Aπολογισμός επιχειρήσεως ΡΑΧΗ (ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ), Γ’ΣΣ/Α2/5 Ιουν 1948


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Πρός. Γ΄ΣΣ/Α1 (2 αντίτυπα)
Γ΄ΣΣ/Α2
Κοιν. 32,33 Ταξιαρχίας
31 Ταξιαρχία
Τ.Δ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΧΙ Μεραρχία /Α1
Δ/τήν Μεραρχίας Αριθ. 5/5/64
Α1-Α2 Γραφ. Μεραρχίας                                  Σ.Τ.Γ 914 τη 5.6.48


Συνοπτικός απολογισμός επιχειρήσεως επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ. «ΡΑΧΗ»
ΔΙΑΡΚΕΙΑ. 28 ΜΑΪΟΥ-1 Ιουνίου 1948

Ι. ΕΧΘΡΟΣ.
α) Από του Απριλίου φέρεται αναπροσαρμόσας την επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ-ΤΖΕΝΑΣ διάταξίν του.
Προέβη εις την οργάνωσιν στατικών Μονάδων αμύνης εκ των Εμπέδων, υπηρεσιών αυτοαμύνης και λοιπών σχηματισμών του.
Σκοπός του, η αποδέσμευσις των 2 συγκροτημάτων κρούσεως (Κ/Τ 520 (ΠΑΝΟΥ) και ΤΖΕΝΑΣ (ΛΟΥΚΑ) 519) της ευθύνης φρουρήσεως των εγκαταστάσεών των επί Κ/Τ και ΤΖΕΝΑΣ διά να επιδίδωνται είτε μεμονωμένως είτε και συγκεντρωμένα εις επιθέσεις και διαρπαγάς, είτε και να εξέρχωνται της περιοχής της Μεραρχίας εις γειτονικούς τομείς ή και έτι μακρυτέρους.
Ούτω συνεκροτήθη το 711 Συγκρότημα ΤΙΓΡΗ των 3 υποσυγκροτημάτων και πιθανώς τεσσάρων με την ακόλουθον διάταξιν και δύναμιν.
Σ.Δ 711 Συγκροτήματος ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΣ
Υποσυγκρότημα ΠΑΣΧΟΥ εις ΚΑΛΥΒΙΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ δυνάμεως 80 των 3 Διμοιριών :
Διμοιρία εις Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ
« εις ΤΣΟΥΚΑ-ΤΕΧΟΒΟΝ
« εις ΓΚΡΕΜΠΙΝ
Υποσυγκρότημα ΓΑΛΑΝΟΥ εις ΟΡΜΑΝ δυνάμεως 80 ανδρών των 3 Διμοιρ. κατανεμημένον.
Διμοιρία εις ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙ
Διμοιρία εις ΟΡΜΑΝ
« εις ΣΑΡΑΚΗΝΟΥΣ – υψ 570.
Υποσυγκρότημα ΠΕΡΙΚΛΗ εις ΤΖΕΝΑΝ Σ.Δ ΝΩΤΙΑΣ δυνάμεως 60, κατανεμημένον εις ΠΕΥΚΩΤΟΝ (ΘΗΡΙΟΠΕΤΡΑΝ)-ΝΩΤΙΑΝ ΑΕΤΟΧΩΡΙ.
Τομεύς Συγκροτήματος ΤΙΓΡΗ. Ανατολικόν ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ-ΤΖΕΝΑ.
Οπλισμός Ενισχυμένος εις Πολυβολα θέσεως.
β) Της άνω αναπροσαρμογής διατάξεως περατωθείσης, το Συγκρότημα ΠΑΝΟΥ εξήλθε της περιοχής κινηθέν εις περιοχήν XV αρχικώς και μετέπειτα έτι Δυτικότερον.
Το Συγκρότημα ΛΟΥΚΑ μετά τμήματος Ιππικού ΝΕΣΤΟΡΑ (80 δυνάμεως), απεπειράθησαν δις επιθετικάς κρούσεις εις ΠΡΟΜΑΧΟΥΣ την 5ην και 10ην Μαΐου.
Από μέσην Μαΐου φέρεται πάλιν αναχωρήσαν το τμήμα Ιππικού εκ της περιοχής της Μεραρχίας προς Δυσμάς.
γ) Γενικώτεραι προθέσεις, ζήτημα όμως συνδέσμου και συνεχείας μετώπου επί Δυτικού Κ/Τ, ήγαγε τους συμμορίτας εις την οργάνωσιν 2 Διλοχιών, ηλαττωμένης δυνάμεως, υπολογιζομένων μόνον ως πυρήνων.
– Διλοχίας ΤΟΣΚΑ δυνάμεως 30
– Διλοχίας ΔΑΜΙΑΝΟΥ δυνάμεως 60
Αι Διλοχίαι αύται παραμένουν ως συνδετικαί και ενισχυτικαί εις περιοχήν ΣΚΟΠΟΥ, χωρίς όμως να δεσμεύωνται εις το να επανέρχωνται επί Ανατολικού ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ, ως συνέβη με την Διλοχίαν ΤΟΣΚΑ ήτις επανειλημμένως εκινήθη εις ΜΕΓΑ ΠΛΑΤΑΝΟΝ.
δ) Το εκ ΒΕΡΜΙΟΥ καταδιωχθέν και διαπεραιωθέν εις Κ/Τ συγκρότημα ΛΕΥΘΕΡΙΑ δυνάμεως 100 παρέμεινε επί Κ/Τ. Υπελείφθη επί ΒΕΡΜΙΟΥ συμμοριακόν τμήμα δυνάμεως 50-60.
ε) Περί τα τέλη ΜΑΙΟΥ (25η) εφέροντο επί Κ/Τ-ΤΖΕΝΑΣ αι κατωτέρω συμμοριακαί δυνάμεις:
ΑΝΑΤ. ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
Δ/σις ΛΗΣΤΑΡΧΕΙΟΥ υπό ΦΩΤΕΙΝΟΝ: δυνάμεως 60
711 Συγκρότημα ΤΙΓΡΗ (2 υποσυγκροτήματα) 160
Υποσυγκρότημα Μηχανημάτων (2 όλμοι ομαδικοί) 60
κατανεμημένον 3 βαρέα πολυβόλα)
Υποσυγκρότημα σαμποταριστών 30
Τμήμα ελευθέρων σκοπευτών 30

Συμμοριακόν Συγκρότημα ΒΕΡΜΙΟΥ 100

Σύνολον 440
ΔΥΤΙΚΟΝ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ:
Διλοχία ΔΑΜΙΑΝΟΥ 60
Διλοχία ΤΟΣΚΑ 30
ΤΖΕΝΑ:
519 Συγκρότημα ΛΟΥΚΑ 200
Υποσυγκρότημα ΠΕΡΙΚΛΗ 60
Εις τα ανωτέρω πρέπει να προστεθούν: Τα Έμπεδα, Συνεργεία, Διαβιβάσεις, Αναρρωτήρια, Φρουραρχεία κ.λ.π
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ:
Η αναζήτησις και διαπίστωσις του βάθους της εχθρικής διατάξεως και τοποθεσίας, η αναζήτησις των αμυντικών έργων και της ισχύος αμύνης του εχθρού επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
ΙΙΙ. ΜΕΘΟΔΟΣ:
– Ισχυρά επιθετική ενέργεια εν τη κατευθύνσει ΤΟΣΚΑ-Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ-ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ.
– Καλυπτικαί ενέργειαι. Πρός ΚΕΡΑΣΙΕΣ-Κορυφές
Προς ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΝ-ΑΝΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙ.
