Εκθεση επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ (14 Απρ – 26 Μαΐ 1948)


Α΄ΣΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
———————

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ Η “ΧΑΡΑΥΓΗ”
Από 14 Απριλίου με 26 Μαΐου 1948

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Α΄ΣΣ/Α1
Α.Π.4019/Φ.95
Β.Σ.Τ.900 τη 19.5.50
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α΄ΣΣ/Α1/Φ.95

ΘΕΜΑ: Υποβολή Εκθέσεων Επιχειρ.

Σχετική: ΓΕΣ/217130/013/1/Α1/IV/6.5.50

Υποβάλλονται συνημμένως αι κάτωθι εκθέσεις Επιχειρήσεων Σ.Σ.

 • Έκθεσις Επιχειρήσεως “ΧΑΡΑΥΓΗ”
 • “ “ “ΚΟΡΝΙΣ”
 • “ “ “ΡΟΥΜΕΛΗΣ”
 • “ “ “Κ.ΟΛΥΜΠΟΥ”
 • “ “ “ΥΨ.ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ”

Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Τ.Υ.


Α΄ΣΣ
Α΄ΚΛΑΔΟΣ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ Α΄ΣΣ

Από Μαρτίου 1948 μέχρι 31 Αυγούστου 1949, υπό την Δ/σιν καθ’ όλον το διάστημα τούτο του Αντιστρατήγου ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΥ.
Α΄ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.- Το Α΄ΣΣ αφ’ ης την Δ/σιν τούτου ανέλαβε από 25 Φεβρουαρίου 1948, ο Αντιστράτηγος ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣ. εποχήν καθ’ ην ο κομμουνιστοσυμμοριτισμός ευρίσκετο εν πλήρει αναπτύξει και είχε περιαγάγει την χώραν εις δυσχερεστάτην κατάστασιν, μέχρι της 31 Αυγούστου 1949, οπότε συνετρίβη οριστικώς επί του ΓΡΑΜΜΟΥ και ηναγκάσθη να ομολογήση την ήττα του, επεφορτίσθη υπό της Ανωτάτης του Στρατού Ηγεσίας με την διεξαγωγή των σοβαρωτέρων κατά των Κ.Σ.επιχειρήσεων.
Τας επιχειρήσεις ταύτας, χάρις εις την πίστην, τον φανατισμόν, την αισιοδοξίαν και την αυτοθυσίαν απάντων των υπό τας Δ/γάς του Αξκών και οπλιτών, έφερε εις πέρας πάντοτε νικηφόρως και με αποτελέσματα τα οποία ουσιοδώς εβάρυναν επί της αμφιρρόπου μέχρι τότε πλάστιγγος και συνέβαλε κατά πολύ εις την τελικήν συντριβήν των ΚΣ και την διατήρησιν της Πατρίδος μας ελευθέρας.
2.- Διώκησε κατά καιρούς το σύνολο σχεδόν των Στρατιωτικών δυνάμεων της χώρας πλην της VIΙ Μεραρχίας και τινών ελαφρών Συν/των, ήτοι τας Ι, ΙΙ, VIΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙ, XV Μεραρχίας, την ΙΙΙ Μεραρχίαν Καταδρομών, τας ανεξαρτήτους 71, 72 και 77 Ταξιαρχίας, τας Στρατιωτικάς Δ/σεις Στερεάς Ελλάδος, Θεσσαλίας, Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Κρήτης, Ευβοίας, Νήσων Αιγαίου και τα ελαφρά Συν/τα Πεζικού 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 15, 24, 27, 34, 39, 40, 42 και αρκετά ανεξάρτητα Τάγματα Εθνοφρουράς τα Ι, ΙΙ και ΙΧ Συντάγματα τεθωρακισμένων ΙΙ και ΙΧ ίλαι αρμάτων και το σύνολον σχεδόν του πυρ/κού.
3.- Διεξήγαγε κατά καιρούς επιχειρήσεις ευρείας μορφής από του ΓΡΑΜΜΟΥ-ΒΙΤΣΙ-ΦΛΩΡΙΝΗΣ από βορρά, μέχρι ΤΑΙΝΑΡΟΥ και ΚΡΗΤΗΣ προς νότον, εις όλας τας εποχάς του έτους και συνεπώς με όλας τας καιρικάς συνθήκας και με δυνάμεις ποικιλούσας μεταξύ δυο και επτά Μεραρχιών.
4.- Οι αγώνες του κατά καιρούς είχον την μορφήν άλλοτε τακτικών και άλλοτε στρατηγικών επιδιώξεων, επραγματοποίησε όλας τας φάσεις του αγώνος, άμυναν επί κανονικών και ευρέων μετώπων, επίθεσιν κατά ισχυρώτατα ωργανωμένων τοποθεσιών (ΓΡΑΜΜΟΣ 1948-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑ-ΓΡΑΜΜΟΣ 1949), εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις επί ευρυτάτων περιοχών της χώρας (ως ΡΟΥΜΕΛΗ – ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΓΡΑΦΑ – ΗΠΕΙΡΟΣ), με εχθρόν αποφεύγοντα συστηματικώς τον αγώνα, επί εδάφους χαρακτηριστικώς ορεινού και κατά το πλείστον δυσπροσίτου.
Πλέον των άνω εις το Α΄ΣΣ ανετέθησαν κατά καιρούς βαρείαι εντολαί μεταβολής δημιουργηθεισών κρισίμων καταστάσεων, τας οποίας είχον δημιουργήσει προγενέστεραι αποτυχίαι με αποτέλεσμα σοβαρωτάτην κρίσιν ηθικού και επικειμένην κατάρρευσιν, ως συνέβη εις το ΒΙΤΣΙ τον Νοέμβριον 1948 και εις μικρότερον βαθμόν εις τον ΓΡΑΜΜΟΝ τέλος Ιουλίου 48, όπου επί 40 περίπου ημέρας αι μονάδες του νοτίου ΓΡΑΜΜΟΥ είχον καθηλωθή προ των εχθρικών θέσεων και εις το ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ κατά την κατάληψιν τούτου υπό ΚΣ Ιανουαρίου 49.
5.- Τέλος αι πλείσται των αποστολών εδόθησαν εις το Σ.Σ. προς πραγματοποίησιν εντός ελαχίστου χρόνου, σχεδόν καθ’ οδόν, ως συνέβη εις το ΒΙΤΣΙ 1948-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 1949 με ελάχιστον καιρόν διά προπαρασκευήν Σωματάρχου και Επιτελείου του.
6.- Το Α΄ΣΣ χαρακτηρισθέν υπό της Ανωτάτης Ηγεσίας ως Σώμα ΚΡΟΥΣΕΩΣ (Δ.Α.Κ.Ε.Σ. = Δύναμις, Αναζητήσεως, Καταδιώξεως, εξοντώσεως Συμμοριτών) και επωμισθέν το μεγαλύτερον βάρος του αγώνος, επί είκοσι συνεχείς μήνας, κατά των επιζητησάντων μετά λύσσης την καταστροφήν της πατρίδος μας προδοτών, εθεώρησε ως τελικόν του καθήκον και υποχρέωσιν την σύνταξιν της παρούσης εκθέσεως πολεμικής δράσεώς του, το μεν ίνα εξαχθώσι συμπεράσματα εκ των ποικίλων αγώνων του, χρήσιμα προς μελέτην και κριτικήν, το δε εις ένδειξιν τιμής και ευγνωμοσύνης προς τους κυρίους συντελεστάς του Εθνικού τούτου έργου αξκούς και οπλίτας και ιδιαιτέρως προς εκείνους οίτινες έχυσαν αφθόνως το αίμα των και έδωσαν την ζωήν των διά την σωτηρίαν και ελευθερίαν της Πατρίδος μας, τας εκατοντάδας των Αθανάτων Νεκρών μας.
7.- Αι κύριαι επιχειρήσεις ας το Σώμα διεξήγαγε υπήρξαν αι κάτωθι:
(α) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ υπό συνθηματικόν “ΧΑΡΑΥΓΗΝ” 15 Απριλίου με 26 Μαΐου 1948.
(β) ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ προς διάσπασιν και κατάληψιν οχυρωμένης τοποθεσίας ΓΡΑΜΜΟΥ υπό συνθηματικόν “ΚΟΡΩΝΙΣ” 26 Ιουλίου με 21 Αυγούστου 1948.
(γ) Επίθεσις προς διάσπασιν και κατάληψιν ισχυρώτατα ωργανωμένης τοποθεσίας ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ υπό συνθηματικόν “ΤΑΥΡΟΣ” 10 με 19 Σ/βρίου 1948.
(δ) Ενέργειαι προς συγκρότησιν του τομέως ΒΙΤΣΙ ευρισκομένου εις κρίσιμον κατάστασιν 2 Ν/βρίου με 3 Δ/βρίου 48.
(ε) Επιχειρήσεις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ υπό συνθηματικόν “ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ” 19 Δεκεμβρίου 1948 με 30 Ιανουαρίου 1949.
(στ) Επιχειρήσεις προς απελευθέρωσιν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ από 3 Φεβρουαρίου με 9 Φεβρουαρίου 1949.
(ζ) Δίωξις και συντριβή ΚΣ εκ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ εις περιοχήν ΡΟΥΜΕΛΗΣ από 10 Φεβρουαρίου με 15 Μαρτίου 1949.
(η) Μάχαι ΑΡΤΗΣ-ΑΧΕΛΩΟΥ 19 με 30 Μαρτίου 1949.
(θ) Μάχαι νοτίου ΓΡΑΜΜΟΥ 2 με 30 Απριλίου 1949.
(ι) Επιχειρήσεις εκκαθαρίσεως ΡΟΥΜΕΛΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ υπό συνθηματικόν “ΠΥΡΑΥΛΟΣ” από 1 Μαΐου με 22 Ιουλίου 1949.
(κ) Επιχειρήσεις ΓΡΑΜΜΟΥ υπό συνθηματικόν “ΠΥΡΣΟΣ”
(ια) Προκαταρκτικαί παραπλανήσεως 1 με 8 Αυγούστου 1949
(ιβ) Κύριαι προς διάσπασιν και κατάληψιν 24 με 31 Αυγούστου 1949.
8.- Συγκρότησις Επιτελείου Σώματος 1ης Μαρτίου 1948
Αντ/γος ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣ. Δ/της Α΄ΣΣ
Ταξχος ΠΡΙΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Επιτελάρχης
Ανχης ΚΕΤΣΕΑΣ ΓΡΗΓ. Αρχηγός Α΄ Κλάδου
Ανχης ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ ΠΑΝΑΓ. Δ/της Γραφείου Επιχειρήσεων
Επιτελαρχ.ΚΑΤΣΑΔΗΜΑΣ ΙΩΑΝ.Δ/της Α2 Γραφείου
Σχης ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ. Προσωπάρχης
Ανχης Ιπ.ΣΤΡΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝ.Δ/της Β1 Γραφείου
Ανχης ΙΟΡΔΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓ.Δ/της Γ1 Γραφείου
Σχης ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤ.Αρχηγός Πυρ/κού
“ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔ. “ Μηχ/κού
Ανχης ΜΑΝΤΖΟΣ ΜΙΧΑΗΛ Δ/της Διαβιβάσεων
Σχης ΤΣΙΝΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Δ/της ΣΕΜ
“ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Δ/της ΣΥΠ
“ ΡΟΥΣΣΑΚΗΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ Δ/της ΣΤΥ
Ανχης ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΙΩΑΝ. Δ/της ΣΟΥ
9.- Στρατηγείον Σώματος από 1 Μαρτίου με 12 Απριλίου ΑΘΗΝΑΙ.
Β΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ: 14 Απριλίου με 26 Μαΐου 1948
1) ΤΑΚΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ: 1ον 15θήμερον Απριλίου.
(α) Η ζώνη της οποίας την ευθύνην έχει το Α΄ΣΣ από 1 Μαρτίου 48 περιλαμβάνει την περιοχήν ΡΟΥΜΕΛΗΣ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ, ΑΤΤΙΚΗΣ και ΒΟΙΩΤΙΑΣ, τας νήσους ΕΥΒΟΙΑΝ, ΚΡΗΤΗΝ, ΣΑΜΟΝ -ΜΥΤΙΛΗΝΗΝ με όρια
(ι) Βόρειον: ΟΘΡΥΣ και την γραμμήν διαχωρισμού των υδάτων – ΧΑΝΙ ΒΡΑΧΜΑΝΑΓΑ – Νοτία παρυφή ΞΥΝΙΑΔΟΣ – ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ -ΜΠΙΡΜΠΙΛΙΩ – ΛΙΠΟΥΧΙ – ΒΟΥΛΓΑΡΑ – ΜΑΡΤΣΑ – ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙ ΑΓΡΑΦΑ (ευρέως προς Βορράν). ΚΑΤΩ ΡΑΥΤΟ-ΠΟΥΛΟΝ – Ν.ΑΡΓΥΡΙΟΝ – ΓΑΒΡΟΒΟ – ΛΙΝΔΑ – ΜΕΝΙΔΙ.
(ιι) Ανατολικόν: Δίαυλος ΩΡΕΩΝ – Ανατολικαί ακταί ΕΥΒΟΙΑΣ -ΑΤΤΙΚΗΣ.
(ιιι) Νότιον: Νότιαι ακταί ΑΤΤΙΚΗΣ-ΙΣΘΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ-ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ.
(ιυ) Δυτικόν: ΑΜΒΡΑΚΙΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ-Νήσος ΛΕΥΚΑΣ
(β) Η ζώνη επιχειρήσεων “ΧΑΡΑΥΓΗ” παρουσιάζουσα τετράπλευρον περιορίζεται εις την κυρίως ΡΟΥΜΕΛΗΝ με όρια:
(ι) Βόρειον: ΜΑΛΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ – Ποτ. ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ – ΒΙΝΙΑΝΙ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΙ.
(ιι) Δυτικόν: ΛΟΓΓΙΣΤΗ – ΧΕΛΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΤΡΙΧΩΝΙΣ Λίμνη.
(ιιι) Νότιον: ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ Κόλπος
(ιυ) Ν.Α.-Ανατολικόν: Κόλπος ΛΕΙΒΑΔΟΣΤΡΑΣ – ΛΕΥΚΤΡΑ ΑΣΩΠΟΣ ΠΟΤ. ΠΑΥΛΟΝ – ΚΟΛΠΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ.
(γ) ΕΔΑΦΟΣ: Το τετράπλευρον τούτο των επιχειρήσεων του οποίου η περίμετρος υπερβαίνει τα 350 χιλιόμετρα περικλείει τους δυσπροσίτους ορεινούς όγκους του ΕΛΙΚΩΝΟΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (υψ. 2457) -ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ (υψ. 1372) – ΓΚΙΩΝΑΣ (υψ. 2510) – ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ (υψ.2437) – ΟΙΤΗΣ (υψ. 2152) – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (υψ. 2315) – ΧΕΛΙΔΩΝΟΣ (υψ.1975) – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ (υψ.1924) και των λίαν δυσβάτων ορέων της ορεινής ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ μεταξύ των ποταμών Κάτω ΜΟΡΝΟΥ-ΕΥΗΝΟΥ-ΚΡΙΚΕΛΛΟΠΟΤΑΜΟΥ.
Μεταξύ των ορέων τούτων βαθείαι και απότομοι χαραδρώσεις, μεγάλαι δασωμέναι εκτάσεις, εις ας δύνανται ν’ αποκρυβούν ολόκληροι Μεραρχίαι με ένα πτωχότατον οδικόν δίκτυον διά μέσου των ορέων, δίδουν την εικόνα των τεραστίων δυσκολιών ας αντιμετώπισαν τα ενεργήσαντα τμήματα.
Η εποχή του έτους Απρίλιος εις τα υψηλά ταύτα όρη παρουσιάζει δριμύ ψύχος, διαρκουσών δε των επιχειρήσεων κατ’ επανάληψιν έπεσε πυκνή χιών, φθάσασα ύψος 2 μέτρων.
(δ) ΕΧΘΡΟΣ
(ι) Από των αρχών του 1942 όταν ο πολυμήχανος κομμουνισμός, υπό τον πέπλον του δήθεν απελευθερωτικού αγώνος, συνέλαβε το εγκληματικόν και προδοτικόν του σχέδιον να υποδουλώση την ΕΛΛΑΔΑ εις τον Ερυθρόν Φασισμόν, η περιοχή της ΡΟΥΜΕΛΗΣ εξελέγη υπό τούτου ως προσφορώτερος εδαφικός χώρος διά την ανάπτυξιν του κινήματός του.
Ο μέγας εγκληματίας Άρης Βελουχιώτης εις την περιοχήν ταύτην ήρχισε ωργανώνον τας πρώτας Κ.Σ. ομάδας και εκ της περιοχής ταύτης ωρμώμενος υπεδούλωσε το μείζον της Ελλάδος κατά την κατοχήν.
– Η εκλογή δεν ήτο ταχαία.
Ορεινοί όγκοι απρόσιτοι, βαθείαι χαραδρώσεις με ευρυτάτας δασωμένας περιοχάς, παρείχον την επιβαλλομένην πλήρη κάλυψιν, απόκρυψιν και διαφυγήν εν περιπτώσει προσβολής. Αι εύφοροι πεδιάδες εις τους πρόποδας των ορέων παρείχον τα απαραίτητα εφόδια διατροφής, ιματισμού και εν γένει υλικής ζωής.
Η εγγύτης της πρωτευούσης, της τεραστίας αυτής αποθήκης εμψύχου και αψύχου υλικού διά του οποίου ετροφοδοτείτο και ηνδρούτο διαρκώς το εγκληματικόν κίνημα και η εκ της εγγύτητος ταύτης εύκολος διά των συνδέσμων Κ.Σ. μεταβίβασις των Δ/γών της Κ.Ε. του ΚΚΕ κατέστησε από της κατοχής ακόμη την περιοχήν ταύτην τον ζωτικώτερον διά τους Κ.Σ. χώρον.
Η ύπαρξις, κατά τα βόρεια και Β.Α.κράσπεδα των ορέων ΕΛΙΚΩΝΟΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΟΙΤΗΣ των σιδηροδρομικής και οδικής αρτηριών εξ’ ΑΘΗΝΩΝ προς ΛΑΜΙΑΝ διηυκόλυνε κατά πολύ την ανάπτυξιν και την δράσιν των ΚΣ εις την περιοχήν της ΡΟΥΜΕΛΗΣ.
Διά τους άνω λόγους η περιοχή ΡΟΥΜΕΛΗΣ κατέστη κατά την κατοχήν Κράτος των Κ.Σ. Η μακρά παραμονή τούτων εις την περιοχήν ταύτην μετέβαλε διά της βίας μέγα μέρος του πληθυσμού εις συμμορίτας και ποικίλους συνεργάτας των Κ.Σ. Εις άπαντα τα χωρία είχεν οργανωθή πλήρες δίκτυον πληροφοριών, κατασκόπων, γιαφκών και πάσης φύσεως συνεργατών διά των οποίων οι Κ.Σ. ήσαν άριστα πάντοτε πληροφορημένοι.
(ιι) Από των μέσων του έτους 1946 οπότε ο κομμουνισμός απεφάσισε διά του τρίτου γύρου να υποδουλώση πάλιν την Ελλάδα η ΡΟΥΜΕΛΗ διά τους άνω εκτεθέντας λόγους εξελέγη και πάλιν ως βάσις ωργανώσεως και εξορμήσεως προς κατάκτησιν και υποδούλωσιν της Ελλάδος.
Εις την προκειμένην περίπτωσιν η εγγύτης της πρωτευούσης εκτός των άλλων αναπτυχθέντων πλεονεκτημάτων παρείχε εις τους ΚΣ ένα τεράστιον όπλον προς κατάρριψιν του ηθικού των εθνικοφρόνων πολιτών διά της περισφίξεως των ΑΘΗΝΩΝ και της εγγύτητος των Κ.Σ.προς ταύτην. Εις συλληφθείσαν επιστολήν εις το αρχείον του Αρχισυμμορίτου ΔΙΑΜΑΝΤΗ σταλείσαν από το Γεν. Αρχηγείο των Κ.Σ. το 1947 ανεγράφετο: “Είσαι τυχερός διότι θα μπης πρώτος στην ΑΘΗΝΑ”.
Και πράγματι οι ΚΣ το έτος 1947 και αρχάς 1948 εκυριάρχουν ολοκλήρου του κορμού της Στερεάς Ελλάδος και τον Δεκέμβριον 1947 και Ιανουάριον 48 έφθασαν μέχρι και της ΠΑΡΝΗΘΟΣ και μέχρι των ανακτόρων της Δεκέλειας και των Μεγάρων.
Κατά την εποχήν ταύτην μόνον αι μεγάλαι πόλεις ΘΗΒΑΙ -ΛΕΒΑΔΕΙΑ – ΑΤΑΛΑΝΤΗ – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ – ΛΙΔΩΡΙΚΙ -ΑΓΡΙΝΙΟΝ – ΛΑΜΙΑ δεν ηλέγχετο υπό των ΚΣ, προσεβάλλοντο όμως πάντοτε υπό τούτων και ετέλουν υπό τον διαρκή εφιάλτην της καταστροφής.
(ιιι) Η δύναμις των ΚΣ κατά την 10ην Απριλίου 48 ανήρχετο εις 2500 περίπου ωργανωμένη εις κάτωθι μονάδας.
(ια) Αρχηγείον ΡΟΥΜΕΛΗΣ Δ/της ΔΙΑΜΑ-ΝΤΗΣ περιοχήν ΦΟΥΡΝΑ.
(ιβ) Ταξιαρχία ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ. Τρία Τάγματα περιοχήν ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΕΛΙΚΩΝΟΣ – ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΥ.
(ιγ) Ταξιαρχία ΦΘΙΩΤΙΔΟΦΩΚΙΔΟΣ τρία τάγματα. Περιοχήν ΒΙΣΤΡΙΤΣΑ – ΟΙΤΗ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΓΚΙΩΝΑ.
(ιδ) Ταξιαρχία Δυτικής Στερεάς Ελλάδος δυο τάγματα (ΠΕΡΙΚΛΗ -ΔΑΦΝΟΜΗΛΗ) και εμπέδου Ανταίου περιοχήν ΣΑΡΑΝΤΕΝΑΣ -ΣΤΑΥΛΩΝ (Χ.8244).
Εκτός των άνω μαχίμων τμημάτων ΚΣ δέον να υπολογίσωμεν περί τους 2000 αυτοαμυνίτες, συνδέσμους, συμπαθούντας και ποικίλους συνεργάτας των ΚΣ, οίτινες κυρίως τους διευκόλυνον από απόψεως πληροφοριών, εφοδιασμού, μεταφορών κλπ.
(ιυ) Οι πλείστοι των αρχηγών των ΚΣ αλλά και των απλών συμμοριτών ευρισκόμενοι από της περιόδου της κατοχής εις την περιοχήν ΡΟΥΜΕΛΗΣ εγνώριζον άριστα το έδαφος, τα πρόσωπα και πράγματα εν τη περιοχή ταύτη, γεγονός όπερ τους διευκόλυνε εξαιρετικά εις το να διαφεύγουν την δίωξιν και ν’ αποκρύπτωνται ευκόλως. Υπήρχον άφθονοι κρύπται, πυρομαχικών, οπλισμού, εφοδίων, τροφίμων ας εγνώριζον μόνον απολύτου εμπιστοσύνης των επιμεληταί και ειδικοί επί της αποκρύψεως.
(υ) Προθέσεις ΚΣ. Αντιληφθέντες τον όγκον των συγκεντρωθεισών δυνάμεων, γενική των πρόθεσις ήτο, η διαφυγή βορείως της αμαξιτής ΛΑΜΙΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ του μείζονος των δυνάμεών των, ιδία μη μαχίμων εμπέδων κλπ. και με τα εναπομείναντα νοτίως της γραμμής ταύτης τμήματα ελισσόμενοι ν’ αποφεύγουν τον αγώνα, νομίζοντες ότι μετά ένα μικρόν χρονικόν διάστημα ως συνέβαινε άλλοτε τα ημέτερα τμήματα θα απεσύροντο προς άλλας περιοχάς δράσεως, οπότε οι ΚΣ μη πιεζόμενοι θα ήρχιζον και πάλιν το καταστρεπτικόν των έργον.
(ε) ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑΙ διά ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Το ΓΕΣ αποβλέπον εις μίαν ριζικήν εκκαθάρισιν της ζωτικής ταύτης περιοχής εκ των συμμοριακών δυνάμεων διέθεσε τας κάτωθι σημαντικάς δυνάμεις εις το Σώμα Στρατού.
(ι) ΠΕΖΙΚΟΝ
Ι Μεραρχία: Δ/της Υποστρ.ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ
3 Ταξ/χία ΡΙΜΙΝΙ Δ/της Σχης ΛΑΜΑΡΗΣ ΓΕΡ.
51 “ “ “ ΚΑΤΣΟΜΗΤΡΟΣ ΣΤ.
71 “ “ “ ΠΑΛΛΗΣ ΣΤΥΛ.
ΙΧ Μεραρχία: Δ/της Υποστρ.ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
41 Ταξ/χία Δ/της Ταξχος ΠΡΟΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
42 “ “ “ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
86 Περιοχή Αγρινίου Δ/της Σχης ΠΑΛΑΝΤΑΣ ΓΕΡΓ.
Χ Μεραρχία: Δ/της Υποστράτηγος ΒΑΣΙΛΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
35 Ταξιαρχία Δ/της Σχης ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Κ.
37 “ “ “ ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΜΙΧ.
71 “ “ “ ΤΖΙΜΑΣ ΚΩΝΣΤ.
82 Στρ. Περιοχή Δ/της Υποστρ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ. με 55 και 78 Τάγματα Εθνοφρουράς.
86 Στρ.Περιοχή Δ/της Σχης ΜΠΑΛΑΝΤΑΣ ΓΕΡΓ. με 596 και 597 Τάγματα Πεζικού.
Στρ.Δ/σις ΡΟΥΜΕΛΗΣ Υποστρ.ΚΕΤΣΕΑΣ ΒΕΝ. με Τάγματα Εθνοφρουράς και 631 Τάγμα γραμμών συγκοινωνιών,
6 τάγμα χωρ/κής, διλοχία Μπραΐμη και λόχος Φρουρών Αγρινίου.
520 Λόχος Πολυβόλων
Δ/σις Δυνάμεων Καταδρομών: Δ/της Ανχης ΠΑΠΑ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡ.με Α και Β Μοίραι Ορεινών Καταδρομών
(ιι) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
102 Σ. Πεδ.Πυρ/κού (Μέση Μοίρα)
105 Σ. Π.Πυρ/κού (Μείον Μοίρα) συν Ουλαμός
151-152 Μοίραι μέσου Πυρ/κού
131α και 131β Μοίραι Ορ.Πυρ/κού των 3,7
(ιιι) ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΑ: Δ/της Ανχης ΧΑΝΤΡΑΣ ΑΘ.
ΙΧ Σύν/μα Αναγνωρίσεως με τρεις ίλας.
(ιυ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
Δ/σις Μηχανικού Σώματος
Δ/σις Μηχανικού ΙΧ και Χ Μεραρχιών
704, 716 και 718 λόχοι Μηχανικού
724 όρχος Μηχανικού
Προωθημέναι αποθήκαι υλικών ΛΑΜΙΑΣ, ΑΓΡΙΝΙΟΥ
4 Μπουλντόζες
(υ) ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Δ/σις Διαβιβάσεων Σώματος Ανχης ΜΑΝΤΖΟΣ ΜΙΧ.
452 Τάγμα Διαβιβάσεων Σώματος Δ/της Τχης ΚΟΝΤΟΓΩΝΑΣ Δ.
493 “ “ Χ Μεραρχίας “ Ανχης ΣΑΜΠΑΝΗΣ Χ.
495 “ “ Ι “ “ Τχης ΚΟΛΟΤΟΥΡΟΣ Χ.
497 “ “ ΙΧ “ “ Ανχης ΚΑΡΑΒΙΤΗΣ Ν.
(υι) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Δ/της Σμήναρχος ΚΕΛΑΪΔΗΣ
Αναγνωρίσεως Σμήνος
Μάχης (Σπίτφαϊρ) Μοίρα
Μεταφορικά (Ντακότα)
Υποστήριξις Αεροπορίας εκ των αεροδρομίων ΛΑΜΙΑΣ, ΛΑΡΙΣΗΣ-ΑΘΗΝΩΝ.
(υιι) ΝΑΥΤΙΚΟΝ: Δ/της Πλοίαρχος ΚΩΝΣΤΑΣ
3 Αντιτορπιλλικά εις ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ κόλπον
1 Αντιτορπιλλικον ΕΥΒΟΪΚΟΝ κόλπον
3 Μεταγωγικά ΝΑΥΠΑΚΤΟΝ-ΙΤΕΑΝ
2 ΕΛ-ΕΜ ΜΑΛΙΑΚΟΝ κόλπον
2.- ΑΠΟΣΤΟΛΗ Α΄ΣΣ
(α) Η εξόντωσις των συμμοριακών συγκροτημάτων της ΡΟΥΜΕΛΗΣ και η εκκαθάρισις της περιοχής της περιλαμβανομένης μεταξύ των ορίων:
ΧΕΛΙΔΩΝ όρο – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – Λίμνη ΤΡΙΧΩΝΙΣ -ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ όρος – ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ ΠΟΤ. – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ.
(β) Εδραίωσις της περιοχής ταύτης και αποκατάστασις του αισθήματος ασφαλείας.
3.- ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α΄ΣΣ
(α) ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Εχθρού φιλίων: Ως εν παραγράφω 1
(β) ΠΡΟΘΕΣΙΣ:
(ι) Συντριβή των εν τη περιοχή ΡΟΥΜΕΛΗΣ συμμοριακών δυνάμεων και ριζική εκκαθάρισις της περιοχής ταύτης.
(ιι) Ριζική εξόντωσις της αυτοαμύνης και των ποικίλων συνεργατών των Κ.Σ. αποτελούντων τας κυριωτέρας πηγάς πληροφοριών των συμμοριτών και διατροφής τούτων.
(ιιι) Οργάνωσις συστήματος εδραιώσεως επί της εκκαθα-ρισθησομένης περιοχής και αποκατάστασις πλήρως του αισθήματος ασφαλείας των κατοίκων.
(γ) ΜΕΘΟΔΟΣ
(ι) Γενικαί γραμμαί:
-Με βάσιν εξορμήσεως την γενικήν γραμμήν ΤΡΙΧΩΝΙΣ Λίμνη -ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ ΠΟΤ. επίθεσις επί της γενικής κατευθύνσεως ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ – ΓΚΙΩΝΑ.
– Σύγχρονος και ενεργητική περίσφιξις του ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από ανατολών και Β.Α.
-Επιζήτησις καταστροφής των συμμοριτών κατά την εξέλιξιν της επιθέσεως και τελικώς περίσφιξις των υπολειμμάτων τούτων εις περιοχάς ΓΚΙΩΝΑΣ και ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ όπου θα επιζητηθή η οριστική συντριβή των.
-Απαγόρευσις διαφυγής συμμοριτών από θαλάσσης.
Προκαταρκτική λήψις μέτρων προς απαγόρευσιν διαφυγής συμμοριτών κατά πρώτον λόγον διά της Β και ΒΔ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ περιοχής προς περιοχήν ΑΓΡΑΦΩΝ και κατά δεύτερον λόγον βορείως κοιλάδος ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ και μεταξύ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ και ΚΑΣΤΡΑΚΙ προς δυσμάς.
-Λήψις μέτρων παραπλανήσεως του εχθρού.
(ιι) ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
(ια) Δυτικώς ΙΧ Μεραρχίας
ΜΟΝΑΔΕΣ ΚΡΟΥΣΕΩΣ
– 41, 42 Ταξιαρχίαι, 86 περιοχή συγκροτουμένη εις ταξιαρχίαν εκ του Α΄ Τάγματος Φρουράς και Π.Τ.Ε.Πατρών.
– 131β Μ.Ο.Πυρ/κού 3,7
– Ουλ.Πεδ.Πυρ/κού 86 Περιοχής
– Ενδεχομένως 2 ΛΟΚ Α΄ ΜΟΚ από της Δ μείον 3 ημέρας.
Στατικαί δυνάμεις αποφράξεως.
2, 6, 9, 10 και 68 Τ.Ε διλοχία Κ.Β.Ε.Μεσολογγίου.
Ίλη συν ουλαμός τεθωρακισμένων
6 τάγμα χωρ/κής
(ιβ) Κέντρον: Χ Μεραρχία
Μονάδες κρούσεως
– 35, 37, 71 Ταξιαρχίαι
– Μοίρα 105 Σ.Πεδ.Πυρ/κού
– Ολμαρχία 133 Μοίρας 4,2
– 131α Μ. Ο Πυρ/κού 3,7
– Ενδεχομένως 2 ΛΟΚ Β΄ ΜΟΚ από μείον 3 ημέρας
(ιγ) Ανατολικώς Ι Μεραρχίας
Μονάδες κρούσεως
– 3, 51, 77 Ταξιαρχίαι
– Δυο διμοιρίαι 520 λόχου Πολυβόλων
– 102 Συν.Πεδ.Πυρ/κού (Μείον Μοίρα)
– Δυο ουλαμοί ΙΙ Συν/τος αναγνωρίσεως
– Δ/σις και τμήμα 718 λόχου μηχ/κού
Στατικαί Μονάδες αποφράξεως
– 1, 3, 52, 53, 56 Τάγματα Εθνοφρουράς
(ιδ) Συγκροτήματα Ασφαλείας ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
– Δ/της ο Ανχης ΧΑΡΤΟΚΟΛΛΗΣ ΗΛΙΑΣ
– Σ.Δ.ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
ΔΥΝΑΜΕΙΣ
– 5 και 7 Τάγματα Εθνοφρουράς
– 1ος και 2ος λόχος συγκοινωνιών
– 630 τάγμα 71 Ταξιαρχίας
– 520 λόχος πολυβόλων (μείον δυο διμοιρίαι)
– ΙΧ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως (μείον ίλη)
(ιε) Υπό Δ/σιν Σ.Στρατού
Α΄ ΜΟΚ (Μείον δυο λόχοι)
– 92 Τάγμα Εθνοφρουράς
– 2 Μοίραι Μέσου Πυρ/κού 5,5΄΄
– Τμήμα 718 λόχου μηχανικού
(ιστ) Εφεδρείαι Σ.Στρατού
– Τάγμα 51 Ταξιαρχίας ΗΡΑΚΛΕΙΑ
– Β΄ ΜΟΚ (Μείον 2 ΛΟΚ) ΛΑΜΙΑ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
– Ίλη Συν/τος Αναγνωρίσεως: ΛΑΜΙΑ
(ιιι) Όρια ζωνών Μεραρχιών
– Μεταξύ Ι (51 Ταξιαρχία) και Χ:
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ (Υ2057) – ΜΠΡΑΪΛΕΣ (Υ.2144) – ΠΑΥΛΙΑΝΗ (Υ.2237) – ΒΑΡΓΙΑΝΗ (Υ.2926).
(Άπαντα Χ Μεραρχία)
Μεταξύ ΙΧ και Χ Μεραρχιών:
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – υψ.1572 (Χ.8153) – ΚΑΡΑΒΙ – υψ.1715 (Χ.8550) – ΟΞΥΑ (Χ.8844) – ΓΕΡΟΒΟΥΝΙ (Χ.9838) – ΣΙΝΑΝΙ (Υ.0336) – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ ΟΡΗ – ΚΑΛΛΙΟΝ (Υ.0517) άπαντα Χ Μεραρχίας.
ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
Ι Μεραρχία
– Να περισφίξη τον ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ κατά την περίμετρον ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ (Δ.4696) – ΔΙΣΤΟΜΟΝ (Δ.4800) – ΣΤΕΝΩΠΟΣ ΖΕΜΕΝΟΥΣ (Υ.5006) – ΔΑΥΛΕΙΑ (Υ.5410) – ΤΙΘΟΡΕΑ – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΠΟΛΥ-ΔΡΟΣΟΝ (Υ.4026) κατά τρόπον αποκλείοντα πάσαν διαφυγήν προς ΕΛΙΚΩΝΑ και ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ.
Να επιτεθή διά της 51 Ταξιαρχίας επί της κατευθύνσεως ΗΡΑΚΛΕΙΑ (Υ.3143)-ΣΚΑΜΝΟΣ (Υ.3135)-ΓΡΑΒΙΑ και να εκκαθαρίση την ζώνην την περιλαμβανομένην μεταξύ αριστερού Χ και της γραμμής ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ (Υ.3842)-ΚΑΛΙΔΡΟΜΟΝ (Υ.4036)-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΝ (Υ.3924) επεκτείνουσα τελικώς την αποφρακτικήν διάταξιν της Μεραρχίας από ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΥ μέχρι ΒΑΡΓΙΑΝΗΣ ένθα σύνδεσμος με Χ Μεραρχίαν.
– Η τελική διάταξις περισφίξεως της Μεραρχίας να παρέχη εις αυτήν την δυνατότητα επιθέσεως κατά ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, τη διαταγή του Σ.Σ. από βορρά επί της κατευθύνσεως.
ΛΙΛΛΙΑ – ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ (Υ.3420) – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Υ.3518) και από νότου επί της κατευθύνσεως ΑΡΑΧΩΒΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ (Υ.3811) – ΚΕΔΡΟΣ (Υ.3917).
(ιβ)Χ Μεραρχία
– Να επιτεθή επί της γενικής κατευθύνσεως ΦΤΕΡΗ (Χ.9857) -ΓΟΥΛΙΝΑΣ (Χ.0052) – ΑΝΑΤΟΛΗ (Υ.Ο342) – ΒΕΛΟΥΧΙ (Υ.0737) -ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ (Υ.0932) και να επιζητήση την συντριβήν των εν τη ζώνη της συμμοριακών δυνάμεων.
– Τελικώς να αχθή επί της γραμμής ΚΑΛΛΙΟΝ – ΣΥΚΙΑ (Χ.1027) -ΚΑΒΑΛΑΡΙΑ (Υ.1830) – ΒΑΡΓΙΑΝΗ και με διάταξιν απαγορεύουσαν πάσαν διαφυγήν συμμοριτών προς βορράν και επιτρέπουσαν αυτή να συνεχίση επιθετικάς ενεργείας προς συντριβήν των τυχόν εις ΓΚΙΩΝΑ υπολειμμάτων εχθρικών δυνάμεων.
– Από της καταλήψεως του ορεινού συγκροτήματος ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ-ΖΕΡΕΛΑΚΙ να αποσύρη την 71η Ταξιαρχίαν κλιμακώνουσα ταύτην κατά βάθος εν τη περιοχή μεταξύ ΣΑΡΑΝΤΕΝΑΣ (Χ.8846)-ΓΟΥΛΙΝΑ (Χ.0052)-ΜΑΡΜΑΡΑ (Υ.0246) προς απόφραξιν δρομολογίων διαφυγής συμμοριτών προς Β΄και Β.Δ.
(ιγ) ΙΧ Μεραρχία
– Να επιτεθή επί της γενικής κατευθύνσεως ΧΟΥΝΙ (Χ.5454) -ΧΕΛΙΔΩΝΑ (Χ.6652) – ΠΥΡΓΟΣ (Χ.5046)-ΜΕΣΟΚΩΜΗ (Χ.7538) -ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ (Χ.8034) – ΚΕΡΑΣΟΒΟΥΝΙ (8824) – ΚΡΟΚΥΛΙΟΝ (Χ.9618) και να καταστρέψη τας εν τη ζώνη τας δρώσας συμμοριακάς δυνάμεις αγομένη τελικώς επί της γενικής γραμμής ΚΑΛΛΙΟΝ (Υ.0517)-ΕΥΗΝΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ-ΑΝΩ ΠΑΛΑΙΟΞΑΡΙ (Χ.9511)-ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ (Χ.8908).
Επί της γραμμής ταύτης να έχη διάταξιν αποκλείουσαν επαναστροφήν συμμοριτών προς βορράν και Β.Δ και δυνατότητα διαθέσεως μιας Ταξιαρχίας δι’ ενεργείας, τη δ/γή του Σώματος, προς Ανατολάς και Ν.Α επί τω σκοπώ περισφίξεως και τελικής συντριβής των εις περιοχήν ΓΚΙΩΝΑΣ και νοτίως ταύτης τυχόν υπολειφθεισών συμμοριακών δυνάμεων, εν συντονισμώ με τας άλλας Μεραρχίας και λοιπάς στατικάς δυνάμεις.
– Διά των στατικών δυνάμεων 86 περιοχή να απαγορεύση την διαφυγήν των συμμοριτών διά του μεταξύ ΤΡΙΧΩΝΙΔΟΣ και ΧΟΥΝΗΣ χώρου προς δυσμάς και Β.Δ. και να εξασφαλίση τους ζωτικούς χώρους ΑΓΡΙΝΙΟΝ-ΘΕΡΜΟΝ-ΧΟΥΝΗ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΝ και ΠΛΑΤΑΝΟΝ.
(ιδ) Συγκρότημα ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
Να απαγορεύση διαφυγήν συμμοριτών βορείως ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ προς ΜΕΓΔΟΒΑ – Υψίπεδον ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΞΥΝΙΑΔΑ εις τον μεταξύ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ χώρον.
Να εξασφαλίση τα αστικά κέντρα ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΚΑΣΤΡΙ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ και να καλύψη τα νώτα της Χ Μεραρχίας.
Να διαθέση εκ τμημάτων ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ διλοχίαν εις ΣΤΕΝΩΜΑ (Χ.7267) και εκ του 630 τάγματος διλοχίαν εις ΡΑΧΗΝ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (Χ.8458).

