατά την φάσιν ταύτην των επιχειρήσεων (προκαταρκτικαί κινήσεις) διετάχθησαν υπό του Αρχηγού του Στόλου οι Ναυτικοί Διοικηταί Βόλου (Ν.Δ ΒΟΛΟΥ) και Δυτικής Ελλάδος (Ν.Δ.Δ.Ε) όπως μέχρι της Δ-1 ημέρας, ήτοι μέχρι της 14ης Απριλίου διατηρήσωσιν εις τας περιοχάς Βορείου Ευβοϊκού – Μαλιακού – Κορινθιακού και Πατραϊκού τον συνήθη ρυθμόν περιπολιών, από δε ώρας 0001 της ημέρας Δ ήτοι της 15ης Απριλίου, ημέρας ενάρξεως επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ, και μέχρι πέρατος ταύτης, επιτείνωσιν τον ρυθμόν εις τρόπον ώστε, η επιτήρησις των ακτών των ως άνω αναφερθεισών περιοχών είναι συνεχής και πυκνή διατηρουμένων εν πλω του μεγαλυτέρου αριθμού Περιπολικών.
Επίσης διά της αυτής Διαταγής διετάχθησαν οι Ν.Δ. ΒΟΛΟΥ και Ν.Δ.Δ.Ε όπως απαγορεύσωσιν κατά την νύκτα και κατά την ανωτέρω περίοδον πάσαν κίνησιν πλωτών σκαφών διά μέσου των αναφερθεισών περιοχών.
Το Σχέδιον τούτο περιπολιών διετηρήθη καθ’ όλην την διάρκειαν της επιχειρήσεως διά των διατεθέντων ως εις παραγρ. 3 εδαφ. ε΄ σημειούται, 12 Περιπολικών κατανεμηθέντων ανά 6 εις εκάστην Ναυτικήν Διοίκησιν.
γ) Η οργάνωσις της Διοικήσεως
Ο Αρχηγός του Στόλου έχων την διεύθυνσιν των επιχειρήσεων από Ναυτικής πλευράς εγκατεστάθη μετά του Επιτελείου του (Επιχειρήσεων) κατά μεν το διάστημα Δ-10 μέχρι Δ ημέρας, μεν ήτοι από 5 Απριλίου μέχρι 15 Απριλίου, εις την ΝΑΥΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΒΟΛΟΥ (εις Βόλον) από δε της 15ης Απριλίου μέχρι πέρατος της επιχειρήσεως Χαραυγής εις την ΝΑΥΤΙΚΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (εις Πάτρας) ενασκών την διοίκησίν του προς τα υπ’ αυτόν πλοία και Υπηρεσίας εκ των Ναυτικών τούτων Διοικήσεων, αι οποίαι είχον υπαχθή υπό τας διαταγάς του. Επί τω σκοπώ της εκπληρώσεως της αποστολής του ταύτης του Α.Σ. η Ναυτική Διοίκησις Βόλου και η Ναυτική Διοίκησις Πατρών ενισχύθησαν διά φορητών σταθμών ασυρμάτου εις τρόπον ώστε το καταρτισθέν από κοινού μετά του Στρατού Σχέδιον διαβιβάσεων ΑΣΤΗΡ να είναι δυνατόν να εφαρμοσθή πλήρως. Επίσης ενισχύθησαν τα Γραφεία Επιχειρήσεων των Ναυτικών τούτων Διοικήσεων διά προσωπικού του Αρχηγείου Στόλου διά να δύνανται να ανταποκριθούν προς τας απαιτήσεις της επιχειρήσεως.
Ομοίως διά την καλυτέραν ενάσκησιν της διοικήσεως κατά την συνδεδυασμένην ταύτην επιχείρησιν και την αποδοτικωτέραν συνεργασίαν Στρατού και Ναυτικού εγκατεστάθη εγκαίρως προ της ενάρξεως της επιχειρήσεως από της 12ης Απριλίου παρά τω Στρατηγείω του Α΄ΣΣ (ΛΑΜΙΑ). Προκεχωρημένον κλιμάκιον του Αρχηγού του Στόλου (ΠΚΑΣ) εκ δύο ανωτέρων Αξ/κών του Ναυτικού μετά φορητού σταθμού Α/Τ. Εκ παραλλήλου προς την ενέργειαν ταύτην και διά τον αυτόν σκοπόν επεβιβάσθησαν εις έκαστον των Αντιτορπιλλικών (πλοίων Υποστηρίξεως) προ του απόπλου των εκ Ν/θμου ανά εις εκ των ειδικώς επί του ΑΒΕΡΩΦ εκπαιδευθέντων εις το Ναυτικόν πυροβολικόν ξηράς μετά φορητού σταθμού ξηράς (SQR694) και χειριστού)
Το Π.Κ.Α.Σ παρέμεινε παρά τω Στρατηγείω του Α΄ΣΣ (εις Λαμίαν) μέχρι λήξεως και της επιχειρήσεως ΟΡΘΡΥΣ, ήτοι μέχρι μεσημβρίας 2 Ιουνίου.
Μετά την ως άνω οργάνωσιν της διοικήσεως και προς συντονισμόν πλέον των ενεργειών Στρατού και Ναυτικού ερρυθμίσθη διά Διαταγής του Αρχηγού του Στόλου όπως από πρωίας της 15ης Απριλίου αποστέλλονται εκατέρωθεν (αφ’ ενός Αρχηγείον Στόλου και Ναυτικού Διοικητού αφ’ ετέρου Στρατηγείον και Μεραρχίαι Α΄ΣΣ) ημερησίως συνοπτικά Δελτία επιχειρήσεων και κινήσεων, ανεξαρτήτως των εκτάκτων, εις τρόπον ώστε να δύναται:
Το Π.Κ.Α.Σ (ΣΤΡΑΤΟΣ) να τηρή την Ναυτικήν τακτικήν υποτύπωσιν των κινήσεων και αποστολών των Ναυτικών μονάδων (Περιπολίαι, βολαί, παράκτιος, υποστήριξις κ.λ.π)
Αι Ν.Δ ΒΟΛΟΥ, Ν.Δ.Δ.Ε και τα ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΑ υποστηρίξεως (ΝΑΥΤΙΚΟΝ) να δύνανται να τηρούν την Στρατιωτικήν υποτύπωσιν των κινήσεων, των αντικειμενικών σκοπών των απαιτήσεων των Στρατιωτικών τμημάτων.
Επιπροσθέτως ο Αρχηγός του Στόλου διά της Διαταγής του ΔΕΣ/1 ανέθεσε τα καθήκοντα του ΝΔΟΜ (Διοικητού οργανώσεως και εκτελέσεως της θαλασσίας μεταφοράς της Στρατιωτικής δυνάμεως) κατά την πρώτην φάσιν εις τον Διοικητήν του Κ.Ε.Σ.Ε., τα δε καθήκοντα του ΔΟΥ (Διοικητού ομάδος πλοίων υποστηρίξεως) εις τον Κυβερνήτην ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ. ΝΔΟΜ και ΔΟΥ εξέδοκαν τας ειδικάς διαταγάς των
6. ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΑΣΙΣ
Κατά ταύτην αρξαμένην από της 15ης Απριλίου έδει ο Στρατός έχων ήδη αναπτυχθή επί καθορισμένης γραμμής να κινηθή προς Νότον (διεύθυνσις Κορινθιακού κόλπου), προς Νοτιοδυτικά (διεύθυνσις Πατραϊκού κόλπου) και Νοτιοανατολικά (διεύθυνσις Μαλιακού και Ευβοϊκού) σαρώνων και εξοντώνων τα συμμοριακά συγκροτήματα και έτι πλέον ωθών αυτά προς την θάλασσαν ίνα τεθούν υπό τον έλεγχον του Ναυτικού πυροβολικού. Από Ναυτικής πλευράς αι κινήσεις εξειλίχθησαν ως ακολούθως:
α) Κατανομή των πλοίων κατά τομείς και γενικαί ενέργειαί των.
Η ομάς των πλοίων υποστηρίξεως Κορινθιακού αποτελεσθείσα εκ των Αντιτορπιλλικών ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, ΑΣΤΙΓΞ, και ΜΙΑΟΥΛΗΣ υπό την διοίκησιν του Κυβερνήτου του πρώτου ανέλαβε τους τομείς επιτηρήσεως από ώρας 1200 της Δ-2 ημέρας (13 Απριλίου) ως ακολούθως.
ι/ ΜΙΑΟΥΛΗΣ Δυτικόν τομέα ήτοι ακτάς από εκβολών ΜΟΡΝΟΥ μέχρι νησίδος ΠΡΑΣΟΥΔΙ (μεσημβρινός 21ο 50Α μέχρι μεσημβρ. 22ο07Α)
ιι/ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ. Κεντρικόν τομέα ήτοι ακτάς από νησίδος ΠΡΑΣΟΥΔΙ μέχρι ακρωτηρίου ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ (μεσημβρ. 22ο07Α μέχρι μεσ. 22ο 24Α)
ιιι/ ΑΣΤΙΓΞ. Ανατολικόν τομέα ήτοι ακτάς από ακρωτηρίου ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ μέχρις ακρωτηρίου ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ (μεσημ. 22ο 24Α μέχρι μεσημ. 22ο41Α) Τα ανωτέρω Αντιτορπιλλικά συνδεθέντα διά Α/Τ εγκαίρως μετά των αντιστοίχων Μεραχιών (ΜΙΑΟΥΛΗΣ-Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ, ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ,ΑΣΤΙΓΞ-Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ) και των προς τας ακτάς κινουμένων Στρατιωτικών τμημάτων παρέμεινον εις τους τομείς των (με μικράς αλλαγάς) μέχρι πέρατος επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ, εκτελέσαντα τας αιτηθείσας αποστολάς του Στρατού. Το Αντιτορπιλλικόν ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ λόγω ανωμαλίας εις τα ψυγεία του αντεκατεστάθη από πρωίας 7/5 διά του Αντιτορπιλλικού ΑΔΡΙΑΣ.