IV. ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ:
Α΄ΦΑΣΙΣ
518 Τάγμα συν Διμοιρία Πολυβόλων
Διλοχία 515 συν ομάς Πολυβόλων
Λόχος 514 εκ ΜΟΥΧΑΡΕΜ
Λόχος Ανιχνευτών 32 Ταξιαρχίας
Λόχος 516 Τ.Σ.Σ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
Λόχος 64 Τ.Ε από ΑΨΑΛΟΝ
Λόχος 516 Τ. ΠΡΟΜΑΧΩΝ
Πυρ/χία Πεδινού Πυρ/κού (2 Ουλαμοί)
Πυρ/χία Ορειβατικού (2 Πολυβόλα).
Β΄ΦΑΣΙΣ επί πλέον
Διλοχία 515 από ΠΑΪΚΟΥ
Διλοχία 514 από ΕΔΕΣΣΗΣ
V. ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Υπό την 32 Ταξιαρχίαν
VI. ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 32 Ταξιαρχίας
1. ΦΑΣΙΣ: Διά ταχείας ενεργείας καταλήψεως της περιοχής ΤΣΟΥΚΑ-ΤΕΧΟΒΟΝ-ΓΚΡΕΜΠΙΝ.
2 ΦΑΣΙΣ: Εκμετάλλευσις εις ΚΑΤΩ και ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΝ προς κατεύθυνσιν ΟΡΜΑΣ.
ΦΑΛΑΓΓΕΣ :
1 Φάλαγξ:
Σύνθεσις
Διλοχία 515
Λόχος 514 ΜΟΥΧΑΡΕΜ
Λόχος Ανιχνευτών 32 Ταχιαρχίας
Ομάς Πολυβόλων
2 Ορειβατικά Πολυβόλα
Διοικητής Φάλαγγος: Ο Υποδιοικητής 515 Τ.
Αποστολή: Α΄Φάσις: Κατάληψις ΤΣΟΥΚΑΣ
Δρομολόγιον: ΞΑΝΘΟΓΕΙΑ-ΠΑΤΗΜΑ-ΤΣΟΥΚΑ.
Β΄Φάσις: Κατάληψις διά μέρους ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΠΕΤΡΑΣ (02-60) και υποστήριξις εκείθεν της κινήσεως της 2ας Φάλαγγος.
2α Φάλαγξ:
Σύνθεσις
– 518 Τ.
– Διμοιρία Πολυβόλων
– Διοικητής, ο Διοικητής 518 Τ.
Αποστολή: α΄ Φάσις: Κατάληψις ΓΚΡΕΜΠΙΝ-ΠΑΠΡΑΣ
Δρομολόγιον. ΕΔΕΣΣΑ-ΠΕΤΡΑ,ΓΚΙΟΥΡΟΥ-ΚΕΡΑΣΙΕΣ και είτα ΚΟΥΡΟΥΤΟΥΤΟΥ (Ο.042771)
β΄ Φάσις. Συνέχισις κινήσεως και εξερεύνησις προς ΚΑΤΩ και ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΝ.
Εξουδετέρωσις συμμοριτών εστιών και καταστροφή εγκαταστάσεων.
3η Φάλαγξ:
Σύνθεσις
Λόχος 64 Τ.Ε (ΑΨΑΛΟΥ)
Λόχος 516 Τ. (ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ)
Διοικητής ο Λοχαγός ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 516 Τ.
Αποστολή: α΄Φάσις: Κατάληψις υψ. 500 και υψ. 545 και συνέχισις κινήσεως προς ΣΑΡΑΚΗΝΟΥΣ διά την κατάλυψιν του Δεξιού πλευρού 2ας Φάλαγγος.
Β΄Φάσις: Συνέχισις κινήσεως προς ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗΝ.
4η Φάλαγξ: Συμβολή τμημάτων ΠΡΟΜΑΧΩΝ προς ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΝ-ΛΟΥΤΡΑΚΙ.
Πυροβολικόν: Πεδινόν εις ΚΑΡΥΔΙΑΝ
Ορειβατικόν μετά της 1ης Φάλαγγος
ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ: η 28 ΜΑΪΟΥ.
VΙΙ. ΓΕΓΟΝΟΤΑ (Περιληπτικώς)
28 ΜΑΪΟΥ:
1η Φάλαγξ :
Την 0700 ώραν Λόχος εις (Ο.0275) ΚΑΛΟΓΕΡΙΤΣΑΝ. Κίνησις προς ΤΣΟΥΚΑΝ εξακολουθεί. Παρατηρούνται κινήσεις συμμοριτών επί ΤΣΟΥΚΑΣ-Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ-ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ.
Την 1000 ώραν: Λόχος εις (Ο.019771) ΚΟΥΡΙΣ
Λόχος κινείται προς (Ο.025775) βραχώδες Ν.Δ. ΤΣΟΥΚΑΣ.
Λόχος κινείται προς (Ο.015783) από υψ. 1386 Ν.Δ ΤΣΟΥΚΑΣ.
Επί ΤΣΟΥΚΑΣ εξεδηλώθησαν 2 μυδράλλια και αριθμός τυφεκίων.
Την 1500 ώραν κατελήφθη βραχώδες ΤΣΟΥΚΑΣ και το τριγωνομετρικόν ΤΣΟΥΚΑΣ.
Την 1600 ώραν κατελήφθη ΤΕΧΟΒΟΝ. Ανευρέθησαν κτιστά πολυβολεία κεκαλυμμένα δι΄αλεπαλλήλων σειρών κορμών δένδρων και παρηλλαγμένα ώστε να μη καθίσταται δυνατή η καταστροφή των.
Αποτελέσματα Ημέτεραι απώλειαι: Τραυματίαι οπλίται 1 ελαφρώς.
Συμμοριτών:Ανεξακρίβωτοι, πολλά αίματα εντός πολυβολείων.
Ανευρέθη 1 τυφέκιον και 2 κιβώτια φυσιγγίων μυδραλλίου.
Νυκτερινή εδραίωσις: Τριλοχία ΤΣΟΥΚΑ.
Διλοχία και Ορειβ. Πυρ/κόν ΛΙΜΑΝΙ.
2α Φάλαγξ :
Την 0700 ώραν εις (Ο.105735) ΠΕΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΟΥ συνεχίζουσα
Την 1000 ώραν εις (Ο.0876) υψ. ΚΟΥΛΑ-ΚΕΡΑΣΙΕΣ άνευ συμβάντος.
Την 1215 ώραν. Διλοχία ανέρχεται αντέρεισμα ΚΟΥΡΙΤΟΥΤΟΥ (Ο.055765) και (Ο.0677).
Διλοχία κινείται Δυτικώς προηγουμένης.
Την 1900 ώραν ευρίσκεται Νοτίως ΓΚΡΕΜΠΙΝ εν επαφή με εχθρόν κατέχοντα ΓΚΡΕΜΠΙΝ και εκδηλούμενον διά μυδραλλίων.
Νυκτερινή εδραίωσις : Εις (04-77) 2 χιλμ. Νοτίως ΓΡΕΜΠΙΝ
Εις (05-77) 1500 μ. Νοτίως ΓΚΡΕΜΠΙΝ
3η Φάλαγξ:
Την 0825 ώραν μετά συνένωσιν των Λόχων εις Διλοχίαν εις υψ. 545 ευρίσκετο εις (085-791) ανώνυμον 2 χιλμ. Δυτικώς υψ. 545, αφού ανέτρεψεν εχθρικάς αντιστάσεις εις (Ο.090785) και (Ο.85798).
