Eκτέλεση επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/30 Ιουν 1948


Αριθμός 71
ΘΕΜΑ: Eκτέλεσις επιχειρήσεως
ΚΟΡΩΝΙΣ                                                   ΥΠΕ/ΣΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: 21-22-52 Tαξ/Α1 Τ.Σ. ΙΙας Μερ./Διοικητής
ΚΟΙΝ: 53 Tαξ/Α1, Β΄ΣΣ /

Α1 Α.Α.Π. 47
Ι-Χ Μερ./Α1 Σ.Τ.Γ 912 τη 30-6-48
Α.Α. Αποστολή
ΧΑΡΤΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ
1: 50.000
ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 7
Σχετική Α.Α.Π. 503/30-6-48 Δ/γή Β΄ΣΣ .
Επιβεβαίωσις προφορικής Δ/γής
1.- ΕΧΘΡΟΣ
Ως το συνημμένον δελτίον.

2.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
α) Ενεργούσα αιφνιδιαστικώς εν τη γενική κατευθύνσει
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – ΠΑΝΟΥΚΛΑ – ΤΑΛΛΙΑΡΟΣ
Να καταλάβη τον ορεινόν όγκον ΤΑΛΛΙΑΡΟΣ υψ. 1525 (Ν. 255063) και 1439 (Ν. 241084) καλυπτομένη εκ του ΠΡΟΦ. ΣΟΥΠΑΝΙΟΥ.
β) Να ενεργήση σύγχρονον επιθετικήν ενέργειαν καταλαμβάνουσα την γραμμήν ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ – Υψ. 1772,3 (Ν.263139), ως και τα Δυτικά αυτής αντερείσματα, αρχικώς εις το ύψος της γραμμής:
υψ. 1225 (Ν.261088) – υψ. 1181 (Ν.252100) – υψ. 1375 (Ν.249128), φροντίζουσα να αποκόψη την επικοινωνία του ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ από Ν.Δ καταλαμβάνουσα τον υψ. 1316 (Ν.247141).
γ) Περίσχεσις ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ και ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ εις περίπτωσιν μη άμεσου καταλήψεως τούτου. Σαφής προϋπόθεσις ότι ουδεμία σοβαρά εμπλοκή εις αγώνα εναντίον των συγκροτημάτων τούτων.
3.- ΙΔΕΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
α) Η Μεραρχία εξασφαλίζουσα και διατηρούσα την ισχυράν κατοχήν του κόμβου υψ. 1452 (Ν.279080), κινηθή δραστηρίως και αιφνιδιαστικώς διά νυκτερινής ενεργείας προς κατάληψιν του ορεινού κόμβου ΤΑΛΛΙΑΡΟΣ υψ. 1525 (Ν.255065) και υψ. 1439 (Ν.241084) καλυπτομένη εκ του ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ ΣΟΥΠΑΝΙΟΥ και εκ της κατευθύνσεως ΜΠΙΝΑΡΙ (υψ. 1525).
β) Διά συγχρόνου ενεργείας θα ενεργήση επιθετικώς προς κατάληψιν κορυφογραμμής ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ ΣΟΥΠΑΝΙΟΥ – υψ. 1772,3 (Ν.263139).
γ) Περίσχεσεις του ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ εις περίπτωσιν καθ’ ήν δεν καθίσταται άμεσος η κατάληψις τούτου.
4.- ΜΕΣΑ
α) 21-22-52 Ταξ/χίαι
β) Μία Μοίρα του 101 Σ.Π.Π
γ) Μία Μοίρα 142 Μ.Ο.Π (Ι και ΙΙ Πυρ/χίαι)
δ) Τα πυρά μιάς Πυρ/χίας του 102 Σ.Π.Π εκ περιοχής ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΥ.
5.- ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
α) 22 Ταξιαρχίας Πεζικού
Εξασφαλίζουσα και διατηρούσα την ισχυράν κατοχήν του υψ. 1452 (ορεινού κόμβου) και καλυπτομένη εκ του ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ θα ενεργήση αιφνιδιαστικώς και δραστηρίως εν τη κατευθύνσει:
υψ. 1452 (Ν. 279080) – ΤΑΛΙΑΡΡΟΣ,
προς κατάληψιν του ορεινού κόμβου υψ. 1525 (Ν.256064) και υψ. 1439 (Ν.241084), εξορμούσα εκ περιοχής ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ.
β) 21 Ταξιαρχίας
Ενεργούσα ταυτοχρόνως με την 22 Ταξ/χία θα κινηθή δραστηρίως επί των κατευθύνσεων:
α) ΠΑΝΟΥΚΛΑ – υψ. 1452 – υψ. 1225 (Ν.261088) – υψ. 1335 (Ν.257107) – υψ. 1375 (Ν.249128) – υψ. 1316 (Ν.247141), εφ’ ής και θα εγκατασταθεί απαγορεύουσα πάσαν κίνησιν της περιοχής ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ προς ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ και έτοιμη προς περαιτέρω κίνησιν προς δυσμάς.
β) ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ – υψ. 1430 (Ν.299103) – υψ. 1772,3 καλυπτομένη ταυτοχρόνως εκ του ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ εις το ύψος Φυλάκιον Χωροφυλακής επί τω σκοπώ όπως καταλαμβάνουσα την κορυφογραμμήν υψ, 1772,3 (Ν.263139) – υψ. 1671 (Ν.263123) και καλυπτομένη εκ των κατευθύνσεων ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ και ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ, ετοίμη να συμβάλη εις την κατάληψιν του ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ και ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ μετά των γειτονικών Μονάδων.
γ) 52 Ταξιαρχίας
Αναλαμβάνουσα στατικάς αποστολάς 22 Ταξιαρχίας θα ευρίσκεται εις κατάστασιν εφεδρικήν.
6.- ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
Ι) Κατανομή
α) Πυροβολικόν αμέσου υποστηρίξεως
– 21 Ταξιαρχίας
-Μία Πυρ/χία 101 Σ.Π.Π (4 σωλήνες)
– -»- -»- 142 Μ.Ο.Π (2 σωλήνες)
– 22 Ταξιαρχία
-Μία Πυρ/χία 101 Σ.Π.Π (4 σωλήνες)
– -»- -»- 142 Μ.Ο.Π (2 σωλήνες)
ΙΙ) Αποστολή
Άμεσος υποστήριξις των εις τον τομέα τμημάτων
– Εκάστης Ταξιαρχίας διατεθέντος Πυρ/κού
– Να έχη δυνατότητα εκάστη Πεδινή Πυρ/χία δρώσα και ως Μοίρα να επεμβαίνη αμοιβαίως και συγκεντρωτικώς υπέρ 21 ή 22 Ταξιαρχίας.
– Η επέμβασις αύτη του Πεδινού Πυρ/κού θα ρυθμίζεται υπό του Αρχηγού Πυρ/κού Μεραρχίας.
ΙΙΙ) Η Α΄ Μοίρα του 102 Σ.Π.Π (ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΝ) να έχη την δυνατότητα επεμβάσεως διά πυρών επί της κορυφογραμμής ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΣΟΥΠΑΝΙΟΥ – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ, επ’ ωφελεία 21 Ταξιαρχία τη αιτήσει της.
7.- ΕΦΕΔΡΕΙΑ
α) 52 Ταξιαρχία
– Έν Τάγμα εις ΚΟΡΥΦΗΝ με Λόχον εις ΑΥΓΕΡΙΝΟΝ (Ν. 3411) και Λόχο εις ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ (Ν.3705)
– Έν Τάγμα εις ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ όπερ θ’ αναλάβη τας στατικάς αποστολάς της 22 Ταξ/χίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΗ
– Άμεσος επέμβασις εις τον αγώνα αναλόγως της καταστάσεως.
– Να έχη ετοιμότητα επεμβάσεως διά πυρών ιδία όλμων, επί κορυφογραμμής ΤΑΛΛΙΑΡΟΥ – ΣΑΡΜΑΤΖΑΣ εκ της κορυφογραμμής ΠΑΝΟΥΚΛΑ – υψ. 1365 (Ν.312044)
8.- ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
Ως η ειδική Δ/γή
9.- ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ
α’ και β’ ανάγκης εις ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ
10.- Σ.Δ (Τ.Σ)
α) Μεραρχίας ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
β) 21 Ταξιαρχίας – ΠΑΝΟΥΚΛΑ υψ. 1392 και είτα κινούμενος εν τω άξονι ΠΑΝΟΥΚΛΑ – 1181.
γ) 22 Ταξιαρχίας ΠΑΝΟΥΚΛΑ και είτα κινούμενος εν το άξονι ΠΑΝΟΥΚΛΑ – ΤΑΛΛΙΑΡΟΣ.
δ) 52 Ταξιαρχίας ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ
11.- ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
α) Έναρξις. Νύκτα της 1-2 Ιουλίου.
β) Η 21 Ταξ/χία διά του αριστερού θα έπεται της 22 Ταξ/χίας κατά την επιθετικήν της κίνησιν του αριστερού αυτής.
12. ΔΙΑΦΟΡΑ
Πάσαν ενέργειάν σας να την διέπη ο αιφνιδιασμός.
– Η νύξ της 1-2 Ιουλίου να χρησιμεύση διά την αιφνιδιαστικήν κατάληψιν των αντικειμενικών σκοπών.
– Συνεχής διείσδυσις εκ των νώτων.
– Καθ’ εκάστην κατάληψιν αντικειμενικού σκοπού άμεσος και δραστηρία εκμετάλλευσις διά β’ κλιμακίων προς καταδίωξιν και συντριβήν του εχθρού.
– Πάσα αντίστασις να υπερκεράται, αποσχολούντες κατά μέτωπον τη βοηθεία μιας καλής βάσεως πυρός.
– Εμφυσήσατε το επιθετικόν πνεύμα εις πάντας.
– Από την Μεραρχίαν μας εξαρτάται να ανοίξωμεν την ΠΟΡΤΑ προς τον ΓΡΑΜΜΟΝ.
– Αύριο το πρωϊ ολόκληρος ο κόσμος πρέπει να μάθη ότι η ΙΙ Μεραρχία πέρασε την κορυφογραμμήν του ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ, έπιασε τον ΤΑΛΛΙΑΡΟ και ότι το ΕΠΤΑΧΩΡΙ δεν υφίσταται πια διά τους προδότας.
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Διά την Ακρίβειαν
Το
Γραφείον Α1
Τ.Σ.Υ