Το αντιτορπιλλικόν ΚΑΝΑΡΗΣ ορισθέν ως πλοίον υποστηρίξεως ΜΑΛΙΑΚΟΥ ομοίως από ώρας 0001 της Δ ημέρας (15 Απριλίου) ανέλαβεν την θέσιν του εις τον τομέα του έναντι όρους Καλλιδρόμου (δυτικώς μεσημβρινού 22ο50Α) επιτηρών την περιοχήν από ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ μέχρι ΒΟΛΟΥ, εγκαίρως και τούτο δικτυωθέν μετά του αντιστοίχου Στρατιωτικού τμήματος και εκτελέσαντος αιτηθείσας υπ’ αυτού αποστολάς.
Λεπτομέρειαι και στοιχεία της δράσεως των Αντιτορπιλλικών εμφαίνονται εις το Μέρος ΙΙΙ του παρόντος Κεφαλαίου.
β/ Αποβατική δύναμις μεταγγίσεως
Τα Αρματαγωγά ΠΗΝΕΙΟΣ και ΑΛΙΑΚΜΩΝ μετά πέρας Στρατιωτικών μεταφορών κατέπλευσαν από 18ης Απριλίου εις Ναύπακτον και παρέμειναν αυτόθι μέχρι πέρας της επιχειρήσεως ίνα ώσιν έτοιμα εις πρώτην ζήτησιν διά μετάγγισιν και μεταφοράς Στρατιωτικών τμημάτων από της μιάς περιοχής εις ετέραν αναλόγως της εξελίξεως των επιχειρήσεων και της εν γένει τακτικής καταστάσεως.
Ομοίως προς τον αυτόν σκοπόν κατέπλευσαν εις ΙΤΕΑΝ από της 19ης Απριλίου τα Αρματαγωγά ΣΤΡΥΜΩΝ και ΣΑΜΟΣ παραμείναντα αυτόθι εν αναμονή περαιτέρω διαταγών.
Ομοίως διά τους αυτούς λόγους παρέμεινον κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως εν Βόλω, τα Αρματαγωγά ΑΛΦΕΙΟΣ και ΑΞΙΟΣ
ΙΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΣ ΤΩΝ
11. Τα Αντιτορπιλλικά υποστηρίξεως του Στρατού εις τας περιοχάς ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ και ΜΑΛΙΑΚΟΥ αναλαβόντα τας θέσεις εις τους τομείς επιτηρήσεώς των εγκαίρως προ της ενάρξεως της επιχειρήσεως κατά τα λεπτομερέστερον εις την προηγουμένην παραγρ. 6 εκτεθέντα εξετέλεσαν απάσας τας αιτηθείσας αποστολάς υπό των Στρατιωτικών τμημάτων μετά των οποίων διά των σταθμών Α/Τ είχον συνδεθή κατά τρόπον επιτυχή και λίαν ικανοποιητικόν, ως εξάγεται εξ αυτών τούτων των εκθέσεων των Διοικητών των Μεραρχιών μεθ’ ών τα πλοία συνειργάσθησαν.
Η συμβολή όμως των Αντιτορπιλλικών τούτων ήτο ουσιαστική και εις μίαν άλλην φάσιν του αγώνος. Κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ εις την Ρούμελην, η συμμοριακή δύναμις Πελοπονήσου είχεν εντείνει την όρασίν της εις τας βορείους παρακτίους περιοχάς της και ιδιαίτατα εις την παράκτιον περιοχήν Αιγαλείας και Ήλιδος, τόσον προς αντιπερισπασμόν όσον και ίνα επωφελουμένη της αδυναμίας αποστολής Στρατιωτικών ενισχύσεων καταλάβει πόλεις διά λόγους ηθικούς.
Επανειλημμένως τα Αντιτορπιλλικά Κορινθιακού ευρισκόμενα εγγύς των Βορείων ακτών Πελοπονήσου διά του πυρός των αναχαίτησαν επιθέσεις των συμμοριτών ιδία κατά ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ ΑΚΡΑΤΑΣ ΑΙΓΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ.
Κατωτέρω δίδεται μία γενική εικών της δράσεως εκάστου των Αντιτορπιλλικών, παραλειπομένων άλλων δευτερευούσης φύσεως αποστολών των, ως η εκτέλεσις αποκλεισμού παραλίων, νηοψιών και αποβάσεως μικρών ενόπλων τμημάτων προς συλλογήν πληροφοριών.
Τα πλοία εξετέλεσαν τας βολάς βομβαρδισμού και υποστηρίξεως βάσει των αιτήσεων των αντιστοίχων Μεραρχιών και Ταγμάτων μετά των οποίων είχον δικτυωθή διά σταθμών Α/Τ.
12. ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ ΜΙΑΟΥΛΗΣ
α) Λεπτομέρειαι βολών βομβαρδισμού του πλοίου κατά τας επιχειρήσεις.
1. Την 23ην Απριλίου 1948 και μεταξύ των ωρών 1625-2127 εγένετο έμμεσος βολή βομβαρδισμού εναντίον συγκεντρώσεως συμμοριτών εις Υ030100 και Υ0510 (Περιοχή ΔΡΑΜΠΑΛΑ-ΣΒΕΔΙΚΟΣ). Αι αποστάσεις βολείς ήσαν 15080 υάρδες και 14850 υάρδες του πλοίου όντος αγκυροβολημένου εις ΤΟΙΖΩΝΙΑ. Μετά την ογδόην βολήν ήρξατο κλιμάκιον άνω ανά 500 υάρδας μέχρι της αποστάσεως 12500 υάρδες. Η βολή ήτο διευθυνομένη με ενδιάμεσον σταθμόν ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΝ κατά τας Στρατιωτικάς δε πληροφορίας υπήρξεν ακριβής και αποτελεσματική. Εναντίον των ανωτέρω στόχων εβλήθησαν 26 Σ.φ.ε. 4’’ ημερινά βομβαρδισμού με Πσ 230.
2. Την 1ην Μαΐου 1948 και μεταξύ των ωρών 1535-1557 εγένετο έμμεσος βολή βομβαρδισμού άνευ παρατηρήσεως εις Δ160585 και Δ150605 (ΠΕΡΙΘΩΡΙ, ΡΑΧΩΒΑ Νοτίως ΑΚΡΑΤΑΣ). Αι αποστάσεις βολής ήσαν 16300 υάρδες και 14550 του πλοίου όντος αγκυροβολιμένου εις όρμον ΑΚΡΑΤΑΣ. Εναντίον των ανωτέρω στόχων εβλήθησαν ανά 10 Σ.Φ.ε. 4¨ημερινά βομβαρδισμού Πσ 230 εις πέντε ταχείας ομοβροντίας.
3. Την 1ην Μαΐου 1948 και μεταξύ των ωρών 2004-2010 εγένετο έμμεσος βολή βομβαρδισμού άνευ παρατηρήσεως εις 851770 (εις τομέα ΚΟΥΝΙΝΩΝ 10 χιλιόμετρα Νοτίως ΑΙΓΙΟΥ). Η απόστασις της βολής ήτο 13150 υάρδες του πλοίου όντος αγκυροβολιμένου εις ΑΙΓΙΟΝ. Εναντίον του ως άνω στόχου εβλήθησαν 10 Σ.Φ.ε.4¨ημερινά βομβαρδισμού Πσ230, εις σειράν εκ 5 ταχειών ομοβροντιών.
4. Την 2αν Μαΐου 1948 και περί ώραν 2355 εγένετο έμμεσος βολή βομβαρδισμού άνευ παρατηρήσεως εις 658115 (ΒΑΛΙΚΗ, Ορος Μακρυά ΡΑΧΗ Βορ.). Η απόστασις της βολής ήτο 10950 υάρδες του πλοίου διατηρούντος την θέσιν του διά κινήσεων των μηχανών. Εναντίον του ως άνω στόχου εβλήθησαν 12 Σ.Φ.ε.4¨ημερινά βομβαρδισμού εις σειράν εξ 6 ταχειών ομοβροντιών.
5. Την 3ην Μαΐου και περί ώραν 0045 εγένετο έμμεσος βολή βομβαρδισμού άνευ παρατηρήσεως εις Δ145605 και Δ160585 (ΡΑΧΩΒΑ, ΠΕΡΙΘΩΡΙ, Βορ. Ακταί Πελοπονήσου). Αι αποστάσεις βολής ήσαν 16300 υάρδες και 14550, του πλοίου όντος αγκυροβολιμένου εις όρμον ΑΚΡΑΤΑΣ. Έκαστος των ανωτέρω στόχων εβλήθη διά 6 Σ.Φ.ε 4’’ ημερινά βομβαρδισμού Πσ230 εις σειράν εκ τριών ταχειών ομοβροντιών.
6. Την 3ην Μαΐου 1948 και περί ώραν 0340 εγένετο έμμεσος βολή βομβαρδισμού άνευ παρατηρήσεως εις 854777, 878767 και 860832 (τομεύς ΚΟΥΝΙΝΩΝ, Μονή Αγίου ΙΩΑΝΝΟΥ ΛΟΠΕΣΙΣ, Βορ. Ακταί Πελοπονήσου). Αι αποστάσεις βολής ήσαν αντιστοίχως 14600 υάρδες 13300 και 11100 υάρδες του πλοίου όντος αγκυροβολημένου εις όρμον ΑΙΓΙΟΥ. Εναντίον των ως άνω στόχων εβλήθησαν 24 Σ.Φ.ε4¨ημερινά βομβαρδισμού Πσ230. Έκαστος δε εξ αυτών εβλήθη αντιστοίχως εκ σειράς εξ 6, εξ 6 και εκ 12 ταχειών ομοβροντιών.