Εχθρός εξεδηλώθη εις υψ. 570 (Ο.0881) και εις (Ο.077795) Ν.Α παρυφήν ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ, διά μυδραλλίων.
Εις υψ. 545 ετραυματίσθησαν 2 οπλίται εκ Νάρκης προσωπικού, υποκύψαντες.
Την 1300 ώραν προπαρασκευή επιθέσεως προς κατάληψιν υψ. 570.
Την 1900 ώραν εις (Ο.0879) 1000 μ. Νοτίως ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ και εν συνεχεία εις (Ο.080798) 400 μ. Ανατολικής παρυφής ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ όπου εξουδετερώθη εχθρική Νάρκη κατά προσωπικού.
Εχθρός ήρξατο βάλλων και εξ ΟΜΠΛΑ (Ο.66786) διά μυδραλλίων.
Ετραυματίσθη 1 οπλίτης. Περαιτέρω προώθησις δεν κατορθώθη.
Νυκτερινή εδραίωσις. ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ.

ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΝΥΚΤΟΣ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ:
1. Εχθρός υπολογιζόμενος εις άνω των 150 εκ κατευθύνσεως Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ και ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗΣ επετέθη από 290200-290400 ώρας κατά τμημάτων επί ΤΣΟΥΚΑΣ (Διλοχία). Εχθρός απεκρούσθη.
Αποτελέσματα : Απώλειαι ημέτεραι.: 0
Απώλειαι συμμοριτών: Επί τόπου νεκροί 3,
και 1 συλληφθείς τραυματίας υποκύψας.
Υπολογίζονται μεγαλύτεραι.
2. Συγκρότημα ΤΖΕΝΑΣ (ΛΟΥΚΑ) διήλθε μεταξύ 282400 και 290200 ώρας Βορειοανατολικώς ΑΡΔΕΑΣ κινηθέν διά ΒΟΡΕΙΝΟΥ ΥΔΡΕΑΣ μάλλον προς Δυσμάς προς ΟΡΜΑΝ δι’ ενίσχυσιν συμμοριακών δυνάμεων ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ. Κατά την διέλευσίν του εις ύψος ΥΔΡΕΑΣ έρριψεν 6 βλήματα όλμων κατά ΑΡΔΕΑΣ πλήξαντα ανταρτοπλήκτους εντός σκηνών. Εφονεύθησαν 4 και ετραυματίσθησαν 12 ιδιώται.
3. Η 3η Φάλαγξ διά νυκτερινού εγχειρήματος κατέλαβε ΣΑΡΑΚΗΝΟΥΣ και το υψ. 570. 10 συμμορίται εντός ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ διέφυγον προς ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗΝ.
4. Λόχος ΠΡΟΜΑΧΩΝ κινηθείς διά νυκτός κατέλαβε αιφνιδιαστικώς φυλάκιον συμμοριτών εις (Ο.095895) Ι χιλιόμετρον Β.Δ ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ.
Συνελλήφθησαν 3 συμμορίται και εκυριεύθησαν:
2 μυδράλλια
3 τυφέκια
1 ατομικός όλμος
3 κτήνη
5. Λόχος 514 με Υποδ/κήν 514 Ταγ/χην ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΝ εκινήθη από ΕΔΕΣΣΗΣ εις ΤΣΟΥΚΑΝ.

29 ΜΑΪΟΥ
1η Φάλαγξ :
Την 0745 ώραν παραμένει επί ΤΣΟΥΚΑΣ. Εξερεύνησις εγγύς περιοχής.
Από 1000 ώρας επιθετική αναγνώρισις διά Διλοχίας προς Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ και διά Λόχον προς ΚΟΚΚΙΝΗΝ ΠΕΤΡΑΝ (Ο.024805).
Την 1415 ώραν Λόχος εις (Ο.013792) διασταύρωσιν οδών.
Έτερος Λόχος εις (Ο.03792) 1000 μ. Β.Α Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ. Περαιτέρω προώθησις δεν κατέστη δυνατή. Ο εχθρός βάλλει διά μυδραλλίων και ομαδικού όλμου εκ Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ και Βορειότερον. Εδαφος δασώδες δεν επιτρέπει επισήμανσιν στόχων. Γίνεται βολή Πυρ/κού όχι απολύτως επιτυχής λόγω του δασώδους του εδάφους.
Λόχος κινηθείς προς ΚΟΚΚΙΝΗΝ ΠΕΤΡΑΝ έφθασε την 1400 ώραν. Ανεύρε 1 νεκρόν συμμορίτην.
Νυκτερινή εδραίωσις Τριλοχία εις 0(02-78) ΤΣΟΥΚΑ
Διλοχία συν Ορειβ. Πυρ/κόν Ν.Α ΤΣΟΥΚΑ εις (Ο.15755) – (Ο.017755) και (Ο.025775).
2α Φάλαγξ
Την 0800 ώραν κατέλαβε ΓΚΡΕΜΠΙΝ.
Την 1000 ώραν έφθασεν εις ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗΝ και προωθείται προς ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΝ.
Κατά την κίνησίν της προς ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΝ συνεπλάκη με διαφευγόντας συμμορίτας εκ ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗΣ. Συμμορίται νεκροί επί τόπου 2 και συμμορίται αιχμάλωτοι 3.
Την 1400 ώραν ευρίσκεται εις (Ο.032812) και (Ο.038812) υψ. ΚΑΡΑΟΥΛΙ 1 χιλμ. Νοτίως ΑΝΩ ΡΟΔΟΒΟΝ. Ευρέθησαν 4 έτεροι νεκροί συμμορίται.
Εχθρός κατέχει τριγωνομετρικόν ΑΝΩ ΡΟΔΟΒΟΝ (Ο.018820) και αυχένα ΓΚΑΝΤΙΧ (Ο.0283) βάλλων διά μυδραλλίων.
Την 1500 ώραν εν τη προσπαθεία προωθήσεως προς ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΝ εφονεύθη ο Δόκιμος Αξ/κός ΛΟΥΚΑΔΟΥΝΟΣ Γ.
Εκ της κατευθύνσεως Άνω Λουτράκι παρετηρήθησαν κινήσεις τμήματος συμμοριτών προς Νοτιοδυσμάς. Ομοίως παρετηρήθησαν συμμορίται μετά κτηνών κινούμενοι Δυτικώς ΟΡΜΑΣ υψ. ΜΗΤΣΑ ΝΙΒΑ (Ο.040845). Εζητήθη αεροπορική επέμβασις. Κατά εξερεύνησιν παρεδόθη 1 ένοπλος συμμορίτης και συνελήφθη έτερος άνοπλος.
Ανευρέθησαν 12 βλήματα όλμου 3΄΄, 1 αντιαρματικόν τυφέκιον 13,2 και 2 αντιαρματικοί εκτοξευταί, 1 κιβώτιον βλημάτων Ο.Π 75 και 6 βλήματα άνευ καλύκων, 3 υγρά στοιχεία των 2 βόλτ, 25 Νάρκαι ενισχυτικαί καταστραφείσαι, 1 ολμίσκος Γερμανικός, 1 μυδράλλιον, 5 τυφέκια Γερμανικά., 1 τυφέκιον Ιταλικόν, 8000 φυσίγγια πολ/λου ΦΙΑΤ, 7000 φυσίγγια Αγγλικά, 50 χειροβομβίδες Πολωνικαί άνευ εμπυρευμάτων, 9000 φυσίγγια μυδραλλίου.