(υ) Λήψις αρχικής διατάξεως
(ια) Χώροι συγκεντρώσεως
ΙΧ Μεραρχία: Περιοχή ΧΟΥΝΗ-ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ-ΦΡΑΓΓΙΣΤΑΙ-ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ-ΒΙΝΙΑΝΗ.
Χ Μεραρχία: Βορείως αμαξιτής ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ με την 71 Ταξιαρχία εις το δεξιόν (δυτικόν) της διατάξεως της.
Ι Μεραρχία: 51 Ταξιαρχία περιοχήν ΚΟΜΠΟ-ΤΑΔΕΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΙ (Υ.3842)
(ιβ) Βάσις εξορμήσεως
– ΙΧ Μεραρχία: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ (Χ.7151) -ΠΡΟΥΣΟΣ (Χ.6242) – ΠΑΛΙΟΚΑΡΥΑ (Χ.5430).
– Χ Μεραρχία: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (Χ.8658) – ΛΕΥΚΑΣ (Χ.9458)-ΣΠΕΡΧΕΙΑΣ-ΜΕΤΑΞΑΤΕΣ (Υ.2053).
– Ι Μεραρχία: 51 Ταξιαρχία: ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ -ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ
(υι) Συντονισμός ενεργείας-διαδοχικαί γραμμαί
ΠΡΩΤΗ (Κ.Β.): ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ (Υ.4035) – ΠΟΡΤΕΣ (Υ.3139) -ΟΙΤΗ (Υ.1846) – υψ.1499 (Υ.1048) – ΤΥΜΠΑΝΟΝ (Χ.9750) – ΚΑΡΑΒΙ (Χ.8649) – ΚΡΙΚΕΛΟΝ (Χ8046) – ΔΟΜΝΙΤΣΑ (Χ8042) – ΜΕΣΟΚΩΜΗ (Χ.7538) – ΑΜΠΕΛΙΑ (Χ.6833) – ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ (Χ.6124).
ΔΕΥΤΕΡΑ (Α.Ο.): Νοτίως ΔΡΥΜΑΙΑΣ (Υ.4030) – ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (Υ.2834) – ΓΕΡΟΒΟΥΝΙ (Υ.2039) – ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ (Υ.1442) – ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ (Υ.0044) – ΟΞΥΑ (Χ.8844) – ΜΕΛΙΣΤΡΕΣ (Χ.8239) – ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ (Χ.8034) – ΠΛΑΤΑΝΟΣ (Χ.7326) – ΠΛΑΤΥΤΟΠΟΣ (Χ.6518).
ΤΡΙΤΗ (Η.Ω): ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (Υ.2834) – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (Υ.2034) -ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ (Υ.1237) – ΒΕΛΟΥΧΙ (Υ.0737) – ΓΕΡΟΒΟΥΝΙ (Χ.9838) -ΠΥΡΓΟΣ (Χ.8934) – ΠΟΔΟΣ (Χ.8123) – ΣΙΜΟΥ (Χ7518) – ΤΣΟΥΚΑ (Χ.6913).
ΤΕΤΑΡΤΗ (ΖΔ): ΒΑΡΓΙΑΝΗ-ΚΑΒΑΛΛΑΡΙΑ-ΣΥΚΙΑ – ΔΑΦΝΟΣ (Υ.0028) – ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ (Χ.9320)-ΑΣΠΡΙΑ (Χ.8518) – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ υψ.1291 (Χ.8313).
ΠΕΜΠΤΗ (ΙΓ): ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΝ – ΒΑΡΓΙΑΝΗ – ΚΑΒΑΛΛΑΡΙΑ (Υ.1829) – ΣΥΚΙΑ (Υ.2027) διάβασις ΣΠΙΘΑΡΙΑ (Υ.1218) – ΚΑΣΤΡΟ (Υ.0426) – Ρους ΕΥΗΝΟΥ – ΑΝΩ ΠΑΛΙΟΞΑΡΙ (Χ.9511) – ΧΑΝΙ ΦΑΣΟΥΛΑ (Χ.8908).
– Μεταγενεστέρα ενέργεια Μεραρχιών θα ρυθμισθή διά δ/γών Σ.Σ., βάσει επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και πληροφοριών, ως και πιθανής αναλόγως εξελίξεως τροποποίησις γραμμών συντονισμού.
– Η κατάληψις υπό των Μεραρχιών της ΠΡΩΤΗΣ γραμμής συντονισμού θα πραγματοποιηθή την Δ συν ένα ημέρα.
Προς τούτο αι Μεραρχίαι να εκδώσωσι τας Δ/γάς των.
Πέραν της ΠΡΩΤΗΣ γραμμής αι κινήσεις θα ρυθμίζονται διά δ/γών Σ.Σ.
(υιι) Γενικαί εντολαί Μεραρχιών
(ια) Εις τας διαδοχικάς γραμμάς συντονισμού θα επιζητήται η εξασφάλισις τακτικού συνδέσμου μετά της Χ Μεραρχίας μερίμνη των παραπλεύρως Μεραρχιών και επί των ορίων τούτων.
(ιβ) Θα αποφευχθή οπωσδήποτε η αποκόλλησις των Μεραρχιών επί των ορίων των και η δημιουργία χασμάτων, δι’ ων δυνατόν να διαφύγωσι οι συμμορίται.
(ιγ) Τούτο να επιζητηθή απαραιτήτως και εις το εσωτερικόν των Μεραρχιών μεταξύ των Ταξιαρχιών.
(ιδ) Η προχωρητική διάταξις των Μεραρχιών και η τοιαύτη σταθμεύσεως επί των καταληπτέων γραμμών δέον να έχη βάθος ώστε να αποφράσωνται τα δρομολόγια, να ερευνάται το έδαφος και αποκλείεται διαφυγή συμμοριτών διά μέσου της διατάξεως, επιτυγχανομένης ούτω πλήρους συντριβής των.
(ιε) Πλήρης έρευνα κατωκημένων τόπων, εξόντωσις αυτοαμύνης, αναζήτησις και καταστροφή εγκαταστάσεων, μέσων διαβιώσεως και πάσης φύσεως υλικών και εφοδίων.
(ιστ) Αι καθοριζόμεναι γραμμαί συντονισμού και τα όρια μεταξύ Μεραρχιών αποτελούν γενικάς ενδείξεις και δεν πρέπει να δεσμεύωσι την ανάπτυξιν πρωτοβουλίας και την ταχύτητα ενεργείας προς εκμετάλλευσιν πάσης παρουσιασθησομένης ευκαιρίας καταστροφής των συμμοριτών και συνδρομήν εις αγωνιζόμενα γειτονικά τμήματα.
(υιιι) Χρησιμοποίησις Μονάδων Καταδρομών
(ια) Η Α΄ Μοίρα Καταδρομών (μείον δυο λόχοι) από της Δ μείον 6 ημέρας θα αχθώσι περιοχήν ΒΙΝΙΑΝΗ – ΦΡΑΓΓΙΣΤΑ – ΛΟΓΓΙΣΤΗ -ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ με αποστολήν απαγορεύσεως διαφυγής συμμοριτών βορείως και ΒΔ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
– Από της Δ μείον 5 ημέρας θα αντικαταστήση την 41 Ταξιαρχίαν ενεργούσαν εις την άνω περιοχήν με την αυτήν αποστολήν από της Δ μείον 9 ημέρας.
– Να συνδεθή εις ΣΤΕΝΩΜΑ μετά τμημάτων ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και εις ΧΟΥΝΗΝ μετά τμημάτων 86 περιοχής.
– Από Δ μείον 3 ημέρας ενδεχομένως θα διαθέση ΙΧ Μεραρχίαν 2 ΛΟΚ.
(ιβ) Η Β΄ ΜΟΚ από Δ μείον 6 μέχρι Δ μείον 3 ημέρας θα ενεργήση εις ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ και ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ με αποστολήν αποφράξεως και εμποδίσεως διαφυγής Κ.Σ. προς Β και Β.Δ.
– Από της Δ μείον 3 ημέρας θα διαθέση ενδεχομένως εις Χ Μεραρχίαν 2 ΛΟΚ.
– Από της αυτής εφεδρείας Σ.Σ., το υπόλοιπον της μοίρας.
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΣ
(α) Η 41 Ταξιαρχία αφικνουμένη εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ την Δ μείον 10 ημέραν θα προωθηθή εις περιοχήν ΣΤΕΝΩΜΑ-ΒΙΝΙΑΝΙ-ΦΡΑΓΓΙΣΤΑ ίνα εκκαθαρίση περιοχήν ταύτην από υπαρχούσας τυχόν συμμοριακάς δυνάμεις και δώση την εντύπωσιν εις τον εχθρόν ενεργείας προς Β και Β.Δ.
– Θα αναστραφή εγκαίρως ωστε την Δ μείον 3 ημέρας να έχη αχθή εις την βάσιν εξορμήσεως αντικαθισταμένη υπό της Α΄ ΜΟΚ.
(β) Χ Μεραρχία: Εφ’ όσον θα καταστή δυνατόν ν’ αφιχθή εις χώρον συγκεντρώσεώς της προ της Δ μείον 3 ημέρας, θα σημειώση επιδεικτικήν κίνησιν μικρού βάθους προς βορράν της αμαξιτής ώστε να δοθή η εντύπωσις εις τον εχθρόν περί επικειμένης ενεργείας προς βορράν.
6.- Εκτέλεσις
(α) Κατάληψις της γραμμής εξορμήσεως Δ μείον 2 ημέραν.
(β) Προώθησις ομάδων Α διά σχετικάς αναγνωρίσεις από Δ μείον 4 ημέρας.
(γ) Εξόρμησις την Δ ημέραν και Ω ώραν.
Δι’ ειδικού σήματος θα κοινοποιηθή εις τας μονάδας υπό την κάτωθι μορφήν.
“ΧΑΡΑΥΓΗ 150400΄΄= 15ην του μηνός και 0400 ώραν.
(δ) Διάρκεια: Κατώτερον όριον δυο εβδομάδες και ανώτερον τρεις εβδομάδες από της Δ ημέρας.
(ε) Ανάληψις Διοικήσεως. Το Α΄ΣΣ αναλαμβάνει την Δ/σιν των Μονάδων από της εισόδου τούτων εις την ζώνην του.
Εκάστη μονάς αναφέρει περί τούτου κρυπτογραφικώς εις το Σ.Σ.
Επισυνάπτεται χρονολογικώς πίναξ προβλεπομένης εισόδου των Μονάδων εις την ζώνην του Σ.Σ. (Παράρτημα “Α”)
7. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
(α) Ελαφρόν
Μια πυροβολαρχία Μ.Π.Π. 105 Συν/τος να διατεθή υπό της Χ Μεραρχίας εις την ΙΧ Μεραρχίαν από της απελευθερώσεως της αμαξιτής προς ΚΡΙΚΕΛΟΝ (Χ.8046). Αύτη θα επανέλθη εις την Μοίραν της μερίμνη της ΙΧ Μεραρχίας αφ’ ης δεν θα δύναται λόγω εξαντλήσεως βεληνεκούς να χρησιμοποιηθή.
(β) Μέσον 5,5΄΄
Ενίσχυσις και επέκτασις πυρών ελαφρού πυρ/κού και προσβολή μεμακρυσμένων και απροόπτων στόχων.
Ανά μια Μοίρα προσηρμοσμένη εις τας ζώνας των Ι και Χ Μεραρχιών δυνάμεναι να επεμβαίνωσι επ’ ωφελεία και των γειτονικών τοιούτων.
Να προβλεφθώσι συγκεντρώσεις πυρών Μοίρας εις ΚΑΡΑΒΙ (Χ.8342) – ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ (Χ.8744) – ΓΕΡΟΒΟΥΝΙ (Χ.9838) – ΠΥΡΓΟΣ (Υ.1543) – ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ (Υ.1840).
Αιτήσεις Μεραρχιών δι’ επέμβασιν να διαβιβάζονται απ’ ευθείας εις Δ/τάς Μοιρών και Δ/τήν πυρ/κού Σ.Σ.
(γ) Μετά την εξάντλησιν του βεληνεκούς του πεδινού και μέσου πυρ/κού του ανεπτυγμένου εις κοιλάδα ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ να συγκεντρωθή τούτο εις την ζώνην της Ι Μεραρχίας αναπτυσσόμενον εις περιοχάς ώστε να δύναται να ενεργήση βαθύτερον επί ΓΚΙΩΝΑΣ και ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.
(δ) διά την εξασφάλισιν Δ/σεως των πυρών Μέσου Πυρ/κού διά παρατηρήσεως απ’ αεροπλάνων αι Ι και Χ Μεραρχίαι να διαθέσωσι εις τας Μοίρας τα αναγκαιούντα μέσα διαβιβάσεων διά την εξασφάλισιν της ενεργείας των.
8.- ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
(α) Αποκατάστασις, βελτίωσις και συντήρησις, προ της εξορμήσεως της αμαξιτής ΛΕΒΑΔΕΙΑ-ΛΑΜΙΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ-ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ και ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ-ΘΕΡΜΟΝ-ΑΓΡΙΝΙΟΝ-ΧΟΥΝΗ ώστε να εξασφαλισθή η απρόσκοπτος συγκέντρωσις των μονάδων και οι ανεφοδιασμοί τούτων ως και η κίνησις του Μ.Π.
(β) Από της εξορμήσεως και προχωρήσεως των Μονάδων:
Εις πρώτην σειράν επείγοντος των οδών: ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΚΡΙΚΕΛΟΝ – ΔΟΜΝΙΤΣΑ – ΦΤΕΡΗ – ΓΑΡΔΙΚΙΟΝ ΟΜΙΛΑΙΩΝ -ΜΠΡΑΛΟΣ προς ΠΑΥΛΙΑΝΗ και ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ, διά τας ανάγκας προωθήσεως του πυρ/κού.
(γ) Συν τη προόδω της επιθέσεως της αμαξιτής ΛΕΒΑΔΕΙΑ -ΑΜΦΙΣΣΑ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ και της εγκαρσίας ΜΠΡΑΛΟΣ – ΓΡΑΒΙΑ -ΑΜΦΙΣΣΑ – ΙΤΕΑ και ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ – ΕΡΑΤΙΝΗ.
Ασφάλεια από ναρκών. Εφ’ όλων των εν χρήσει αμαξιτών δρομολογίων.