7. Την 4ην Μαΐου 1948 και περί ώραν 0050 εγένετο άμεσος βολή ελαφρού οπλισμού του στόχου μη όντος ορατού λόγω του σκότους, (τομεύς ΔΙΑΚΟΦΤΟΥ, Ορος Αγία ΕΙΡΗΝΗ, Βορ. Ακταί Πελοπονήσου). Η βολή εγένετο εξ αποστάσεως 1500-2500 υαρδών του πλοίου διατηρούντος την θέσιν του διά κινήσεων των μηχανών. Ο στόχος υπεδεικνύετο διά τροχιοδεικτικών βλημάτων και φωτοβολίδων ριπτομένων εκ της φρουράς του χωρίου και της Α/Φ 1221 ευρισκομένης πλησίον της ακτής. Εναντίον των ως άνω στόχων εβλήθησαν α) 3 Σ.Φ. φ.4¨ β) 50 Σ.Φ.τ. 40 χιλ. ΠΟΜ-ΠΟΜ γ) 50 Σ.Φ.τ.ε 40 χιλ. ΠΟΜ-ΠΟΜ δ) 30 Σ.Φ. πράσινα ΕΡΛΙΚΟΝ ε) 45 Σ.Φ κόκκινα ΕΡΛΙΚΟΝ.
8. Την 4ην Μαΐου 1948 και περί ώραν 1145 εγένετο έμμεσος βολή βομβαρδισμού άνευ παρατηρήσεως εις 9073 (περιοχή ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, Βόρ. ακταί Πελοπονήσου). Η βολή εγένετο εξ αποστάσεως 15250 υαρδών του πλοίου όντος αγκυροβολημένου εις όρμον ΑΙΓΙΟΥ. Εναντίον του ως άνω στόχου εβλήθησαν 10 Σ.Φ.ε 4¨ ημερινά βομβαρδισμού πσ 230 εις σειράν εκ 5 ταχείων ομοβροντίων.
β) Στοιχεία πλου και καταναλώσεις
9. Κατά το διάστημα της παραμονής του πλοίου εις την ζώνην της επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗΣ ήτοι από 13 Απριλίου μέχρι 11 Μαΐου το πλοίον ευρίσκετο εν πλω 225 ώρας, εις ημισείας ώρας ετοιμότητα 447 ώρας, διήνυσε 2250 μίλλια και κατηνάλωσε πετρέλαιον 560 τόννους.
10. Συνολικώς κατηνάλωσε κατά την επιχείρησιν τα ακόλουθα πυρομαχικά.
117 Σ.Φ.ε. 4΄΄ ημερινά βομβαρδισμού Πσ 230
3 Σ.Φ.ε 4’’ Πσ 207
50 Σ.Φ.τ. 40 χιλ. ΠΟΜ-ΠΟΜ
50 Σ.Φ.τ.ε 40 χιλ. ΠΟΜ-ΠΟΜ
30 Σ.Φ Πράσινα 20 χιλ. ΕΡΛΙΚΟΝ
45 Σ.Φ κόκκινα 20 χιλ. ΕΡΛΙΚΟΝ.
13. ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
α) Λεπτομέρειαι βολών βομβαρδισμού του πλοίου τούτου κατά τας επιχειρήσεις.
1. Την 19ην Απριλίου και μεταξύ ωρών 1440-1450 εγένετο βολή κατά συγκεντρώσεως συμμοριτών κατεχόντων υψώματα θέσεων ΡΑΧΩΒΑ Δ075670 ΣΑΡΑΝΤΑΠΗΧΟΝ Δ185585. Εβλήθησαν ανά 8 βολαί Σ.Φ.ε των 4¨καθ’ εκάστης θέσεως.
Βολή έμμεσος μετά εκτρεπομένης διόπτρας και φυσαλίδος βομβαρδισμού άνευ παρατηρήσεως εκ μέσης αποστάσεως 13000-14000 υάρδες. Πλοίον αγκυροβολημένον εις όρμον ΑΚΡΑΤΑΣ.
Αποτελέσματα βολής εκ πληροφοριών της Στρατιωτικής Διοικήσεως ικανοποιητικά.
2. Την 23ην Απριλίου και μεταξύ ωρών 1345-1255 εγένετο βολή κατά συμμοριακής δυνάμεως κατεχούσης ΔΡΑΜΠΑΛΑΝ/Υ 048088. Εβλήθησαν συνολικώς 48 βλήματα Σ.Φ.ε των 4’’.
Βολή έμμεσος εκ μέσης αποστάσεως 15500 υάρδες δι’ εκτρεπομένης διόπτρας και φυσαλίδος βομβαρδισμού μετά παρατηρήσεως της βολής εκ παρατηρητηρίου ξηράς. Πλοίον ηγκυροβολημένον εις όρμον ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ.
Εσημάνθη υπό της αιτησάσης την βολήν Στρατιωτικής μονάδος αποτελέσματα ικανοποιητικά.
3. Την 24ην Απριλίου και μεταξύ ωρών 0835-0840 εγένετο βολή κατά ΑΙΓΙΤΙΟΥ (Υ.050105) κατά συγκεντρώσεων συμμοριτών εκ μέσης αποστάσεως 17600 υάρδες του πλοίου όντος ηγκυροβολημένου εις όρμον ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ. Εβλήθησαν συνολικώς 25 βλήματα Σ.Φ.ε των 4¨.
Σύστημα και είδος βολής ως και αποτελέσματα ταύτης, ως κατά τον βομβαρδισμόν προηγουμένου εδαφίου.
4. Την 28ην Απριλίου και μεταξύ ωρών 0133 έως 0250 εγένετο βολή κατά των θέσεων ΚΑΡΟΥΤΙΑ (Υ.135138) και (Υ.142105) κατεχομένων υπό συμμοριτών προς υποστήριξιν Στρατιωτικού τμήματος κινουμένου προς ανακατάληψιν των. Εβλήθησαν κατά της πρώτης των θέσεων 12 και κατά της δευτέρας 14 βλήματα Σ.Φ.ε των 4
Βολή έμμεσος εκ μέσης αποστάσεως 16700 υάρδες δι’ εκτρεπομένης διόπτρας και δυσαλίδος εξ όρμου ΙΤΕΑΣ. Αποτελέσματα άγνωστα.
5. Την 2αν Μαΐου και μεταξύ των ωρών 0105-0110 βολή εγγύς προστασίας στρατιωτικών τμημάτων εξ αποστάσεως 2700 υάρδες κατά την αποβατικήν επιχείρησιν εις κόλπον ΙΤΕΑΣ. Εβλήθησαν συνολικώς 120 Σ.Φ.ε. και Σ.Φ.τ. πολυβόλου ΕΡΛΙΚΟΝ και 130 σύνθετα φυσίγγια μάχης πολυβόλου ΤΟΜΣΟΝ. Αποτελέσματα ικανοποιητικά.
6. Την 5ην Μαΐου και ώραν 2005 εις ύψωμα δυτικώς ΑΝΩ ΠΛΑΤΑΝΟΥ βολή εκφοβιστική κατά φυλακίου συμμοριτών. Εβλήθησαν εκ μέσης αποστάσεως 2100 υάρδες 27 Σ.Φ.ε και Σ.Φ.τ πολυβόλου ΕΡΛΙΚΟΝ.
β) Στοιχεία πλού και καταναλώσεις
7. Κατά το διάστημα της παραμονής του πλοίου εις την ζώνην της επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ ήτοι από 13 Απριλίου μέχρι 9 Μαΐου το πλοίον ευρίσκετο εν πλω 219ω 32λ, διήνυσε 19145 μίλλια και κατηνάλωσε πετρέλαιον 552 τόν.
8. Συνολικώς κατηνάλωσε κατά την επιχείρησιν
5 Σ.Φ.ε. 4’’ Πσ 211
123 Σ.Φ.ε. ¨ Πσ 230
98 Σ.Φ.ε. Πολυβόλου ΕΡΛΙΚΟΝ
49 Σ.Φ. τρ. -//- -//-
130 σύνθετα φυσίγγια οπλοπολυβόλου ΤΟΜΣΟΝ.

 1. ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ ΑΣΤΙΓΞ
  α) Λεπτομέρειαι βολών βομβαρδισμού του πλοίου τούτου κατά τας επιχειρήσεις
 2. Αίτησις βολής βομβαρδισμού άνευ παρατηρήσεως κατά συμμοριακής δυνάμεως συμφώνως αιτήσεως Α΄ Μεραρχίας. Ως στόχος ελήφθη η θέσις (Υ.147177) ήτις είναι το κέντρον της εν σχήματα τριγώνου περιοχής (140180-155179-150170). Η βολή εξετελέσθη ώραν 2230 της 26ης Απριλίου εκ της θέσεως (Υ.251037) με τα εξής στοιχεία βολής.
  Διεύθυνσις επιπέδου βολής ΑΖλ 319ο – οριζοντία απόστασις 19000 υάρδες και γωνία θέσεως 3ο 37ο. Συνολική διόρθωσις 350 υάρδες. Λόγω δε της μεγάλης αποστάσεως η βολή εξετελέσθη με το μέγιστον βεληνεκές 19400 υάρδες. Η διασπορά διά την απόστασιν του στόχου είναι 1250Χ450 ήτις καλύπτει ολόληρον την δοθείσαν περιοχήν. Η βολή εξετελέσθη διά της φυσαλίδος και μεταβιβάσεως των σχετικών διοπτεύσεων εις τον κατευθυντήρα τηλ/κώς εκ του επαναλήπτου γυροπυξίδος άνω γεφύρας.
  Αριθμός βληθέντων βλημάτων 24 Σ.Φ.ε 4¨ Πσ 230.
 3. Την 3/5 εξετελέσθη βομβαρδισμός κατά συγκεντρώσεως συμμοριτών εις θέσιν (Δ.613833) από θέσεως (Δ.549830). Στοιχεία βολής. Διεύθυνσις επιπέδου βολής 083. Οριζοντία απόστασις 7000 υάρδες, γωνία θέσεως 4ο 21΄. Συνολική διόρθωσις 250 υάρδες απόστασις πυροβόλων 9900 υάρδες. Αριθμός βληθέντων βλημάτων 101 Σ.Φ.ε. 4΄΄ Πσ 230. Η βολή εξετελέσθη κατά τον περιγραφέντα εις προηγουμένην παραγρ. η παρατήρησις από αεροσκάφους.