Νυκτερινή εδραίωσις : Τριλοχία εις ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗΝ εις (Ο.044810) και (Ο.35805)
Λόχος εις ΓΚΡΕΜΠΙΝ
Πεδινόν Πυρ/κόν εις ΚΑΡΥΔΙΑΝ.
3η Φάλαγξ:
Την 0700 ώραν παρετήρησε φάλαγγα συμμοριτών μετά κτηνών εκ ΚΑΤΩ προς ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΝ.
Την 1400 ώραν Λόχος εις (Ο.068810) 400 μ. Βορείως ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ. Ανεύρε 1 νεκρόν συμμορίτην.
Έτερος Λόχος, ησχολήθη με την εκκαθάρισιν ναρκοπεδίου εις ΓΙΑΝΚΟΒΟ (Ο.0882). Ηχρηστεύθησαν 14 Νάρκαι προσωπικού.
Ανευρέθησαν και 2500 φυσίγγια ΦΙΑΤ επί του υψ. 570.
Νυκτερινή εδραίωσις: Διλοχία εις Βορείαν και Νοτιοανατολικήν παρυφήν ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ εις θέσεις.
(Ο.069809)
(Ο.080798)
(Ο.072795)
4η Φάλαγξ :(Λόχος ΠΡΟΜΑΧΩΝ)
Την 0700 ώραν κατέλαβε ΠΡΕΣΕΝΤΕΛΙΤΣ (Ο.0989)
Την 1000 ώραν κινείται προς συνοικισμόν ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ όπου ανέτρεψεν έτερον φυλάκιον συμμοριτών.
Την 1400 ώραν ευρίσκεται εις (Ο.0987) συνοικ. ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ανατρέψασα διαδοχικώς 5 φυλάκια συμμοριτών. Ο συνοικισμός κενός κατοίκων.
Την 1800 ώραν επανέκαμψεν εις ΠΡΟΜΑΧΟΥΣ.
Λοιπαί ενέργειαι-Συμβάντα:
α. Παρεδόθησαν εις ΑΡΔΕΑΝ 2 συμμορίται του Συγκροτήματος ΛΟΥΚΑ. Κατέθεσαν ότι κατά παρενόχλησιν ΑΡΔΕΑΣ νύκτα 28ης προς 29η διά 6 βλημάτων όλμων, οι συμμορίται εκ δράσεως ημετέρου Πυρ/κού έσχον 3 τραυματίας συμμορίτας.
β. Ουλαμός Τεθωρακισμένων και 2 Κάρριερς μετά στηρίγματος Διμοιρίας πεζικού εισήλθεν την 1100 ώραν εις χωρίον ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ.
Το χωρίον ευρέθη κενόν κατοίκων τραπέντων από νυκτός προς ΟΡΜΑΝ. Παρέμειναν μόνον 2 γέροντες και τινα γυναικόπαιδα μεταφερθέντα εις ΑΡΔΕΑΝ.
γ. Διλοχία 515 επί Δυτικού ΠΑΪΚΟΥ (περιοχή ΚΛΕΝΤΝΙΤΣ (Ο.3494) ανεκλήθη εις ΑΡΔΕΑΝ.
δ. Εις ΑΡΝΙΣΣΑΝ παρεδόθη 1 συμμορίτης υποσυγκροτήμαος ΤΟΣΚΑ.
ε. Ο Στρατηγός Διοικητής της Μεραρχίας εκινήθη εις ΕΔΕΣΣΑΝ.

30 ΜΑΪΟΥ:
1η Φάλαγξ:
α) Διλοχία
Την 1130 ώραν εκινήθη Διλοχία προς (Ο.017820) ΑΝΩ ΡΟΔΟΒΟΝ.
Την 1130 ευρίσκετο εις (Ο.015798) ΒΙΣΟΚΑ ΒΟΡΦ.
Την 1630 ώραν συνεχίζει προς ΑΝΩ ΡΟΔΟΒΟΝ. Εχθρός κατέχει τριγωνομετρικόν ΑΝΩ ΡΟΔΟΒΟΝ και βάλλει σφοδρώς διά μυδραλλίων. Διλοχία προωθήθη μέχρις (Ο.018816) 300 μ. Νοτίως ΑΝΩ ΡΟΔΟΒΟΝ.
β) Ετέρα Διλοχία
Την 1200 ώραν εκινήθη προς (Ο.006-794) ανώνυμον ύψωμα Β.Α Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ.
Την 1330 ώραν ευρίσκετο εις (Ο.014788) 1200 μέτρα Β.Δ ΤΣΟΥΚΑΣ. Εχθρός εξεδηλώθη διά 2 μυδραλλίων από (Ο.006794) ανώνυμον. Επενέβη πυρ/κόν.
Την 1630 ώραν συνεχίζουσα κίνησίν της εβλήθη δραστικώς διά 8 μυδραλλίων και ομαδικού όλμου θέσεως (Ο.004795) και Νοτιοδυτικώς Διεξήχθη αγών. Δεν κατέστη δυνατή προώθησις.
Εκδηλωθείσαι 2 αντεπιθέσεις συμμοριτών απεκρούσθησαν.
Ημέτεραι απώλειαι. Τραυματίαι οπλίται 1-Συμμοριτών ανεξακρίβωτοι.
Νυκτερινή εδραίωσις : Αμφότεραι Διλοχίαι εις (Ο.018790) ανώνυμον 1000 μ. Βορείως ΤΣΟΥΚΑΣ. Ορειβατικόν Πυρ/κόν και Διλοχία εις ΤΣΟΥΚΑΝ (Ο.022780).
2α Φάλαγξ:
Εξερεύνησις περιοχής ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗΣ προς ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗ διεπιστώθη κατοχή υπό εχθρού ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΣ.
Την 1000 ώραν παρετηρήθησαν κινήσεις συμμοριτών εις Δυτικήν και Βορειοδυτικήν έξοδον του χωρίου ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΣ εις (Ο.031832) και (Ο.030824). Προσεβλήθησαν υπό Πυρ/κού.
Εγένετο περισυλλογή εφοδίων συμμοριτών εγκαταλειφθέντων εις ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΝ. Επίσης ανευρέθη 1 αντιαρματικόν τυφέκιον 13,2 και κατεστράφησαν πολ/λεία και εγκαταστάσεις του εχθρού.
Νυκτερινή εδραίωσις. Τριλοχία εις ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗΝ (Ο.044810) και (Ο.035805).
Λόχος εις ΓΚΡΕΜΠΙΝ
Πυρ/χία Π. Πυρ/κού αμέσως Βορείως ΚΑΡΥΔΙΑΣ.
3η Φάλαγξ:
Διά Λόχου έρευνα ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΥ. Εις Ναρκοπέδιον ΓΙΑΓΚΟΒΟ (Ο.0882) κατεστράφησαν έτεραι 15 Νάρκαι κατά προσωπικού.
Ανευρέθησαν 4.500 φυσίγγια μυδραλλίου. Διά Λόχου εξερεύνησις μεταξύ ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ και ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗΣ.
Νυκτερινή εδραίωσις: Εις (Ο.0781) Βορείως ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ.
4η Φάλαγξ: (Λόχος ΠΡΟΜΑΧΩΝ) εκινήθη εις ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΝ.
Δεν εσημειώθη εχθρός. Επανήλθε εις ΠΡΟΜΑΧΟΥΣ.
Λοιπά Συμβάντα: Παρεδόθησαν εις ΑΡΝΙΣΣΑΝ 2 ένοπλοι Συμμ.