9.- ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Θα συμβάλη διά των μέσων των και εν συνεργασία μετά του Στρατού διά την εξόντωσιν των συμμοριτών εν τη ζώνη επιχειρήσεων ως κάτωθι:
Ι. Τακτικαί αναγνωρίσεις βάσει σχεδίου αναζητήσεως πληροφοριών μερίμνη Α΄ΣΣ.
ΙΙ. Άμεσος υποστήριξις φαλάγγων κατά σειράν επείγοντος.
(ια) της κινουμένης κατά κορυφογραμμήν ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (Χ.8457) – ΚΑΡΑΒΙ (8.639) – ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ (Χ.8845) – ΖΕΡΕΛΕΚΙ (Υ.0240) προς ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ όρη.
(ιβ) Κατά τον άξονα επιθέσεως ΙΧ Μεραρχίας
(ιγ) Εν τη ζώνη Ι Μεραρχίας κατά την ράχη ΠΥΡΓΟΣ (Υ.1743)-ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ (Υ.1940)-ΠΥΡΓΑΚΙ (Υ.1935)-ΒΡΑΪΛΑ (Υ.1829).
ΙΙΙ. Άμεσος υποστήριξις διά καταστροφής στόχων μακράν του χώρου μάχης τη δ/γή Σ.Σ.
IV. Επιτήρησις μεταξύ των μεσημβρινών (Χ.90) (Υ.10) και παραλλήλων (Υ.20) (Υ.45).
V. Μεταφοραί μικρών τμημάτων, τραυματιών, επιτελών αξκών και υλικού εν απολύτω ανάγκη.
VI. Ανεφοδιασμός διά ρίψεων εφοδίων και πυρομαχικών 10 τόννων συνολικώς ημερησίως και κατά σειράν επείγοντος υπέρ:
ΙΧ Μεραρχίας
Χ Μεραρχίας
Ενδεχομένως υπέρ της Ι Μεραρχίας
VIΙ. Αιτήσεις Μεραρχιών θ’ απευθύνονται προς Σ.Σ. (ΑΔΑ)
Η ΙΧ Μεραρχία εν περιπτώσει επειγούσης ανάγκης θ’ απευθύνη αιτήσεις εις αεροδρόμιον ΑΓΡΙΝΙΟΥ.
10. ΝΑΥΤΙΚΟΝ
Ι. Επιτήρησις ακτών ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ προς παρεμπόδισιν διαφυγής συμμοριτών, εις ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ μέχρι ΓΕΡΑΝΙΩΝ και εις ΕΥΒΟΪΚΟΝ από ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ μέχρι ΜΩΛΟΥ.
ΙΙ. Υποστήριξις διά του πυρ/κού των πλοίων μονάδων στρατού ξηράς διά παρατηρήσεως ενεργουμένης υπό των ιδίων μονάδων ή της αεροπορίας.
Εις ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ διά τριών αντιτορπιλλικών (ενός κατά Μεραρχίαν) από ΤΡΙΣΩΝΙΑ (9698) μέχρι κόλπου ΖΕΛΙΤΣΑΣ (Δ.5883) και εις ΕΥΒΟΪΚΟΝ δι’ ενός αντιτορπιλλικού από ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ μέχρι ΜΩΛΟΥ.
ΙΙΙ. Αιτήσεις Μεραρχιών θα διαβιβάζονται εις τα εν τη ζώνη των αντιτορπιλλικά προκειμένου περί επιγείου παρατηρήσεως.
Διά την συνεργασίαν με την αεροπορία αιτήσεις των Μεραρχιών θα διαβιβάζονται εις τα αντιτορπιλλικά και το Σ.Σ (ΑΔΑ).
IV. Μεταφορά δυο πλήρων ταγμάτων μετά μεταγωγικών κτηνών και κλιμακίου αυτοκινήτων εις ΝΑΥΠΑΚΤΟΝ ή ΙΤΕΑΝ προς ενέργειαν από της παρακτίου ζώνης του ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ προς κατευθύνσεις επιβαλλομένας εκ της τότε τακτικής καταστάσεως.
Λεπτομέρειαι συνεργασίας, αιτήσεις και επικοινωνία ως ειδική Δ/γή.
11. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΣ
Ως ειδική διαταγή
12. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ
Να εξασφαλισθή κλιμάκιον ορεινής χειρουργικής μονάδος κατά Ταξιαρχίαν.
Διά λοιπάς λεπτομερείας όρα ειδικήν διαταγήν.
13. ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
Ι. Τ.Σ/Α΄ΣΣ ΛΑΜΙΑ
ΙΙ. Μεραρχιών: Ι Μεραρχία ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ (Υ.5320)
Χ “ ΜΑΚΡΗ μεθ’ ο ΟΙΤΗ (Υ.2837)
ΙΧ “ Αρχικώς ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
(Χ.5151) μεθ’ ο ΘΕΡΜΟΝ (Χ.6223)
ΙΙΙ. Εξασφάλισις επικοινωνιών
– ΓΕΣ με ΤΣ/ Α΄ΣΣ
– ΤΣ/ Α΄ΣΣ με Α΄ΣΣ
– Τ.Σ. Α΄ΣΣ με Α΄και Β΄ ΜΟΚ και ΜΟΙΡΑΝ Μ.Π.5,5΄΄
– Τ.Σ. Α΄ΣΣ με Α.ΣΤΟΛΟΥ
– Μεραρχιών με πλοία Β.Ναυτικού διατεθέντα δι’ υποστήριξίν των.
– Τ.Σ. Α΄ΣΣ με ΑΒΑ
Επικοινωνία διά την διαβίβασιν αιτήσεων υπό των μονάδων αεροπορικής υποστηρίξεως και τοιαύται μονάδων μετά την πτήσιν αεροσκαφών.
(Λεπτομέρειαι ως ειδικήν διαταγή)
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
(α) Βάσει καθορισθείσης υπό του ΓΕΣ ως ημέρας ενάρξεως των επιχειρήσεων “ΧΑΡΑΥΓΗ” της 15 Απριλίου, κατηρτίσθη παρά τούτου και επραγματοποιήθη μερίμνη του, το σχέδιον μεταφορών των τιθεμένων εις διάθεσιν του Σώματος Στρατού Μονάδων ενισχύσεως.
(β) Αφίξεις Μονάδων
(ι) ΙΧ Μεραρχία με 41 και 42 Ταξιαρχίας συν 131β ΜΟΠ αφίχθη ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΝ από 8 Απριλίου και εν συνεχεία προωθήθη διαδοχικώς προς ΧΟΥΝΗΝ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΝ – ΛΟΓΓΙΣΤΗΝ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ όπου συνεκεντρώθη μέχρι 11ης Απριλίου.
(ιι) Χ Μεραρχία με 35 και 37 Ταξιαρχίας και 131α ΜΟΠ ήρχισαν αποβιβαζομένη ΣΤΥΛΙΔΑ από Απριλίου και εν συνεχεία συνεκεντρώθη περιοχήν ΜΑΚΡΗΣ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ μέχρι 10 Απριλίου.
(ιιι) 51 Ταξιαρχία δι’ αυτοκινήτων εκ περιοχής Θεσσαλίας συνεκεντρώθη περιοχήν ΛΑΜΙΑΣ-ΗΡΑΚΛΕΙΑ μέχρι 11ης Απριλίου, τεθείσα διάθεσιν Ι Μεραρχίας.
(ιυ) 596 Τάγμα Μακρονήσου εκ ΠΑΤΡΩΝ και ίλη τεθωρακισμένων συνεκεντρώθησαν περιοχήν ΑΓΡΙΝΙΟΥ 8ην Απριλίου.
(υ) ΙΧ Συν/μα Αναγνωρίσεως εκ περιοχής Θεσσαλίας συνεκεντρώθη περιοχήν ΛΑΜΙΑΣ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ μέχρι 10ης Απριλίου.
(υι) Β΄ ΜΟΚ 9ην Απριλίου συνεκεντρώθη περιοχήν ΜΑΚΡΑ-ΚΩΜΗΣ-ΛΑΜΙΑΣ.
(υιι) 105 Σύνταγμα Πεδ.Πυρ/κού (μείον μοίρα) συνεκεντρώθη περιοχήν ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ 11ην Απριλίου.
(υιιι) 151 και 152 Μοίραι Μέσου Πυρ/κού εκ περιοχής ΘΗΒΩΝ συνεκεντρώθησαν περιοχήν Σ.Στρατού ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙΟΥ 13ην Απριλίου.
(ιχ) Λοιπαί μονάδες ευρίσκοντο επί τόπου.
(χ) Τακτικόν Στρατηγείον Σώματος από 12 Απριλίου ΛΑΜΙΑΝ.
5.- ΚΑΤΑΛΗΨΙΣ ΒΑΣΕΩΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ
(α) Βάσις εξορμήσεως Μονάδων
– ΙΧ Μεραρχία ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΠΡΟΥΣΟΣ -ΠΑΛΙΟΚΑΡΥΑ
– Χ Μεραρχία ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ – ΛΕΥΚΑΣ -ΣΠΕΡΧΕΙΑΣ – ΜΑΞΙΑΤΕΣ (Υ.2053)
– Ι Μεραρχία 51 Ταξιαρχία ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ -ΘΕΡΜΟΠΥΛΑΣ.
– 3 Ταξιαρχία ΡΙΜΙΝΙ – ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ Ανατολικώς ΑΡΑΧΩΒΗΣ-Στενωπός ΖΕΜΕΝΗΣ (Υ.5006)
– 77 Ταξιαρχία ΔΑΥΛΕΙΑ – Σ.Σ.ΔΑΥΛΕΙΑΣ – ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ -ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ με τάγμα περιοχήν ΚΥΡΙΑΚΙ επί ΕΛΙΚΩΝΟΣ.
(β) Άνω βάσεις εξορμήσεως τμήματα κατέλαβον την εσπέραν 13 Απριλίου.
(γ) Το συγκρότημα ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ κατέλαβε θέσεις αποφρακτικώς από ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ – ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
(δ) Η Β΄ ΜΟΚ κατέλαβε θέσεις εξ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΕΡΚΑΣΑ -ΚΑΨΗ-ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ και διλοχία 602 τάγματος εις ΡΑΧΗΝ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – Χωρίου ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ επί τω σκοπώ απαγορεύσεως διαφυγής Κ.Σ. προς βορράν και Β.Δ.
6.- ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΔΙΑΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ (14 Απριλίου)
– Νύκτα 14 προς 15 Απριλίου 600 περίπου Κ.Σ. ων 200 άοπλοι και γυναίκες υπό ΠΕΡΙΚΛΗΝ και ΔΑΦΝΟΜΗΛΗΝ αποκρυβέντες κατά διάρκειαν ημέρας εις πυκνόν δάσος περιοχής ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ (Δυτ.ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΩΝ) διήλθον άμα τη επελεύση του σκότους διά των διαβάσεων μεταξύ ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΜΕΡΚΑΔΑΣ – ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΑΨΗΣ, θέσεις αν κατείχεν αποφρακτικώς η Β΄ Μοίρα Ορεινών Καταδρομών Δ/της Τχης ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. Καίτοι η φάλαγξ αύτη ενέπεσεν εις τας ενέδρας της άνω Μοίρας και είχεν μεθ’ εαυτής πολλά μεταγωγικά και γυναικόπαιδα, εν τούτοις διήλθον μέσω των ενεδρών και διέφυγεν οριστικώς μέσω ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ-ΠΙΤΣΩΤΑ προς βορράν εξαιρέσει 5 φονευθέντων και 15 συλληφθέντων Κ.Σ.
– Η τοιαύτη διαφυγή ολοκλήρου φάλαγγος ΚΣ διά μέσου θέσεων εις τας οποίας είχεν εγκατασταθή η Β΄ ΜΟΚ ακριβώς διά την απαγόρευσιν της διαφυγής βαρύνει εξ’ ολοκλήρου την δ/σιν της Μοίρας, ήτις δεν είχεν λάβει τα προσήκοντα μέτρα.
– Οι Κ.Σ. προς υποβοήθησιν της διαφυγής ταύτης είχον απασχολήσει διά τμημάτων τάγματος ΠΥΘΑΓΟΡΑ από βορράν λόχον ΜΟΚ κατέχοντα θέσιν εις ΑΓΙΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ (Χ8360) και ημέτερα τμήματα ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (Χ9062).
Δ/της Σώματος εξέδωσε κάτωθι Δ/γήν επί ενάρξει των επιχειρήσεων.
“Σώμα Στρατού ανετέθη υψίστη τιμή και ευθύνη ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΣΤΟΠ.
Ζητώ άπαντες ενστερνισθώσιν, ανατεθείσαν τιμήν και εντείνωσιν ακέραιον ψυχικάς και σωματικάς δυνάμεις ΣΤΟΠ. Σκοπός καταστροφή ληστών και ουχί κέρδους εδάφους ΣΤΟΠ. Βαδίσατε βραδέως και ερευνήσατε ασφαλώς ΣΤΟΠ. Τίποτε δεν πρέπει να μείνει οπίσω ΣΤΟΠ. Τίποτε δεν πρέπει να διαφύγη ΣΤΟΠ. Ευχαί όλων μαζύ σας. ΣΤΟΠ. Καλή τύχη εις όλους ΣΤΟΠ.”

ΘΡ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

15 Απριλίου
(α) ΣΥΜΒΑΝΤΑ
– Από 0400 ώρας αι Μεραρχίαι εξόρμησαν εκ των βάσεων εξορμήσεώς των προς εκπλήρωσιν της υπό του σχεδίου επιχειρήσεων καθοριζομένης εντολής.
– Εξαιρέσει αντιστάσεων ας προέβαλε το ΙΙΙ Τάγμα Ταξιαρχίας Φ.Φ. περιοχήν ΠΛΑΤΥ (Χ.8153) – ΠΥΡΓΟΣ (Χ8052) ανατραπησών ευχερώς υπό τμημάτων ΙΧ Μεραρχίας και μικροαντιστάσεων επί γραμμής ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (Χ.9253) – (Χ.9853) – (Υ.0551) ας ταχέως ανέτρεψαν τμήματα Χ Μερ. ΚΣ συμπτυχθέντων προς νότον και Ν.Δ. οι συμμορίται απέφυγον τον αγώνα με γενικήν πρόθεσιν την διαφυγήν διά μέσου των γραμμών μας προς βορράν και ΒΔ, αποτυχούσαι.
– Προς τον σκοπόν όπως αποκλεισθή η διαφυγή ΚΣ προς βορράν, το Σ.Σ. είχεν καθορίσει όπως αι Μ.Μ. διατηρώσι μέγα βάθος κατά την προχωρητικήν κίνησιν και πράγματι αύται είχον καθορίσει τρία κλιμάκια δυνάμεων εις βάθος διατεταγμένα και είχον λάβει μέτρα στενής επαφής εις τα όρια διαχωρισμού των ζωνών των μονάδων, μέχρι και των μικροτέρων ακόμη τμημάτων.
– Πλέον των άνω μέτρων το Συγκρότημα ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ απέφρασσε σταθερώς διά στατικών δυνάμεων την κοιλάδα ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ από ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ διά ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ – ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΡΑΧΕΩΣ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ μέχρι ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και εκάλυπτε εν ταυτώ διά της διατάξεως ταύτης τα νώτα των κινουμένων μονάδων και τους εφοδιασμούς ταύτων.
(β) Διάταξις μονάδων εις το τέλος της ημέρας
(ι) Ι Μεραρχία Σ.Δ. ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ
51 Ταξιαρχία Σ.Δ. ΗΡΑΚΛΕΙΑ
– 620 Τάγμα συν διλοχία ΑΝΩ ΔΥΟ ΒΟΥΝΑ – διλοχία ΚΟΡΟΜΗΛΙΕΣ (Υ.2347)
– 592 Τ. συν τριλοχία ΠΑΝΑΓΙΑ (Υ.4337) – λόχος ΚΑΣΤΡΑΚΙ (Υ.3442)
– 615 Τ. (μείον λόχος) ΠΟΡΤΕΣ (Υ.3039) Λόχος ΑΛΠΟΣΠΙΤΑ (Υ.2146)
– 3 ΡΙΜΙΝΙ και 77 Ταξιαρχία αμετάβλητοι περιβάλλουν από Α και ΒΑ ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ.
– Δ/σις 102 Μ.Π.ΠΥΡ/ΚΟΥ συν ουλαμός ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ (Υ.3346)
Ουλαμός ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ, Ουλαμός Σ.Σ. ΓΡΑΒΙΑΣ, Ουλαμός ΔΙΣΤΟΜΟΝ.

(ιι) Χ Μεραρχία: Σ.Δ.ΜΑΚΡΗ
– 71 Ταξιαρχία (μείον 630) τάγμα Σ.Δ.ΛΕΥΚΑΣ
– 602 Τ.Π.ΡΑΧΗ (Χ.8354)-ΚΟΥΚΟΣ (Χ.8553)
– 613 Τ.Π.ΛΑΚΚΟΣ (Χ.8854)-ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΟΙ (Χ.9253)
– 37 Ταξιαρχία: Σ.Δ.ΣΠΕΡΧΕΙΑΣ
– 567 Τ.Π.ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Υ.0352) – ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ (Υ.0652)
– 568 Τ.Π.ΑΝΩ ΚΑΜΠΙΑ (Χ.9753)-ΓΟΥΛΙΝΑΣ (Υ.0652)
– 569 Τ.Π.Υπό Δ/σιν συγκροτήματος ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
– 35 Ταξιαρχία: Σ.Δ.ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
– 561 Τ.Π. ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ (Υ.0959) – ΚΑΛΛΙΘΕΑ (Υ.Ο756)
– 562 Τ.Π.ΛΑΔΙΚΟΝ (1456)-ΜΕΞΙΑΤΕΣ
– 563 Τ.Π.εις (Υ.1053) – (Υ.1255)
Πυρ/κόν
131α ΜΟΠ ΚΑΡΥΕΣ (Χ.8957)
105 Μ.Π.Π.(Μείον πυρ/χία) ΣΠΕΡΧΕΙΑΣ
– Πυρ/χία ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ (διάθεσιν ΙΧ Μεραρχίας)
– Πυρ/χία όλμων 4,2 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
– 152 Μ.Μ.Π. Σ.Σ. ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
– 151 Μ.Μ.Π. ΛΕΥΚΑΣ
(ιιι) ΙΧ Μεραρχία: Σ.Δ.ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
– 41 Ταξιαρχία εκ γραμμής ΚΑΡΑΒΙ (Χ.8550)-ΚΡΙΚΕΛΟΝ-ΨΙΑΝΑ
– 42 “ επί γραμμής ΔΕΡΜΑΤΙ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Χ.6642)
– Εφεδρεία ταξιαρχιών επί γραμμής ΠΡΟΥΣΣΟΣ-ΔΕΡΜΑΤΙ-ΖΥΓΟΣ (Χ7950)-ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ
(ιυ) Συγκρότημα Σπερχειού
Σ.Δ. ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χ.9162)
– 7 Τ.Εθνοφρουράς συν διλοχία ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – διλοχία ΣΤΕΝΩΜΑ
– 630 Τάγμα ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ Μεγάλη ΚΑΨΗ
– 569 Τάγμα ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ-ΒΙΤΩΛΗ
– 5 Τ.Ε. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ – ΤΣΟΥΚΑ (Χ.9962) – ΛΙΑΝΟ-ΚΛΑΔΙ
– Ίλη ΙΧ Σ.Α. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ
(υ) Β΄ ΜΟΚ ΜΕΡΚΑΔΑ – ΚΑΨΗ – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ
Β΄ ΜΟΚ ΔΙΚΑΣΤΡΟΝ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ
(υι) 86 Περιοχή υπό Υπτγον ΚΕΤΣΕΑ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΥ
– Σ.Δ.ΑΓΡΙΝΙΟΝ
– 10 Τ.Ε. ΣΤΑΘΑΣ – ΣΑΚΑΡΕΤΣΙ – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΙ
– 9 Τ.Ε. συν ουλ. τεθωρ. ΘΕΡΜΟΝ
– Διλοχία Μπραΐμη ΑΝΩ ΠΡΟΣΤΟΒΑ
– 6 Τ.Χωρ/κής ΠΑΛΗΟΠΥΡΓΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΟΣ
– 6 Τ.Εθνοφ. ΕΥΠΑΛΙΟΝ – ΛΙΜΝΙΤΣΑ – ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
– 68 Τ.Ε ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (Χ.5151)
– Ίλη Τεθωρακισμένων ΑΓΡΙΝΙΟΝ
– 2 Τ.Ε ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ
– 3 Τ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΑ
(γ) Εκδοθείσαι διαταγαί Σ.Σ.
(ι) Καθορίζεται ΙΧ Μερ.καταληπτέα γραμμή εσπέραν 16 Απριλίου ΤΥΜΠΑΝΟΝ – ΔΕΝΔΡΟΥΛΙ – ΦΟΝΙΑΣ – ΠΛΑΤΑΝΙ – ΜΑΧΑΛΑΣ – ΚΟΝΙΣΚΑ (Χ.7032)
Γραμμή εφεδρειών: ΚΟΚΚΑΛΙΑ (Χ.8452) – ΑΝΑΝΙΑΔΑ – ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ – ΓΑΒΡΟΣ (Χ.6346) – ΠΡΟΥΣΣΟΣ – ΔΡΥΜΩΝΑΣ (Χ.6330) και εφιστάται προσοχή επί λεπτομερούς ερεύνης και εξοντώσεως αυτοαμύνης.
(δ) Κίνησις Δ/τού Α΄ΣΣ
Επεσκέφθη Χ Μεραρχίαν επιστρέψας αυθημερόν ΛΑΜΙΑ
16 Απριλίου
(α) Συμβάντα: Τμήματα συνεχίσαντα κίνησιν ήχθησαν εσπερινάς ώρας Α΄γραμμήν συντονισμού: ήτοι: ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ (Υ.4035) – ΠΟΡΤΕΣ (Υ.3139) – ΟΙΤΗ (Υ.1844) – υψ. 1499 – ΤΥΜΠΑΝΟΝ – ΚΑΡΑΒΙ -ΚΡΙΚΕΛΛΟΝ – ΔΟΜΝΙΤΣΑ – ΜΕΣΟΚΩΜΗ – ΑΜΠΛΙΑ (Χ.6833) – ΑΓ.ΣΟΦΙΑ (Χ.6124).
(β) Αντίδρασις εχθρού. Ο εχθρός προέβαλε ελαφράν αντίστασιν ΚΟΥΜΑΡΙΤΣΙ (Υ.2541) ανατραπήσαν υπό τμημάτων, 51 Ταξιαρχίας Κ.Σ. συνεπτύχθησαν προς νότον.
Ομοίως Κ.Σ. προέβαλον αντίστασιν εις ύψωμα 1907 (Υ.1246) αναγνωρισθέντων 7 μυδραλίων. Τμήματα Χ Μεραρχίας επιτεθέντα ανέτρεψαν εχθρόν συμπτυχθέντα προς νότον.
-Τμήματα 41 Ταξιαρχίας προσέκρουσαν επί ισχυρών αντιστάσεων Κ.Σ. δυνάμεως Τάγματος περιοχήν ΤΥΜΠΑΝΟΝ-ΚΑΡΑΒΙ-ΔΕΝΔΡΟΥΛΙ. Τη υποστηρίξει πυρ/κού και όλμων ανωτέρω θέσεις κατελήφθησαν κατόπιν αγώνος. Εκδηλωθείσα αντεπίθεσις ΚΣ απεκρούσθη με απωλείας.
-Γενικώς η μεγάλη κατά βάθος κλιμάκωσις των μονάδων, ο στενός σύνδεσμος κατά πλάτος μεταξύ αυτών και αι πυκναί ενέδραι κατά την νύκτα δεν επέτρεψαν διαφυγήν των ΚΣ εκ του ασφυκτικού κλοιού προς βορράν και ούτω πιεζόμενοι ούτοι αναγκάζονται συμπτυχθώσι προς νότον και ΝΔ ήτοι συμφώνως προς τας προθέσεις του Σ.Σ.
(γ) Σταθμός Δ/σεως Μεραρχιών προωθήθησαν ως κάτωθι:
Ι Μεραρχίας ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ
ΙΧ Μεραρχίας ΚΡΙΚΕΛΛΟΝ
Χ Μεραρχίας ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΟΝ
-Δ/της Σώματος Στρατού επισκέφθη Σ.Δ/σεως 51 Ταξιαρχίας ΜΠΡΑΛΟΝ επιστρέψας εσπέρας ΛΑΜΙΑΝ.
(δ) Εκδοθείσαι Δ/γαί επιχειρήσεων Σώματος διά 17 Απριλίου
(ι) Χ Μεραρχία να καταλάβη γραμμήν ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ – ΤΟΥΦΑ – ΜΑΡΜΑΡΑ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΥΠΑΤΗΣ – ΠΥΡΓΟΣ (Υ.1543).
(ιι) Ι Μεραρχία: διά 51 Ταξιαρχίας καταλάβη γραμμήν ΜΠΡΑΙΛΕΣ (Υ.2045) – ΣΚΛΗΘΡΑΚΙ – ΠΑΥΛΙΑΝΗ Υπόλοιπος Μεραρχία εξακολούθη περισφίγγουσα ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ από βορρά-ανατολών και ΝΑ
(ιιι) ΙΧ Μεραρχία καταλάβη γραμμήν ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ-ΔΕΝΔΡΟΥΛΙ-ΜΕΣΟΚΩΜΗ-ΚΟΝΙΣΚΑ και νοτιώτερον κατά κρίσιν Μεραρχίας.
(ιυ) Άπασαι Μεραρχίαι να πραγματοποιώσι ιδίως κατά την νύκτα στενόν σύνδεσμον μεταξύ των επί των ορίων διαχωρισμού των ζωνών ευθύνης των.
(υ) ΚΑΙΡΟΣ: Νεφελώδης καθ’ όλην την ορεινήν περιοχήν.
17 Απριλίου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Βροχερός μετά πυκνής ομίχλης με ελάχιστην ορατότητα.
(β) Συμβάντα: Λόγω καιρού και αδυναμίας εξερευνήσεως διετάχθη αναστολή κινήσεως των Μεραρχιών και λήψις μέτρων προς αποτροπήν διαφυγής ΚΣ προς βορράν και ΒΔ.
(γ) Λόγω εξαιρετικών δυσχερειών εδάφους ιδία εν τη ζώνη ΙΧ Μερ. (περιοχή ΡΩΣΚΑ-ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΧΑΝΙ ΜΠΑΛΤΑ) τα τμήματα ιδία της 42 Ταξιαρχίας υπέφεραν και εκουράσθησαν εξαιρετικά. Εις πλείστα σημεία καθίσταται δυσκολωτάτη η κίνησις των μεταγωγικών και συνεπώς δυσχεραίνονται λίαν οι ανεφοδιασμοί.
(δ) Αντιδράσεις εχθρού: Δύναμις ΚΣ λόχου αποπειραθείσα διέλθη εκ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ εις ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ ενέπεσε ημετέραν ενέδραν περιοχήν (Υ.3429) και διασκορπισθείσα συνεπτύχθη και πάλιν ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ. Απηλευθερώθησαν 70 βιαίως επιστρατευθέντες υπό ΚΣ επωφεληθέντες της συγχίσεως των ΚΣ.
(ε) Εκδοθείσαι Δ/γαί Σώματος διά 18 Απριλίου.
(ι) Αι Μεραρχίαι θα πραγματοποιήσωσι την ανασταλείσαν κίνησιν διά την 17 Απριλίου.
(ιι) ΙΧ Μεραρχία διετάχθη κίνησις 597 Τάγμα (απ/τος ΜΠΑΛΑΝΤΑ) εις ΠΑΛΗΟΠΥΡΓΟΝ (Χ.7613) όπου δέον ευρίσκεται μέχρι 21 Απριλίου, προς απόφραξιν εκεί διαβάσεων και απαγόρευσιν διαφυγής ΚΣ προς νότον και ΝΔ.
(ιιι) Διετάχθησαν Μεραρχίαι όπως ερευνώσι λεπτομερώς χωρία και πέριξ χώρους προς ανακάλυψιν και εξόντωσιν αυτοαμύνης. Τονίζεται ότι επιμονή και σκληρότης ισοδυναμεί προς σωτηρίαν.
(ιυ) Διετάχθη Υπτγος ΚΕΤΣΕΑΣ (86 Περιοχή) όπως θέση διάθεσιν ΙΧ Μεραρχίας διλοχίαν 68 Τάγματος Εθνοφρουράς.
(υ) Ενεκρίθη πρότασις ΙΧ Μεραρχίας όπως 42 Ταξιαρχία της, λόγω δυσκολιών ανεφοδιασμού κινηθή 18 Απριλίου προς περιοχήν ΦΟΝΙΑ -ΜΥΛΟΚΟΠΙΑ (Χ.7440) επί τω σκοπώ όπως καταστή δυνατός ο ανεφοδιασμός της διά επισκευασθείσης οδού ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ -ΚΡΙΚΕΛΛΟΝ – ΔΟΜΝΙΤΣΑ.
(στ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ Σώματος Στρατού και Χ Μεραρχίας εργάζεται δραστηρίως προς αποκατάστασιν καταστροφών υπό ΚΣ επί των αμαξιτών οδεύσεων.
(ι) ΦΤΕΡΗ-ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΩΝ
(ιι) ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ-ΚΡΙΚΕΛΛΟΝ-ΔΟΜΝΙΤΣΑ
(ιιι) ΜΠΡΑΛΛΟΣ-ΠΑΥΛΙΑΝΗ
Ο Δ/της Σ.Σ. επισκέφθη Ι Μεραρχίαν ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ όπου συνηντήθη με τον Αρχηγόν ΓΕΣ Αντιστράτηγον Κ. ΓΙΑΝΤΖΗΝ και τον κατετόπισε επί της εξελίξεως των επιχειρήσεων.
18 Απριλίου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Ομιχλώδης μετά βροχών
(β) Διάταξις εις το τέλος της ημέρας
(ι) Ι Μεραρχίας
-51 Ταξιαρχία Σ.Δ.ΜΠΡΑΛΛΟΣ
592 Τάγμα ΔΡΙΜΑΙΑ με λόχον (Υ4332)
615 Τάγμα ΟΙΤΗ (Υ.2837)-ΜΠΡΑΛΛΟΣ
620 “ ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ-ΣΚΛΗΘΑΡΑΚΙ-ΜΠΡΑΙΛΕΣ
– 77 Ταξιαρχία: Σ.Δ.ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ
– 105 Τάγμα: ΧΩΣΤΙΑ-ΚΥΡΙΑΚΙ-ΣΤΕΒΕΝΙΚΟΝ
Σ.Δ.612 Τάγμα συν λόχος ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ, λόχος ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ, λόχος ΔΑΥΛΕΙΑ, λόχος (Υ.6323).
52 Τ.Ε συν διλοχία περιοχήν ΔΑΥΛΕΙΑΣ, λόχος ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ.
Ουλαμός 102 Σ.Π.Πυρ/κού ΛΕΒΑΔΕΙΑ
Λοιπή διάταξις Ι Μεραρχία αμετάβλητος.
(ιι) Χ Μεραρχία Σ.Δ.ΜΑΚΡΗ
Σ.Δ.35 Ταξιαρχίας ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Υ.1250)
– 561 Τάγμα ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ
– 562 “ ΒΛΗΤΟΣ (Υ.1447)
– 563 “ Περιοχήν ΑΕΤΟΣ (Υ.1147)
– Σ.Δ.37 Ταξιαρχίας υψ.1877 (Υ.9951)
567 Τάγμα ΒΛΑΧΟΚΟΝΑΚΙΑ (Υ.0151)
568 “ (Χ.9781)
569 “ ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
Σ.Δ.71 Ταξιαρχίας ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΩΝ
613 Τάγμα ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΩΝ
602 Τάγμα ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ-ΑΡΕΝΤΑ
(ιιι) ΙΧ Μεραρχία: Σ.Σ. ΚΡΙΚΕΛΛΟΝ
Σ.Δ.41 Ταξιαρχίας ΚΡΙΚΕΛΛΟΝ
521 Τάγμα ΤΥΜΠΑΝΟΝ-ΚΑΡΑΒΙ με λόχον ΚΡΙΚΕΛΟΝ
522 “ ΔΕΝΔΡΟΥΛΙ-ΦΟΝΙΑΣ-ΔΟΜΝΙΤΣΑ
523 ¨ ΚΟΚΑΛΛΙΑ-ΖΥΓΟΣ-ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ
Σ.Δ. 42 Ταξιαρχίας: ΡΩΣΚΑ
524 Τάγμα ΜΥΛΟΤΟΠΙΑ
525 “ ΦΟΝΙΑΣ
526 “ ΡΩΣΚΑ
Απόσπασμα Σχου ΜΠΑΛΑΝΤΑ Σ.Δ.ΚΟΝΙΣΚΑ
596 Τάγμα ΠΕΡΙΣΤΑ (Χ.7429)
597 “ ΔΙΠΛΑΤΑΝΟΣ (Χ.7533)
Συμβάντα: Ουδέν το άξιον λόγου. Ο εχθρός απέφυγε την μάχην συμπτυσσόμενος προς νότον και Ν.Δυσμάς. Πάντως ουδεμιά διαφυγή τούτου προς βορράν και Β.Δ. τοιαύτη δυνατόν να πραγματοποιηθή, ληφθέντων όλων των μέτρων εις αποτροπήν τούτου.
Το Σχέδιον ενεργείας του Σώματος εξελίσσεται κανονικώς των Κ.Σ. συμπιεζομένων προς προκαθορισθείσαν περιοχήν συντριβής των μεταξύ ΓΚΙΩΝΑΣ-ΟΙΤΗΣ-ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ.
Εκδοθείσαι Δ/γαί Α΄ΣΣ
(ι) Κατόπιν προτάσεως του Δ/τού της ΙΧ Μεραρχίας διαβιβασθείσης διά του Ανχου ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ όπως επισπευθή η κίνησις της Μεραρχίας και αχθή ο όγκος ταύτης επί της γενικής γραμμής ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ (Χ.7527)-ΑΡΔΙΝΗ (Χ.7928)-ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ (Χ.8530)-ΛΑΔΙΚΟΥ (Χ.9429)-ΑΡΤΟΤΙΝΑ μέχρις εσπέρας 19 Απριλίου με τας εφεδρείας της Μεραρχίας επί της γραμμής ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ-ΔΕΝΔΡΟΥΛΙ-ΦΟΝΙΑΣ το Σ.Σ. εξέδωσε κάτωθι Δ/γήν προς ΙΧ Μεραρχίαν:
“Προτάσεις σας διά ΙΟΡΔΑΝΙΔΗ δημιουργούσι κενόν ΣΤΟΠ Κορυφογραμμήν ΣΑΡΑΝΤΕΝΑΣ-ΓΕΡΟΒΟΥΝΙ δέον επισύρη προσοχήν ΣΤΟΠ. Προτεινόμενα άλματα συμφέροντα μόνον όταν συμβαδίζει Χ Μεραρχία ΣΤΟΠ. Έχετε πάσαν ελευθερία κινήσεως 42 Ταξιαρχίας και ΜΠΑΛΑΝΤΑΝ, αλλά προτεινομένη κίνησις 41 Ταξιαρχίας ασύμφορος και δεν την εγκρίνω ΣΤΟΠ. Μη λησμονείτε ότι βάσις κινήσεώς σας Χ Μεραρχία κατέχει υψ.1741-ΜΟΣΤΡΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ-ΠΕΡΙΒΟΛΙ ΣΤΟΠ. Κίνησίς της βραδυτάτη λόγω κακοκαιρίας ΣΤΟΠ. 41 Ταξιαρχία δεν θα κινηθή προ αφίξεως 71 Ταξιαρχίας ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ-ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΣΤΟΠ. 42 και ΜΠΑΛΑΝΤΑ ενδείκνυται προωθηθώσι ΣΤΟΠ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΣΤΟΠ

Ο Δ/της του Σώματος επισκεφθή το Στρατηγείον Χ Μεραρχίας εις ΜΑΚΡΗΝ και ακολούθως της 51 Ταξιαρχίας εις ΜΠΡΑΛΛΟΝ.
19 Απριλίου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Νεφελώδης μετά ομίχλης, βροχών και εις τα ορεινά χιόνος. Έθανον 4 κτήνη 71 Ταξιαρχίας εκ ψύχους.
(β) Συμβάντα:
(ι) Η διαρκής σύσφιξις των συμμοριτών από βορρά Β.Δ και δυσμών και η διαρκής απώθησις τούτων προς νότον και Ν.Α ήρχισε να τους στεναχωρή και τους φέρει εις αμηχανίαν.
Αντιλαμβανόμενοι πλέον σαφώς τον επικίνδυνον βρόγχον απεφάσισαν να διασπάσωσι το κλοιόν και διαφύγωσι προς βορράν. Ούτω την 22αν ώραν σήμερον δύναμις δυο ταγμάτων περίπου της Ταξιαρχίας Φθιωτιδοφωκίδος επετέθησαν αιφνιδιαστικώς κατά διλοχίας 613 τάγματος κατεχούσης την γραμμήν ΜΕΤΖΕΙΚΑ (Χ9349) (ΒΔ ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ) υπό τον λοχαγόν ΠΑΠΑΔΑΚΗΝ ΚΩΝΣΤ.
Διεξήχθη σκληρότατος αγών και κατ’ επανάληψιν σώμα προς σώμα μέχρι της 0400 ώρας 20 Απριλίου των ΚΣ τελικώς αποκρουσθέντων και τραπέντων και πάλιν προς νότον με σοβαρωτάτας απωλείας.
Οι ΚΣ εγκατέλειψαν επί του πεδίου της μάχης 18 νεκρούς, 15 τραυματίες και 2 παρεδόθησαν. Εκ των ημετέρων νεκροί 4, τραυματίαι 5. Ούτω η πρώτη σοβαρά ενέργεια των ΚΣ προς διάσπασιν του κλοιού απέτυχεν με σοβαράς απωλείας.
(ιι) Την 2000 ώραν ΚΣ εκ των ευρισκομένων περιοχήν ΦΟΥΡΝΑ (εκτός της ζώνης των επιχειρήσεων) επετέθησαν διά τάγματος ΠΥΘΑΓΟΡΑ Ταξιαρχίας Δυτικής Στερεάς Ελλάδος κατά τμήματα της Β΄Μοίρας Καταδρομών κατεχούσης αποφρακτικώς θέσεις εις περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ (Χ8267)(ΒΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ). Αγών διεξαχθείς υπό βροχήν διήρκεσε μέχρι πρωϊνών ωρών των συμμοριτών συμπτυχθέντων προ της έω προς ΑΓΙΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ.
Εγκατελείφθησαν 2 νεκροί και συνελήφθησαν δυο. Η ανωτέρω ενέργεια ΚΣ είχε προφανώς ως σκοπόν τον αντιπερισπασμόν και την υποβοήθησιν των ενεργησάντων κατά διλοχίας 613 τάγματος προς διάσπασιν κλοιού και διαφυγήν.
(ιιι) Α΄ ΜΟΚ εγκατεστημένη αποφρακτικώς περιοχήν ΒΙΝΙΑΝΗ-ΜΑΡΑΘΙΑ-ΦΡΑΓΓΙΣΤΑ εδέχθη 2000 ώραν επίθεσιν ΚΣ περιοχήν ΜΑΡΑΘΙΑΝ αποκρουσθείσαν. Και η ενέργεια αύτη είχε προφανώς αντιπερισπαστικόν χαρακτήρα, ίνα αναγκάση το Σώμα Στρατού και αποσπάση δυνάμεις εκ της κυρίας ενεργείας προς χαλάρωσιν του αποπνικτικού κλοιού προς την περιοχήν ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ-ΟΙΤΗ-ΓΚΙΩΝΑ.
(ιυ) Το Σώμα Στρατού προβλέψαν τας ανωτέρω ενεργείας των συμμοριτών έχει προδιαθέσει το Αποσ/μα ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ (Ανχης ΧΑΡΤΟΚΟΛΛΗΣ) με 5,7 τάγματα εθνοφρουράς, 569 και 630 τάγματα και δυο ίλας τεθωρακισμένων από ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ διά ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ μέχρι ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, την Β΄ ΜΟΚ περιοχήν ΔΙΚΑΣΤΡΟΝ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ και την Α΄ ΜΟΚ περιοχήν ΒΙΝΙΑΝΗ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΙ – ΜΑΡΑΘΙΑ επί τω σκοπώ.
Δημιουργίας εξωτερικού φράγματος προς απαγόρευσιν διαφυγής συμμοριτών.
Καλύψεως των νώτων και ανεφοδιασμού των ενεργούντων νοτίως ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ κυρίων δυνάμεων.
Παρεμποδίσεως αντιπερισπαστικών ενεργειών των ΚΣ προς απόσπασιν ημετέρων δυνάμεων εκ της κυρίας επιχειρήσεως.
Η τοιαύτη προδιάθεσις δυνάμεων επέτρεψε εις το Σώμα Στρατού να εφαρμόση το σχέδιον του επί του κυρίου θεάτρου των επιχειρήσεων άνευ μεταβολών προερχομένων εκ των αντιδράσεων των εκτός του κλοιού συμμοριακών δυνάμεων.
(γ) Εκδοθείσαι Δ/γαί Σώματος διά 20 Απριλίου
(ι) Προς ΙΧ Μεραρχία Κινουμένη 20 Απριλίου πραγματοποιήση κάτωθι διάταξιν.
– 41 Ταξιαρχία τάγμα ΤΥΜΠΑΝΟΝ, Τάγμα ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ (Χ.8240)-τάγμα ΔΕΝΔΡΟΥΛΙ ΜΕΛΙΣΤΡΕΣ.
– 42 Ταξιαρχία τάγμα ΦΟΝΙΑΣ, Τάγμα ΠΑΛΗΟΑΡΑΧΩΒΑ (Χ.8037) Τάγμα ΜΕΣΟΚΩΜΗ-ΝΕΟΧΩΡΙ.
Απόσπασμα Μπαλαντά. 596 Τάγμα εις ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΝ

(ιι) Χ Μεραρχία
Να κινηθή διά του αριστερού της επί κατευθύνσεως υψ.1907 (Υ.1345) -ΠΕΤΡΩΤΟΝ (Υ.1342) – ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ – ΠΥΡΑ – ΑΓ.ΤΡΙΑΣ – ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ παρακάμπτουσα άβατον περιοχήν ΟΙΤΗΣ από δυσμών και επεκτεινομένη διαδοχικώς εν τη προς νότον κινήσει της μέχρι του ανατολικού της ορίου. Να ολοκληρώση Β΄ γραμμήν συντονισμού και να εξασφαλίση σύνδεσμον εις ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ με ΙΧ Μεραρχίαν.
(ιιι) Ι Μεραρχία
Να καλύψη και υποβοηθήση την κίνησιν του αριστερού της Χ Μεραρχίας.
Διά δυο ταγμάτων 51 Ταξιαρχίας θα φράζη τας διαβάσεις ΓΡΕΒΕΝΟ – ΜΠΡΑΪΛΕΣ – ΑΓ.ΠΝΕΥΜΑ – ΣΚΛΗΘΡΑΚΙ – ΠΑΥΛΙΑΝΗ και ερευνήση περιοχήν ΜΠΡΑΪΛΕΣ – ΞΕΡΑΚΙ. Θα είναι έτοιμη να επιτεθή προς κατάληψιν της γραμμής ΙΣΩΜΑ-ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ-ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ-ΤΣΙΚΛΕΡΙ. Εκδήλωσις επιθέσεως βάσει νεωτέρας δ/γής του Σώματος Στρατού.
Μετά άφιξιν Χ Μεραρχίας περιοχήν ΠΥΡΓΑΚΙ-ΜΑΡΜΑΡΑ το εν τάγμα 51 Ταξιαρχίας εις διάθεσιν Ι Μεραρχίας διά επιχείρησιν ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ και το έτερον διάθεσιν Σ.Στρατού εν εφεδρεία περιοχήν ΜΠΡΑΛΛΟΥ.
Να περισφίξη στενώτερον ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ.
(ιυ) Πυρ/κόν
Πυρ/χία 152 ΜΜΠ μετακινηθή 21 Απριλίου ΠΑΥΛΙΑΝΗΝ
Υπόλοιπον Μέσον Πυρ/κον εις Σ.Σταθμόν ΓΡΑΒΙΑΣ
(δ) Δ/της Σώματος μετέβη ΣΤΥΛΙΔΑ και υπεδέχθη Α.Μ. τον Βασιλέα ον ενημέρωσε επί της πορείας των επιχειρήσεων “ΧΑΡΑΥΓΗ”
20 Απριλίου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Καλός με ομίχλη εις τινάς ορεινάς περιοχάς.
(β) Επραγματοποιήθη βάσει των Δ/γών του Σώματος η κίνησις των Μεραρχιών άνευ σοβαράς αντιδράσεως του εχθρού μεταξύ των ορίων ΟΙΤΗΣ-ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ-ΓΚΙΩΝΑΣ.
Οι ΚΣ παρά τας προσπαθείας των δεν κατορθώνουν να διαφύγουν του κλοιού, όστις ήρχισε πλέον να τους γίνεται ιδιαιτέρως αισθητός και επικίνδυνος.
Λόγω του ότι αι επιχειρήσεις ήρχισαν να πλησιάζουν προς την αποφασιστικήν των καμπήν, το Σώμα Στρατού διευθύνει εξ’ ολοκλήρου και συνδυάζει τας κινήσεις και ενεργείας των Μεραρχιών επιζητούν κυρίως όπως μη αποκολληθώσι αύται εκ των ορίων διαχωρισμού των ζωνών ευθύνης των, αλλ’ αντιθέτως τηρώσι στενώτατον σύνδεσμον, ίνα αποτραπή η διαφαινομένη προσπάθεια των συμμοριτών να διαφύγωσι εκ του μοιραίου χώρου καταστροφής των.
Εις το τέλος της ημέρας αι Μεραρχίαι κατέλαβον την Β΄ γραμμήν συντονισμού ήτοι: νοτίων ΔΡΥΜΑΙΑΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΙΑΣ (Υ.2834) – ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ (Υ.2039) – ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ (Υ.1442) – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΥΠΑΤΗΣ – ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ – ΟΞΥΑ (Χ.8844) – ΜΕΛΙΣΤΡΕΣ (Χ.8239) – ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ (Χ8034) – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΠΛΑΤΥΟΡΟΝ (Χ.6518)
(γ) Συμβάντα
Αναγνωρίσεις Β΄ ΜΟΚ προς ΑΓΙΟΝ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΝ (Χ.8268), προσέκρουσαν επί ισχυρών εχθρικών αντιστάσεων. Αεροπορία επενέβη επιτυχώς διά 8 εξόδων. Τμήματα παρέμειναν εν στενή επαφή.
Περιοχήν ΣΚΟΠΙΑ και Χ8540 ανευρέθησαν πολυτελείς εγκαταστάσεις ΚΣ άφθονα τρόφιμα ιδία δημητριακά, φαρμακευτικόν υλικόν και εις ΑΡΓΥΡΙΑ τηλεφωνική γραμμή.
(δ) Εκδοθείσαι Δ/γαί Σώματος διά 21 Απριλίου
(ι) Αι Μεραρχίαι θα καταλάβωσι
ΙΧ Μεραρχία: ΑΓ.ΗΛΙΑΝ-ΚΥΔΩΝΙΑ-ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΙ.
Χ ΣΦΑΚΑ – ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ (Χ.9542) – ΑΝΑΤΟΛΗ – ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΙ (Υ.1441)
51 Ταξιαρχία παραμείνει προσωρινώς επί υψ. ΞΕΡΑΚΙ – ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ-ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ.
Μεταγενεστέρως προβλέπεται συνδεδυασμέναι ενέργειαι Μεραρχιών Χ κατά ΓΕΡΟΒΟΥΝΙ με αποκοπήν διαβάσεων νοτίως ΖΕΡΕΛΑΚΙ προς ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ.
ΙΧ αποκόψη διαβάσεις ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ – ΑΡΤΟΤΙΝΑ -ΚΑΤΥΩΤΙΚΟ ΡΕΜΜΑ.
Χ Μεραρχία εν αδυναμία παραμονής λόγω καιρού ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ να κατέχη ΑΡΒΑΝΙΤΗΝ και ΖΑΜΠΙΤΗΝ (Χ.9343).
ΙΧ και Χ εξασφαλίσωσι στενόν σύνδεσμον ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ.
597 τάγμα (απ/τος Μπαλαντά) διετάχθη 21 Απριλίου ευρίσκεται ΘΕΡΜΟΝ-22 ΝΑΥΠΑΚΤΟΝ και 23 διά πλωτού μέσου αποβιβασθή ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ διάθεση Ι Μερ.προς στενώτερον αποκλεισμόν ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από νότον και ΝΑ.
(ε) Απώλειαι
Εχθρού νεκροί 22, συλληφθέντες 4, παρουσιασθέντες 3
Ημετέρων Ν.2, Τ.8.
(στ) Ο Δ/τής του Σώματος εσυνόδευσε την Α.Μ. τον Βασιλέα εις ΚΗΦΙΣΟΧΩΡΙ και ΛΕΒΑΔΕΙΑΝ ένθα τμήματα Ι Μεραρχίας.

21 με 23 Απριλίου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Καλός
(β) Διάταξις: Τμήματα εσυνέχισαν κίνησίν των προς αντικειμενικούς σκοπούς άνευ σοβαράς αντιδράσεως εχθρού πραγματοποιήσαντα εσπέραν 23 Απριλίου κάτωθι διάταξιν
(ι) Ι Μεραρχία
– 51 Ταξιαρχία: 615 Τάγμα ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΝ-ΛΙΛΑΙΑ
– 620 Τάγμα ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ-ΠΥΡΓΑΚΙ με λόχον ΓΡΑΒΙΑ
-3 Ταξιαρχία
– 501 Τάγμα ΑΡΑΧΩΒΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ
– 502 “ ΔΕΛΦΟΙ-ΚΟΡΚΙ (Υ.3409)
-77 Ταξιαρχία
105 Τάγμα ΔΑΥΛΕΙΑ-ΜΝΗΜΑ ΝΤΑΒΕΛΗ. Λοιπά αμετάβλητα.
-Πυρ/κόν. Πυρ/χία 102 Σ.Π.Π. (Μείον ουλαμός) ΔΕΛΦΟΙ-Ουλαμός ΑΡΑΧΩΒΑ.
(ιι) Χ Μεραρχία: Χωρίον ΟΙΤΗ
– 35 Ταξιαρχία: Δ.ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ
– 561 Τάγμα: ΚΟΚΑ (Υ.1136)
– 563 “ ΑΓ.ΣΩΤΗΡ (Υ.1535)
– 562 “ ΛΕΠΙΔΗ (Υ.1042) με λόχο ΥΠΑΤΗ
37 Ταξιαρχία: Σ.Δ.ΜΑΡΜΑΡΑ
-567 Τάγμα ΔΑΦΝΗ (Υ.0640)
-568 “ ΑΝΑΤΟΛΗ (Υ.0442)
-569 “ (Απ/μα ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ) ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΝΙΟΧΩΡΙ
71 Ταξιαρχία: Σ.Δ.ΔΡΑΜΠΑΛΑ (Χ.9644)
-613 Τάγμα ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ (Χ.9839)
-602 Τάγμα ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ (Χ.9042)
-630 “ Διάθεσιν Απ/τος Σπερχειού ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
(ιιι) ΙΧ Μεραρχία: Σ.Δ.ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ (Χ.8034)
-41 Ταξιαρχία: Σ.Δ.ΑΡΤΟΤΙΝΑ
-521 Τάγμα περιοχήν ΣΤΑΥΡΟΣ (Χ.9735)
-522 “ ΑΕΤΟΠΕΤΡΑ (Χ.9432)
-523 “ ΑΡΤΟΤΙΝΑ
42 Ταξιαρχία: Σ.Δ.ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ
-524 Τάγμα ΛΙΣΣΑ (Χ.8726)-ΚΕΡΑΣΟΒΟΥΝΙ
-525 “ ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ-ΓΡΗΓΟΡΙ (Χ.9027)
-526 “ ΚΛΕΠΑ-ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ (Χ.8034)
-Απ/μα Μπαλαντά 596 Τάγμα Άγιος ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Χ.7832)
(γ) Συμβάντα:
-21 Απριλίου 1200 ώραν 500 περίπου ΚΣ Ταξιαρχίας Δυτικής Στερεάς Ελλάδος επετέθησαν κατά ΣΑΚΑΡΕΤΣΙ (Χ.4078). Κατόπιν σφοδρού αγώνος ο εις ΣΑΚΑΡΕΤΣΙ Λόχος 9ου Τάγματος Εθνοφρουράς συνεπτύχθη προς ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΝ.
-Νύκτα 22 προς 23 Απριλίου έτεραι δυνάμεις ΚΣ επετέθησαν κατά υπολοίπων 9ου Τάγματος Εθνοφρουράς εις ΣΤΑΘΗ (Χ.3274). Τμήματά μας συνεπτύχθησαν προς ΞΗΡΑΚΙΑ (Χ.3369).
-Δ/σις 10 Τ.Εθν/ράς μετά λόχου ενήργησε πρωΐαν 21 Απριλίου επιθετικήν αναγνώρισιν διά γεφύρας ΤΕΜΛΑΣ προς ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ (Χ.4880). Τμήμα εμπεσόν εις ενέδρας ΚΣ συνεπτύχθη ατάκτως δυτικώς Αχελώου. Αγνοούνται 5 αξκοί και 20 άνδρες.
-Λόγω δημιουργηθείσης καταστάσεως περιοχήν ΒΑΛΤΟΥ εκ της ελλείψεως μαχητικότητος των Ταγμάτων Εθνοφρουράς διετέθησαν επειγόντως κάτωθι δυνάμεις εις Υπτγον ΚΕΤΣΕΑΝ ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΝ Δ/τήν 86 περιοχής προς αποκατάστασιν εκεί καταστάσεως.
-Δ/σις Α΄ Μοίρας Καταδρομών μετά τριών λόχων εκκινήθη 23 τρέχοντος προς ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΝ.
-Τριλοχία Β΄ ΜΟΚ εκκινήθη προς ΛΟΓΓΙΣΤΗΝ (Χ.5657)
-597 Τάγμα προοριζόμενον διά ΙΤΕΑΝ εκκινήθη από ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ προς ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΝ.
-Ανχης ΜΠΑΛΑΝΤΑΣ εγκατεστάθη ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΝ.
-Την 230930 400 περίπου συμμορίται Ταξιαρχίας Φ.Φ. μετά πολλών γυναικοπαίδων πιεζόμενοι από βορρά συνεπτύχθησαν προς ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ. Εμπεσόντες ενέδραν διλοχίας 2 τάγματος εθνοφρουράς εις περιοχήν ΣΕΒΕΔΙΚΟΝ και βληθέντες υπό των αντιτορπιλικών εκ ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ κόλπου ανεστράφησαν πάλιν προς βορράν περιοχήν ΠΕΝΤΑΓΙΩΝ αφήσαντες επί τόπου 16 νεκρούς και 53 συλληφθέντες.
-Ο αιφνιδιασμός των συμμοριτών υπήρξε πλήρης.
(δ) Αεροπορία: Εντατική χρησιμοποίησις αεροπορίας αναγνωρίσεως και αεροπορίας μάχης διά προσβολάς παρουσιαζομένων στόχων.
-21 Απριλίου εξετελέσθη ρίψις εφοδίων περιοχήν ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ (Χ.6147) επιτυχώς.
-Ομοίως 22 Απριλίου εξετελέσθη ρίψις εφοδίων περιοχήν Χ7937-Χ9940 επιτυχώς.
(ε) Απώλειαι: 21 με 23 Απριλίου
– Εχθρού. Νεκροί 35, τραυμ.2, συλληφθ.19, παραδοθ.21, Σύνολον 77.
– Ημετέρων: Νεκροί 8, τραυμ.10, αγνοούμενοι 5 αξκοί και 20 οπλίται περιοχήν Βάλτου.
– Ανευρέθησαν άφθονα υλικά ΚΣ ιδία τρόφιμα.

(στ) Εκδοθείσαι Δ/γαί Σώματος
Προς Ι Μεραρχίαν ίνα διατάξωσι 2 Τ.Ε. ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ, 3 Τ.Ε. ΑΜΦΙΣΣΗΣ και 6 Τ.Ε. ΛΙΜΝΙΤΣΑΣ όπως συγκροτήσουν ισχυρά αποσπάσματα διά δίωξιν προσβληθέντων περιοχήν ΣΕΒΕΔΙΚΟΥ συμμοριτών στερουμένων ηθικού και συμπτυσσομένων εν διαλύσει προς βορράν.
(ζ) Δ/τής Σώματος 21 Απριλίου συνόδευσε Α.Μ.ΒΑΣΙΛΕΑ περιοχήν ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΥΠΑΤΗΣ.
– 22 Απριλίου συνόδευσε Α.Μ.ΒΑΣΙΛΕΑ εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ.
24 Απριλίου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Καλός
(β) Μεταβολαί διατάξεως
(ι) Ι Μεραρχίας
615 Τάγμα συν διλοχία ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΝ-Διλοχία ΛΙΛΑΙΑ
620 “ “ “ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΝ-Λόχος ΓΡΑΒΙΑ
Λόχος ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ
Λόχος 612 και λόχος 501 από ΑΜΦΙΣΣΑ εις ΛΙΔΩΡΙΚΙ.
– Λοιπά αμετάβλητα.
(ιι) ΙΧ Μεραρχία Σ.Δ. ΑΝΩ ΧΩΡΑ
– 41 Ταξιαρχία συν 521 ΑΡΤΟΤΙΝΑ
522 Τάγμα ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ
523 “ ΛΑΔΙΚΟΥ
– 42 Ταξιαρχία Σ.Δ.ΜΑΚΡΥΒΑΛΤΟΣ
– 524 Τάγμα Χ 8824
– 525 “ ΓΡΗΓΟΡΙ
– 526 “ ΧΑΝΙ ΛΙΟΛΙΟΥ
(ιιι) Χ Μεραρχία Σ.Δ. Χωρίον ΟΙΤΗ
– 35 Ταξιαρχία συν 563 Τάγμα ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ
– 561 Τάγμα ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
– 562 “ ΠΑΥΛΙΑΝΗ-ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ
– 37 Ταξιαρχία Σ.Δ.ΔΑΦΝΗ
– 567 Τάγμα ΑΓ.ΤΑΞΙΑΡΧΑΙ
– 568 “ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
– Τάγματα Εθνοφρουράς.
2 Τ.Ε ΛΙΜΝΙΤΣΑ-ΑΓΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
6 Τ.Χωρ/κής ΠΑΛΗΟΠΥΡΓΟΣ-ΠΛΑΤΑΝΟΣ
(γ) Συμβάντα
– Συμμορίται απέφυγον και σήμερον τον αγώνα συμπτυσσόμενοι προς περιοχήν ΓΚΙΩΝΑΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.
– ΙΧ Μεραρχία συνεχίζουσα ερεύνας της απηλευθέρωσε 1000 γυναικόπαιδα περιοχήν ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ ευρεθέντα εν αθλία καταστάσει. Διετάχθη διαθέση τρόφιμα και ακολούθως προωθήση ταύτα προς ΝΑΥΠΑΚΤΟΝ.
Εγένοντο ενέργειαι προς ΓΕΣ όπως ληφθώσι μέτρα προς εγκατάστασίν των περιοχήν ΑΓΡΙΝΙΟΥ. Ομοίως περισυνέλεξε 8000 αιγοπρόβατα ΚΣ.
– Χ Μεραρχία ανεύρε περιοχήν ΑΡΓΥΡΙΩΝ 5000 οκάδες αραβοσίτου και διάφορα είδη Κ.Σ.
– 100 Κ.Σ. Τάγματος τέως Κρόνου διεπεραιώθησαν διά ΕΛΙΚΩΝΟΣ προς ΠΑΡΝΗΘΑ δι’ αντιπερισπασμόν.
(δ) Εκδοθείσαι διαταγαί Σώματος
(ι) Προς δίωξιν και συντριβήν διαφυγόντων προς ΠΑΡΝΗΘΑ συμμοριτών διετάχθη 82 περιοχή όπως μεταφέρουσα τακτικόν Στρατηγείον της εκ ΠΕΙΡΑΙΩΣ εις (Ε.2187) συγκροτήση απόσπασμα εκ των 55, 56, 78 Ταγμάτων Εθνοφρουράς, τμήματος ΕΚΕΟΠ, Υποδ/σεως χωρ/κής ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ και ΣΚΟΥΡΤΩΝ και των ΜΑΥ περιοχής και επιδιώξη διά των δυνάμεων τούτων την εξόντωσιν των ΚΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ.
Επίσης διά τον ως άνω σκοπόν εζητήθη και ενεκρίθη υπό ΓΕΣ η χρησιμοποίησις εξ ΑΘΗΝΩΝ διλοχίας ΚΕΥΒ και τμημάτων τεθωρακισμένων ΚΕΤ και Κ.Ε. Πυρ/κού.
Λόγω προωθήσεως Μεραρχίας και προς τον σκοπόν όπως δημιουργηθή και έτερον φράγμα δυνάμεων προς απαγόρευσιν διαφυγής Κ.Σ. 71 Ταξιαρχία υπήχθη απ’ ευθείας εις Σ.Σ. με ζώνην ευθύνης ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΚΡΙΚΕΛΟΝ – ΣΙΝΑΝΙ – ΔΑΦΝΗ – ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΣΠΑΡΤΗΣ -ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ – κοιλάς ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ. Επανέρχεται υπό Δ/σιν της 630 Τάγμα και 569 Τάγμα προσωρινώς. Πυρ/χία 105 ΣΠΠ Αποστολή ριζική εκκαθάρισις υπολειμμάτων άνω περιοχήν. Απόσπασμα ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ διαλύεται.
(ε) Κινήσεις συμμοριτών
– 1000 περίπου συμμορίται ταξιαρχίας Φ.Φ. και υπολειμμάτων λοιπών τμημάτων συνεπτύχθησαν περιοχήν ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ-ΔΙΑΚΟΠΙ-ΤΡΙΒΙΔΙ-ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ.
– 700 περίπου Κ.Σ. Ταξιαρχίας ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ελίσσονται συμπτυσσόμενοι περιοχήν ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.
– 100 Κ.Σ.Ταξιαρχίας ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ περιοχήν ΠΑΡΝΗΘΟΣ
– Πρόθεσις αποφυγή του αγώνος και διαφυγή εκτός του σχηματισθέντος κλοιού.
(στ) Απώλειαι
– Συμμοριτών νεκροί 17, τραυμ.17, συλληφθ.36, παραδοθ.4, συλληφθέντα γυναικόπαιδα κατά το πλείστον Κ.Σ. 1000, αιγοπρόβατα 8000 και άφθονα τρόφιμα και υλικά.
– Ημετέρων: Τραυματίαι 3
(ζ) Ο Δ/τής του Σώματος Στρατού επισκέφθη σήμερον την Ι Μεραρχία ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ.
25 Απριλίου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Καλός, μετά χαμηλής νεφώσεως εις τα ορεινά.
(β) Κινήσεις Μονάδων-Συμβάντα:
-Ι Μεραρχία ουδέν άξιον λόγου
-Χ Μεραρχία κατέλαβε και εξερεύνησε περιοχήν ΑΝΩ ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΑ – ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ – ΠΑΥΛΙΑΝΗ – ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ, περισφίγγουσα Κ.Σ. στενώτερον προς ΓΚΙΩΝΑΝ.
-1200 ώραν τμήματά μας προσέκρουσαν επί ισχυρών αντιστάσεων εις υψ.1294 (Υ.0731) και 1335 (Υ.1134). Κατόπιν αγώνος και τη επεμβάσει της αεροπορίας ΚΣ συνεπτύχθησαν προς Νότον.
Έρευνα περιοχής ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΑΣ απέδωσε πλείστα υλικά και τρόφιμα.
-ΙΧ Μεραρχία: Κατέλαβε γραμμήν Υ0326-ΔΑΦΝΟΣ-ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ-ΒΛΑΧΟΒΟΥΝΙ-ΚΟΥΠΑΚΙ των ΚΣ συμπτυσσομένων προς ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ.
-Β΄ ΜΟΚ εξετέλεσε αναγνωρίσεις προς περιοχήν ΧΟΧΛΙΑ-ΒΡΑΧΙΑ (ΒΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) άνευ σοβαρών επεισοδίων.
-Δ/σις Α΄ ΜΟΚ συν τριλοχία ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΝ
-Περιοχήν ΠΑΡΝΗΘΟΣ τμήματα 82 περιοχής συνεπλάκησαν με ΚΣ εις ΣΑΛΟΝΙΚΗ (Ε3670) 0930 ώραν. Αγών εσυνεχίσθη μέχρις επελεύσεως σκότους οπότε ΚΣ διέφυγον συμπτυχθέντες.
(γ) Απώλειαι
Συμμοριτών: νεκροί 4, συλληφθέντες 6, παραδοθέντες 12. Ανευρέθησαν τρόφιμα, οπλισμός, πυρ/κά.
26 Απριλίου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Από μεσημβρίας συνεχής βροχή και εις τα ορεινά πυκνή χιών ιδία εις τον τομέα Χ Μεραρχίας παρεμποδίζουσα τας επιχειρήσεις.
(β) Κινήσεις μονάδων-συμβάντα.
(ι) Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ:
Ήχθη επί της γενικής γραμμής υψ. 1715 (Υ.2922) – ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ (Υ.3221) – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Υ.3421) – υψ.1693 (Υ.3818) – υψ.1738 (Υ.3916) – ΤΟΥΦΑ (Υ.4018) – ΒΡΕΝΙΑ (Υ.4318), άνευ σοβαρών γεγονότων.

