Δράση ΔΣΕ και Ελληνικού Στρατού 1948, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/1 Ιουν 1948


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΠΙΝΑΞ
ΔΡΑΣΕΩΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ και ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ 1948

ΠΡΟΣΒΟΛΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΑΙ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΚΡΟΥΣΕΙΣ ΕΠΙ ΝΑΡΚΩΝ ΕΞΟΥΔΕΤΕΡ ΝΑΡΚΑΙ ΕΠΙΘΕΤΙΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΗΜΕΡ. ΕΠΙΘΕΤΙΚΑΙ ΠΡΟΣΒΟΛΑΙ ΗΜ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(α) (β) (γ) (δ) (ε) (στ)
312 27 33 41 435 77

(α) Προσβολαί και παρενοχλήσεις διά πυρών υπό συμμ/τών κατά ημετέρων τμημάτων

259 66 41 73 244 24
318 27 51 164 152 184 (β) Ανατινάξεις οδικών και σιδηροδρομικών γεφυρών
252 40 67 276 247 106 ανατινάξεις σιδηροτροχιών, καταστροφαί καταστρώματος οδών.
398 47 65 1043 509 99
377 67 54 802 449 56

(γ) Ανατινάξεις αυτοκινήτων Στρατιωτικών ή μη και

385 68 79 628 543 158

σιδηροδρομικών συρμών εκ προσκρούσεως επί ναρκών

378 62 51 96 229 62

(δ) Ανιχνευθείσαι νάρκαι επί οδών και ανευρεθώσας

361 46 45 68 188

εντός αποθηκών κατά εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις υπό ημετέρων τμημάτων.

415 65 51 293 386 4

450 20 49 309 751 38 (ε) Επιθετικαί αναγνωρίσεις, περίπολοι, ενέδραι υπό ημετέρων τμημάτων
460 31 39 79 668 35

4365 566 625 3872 4801 843

(στ) Προσβολαί συμμ/τών υπό ημετέρων τμημάτων είτε κατά την
νύκτα είτε κατά την ημέραν βάση πληροφοριών ή κατά την
διάρκεια μεγάλων εκκαθαριστικών επιχειρήσεων.