31 ΜΑΪΟΥ:
1η Φάλαγξ:
Την 0800 ώραν Τριλοχία εκινήθη προς (Ο.17820) τριγωνομετρικόν ΑΝΩ ΡΟΔΟΒΟΝ. Ο εχθρός είχεν εγκατασταθή ενεδρευτικώς εις 4 σημεία εις σχήμα πετάλου εντός της δασώδους περιοχής αποκκεκριμμένος. Δύναμις του εχθρού πλέον των 2 Υποσυγκροτημάτων. Ο εχθρός υπελόγιζε επί του πλήρους αιφνιδιασμού του ημετέρου τμήματος καθόσον την προηγουμένην μέχρις ΒΙΣΟΚΑΣ ΒΟΡΦ και προς ΡΟΔΟΒΟΝ εκινήθη το ημέτερον τμήμα ανέτως. Θέσεις κατεχόμεναι του εχθρού εις (Ο.012791) διασταύρωσις δρομολογίων.
Πράγματι τα πρώτα τμήματα της Τριλοχίας ενέπεσαν εις την ενέδραν των συμμοριτών. Επηκολούθησε σκληροτάτη μάχη με εναλλασσομένας φάσεις. Εζητήθη αεροπορική επέμβασις. Επιθέσεις του εχθρού, ημέτεραι αντεπιθέσεις. Επιθέσεις ημέτεραι αντεπιθέσεις του εχθρού. Μάχη εκ του συστάδην 5-10 μέτρα και ενίοτε 2 μέτρα εντός του δάσους. Ημέτερον Πυρ/κόν επενέβη ευστόχως. Μαχητική αεροπορία ζητηθείσα επενέβη από 1450-1520 ώρας εις κρίσιμον στιγμήν και επέφερε απωλείας εις τον εχθρόν. Εξεμεταλλεύθησαν την επέμβασιν της αεροπορίας τα ημέτρα τμήματα και ενήργησαν θυελλώδη επίθεσιν. Εχθρός ανετράπη τραπείς προς Κλμ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ και Βορειότερον.
Την 1400 ώραν αφίκετο επί ΤΣΟΥΚΑΣ ο Στρατηγός Διοικητής της Μεραρχίας.
Απώλειαι ημέτεραι :Νεκροί οπλίται 4. Τραυματίαι Αξ/κοί Ι ελαφρώς. Υπολ/γός 515 Τ. Μακρής. Τραυματίαι Οπλίται 8.
Αγνοούμενοι οπλίται 1 μάλλον τραυματίας συλληφθείς υπό των συμμοριτών.
Απώλειαι συμμοριτών: Νεκροί επί τόπου 13 ων Ι συμμορίτισσα.
Την επομένην ανευρέθησαν έτερα 6 πτώματα ήτοι εν συνόλω 19 νεκροί. Αι απώλειαί των εις τραυματίας υπολογίζονται σημαντικαί, παραληφθείσαι-Περισυνελλέγησαν 2 μυδράλλια, 3 αυτόματα, 10 τυφέκια.
Εντύπωσις περί εχθρού: Το συγκρότημα ΤΙΓΡΙ ενισχυθέν διά Διμοιρίας εξ Εμπέδων ΜΠΕΛΙΤΣΑ ΡΕΜΜΑ, τμήματος ΒΕΡΜΙΟΥ διαπεραιωθέντος νύκτα 30ης προς 31ην και Τάγματος ΛΟΥΚΑ (συγκροτήματος ΤΖΕΝΑΣ).
Λοιπαί ενέργειαι. :
α) Λόχος της 2ας Φάλαγγος (518) εκινήθη από ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗΣ εις (Ο.025797) προς ενίσχυσιν. Δεν επρόλαβε την συμπλοκήν και επανήλθε εις (Ο.021794).
β) Εκ ΠΑΝΑΓΙΤΣΗΣ εκινήθη τμήμα Διμοιρίας συν Μ.Α.Υ διά ΤΑΠΑΝ προς ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ επί τω σκοπώ όπως απασχολήση τμήμα συμμοριτών και απαλλάξη της πιέσεως προς ΤΣΟΥΚΑΝ.
Εις θέσιν (Ν.986770) αμέσως Β.Δ ΤΑΠΑΝ εβλήθη διά μυδραλλίου από (Ν.976782) ΟΣΜΑΝΑΚΟΥ. Συμμορίται κατέχουν ισχυρώς τον ΟΣΜΑΝΑΚΟΝ. Παρετηρήθησαν οργανώσεις. Το τμήμα καθηλώθη.
Νυκτερινή εδραίωσις: Λόχος εις (Ο.017765) υψ. 1386-ΚΟΥΡΙΣ
Λόχος συν Ορ. Πυρ/κόν εις (Ο.028766) ΠΑΠΡΑ.
4 Λόχοι εις ΤΣΟΥΚΑΝ
2α Φάλαγξ:
Την 1330 ώραν ευρίσκετο εις θέσεις (Ο.045803) Δυτική παρυφή ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗΣ – (Ο.035810) υψ. ΚΑΡΑΟΥΛΙ με εκδήλωσιν κινήσεως διά Λόχου προς (Ο.025817) μεταξύ ΑΝΩ ΡΟΔΟΒΟΝ και ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΣ.
Διετάχθη όπως αναστείλη περαιτέρω προχώρησιν. Κίνησις Λόχου προς (Ο.025797) δι’ ενίσχυσιν μαχομένων Β.Δ ΤΣΟΥΚΑΣ. Υπόλοιπος Τριλοχία τηρή ετοιμότητα κινήσεως.
Νυκτερινή εδραίωσις : Λόχος εις (Ο.045785) ΓΚΡΕΜΠΙΝ
Τριλοχία εις (Ο.040812) αντέρεισμα ΓΙΑΜΑΣ Β.Δ ΚΑΤΩ ΚΑΡΥΦΗΣ.
3η Φάλαγξ :
Την 1200 ώραν εις υψ. 570 και περιοχήν ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ.
Εκινήθη διά Λόχου εις υψ. (Ο.065825) ΤΟΥΜΠΑ, άνευ επαφής μετά εχθρού.
Παρέμεινεν εν αναμονή εξελίξεως ενεργειών 1ης και 2ας Φάλαγγος.
Νυκτερινή εδραίωσις: Λόχος εις (Ο.069809) υψ. Βορείως παρυφής ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ.
Λόχος εις υψ. 570 (Ο.0881).
4η Φάλαγξ:
α) Λόχος ΠΡΟΜΑΧΩΝ. Κατέλαβε διά νυκτερινού εγχειρήματος το ύψωμα ΚΑΤΟΥΝΙΤΣΑ (Ο.0789) άνευ συμβάντος.
β) Διλοχία 515 (ΔΑΜΠΑΣΗ) εκινήθη από νυκτός διά ΛΥΚΟΣΤΟΜΟΥ -ΤΣΕΡΝΑ ΡΕΜΜΑ (μεγάλη βαθεία γραμμή) προς ΚΡΕΣΝΑΝ (Ο.4589).
Την 0630 ώραν ευρίσκετο εις (Ο.075885). Παρεδόθη 1 ένοπλος συμμορίτης ανήκων εις Έμπεδα χαράδρας Βορείως ΑΝΩ ΡΟΔΟΒΟΝ (ΜΠΙΛΙΤΣΑ ΡΕΜΜΑ). Τα Έμπεδα μετεκινήθησαν εις (Ο.042877) ΑΝΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙ.
Επί ΚΡΕΣΝΑΣ (Ο.045900) παρετηρήθησαν κινήσεις άνω των 50 συμμοριτών.
Κατά την κίνησιν της Διλοχίας εξεδηλώθησαν μεμακρυσμένα πυρά μυδραλλίων και ομαδικού όλμου.