  β) Αποβατικαί επιχειρήσεις
  ΑΣΤΙΓΞ εξετέλεσε ίνα υποβοηθήση το έργον των δρώντων εις τον τομέα του τμημάτων Στρατού μίαν σειράν αποβατικών επιχειρήσεων άλλας αυτοβούλως και άλλας εν συνεργασία μετά των κατά τόπους Στρατιωτικών διοικήσεων ως ακολούθως.
 4. Ώραν 1400 της 16ης Απριλίου. Αποβίβασις εις την ελεγχομένην υπό των συμμοριτών κωμόπολιν ΑΝΤΙΚΥΡΑ του αποβατικού του αγήματος προς έλεγχον του παρακτίου οδικού δικτύου και συγκέντρωσιν πληροφοριών. Οργάνωσις μετά του Δ/τού Λόχου περιοχής ΑΝΤΙΚΥΡΩΝ ενιαίας αμύνης.
 5. Ώραν 0800 της 27ης Απριλίου. Αποβίβασις μικρού ενόπλου τμήματος εις ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ και επαφήν με τον Διοικητήν περιοχής προς κατάστρωσιν σχεδίου παρεμποδίσεως διαφυγής των συμμοριτών εκ του παρακτίου οδικού δικτύου ΙΤΕΑ-ΑΝΤΙΚΥΡΑ-ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ, καθ’ όσον πληροφορίαι έφερον ταύτην ως επικειμένην κατά την νύκτα.
 6. Την μεσημβρίαν Πέμπτης 6ης Μαΐου επέστρεψεν εκ νέου εις ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ο αποχωρήσας προ ημερών Λόχος Πεζικού καθ’ όσον πληροφορίαι ασφαλείς έφερον ότι συμμοριακή δύναμις πιεζομένη υπό του Στρατού συνεκεντρούτο εις τα πέριξ υψώματα με προθέσεις διόδου των προς δυσμάς διά του αναφερθέντος παρακτίου οδικού δικτύου. Το κοινόν Σχέδιον ενεργείας ΑΣΤΙΓΓΟΣ-ΛΟΧΟΥ, εφαρμοσθέν επί σειράν ημερών προέβλεπεν αυστηράν επαγρύπνησιν της παρακτίου περιοχής υπό του πλοίου του προβολέως του και ιδία κατά την νύκτα.
 7. Ώραν 1400 της 7ης Μαΐου ΑΣΤΙΓΞ μετέφερεν εξ όρμου ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ δύο Διμοιρίας και τας απεβίβασεν αιφνιδιαστικώς εις περιοχήν όρμου ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, ίνα ενταχθώσιν εις το Σχέδιον εκκαθαρίσεως της περιοχής εκείνης υπό του 502 Τάγματος. Περί ώραν 1930 ιδίας ΑΣΤΙΓΞ επανέπλευσεν ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ.
 8. Ώραν 0500 της Δευτέρας 10 Μαΐου παραλαβών εξ όρμου ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ ένα Λόχον πεζικού μετά Διμοιρίας πολυβόλων τους απεβίβασεν περί ώραν 0630 εις ακτήν βορείως ΑΜΠΕΛΟΥ προκειμένου διά ταχείας και αιφνιδιαστικής των κινήσεως καταλάβουν υπερκείμενα υψώματα ΖΑΛΙΤΣΑΣ επικειμένης υπό της Ταξιαρχίας γενικωτέρας επιχειρήσεως ΕΛΙΚΩΝΟΣ.
  γ) Στοιχεία πλου και καταναλώσεις
 9. Κατά την διάρκειαν της παραμονής του πλοίου εις την ζώνην της επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ ήτοι από 12 Απριλίου μέχρι 12 Μαΐου (1948) το πλοίον ευρίσκετο εν πλω 193,5 ώρας εν όρμω 502,5, διήνυσεν 1789 μίλλια και κατηνάλωσεν πετρέλαιον 536 τόν.
 10. Συνολικώς κατηνάλωσε κατά την επιχείρησιν τα ακόλουθα πυρομαχικά.
  34 Σ.Φ.ε. 4’’ Πσ 230
  50 Σ.Φ.τ. των 20 χιλ. ΕΡΛΙΚΟΝ
  50 Σφ. μάχης πολυβόλου ΤΟΜΣΟΝ
 11. ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΟΝ ΚΑΝΑΡΗΣ
  α) Λεπτομέρειαι βολών βομβαρδισμού του πλοίου τούτου κατά τας επιχειρήσεις.
 12. Ώραν 1710 της 5/5 εβλήθησαν παρατηρητήρια και συγκεντρώσεις συμμοριτών επί υψωμάτων βορείας ΚΑΡΥΑΣ και συγκεκριμένως εβλήθησαν αι θέσεις (Υ.6036) και (Υ.6337) εκ μέσης αποστάσεως, 3500 υαρδών, του πλοίου κρατούντος.
  Σύστημα βολής και παρατηρήσεις αυτής, άμεσοι.
  Εβλήθησαν 60 βολαί ΠΟΜ-ΠΟΜ. Αποτελέσματα ικανοποιητικά.
 13. Ώραν 1050 της 6ης Μαΐου εβλήθη συμμοριακή δύναμις συγκεντρωμένη εις (Υ.6036) και (Υ.5837) εκ μέσης αποστάσεως, 4500 υάρδες, του πλοίου κρατούντος.
  Σύστημα βολής και παρατηρήσεις αυτής, άμεσοι.
  Εβλήθησαν 19 βολαί 4¨ και 10 ΠΟΜ-ΠΟΜ. Η βολή αύτη κατά πληροφορίας κατοίκων εγγύς πόλεως ΚΑΡΥΑΙ επιτυχής.
  β) Αποβατικαί επιχειρήσεις
 14. Άμα τη έω της 30ης Απριλίου εγένετο αποβατική επιχείρησις εν όρμω ΓΛΥΦΑ. Απεβιβάσθη εκ του Περιπολικού Φ/Τ δύναμις Χωρ/κής προς προσβολήν, κατά υπαρχούσας πληροφορίας, κρυπτομένης εις τον ορμίσκον τούτον ομάδος συμμοριτών καλώς εξοπλισμένης και εφοδιασμένης διά Σταθμού Α/Τ προτιθεμένης δε να διαπεραιωθή διά πετρελαιοκινήτου εις Βόρειον Ευβοικόν.
  Την επιχείρησιν ταύτην εκάλυψεν ΚΑΝΑΡΗΣ.
  Η απόβασις εξετελέσθη κανονικώς άνευ όμως αποτελέσματος καθ’ όσον η ομάς των ανταρτών μετά του ασυρμάτου και των πυρομαχικών είχεν εσχάτως απομακρυνθή εκείθεν και τραπή εις το εσωτερικόν.
  γ) Στοιχεία πλου και καταναλώσεις
 15. Κατά την διάρκειαν της παραμονής του πλοίου εις την ζώνην της επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ ήτοι από 14 Απριλίου μέχρι 8 Μαΐου 1948 το πλοίον παρέμεινεν εν πλω 83ω 14λ, διήνυσε 899 μίλλια και κατηνάλωσε συνολικώς 320 τόν. πετρέλαιον.
 16. Συνολικώς κατηνάλωσε τα ακόλουθα πυρομαχικά.
  19 Σ.Φ.ε. των 4’’ Πσ
  70 Σ.Φ.τ. των 40 χιλ. ΠΟΜ-ΠΟΜ.
  IV. ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ – ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΩΣ ΑΚΤΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
  Α) Παρατηρήσεις επιβιβάσεως μεταφοράς και αποβιβάσεως.
  Κατά την οργάνωσιν και εκτέλεσιν της Στρατιωτικής μεταφοράς επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ παρετηρήθησαν αι κάτωθι δυσχέρειαι και γεγονότα:
  ι. Η υπό μεταφοράν μεγάλη μονάς εδρεύουσα από μακρού εις ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ διεξήγαγεν εσχάτως εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις και συνεκέντρωσεν τας μονάδας της εκ της περιοχής επιχειρήσεων μηδέ του Επιτελείου της εξαιρουμένου εις Θασσαλονίκην την παραμονήν της ημέρας επιβιβάσεως.
  Αι μονάδες από των σιδηροδρομικών συρμών κατηυθύνθησαν κατ’ ευθείαν προς επιβίβασιν χωρίς να παρασχεθή εις ταύτας ο απαιτούμενος χρόνος διά την συγκέντρωσιν και σύνταξίν των εις τμήματα επιβιβάσεως ούτε και διά την αποσυμφόρησιν του υλικού των, άτινα μετεφέρθησαν μετά των τμημάτων ουχί συσκευασμένα.
 17. Δεν διετέθη διά την μεταφοράν, ως προέβλεπεν το Σχέδιον το εφεδρικόν Α/Γ ΠΗΓΑΣΟΣ. Τούτο δεν επέδρασεν ουσιαστικώς επί της μεταφοράς εν τούτοις η ύπαρξις εφεδρικού Α/Γ δέον να θεωρείται αναγκαία προς αντιμετώπισιν πιθανής ανωμαλίας εις μεταφοράν της κλίμακος ταύτης.
 18. Εις το αρχικόν Σχέδιον προεβλέπετο μεταφορά κτηνών διά φορτηγών πλοίων. Τούτο ετροποποιήθη ως ασύμφορον κατόπιν προτάσεως ΝΔΟΜ και εγκρίσεως Α.Σ. μεταφερθέντων τελικώς των κτηνών διά των Α/Γ. Τούτο είχεν ως συνέπειαν αρκετήν εξοικονόμησιν χρόνου φορτώσεως.