(ιι) Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ:
Προκεχωρημένα τμήματά της περιέσφιξαν περιοχήν ΓΚΙΩΝΑΣ από δυσμών-βορρά και ανατολών καταλαβόντα γραμμήν ΚΟΝΙΑΚΟΙ -ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΑ – ΣΤΡΩΜΝΗ – ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ – ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ – ΣΤΑΥ-ΡΟΣ.
Εφεδρείαι της κλιμακωμέναι εις βάθος κατέχουν τοποθεσίας ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΑ – ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ – ΠΥΡΑ – ΠΑΥΛΙΑΝΗ αποφράσσωσαι διαβάσεις και απαγορεύωσι διαφυγήν ΚΣ προς βορράν.
-Τμήματα 35 Ταξιαρχίας εδέχθησαν πυρά από βραχώδη υψώματα 1819 και 1953. Λόγω αποτομότητος εδάφους και ύψους χιόνων 2 μέτρων δεν κατώρθωσαν να προχωρήσουν νοτιώτερον.
-Τμήματα 37 Ταξιαρχίας προσέκρουσαν εις αντιστάσεις ΚΣ κατεχόντων ΣΥΚΙΑ και απότομα υψώματα εκαταίρωθεν ΛΑΖΟΥ ΡΕΜΜΑ, μη δυνηθέντα εισδύσωσι εις ΛΑΖΟΥ ΡΕΜΜΑ, λόγω εδάφους και χιόνων. Αεροπορία λόγω καιρού δεν κατέστη δυνατόν να επέμβη. Παρά προβαλλομένην αντίστασιν ΚΣ ευρίσκονται δυσχερεστάτην θέσιν εγκλωβισμένοι υπό χιονοθύελλαν αποκρήμνους κορυφάς ΓΚΙΩΝΑΣ, μη δυνάμενοι εξέλθωσι του πραγματοποιηθέντος κλοιού.
(ιιι) ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ:
-Πιέζουσα από δυσμών περισφίγγει περιοχήν ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ όπου η χιών αποκλείει κάθε διαφυγήν ΚΣ κατέχουσα την γραμμήν ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΡΕΜΜΑ – ΑΡΤΟΤΙΝΑ – ΔΙΧΩΡΙΟΝ – ΔΑΦΝΟΣ – ΔΙΑΚΟΠΙ – ΚΛΗΜΑ ΥΛΙΑΣ – ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ.
Ούτω ο όγκος των ΚΣ περισφίγγεται μεταξύ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ-ΓΚΙΩΝΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΑ και αι επιχειρήσεις εισέρχονται εις αποφασιστικήν φάσιν.
Τμήματα 82 περιοχής ενεπλάκησαν 1000 ώραν εις αγώνα μετά ΚΣ περιοχήν ΜΑΛΕΣΑ (Ε.4079) – ΣΙΚΑΜΙΝΟΣ (Ε.4050) διαρκέσαντα μέχρις επελεύσεως σκότους. Συμμορίται αφήκαν 11 νεκρούς και 3 τραυματίες.
(γ) Εκδοθείσαι διαταγαί Σώματος διά 27 Απριλίου
(ι) Προς ΙΧ Μεραρχίαν
-Εγκρίνεται πρότασίς της όπως 42 Ταξιαρχία προωθηθή περιοχήν (Υ.0413) – (Υ.0510) – (Υ.0710) – ΜΑΛΑΝΔΡΙΝΟΝ (Υ.1106). Δυνατότης ανεργείας Ταξιαρχίας προς ΚΑΡΟΥΤΙΑ – ΤΡΙΣΥΛΙ (Υ.1219).
-Ι Ταξιαρχία βορρείως οδού (Υ.0215) συνδεομένη με δεξιόν Χ Μεραρχίας περιοχήν ΚΟΚΚΙΝΟΣ.
Εις διάθεσιν ΙΧ Μεραρχίας 2 ΤΕ περιοχήν ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ και 6 ΤΕ περιοχήν ΛΙΜΝΙΤΣΑ, ΚΡΟΚΥΛΙΟΝ. Ομοίως διάθεσιν Μεραρχίας κινούμενος προς (Χ.9915) ουλαμός πεδ. πυρ/κού.

(ιι) Χ Μεραρχίαν:
Συνεχίση απόφραξιν ΓΚΙΩΝΑΣ από βορρά μέχρι ΒΑΡΙΑΝΗΣ και από δυσμών μέχρι ΚΟΝΙΑΚΟΙ και να συνεχίση προσπάθειάν της προς συντριβήν ΚΣ, απαγορεύουσα οπωσδήποτε διαφυγήν τούτων.
(ιιι) Ι Μεραρχία:
Να συνεχίση ενέργειάν της κατά ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ και αποφράξη διά τμημάτων 51 ταξιαρχίας διαβάσεις εις 51 χιλ. οδού ΓΡΑΒΙΑΣ-ΑΜΦΙΣΣΗΣ.
-Ομοίως ν’ απαγορεύση διαφυγήν ΚΣ εκ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ ανατολικώς της γραμμής ΔΑΥΛΕΙΑ-ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ.
(δ) Απώλειαι
-Συμμοριτών: νεκροί 13, τραυμ.3, παραδοθέντες 9, ανευρέθησαν πλείστα υλικά γραφομηχαναί, οπλισμός, πυρ/κά, τρόφιμα.
Ημετέρων: νεκροί 3, τραυματίαι 10.
(ε) Αεροπορία: Λόγω καιρού επραγματοποιήθησαν μόνον 5 έξοδοι.
-Εγένετο ρίψις εφοδίων περιοχήν ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ (Χ.8271).
27 Απριλίου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Βροχερός μετά χιόνων
(β) Κινήσεις-συμβάντα
(ι) Εντοπισθέντος του όγκου των συμμοριτών περιοχήν ΓΚΙΩΝΑΣ η προσπάθεια του Σ.Σ. κατευθύνεται εις τον πλήρη εγκλωβισμόν τούτων και απαγόρευσιν οπωσδήποτε διαφυγής των κυρίως προς βορράν. Ούτω διετάχθησαν.
(ιι) ΙΧ Μεραρχία
-41 Ταξιαρχία παραμείνει θέσεις της από ΚΑΡΥΩΤΙΚΟ ΡΕΜΜΑ -ΑΡΤΟΤΙΝΑ – ΔΙΧΩΡΙ – ΔΑΦΝΟΣ αποφράσσουσα τας λίαν άλλωστε δυσβάτους, λόγω χιόνων διαβάσεις ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ.
-42 Ταξιαρχία κατέλαβε θέσεις μεταξύ ΔΙΑΚΟΠΙ – ΚΛΗΜΑ ΥΑΙΑΣ – ΣΤΕΝΟ (Υ.0516) – ΚΑΛΛΙΟΝ – ΛΙΔΩΡΙΚΙ – ΣΕΒΕΔΙΚΟ – ΑΙΓΙΤΙΟΝ προς απόφραξιν διαφυγής ΚΣ προς δυσμάς και ΝΔ. Το εις διάθεσιν Μεραρχίας 596 τάγμα εις ΑΝΩ ΧΩΡΑΝ.
-Διετάχθη όπως αύριον προωθήση ισχυράς αναγνωρίσεις προς ΤΡΙΒΙΔΙ-ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ διά τον σύνδεσμον με Χ μεραρχίαν και αναγνώρισιν.
Ενεκρίθη αίτησις Μεραρχίας όπως 42 Ταξιαρχία παραμείνη αύριον θέσεις της εν αναπαύσει, λόγω μεγάλης κοπώσεώς της εκ του λίαν ανωμάλου εδάφους κατά διαδρομήν της. Οπωσδήποτε εγνώσθη τη Μεραρχία ότι αν ιδιαίτεραι τακτικαί ανάγκαι το επιβάλλουν θα έχη δυνατότητα κινήσεως.
(ιιι) Χ Μεραρχία
-Κατέχουσα την γραμμήν ΚΟΝΙΑΚΟΙ ΣΥΚΙΑ – υψ. 1394 (Υ.1321) -ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΑ – ΚΑΡΑΤΖΑ ΡΑΧΗ (Υ.1532) – ΚΑΒΑΛΑΡΙΑ – ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ περισφίγγει τους επί ΓΚΙΩΝΑΣ ΚΣ από δυσμών βορρά και ΒΑ.
-Δι’ αύριον διετάχθη ερευνήση ΛΑΖΟΥ ΡΕΜΜΑ όπου πληροφορίαι φέρουν 300 περίπου ΚΣ μετά γυναικοπαίδων των και από βορρά ωθήση ισχυράς αναγνωρίσεις διά ΚΑΒΑΛΑΡΙ προς κορυφάς ΓΚΙΩΝΑΣ.
-Επί τη αιτήσει της Χ Μεραρχίας και προς δημιουργίαν ετέρου βορειότερον της Χ φράγματος, διετάχθη 71 Ταξιαρχία όπως κινήση επειγόντως 613 Τάγμα προς περιοχήν ΚΟΤΡΩΝΙ-ΣΤΡΩΜΝΗ και φράζη διαβάσεις ΑΝΩ ΜΟΡΝΟΥ απαγορεύουσα διαφυγήν ΚΣ προς βορράν εν συνδέσμω εις γέφυραν ΜΟΡΝΟΥ με 37 Ταξιαρχίαν και εις ΣΤΡΩΜΝΗ με 35 τοιαύτην.
-Το 602 τάγμα να προωθηθή αμέσως εξ’ ΑΝΑΤΟΛΗΣ και καταλάβη διαβάσεις ΒΕΛΟΥΧΙ-ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑ και ΚΟΤΡΩΝΑΚΙ.
-Επίσης διετάχθη 71 Ταξιαρχία (εφεδρεία Σώματος) όπως εκτελή αμέσως πάσαν αίτησιν Χ Μεραρχίας.
(ιυ) Ι Μεραρχία
-Συνεχίζει περίσφιξιν ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ και με απαραιτήτους δυνάμεις εισδύει εντός αυτού προς εκκαθάρισιν και συντριβήν Ταξιαρχίας ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ με ετοιμότητα να προσβάλη τυχόν συμπτυχθησομένους εκ ΓΚΙΩΝΑΣ εις ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ συμμορίτας.
51 Ταξιαρχία
592 Τάγμα ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΝ-ΑΝΩ ΣΟΥΒΑΛΑ
615 “ περιοχήν ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ
620 “ ΚΑΣΤΕΛΙ (Υ.2831) – (Υ.2726) με λόχον ΠΑΥΛΙΑΝΗ
503 “ (Υπό Δ/σιν 51 Ταξ/χίας) ΓΡΑΒΙΑ ΒΑΡΓΙΑΝΗ (Υ.2726) -ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ.
-Λόχος ανιχνευτών Ταξιαρχίας ΛΙΛΑΙΑ.
3 Ταξιαρχία “ΡΙΜΙΝΙ”: Σ.Δ.ΑΡΑΧΩΒΑ
-501 Τάγμα δυν διλοχία (Υ.385105), λόχος ΑΡΑΧΩΒΑ, λόχος συν λόχος 612 τάγματος ΚΟΛΟΒΑΤΑ (Υ2820).
-502 Τάγμα υψ.1473 (Υ.3117)-ΓΟΥΠΑΤΟ-ΔΕΛΦΟΙ
-Δ/σις 612 τάγματος συν λόχος ΣΤΕΡΙ (Δ.5198)
77 Ταξιαρχία Σ.Δ.ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ
-105 Τάγμα εις (Δ.5496) με λόχον (Δ.4893)
-Υπόλοιπον 612 ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ-ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ
-52 Τάγμα Εθν/ράς ΔΑΥΛΕΙΑ-ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ-ΑΤΑΛΑΝΤΗ
-4 “ “ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ-ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
-1 “ “ ΛΕΒΑΔΕΙΑ-ΕΛΙΚΩΝ
-Ι Μεραρχία διετάχθη συνεχίση αύριον απόφραξιν και έρευναν ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
-102 ΣΠΠ Πυρ/χία ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΝ, Ουλαμός ΑΜΦΙΣΣΑ, ουλαμός ΑΡΑΧΩΒΑ, ουλαμός ΔΕΛΦΟΙ.
-105 ΣΠΠ Πυρ/χία ΜΑΡΙΟΛΑΤΑ.
(υ) 82 Περιοχή
Ελήφθη εκ νέου επαφή με ΚΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ 1600 ώραν εις ΓΙΔΟΒΡΥΣΗ (Ε.1398) ΚΣ διωχθέντες διεσκορπίσθησαν.
-Αποτελέσματα χθεσινής συμπλοκής περιοχήν ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ νεκροί ΚΣ 10 εν οις Τχης ΣΥΡΑΚΙΩΤΗΣ, τραυματίαι 5, οπλισμός πυρ/κά.
(υι) Αεροπορία: Περιορισμένη δράσις αναγνωρίσεως λόγω καιρού.
(υιι) Ναυτικόν: Λόγω πληροφοριών ότι τμήματα ΚΣ συγκεντρούνται ΚΑΡΟΥΤΙΑ διετάχθη αντιτορπιλλικόν ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ εκτελέση βολήν. Βολή εξετελέσθη 0045 ώραν 28 Απριλίου.
(γ) Απώλειαι
-Συμμοριτών: νεκροί 16, συλληφθέντες 4, παραδοθέντες 29, συνελήφθησαν 25 κτήνη. Ανευρέθησαν άφθονα τρόφιμα, διάφορα υλικά, οπλισμός, πυρομαχικά.
-Λόγω συνεχούς διώξεως, της πείνης και των κακουχιών, ιδία εκ του καιρού και εδάφους το ηθικόν των ΚΣ βαίνει διαρκώς μειούμενον.
Η αδυναμία των να διαφύγωσι εκ του κλοιού εντείνει την σύγχισιν και αγωνίαν των. Ένεκα ανωτέρω λόγων ο αριθμός των παραδιδομένων αυξάνει καθημερινώς. Ούτοι υποδεικνύουν αποθήκας και υλικά ΚΣ και διευκολύνεται ούτω η ανεύρεσίς των.
Ημετέρων τραυματίαι 2.
28 Απριλίου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Καλός
(β) Κινήσεις-συμβάντα
(ι) ΙΧ Μεραρχία
-Εξηκολούθησε αποστολή αποφράξεως και ερεύνης άνευ ουσιώδους μεταβολής περιοχήν ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ, ανευρέθησαν 42 σάκκοι αραβοσίτου.

(ιι) Χ Μεραρχία
Εσυνέχισε περίσφιξιν ΓΚΙΩΝΑΣ από δυσμών, βορράν ΒΑ. Κατά εξερεύνησιν ΛΑΖΟΥ ΡΕΜΜΑ απηλευθερώθησαν 18 όμηροι, συνελήφθησαν 28 γυναικόπαιδα συμμοριτών, παρεδόθησαν 2 συμμορίται και περισυνελ-λέγησαν 108 ημίονοι και ίπποι, μετά πολλών υλικών, ραπτομηχανών, μηχανών υποδημάτων κλπ.
-Περιοχήν ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ ανευρέθησαν 3000 οκάδες σίτου συμμοριτών και διάφορα άλλα είδη.
(ιιι) Ι Μεραρχία
-Εσυνέχισε απόφραξιν και έρευνα ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ άνευ ουσιωδών γεγονότων.
-Ομοίως εσυνέχισε έρευναν ΕΛΙΚΩΝΟΣ προς δίωξιν διαφυγόντων μέρους ΚΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, άνευ σοβαρών αποτελεσμάτων.
(ιυ) 82 Περιοχή
Ουδέν το άξιον λόγου. Συνεχίζει δίωξιν υπολειμμάτων ΚΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ.
(υ) Αεροπορία
-Προσεβλήθησαν ομάδες συμμοριτών επί ΓΚΙΩΝΑΣ υψ. 1923 – 2033 -2122 και (Υ.3604).
-Ομοίως αναγνωρίσεις αυτήν περιοχήν.
-Εγένοντο ρίψεις 490 μερίδων τροφής και 600 οκάδων νομής περιοχήν ΚΟΥΝΙΑΚΟΙ υπέρ Χ Μεραρχίας.
(υι) Ναυτικόν
Συνεχίζει περιπολικήν του δράσιν περιοχήν ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ και ιδία μεταξύ ΙΤΕΑΣ και κόλπου νοτίως ΧΩΣΤΙΩΝ.
(γ) Εκδοθείσαι δ/γαί Σ.Σ.
(ι) Λόγω προωθήσεως ΙΧ Μεραρχίας ευρέως προς Ανατολάς και της ανάγκης όπως απασχοληθή αύτη με την εξόντωσιν των εις περιοχήν ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ – ΓΚΙΩΝΑΣ αποκλεισθέντων, ολόκληρος η μετόπισθεν ζώνη ευθύνης της ανετέθη εις την 86 περιοχήν, Υπτγος ΚΕΤΣΕΑΣ ΒΕΝ. με εντολήν προς την τελευταίαν ταύτην να εδραιώση εκκαθαρισθείσαν ζώνην και εκκαθαρίση ταύτην από υπολείμματα συμμοριτών.
-Όριον μεταξύ ΙΧ Μερ – 86 περιοχ. καθωρίσθη ΜΟΡΝΟΣ Π. από σημείον (Χ.8000) – Ποτ. ΜΟΡΝΟΣ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ – ΚΕΡΑΣΟΒΟΥΝΙ -ΑΡΤΟΤΙΝΑ άπαντα ΙΧ Μεραρχίαν.
-Υπό δ/σιν 86 περιοχής ετέθησαν
-9-10-68 Τάγματα Εθν/ράς
-6 Τάγμα χωρ/κής
-596 και 597 Τάγματα Πεζικού
-Α΄ ΜΟΚ περιοχήν ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΙ
-Διλοχία Μπραΐμη-λόχος φρουράς Αγρινίου
-Ουλαμός πεδ. πυρ/κού
-Δύο ουλαμοί τεθωρακισμένων.
-ΜΕΑ-ΜΑΔ περιοχής ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ – ΑΓΡΙΝΙΟΥ – ΒΑΛΤΟΥ -ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
-Έδρα Δ/τού 86 περιοχής ΑΓΡΙΝΙΟΝ
-Το 6 Τάγμα Εθν/ράς παραμείνη προσωρινώς υπό ΙΧ Μεραρχίαν.
(ιι) Αποστολαί Μεραρχιών διά 29 Απριλίου
(ια) ΙΧ Μεραρχία: Να φράζη με απαραιτήτους δυνάμεις διαβάσεις από (Υ.0028) μέχρι (Υ.0308). Ερευνήση προς ΤΡΙΒΙΛΙ – ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ένθα συνδεθή με Χ Μεραρχίαν. Διατηρούσα δυνάμεις περιοχήν ΣΕΒΕΛΙΚΟΣ εκκαθαρίση την νοτίως, ΝΑ και ανατολικώς ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ περιοχήν μέχρι γραμμής Αγ. ΕΥΘΥΜΙΑΣ – ΜΑΡΟΥΤΙΑ – ΣΠΙΘΑΡΙΑ (Υ.1219)
(ιβ) Χ Μεραρχία: Φράσσουσα σταθερώς βορείας προσβάσεις ΓΚΙΩΝΑΣ από ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΑ μέχρι (Υ.2528) θα ωθήση ισχυρά εκκαθαριστικά αποσπάσματα μέχρι ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ – Χαράδρα ΓΚΙΩΝΑΣ (Υ.1724) – ΚΟΥΚΟΣ (Υ.2024) υψ. 995 (Υ.2323). Να συνδεθή με Ι Μεραρχίαν εις (Υ.2422).
(ιγ) Ι Μεραρχία
-διά Τάγματος ενεργήση επί κατευθύνσεως ΑΜΦΙΣΣΑ-ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ και ΣΤΑΥΡΟΣ – ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ. Ετέρα διλοχία τηρή σταθερώς 51 χιλιόμετρον με αναγνωρίσεις προς (Υ.2322). Ουδέ σπιθαμή χαράδρας ΓΚΙΩΝΑΣ να μείνη ανεξερεύνητος.
-Η δημοσία οδός ΓΡΑΒΙΑ – ΒΑΡΙΑΝΗ – ΑΜΦΙΣΣΑ υπ’ ευθύνη Ι Μεραρχίας.
(ιδ) 71 Ταξιαρχία: Εξακολουθήση υπαγομένη υπό Σώμα Στρατού με 613 Τάγμα περιοχήν ΑΝΩ ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΑ-ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ-ΣΤΡΩΜΝΗ και 602 Τάγμα περιοχήν ΔΑΦΝΗ-ΑΝΑΤΟΛΗ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΥΠΑΤΗΣ.
-Σ.Δ/σεως 71 Ταξιαρχίας από 30 Απριλίου ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ίνα έχη και τον έλεγχον της κοιλάδος ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ και μέχρι βορείου ορίου του Σ.Σ.
(ιε) Δυνάμεις Καταδρομών
-Β΄ ΜΟΚ Κινηθή 29 Απριλίου περιοχήν ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΙ προς αντικατάστασιν Α΄ ΜΟΚ.
-Α΄ ΜΟΚ κινηθή προς ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ διά ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ-ΠΑΝΑΓΙΑ και εν συνεργασία με 86 περιοχήν επιζητήση εξόντωσιν των εις περιοχήν ταύτην συμμοριτών Ταξιαρχίας Δυτικώς Στερεάς Ελλάδος.
(ιστ) Ο Δ/τής του Σ.Σ. ότι οι εις περιοχήν ΓΚΙΩΝΑΣ αποκεκλεισμένοι συμμορίται ευρίσκονται εις λίαν δύσκολον θέσιν και ότι επίκειται η ώρα της οριστικής συντριβής των εξέδωσε κάτωθι δ/γήν, προς Ι, ΙΧ, Χ Μεραρχίας.
“Άπαντες παρακολουθούσι και αναγνωρίζουσι κόπους και ενθουσιασμόν σας προς δίωξιν συμμοριτών ΣΤΟΠ. Εαμοβούλγαροι αποφεύγοντες μάχην προσπαθούσι διαφύγουσι ρεματιές ΣΤΟΠ. Εντείνατε προσοχή όλων ΣΤΟΠ. Κέρδος μάχης επιχειρήσεως απόκειται προσπάθειαν ταύτην, έντονον προσοχήν και επίμονον διερεύνησιν ΣΤΟΠ. Μη λησμονείτε τας συνηθείας των και δημιουργήσατε αντίστοιχα μέτρα ΣΤΟΠ.

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ”