Την 1500 ώραν ήχθη εις υψ. ΒΙΡΟΤ (Ο.0590) και (Ο.043900) εν επαφή με συμμορίτας κετέχοντας σταθερώς και ισχυρώς ΚΡΕΣΝΑΝ (Ο.045890) εις οργανωμένας θέσεις.
Από 1800 ώρας η Διλοχία απεσύρθη εις (Ο.070898) υψ. ΣΟΠΟΡ όπου και διενεκτέρευσε.
Λοιπαί ενέργειαι:
α) Τεθωρακισμένα από ΑΡΔΕΑΣ μετά στηρίγματος Διμοιρίας Πεζικού εξηρεύνησαν περιοχήν Ανατολικών παρυφών χωρίων ΟΡΜΑΣ και ΚΑΤΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙ. Παρεδόθη ομάς συμμοριτών 7 ων 4 ένοπλοι.
Επίσης παρεδόθησαν 2 ένοπλοι εις ΚΑΤΟΥΝΙΤΣΑΝ (Ο.0889) εις Λόχον ΠΡΟΜΑΧΩΝ. Ομοίως 1 εις ΑΡΔΕΑΝ ένοπλος.
β) Τμήμα από ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑΣ κινηθέν Βορείως ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ διεπίστωσεν διαφυγήν Διμοιρίας συμμοριτών ΠΕΡΙΚΛΗ εις ΠΕΥΚΩΤΟΝ.
Περισυνέλλεξεν 140 αιγοπρόβατα και 28 βοοειδή.
Συνελήφθησαν 6 συνεργάται συμμοριτών.
γ) Ανευρέθησαν 2 Νάρκαι ΤΕΛΕΡΜΑΝ παγιδευμέναι με 4 Νάρκας προσωπικού εις (Ο.134857) ΠΙΠΕΡΙΕΣ και ετέρα εις (Ο.212867) Β.Δ Παρυφή ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ.
δ) Παρεδόθη εις ΠΑΝΑΓΙΤΣΑΝ 1 ένοπλος συμμορίτης. Αναφέρει προσθέτως απωλείας συμμοριτών εις Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ 7 νεκρούς και 5 τραυματίας.
ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΝΥΚΤΟΣ
α) Την 310130 ώραν Διμοιρία συμμοριτών ΠΕΡΙΚΛΗ παρηνώχλησε επί 20΄εξωτερικόν φυλάκιον Β.Α γεφύρας ΑΡΔΕΑΣ προς ΣΩΣΑΝΔΡΑΝ διά πυρών μυδραλλίου.
β) Παρενόχλησις ανεπιτυχώς διά μεμακρυσμένων πυρών μυδραλλίου τμημάτων 2ας Φάλαγγος.
1η ΙΟΥΝΙΟΥ
1η Φάλαγξ :
Διά Διλοχίας εξερεύνησις πεδίου μάχης της 31 Μαΐου. Εις (Ο.008782) και (Ο.004786) 1500 μ. Β.Δ ΤΣΟΥΚΑΣ εξεδηλώθησαν 4 μυδράλλια και ατομικοί όλμοι. Κατόπιν ημετέρας επεμβάσεως και βολής Πυρ/κού εχθρός απεσύρθη.
2α Φάλαγξ:
Επιθετική αναγνώρισις διά Λόχου προς ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΝ διεπίστωσεν ισχυράν κατοχήν υψ. ΜΗΤΣΑ ΝΙΒΑ καθ’ όλον το μήκος του αντερείσματος από (Ο.032832). Μεταξύ οδεύσεως ΚΑΤΩ προς ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΝ εξουδερερώθησαν 5 νάρκαι προσωπικού.
3η Φάλαγξ:
Περίπολος κινουμένη από (Ο.068809)Βορείως ΣΑΡΑΚΗΝΩΝ προς ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΝ εβλήθη από ομάδα ελευθέρων σκοπευτών.
Ετραυματίσθη 1 οπλίτης.
ΕΠΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Από 012000 ώρας.
1η Φάλαγξ:
Την 2300 ώραν κεφαλή φάλαγγος εις Σ.Σ ΑΓΡΑΣ. Εκείθεν επ’ αυτοκινήτων εις ΕΔΕΣΣΑΝ.
2α Φάλαγξ:
Εις ΕΔΕΣΣΑΝ.
3η Φάλαγξ:
Λόχος εις Σ.Σ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ
Λόχος εις ΑΨΑΛΟΝ.
4η Φάλαγξ:
Λόχος 516 εις ΠΡΟΜΑΧΟΥΣ
Διλοχία (ΔΑΜΠΑΣΗ) 515 εις ΑΡΔΕΑΝ.
Πυροβολικόν Ορειβ. και Πεδινόν εις ΕΔΕΣΣΑΝ.
Λοιποί ΠΑΡΑΔΟΘΕΝΤΕΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ κατά την 1ην, 2αν, 3ην και 4ην Ιουνίου.
1η Ιουνίου.: 3 εις 516 Τ.
2α Ιουνίου.: 4 εις 516 Τ.
3η Ιουνίου.: 1 εις 516 Τ.
4η Ιουνίου.: 1 εις 516 Τ.
1 εις 514 Τ. (ΜΟΥΧΑΡΕΜ).

ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ (XV Μεραρχίας)
Από 020430 ώρας προσβάλλεται υπό συμμοριτών ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΡΝΙΣΣΗΣ.
Από 021630 ώρας διετέθη Διλοχία 514 εις 61 Ταξιαρχίαν.
Η Διλοχία εκινήθη συντόνως και επενέβη ενεργώς εις ενίσχυσιν ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ όπου ο αγών εσυνεχίζετο σκληρός καθ’ όσον οι συμμορίται καταλαβόντες την Ανατολικήν και Δυτικήν παρυφήν του χωρίου επετίθεντο με όλμους και αντιαρματικούς εκτοξευτάς.
Συνετέλεσεν η Διλοχία 514 Τ. εις την λύσιν της καταστάσεως εις ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ.
Την 031800 ώραν Διλοχία 514 επανήλθε εις ΕΔΕΣΣΑΝ.
VIΙΙ. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΗΜΕΤΕΡΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ:
Νεκροί Αξ/κοί 1 Δόκιμος Αξ/κός ΛΟΥΚΑΔΟΥΝΟΣ 518 Τ.
Νεκροί Οπλίται 6 (οι 2 τραυματίαι Νάρκης υποκύψαντες).
Τραυματίαι Αξ/κοί 1 Υπολ/γός Μακρής 515 Τ.
Τραυματίαι Οπλίται 12.
Αγνοούμενοι Οπλίται 1.
Σύνολον 21
ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ εξηκριβωμέναι
Νεκροί επί τόπου: 31
Συλληφθέντες : 7
Παραδοθέντες: 24
Παραδοθέντες εις ΑΡΝΙΣΣΑΝ 4: 28
Συλληφθέντες συνεργάται συμμοριτών: 6
Απώλειαι συμμοριτών συμπληρωματικαί εκ καταθέσεων παραδοθέντων.
Νεκροί 7 εις
Τραυμ. 8 Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ
Σύνολον 87
Κυριευθείς οπλισμός – Υλικά – κτήνη
Τυφέκια διαφόρων τύπων. 20 (πρέπει να προστεθή και αριθμός εκ των συλληφθέντων και παραδοθέντων).