 19. Κατά την σύνταξιν των πινάκων επιβιβάσεως και αποβιβάσεως παρετηρήθησαν δυσχέρειαι οφειλόμεναι εις τους κάτωθι λόγους:
  α) Η δοθείσα δύναμις των προς επιβίβασιν μονάδων δεν ήτο πλήρως ενημερωμένη προς την πραγματικήν τοιαύτην διότι αι μονάδες ευρίσκοντο εις τας επιχειρήσεις.
  β) Κατά την σύνταξιν των πινάκων προσετέθη εις την επιβιβασθησομένην δύναμιν το 615 Τάγμα της 51ης Ταξιαρχίας και αντιστοίχως αφηρέθησαν Μονάδες τροποποιουμένων αναλόγως εκάστοτε των πινάκων.
  γ) Τα υλικά των Μονάδων καθωρίσθη ότι θα μεταφερθώσιν επί των οχημάτων επί πλέον δε εκτός οχήματος υλικά εν συνόλω 55 τόννοι (30 τόν. του 615 Τάγματος και 25 τόν. συνολικώς πυρ/κά της Μεραρχίας).
  Εν τούτοις παρουσιάσθη μη προβλεφθείσα σημαντική ποσότης υλικών προς μεταφοράν εκτός οχημάτων (περίπου 300 τον.) άνευ καταλλήλου συσκευασίας και ανηκόντων εις υπομονάδας εισέτι (Λόχος). Ταύτα δε απήτησαν χώρους δυσαναλόγους προς το βάρος των.
  δ) Μετά την σύνταξιν των πινάκων επήλθον αλλαγαί εις τα πλοία λόγω του οποίου παρέστη ανάγκη αναπροσαρμογής και ανασυντάξεως ενίων πινάκων.
 20. Αξ/κοί φορτώσεως Στρατού δι’ έκαστον πλοίον δεν διετέθησαν λόγω απουσίας των μονάδων εις τας επιχειρήσεις μέχρι του χρόνου επιβιβάσεως, τα καθήκοντά των δε εξετελέσθησαν υπό των επί κεφαλής των τμημάτων επιβιβάσεως εκάστης μονάδος. Επιπροσθέτως την επιβίβασιν των μονάδων επέβλεψαν οι αρχηγοί Β΄ και Γ΄ κλάδου Μεραρχίας και 35 και 37ης Ταξιαρχιών.
 21. Επί της φορτώσεως των Α/Γ διά κτηνών εξήχθη ότι με το εφαρμοσθέν σύστημα προσδέσεως κτηνών η ικανότης εκάστου Α/Γ προς μεταφοράν κτηνών περιορίζεται εις 110 διά τα ατμήλατα Α/Γ και 140 διά τα τύπου ΣΑΜΟΣ. (Χρειάζεται επί του σημείου τούτου ακόμη πείρα προς εξαγωγήν τελικού συμπεράσματος).
 22. Τινά εκ των φορτηγών των διατεθέντων διά προσωπικόν ως ο ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΚΑΣΤΟΡΙΑ-ΣΚΡΑ, δεν είχον ουδεμίαν ευκολίαν ενδιαιτήσεως ως αποχωρητήρια, μαγειρεία, σκηνάς κλπ.
 23. Κατά την επιβίβασιν παρουσιάσθη χρονοτριβή και ανωμαλία κατά την παράδοσιν υπό των Στρατιωτών του ατομικού οπλισμού εις τας αποθήκας των πλοίων. Πιθανόν αι διαθέσεις του Στρατού προς παράδοσιν του οπλισμού εις τας αποθήκας κατά την επιβίβασιν να διίστανται προς τας διαταγάς Ε.Ν.
 24. Παρετηρήθη η έλλειψις σωσιβίων εις τινά των φορτηγών μη ανταποκρινομένων προς τον αριθμόν των επιβιβαζομένων. Συνεπληρώθησαν εν μέρει δι’ αριθμού εκ των Α/Γ.
 25. Η ενημέρωσις των Κυβερνητών και Πλοιάρχων προ του απόπλου της νηοπομπής καθ’ όν τρόπον και χρόνον εγένετο απεδείχθη λίαν επωφελής, των περί πλού οδηγιών εκτελεσθεισών μετ’ ακριβείας.
 26. Επιβάλλεται κατά τον πλουν επί των μεταφορικών πλοίων η εκτέλεσις γενικών γυμνάσιων ασφαλείας συμμετεχούσης και της Στρατιωτικής δυνάμεις.
 27. Η εις την αυτήν νηοπομπήν ένταξις πλοίων ταχύτητος 14 και 8 μιλλίων αποδειχθέντων κατά τον πλουν ακόμη βραδυτέρων απεδείχθη ασύμφορος τόσον διότι ο πλους ηδύνατο να εκτελεσθή πολύ συντομώτερον επ’ ωφελεία της ασφαλείας όσον και διά την μη ταλαιπωρίαν των επιβαινόντων Στρατιωτών.
 28. Δεν ετηρήθησαν οι πίνακες αποβάσεως εις ΣΤΥΛΙΔΑ δι’ ο και παρετηρήθη καθυστέρησις 34λ εις το προβλεφθέν πρόγραμμα παρά τα διατεθέντα 4 ΑΠΕ επί πλέον.
  Επίσης εις ΑΓΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑΝ αντί του προπλεομένου Α/Γ ΑΛΦΕΙΟΣ εις το πρώτον κύμα επλεύρισεν εις την κεντρικήν προβλήτα το Α/Γ ΑΞΙΟΣ.
 29. Η εκφόρτωσις των υλικών θα συνετελείτο εις βραχύτερον χρόνον εάν εκ μέρους της αρμοδίας Στρατιωτικής αρχής της περιοχής ΜΑΛΙΑΚΟ διετίθεντο τα αναγκαία οχήματα. Το λασπώδες του εδάφους του χώρου αποβιβάσεως εκ της συνεχούς βροχής την προτεραίαν και την πρωίαν της αποβιβάσεως παρεκώλυσεν την κυκλοφορίαν και κίνησιν των οχημάτων.
 30. Οι ακτονόμοι δεν ετήρησαν πλήρη στοιχεία των χρόνων ενάρξεως και λήξεως εκφορτώσεως ενός εκάστου πλοίου.

Β) Προτάσεις επί της επιβιβάσεως μεταφοράς και αποβιβάσεως
31. Πρός θεραπείαν των ανωτέρω παρατηρήσεων προτείνονται τα κάτωθι:
Προκειμένης θαλασσίας μεταφοράς Μ. Μονάδος να διατίθεται εγκαίρως ο απαιτούμενος χρόνος διά την συνεννόησιν και προπαρασκευήν της μεταφοράς μεταξύ του Επιτελείου της μεταφερθησομένης Μ. Μονάδος και των αρμοδίων Ναυτικών Αρχών.
32. Να κοινοποιηθούν κυρίως εις τας Μονάδας Στρατού αι περί καθηκόντων και αρμοδιοτήτων Αξ/κών φορτώσεως Στρατού και σχετικαί διαταγαί της Υπηρεσίας Ναυτικού.
33. Προκειμένου να διατίθενται φορτηγά πλοία ως αποβατικά πρέπει να γίνεται λεπτομερής μελέτη των δυνατοτήτων αυτών αίτινες και να κοινοποιούνται εις αρμοδίους. Εφ’ όσον ο χρόνος το επιτρέπει να γίνωνται αι αναγκαίαι μετασκευαί.
34. Κατά την οργάνωσιν των νηοπομπών να περιλαμβάνονται εις εκάστην τούτων πλοία της αυτής περίπου ταχύτητος.
35. Επί της περιοχής αποβάσεως προτείνεται όπως:
α) Η εις το ακραίον ήμυσι της ανατολικής προβλήτος ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ τοποθετημένη γέφυρα Μπέλεϊ ήτις σήμερον έχει εγκατασταθή προχείρως να τοποθετηθή διά σκυροκονιάματος μονίμως ώστε να μη είναι δυνατή οιαδήποτε μετατόπισις αυτής λόγω προσκρούσεως του καταπέλτου του προδετούντος αποβατικού πλοίου. Εις την περίπτωσιν δε κατά την οποίαν τελικώς το Μηχανικόν Στρατού αφαιρέσει την γέφυραν ταύτην προς χρησιμοποίησιν αλλαχού να κατασκευασθή νέον κατάστρωμα εις το τμήμα τούτο της προβλήτος διά σιδηρών δοκών και ξυλείας.
β) Εφ’ όσον πρόκειται να χρησιμοποιείται διά μελλοντικάς Στρατιωτικάς μεταφοράς Στερεάς Ελλάδος η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ, είναι επιβεβλημένη εκτέλεσις επισκευών τινών των οδικών εξόδων εκ των προβλήτων εις την κυρίαν αρτηρίαν και τον σιδηροδρομικόν Σταθμόν.
γ) Να ποντισθή ο σημαντήρ προσδέσεως Α/Γ ανοικτά της Ανατολικής λιθίνης προβλήτος και κατά τρόπον μόνιμον.
36. Η Μεγάλη μονάς ήτις πρόκειται να υποδεχθή την μεταφερομένην δύναμιν εγκαίρως να προβαίνη εις οργάνωσιν υπηρεσίας κινήσεως και Διοικήσεως όρμων εις λιμένα αποβιβάσεως.
37. Να αποκλεισθή η μεταφορά κτηνών διά φορτηγών πλοίων χρησιμοποιουμένων προς τούτο των Α/Γ εφ’ ών γίνουν αι σχετικαί διαρρυθμίσεις διά την ειδικήν ταύτην μεταφοράν και να καθορισθή η ακριβής δυνατότης μεταφοράς κτηνών ενός εκάστου πλοίου.
38. Να καθορίζεται υπό της Μ. μονάδος ήτις πρόκειται να μεταφερθή επακριβώς και το τονάζ των μεταφερθησομένων υλικών ομού μετά της δυνάμεως προσωπικού οχημάτων κτηνών ίνα μη παρατηρούνται ανωμαλίαι κατά την φόρτωσιν.
Τα υλικά ταύτα απαραιτήτως δέον να είναι συσκευασμένα διά την ταχείαν φόρτωσιν και εκφόρτωσιν.