(δ) ΑΠΩΛΕΙΑΙ
Συμμοριτών: νεκροί 9, συλληφθ. 11, παραδοθ. 10, γυναικόπαιδα 28, απελευθερωθέντες 18, συλληφθέντα κτήνη 108, άφθονα τρόφιμα και παντοία άλλα υλικά.
Ημετέρων: νεκροί 1, τραυματίαι 2.
29 Απριλίου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Καλός
(β) Κινήσεις-Συμβάντα
Ως ανέμενε το Σώμα Στρατού οι εις περιοχήν ΓΚΙΩΝΑΣ 500 συμμορίται ευρεθέντες προ αδιεξόδου και αντιλαμβανόμενοι την δυσκολω-τάτην θέσιν των εκ της επί τόσας ημέρας περισφίξεως εις απροσίτους κορυφάς και χαράδρας ΓΚΙΩΝΑΣ, απεφάσισαν νύκτα 28 προς 29 Απριλίου να διαφύγωσι προς βορράν. Πράγματι διαρρεύσαντες κατά διάρκειαν νυκτός διά μέσου δασωμένης περιοχής μεταξύ ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ – ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ ήχθησαν προ της έω δασωμένην χαράδραν ΟΙΝΟ-ΧΩΡΙΟΥ και εκρύβησαν εις ταύτην, εις απόστασιν 1500 μέτρων από του Σταθμού Δ/σεως Χ Μεραρχίας, με την πρόθεσιν την επομένην νύκτα να διαφύγωσι μέσω ΟΙΤΗΣ εις την βορείως ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ποτ. περιοχήν.
-Την 10.30 ώραν του Δ/τού του Σώματος Στρατού ευρισκομένου εις Σ.Δ. 51 Ταξιαρχίας ΜΠΡΑΛΛΟΥ ένθα και ο Δ/τής της Ι Μεραρχίας παρουσιασθέντες δυο συμμορίται και εξετασθέντες ανέφερον τα της διαφυγής του όγκου των συμμοριτών εκ ΓΚΙΩΝΑΣ.
-Ο Δ/τής του Σώματος διέταξε επί τόπου τα κάτωθι:
(ι) ΙΜεραρχία δι’ όλου των διαθεσίμων δυνάμεων 51 Ταξιαρχίας να κινηθή από ΜΠΡΑΛΛΟΥ και ΓΡΑΒΙΑΣ προς ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ – ΟΙΝΟΧΩΡΙ, ΚΑΣΤΕΛΛΙ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ και από ΓΡΑΒΙΑΣ προς ΤΣΟΥΚΑ – ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ. Έθεσε διάθεσιν 51 Ταξιαρχίας δυο λόχους ΛΟΚ μεταφερθέντας δι’ αυτοκινήτων από ΛΑΜΙΑ.
(ιι) Χ Μεραρχία:
Κινήση απάσας τας εις περιοχήν χωρίου ΟΙΤΗΣ διαθεσίμους δυνάμεις προς ΟΙΝΟΧΩΡΙ και αναστρέψη έτερα τμήματά της από βόρεια κράσπεδα ΓΚΙΩΝΑΣ επίσης προς ΟΙΝΟΧΩΡΙ.
(ιιι) Την 1100 ώραν περίπολοι Χ Μεραρχίας απεκάλυψαν τους ΚΣ εις χαράδραν ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ και ήρχισε τα πρώτα πυρά.
Επηκολούθησε γενική στροφή όλων των εγγύς δυνάμεων Χ Μεραρχίας και 51 Ταξιαρχίας προς τον χώρον μάχης και οι συμμορίται μέχρι του τέλους της ημέρας υπέστησαν αληθή πανωλεθρίαν. Μέχρι της 2000 ώρας είχον συλληφθή υπό τμημάτων Χ Μεραρχίας και 51 Ταξιαρχίας 287, παρεδόθησαν 13 και εφονεύθησαν 25. Οι υπόλοιποι διασκορπισθέντες άμα τη επελεύσει του σκότους εις τας δασώδεις χαράδρας εξοντώθησαν και συνελήφθησαν τας επομένας ημέρας. Τα τμήματα εσυνέχισαν καθ’ όλην την διάρκεια της νυκτός τας ερεύνας των και έφραζαν άπαντα τα προς βορράν δρομολόγια προς απαγόρευσιν διαφυγής.
Πράγματι ουδείς κατώρθωσε να διαφύγη προς βορράν και οι ελάχιστοι διασωθέντες ετράπησαν πάλιν προς ΓΚΙΩΝΑΝ διά να εξοντωθώσι βραδύτερον. Άπας ο οπλισμός και πυρομαχικά καθώς και ποικίλα άλλα υλικά και φορτωμένοι ημίονοι περιήλθον εις χείρας των οπλιτών μας.
(ιυ) Ι Μεραρχία: Τμήματα 77 Ταξιαρχίας διώκουσα διαφυγόντας εκ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ προς ΕΛΙΚΩΝΑ ΚΣ προσέβαλον τούτους διαδοχικώς εις περιοχάς ΖΕΙΡΙΚΙΑ – ΚΥΡΙΑΚΙ – ΚΑΡΘΑΛΙ. ΚΣ Τάγμα Λαδά επίσης σοβαροτάτας απωλείας διαλυθέν. Νεκροί 77, συλληφθέντες 12.
(υ) 82 Περιοχή:
Τμήματά της συνεχίζοντα δίωξιν ΚΣ ΠΑΡΝΗΘΟΣ ήλθον εις επαφήν με τούτους 0500 ώραν εις περιοχήν ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Ε.3276). Μάχη διήρκεσε μέχρι 1100 ώρας, των συμμοριτών υποστάντων σημαντικάς απωλείας και διαλυθέντων, νεκροί 18 μεταξύ των οποίων Δ/τής Τχης ΦΙΤΣΙΟΣ και Επιτελής ΤΖΙΤΖΙΚΟΣ. Συλληφθέντες 14. Ούτω και εισδύσαντες εις ΠΑΡΝΗΘΑ συμμορίται με σκοπόν τον αντιπερισπασμόν των κυρίων επιχειρήσεων εξοντώθησαν σχεδόν άπαντες.
(υι) Β΄ ΜΟΚ. Κατά συμπλοκήν εις περιοχήν ΒΙΝΙΑΝΗΣ συμμορίται εγκατέλειψαν επί τόπου 20 νεκρούς.
(υιι) Αεροπορία:
-Επενέβη λίαν δραστηρίως εις την μάχην ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ και διά 21 εν συνόλω εξόδων επροξένησε σοβαράς απωλείας εις τους συμμορίτας και εδημιούργησε εις τούτους πανικόν και διάλυσιν.
-Η αεροπορία αναγνωρίσεως καθ’ όλην την ημέραν εις το αυτό πεδίον μάχης υποβοήθησε σπουδαίως τα τμήματα και τα αεροπλάνα μάχης εις την ανεύρεσιν και συντριβήν των συμμοριτών.
(υιιι) ΝΑΥΤΙΚΟΝ: Συνεχίζει ημέραν και νύκτα περιπολίας της εις ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ από ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ διά ΙΤΕΑΣ και μέχρι κόλπου ΛΕΙΒΑΔΟΣΤΡΑΣ προς απαγόρευσιν διαφυγής συμμοριτών διά λέμβων προς βορείας ακτάς ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
(γ) Εκδοθείσαι Δ/γαί Σώματος
(ι) ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ
-Αφήνουσα διλοχίαν εις ΔΙΑΚΟΠΙ – ΔΑΦΝΟΣ υπερβή και εκκαθαρίση ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ και κοιλάδα ΑΝΩ ΜΟΡΝΟΥ, λαμβάνουσα μέτωπον προς ανατολάς και βορράν.
-Αριστερόν της ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ ένθα σύνδεσμος με Χ Μεραρχίαν.
-Δεξιόν της ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ ένθα σύνδεσμος με Ι Μεραρχίαν.
(ιι) Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ
-Ολοκλήρωση εξόντωσιν υπολειμμάτων συμμοριτών ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ εν συνεργασία με 51 Ταξιαρχίαν. Συνεχίση απόφραξιν διαβάσεων και εκκαθάρισιν υπολοίπου ζώνης της, ωθουμένης προς νότον όσον το δυνατόν βαθύτερον.
-Φράξη διαβάσεις ΜΟΥΣΟΝΙΤΣΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΣ (Υ.0434).
(ιιι) Ι Μεραρχία
-διά 51 Ταξιαρχίας συνεχίση εκκαθάρισιν περιοχής ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ εν συνεργασία με Χ Μεραρχία.
-διά υπολοίπων δυνάμεών της:
-Συνεχίση εκκαθάρισιν περιοχής ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ – Χαράδρας ΓΚΙΩΝΑΣ εν συνδέσμω με ΙΧ και Χ Μεραρχίας.
-Συνεχίση ενεργείας της διά εκκαθάρισιν ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ-ΕΛΙΚΩΝΟΣ.
(ιυ) Δ/σιν Δυνάμεων Καταδρομών:
Τρεις λόχοι Β΄ ΜΟΚ εκ περιοχής ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ κινηθώσι σήμερον ΛΑΜΙΑΝ. Εκ τούτων: Λόχος κινηθή ΜΠΡΑΪΛΕΣ, λόχος ΑΓ. ΠΝΕΥΜΑ (επί ΟΙΤΗΣ) και έτερος παραμείνει ΛΑΜΙΑΝ διάθεσιν Σώματος.
(υ) 71 Ταξιαρχία
-Λόχος 502 Τάγματος κινηθή αμέσως ΠΕΡΔΙΚΟΒΟΥΝΙ (Υ.1441) 613 Τάγμα κινήση αμέσως λόχον εις ΛΙΘΑΡΙ (Υ.1538) και λόχον εις ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ (Υ.1840) με αποστολήν άπαντες λόχοι αποφράξεως διαβάσεων από ΠΑΥΛΙΑΝΗΣ προς ΠΥΡΓΟΝ (Υ.1544) – ΠΥΡΓΑΚΙ (Υ.1935) – ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ (Υ.1939).
(υι) ΙΧ Σύνταγμα τεθωρακισμένων
ΙΧ Σύν/μα (μείον ίλη) αναχωρήση πρωίαν 30 Απριλίου διά ΚΟΡΙΝΘΟΝ, τιθέμενον διάθεσιν ΑΣΔ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
-Ουλαμός τεθωρακισμένων κινηθή ταχύτερον ΜΠΡΑΛΛΟΝ.
(υιι) Δ/τής Σώματος απένειμε ευφήμους μνείας εις κάτωθι:
-Ανχην ΖΗΣΗΝ ΙΩΑΝ. διά επιτυχίαν φόνου συμ. ΦΙΤΣΙΟΥ και διαλύσεως Τάγ/τος του.
-Σχην ΚΑΛΤΣΟΜΗΤΡΟΝ ΣΤΕΦ. Δ/τήν 51 Ταξ. διά επιτυχίαν ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ.
-Σχην ΠΑΛΛΗΝ ΣΤΥΛ. Δ/τήν 77 Ταξ/χίας διά επιτυχίαν ΕΛΙΚΩΝΟΣ.
(δ) Ο Δ/τής του Σώματος καθ’ όλην την ημέραν ευρίσκετο εις Σταθμούς Δ/σεων Χ Μεραρχίας και 51 Ταξιαρχίας και παρηκολούθησε την συντριβήν των συμμοριτών εις ΟΙΝΟΧΩΡΙ.
(ε) ΑΠΩΛΕΙΑΙ
-Συμμοριτών νεκροί 140, συλληφθέντες 313, παραδοθέντες 13 Σύνολον 466.
-Ανευρέθησαν άφθονα υλικά, οπλισμός, τρόφιμα.
Ημετέρων: Τραυματίαι 6
(στ) Η 29 Απριλίου υπήρξε διά το Σώμα Στρατού από τας πλέον επιτυχείς ημέρας των επιχειρήσεων Χ Α Ρ Α Υ Γ Η .
-Υπήρξε το αποτέλεσμα μιάς αδιακόπου επιμόνου και συστηματικής προσπαθείας των μονάδων του αίτινες παρά τους κόπους, παρά τας δυσμενεστάτας καιρικάς και εδαφικάς συνθήκας κατέβαλλον εξαιρετικάς προσπαθείας διά την οπωσδήποτε εξόντωσιν των συμμοριτών και την απαλλαγήν της ΡΟΥΜΕΛΗΣ από τους προδότας τούτους και καταστροφείς.
30 Απριλίου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Καλός
(β) Κινήσεις-Συμβάντα:
(ι) Υπό τμημάτων Χ Μεραρχίας και 51 Ταξιαρχίας εσυνεχίσθη έρευνα περιοχήν ΟΙΝΟΧΩΡΙ – ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ – ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ, βόρειαι προσβάσεις ΓΚΙΩΝΑΣ. Κατά εξερεύνησιν συνελήφθησαν 215 συμμορίται εις αθλίαν κατάστασιν ων 40 γυναίκας και εφονεύθησαν 5.
-Εις χαράδραν ΛΑΖΟΥ ΡΕΜΜΑ ανευρέθησαν υπό 37 Ταξιαρχίας 66 γυναικόπαιδα και εις γέρων (πατήρ Αρχισυμμορίτου Διαμαντή) και παρεδόθησαν 3 συμμορίται.
-Εις ΠΥΡΓΟΝ (Υ.1330) ανευρέθησαν νεκροί εκ ψύξεως 4 γυναίκες και εις γέρων.
(ιι) Υπό ΙΧ Μεραρχίας συνελήφθησαν 11 αυτοαμυνίται, παρεδόθησαν 5 συμμορίται και ανευρέθησαν 12 κτήνη Σ.
(ιιι) Δύναμις συμμοριτών διλοχίας περίπου επετέθη κατά τμημάτων Α΄ ΜΟΚ περιοχήν ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ (Χ.6567) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Χ.6567) (Β.Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ) κατά διάρκειαν νυκτός. Μετά αγώνα 2 1/2 ωρών συμμορίται απεκρούσθησαν αφήσαντες επί τόπου νεκρόν 1 Δ/τήν λόχου. Ημέτεροι έσχον 6 νεκρούς και 10 τραυματίας.
(ιυ) Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Πλήν 51 Ταξιαρχίας περιοχήν ΟΙΝΟΧΩΡΙ λοιπαί μονάδες της ουδέν άξιον λόγου.
(υ) 82 περιοχή: συνεχισθείσης διώξεως υπολειμμάτων ΚΣ περιοχής ΠΑΡΝΗΘΟΣ, εις συμπλοκήν εις περιοχήν εγγύς ΑΥΛΩΝΟΣ, εφονεύθησαν 6 συμμορίται.
(υι) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: διά 19 εξόδων προσεβλήθησαν επιτυχώς συγκεντρώσεις συμμοριτών περιοχάς ΒΙΝΙΑΝΕΣ και ΕΛΙΚΩΝΟΣ.
(γ) Εκδοθείσαι διαταγαί Σώματος
Ι, ΙΧ, Χ Μεραρχίαι συνεχίσωσι έρευναν και δίωξιν υπολειμμάτων ΚΣ περιοχάς ΓΚΙΩΝΑΣ, ευρισκομένων αθλίαν κατάστασιν.
-Ι Μεραρχία επί πλέον διετάχθη φράξη διαβάσεις μεταξύ ΑΜΦΙΣΣΗΣ – ΚΟΥΛΟΒΑΤΑΣΙ και από ΚΑΡΟΥΤΙΑ προς ΑΜΦΙΣΣΑΝ. Να συνεχίση δίωξιν και έρευναν επί ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΕΛΙΚΩΝΟΣ.
(δ) ΑΠΩΛΕΙΑΙ
-Συμμοριτών νεκροί 17, συλληφθέντες 215, παραδοθέντες 8, αυτοαμυνίται συλ. 11, γυναικόπαιδα συμμοριτών 67.
(ε) Ο Δ/τής του Σώματος επισκέφθη Ι Μεραρχίαν και 51 Ταξιαρχίαν.
1η Μαΐου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Βροχερός με πυκνωτάτην ομίχλην ορεινούς όγκους.
(β) Λόγω καιρού δράσις περιωρισμένη.
(ι) ΙΧ Μεραρχία ουδέν άξιον λόγου.
(ιι) Χ “ συνεχίζουσα έρευναν περιοχής ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΚΑΛΟΣΚΟΠΗΣ, Βορείων κρασπέδων ΓΚΙΩΝΑΣ συνέλαβε 23 συμμορίτας και ανεύρε διάφορα υλικά και οπλισμόν.
(ιιι) Ι Μεραρχίαν ουδέν άξιον λόγου.
(ιυ) 82 περιοχή: Κατά συμπλοκήν περιοχήν ΤΑΝΑΓΡΑΣ εφονεύθησαν 9 συμμορίται και παρεδόθη 1.
(υ) 86 περιοχή: συνεχίζει έρευναν και δίωξιν υπολειμμάτων ζώνης της άνευ σημαντικού γεγονότος.
(γ) Κατάστασις Συμμοριτών
-Μετά πανωλεθρίαν ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ υπολείμματα ΚΣ συνεπτύχθησαν περιοχήν ΓΚΙΩΝΑΣ εις άθλιαν κατάστασιν όπου συνηνώθησαν μετά ΙΙΙ Τάγματος Ταξιαρχίας Φ.Φ. κρυπτόμενοι άπαντες δασωμένας χαράδρας ΓΚΙΩΝΑΣ.
(δ) Εκδοθείσαι Δ/γαί Σώματος διά 2 Μαΐου
(ι) 86 Περιοχή
-596 Τάγμα να εγκατασταθή περιοχήν ΑΡΤΟΤΙΝΑΣ προς έρευναν περιοχής ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ – ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΗ – ΛΕΙΒΑΔΑΚΙ – ΛΑΔΙΚΟΥ – ΣΙΝΑΝΙ – ΓΕΡΟΒΟΥΝΙ.
-Δι’ υπολοίπων δυνάμεων της συνεχίση εκκαθάρισιν ζώνης της
-Διετάχθη να ρυθμίση εδραίωσιν μονάδων περιοχής της προς έρευναν και δίωξιν υπολειμμάτων. Συγκροτήση αποσπάσματα.
(ιι) ΙΧ Μεραρχία: Ενεργήση από δυσμών και νότου προς εκκαθάρισιν μεγάλης χαράδρας ΓΚΙΩΝΑΣ (Υ.2524) (Υ.2023) (Υ.2318).
(ιιι) Χ Μεραρχία: Ενεργήση εκκαθάρισιν από δυσμών προς ανατολάς και βορρά προς νότον μέχρι ανωτέρω καθοριζομένης χαράδρας διά ΙΧ Μεραρχίαν όπου και σύνδεσμος Μεραρχιών.
(ιυ) Ι Μεραρχία
Να ενεργήση εκκαθάρισιν και έρευναν από ΠΡΟΣΗΛΙΟ και 51 χιλ. προς ΚΟΥΚΟΝ (Υ.2024) – ΣΙΔΗΡΟΠΟΡΤΑ (Υ.2223) – ΚΟΚΚΙΝΟ-ΧΩΜΑΤΑ (Υ.2426) όπου συνδεθή με τμήματα Χ Μεραρχίας.
(υ) Δ/σιν Μονάδων Καταδρομών:
-Να αναπροσαρμοσθή διάταξις Α΄ και Β΄ ΜΟΚ ώστε να φράσσωνται αποτελεσματικώς διαβάσεις ΒΙΝΙΑΝΗΣ – ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ – ΛΟΓΓΙΣΤΗ.
-Δυο λόχοι να παραμείνωσι ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ διάθεσιν Σώματος Στρατού.
-Δ/σις Καταδρομών καθίσταται υπεύθυνος διά διατήρησιν απαραιτήτων δυνάμεων δι’ εξασφάλισιν γεφύρας ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ.
(υι) Εκοινοποιήθη κάτωθι γενική δ/γή
“Μάχη ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΥ αποτελεί δίδαγμα διά πάντας. Όταν τμήματα δεν κινούνται, επιβάλλεται όπως πάντοτε την ημέραν ιδία εν ομίχλη κινούνται περίπολοι προς πάσαν κατεύθυνσιν. Υπόλοιπα τμήματα αναπαύονται με δυνατότητα ταχείας ενεργείας. Την νύκτα όλοι αγρυπνούν. Πυκναί ενέδραι κατά βάθος επί δρομολογίων και χαραδρών και ακουστικά φυλάκια. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ”

(ε) ΑΠΩΛΕΙΑΙ
(ι) Συμμοριτών:
Νεκροί 9, συλληφθέντες 23, παραδ.2
Σύνολον 34, άφθονα υλικά και τρόφιμα.
(ιι) Ημετέρων: Τραυματίαι 4
(στ) Δ/τής Σώματος επισκέφθη Ι Μεραρχίαν και 51 και 71 Ταξιαρχίας.
2 Μαΐου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Καλός
(β) Κινήσεις-Συμβάντα
Άπασαι μονάδες εσυνέχισαν έρευναν ζωνών ευθύνης των προς ανεύρεσιν κρυπτομένων και εν αθλία καταστάσει τελούντων, λόγω αδιακόπου διώξεως συμμοριτών – Τμήματα 37 Ταξιαρχίας διεξήγαγον αγώνα από 0900 ώρας περιοχήν ΜΠΟΤΣΙΚΑ.
-Επί ΓΚΙΩΝΑΣ. Εχθρός υποστάς απωλείας συνεπτήχθη προς νότον.
(γ) Απώλειαι
(ι) Συμμοριτών: νεκροί 17, συλληφθέντες 52, παραδοθέντες 13, συλληφθέντες αυτοαμυνίται 10. Σύνολον 92 μεταξύ των οποίων πολλά στελέχη.
(ιι) Ημετέρων νεκροί οπλίται 1.
(δ) Εκδοθείσαι διαταγαί Σώματος
(ι) Προς 71 Ταξιαρχίαν
Λόγω καταστάσεως εις ΒΙΝΙΑΝΗΝ εκ της εκεί παρουσίας ισχυρών δυνάμεων ΚΣ Ταξ. Στερεάς Ελλάδος έχετε έτοιμον λόχον 630 Τάγματος προς κίνησιν. Εν ανάγκη διάθεσις Δ/σεως μετά διλοχίας 569 Τάγματος.
Διετάχθη Δ/της Ταξιαρχίας μεταβή ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ προς εξέτασιν καταστάσεως και λήψιν επί τόπου μέτρων αντιμετωπίσεως της συμμοριακής δράσεως περιοχήν δυτικώς ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΒΙΝΙΑΝΗΝ.
Η διαφυγούσα από 14 Απριλίου εκ του κυρίως χώρου επιχειρήσεων ΚΣ Ταξιαρχία Δυτικής Στερεάς Ελλάδος (ΠΑΠΟΥΑΣ – ΠΕΡΙΚΛΗΣ) δημιουργεί σχεδόν καθημερινώς αντιπερισπασμούς προς τας περιοχάς ΒΙΝΙΑΝΗΣ – ΜΑΡΑΘΙΑ – ΦΡΑΓΓΙΣΤΑ μέχρι ΑΧΕΛΩΟΥ επί τω σκοπώ προφανώς όπως ανακουφίση τον συντριβόμενον συμμοριακόν όγκον εις περιοχήν ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ – ΓΚΙΩΝΑΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.
-Το Σώμα Στρατού όμως δεν παρασύρεται προς τας προθέσεις ταύτας της συμμοριακής ηγεσίας και συνεχίζει, βάσει του σχεδίου του, με τον όγκον των δυνάμεών του, την συντριβήν των κυρίων συμμοριακών δυνάμεων επί του εκλεγέντος προς τούτο χώρου μεταξύ ΟΙΤΗΣ – ΓΚΙΩΝΑΣ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ -ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.
Οπωσδήποτε έχει διαθέσει τας απαραιτήτους μόνον δυνάμεις προς αντιμετώπισιν των παραπλανητικών τούτων ενεργειών του εχθρού.
(ε) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Δι’ επανειλημμένων εξόδων μαχητικών αεροπλάνων εβλήθησαν επιτυχώς συγκεντρώσεις και θέσεις ΚΣ επί ΓΚΙΩΝΑΣ.
(στ) Ο Δ/τής του Σώματος Στρατού επισκέφθη την 3 Ταξιαρχίαν “ΡΙΜΙΝΙ” εις περιοχάς ΔΕΛΦΩΝ – ΧΡΥΣΟΥ – ΑΡΑΧΩΒΗΣ.
3 Μαΐου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Καλός. Χιών διατηρείται εις ορεινόν ύψος επί των ορέων ιδία της ΓΚΙΩΝΑΣ.
(β) Διάταξις Μονάδων:
(ι) ΙΧ Μεραρχία Σ.Δ.ΛΙΔΩΡΙΚΙ
41 Ταξιαρχία Σ.Δ. (Υ.1619) (Ν. ΠΡΟΣΗΛΙΟΥ)
521 Τάγμα ΠΑΛΗΟΒΟΥΝΑ – υψ. 2510 – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ
522 “ ΧΙΟΝΙΑΣ (Υ.1618) και (Υ.1520)
523 “ Περιοχήν ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ
42 Ταξιαρχία: Σ.Δ.ΣΚΑΛΟΥΛΑ (Υ.1112)
524 Τάγμα (Υ.1802) – (Υ.2208) – (Υ.1816)
525 “ (Υ.0711) – (Υ.1112) – (Υ.1413)
526 “ (Υ.1415) – (Υ.1416) – (Υ.0516)
(ιι) Χ Μεραρχία: Σ.Δ. Χωρίον ΟΙΤΗ
35 Ταξιαρχία: Σ.Δ. ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ
561 και 562 Περιοχήν ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ
563 Τάγμα Χάνι ΖΑΓΑΝΙ
37 Ταξιαρχία: Σ.Δ. υψ. 1130
567 Τάγμα (Υ.1033)
568 “ (Υ.1058)
613 “ (71 Ταξ) ΣΤΡΩΜΝΗ
602 “ “ ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ – ΣΤΡΩΜΝΗ – ΑΝΑΤΟΛΗ -ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΥΠΑΤΗΣ.
(ιιι) Ι Μεραρχία Σ.Δ. ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ
3 Ταξιαρχία Σ.Δ. ΑΡΑΧΩΒΑ
501 Τάγμα ΔΙΣΤΟΜΟΝ – ΖΕΜΕΝΟΥ – ΔΕΛΦΟΚΑΣΤΡΟΥ
502 “ ΑΡΑΧΩΒΑ – ΔΕΣΦΙΝΑ – ΧΡΥΣΟΝ
503 “ ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ και (Υ.105205)
77 Ταξιαρχία Σ.Δ. ΕΡΗΜΟΚΑΣΤΡΟΝ
105 Τάγμα εις (Δ.7479) – (Δ.5891) – (Δ.5996)
612 “ “ (Δ.6891) – (Δ.5798) με λόχον ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ
(ιυ) 71 Ταξιαρχία Σ.Δ. ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
5 Τάγμα Εθνοφρουράς ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΚΑΣΤΡΑΚΙ-ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
630 Τάγμα ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ
569 “ ΒΙΤΩΛΗ-ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ-ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ
7 “ Εθ/ράς ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ
613 και 602 Τάγμα περιοχήν Χ Μεραρχίας ως ανωτέρω
(υ) Δυνάμεις καταδρομών
Α΄ ΜΟΚ ΦΡΑΓΓΙΣΤΑ-ΜΑΡΑΘΙΑ
Β΄ ΜΟΚ ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ-ΛΟΓΓΙΣΤΗ-ΒΙΝΙΑΝΗ
(υι) 86 περιοχή
-596 Τάγμα ΑΡΤΟΤΙΝΑ-ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ-ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΗ
-597 “ ΕΜΠΕΣΣΟΣ-ΜΙΤΣΕΛΙ+(Χ.3877)
-10 “ Εθ/ράς ΣΤΑΘΑΣ – ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΙ – ΠΑΝΩ ΧΩΡΑΦΙΑ
-68 “ “ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ με διλοχίαν ΑΣΠΡΟ-ΠΥΡΓΟΝ (Χ.6247)
-9 Τάγμα Εθ/ράς ΘΕΡΜΟΝ-ΑΝΩ ΠΡΟΣΤΟΒΑ
-Διλοχία ΜΠΡΑΪΜΗ εις ΑΡΑΠΟΚΕΦΑΛΑ (Χ.6040)
-Λόχος Φρουράς ΑΓΡΙΝΙΟΥ εις ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΝ
-6 Τάγμα χωρ/κής ΠΑΛΗΟΠΥΡΓΟΣ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ με λόχον ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ.
-Ουλαμός τεθωρακισμένων ΑΓΡΙΝΙΟΝ, ουλαμός ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ
ουλαμός ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ.
-ΜΑΔ Γανωμένου ΞΗΡΟΒΟΥΝΙ
-Ουλαμός Πεδ.Πυρ/κού ΑΓΡΙΝΙΟΝ
(υιι) ΠΥΡ/ΚΟΝ
-151 και 152 μοίραι Μ.Πυρ/κού εξήλθον σήμερον της ζώνης του Σώματος, τιθέμεναι διάθεσιν Β΄ΣΣ.
-Πεδινόν Πυρ/κόν αμετάβλητον
(υιιι) Υγειονομικαί Μονάδες
416 Στρατ.Νοσ/μείο ΛΑΜΙΑΝ
Χειρ.Εκστρατείας ΛΑΜΙΑΝ
Κλιμ.Χειρουργείου ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ
“ “ ΛΕΒΑΔΕΙΑ
“ “ ΑΜΦΙΣΣΑ
“ “ ΑΓΡΙΝΙΟΝ
(ιχ) Τακτικόν Σώματος
(γ) Κινήσεις-Συμβάντα
(ι) Χ Μεραρχία
Περί την 1000 ώραν τμήματα Β΄ Κλιμακίου 77 Ταξιαρχίας (613 Τάγμα), κινούμενα εκ ΠΥΡΓΟΥ εβλήθησαν υπό Σ. εξ’ αυχένος ΠΥΡΓΟΥ -ΜΠΟΤΣΙΚΑ.
Ομοίως τμήματα 35 Ταξ.κινούμενα προς ΔΙΑΣΕΛΟ εβλήθησαν εκ θέσεων (Υ.1628). Ανωτέρω θέσεις κατείχον ΙΙ και ΙΙΙ Τάγματα ΚΣ Ταξιαρχίας Φθιωτιδοφωκίδος δυνάμεως 300-350 περίπου. Ημέτερα τμήματα επιτεθέντα εξ’ όλων των κατευθύνσεων διεσκόρπισαν τους ΚΣ τραπέντας προς δασωμένην περιοχήν ΣΑΡΑ – ΚΑΝΑΛΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΚΑΡΑΤΖΑ ΡΑΧΗ και βορείως ΠΑΛΗΟΒΟΥΝΑ
-Διετάχθησαν άπαντα τμήματα συγκλίνουν προς περιοχήν ταύτην. Επίσης διετάχθη άμεσος αναστροφή προς βορράν των από πρωΐας κινουμένων προς νότον (Χαράδρα ΓΚΙΩΝΑΣ) Μονάδων. Ταυτοχρόνως λόχος 568 Ταγ/τος εκινήθη προς ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΑΡΑ, έτερος προς απόφραξιν διαβάσεων περιοχής ΣΤΡΩΜΝΗΣ.
Το 562 (μείον διλοχία) εξ ΑΓ.ΤΡΙΑΔΟΣ προς περιοχήν ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ – ΚΑΡΑΤΖΑ ΡΑΧΗ, το 561 εκ Ν.Δ. προς ΚΑΡΑΤΖΑ ΡΑΧΗ, διλοχία 602 εκ ΔΑΦΝΗΣ προς ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ, λόχος 568 μετά λόχου ΙΧ Μεραρχίας από υψ. 2453 προς υψ. 2510 – ΠΑΛΗΟΒΟΥΝΑ.
Ούτω οι Συμμορίται ενεκλωβίσθησαν πλήρως εντός της περιοχής ΚΑΝΑΛΙΑ – ΠΥΡΓΟΣ – ΚΑΡΑΤΖΑ ΡΑΧΗ – ΜΕΓΑΛΗ ΣΙΑΡΑ, προσβαλ-λόμενοι πανταχόθεν. Επηκολούθησε άγρια δίωξις και προσβολή των αποκεκλεισμένων πλέον συμμοριτών διαρκέσασα μέχρις επελεύσεως του σκότους, με αποτέλεσμα την πλήρη συντριβήν τούτων και την άτακτον φυγήν των υπολειμμάτων πάλιν προς νότον.
Μέχρι επελεύσεως του σκότους εφονεύθησαν 97 συμμορίται και συνελήφθησαν 114 ων πλείστα στελέχη και άφθονον πολεμικόν και παντοίον άλλο υλικό. Ούτω και η τρίτη σοβαρά απόπειρα των συμμοριτών όπως διαφύγουν τον κλοιόν προς βορράν απέτυχε με αποτέλεσμα την πλήρη εξόντωσίν των χάρις και κυρίως εις την ευρυτάτην κατά βάθος προς βορράν και επί των κυριωτέρων διαβάσεων των μονάδων του Σ.Σ.
Η διάταξις είχε ρυθμισθή με βάσιν να μη είναι δυνατόν οι συμμορίται να διαφύγουν εκ της διατάξεως του Σώματος διά μιάς νυκτερινής πορείας και να ευρεθώσι έξω του κλοιού. Η διάταξις εσχημάτιζε τρία ή και τέσσαρα φράγματα, των οποίων η υπέρβασις εν μια νυκτί υπό των συμμοριτών και η άφιξίς των εις εδαφικόν χώρον κενόν στρατευμάτων, μα καθίσταται δυσκολωτάτη, αν όχι αδύνατος.
(ιι) Ι Μεραρχία:
Εσυνέχισε έρευνα και εκκαθάρισιν ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΕΛΙΚΩΝΟΣ, άνευ σοβαρών επεισοδίων. Κατά μικροσυμπλοκάς νεκροί 16, συλληφθέντες-παραδοθέντες 12. Ανευρέθησαν διάφορα υλικά.
(ιιι) ΙΧ Μεραρχία
Ουδέν άξιον λόγου.
(ιυ) 71 Ταξιαρχία: Συλληφθέντες, παραδοθέντες 2
(υ) Δυν.Καταδρομών:
-Κατά εξερεύνησιν περιοχής ΒΙΝΙΑΝΗΣ ανευρέθησαν έτεροι 4 νεκροί συμμορίται εκ της προχθεσινής μάχης.
(υι) 86 Περιοχή: Συνεχίζει έρευναν και εκκαθάρισιν ζώνης της. Συνελήφθησαν 8 αυτοαμυνίται και ανευρέθησαν 7 βόες και 80 αιγοπρόβατα ΚΣ και διάφορα άλλα υλικά.
(υιι) 82 Περιοχή: Συνεχίζει δίωξιν ελαχίστων εναπομεινάντων συμμοριτών περιοχήν ΠΑΡΝΗΘΟΣ. Παρεδόθη εις συμμορίτης.
(υιιι) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Επιτυχείς αεροπορικαί επεμβάσεις περιοχήν ΓΚΙΩΝΑΣ εν στενή συνεργασία μετά Στρατού.
(δ) Εκδοθείσαι Δ/γαί Σώματος διά 4 Μαΐου
(ι) Δυνάμεις καταδρομών
Κατόπιν αναφοράς Χ Μεραρχίας ότι διατεθείς αυτή λόχος ορ. Καταδρομών δεν ενήργησε βάσει των δ/γών της, με αποτέλεσμα διαφυγήν συμμοριτών διεβιβάσθη κάτωθι διαταγή Σώματος.
“Προς Επιτελάρχην Δ.Κ. Ανχην ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΝ Κ.
Διαβιβάζεται αναφορά Χ Μεραρχίας και υπενθυμίζεται διαφυγή συμμοριτών διά ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ότε δεν εξετελέσθη ρητή δ/γή μου από τον λόχον Κρητικού. Αποτέλεσμα διαφυγή συμμοριτών. Ο ίδιος λόχος κατά διαδρομήν του από ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ επυροβόλει απ’ αυτοκινήτων παρουσιάζων σύγχυσιν και σχόλια. Υπάρχουσι αμφιβολίαι κατά την δράσιν του εν Μακεδονία. Σας έδωσα την εντύπωσίν μου διά τον Δ/τήν Β΄ ΜΟΚ. Ήδη προστίθεται εντύπωσις και διά λόχον της ιδίας Μοίρας.
Ζητώ την άμεσον επέμβασίν σου.

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ”

(ιι) ΙΧ Μεραρχίαν
-Απαγόρευση διαφυγήν Συμμ. προς νότον και δυτικώς περιοχής ΛΕΥΚΑΔΙΤΗ – ΞΥΛΑΞΙ όπου θα συνδεθή με 37 Ταξιαρχίαν. Αμφότεραι Μεραρχίαι (ΙΧ-Χ) ευρίσκονται διαρκή επικοινωνίαν και να εξασφαλίζωσι μεταξύ των συνεργασίαν.
(ιιι) Χ Μεραρχίαν: Γνωρίζομεν ότι αίτησις της περί διαθέσεως τμήματος ΙΧης εις ΞΥΛΑΚΙΑ και προς υψ.2510, ικανοποιηθή υπό ταύτης διαταχθείσης προς τούτο.
(ιυ) Ι Μεραρχίαν
-Ν’ απαγορεύση διαφυγήν συμμοριτών ανατολικώς γραμμής ΛΑΚΕΣ ΛΥΡΙΤΣΑΣ – ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ και συνεχίση εξερεύνησιν μεγάλης χαράδρας ΓΚΙΩΝΑΣ προς δυσμάς. Εντείνει τα μέτρα αποφράξεως εις περιοχήν 51 χιλ. και ΣΤΑΥΡΟΣ.
(υ) 86 Περιοχήν:
Γνωρίζομεν ότι διετάχθη Β΄ ΜΟΚ εξασφαλίζει ΒΙΝΙΑΝΗ -ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ – ΛΟΓΓΙΣΤΗ και Α΄ ΜΟΚ όπως ενεργή καταδρομάς περιοχήν (Χ.5080) – (Χ.5060) – (Χ.7060) – (Χ.7080).
(υι) Προς απάσας Μονάδας
Επ’ ευκαιρία του Πάσχα συνιστώ πίστιν και αμήλικτον καταδίωξιν συμμοριτών.