Αυτόματα » » 3
Μυδράλλια » » 5
ατομικοί όλμοι » » 2
αντιαρματικά τυφέκια 13,2 2
φυσίγγια μυδραλίου 15000
» ΦΙΑΤ 10500
» Αγγλικά 7000
βλήματα όλμου 3΄΄ 12
Γερμανικοί αντιαρματ. εκτοξευτ. 2
Κιβώτιον βλημάτων Ο.Π των 75
μετά 6 βλημάτων άνευ καλύκων 1
Υγρά στοιχεία των 2 βόλτ 3
Χειροβομβίδες Πολωνικαί άνευ εμπυρεύμ. 50
Νάρκαι ενισχυτικαί κατατροφ. 25
Νάρκαι προσωπικού εξουδετερωθ. 34
Κτήνη 3
Αιγαιοπρόβατα 140
Βοοειδή 28
Εφόδια μη καταμετρηθέντα
Πολυβολεία – Εγκαταστάσεις
Κατεστράφησαν επί ΤΣΟΥΚΑΣ ΓΚΡΕΜΠΙΝ-ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ-ΓΙΑΓΚΟΒΟ-ΜΕΓΑΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΚΑΤΟΥΝΙΤΣΑ-Συν. ΛΟΥΤΡΑΚΙΩΝ.
ΙΧ ΔΡΑΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
28 ΜΑΪΟΥ:
Από 1305-1355 ώρας 3 Σπίτς προσέβαλον διά 18 πυραύλων θέσεις συμμοριτών εις (Ο.036798) κατά δειχθείσης διά καπνογόνων βλημάτων.
Από 1305 ώρας 2 ΣΠΙΤΣ προσέβαλλον εις (Ο.015795) ΒΙΣΟΚΑΣ ΒΟΡΦ 4 κτήνη και συμμορίτας. Επίσης συμμορίτας επί ΤΣΟΥΚΑΣ υψ. 1771 εις θέσεις υποδειχθείσας.
Η προσβολή εγένετο υπό περιορισμένην ορατότητα και με νέφωσιν.
29 ΜΑΪΟΥ
Από 1010-1105 2 ΣΠΙΤΣ. Προσεβλήθησαν συμμορίται εις (Ο.0482).
Εγένετο προσβολή θέσεων κατόπιν καταδείξεως εις (Ο.035807) και (Ο.045816).
Από 1830-1920 2 ΣΠΙΤΣ. Προσεβλήθησαν 10 κτήνη και δίτροχον εις ο επέβαινον συμμορίται εις (Ο.050867).
Επίσης εις (Ο.0282) ΑΝΩ ΡΟΔΟΒΟΝ και (Ο.0283) ΓΚΑΤΙΧ προσεβλήθησαν συμμορίται
Επίσης θέσεις καταδειχθείσαι.
31 ΜΑΪΟΥ
Από 1430-1510. Προσεβλήθησαν διά 12 ρουκετών και πολυβόλων και πυροβόλων εχθρικαί αντιστάσεις υποδειχθείσαι διά καπνογόνων.
Εις (Ο.007792)
(Ο.002794) Β.Α Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ
(Ν.994789) εις Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ
Από 1645-1735 2 ΣΠΙΤΣ. Προσεβλήθησαν διά 11 ρουκετών και πολυβόλων, υποδειχθέντες στόχοι διά καπνογόνων. Εις θέσεις.
(Ν.989783)
(Ν.994787) περιοχήν Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ
(Ν.990795)
εις (Ν.9780) πιθανή θέσις αντιαεροπορικού συμμοριτών βληθείσα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΣ
Κρίνονται, ως εξαιρετικώς ικανοποιητικά.
Η νέφωσις και περιορισμένη ορατότης κατά την 28ην Μαΐου ιδία όμως το πολύ δασώδες της περιοχής δεν επέτρεψεν εις την αεροπορίαν να επέμβη εξ ιδίας παρατηρήσεως.
Η επέμβασις χαρακτηρίζεται έγκαιρος και εις κρίσιμον σημείον του αγώνος.
Η παρασχεθείσα βοήθεια εις τους Πεζούς εξετιμήθη παρά των μαχητών.
Τα πληρώματα των αεροπλάνων τολμηρά.
Η συνεργασία κατά την υπόδειξιν των στόχων αρίστη.
Αι επηνεχθείσαι απώλειαι εις τους συμμορίτας εκ της επεμβάσεως της αεροπορίας σημαντικαί. Διαπιστωθείσαι αμέσως Β.Δ ΤΣΟΥΚΑΣ 12 νεκροί. Εις Κλβ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ εκ καταθέσεως παραδοθέντων 7 νεκροί και 5 τραυματίαι. Ανευρέθησαν μεταξύ ΚΑΤΩ και ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΣ 5 νεκροί. Υπολογίζονται έτι σημαντικαί καθόσον δεν κατορθώθη πλήρως εξερεύνησις αφ’ ενός του πεδίου της μάχης και αφ’ ετέρου των λοιπών σημείων προσβολής ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΗΣ-ΑΝΩ ΡΟΔΟΒΟΝ-ΓΚΑΝΤΙΧ-ΜΠΕΛΙΤΣΑ ΡΕΜΜΑ.
Χ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
1. Επίτευξις σκοπού:
Ο επιδιωχθείς σκοπός διά της επιχειρήσεως εξεπληρώθη.
Διεπιστώθη η εχθρική διάταξις (κατανομή, βάθος,αμυντικά έργα).
Επηνέχθησαν εις τον εχθρόν απώλειαι.
Η κίνησις ενισχύσεων εκ ΠΑΪΚΟΥ, ΒΕΡΜΙΟΥ και περιοχής Δ, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (Σ/μα ΤΖΑΒΕΛΛΑ) προς Κ/Τ κατέδειξε σαφώς την σημασίαν και το ενδιαφέρον που αποδίδουν οι συμμορίται εις το Κ/Τ, προς άμυναν του οποίου διετέθησαν άπαντα τα τμήματα Κ/Τ, ΒΕΡΜΙΟΥ και ΤΖΕΝΑΣ, αι ενισχύσεις εκ Δ. ΜΕΚΑΔΟΝΙΑΣ, πλήν μικρού τμήματος αφεθέντος περιοχήν ΕΥΡΩΠΟΥ-ΝΩΤΙΑΣ (τμήμα ΠΕΡΙΚΛΗ).
2. Κύριαι κατευθύνσεις ενεργείας
Αι δύο κύριαι κατευθύνσεις ενεργείας επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ ενέχουσι ζωτικήν σημασίαν διά τε τον εχθρόν και δι’ ημάς τους επιχειρούντας.
ΚατεύθυνσιςΤΣΟΥΚΑΣ- Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ – ΟΣΜΑ-ΝΑΚΟΣ
Κατεύθυνσις ΑΝΩ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.
Και προς τας δύο αυτάς κατευθύνσεις ο εχθρός αντέταξεν οργανωμένην αντίστασιν. Εις περιοχήν Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ εξεδήλωσεν ισχυράν επιθετικήν ενέργειαν (Νύκτα 29ης προς 30ην και την ημέραν της 31ης Μαΐου.).
Αμφότεραι αι κατευθύνσεις απαιτούν διάθεσιν επαρκών τμημάτων επιθέσεως και ύπαρξιν εφεδρείας είτε διά ενίσχυσιν είτε διά την προώθησιν της επιθετικής ενεργείας. Και διά εκμετάλλευσιν μιας πρώτης επιτυχίας.
Η διάθεσις επί εκατέρας των κατευθύνσεων 2 Ταγμάτων κρίνεται ως ελαχίστη επαρκούσα δύναμις, με υποστήριξιν Πυρ/κού.