39. Να καταβάλεται μέριμνα εφοδιασμού των διά μεταφοράν διατιθεμένων Εμπορικών πλοίων διά σωσσιβίων αριθμού ίσου προς τους επιβιβασθησομένους.
Γ) Παρατηρήσεις οργανώσεως λιμένος αποβιβάσεως και ακτονομίας
40. Η όλη οργάνωσις της ακτής εδυσχεράνθη μεγάλως συνεπεία καθυστερήσεως της αφίξεως του Συνδέσμου του Α΄ΣΣ όστις εάν ορθώς ηδυνήθημεν να διαπιστώσωμεν εστερείτο πλήρων οδηγιών επί του βασικώς ενδιαφέροντος διά την οργάνωσιν της περιοχής αποβιβάσεως σημείου, ήτοι των προθέσεων όσον αφορά την προώθησιν των αποβιβασθησομένων τμημάτων εντός της περιοχής.
41. Έτεραι σημαντικώς επιβραδυντικαί της αποβιβάσεως αιτίαι υπήρξαν :
α) Η έλλειψις επαρκών μεταφορικών μέσων και ιδία φορτηγών προς αποκόμισιν του υλικού εκ της ακτής και εις αρκετάς περιπτώσεις επαρκούς αριθμού αγγαρειών, ίνα μη επέρχηται συμφόρησις του υλικού εις τας ακτάς.
β) Εν συνεπεία των βροχών τελματοποίησις των εξόδων της ακτής ως και αυτής της ακτής εις ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΝ ήτις εδυσχέραινεν τα μέγιστα την κίνησιν των οχημάτων και προεκάλει συχνοτάτας διακοπάς της κυκλοφορίας λόγω της αποφράξεως των οδών.
γ) Μη τήρησις των αποβατικών κυμάτων συμφώνως προς τους πίνακας αποβάσεως.
42. Κατά την δευτέραν μεταφοράν δεν εσημειώθησαν αι κατά την πρώτην παρουσιασθείσαι δυσχέρειαι. Η αποβίβασις επραγματοποιήθη με λίαν ικανοποιητικόν ρυθμόν εντός χρονικού διαστήματος ολιγώτερον των τεσσάρων ωρών.
43. Κατά την αποβίβασιν εσημειώθησαν τα ακόλουθα κύρια συμβάντα :
α) Γενικώς η προδέτησις και η παραβολή των Α/Γ εις τας προβλήτας λίαν επιτυχής και ταχεία, όλως δε ιδιαιτέρως του Α/Γ ΣΑΜΟΣ.
β) Τα Α/Β εχείρισαν καλώς. Εξαίρεσις το Α/Β 1297 όπερ κατ’ αμφοτέρας τας περιπτώσεις προδετήσεώς του εις προβλήτα εν ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗ εκτύπησεν την γέφυρα Μπέλεϊ και μετετόπισεν ταύτην εις βαθμόν καθίσταντα επικίνδυνον την χρησιμοποίησίν της δι’ αποβίβασιν οχημάτων κατά την δευτέραν μεταφοράν.
γ) Τα ΑΠΕ εχείρησαν πράγματι υποδειγματικά, προκαλέσαντα ενθουσιώδεις κρίσεις των παρακολουθούντων ξένων Αξιωματικών.
δ) Επιτυχής προδέτησις Α/Γ ΑΛΦΕΙΟΣ εις ευπαθή προβλήτα εν νυκτί.
ε) Ταχεία εν νυκτί εκφόρτωσις Α/Γ και μεταφορά εις χώρους συγκεντρώσεως της ακτής και της περιοχής ουδόλως φωτιζομένης.
στ) Βύθισις ναυδέτου προσφάτως ποντισθέντος εγγύς ανατολικής προβλήτος λόγω ελλείψεως στεγανότητος ή κτυπήματος υπό χειρίζοντος πλοίου.
ζ) Άφεσις αγκύρας Ρ/Μ ΑΝΤΑΙΟΣ συνεπεία εμπλοκής της εις κατακείμενον εν τω βυθώ υφάλου εμποδίου.
η) Απώλεια αγκύρας Α/Β 594 συνεπεία αποκοπής συρματοσχοίνου της κατ’ άπαρσιν.
Δ) Προτάσεις Ναυτικής Διοικήσεως λιμένος και ακτονομίας
44. Εφοδιασμός του Ν. Διοικητού διά Ρ/Τ μεγαλυτέρας εμβελείας και σταθμού Α/Τ εμβελείας μέχρι των πλησιεστέρων τουλάχιστον Ν. Διοικήσεως. Ομοίως επαύξησις του προσωπικού διά ενός τουλάχιστον Αξ/κού ή Επιτελούς και ετέρου ως γραμματέως – κρυπτογράφου και ολιγαρίθμου κατωτέρου προσωπικού.
45. Α/Β. Επαύξησις της οργανικής δυνάμεώς των κατά δύο τουλάχιστον άνδρας ώστε να καθίσταται δυνατή η αρτία εκτέλεσις των χειρισμών και κινήσεων προσγιαλώσεως και προώθησις της εκπαιδεύσεως των.
Α.Π.Ε. Εξασφάλησις της τηρήσεως αυτών εις ο επίπεδον εκπαιδεύσεως ευρίσκονται σήμερον.
46. Ομάδες Ακτονομίας. Θεωρείται απαραίτητον η άμεσος οργάνωσις και εκπαίδευσις των ομάδων διά τρεις ακτάς (είς τομεύς – απόβασις Ταξιαρχίας). Εφοδιασμός αυτών διά του αντιστοίχου υλικού σημάνσεως ακτών.
47. Στρατιωτικά Αποσπάσματα Ακτής. Ομοίως ως άνω με υλικόν οργανώσεως ακτής, όπερ είναι κατ’ ουσίαν ανύπαρκτον. Ενεδίκνυται δε εν προκειμένω η ιδιαιτέρα οργάνωσις κατά Σώματα Στρατού, παρά δε Κ.Ε.Σ.Ε. μιας μόνον ακτής ως υποδείγματος.
48. Εφ’ όσον υφίσταται δυνατότης, λειτουργίας Σχολείων Αξ/κών Μονάδων (τάξις ανά 15-25) ώστε να καθίσταται δυνατή η διάθεσις Αξ/κών εκπαιδευομένων εις τας θέσεις Στρατιωτικών Διοικητών πλοίων και Αξ/κού αποβάσεως Μονάδος κατά τας αποβάσεις ή μεταφοράς Μονάδων.
49. Τα ανωτέρω μέτρα πραγματοποιούμενα θα εξασφαλίσωσιν κατά τας αποβάσεις ή μεταφοράς μεγίστην ευχέρειαν, ταχύτητα και τάξιν επ’ ωφελεία επιτυχίας των.
50. Εφ’ όσον υφίστανται πιθανότητες μελλοντικής χρησιμοποιήσεως ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ δι’ αποβίβασιν τμημάτων δέον να εκτελεσθώσιν ωρισμέναι μονίμου μορφής εργασίαι εις προβλήτας ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ, κατόπιν μελέτης υπό αρμοδίας υπηρεσίας Μηχανικού Στρατού και διευθέτησις οδικού δικτύου ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ-ΣΤΥΛΙΔΟΣ-ΛΑΜΙΑΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΔΕΥΤΕΡΟΝ (Β΄)
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΟΡΘΡΥΣ
Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ …………………………………………………………………… σελ. 32
ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ………………………………… σελ. 35
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ………………. σελ. 37

IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ…………………………………………………………. σελ. 38


Ι. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
1. Η επιχείρησις ΟΡΘΡΥΣ ήτις έλαβε χώραν μετά το πέρας της επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ διετάχθη διά της διαταγής Ν.Σ.Ο.Ρ (του Υ.Ν/Γ.Ε.Ν./Γ σκοπός της δε ήτο η πλήρης εξουδετέρωσις και συντριβή των συμμοριτών και παντός αναρχικού στοιχείου περιοχής ΞΥΝΙΑΔΟΣ -ΟΡΘΡΥΣ, κατά τα λεπτομερέστερον εις το Σχέδιον ΓΕΣ αναφερόμενα.
2. Το Β.Ν ανελάμβανε κατά την επιχείρησιν ταύτην τας ακολούθους αποστολάς:
α) Αποκλεισμόν διαφυγής των συμμοριτών διά θαλάσσης εκ της περιοχής των επιχειρήσεων και συγκεκριμμένως διά Μαλιακού, Βορείου Ευβοϊκού και Παγασητικού.
β) Δράσιν 2 Αντιτορπιλλικών (ενός εις Μαλιακόν και ετέρου εις Παγασητικόν) διά του πυροβολικού των κατά των συμμοριτών τη αιτήσει του Στρατού και τη συνεργασία πιθανώς της Αεροπορίας. Βολή κατά υποδεικνυομένων στόχων και απροόπτων στόχων. Βολή εγγύς προστασίας τμημάτων Πεζικού. Βολή φωτιστικών βλημάτων διά αναγνωρίσεις.
γ) Αντιαεροπορικήν προστασίαν παρακτίου περιοχής υπό των ανωτέρω Αντιτορπιλλικών.
δ) Εξασφάλισιν συγχρόνου μετακινήσεως δι’ Αποβατικών και Α.ΠΕ. δυνάμεως ανδρών εκ ΣΤΥΛΙΔΟΣ και αποβίβασις αυτών εις όρμους Ν και ΝΑ ακτών ΟΡΘΥΟΣ συμφώνως προς τας απαιτήσεις της Ι Μεραρχίας (προσφερόμενοι όρμοι ΓΑΡΔΙΚΙ-ΓΛΥΦΑ-ΠΤΕΛΕΟΣ-ΣΟΥΡΠΗ-ΝΗΑ).
3. Διετέθη προς εκτέλεσιν των ανωτέρω αποστολών του Β.Ν. η ακόλουθος Ναυτική Δύναμις:
α) Δύναμις Υποστηρίξεως: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ – ΑΔΡΙΑΣ
β) Αποβατική Δύναμις: δύοΑ/Β και τέσσαρα Α.Π.Ε της δυνάμεως ΑΣ/Τ.
