Επιχείρηση ΚΟΡΩΝΙΣ, 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/23 Ιουν 1948


ΘΕΜΑ: Επιχείρησις ‘ΚΟΡΩΝΙΣ’                                                         Ε Ξ: Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
A Κ Ρ Ω Σ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
Τ.Σ/Ιης Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ι Α Σ
Αριθ. Φ. 26/19/ΑΙ919

Σ.Τ.Γ. 23-6-48
Εδακτ. παρά του ανθ/γού
ΣΥΝΑΔΙΝΟΥ Σ.

Χ Α Ρ Τ Α Ι: 1: 50.000 ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1) -Ε χ θ ρ ό ς: Ως συνημμένον συμπληρωματικόν δελτίον πληροφοριών.
2) -Φ ί λ ι α ι Δ υ ν ά μ ε ι ς:
– Συμπληρωματικαί δυνάμεις Μεραρχίας:
– 61η Ταξ/χία
– 2 Ουλαμοί Τεθ/μένων
– 718 Λόχος Μηχανικού
– 104 Σ.Π.Π. – 102 Σ.Π.Π. μείον Μοίρα
– 141 Μ.Ο.Π. μείον πυρ/χία.
3) Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Σ
Κατάληψις ΜΠΟΥΦΗ και υψ. 1241 διά διαδοχικών ενεργειών προς ισχυράν υποστήριξιν διά του Πυροβολικού.
Προώθησις 77ης Ταξ/χίας εγγύς θέσεως εχθρού διαρκούσης της νυκτός.
4.- Μ Ε Θ Ο Δ Ο Σ
– Γενικαί γραμμαί:
Κατάληψις εις πρώτον χρόνον υψωμ. ΜΠΟΥΦΗ και εις δεύτερον χρόνον τον υψ. 1241.