Η αναληφθείσα επιχείρησις απεσκόπει εις την αναζήτησιν της εχθρικής διατάξεως εφ’ όλης της τοποθεσίας επί ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ ως εκ του λόγου τούτου αι δυνάμεις κατενεμήθησαν.
Άλλως επιβάλλεται εφόσον αι διατιθέμεναι δυνάμεις δεν είναι αρκεταί δι’ ενέργειαν εφ’ όλου του μετώπου η συγκέντρωσις των δυνάμεων επί μιας κατευθύνσεως ενεργείας.
Εν προκειμένω βασική κατεύθυνσις παραμένει η της ΤΣΟΥΚΑΣ-Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ-ΟΣΜΑΝΑΚΟΥ.
Τα Καλύβια ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ αποτελούν την μοναδικήν είσοδον προς ΜΑΥΡΟ ΔΑΣΟΣ, υπό την προϋπόθεσιν της πλευρικής καλύψεως διά σταθεράς κατοχής της ΤΣΟΥΚΑΣ και ΟΣΜΑΝΑΚΟΥ.
Μια προσπάθεια οριστικής εκκαθαρίσεως του Κ/Τ μετά της περιοχής ΛΟΥΤΡΑΚΙΩΝ απαιτεί δυνάμεις ολοκλήρου Μεραρχίας ή τουλάχιστον δύο Ταξιαρχιών.
3. Εχθρική διάταξις:
Η εδαφική γραμμή:
ΟΣΜΑΝΑΚΟΣ-Κλβ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑ – ΤΣΟΥΚΑ – ΓΚΡΕΜΠΙΝ – ΚΑΤΩ ΚΟΡΥΦΗ – ΣΑΡΑΚΗΝΟΙ υψ. 570.
Αποτελεί την προκαλυπτικήν γραμμήν των συμμοριτών επί Κ/Τ.
Παρέχει αποτελεσματικότητα αμύνης, επιτήρησιν, βάσιν εξορμήσεως δι’ αυτούς, εκτός ενεργείας πυροβολικού από ΕΔΕΣΣΗΣ, εκτός ημετέρας αιφνιδιαστικής ενεργείας νυκτός.
Επί της γραμμής αυτής οι συμμορίται αντέταξαν άμυναν την πρώτην ημέραν διά να κερδίσωσι χρόνον συγκεντρώσεως των δυνάμεών των επί Κ/Τ από ΤΖΕΝΑΣ, και Δυτικού ακόμη Κ/Τ (ΤΟΣΚΑΣ και πιθανόν και ΤΖΑΒΕΛΛΑΣ από ΧΑΣΑΝΑΚΟΝ) πράγμα όπερ και επέτυχον.
4. Συμμοριακή δύναμις επί Κ/Τ
Εν γενικότητι, ως αναγράφεται εν αρχή της εκθέσεως, μειωμένην κατά τας επενεχθείσας απωλείας.
5. Διοίκησις επί του πεδίου της μάχης
Ως και άλλοτε ετονίσθη παρίσταται ανάγκη να οργανούται και παραμένει επί του πεδίου της μάχης ιδία συντονιστική Διοίκησις των Φαλάγγων (Διοίκησις Ταξιαρχίας).
Η επί τόπου παρουσία της Διοικήσεως εις τον χώρον των επιχειρήσεων συντρέχει απολύτως εις την επιτυχίαν.
Ασφαλής εκτίμησις της καταστάσεως, έγκαιρος επέμβασις, συντονισμένη ενέργεια.
Προσθέτει δε και επιδρά επί του ηθικού των οπλιτών.
Η επί ΤΣΟΥΚΑΣ παρουσία του Στρατηγού Διοικητού της Μεραρχίας την 31 Μαΐου ημέραν σφοδράς και εναλλασσομένης μάχης μετά των συμμοριτών, προυκάλεσεν ακράτητον ενθουσιασμόν εις τε τους Αξ/κούς και οπλίτας μαχητάς.
6. Ορειβατικόν Πυροβολικόν
Εχρησιμοποιήθη το πρώτον. Πυρ/χία (2 πυροβόλα).
Απετέλεσε τον απαραίτητον παραστάτην του Πεζικού.
Τα αποτελέσματα κρίνονται εξαιρετικώς ικανοποιητικά.
Ευελιξία τροχιάς, ταχυκινησία φάλαγγος μεταγωγικών πεζικού, ταχύτης επεμβάσεως.
Παρετηρήθη μόνον στενότης εις βλήματα. Η αναχορηγία εις βλήματα γενομένη από ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ εβράδυνε. Εις κρίσιμον καμπήν της μάχης επί ΤΣΟΥΚΑΣ την 31 Μαΐου ευρέθη μόνον με 17 βλήματα.
Παρίσταται ανάγκη προωθήσεως αποθέματος βλημάτων εκάστοτε εις τον πλέον προωθημένον Σταθμόν ανεφοδιασμού, επί του άξονος κινήσεως του πυροβολικού.
7. Πεδινόν Πυροβολικόν
Δεν δύναταί τις παρά να προσθέση εις τα μέχρι τούδε αποτελέσματά του, πλήρη ικανοποίησιν εκ της επιτυχούς επεμβάσεώς του και της μετ’ ακριβείας οργανώσεως της βολής υπό του προσωπικού του.
8. Ύδρευσις
Εδυσχέρανε τα τμήματα ΤΣΟΥΚΑΣ. Δεν υπάρχει εγγύς ύδωρ. Υδρεύονται τα τμήματα δι’ αποστολής ομαδικής των υδροδοχείων εις απόστασιν 2 ωρών και πλέον εις θέσιν Β.Δ ΚΑΡΥΔΙΑ.
Παρίσταται ανάγκη να παρακολουθούνται τα τμήματα υπό ειδικών ξυλίνων βαρελίων ύδατος φορτωμένων επί κτηνών.
9. Συνεργασία-Αεροπορίας:
Απολύτως ικανοποιητική.
10. Επενεχθείσαι απώλειαι εις τους συμμορίτας:
Κρίνονται ως σημαντικαί
Αι αναφερόμεναι είναι αι απολύτως εξηκριβωμέναι.
Ασφαλώς υπάρχουν πολύ περισσότεραι, εκ δράσεως πυροβολικού και αεροπορίας.
Το ενδιαφέρον είναι ότι οι φονευθέντες και τραυματισθέντες είναι φανατικά και μαχητικά στοιχεία. Η συμμοριακή ηγεσία επί Κ/Τ επεδίωξε να διατηρήση μειωμένα εις δύναμιν υποσυγκροτήματα αλλά μαχητικά και διά τούτο απέφυγε κατά τας επιδρομάς να προβαίνη εις ευρείαν στρατολογίαν διά να μη υπάρχη ρεύμα παραδόσεως.
Μεταξύ των φονευθέντων και τραυματισθέντων, φέρονται εκ καταθέσεως παραδοθέντων 3 Αρχισυμμορίται, μεταξύ των οποίων ο ΛΟΥΚΑΣ τραυματίας και ο ΓΕΩΡΓΑΛΑΣ.
11. Ηθικόν τμημάτων :
Εις υψηλόν επίπεδον. Αξ/κοί και οπλίται επολέμησαν γενναίως. Ηλθον εις αγώνα εκ του συστάδην, εντός δάσους με εναλλασσομένας φάσεις επιθέσεων και εντεπιθέσεων μετά του εχθρού.
Ενίνησεν η ακατάλυτος δύναμις του πραγματικού ΕΛΛΗΝΟΣ.

Τ.Υ.
Α. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ
Υποστράτηγος
Διοικητής