γ) Δύναμις Περιπολίας: ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ – Α/Κ 351 -Α/Φ 1252-3 Π/Κ.
4. Εις τον Αρχηγόν του Στόλου ανετέθη η εκτέλεσις των υπό του Β.Ν. αναλαμβανομένων αποστολών και γενικώς η διεύθυνσις της επιχειρήσεως από της Ναυτικής πλευράς. Πρός τον σκοπόν τούτον εκτός της ανωτέρω Ναυτικής δυνάμεως ευρίσκετο υπό τας διαταγάς του και η Ναυτική Διοίκησις Βόλου.
Ο Αρχηγός του Στόλου διά την διεξαγωγήν και εκτέλεσιν της επιχειρήσεως ΟΡΘΡΥΣ ήλθεν εις επαφήν μέσω Α΄ΣΣ με τον έχοντα την γενικήν διεύθυνσιν της επιχειρήσεως Διοικητήν της Ι Μεραρχίας και εν συνεχεία εξέδωκε την Διαταγήν του Επιχειρήσεων ΔΕΣ/2 (της 20 Μαΐου) ήτις κατά κεφάλαια περιελάμβανεν.
α) Οργάνωσιν της Διοικήσεως και εγκατάστασιν Σταθμών Διοικήσεως.
β) Σχέδιον περιπολιών.
γ) Σχέδιον Μεταφοράς.
δ) Σχέδιον υποστηρίξεως διά βολής Ναυτικού πυροβολικού.
ε) Σχέδιον διαβιβάσεων.
στ) Ζητήματα ασφαλείας και διοικητικά μέτρα.
Η όλη επιχείρησις ΟΡΘΡΥΣ από της Ναυτικής της πλευράς διεξήχθη συμφώνως προς την ΔΕΣ/2 και το Σχέδιον του Στρατού μη σημειωθείσης ανωμαλίας ή παραλείψεώς τινος.
Ήρξατο την μεσημβρίαν της 24 Μαΐου και επερατώθη την μεσημβρίαν της 2 Ιουνίου (1948).
Η γενική εικών των κινήσεων από Ναυτικής πλευράς έχει ως κατωτέρω.
5. Σχέδιον περιπολίας
Το σχέδιον περιπολιών ήρξατο εφαρμοζόμενον από 2100 ώρας της 24 Μαΐου έληξεν ώραν 1201 της 2 Ιουνίου (πέρας της επιχειρήσεως) διετέθησαν δε τελικώς το περιπολικόν ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ (πλοίον Διοικήσεως) αι ακταιωροί Α/Κ 861 και Α/Κ 1252 ως και τα εξοπλισμένα Π/Κ 1-Π/Κ 2 Π/Κ 3.
Κατά το σχέδιον της περιπολίας τα περιπολικά περιεπόλουν και επετήρουν τας ακτάς περιοχής επιχειρήσεων ως ακολούθως:
ι) Περιοχή από ΣΤΥΛΙΔΟΣ (Μαλιακού Κόλπου μέχρι της έναντι ΒΑΣΙΛΑΙΝΗΣ (ακτής ΟΡΘΡΥΟΣ)- η Ακταιωρός Α/Κ 1252.
ιι) Περιοχή ΒΑΣΙΛΑΙΝΗΣ (Όρθρυος) μέχρις Άκρας ΣΤΑΥΡΟΣ (Βορείου Ευβοϊκού)- το περιπολικόν ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ.
ιιι) Περιοχή άκρας ΣΤΑΥΡΟΣ (Βορείου Ευβοϊκού) μέχρις ΑΛΜΥΡΟΣ (Παγασητικού Κόλπου)- η Ακταιωρός Α/Κ 861.
ΣΗΜΕΙΩΣΙΣ: Δεν περιλαμβάνεται ενταύθα το Σχέδιον περιπολιών της επιχειρήσεως ΕΥΡΙΠΟΣ.
6. Σχέδιον υποστηρίξεως Στρατού
Από ώρας 1600 της 24 Μαΐου τα Αντιτορπιλλικά ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ και ΑΔΡΙΑΣ ανέλαβον τους τομείς των επιχειρήσεως και υποστηρίξεως το μεν πρώτον εις την περιοχήν του Μαλιακού Κόλπου και ιδιαίτατα από ΣΤΥΛΙΔΟΣ μέχρις ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΥ το δε δεύτερον εις την περιοχήν του Παγασητικού και ιδιαίτατα από ΑΡΓΥΡΟΝΗΣΟΥ μέχρις ΑΛΜΥΡΟΥ.
Το Αντιτορπιλλικόν ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ αντεκατεστάθη από ώρας 2200 της 27ης Μαΐου υπό του Αντιτορπιλλικού ΑΣΤΙΓΓΟΣ, κατόπιν της σημειωθείσης εις το πλοίον τούτο διαρροής εις το δεξιόν κύριον ψυγείον.
Τα Αντιτορπιλλικά παρέμεινον εις τους αναφερθέντας τομείς υποστηρίξεως μέχρις ώρας 1201 της 2 Ιουνίου οπότε ληξάσης της επιχειρήσεως ΟΡΘΡΥΟΣ διετάχθησαν να καταπλεύσουν εις ΑΓΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑΝ (ΜΑΛΙΑΚΟΥ).
Αφ’ ης τα Αντιτορπιλλικά ανέλαβον τας θέσεις των εις τους τομείς υποστηρίξεως συνεδέθησαν διά του Σταθμού Ασυρμάτου αφ’ ενός μεν με το προκεχωρημένον Κλιμάκιον του Αρχηγού Στόλου (ΠΣΑΣ) εις ΛΑΜΙΑΝ αφ’ ετέρου δε με τα στρατιωτικά τμήματα της Ι Μεραρχίας μετά των οποίων επρόκειτο να συνεργασθώσιν και την υποστήριξιν των οποίων είχον αναλάβει.
Εφηρμόσθη κατά την επιχείρησιν ταύτην το Σχέδιον διαβιβάσεων ΑΣΤΗΡ, το οποίον εχρησιμοποιήθη και κατά την επιχείρησιν ΧΑΡΑΥΓΗ.
7. Σχέδιον Μεταφορών
Συμφώνως τω αρχικώ Σχεδίω από ώρας 1300 της 25 Μαΐου συνεκεντρώθησαν εις ΣΤΥΛΙΔΑ δύο Αποβατικά (τα Α/Β 1297 και Α/Β 594) ως και τέσσερα Αποβατικά Εφόδου (Α.Π.Ε). Εκτός όμως των πλωτών τούτων μέσων εχρησιμοποιήθησαν εκ περιτροπής διά τας ανάγκας της Ι Μεραρχίας, η οποία διεξήγεν τας επιχειρήσεις της ΟΡΘΡΥΣ και τα ακόλουθα πλωτά μέσα Ν.Δ ΒΟΛΟΥ. Δύο Αρματαγωγά (ΑΛΦΕΙΟΣ και ΠΗΝΕΙΟΣ) και δύο Αποβατικά (τα Α/Β 1198 και 1300).
Διά της μεταφορικής ταύτης δυνάμεως εξετελέσθησαν αι ακόλουθαι Στρατιωτικαί μεταφοραί και αποβιβάσεις εξυπηρετήσασαι την επιχείρησιν περιοχής ΟΡΘΡΥΟΣ-ΞΥΝΙΑΔΟΣ, συμφώνως προς τας ειδικάς διαταγάς Α/262-Α/263 του Δ/ΚΕΣΕ, εις ον ο Αρχηγός του Στόλου είχεν αναθέσει την εκτέλεσιν αυτών.
ι) Στρατιωτική μεταφορά ενός Τάγματος εκ Καμμένων ΒΟΥΡΛΩΝ την εσπέραν της 23 Μαΐου και απόβασις άμα τη έω της 24 Μαΐου εις Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΝ.
ιι) Στρατιωτική μεταφορά κατά την νύκτα της 31 Μαΐου της 51 Ταξιαρχίας εξ όρμου ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ εις ΑΓΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑΝ.
ιιι) Μεταφορά μικρού Στρατιωτικού τμήματος εξ ανδρών κτηνών και υλικού την 1 Ιουνίου εξ όρμου ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ εις ΑΓΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑΝ δι’ ενός Αποβατικού.
ιν) Ομοίως ως άνω μεταφορά μικρού Στρατιωτικού τμήματος δι’ ετέρου Αποβατικού.
Συνοπτικοί Πίνακες των ανωτέρω μεταφορών παρατίθενται εις το Μέρος ΙΙ του παρόντος Κεφαλαίου.
ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΒΑΣΕΙΣ – ΔΡΑΣΙΣ ΑΝΤΙΤΟΡ/ΚΩΝ
8) Στρατιωτική μεταφορά Τάγματος και απόβασις
α) Γενική ιδέα
Κατόπιν αιτήσεως Ι Μεραρχίας εγένετο μεταφορά ενός Τάγματος από Καμμένα ΒΟΥΡΛΑ και αποβίβασίς του εις Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΝ προς κυκλωτικήν κίνησιν εγκλωβισμού των εις την περιοχήν ταύτην συμμοριτών και εν συνεχεία προς συμμετοχήν του Τάγματος τούτου εις την επιχείρησιν ΟΡΘΡΥΟΣ. Οργανώθη κατόπιν της Α/262 (22.5.48.) του Δ/Κ.Ε.Σ.Ε.
β) Διατεθέντα Πλοία.
Διετέθησαν τα κάτωθι πλοία:
Α/Γ ΑΛΦΕΙΟΣ
Α/Β 1198-1300-1297 και ως εφεδρικόν Α/Β 594.
Κορβέττα ΤΟΜΠΑΖΗΣ ως πλοίον υποστηρίξεως.