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ”

(υιι) Συγχρητήριος δ/γή προς Χ Μεραρχίαν διά σημερινήν επιτυχίαν ΓΚΙΩΝΑΣ.
Συγχαρητήριος δ/γή προς Α΄ και Β΄ ΜΟΚ διά δράσιν των περιοχήν δυτικώς ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
(ε) ΑΠΩΛΕΙΑΙ
(ι) Συμμοριτών. Νεκροί 107, συλληφθέντες 122, παραδοθέντες 7, συλ.αυτοαμυνίται 8, Σύνολον 244
Υλικά, τρόφιμα, οπλισμός, πυρομαχικά
4 Μαΐου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Καλός
(β) Κινήσεις συμβάντα
(ι) Ι Μεραρχία. Τμήματά της συνεχίζοντα δίωξιν συμμοριτών ΕΛΙΚΩΝΟΣ ενεπλάκησαν εις αγώνα περιοχήν ΚΟΥΚΟ (Δ.5899) – ΚΑΡΘΑΛΙ ΚΟΡΟΜΗΛΙΑ – ΔΡΙΜΑΙΑΝ με αποτέλεσμα: Συμ. νεκροί 49, συλληφθέντες 39, παραδοθέντες 20, σύνολον 108. Ανευρέθησαν 4000 οκ.αραβοσίτου.
Ημέτεροι νεκροί 3, τραυμ.5, αγνοούμενοι 2.
(ιι) Χ Μεραρχία
Χώρον χθεσινής μάχης ΓΚΙΩΝΑΣ ανευρέθησαν επί πλέον 33 νεκροί και συνελήφθησαν σήμερον 55. Εξηκριβώθη ότι συμμορίται χθές, ίνα μη αποκαλυφθώσι κατά την προσπάθειά των όπως διαφύγωσι μέσω των γραμμών, έπνιξαν μικρά παιδιά κλαίοντα. Τούτο εδηλώθη επισήμως από τας Συμμορίτισσας μητέρας των πνιγέντων τέκνων.
-602 Τάγμα εμπλακέν με ΚΣ κατά εξερεύνησιν περιοχής ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ – ΑΡΓΥΡΙΑ εφόνευσε 11 συμμορίτας και συνέλαβε 1 τραυματίαν.
(ιιι) ΙΧ Μεραρχία: Ουδέν σημαντικόν
(ιυ) 71 Ταξιαρχία: Αυτοκίνητον επανερχόμενον μεσημβρινάς ώρας εις Υ0557 ενέπεσεν εχθρικήν ενέδραν εις (Υ.0057) φονευθέντων δυο ων εις δόκιμος Γκινωστάκης και αγνοουμένων 3 οπλιτών.
(υ) Λοιπαί μονάδες ουδέν άξιον λόγου.
(γ) Εκδοθείσαι δ/γαί Σώματος διά 5 Μαΐου
(ι) Προς Ι-ΙΧ Μεραρχία
Επί τω σκοπώ όπως η Ι Μεραρχία απαλλαγή των υποχρεώσεών της προς ΓΚΙΩΝΑΝ, ίνα εξοικονομήση δυνάμεις προς πύκνωσιν διατάξεων της επί ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ – ΕΛΙΚΩΝΟΣ και συντρίψη ταχύτερον τας εκεί συμμοριακάς δυνάμεις, διετάχθη η ΙΧ Μεραρχία όπως επεκτείνη το προς ανατολάς όριόν της μέχρι της γραμμής ΤΡΙΤΑΙΑ – ΑΓ. ΕΥΘΥΜΙΑ -ΑΜΦΙΣΣΑ – ΣΤΑΥΡΟΣ υψ.2425 αντικαθιστώσα τα εν ζώνη ταύτη 503 και 620 Τάγματα άτινα τίθεσιν διάθεσιν Ι Μεραρχίας των.
-Βόρειον όριον η παράλληλος 26 εις την Χ Μεραρχίαν.
(ιι) Προς απάσας Μεραρχίας και περιοχάς.
Συνεχίσωσι δραστηρίαν έρευναν προς εξόντωσιν εναπομενουσών μικροομάδων συμμοριτών εν τη ζώνη ευθύνης των.
-Τμήματα Μ. Μονάδων ευρισκόμενα εις υψηλάς περιοχάς ΓΚΙΩΝΑΣ, λόγω δυσκολιών διαβιώσεως δύνανται ελαττωθώσι κατά κρίσιν Μεραρχιών, υπό την προϋπόθεσιν της εξασφαλίσεως οπωσδήποτε των διαβάσεων.
(ιιι) Υπεβλήθησαν εις ΓΕΣ κάτωθι προτάσεις Σώματος
-Κρίνεται επιβεβλημένη παραμονή Μεραρχιών εις τας ζώνας των επί 15θήμερον εισέτι προς πλήρη εκκαθάρισιν περιοχής και ακολούθως μετά 5θήμερον ανάπαυσιν να τεθώσιν διάθεσιν ΓΕΣ και να θεωρηθή λήξασα η επιχείρησις “ΧΑΡΑΥΓΗ”.
-Προτείνεται η συγκρότησις δημοσυντηρήτων Ταγ/των εις Αττικήν, Κεφαλληνίαν, Μυτιλήνην, Χίον, Κέρκυρα, Αιτωλοακαρνανίαν, Αμφιλοχίαν.
(δ) ΑΠΩΛΕΙΑΙ
-Συμμοριτών: Νεκροί 93, συλληφθέντες 95, παραδοθέντες 20. Σύνολον 208.
-Ημέτεροι νεκροί δόκιμοι 1, οπλίται 1, οπλίται τραυματίαι 5, αγνοούμενοι 5.
5 Μαΐου
(α) Καιρός: Καλός
(β) Κινήσεις-Συμβάντα: Εσυνεχίσθη υφ’ όλων των μονάδων δραστηρία εξερεύνησις επί ζωνών ευθύνης των προς ανεύρεσιν και εξόντωσιν μικροομάδων κρυπτομένων συμμοριτών, με αναφερόμενα εις παράγραφον απωλειών αποτελέσματα.
(γ) Εκδοθείσαι δ/γαί Σώματος
-ΙΧ-Χ Μεραρχίαι: Συνεχίσωσι έρευναν ζωνών ευθύνης των. Από πρωΐας 6ης Απριλίου τμήματα 51 Ταξ. ευρισκόμενα εν τη ζώνη των θ’ αποσυρθώσι εις διάθεσιν Ι Μεραρχίας.
-Ι Μεραρχία
-Τηρούσα απαραιτήτως δυνάμεις δι’ έλεγχον και έρευναν ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ, διαθέση επαρκείς δυνάμεις προς εξόντωσιν συμμοριτών ΕΛΙΚΩΝΟΣ – ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΙΟΥ.
-Προς τον σκοπόν της συστηματικωτέρας ερεύνης προς εξόντωσιν των εν αθλία καταστάσει διατελούντων υπολειμμάτων και συμμοριτών εξεδόθη η κατωτέρω Α.Π. 3/1/116/5-5-1948 Δ/γή Σ.Σ.

 1. Μετά πέρας εξερευνήσεως ΓΚΙΩΝΑΣ θα επακολουθήση περίοδος εδραιώσεως επί τω σκοπώ πλήρους εξερευνήσεως της ζώνης επιχειρήσεων ΧΑΡΑΥΓΗΣ και πλήρους εξοντώσεως υπολειμμάτων συμμοριτών αυτοαμυνιτών και συνδέσμων.
 2. Η περίοδος αύτη προβλέπεται 10ήμερος.
 3. Καθορισμός ζωνών ευθύνης Μ.Μονάδων.
  (α) 86 Περιοχή
  Βόρειον όριον μεταξύ 86 περιοχής και 71 Ταξ.ως μέχρι σήμερον
  Ανατολικόν μεταξύ 86 και ΙΧ Μερ. ΠΛΑΚΑ (Υ.0232) – ΔΑΦΝΟΣ -ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ – ΚΡΟΚΥΛΙΟΝ – ΤΡΙΚΟΡΦΟΝ (Χ.9707) – ΤΡΙΖΩΝΙΑ (Σ.9698) εις ΙΧ Μεραρχίαν

(β) ΙΧ Μεραρχία
Δυτικόν όριον ως ανωτέρω
Βόρειον: Παράλληλος 26 ΙΧ Μεραρχίαν
Ανατολικόν: ΙΤΕΑ – ΑΜΦΙΣΣΑ – ΧΑΝΙ ΝΙΚΟΛΟΥΛΙΑ (Υ.2424) Ενάτη 51 χιλ. (Υ.2425) Ι Μεραρχίαν.
Νότιον: Θάλασσα
(γ) Χ Μεραρχία
Όρια: Νότιον το Β.Ενάτης
Ανατολικόν: Αμαξιτή 51 χιλ. – ΓΡΑΒΙΑ – ΜΠΡΑΛΛΟΣ – ΕΛΕΥΘΕ-ΡΟΧΩΡΙ – ΗΡΑΚΛΕΙΑ εις Ι Μεραρχία.
Δυτικόν+ΒΔ και Βόρειον: ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ από (Υ.0426) – ΣΤΑΥΡΟΣ (Υ.0334) – ΒΕΛΟΥΧΙ (Υ.0737) – ΠΕΤΡΩΤΟΥ (Υ.1342) – ΠΥΡΓΟΣ (Υ.1544) -ΜΠΡΑΙΛΕΣ (Υ.2045) – ΞΗΡΙΑΣ (Υ.2844) – ΗΡΑΚΛΕΙΑ άπαντα Χ Μεραρχίαν.
(δ) Ι Μεραρχία
Δυτικόν όριον: Τα ανατολικά όρια ΙΧ-Χ Μερ. ως καθορίζονται ανωτέρω.
Λοιπά όρια ως μέχρι σήμερον
(ε) 71 Ταξιαρχία
Όρια: Νότιον, τριγ.ΧΕΛΙΔΩΝΟΣ (Χ.6651) – ΚΑΡΙΤΣΑ (Χ.6948) -ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ (Χ.7247) – ΔΟΜΝΙΤΣΑ (Χ.7942) – ΤΥΜΠΑΝΟΝ (Χ.8444) -ΣΑΤΑΝΤΕΝΑ (Χ.8844) – ΓΕΡΟΒΟΥΝΙ (Χ.9939) – ΜΕΓΑΛΗ ΧΟΥΝΗ (Υ.0435) άπαντα 71 Ταξιαρχίαν.
Εκείθεν τα βόρεια όρια Χ Μεραρχίας
Λοιπά όρια ως μέχρι σήμερον.
(στ) Σταθμοί Δ/σεων Μονάδων
-86 Περιοχή ΑΓΡΙΝΙΟΝ
-ΙΧ Μεραρχία ΛΙΔΩΡΙΚΙ
-Χ “ ΟΙΤΗ (Υ.2837)
-Ι “ ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ
-71 Ταξιαρχία ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
4.- Ανάληψις νέων ζωνών ευθύνης και πραγματοποίησις διατάξεως από 0800 ώρας 06 Μαΐου.
5.- Ανακατανομή δυνάμεων
(α) Η Χ Μεραρχία θ’ αποδώση εις 71 Ταξ. 613 Τάγμα και διλοχίαν 602 Τάγματος μέχρι 1200 ώρας 06 Μαΐου.
(β) Τα 3ον και 6ον Τ.Εθν/ράς θα παραμείνωσιν υπό Δ/σιν ΙΧ Μεραρχίας μέχρι νεωτέρας δ/γής.
(γ) 569 Τάγμα ως εφεδρεία Σώματος προσωρινώς υπό δ/σιν 71 Ταξ.
6.- Τα μέχρι τούδε επιτευχθέντα αποτελέσματα ΧΑΡΑΥΓΗΣ υπό των Μεραρχιών και λοιπών μονάδων υπήρξαν απολύτως ικανοποιητικά.
Η περίοδος εδραιώσεως πρέπει να συμπληρώση ολοκληρωτικώς επιτευχθέντα μέχρι σήμερον αποτελέσματα διά της ανευρέσεως όλων των αποθηκών και συντριβής των υπολειμμάτων των συμμοριτών διά την οριστικήν ησυχίαν της ΡΟΥΜΕΛΗΣ. Αι Μ.Μ. να χρησιμοποιήσωσι προς τούτο συλληφθέντα στελέχη επιμελητάς υπευθύνους διά την παροχήν στοιχείων επί αποθηκών, οπλισμού και υπολειμμάτων και προ παντός αυτοαμυνιτών.
7.- Είμαι βέβαιος ότι οι Δ/ταί των Μεραρχιών θα ολοκληρώσουν το μέχρι τούδε επιτευχθέν ωραίον αποτέλεσμα.
8.- Υπενθυμίζω ότι ουδείς οίκτος δεν πρέπει να υπάρξη διά την καταστροφήν των αυτοαμυνιτών οίτινες είναι τα κέντρα ανασυγκροτήσεως των ληστοσυμμοριτών.
Αναφέρατε λήψιν.

Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΝΤ/ΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Το Α1 Γραφείον
Π.ΚΑΡΑΔΗΜΑΣ
ΑΝΤ/ΡΧΗΣ Δ/ΤΗΣ

(δ) ΑΠΩΛΕΙΑΙ
-Συμμοριτών: Νεκροί 15, παρουσιασθέντες 17, συλληφθέντες Κ.Π. και συνεργάται κομμουνιστών 41.
-Συμπληρωματικαί 4 Μαΐου μη αναγραφείσαι
Νεκροί 9 συλληφθέντες 77 Σύνολον 118 και 41 συνεργάται.
Ημετέρων νεκροί 1, τραυματίαι 2, αγνοούμενοι 2.
6 Μαΐου
(α) Καιρός: Βροχερός
(β) Κινήσεις-Συμβάντα
(ι) Ι Μεραρχία: Τμήματά της ενήργησαν σήμερον επιθετικήν έρευναν επί ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ με αποτέλεσμα: Συμμορίται νεκροί 2, συλληφθέντες 14, παρουσιασθέντες 5, 2000 οκ. αραβόσιτος και πλείστα άλλα υλικά.
Περισυνελέγησαν 30 βόες και 350 πρόβατα.
(ιι) ΙΧ Μεραρχία: Ουδέν άξιον λόγου. Συνελήφθησαν 2 και παρεδόθησαν 2.
(ιιι) Χ Μεραρχία: Ουδέν άξιον λόγου. Συνελήφθη 1 συμμορίτης και ανευρέθησαν οπλισμός-υλικά.
(ιυ) 71 Ταξιαρχία: Τμήμα της εμπλακέν εις αγώνα περιοχήν (Υ.0669) εφόνευσε 3 συμ. συνέλαβε 1 Σ. και 20 συνεργάτας συμμοριτών.
Ημέτεροι νεκροί οπλίται 3, τραυματίαι δυο ων Τχης Θεοχάρης, αγνοούμενοι 2.
(υ) Α΄και Β΄ ΜΟΚ: Κατά συμπλοκήν περιοχήν ΑΝΕΜΟΣ -ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ συμμορίται νεκροί 2, συλληφθέντες 13, παραδοθείς 1, περισυνελέγη οπλισμός, υλικά.
(υι) 86 Περιοχή: Ουδέν άξιον λόγου. Συνεχίζεται έρευναν και εδραίωσιν περιοχής της.
(υιι) 82 Περιοχή: Ουδέν άξιον λόγου.
(υιιι) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ: Εξετέλεσε 13 τακτικάς αναγνωρίσεις και προσέβαλε επιτυχώς διά 6 μαχητικών συμμορίας περιοχήν ΑΣΒΕΣΤΗ.
(γ) Εκδοθείσαι δ/γαί Σώματος
(ι) Προς απάσας Μ. Μονάδας
Συνεχισθή έρευνα μεθοδική και εντατική. Μονάδες κατατμηθώσι μέχρι λόχου και διμοιρίας ακόμη. Ουδεμία χαλάρωσις εξερευνήσεως με την ιδέαν ότι επιχείρησις ετελείωσε. Διανύομεν σπουδαιότερον και δυσκολώτερον στάδιον επιχειρήσεως.

Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

(ιι) Προς 71 Ταξιαρχίαν
Από ενάρξεως ΧΑΡΑΥΓΗΣ εσημειώθησαν τρία ατυχήματα μικρών τμημάτων σας εμπεσόντων ενέδρας. Οφείλονται εις αδικαιολόγητον αφέλειαν. Δεν είναι νοητόν να περιφέρωνται και εγκαθιστώσι ενέδρας οι συμμορίται εντός ζώνης Ταξιαρχίας. Εντείνατε προσπαθείας.

Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

(δ) ΑΠΩΛΕΙΑΙ
-Συμμοριτών: νεκροί 7, συλληφθέντες 31, παραδοθέντες 8, συλληφθέντες αυτοαμυνίται 20 Σύνολον 66.
-30 βόες, 350 πρόβατα, υλικά, οπλισμός, πυρομαχικά.
(στ) Δ/τής Σ.Σ. επεσκέφθη Ι και Χ Μεραρχίας και 71 Ταξιαρχίαν.
7 Μαΐου
(α) Καιρός: Καλός
(β) Κινήσεις-Συμβάντα:
-Εσυνεχίσθη παρά των μονάδων εντατική έρευνα προς ανεύρεσιν κρυπτομένων υπολειμμάτων με κάτωθι αποτελέσματα.
(γ) ΑΠΩΛΕΙΑΙ
-Ημετέρων μηδέν
-Συμμορίται νεκροί 1, συλλεφθέντες 4, παρουσιασθέντες 9, σύνολον 44.
Ανευρέθησαν:
-Επί ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ: Νοσ/μείον 30 κλινών, 35 παραπήγματα διαμονής ανδρών με άφθονα υλικά, 3 λέβητες συσσιτίου, 3000 μ.καλώδιον, υποδ/ποιείον σκοπευτήρια και άλλα διάφορα υλικά.
-Περιοχή ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ-ΣΤΡΩΜΝΗΣ
25000 οκ.σίτου, 100 οκ.γαλέτας εγχωρίου κατασκευής, 1000 οκάδες γεωμήλων, 500 οκ.αραβοσίτου, οπλισμός, πυρ/κά.
(δ) Εκδοθείσαι Δ/γαί
Κατόπιν δ/γής Σώματος αύριον 1100 θα πραγματοποιηθή σύσκεψις εις έδραν Ι Μεραρχίας ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ εις ην θα παραστώσι Δ/τής Σώματος με επιτελείον του και Δ/ταί Μεραρχιών Ι, ΙΧ, Χ με επιτελεία των.
Από 8 με 10 Μαΐου
(α) Καιρός: Καλός. Κατά διαλείμματα βροχαί.
(β) Κινήσεις-Συμβάντα
Εσυνεχίσθη υφ’ όλων των μονάδων του Σώματος δραστηρία έρευνα και δίωξις των εις αθλίαν κατάστασιν ευρισκομένων συμμοριτών. Αι Μ.Μονάδες αμιλλώνται μεταξύ των διά την μεγαλυτέραν απόδοσιν.
(γ) Επραγματοποιήθη σήμερον 1100 ώραν εις Σ.Δ. Ιης Μεραρχίας η διαταχθείσα σύσκεψις Δ/τών Σώματος και Μεραρχιών.
-Εξητάσθη κατά ταύτην η τακτική κατάστασις και διεπιστώθη το λίαν επιτυχές αποτέλεσμα της ΧΑΡΑΥΓΗΣ και η πλήρης εξόντωσις του συμμοριτικού όγκου ΡΟΥΜΕΛΗΣ και ότι τα εναπομένοντα εις αθλίαν κατάστασιν μικρά υπολείμματα Κ.Σ.δέον να διωχθώσι απηνώς προς πλήρη εκκαθάρισιν περιοχής, εδραίωσιν και εμπαίδωσιν του αισθήματος ασφαλείας εις τους κατοίκους.
-Απεφασίσθη όπως οργανωθώσι και οπλισθώσι με τον ανευρεθέντα άφθονον οπλισμόν ΚΣ, οι κάτοικοι, ίνα το μεν βοηθήσωσι εις την πλήρη εξόντωσιν των υπολειμμάτων, το δε ανακινήσωσι το ηθικόν των και πιστεύσωσι εις την ανάγκην της βοηθείας των.
-Εγνώσθη εις τους Μεράρχους ότι από 15 Μαΐου προβλέπεται η λήξις της επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ και μετά ανάπαυσιν 5 ημερών η διαδοχική αποχώρησις των Μεραρχιών Ι, ΙΧ, Χ βάσει διαταγών ΓΕΣ.
(δ) ΑΠΩΛΕΙΑΙ
(ι) Συμμοριτών:
Νεκροί 22, συλληφθέντες 24, παραδοθέντες 41, συλληφθέντες αυτοαμυνίται 62, συλληφθέντα μέλη οικογενειών ΚΣ 25 Σύνολο 172.
(ιι) Ημετέρων: μηδέν
(ε) Ληφθείσαι διαταγαί ΓΕΣ: Ελήφθη Α.Π.8304/Φ.4009/30/7 Μαΐου διαταγή ΓΕΣ, ήτις αναγνωρίζουσα την διάλυσιν και συντριβήν των συμμοριτών ΡΟΥΜΕΛΗΣ καθορίζει περαιτέρω αποστολάς Σώματος διά εδραίωσιν και συνέχισιν εξοντώσεως υπολειμμάτων και προσδιορίζει πιθανά χρονικά όρια αποχωρήσεως των Μεραρχιών διά μελλοντικάς επιχειρήσεις κατά ΓΡΑΜΜΟΥ.
-Διοίκησις ΙΧ Μεραρχίας και 41 Ταξιαρχίας από ΡΟΥΜΕΛΗΣ εις ΗΠΕΙΡΟΝ επ’ αυτοκινήτων μέσω ΑΓΡΙΝΙΟΥ περίπου από 15 Μαΐου.
-42 Ταξιαρχία μετά Χ Μεραρχίας (35 και 37 Ταξιαρχιών) συγκεντρούμεναι μέχρι 20 Μαΐου ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΝ – ΒΙΝΙΑΝΙ θα τεθώσιν διάθεσιν Β΄ΣΣ δι’ εκκαθάρισιν ΑΓΡΑΦΩΝ – ΑΧΕΛΩΟΥ και ακολούθως προωθηθώσιν εις ΓΡΑΜΜΟΝ.
11 με 15 Μαΐου
(α) Καιρός: Καλός
(β) Κινήσεις-Συμβάντα
-Συνεχίζεται άνευ ανάπαυλας η έρευνα και δίωξις συλλαμβανομένων και φονευομένων πολλών συμμοριτών και αυτοαμυνιτών. Επίσης ανευρίσκονται εις ειδικάς κρύπτας, υποδεικνυομένας υπό παραδιδομένων συμμοριτών και αυτοαμυνιτών, μεγάλαι ποσότητες υλικών τροφίμων, οπλισμού, πυρομαχικών.
(γ) Εκδοθείσαι δ/γαί Σ.Σ.
(ι) Κατόπιν δ/γής ΓΕΣ 6072/7-5-49 γνωρίζομεν εις Χ Μεραρχίαν ότι μετά πέρας ΧΑΡΑΥΓΗΣ προβλέπεται 3ήμερος ανάπαυσις Μεραρχίας ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ διά στοιχειώδη ανάπαυσιν, ανασυγκρότησιν μεθ’ ο 5θήμερον ανάπαυσιν ΤΡΙΚΚΑΛΑ.
(ιι) 12 Μαΐου προς Χ Μεραρχίαν (προκειμένου Μεραρχία συγκεντρωθή ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ και τεθή εκείθεν διάθεσιν Β΄ΣΣ).
“Μεραρχία αναστρεμένη από 15 Μαΐου αχθή μέχρι 20 Μαΐου γενικήν γραμμήν ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΝ – ΒΙΝΙΑΝΙ.
Ερευνηθώσι επιμελώς κατευθύνσεις:
-ΣΤΑΥΡΟΣ (Υ.0434) – ΑΡΤΟΤΙΝΑ – ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΗ – ΔΟΜΝΙΤΣΑ -ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΟ – ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ.
-ΖΕΡΕΛΑΚΙ – ΚΑΡΑΒΙ – ΠΛΑΤΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ.
-ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ – ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙ – ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ.
-ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ΥΠΑΤΗΣ – ΜΑΡΜΑΡΑ – Κοιλάς ΒΙΓΛΙΤΣΑ – ΣΠΕΡΧΕΙΑΣ”.
(ιιι) Προς ΙΧ Μεραρχίαν
“Αποχωρούσης ΙΧ Μεραρχίας 42 Ταξιαρχία υπάγεται απ’ ευθείας υπό Α΄ΣΣ από 150800.- Κίνησίς της, μέχρι ΧΟΥΝΗΣ ρυθμισθή υπό Μεραρχίας.- Πρώτον αφιχθησόμενον τάγμα καταλάβη διαβάσεις ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ-ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ. – Εκάστην 1800 ώραν αναφορά καταστάσεως.- Υπαγωγή της Χ Μεραρχίας βάσει νεωτέρας μου διαταγής.

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ”

(ιυ) Προς διοικητάς ΙΧ και Χ Μεραρχιών
Αμοίβων αποτελέσματα επί του πεδίου μάχης των υπό Διοίκησίν σας Μεραρχιών σας απένειμα εν ονόματι του ΒΑΣΙΛΕΩΣ τον Πολεμικόν Σταυρόν Α΄Τάξεως.

