Ημερησία Διαταγή ΑΓΕΣ 12/6/1948


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Α1

Ημερησία Διαταγή 12-6-48
Αρχηγού ΓΕΣ Διοικητού Στρατού
——————————-

Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Στρατιώται
Μυσαροί εγκληματίαι, πειθήνια όργανα των προαιωνίων εχθρών της Ελλάδος από δύο χρόνια τώρα ύψωσαν τα όπλα κατ’ αυτής και απεργάζοντα την καταστροφήν και απαθλίωσίν της.
Δεν σέβονται ιερά και όσια της ωραίας μας χώρας.
Δεν αναλογίζονται τας συνεχείς θυσίας και ολοκαυτώματα προγόνων πατέρων και συγχρόνων διά να ελευθερώσουν το καθηγιασμένον αυτό κομμάτι της χώρας μας.
Δεν αναγνωρίζουν τας ιερωτέρας παραδόσεις της Ελλάδος μας.
Δεν πιστεύουν εις τα ιερά μας σύμβολα της Πατρίδος, της Θρησκείας, της Οικογενείας.
Είναι η ελαχίστη μειοψηφία των διεστραμμένων αναρχικών μισελλήνων, των οποίων πίστις είναι η καταστροφή, η ερήμωσις, το αίμα, τα βασανιστήρια, τα κακουργήματα. Και σκοπός να υποτάξουν ένα ελεύθερον και υπερήφανον λαόν εις το κνούτον της κομμουνιστικής κολάσεως και να παραδώσουν τας καθημαγμένας μας Ελληνικάς επαρχίας Θράκης Μακεδονίας και Ηπείρου εις τον Σλαυϊσμόν, όστις καλύπτεται ευσχήμως όπισθεν της δήθεν Λαοκρατικής ισοπολιτείας των.
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Στρατιώται.
Σεις, γνήσια τέκνα του Ελληνικού λαού, από την πρώτην ημέραν της αναρχικής εκδηλώσεως ωρθώσατε το ανάστημά σας και αντετάξατε την ορμήν σας εις τους βανδαλισμούς του συμμοριτισμού.
Με φλογεράν πίστιν εις τον ιερόν μας αγώνα, εις τον αγώνα της σωτηρίας της φυλής μας δεν υστερήσατε εις θυσίας, κακουχίας, καρτερίαν και μαχητικότητα.
Εδείξατε διά μίαν φοράν ακόμη τας παγκοσμίως αναγνωρισθείσας αρετάς του Έλληνος μαχητού και εστερεώσατε διεθνώς την πεποίθεσιν, ότι η χώρα μας έχει απόφασιν να αγωνισθή διά να κερδίση την ελευθερίαν και να σώση τον πολιτισμόν τον οποίον καυχάται ότι αύτη μετήγγισε εις τον σημερινόν πολιτισμένον κόσμον.
Αξιωματικοί, Υπαξιωματικοί και Στρατιώται
Η μάχη της Ελληνικής δοξασμένης μας Πατρίδος έχει δοθή νικηφόρως έως τώρα.
Εισερχόμεθα λίαν συντόμως εις την σοβαράν καμπήν του αγώνος.
Νέαι προσπάθειαι και νέαι θυσίαι θα απαιτηθούν διά να κερδίσωμεν την τελικήν ΝΙΚΗΝ και να καθαρίσωμεν την χώραν μας από το φοβερόν μίασμα του συμμοριτισμού.
Αξίζει κάθε θυσία για την Πανένδοξη ΕΛΛΑΔΑ ΜΑΣ.
Όλαι αι Ένοπλοι δυνάμεις με την αναπτυχθείσαν επί διετίαν εις τα πεδία των μαχών αλληλεγγύην θα χωρήσουν ακάθεκτοι και θα συντρίψουν τον συμμοριτισμόν δίδοντάς του τελειωτικά και αλύπητα κτυπήματα.
Είμαι βέβαιος πως δεν θα λείψη από κανένα η προσπάθεια, η ορμή και η αυτοθυσία.
Εμπρός όλοι με πίστι και ορμή διά να τελειώνωμεν και επαναφέρωμεν το Κράτος μας εις την ευρυθμίαν και την τάξιν.
Το έργον μας είναι βαρύ αλλ’ ένδοξον.
Η ΝΙΚΗ που θα στεφανώση τας σημαίας μας θα σώση την χώραν μας και θα την παραδώση αναπνέουσαν τον Ελεύθερον αέρα.

Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ -ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Σ.Υ.
Δ. ΓΙΑΤΖΗΣ
Αντ/γος