5.- Δ Ι Α Τ Α Ξ Ι Σ ΚΑΙ Α Π Ο Σ Τ ΟΛ Α Ι
α) 77η Ταξ/χία: Να ενεργήση επιθετικώς επί της κατευθύνσεως ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ – ΜΠΟΥΦΗ υψ. 1433 και να καταλάβη το υψ. ΜΠΟΥΦΗ εφ’ ου να εδραιωθή.
Κατά την κίνησίν της και ιδία κατά την κατάληψιν του αντικειμενικού να λάβη μέτρα καλύψεως ιδίως κατά το αριστερόν πλευρόν, κλιμακώσασα δυνάμεις προς τα πλευρά της.
β) 3η Ταξ/χία: Μετά την κατάληψιν του αντικειμενικού σκοπού ΜΠΟΥΦΗ υπό της 77ης Ταξ/χίας η Ταξ/χία να επιτεθή εν τη κaτευθύνσει υψ. 1169.8 (Ν.2827) – υψ. 1291.4 (Ν.2627) και να καταλάβη το υψ. 1241 και ει δυνατόν το υψ. 1291.4 –
Κατά την επιθετικήν της ενέργειαν και ιδία κατά την κατάληψιν του αντικειμενικού σκοπού να λάβη μέτρα καλύψεως αμφοτέρων των πλευρών κλιμακώνουσα δυνάμεις προς ταύτα.
γ) Αμφότεραι αι Ταξ/χίαι ευθύς μετά την κατάληψιν των αντικειμενικών σκοπών των να εδραιωθώσιν ισχυρώς επ’ αυτών προς αντιμετώπισιν εντεπιθέσεως εξ οιασδήποτε κατευθύνσεως.
δ) 51η και 61η Ταξ/χία:
ι) Αι 51η και 61η Ταξ/χίαι τηρούσαι τας κατεχομένας θέσεις των να υποστηρίξουν την επίθεσιν διά επιθετικών εκδηλώσεων όχι μόνον προς απασχόλησιν αλλά και δημιουργίαν εντυπώσεως ότι πρόκειται περί γενικής εξορμήσεως.
ιι) Επί πλέον η 51η Ταξ/χία να υποστηρίξη την επίθεσιν της 77 Ταξ/χίας δι’ επιθέσεως πυρών όλμων επί ΜΠΟΥΦΗ.
6.- Κ Α Τ Α Ν Ο Μ Η Μ Ε Σ Ω Ν
α) 77η Ταξ/χία: Επί πλέον
– Δύο διμοιρίαι Πολ/λων
– Διμοιρία Μηχανικού
– Ουλαμός Τεθ/μένων
– Υποστήριξις δι’ ολοκλήρου του Πυρ/κού μέχρι εδραιώσεως των τμημάτων επί αντικειμενικού σκοπού.
β) 3η Ταξ/χία μείον Τάγμα: επί πλέον
– Διμοιρία Πολ/λων
– Διμοιρία Μηχανικού
– Ουλαμός Τεθ/μένων
– Υποστήριξις δι’ ολοκλήρου του Πυρ/κού μέχρι εδραιώσεως των τμημάτων επί του αντικειμενικού σκοπού.
γ) Τάγμα 3ης Ταξ/χίας θα υποστηρίξη εκ της θέσεώς του την επίθεσιν εξασφαλίζουσα εις την Ταξ/χίαν την κλιμάκωσιν.
7.- Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Ν
α) Ελαφρόν Πυρ/κόν:
Κατά τον πρώτον χρόνον άμεσος υποστήριξις της 77ης Ταξ/χίας και κατά τον δεύτερον χρόνον της 3ης Ταξ/χίας. Εκτέλεσις ανασχέσεων.
β) Βαρύ Πυρ/κόν:
Κατά πρώτον λόγον αντιπυροβολικόν και κατά δεύτερον άμεσον υποστήριξιν. Βολαί ανασχέσεων.
8.- Τ Ε Θ Ω Ρ Α Κ Ι Σ Μ Ε Ν Α
Άμεσος υποστήριξις Πεζικού διά βολής κατά των θυρίδων των πολυβολείων.
Ο Ουλαμός 77ης Ταξ/χίας μετά κατάληψιν ΜΠΟΥΦΗ να αχθή το ταχύτερον εις 1169.8 (Ν.2827) προς υποστήριξιν της επιθέσεως της 3ης Ταξ/χίας.
9.- Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ν
– Άρσις ναρκοπεδίων
– Διάνοιξις και διευθέτησις ορεινών οδεύσεων
10.- Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α
Συνεχής υποστήριξις Πεζικού διά προσβολής εχθρικών οργανώσεων και άλλων στόχων.
11.- Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ
Η 77 Ταξ/χία εκμεταλευομένη την νύκτα να ωθήση την διάταξίν της όσων το δυνατόν εγγύτερον προς τας εχθρικάς θέσεις.
Ώρα εξορμήσεως άμα τη έω.
Ώρα εξορμήσεως 3ης Ταξ/χίας τη διαταγή μου.
12.- Ε Φ Ε Δ Ρ Ε Ι Α Ι
Τάγμα 3ης Ταξ/χίας περιοχήν ΑΓ. ΑΝΝΗΣ με αποστολήν επεμβάσεως υπέρ των 3ης και 77ης Ταξ/χιών.
13.- Ε Ν Δ Ο Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Ι
– Σ.Δ. ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ υψ. 811 (Ν.3134)
– Σ.Δ. 3ης Ταξ/χίας ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ
– Σ.Δ. 77ης Ταξ/χίας ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ

  • Οχήματα επαφής μετ’ αεροπλάνου εν εις 77η Ταξ/χίαν και εν εις 3ην Ταξ/χίαν.
  • Επικοινωνία μεταξύ Μεραρχίας και Ταξ/χιών διά τηλ/νου.

Ο
Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ο Σ
Τ.Υ. Θ. ΠΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Advertisements