γ) Μεταφερθείσα δύναμις
592 Τάγμα πεζικού προσωπικόν 623
κτήνη 170
δ) Επιβίβασις
Την εσπέραν της 23 Μαΐου και ώραν 1700 τα πλοία ευρίσκοντο εις Καμμένα Βούρλα όπου ήτο συγκεντρωμένον και το Τάγμα. Ώραν 1830 ήρξατο η επιβίβασις περατωθείσα την 2000.
Επεβιβάσθησαν εις
Α/Β 1198 προσωπικόν 67 κτήνη 50
Α/Β 1300 -//- 65 -//- 60
Α/Β 1297 -//- 65 -//- 50

Α/Γ ΑΧΕΛΩΟΣ -//- 426 -//- 10

Σύνολον 623 170
Τα πλοία μετά την αποβίβασιν έπλευσαν εις Ν. ΑΓΧΙΑΛΟΝ εις μίαν Νηοπομπήν υπό την συνοδείαν ΤΟΜΠΑΖΗ.
ε) Αποβίβασις
Η αποβίβασις εγένετο κατά κύματα ως κάτωθι:
ΩΡΑΝ 0315 1ον κύμα Ι Λόχος και τμήμα ακτονομίας διά 4 Α.Π.Ε.
ΩΡΑΝ 0400 2ον κύμα Α/Β 594 με υπόλοιπον προσωπικόν τάγματος.
ΩΡΑΝ 0415 3ον κύμα Α/Β 1198-1300-1297 με τα κτήνη του τάγματος.
Η αποβίβασις εγένετο ικανοποιητικώς με πλήρη σήμανσιν της ακτής κανονικώς και ταχέως.
9. Στρατιωτική μεταφορά μονάδος 51 Ταξιαρχίας
α) Γενική ιδέα
Κατόπιν αιτήσεως της Ι Μεραρχίας εγένετο εξ όρμου Πηλών ΑΓΧΙΑΛΟΥ μεταφορά προσωπικού μονάδων της 51 Ταξιαρχίας εις όρμον ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ. Η μεταφορά αύτη εγένετο την νύκτα της 31 Μαΐου. Το εσπέρας της 31 Μαΐου συνεκεντρώθησαν τα στρατιωτικά τμήματα εις ΑΧΙΛΛΕΙΟΝ.
β) Διατεθέντα πλοία
Διά την άνω μεταφοράν και επειδή η αίτησις ανέφερεν μεταφοράν 1500 περίπου ανδρών διετέθησαν:
Α/Γ ΠΗΝΕΙΟΣ
Α/Β 594-1297
γ) Μεταφερθείσα δύναμις
Λόχος Στρατηγείου 51 Ταξιαρχίας
Διλοχία 615 Τάγματος
620 Τάγμα
Σύνολον προσωπικόν 1102, κτήνη 158.
δ) Επιβίβασις
Η επιβίβασις εγένετο την εσπέραν της 31ης Μαΐου ώραν 2130 κατανεμηθέντος του προσωπικού και των κτηνών ως κάτωθι:
Α/Γ ΠΗΝΕΙΟΣ προσωπικόν 977 κτήνη –
Α/Β ¨594 -//- 65 -//- 83

Α/Β 1297 -//- 60 -//- 75

Σύνολον 1102 158
ε) Αποβίβασις
Τα πλοία εις μίαν Νηοπομπήν αποπλεύσαντες ώραν 2359 της 31ης Μαΐου κατέπλευσαν την πρωίαν της 1ης Ιουνίου εις ΑΓΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑΝ ένθα απεβίβασαν ολόκληρον την επιβαίνουσαν δύναμιν περατωθείσαν την 1830 ώραν.
στ) Τρόπος εκτελέσεως της μεταφοράς
Η μεταφορά αύτη εγένετο κανονικώς μη παρουσιασθείσης ουδεμιάς δυσχερείας.
10. Συνήθης μεταφορά στρατιωτικού τμήματος
Το Α/Β 1297 την 1ην Ιουνίου μετέφερεν από όρμον ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ εις όρμον ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ τμήμα αποτελούμενον εξ 110 ανδρών, 105 κτηνών 2τόν. πυρομαχικών και 5 τόννους παντοειδούς υλικού.
ΔΡΑΣΙΣ ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΛΙΚΩΝ
12. Τα Αντιτορπιλλικά κατά την επιχείρησιν ταύτην δεν είχον ουσιαστικήν δράσιν καθ’ όσον δεν ητήθη η εκτέλεσις βολής βομβαρδισμού ή βολής υποστηρίξεως υπό των Στρατιωτικών τμημάτων της Ι Μεραρχίας μετά των οποίων ευρίσκοντο εις συνεχή επαφή και σύνδεσμον διά του Ασυρμάτου και τούτο, κατά πάσαν πιθανότητα, διότι τα συμμοριακά συγκροτήματα αποκεκλεισμένα πλήρως από θαλάσσης απέφυγον να κινηθώσιν προς παρακτίους περιοχάς.
13. Τα Αντιτορπιλλικά επανειλημμένως έλαβον προειδοποιητικά σήματα των κινουμένων εντός της ζώνης επιχειρήσεων Ταγμάτων όπως επιτηρώσιν ορισμένας τοποθεσίας και υψώματα και πλειστάκις βάσει των προειδοποιήσεων τούτων τα Αντιτορπιλλικά έλαβον κατάλληλα αγκυροβόλια ίνα ώσιν έτοιμα όπως παρέμβωσιν εις τον αγώνα, πλην όμως δεν εδόθησαν εις αυτά ευκαιρίαι βολής.
14. Επίσης τα Αντιτορπιλλικά απεβίβασαν εις ορμίσκους των τομέων επιτηρήσεώς των μικρά ένοπλα αποβατικά αγήματα προς εκτέλεσιν ερεύνης και συλλογήν πληροφοριών (αποβίβασις εις όρμον ΕΧΙΝΟΥ της 29.5.48 αγήματος ΑΣΤΙΓΓΟΣ, εις ορμίσκον ΓΛΥΦΑΣ της 30.5.48 αγήματος ΑΣΤΙΓΓΟΣ, εις περιοχήν ΜΙΤΖΕΛΑΣ 1.6.48 αγήματος ΑΔΡΙΑ.
15. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΛΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ

Πλοία Περίοδος Ώραι εν πλω Διανυθέντα μίλλια Κατανάλωσις
πετρελαίου Κατανάλωσις πυρομαχικών
ΘΕΜ/ΚΛΗΣ 24-27/5 11ω 57λ 102 85.000 τον. – Μ.Τ. 8,4
ΑΣΤΙΓΞ 27/5-2/6 45ω 22λ 220 100.000 – Μ.Τ 10
ΑΔΡΙΑΣ 24-2/6 8ω 54λ 97 184.000 – Μ.Τ 10.5
ΑΛΦΕΙΟΣ 23-24/5 6ω 14λ 41 36.000 – Μ.Τ 6,5
ΠΗΝΕΙΟΣ 31/5-1/6 11ω 54λ 107 38.000 – Μ.Τ 9
Α/Β 1198 23-24/5 6ω 14λ 41 1.229 – Μ.Τ 6,5
Α/Β 1297 23-24/5
31/5-1/6 6ω 14λ
11ω 54λ 41
107 0,674
0,970 – Μ.Τ 6,5
– Μ.Τ 9
Α/Β 1300 23-24/5 6ω 14λ 41 1,153 – Μ.Τ 6,5
Α/Β 594 23-24/5 6ω 14λ 41 0,878 – Μ.Τ 6
31/5-1/6 11ω 54λ 107 1,015 – Μ.τ 9

Παρατηρήσεις ανωμαλίαι. Διαρροή εις ΔΕΞ. ψυγείον ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ.
ΙΙΙ. ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
16. Ειδικαί παρατηρήσεις επί της επιχειρήσεως ταύτης δεν σημειούται καθ’ όσον από Ναυτικής πλευράς αι θαλάσσιοι μεταφοραί, αι παράλιοι προσεγγίσεις των Αποβατικών ως και αι προσγειαλώσεις και αι απογειαλώσεις των Αρματαγωγών εγένεντο εις ορμίσκους και ακτάς γνωρίμους εις τα πλοία ταύτα εκ προτέρων επιχειρήσεων και αποστολών.
17. Ειδική τις παρατήρησις επί του Σχεδίου διαβιβάσεων δεν σημειούται. Τα πλοία ευχερώς ήλθον εις επαφήν διά ασυρμάτου μετά των στρατιωτικών τμημάτων και ευχερώς εδικτυώθησαν μετ’ αυτών, αποτέλεσμα κτηθείσης πείρας κατά την προηγούμενον επιχείρησιν ΧΑΡΑΥΓΗ.
18. Έδει να γίνη επαρκεστέρα και καλυτέρα εκμετάλλευσις των δυνατοτήτων των πλοίων υπό του Στρατού, τόσον διά μεταφοράς διά θαλάσσης στρατιωτικών τμημάτων εις μεγαλυτέρα κλίμακα προς αιφνιδιασμόν των συμμοριτών όσον και διά βολάς βομβαρδισμού και υποστηρίξεως.
Η μεγάλη παράκτιος περιοχή της ΟΡΘΡΥΟΣ προσεφέρετο διά τας ανωτέρω Ναυτικάς αποστολάς.
19. Εσημειώθη ανωμαλία εις δεξιόν κύριον ψυγείον του Αντιτορπιλλικού ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ (διαρροή) αναγκάσασα την διοίκησιν να ανακαλέση το πλοίον εις Ναύσταθμον προς επισκευήν και το αντικαταστήση διά του ΑΣΤΙΓΓΟΣ.

IV. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
20. Το Ναυτικόν εξετέλεσεν κατά τρόπον ικανοποιητικόν μετά μεθοδικότητος και ακριβείας απάσας τας αιτήσεις της Ι Μεραρχίας μη σημειωθείσης ουδεμιάς ανωμαλίας.
21. Τα πλοία εξετέλεσαν απάσας τας υπό του Σχεδίου προβλεπομένας αποστολάς

Advertisements