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

(υ) Βαινούσης προς το τέρμα της επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ εξεδόθη η κάτωθι διαταγή Σώματος Α.Π.3/1/Ζ/59/15-5-48 διά την νέαν διάταξιν και εδραίωσιν, μετά αναχώρησιν Μεραρχιών.
“περατωθείσης ΧΑΡΑΥΓΗΣ, άπασαι Μονάδες Στρατού αποχωρήσωσι περιοχής Α΄ΣΣ.
(ια) Η ολοκλήρωσις επιτευχθέντος αποτελέσματος και η εδραίωσις περιοχήν Α΄ΣΣ ανατίθεται εις κάτωθι μονάδας αίτινες παραμένωσιν εις ΡΟΥΜΕΛΗΝ.
– Είκοσι Τάγματα Εθνοφρουράς
– 1 Τάγμα Χωρ/κής
– Μία διλοχία στρατού εκ του ΚΒΕΜ
– Δυο λόχοι ασφαλείας συγκοινωνιών
– Δυο ίλαι τεθωρακισμένων
– Δυο μοίραι ορ.καταδρομών
– Μια πυρ/χία 102 ΣΠ Πυρ/κού
– Οργάνωσις Διοικήσεως-Διάταξις
(ιβ) Διοίκησις Λαμίας (ΔΕΡ) έδρα ΛΑΜΙΑ
– Τακτική Δ/σις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ με:
5 ΤΕ ΣΠΕΡΧΕΙΑΣ
7 ΤΕ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ
11 ΤΕ ΑΝΩ ΚΛΗΜΕΝΗ
25 ΤΕ ΡΕΝΤΙΝΑ
– Τακτική Δ/σις ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ με:
24 ΤΕ ΑΛΜΥΡΟΝ
92 ΤΕ ΠΕΛΑΣΓΙΑ
12 ΤΕ ΔΟΜΟΚΟΝ
(ιγ) Τακτική Διοίκησις ΘΗΒΩΝ (82 περιοχή) με:
55 ΤΕ ΕΡΥΘΡΑΣ
78 ΤΕ ΟΙΝΟΗ
(ιδ) Τακτική Δ/σις ΛΕΒΑΔΕΙΑΣ με:
1 ΤΕ ΣΤΗΒΕΝΙΚΟΝ
4 ΤΕ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ
52 ΤΕ ΚΑΛΑΠΟΔΙ
56 ΤΕ ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙΑ
(ιε) Τακτική Δ/σις ΑΜΦΙΣΣΗΣ με:
2 ΤΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ
3 ΤΕ ΑΜΦΙΣΣΑ
53 ΤΕ ΑΡΑΧΩΒΑ
(ιστ) Τακτική Δ/σις ΑΓΡΙΝΙΟΝ (86 Περιοχή) με:
6 ΤΕ ΠΛΑΤΑΝΟΣ
9 ΤΕ ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΣ
10 ΤΕ ΣΤΑΘΑ
68 ΤΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
6 ΤΕ Χωρ/κής ΑΝΩ ΧΩΡΑ
(ιζ) 1ος ΛΑΣ ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ
2ος ΛΑΣ ΛΑΜΙΑΝ
(ιη) Α΄ ΜΟΚ ΕΛΙΚΩΝ-ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ
Β΄ ΜΟΚ ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ-ΓΚΙΩΝΑ-ΟΙΤΗ
(ιθ) Ίλας Τεθωρακισμένων
– Ίλη Α΄ΣΣ εις 86 Περιοχήν
– Ίλη ΙΧ Συντ/τος Αναγνωρίσεως ΛΕΒΑΔΕΙΑ-ΛΑΜΙΑ
(ιι) Πυρ/χία 102 ΣΠΠ ΛΑΜΙΑ
με ουλαμόν ΑΓΡΙΝΙΟΝ
(ιιι) Ζώνη ευθύνης και σχεδιάγραμμα
Η πραγματοποίησις άνω διατάξεως μέχρις εσπέρας 17 Μαΐου οπότε άπασαι διοικήσεις ν’ αναφέρωσι εκτέλεσιν.
Αι καθοριζόμεναι ως έδραι ταγμάτων περιοχαί αποτελούσιν απλώς βάσεις εξορμήσεως διά διαρκή κίνησιν και έρευναι, εις ολόκληρον της καθοριζομένης δι’ έκαστον Τάγμα ζώνης.
(δ) Την 14ην Μαΐου επραγματοποιήθη σύσκεψις εις Στρατηγείον Χ Μεραρχίας (ΟΙΤΗ), εις ην μετέσχον ο Δ/τής του Σώματος με το επιτελείον του, οι Δ/ταί των ΙΧ και Χ Μεραρχιών και ο Υπαρχηγός ΓΕΣ Αντγος Κιτριλάκης, καθ’ ην συνεζητήθησαν τα μέχρι τούδε αποτελέσματα της ΧΑΡΑΥΓΗΣ και ο τρόπος μετακινήσεως των Μεραρχιών εκ του χώρου ΧΑΡΑΥΓΗΣ προς ΓΡΑΜΜΟΝ.
-Ακολούθως ο Δ/τής του Σώματος επισκέφθη ΣΔΙ Μεραρχίας όπου και διενυκτέρευσε, κατατοπίσας τον Δ/τήν της Μεραρχίας επί της συσκέψεως εις Χ Μεραρχίαν.
(ε) ΑΠΩΛΕΙΑΙ 11 και 15 Μαϊου
-Συμμοριτών
Νεκροί 39, συλληφθέντες 23, παραδοθέντες 61, συλληφθέντες αυτοαμυνίται 106 Σύνολον 229.
Ημετέρων νεκροί οπλ. 3, τραυμ. οπλ. 3, αγνοούμενοι οπλ. 3, συνολ. 9
(στ) Την 14ην Μαΐου ο Δ/τής του Σώματος υπεδέχθη εις ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ Σ.Δ. Ιης Μεραρχίας τον Υπουργόν των Στρατιωτικών Κον ΣΤΡΑΤΟΝ, ον κατετόπισεν επί της εξελίξεως και των αποτελεσμάτων των επιχειρήσεων. Ο Υπουργός ωμίλησε προς αξιωματικούς και εξέφρασε την ευγνωμοσύνην του Έθνους προς τον Εθνικόν Στρατόν, διά το επιτελεσθέν εις ΡΟΥΜΕΛΗΝ έργον υπό του Σ.Σ. συστήσας την συνέχισιν διώξεως και συντριβής των υπολειμμάτων προς πλήρη απαλλαγήν της ΡΟΥΜΕΛΗΣ εκ του κομμουνιστικού μιάσματος.
Από 16 με 18 Μαΐου
(α) Καιρός. Καλός με βροχάς κατά διαλείμματα
(β) Κινήσεις-Συμβάντα
-Συνεχίζεται εντατικώς έρευνα και δίωξις υπολειμμάτων και λαμβάνεται προοδευτικώς η νέα διάταξις των μονάδων εδραιώσεως επί τη ενάρξει αποχωρήσεως των ΙΧ και Χ Μεραρχιών.
-Διοίκησις ΙΧ Μεραρχίας και 41 Ταξιαρχίας (521, 522, 523 Τάγματα) εξήλθον από 17ην Μαΐου της ζώνης ευθύνης του Σώματος Στρατού κινηθείσα επ’ αυτοκινήτων προς ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
-Χ Μεραρχία (35-37 Ταξιαρχία και 42 Ταξιαρχία) κινούνται εξερευνητικώς προς ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΝ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΒΙΝΙΑΝΗ όπου τελικώς τεθώσιν υπό Δ/σιν Β΄ΣΣ.
(γ) Εκδοθείσαι δ/γαί Σώματος:
Προς ΙΧ Μεραρχίαν
Διοικητής Σώματος εκφράζει λύπην του δι’ αναχώρησιν Μεραρχίας εκ της ζώνης ευθύνης του Σώματος, εύχεται αύτη συνέχισιν ωραίου δρόμου της και συγχαίρει Αξιωματικούς και Οπλίτας διά το επιτελεσθέν υπ’ αυτών έργον κατά την επιχείρησιν ΧΑΡΑΥΓΗ.
-Προς 42 Ταξιαρχίαν.- Όπως μετασταθμεύση από 18 Μαΐου ως κάτωθι:
-Δ/σις Ταξιαρχίας παρά διακλάδωσιν αμαξιτής προς ΚΡΟΚΥΛΙΟΝ (Χ.9814)
-524 και 525 Τάγμα από ΑΜΦΙΣΣΗΣ και ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΝ προς ΑΓΡΙΝΙΟΝ.
-526 Τάγμα από πρωΐας 19 Μαΐου από ΚΡΟΚΥΛΙΟΝ προς ΑΓΡΙΝΙΟΝ
-Προς 133 Ολμαρχίαν 4,2 όπως κινηθή προς ΛΑΜΙΑΝ τιθεμένη διάθεσιν Ιης Μεραρχίας.
-Αναφορά προς ΓΕΣ. Ότι ενδείκνυται 597 Τάγμα προωθηθή γέφυραν ΤΕΜΠΛΑΣ ένθα παραμείνη μέχρι υπερβάσεως του υπό 42 Ταξιαρχίας μεθ’ ο μετακινηθή προς ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΝ ίνα 31 Μαΐου επιβιβαζομένη τεθή διάθεσιν 77 Ταξιαρχίας του.
-Ελήφθη 17 Μαΐου η ΑΠ 2671/4009/15-5-48 Δ/γή ΓΕΣ περί εκκαθαρίσεως ΟΘΡΥΟΣ.
Διά ταύτης καθορίζονται: Περίσχεσις από βορρά και δυσμών προς απαγόρευσιν διαφυγής προς ΠΗΛΙΟΝ και ΡΕΝΤΙΝΑΝ και ακολούθως ισχυρά ενέργεια από βορρά προς νότον επί τω σκοπώ συμπιέσεως των συμμοριτών προς Μαλιακόν Κόλπον διά την ευχερεστέραν συντριβήν των.
-Διατιθέμεναι διά επιχείρησιν δυνάμεις:
Ι Μεραρχία 3 και 51 Ταξιαρχίαι αρχικώς και από 28 Μαΐου και η 77 Ταξιαρχία
Ελαφρά Τ.Εθνοφρουράς ΔΟΜΟΚΟΥ-ΦΑΡΣΑΛΛΩΝ-ΑΛΜΥΡΟΥ
Ημέρα ενάρξεως επιχειρήσεων: ουχί βραδύτερον της 26 Μαΐου
Διάρκεια εξαήμερος
Μετά επιχείρησιν συγκέντρωσις Ι Μεραρχίας ΣΤΥΛΙΔΑ και έναρξις επιβιβάσεως από 1ης Ιουνίου προς μεταφοράν περιοχήν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και εκείθεν ΓΡΑΜΜΟΝ.
(δ) ΑΠΩΛΕΙΑΙ
Συμμοριτών νεκροί 9, συλληφθέντες 11, παραδοθέντες 20, συλληφθέντες αυτοαμυνίται 63 Σύνολον 103
Ημετέρων νεκροί 5 ων 1 αξιωματικός τραυματίαι 1 Σύνολον 6
(ε) Ο Δ/τής του Σώματος μετέβη ΑΛΑΜΑΝΑΝ και κατέθεσε στέφανον επί του μνημείου Αθανασίου Διάκου.
Ακολούθως επανακάμψας ΛΑΜΙΑΝ εκάλεσε εις σύσκεψιν Διοικητάς 71 Ταξιαρχίας και τακτικών Στρατηγείων ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ και ΠΕΛΑΣΓΙΑΣ με αντικείμενον οδηγίας προς αυτούς διά την εδραίωσιν και συνέχισιν διώξεως υπολειμμάτων συμμοριτών.
19 Μαΐου
(α) ΚΑΙΡΟΣ: Καλός
(β) Κίνησις-Συμβάντα
Συνεχίζεται εξ ολοκλήρου της ζώνης λεπτομερής έρευνα και δίωξις των υπολειμμάτων συμμοριτών
(γ) Εκδοθείσαι δ/γαί Σώματος
Προς 86 Περιοχήν
597 Τάγμα (Ι Μεραρχίας) συγκεντρωθή 30 Μαΐου ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΝ 31 Μαΐου επιβιβασθήσεται πλωτού μέσου προς μεταφοράν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
Αναφορά προς ΓΕΣ όπως:
ΔΕΡ και 86 Περιοχή ενισχυθώσιν εις επιτελείον και καταστώσιν οικονομικώς ανεξάρτητοι, καθ’ όσον λόγω αναχωρήσεως Στρατού Εκστρατείας αι διοικήσεις αύται δέον να είναι αυτάρκεις όπως ανταπεξέλθωσι εις τας πολλαπλάς των αποστολάς.
(γ) ΑΠΩΛΕΙΑΙ
Συμμοριτών νεκροί 7, παρουσιασθέντες 6 αυτοαμυνίται νεκροί 11, παραδοθέντες 13, Σύνολον 37
Άφθονα υλικά, τρόφιμα, οπλισμός-πυρομαχικά
Ημετέρων νεκροί 2, τραυματίαι 1
(δ) Διοικητής Σώματος μετέβη ΧΑΛΚΙΔΑ προς επιθεώρησιν εκεί μονάδων.
20 Μαΐου
(α) Καιρός
(β) Κινήσεις-Συμβάντα
Ουδέν άξιον λόγου. Συνεχίζεται έρευνα δίωξις.
(γ) Μεταβολαί διατάξεως
(ι) Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Σ.Δ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
-35 Ταξιαρχία περιοχήν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
-37 “ “ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
-131α Μοίρα Ορ.Πυρ/κού ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
(ιι) Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ Σ.Δ.ΛΑΜΙΑ
-77 Ταξιαρχία ΛΑΜΙΑ-ΚΑΣΤΡΙ
(δ) Εκδοθείσαι διαταγαί Σώματος
-Προς Δ/σιν Εθνοφρουράς Ρούμελης (ΔΕΡ)
Γνωρίζεται ότι κάτωθι Τάγματα Εθνοφρουράς υπάγονται υπό διαταγάς της από έναντι εκάστην εμφαινομένην ημερομηνία.
5 ΤΕ από 22 Μαΐου
ΙΙ και 25 ΤΕ από 27 Μαΐου
12, 24, 92, ΤΕ από 31 Μαΐου
7 Τάγμα Εθνοφρουράς βάσει νεωτέρας διαταγής
Αναφορά προς Υπ.Δημοσίας Τάξεως
Όπως διατάξη Ανώτερον Διοικητήν ΣΤΕΡΕΑΣ Σχην ΑΝΑΣΤΑΣΟ-ΠΟΥΛΟΝ Π. και παρουσιασθή Σώμα προς ρύθμισιν ζητημάτων εγκαταστάσεως σταθμών και αποσπασμάτων Χωρ/κής διά την εδραίωσιν της περιοχής.
(ε) ΑΠΩΛΕΙΑΙ
Συμμοριτών νεκροί 3, συλληφ. 3, παραδοθέντες 8.
Αυτοαμυνίται νεκροί 3, συλληφθέντες 24 Σύνολον 41
Ημετέρων μηδέν
(στ) Διοικητής Σώματος επισκέφθη τμήματα περιοχήν ΛΕΒΑΔΕΙΑ -ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ
21 ΜΑΪΟΥ
(α) Καιρός. Καλός
(β) Μεταβολαί διατάξεως
-502 Τάγμα ΛΑΜΙΑΝ
Ολμαρχία 133 ΜΠΠ 4,2 ΛΑΜΙΑΝ
-77 Ταξιαρχία συν 105 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ
612 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
-71 Ταξιαρχία 602 Τάγμα περιοχή (Χ.8457)
-613 Τάγμα (Χ.9761) (Χ.9492) – (Χ.8457)
-Α΄ ΜΟΚ Τατραλοχία ΖΕΙΡΙΚΙΑ Τετραλοχία ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
-Β΄ ΜΟΚ ΛΟΓΓΙΣΤΗ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
(γ) Κινήσεις-Συμβάντα
-Συνεχίζονται έρευναι περιοχής άνευ σοβαρών συμβάντων.
(δ) Εκδοθείσαι δ/γαί Σώματος
-Προς ΔΕΡ, 82, 86 Περιοχαί
“Τάγματα Εθνοφρουράς συμπληρώσωσι επιτευχθέν έργον ΧΑΡΑΥΓΗΣ διά διαρκής κινήσεως και καταδιώξεως. Συνδεδιασμέναι ενέργειαι ιδία νυκτεριναί ενέδραι περίπολοι, αποτελέσωσι νέον δόγμα.
Ευρεία χρησιμοποίησις ΜΑΥ και Χωρ/κής. Ανά πενθήμερον υποβάλλεται Σ.Σ., συνοπτική έκθεσις κινήσεων, ενεργειών και αποτελεσμάτων.”
-Προς 86 Περιοχήν
-Κατά επιχείρησιν ΑΓΡΑΦΩΝ 71 Ταξιαρχία καταλάβη από ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ μέχρι ΦΡΑΓΚΙΣΤΗΣ ελέγχουσα διαβάσεις. Η 86 Περιοχή να φράξη γεφύρας ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ-ΤΡΙΚΛΙΝΟΥ και διάβασιν ΑΓΑΛΙΑΝΟΥ. Πραγματοποίησις διατάξεων μέχρις εσπέρας 23 Μαΐου.
-Προς Επιτελάρχην Δυνάμεων Καταδρομών εις απάντησιν αναφοράς του περί κοπώσεως ΜΟΚ.
“Σώμα Στρατού διαφωνεί προς εκφραζομένην γνώμην Επιτελάρχου Δ.Κ περί κοπώσεως Αξκών και οπλιτών. Κατά ΧΑΡΑΥΓΗ αι αποστολαί Μοιρών Καταδρομών κατά το πλείστον ήσαν στατικαί εν αντιθέσει προς τας των ΙΧης και Χης Μεραρχιών αίτινες ουδεμίαν αίτησιν αναπαύσεως υπέβαλον”.
(ε) Απώλειαι
-Συμμοριτών
Συλληφθέντες 3
-Ημετέρων μηδέν
(στ) Ο Δ/τής Σώματος επισκέφθη και επιθεώρησε 52 Τάγματα Εθνοφρουράς εις ΚΑΛΑΠΟΔΙ (ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ)
22 ΜΑΪΟΥ
(α) Συμβάντα
-Ουδέν αξιόλογον προπαρασκευή επιχειρήσεως κατά ΟΘΡΥΟΣ
(β) Μεταβολαί διατάξεως
71 Ταξιαρχία Σ.Δ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
602 Τάγμα εις (Χ.7362) – (7061)
613 “ Περιοχήν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ με λόχον ΛΑΣΠΗΝ
630 “ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ – ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ με λόχον (Χ.8762)
86 Περιοχή
-Ουλαμός Πεδ.Πυρ/κού από ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ εις ΑΓΡΙΝΙΟΝ.
-Α΄ ΜΟΚ: 4 λόχοι ΖΕΙΡΙΚΙΑ 4 Λόχοι ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ
-Β΄ ΜΟΚ ΛΟΓΓΙΣΤΗ – ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
(γ) Διαταγαί Σώματος Στρατού:
-Προς Α8/Α΄ΣΣ
105 Συντ/μα Πεδ. Πυρ/κού μείον μοίρα επιβιβασθή ΑΓΙΑΝ ΜΑΡΙΝΑ 26 Μαΐου.
-Προς 82 Περιοχήν
-Α΄ ΜΟΚ από αφίξεως ζώνην 82 περιοχής υπάγεται τακτικώς υπό ταύτην.
Τετραλοχία ΣΕΕΜΑΝ εκκαθαρίση ΕΛΙΚΩΝΑ. Ετέρα τετραλοχία με έδραν ΕΠΤΑΛΟΦΟΝ εκκαθαρίση ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ. Ουδεμία στατική αποστολή επιτρέπεται.
(δ) Απώλειαι
-Ημετέρων μηδέν
-Συμμοριτών παραδοθέντες 4
23 Μαΐου
(α) Καιρός: Καλός
(β) Συμβάντα-Ενέργειαι
-Συνεχίζονται έρευναι και δίωξις υπολειμμάτων και αποκαθίσταται προοδευτικώς η ασφάλεια και ησυχία εν τη περιοχή.
(γ) Μεταβολαί διατάξεως
Ι Μεραρχία. Λήψις διατάξεως διά επιχείρησιν ΟΘΡΥΟΣ
-51 Ταξιαρχία συνεκεντρώθη περιοχήν ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΜΟΣΧΟΧΩΡΙ – ΚΑΜΜΕΝΑ ΒΟΥΡΛΑ.
-3 Ταξιαρχία: Σ.Δ. ΛΑΜΙΑ με 503 Τ.ΔΡΑΧΜΑΝΑΓΑ, 501 Τ. ΔΟΜΟΚΟΣ 502 Τ. ΛΑΜΙΑ
-Πυρ/χία συν ουλαμός 105 ΛΑΜΙΑ
(δ) Εκδοθείσαι διαταγαί Σώματος
-Προς ΔΕΡ-82-86 Περιοχαί
“ΡΟΥΜΕΛΗ σας παρεδόθη ελευθέρα. Ζήτημα τιμής εξασφαλίσητε ελευθερίαν ταύτην. Γνωρίζετε κατευθύνσεις μου. Όλοι να κινήσθε.
Απαγορεύω άλλην κατεύθυνσιν”

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

-Προς Α΄ ΜΟΚ
“Συγχαίρω δι’ αρίστην εντύπωσιν ην απεκόμισα εξ επιθεωρήσεως της Μοίρας.

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

(ε) Απώλειαι
Συμμοριτών νεκροί 3, συλληφθέντες 5, συλληφθέντες αυτοαμυνίτες 12, περισυνελέγησαν 33 παιδιά περιοχήν ορεινής Ναυπακτίας ανήκοντα κατά το πλείστον συμμοριακάς οικογενείας.
(στ) Ο Δ/τής Σώματος επισκέφθη εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ Χ Μεραρχίαν και 71 Ταξιαρχίαν.
24 Μαΐου
(α) Καιρός. Καλός
(β) Μεταβολαί διατάξεως
-Χ Μεραρχία (35 και 37 Ταξιαρχίαι) και η 42 Ταξιαρχία υπήχθησαν από σήμερον υπό Β΄ΣΣ διά επιχειρήσεως ΑΓΡΑΦΩΝ – ΑΧΕΛΩΟΥ.
-Συνεχίζονται μετακινήσεις Μονάδων προς λήψιν διατάξεως διά επιχειρήσεως ΟΘΡΥΟΣ.
(γ) Απώλειαι:
-Συμμοριτών νεκροί 1, συλληφθέντες 6
-Ημετέρων μηδέν
25 Μαΐου
(α) Καιρός Καλός
(β) Συμβάντα-Ενέργειαι
-Συνεχίζεται εξερεύνησις
-Συνεχίζονται μετακινήσεις τμημάτων Ι Μεραρχίας προς λήψιν διατάξεως διά επιχείρησιν ΟΘΡΥΟΣ.
(γ) Εκδοθείσαι διαταγαί Σώματος.
Προς Χ Μεραρχίαν
“Μοι επροξένησε εξαιρετική ευχαρίστησιν η όλη εικών πειθαρχίας και ηθικού Μεραρχίας. Εμφάνισις απόδοσις καλλίστη. Σας συγχαίρω άλλη μια φορά και σας εύχομαι καλήν τύχη ήτις πάντοτε να ακολουθή Μεραρχίαν υπό εύστροφον και γονιμοποιόν Διοικητήν.

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

(δ) Απώλειαι
Συμμοριτών νεκροί 2, παραδοθέντες 7, αυτοαμυνίται νεκροί 5, συλληφθέντες 12 Σύνολον 26
-Ημετέρων μηδέν

26 ΜΑΪΟΥ
(α) Καιρός Καλός
(β) Μεταβολαί διατάξεως
(ι) Ι Μεραρχία Σ.Δ. ΛΑΜΙΑ
51 Ταξιαρχία Σ.Δ. ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ
-592 Τάγμα (Υ.5182) – (Υ.5381) – (5781) – (8060)
-615 “ (Υ.4883) – (4982) – (4582) – (4182)
-620 “ (Υ.3682) – (3883) – (3981) – (4183)
3 Ταξιαρχία Σ.Δ.Υ2677
-501 (Υ.2974) – (Υ.3176) – (Υ.3071)
-502 (Υ.3078) – (3579) – (3678)
-503 (Υ.3267) – (3469) – (3463)
(ιι) 105 ΣΠ Πυρ/κού (μείον Μοίρα) εξήλθον της ζώνης του Σώματος κινούμενα προς Β΄ΣΣ.
-102 ΣΠ Πυρ/κού (μείον Μοίρα) εξήλθον της ζώνης του Σώματος κινούμενα προς Β΄ΣΣ.
-Β΄ Κλιμάκια 3 και 51 Ταξιαρχιών επεβιβάσθησαν ΣΤΥΛΙΔΑ προοριζόμενα διά ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
(γ) Διαταγαί Σώματος Στρατού
-Προς Ι Μεραρχίαν
133α ολμαρχία παραμείνει ΛΑΜΙΑΝ προς συμπλήρωσιν ελλείψεών της. Κινηθή προς ΤΡΙΚΚΑΛΑ βάσει νεωτέρας διαταγής Σώματος.
(δ) Απώλειαι: Συμμορίται νεκροί 2, συλληφθέντες αυτοαμυνίται 9.
Ημετέρων μηδέν
(ε) Ήρξατο από πρωΐας σήμερον η επιχείρησις ΟΘΡΥΟΣ, τερματισθείσης της επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗΣ.
7. ΚΡΙΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
(α) ΣΧΕΔΙΟΝ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ι) Το αρχικόν σχέδιον ενεργείας “ΧΑΡΑΥΓΗΣ” εξεπονήθη εις τας γενικάς του γραμμάς υπό του ΓΕΣ και συνίστατο εις ενέργειαν διά του όγκου των δυνάμεων από βορρά και ΒΔ επί των γενικών κατευθύνσεων:
-ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΓΚΙΩΝΑ και
-ΣΠΕΡΧΕΙΑΣ – ΓΟΥΛΙΝΑΣ – ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ ΓΚΙΩΝΑ με
-Ταυτόχρονον σταθεράν απόφραξιν του ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ από βορρά ανατολών και νότου προς τον σκοπόν απωθήσεως των Κ.Σ από βορρά και δυσμών προς τον χώρον μεταξύ ΟΙΤΗΣ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ – ΓΚΙΩΝΑΣ, όπου να επιζητηθή η συντριβή των.
(ιι) Ανεξαρτήτως της πληρότητος του καθορισθέντος υπό του ΓΕΣ ελιγμού, το Σ.Σ. φρονεί, ότι εις μιαν επιχείρησιν ως η της ΡΟΥΜΕΛΗΣ, εδαφικώς, τακτικώς και στρατηγικώς ανεξάρτητον, μη επιβάλλοντας ουδένα συνδιασμόν Στρατηγικών κατευθύνσεων και ενεργειών με έτερον Σώμα Στρατού ή Μεγάλη Μονάδα, θα επιβάλλετο να δοθώσι εις το Α΄ΣΣ σαφώς η αποστολή του και τα διατιθέμενα μέσα και ν’ αφεθή εις τούτο η ευθύνη του καταρτισμού του Σχεδίου Επιχειρήσεων, άνευ επιφυλάξεων και περιορισμών.
-Νομίζομεν ότι αποτελεί βασικήν αρχήν του πολέμου ότι ο υπεύθυνος των επιχειρήσεων δηλαδή ο Δ/τής του Α΄ΣΣ εν προκειμένω να έχη και την πρωτοβουλίαν της συντάξεως του Σχεδίου του και συνεπώς την απαραίτητον επί την επιτυχίαν και ορθότητα τούτου Π Ι Σ Τ Ι Ν.
-Εις το Σχέδιον τούτο του ΓΕΣ μίαν διαφορά γνώμης υπέβαλεν το Σ.Σ. Όσον αφορά την στατικήν επί μακρόν χρόνον απόφραξιν του ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ υπό της Ι Μεραρχίας.
-Το Σ.Σ. είχεν την γνώμην ότι η αποστολή της Ι Μεραρχίας έδει να είναι ενεργητικωτέρα κατά ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ διότι εκ πείρας εγνώριζε, ότι ουδέν στατικόν φράγμα είναι αδιάβατον από τους συμμορίτας, πλην της περιπτώσεως διαθέσεως σοβαροτάτων δυνάμεων διά το φράγμα (κατά τάγμα 1500 μ.), αίτινες όμως εν προκειμένω δεν υπήρχον. Η πρότασις αύτη δεν εγένετο αποδεκτή, αλλά οι φόβοι του Σ.Σ. επαλήθευσαν διότι άνω των 400 ΚΣ διήλθον διά της Ι Μεραρχίας προς ΕΛΙΚΩΝΑ, χωρίς βεβαίως να διασωθώσι τελικώς, αλλά επιβράδυναν όμως το τέρμα των επιχειρήσεων τουλάχιστον επί 10ήμερον, διότι εχρειάσθη αναστροφή δυνάμεων διά την συντριβήν των.
-Ο συνδιασμός δημιουργίας πολλών φραγμάτων διά μεγάλης κατά βάθος κλιμακώσεως των δυνάμεων, με επιθετικήν ταυτοχρόνως ενέργειαν προς το εσωτερικόν του εχθρού θεωρείται ο καλλίτερος τρόπος ενεργείας διότι αφαιρεί την πρωτοβουλίαν από τους συμμορίτας, φέρει σύγχυσιν εις τούτους και προ παντός δεν τους επιτρέπει να αναγνωρίσωσι εκ των προτέρων τα κενά μιας στατικής αμυντικής διατάξεως και την νύκτα διά μέσου τούτων να διαφεύγωσι.

(ιι) Σχέδιον ενεργείας Α΄ΣΣ

Ως εμφαίνεται εις την διαταγήν του επιχειρήσεων το Σ.Σ. έθεσε ως βασικήν προϋπόθεσιν της επιτυχίας, την λήψιν όλων εκείνων των μέτρων, διά των οποίων θα απηγόρευε όπωσδήποτε την διαφυγήν των συμμοριτών βορείως του ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤ. και ΒΔ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ διά των οδεύσεων μεταξύ όρους ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΒΙΝΙΑΝΗΣ – ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ. Αν τούτο επιτυγχάνετο η εξόντωσις των συμμοριτών της ΡΟΥΜΕΛΗΣ θα ήτο ζήτημα χρόνου.
Εγνώριζε το Σ.Σ. ότι πρόθεσις των συμμοριτών, αντιληφθέντων τον όγκο των δυνάμεών μας, ήτο η οπωσδήποτε εν ευθέτω χρόνω διαφυγή διά μέσου της διατάξεώς μας προς χώρους κενούς στρατευμάτων, το μεν ίνα αποφύγωσι την συντριβήν, το δε όπως παρενοχλώσι τα νώτα και τας συγκοινωνίας των ενεργούντων κατά ΡΟΥΜΕΛΗΣ δυνάμεων και αναγκάσωσι ταύτα εις διασποράν και αλλαγή των σχεδίων των.
-Προς επιτυχίαν του άνω βασικού σκοπού το Σ.Σ. έλαβε κάτωθι μέτρα.
(ια) Καθώρισε εις τας από βορρά και ΒΔ κινουμένας Μεραρχίας όπως κλιμακώσωσι ευρέως κατά βάθος τας δυνάμεις των δημιουργώσαι τρία κλιμάκια απέχοντα αλλήλων κατά ένα σταθμόν πορείας ώστε οι συμμορίται να μη είναι δυνατόν να διαφύγωσι το σύνολον της διατάξεώς μας διά μιας νυκτερινής πορείας.
(ιβ) Εκτός των άνω κινητών φραγμάτων εδημιούργησε και σταθερόν τοιούτον (απόσπασμα ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ) κατά μήκος της αμαξιτής από ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ μέχρι ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ, αφ’ ενός μεν ίνα απαλλάξη τας επιτιθεμένας μονάδας από την μέριμναν ασφαλείας των νώτων και συγκοινωνιών των, αφ’ ετέρου δε όπως έχη και έτερον σταθερόν φράγμα προς απαγόρευσιν διαφυγής των συμμοριτών προς βορράν.
(ιγ) Εις την επικίνδυνον κατεύθυνσιν διαφυγής των ΚΣ μεταξύ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ ΒΙΝΙΑΝΗΣ διέθεσε εγκαίρως επαρκώς δυνάμεις ήτοι:
Α΄ και Β΄ Μοίραι Καταδρομών, 630 Τ.Π., 7 Τάγμα Εθνοφρουράς.
(ιδ) Εις την περιοχήν μεταξύ ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ ωργάνωσε ιδιαιτέραν Δ/σιν υπό τον Υπτγον ΚΕΤΣΕΑΝ με δυνάμεις 86 περιοχής προς τον σκοπόν όπως φράξη τας εκεί διαβάσεις και όπως συν τη προόδω κινήσεως της ΙΧ Μεραρχίας αναλαμβάνη διαδοχικώς την εδραίωσιν και εκκαθάρισιν εκ των υπολειμμάτων, της εκκαθαριζομένης υπό ΙΧ ζώνης.
(ιε) Καθώρισε γραμμάς συντονισμού μεταξύ των μονάδων και ερύθμισε σχολαστικώς το ζήτημα του συνδέσμου μεταξύ των ιδία εις γραμμάς διαχωρισμού των ορίων των, ώστε ν’ αποφύγη οπωσδήποτε αποκόλλησιν τούτων και δημιουργίαν κενών, δι’ ων θα ηδύνατο να διαφύγωση οι συμμορίται.
(ιστ) Εκράτησε δι’ εαυτό την καθημερινήν διεύθυνσιν του αγώνος, ίνα συντονίζη τας πολλαπλάς κατευθύνσεις επί ολοκλήρου κύκλου, οίον εδημιούργει η περίμετρος 350 χιλιομέτρων περίπου του θεάτρου επιχειρήσεων, προς αποφυγήν των εν προηγουμένη παραγράφω σφαλμάτων και εχαλυναγώγη διαρκής προσπαθείας ενίων διοικήσεων παρασυρομένων προς ταχυτέραν κίνησιν.
(ιζ) Καθ’ όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων βασικός σκοπός του Σώματος παρέμενε, εκτός της οπωσδήποτε απαγορεύσεως της διαφυγής των συμμοριτών προς βορράν και ΒΔ και η διαρκής απώθησις τούτων προς το τρίγωνον καταστροφής, ήτοι προς τον χώρον σφαγείου όπως ονομάσθη μεταξύ ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ – ΟΙΤΗΣ – ΓΚΙΩΝΑΣ, σκοπός όστις επιτεύχθη πλήρως διότι πράγματι η τελική συντριβή των συμμοριτών εις το τρίγωνον τούτο επιτεύχθη.

(β) ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ

-Η Διεύθυνσις του αγώνος εις μίαν εδαφικήν ζώνην τόσον ευρείαν, 350 χιλ.περίμετρος εις ένα έδαφος τόσον τραχύ, διακεκομμένον και δασώδες όπου ο εχθρός δύναται ευκολώτατα να κρύπτεται και να διαφύγη και με ένα εχθρό αποφασισμένον εκ των προτέρων να αποφύγη την μάχην και να διαφύγη οπωσδήποτε, γνώστης δε και των ελαχίστων πληροφοριών του εδάφους εκ της μακράς εις αυτό παραμονής του, παρουσιάζεται εξαιρετικά δύσκολος και απαιτεί ικανότητες ευκάμπτων, δραστηριωτάτων και προβλεπτικών εγκεφάλων μεγάλης εκτάσεως.
-Η έλλειψις τηλεφωνικής επικοινωνίας ιδία με την ΙΧ Μεραρχίαν και η χρήσις κατά κανόνα μόνον ασυρμάτου με όλα τα γνωστά μειονεκτήματα της βραδύτητος, λόγω κρυπτογραφήσεως και αποκρυπτογραφήσεως του συνόλου σχεδόν των σημάτων επιχειρήσεων, καθίστα το πρόβλημα της διευθύνσεως του αγώνα ακόμη δυσκολώτερον.
-Η μάχη της ΡΟΥΜΕΛΗΣ δεν μοιάζει με ένα συνήθη αγώνα επιθέσεως κατά εχθρού σαφώς προσδιορισμένου και αποφασισμένου να αμυνθή μιας τοποθεσίας ισχυράς ή μη ωργανωμένης, γνωστής συνεπώς εις τον επιτιθέμενον όπου και αι προβλέψεις είναι δυναταί και η πρωτοβουλία των υφισταμένων κλιμακίων λύει πλήθος τακτικών προβλημάτων και απαλλάσει σχετικώς την Ανωτέραν Διοίκησιν της στενωτάτης παρακολουθήσεως του αγώνα.
-Εις το κυκλικόν τούτο θέατρον των επιχειρήσεων των 350 περίπου χιλιομέτρων περιμέτρου, όπου αναπηδούν δεκάδες κατευθύνσεων προς απόφραξιν ή επιθετικήν χρησιμοποίησιν, απαιτείται στεγνός συντονισμός κατευθύνσεων, βάθους και καταληπτέων γραμμών, περιορισμός της πρωτοβουλίας των υφισταμένων και στενή παρακολούθησις κινήσεων εχθρού και ημετέρων εις πάσαν στιγμήν ίνα καθίσταται εγκαίρως δυνατή η αλλαγή κατευθύνσεων η αναπροσαρμογή της διατάξεως και πολλάκις η αναστροφή ταύτης, προς ταχύν εγκλωβισμόν των τυχόν διαφυγόντων εκ της διατάξεως των πρώτων κλιμακίων, μεταξύ των καταβάθος κλιμακομένων δυνάμεων δευτέρων και τρίτων κλιμακίων.
-Το Σ.Σ. κατώρθωσε να διατηρήση από αρχής μέχρι τέλους των επιχειρήσεων την στενήν διεύθυνσιν και τον έλεγχον του αγώνος διά των οποίων κατώρθωνε να λαμβάνη και κοινοποιή επικαίρως τας αποφάσεις του προς εκτέλεσιν και ούτω οι συμμορίται παρά τας προσπαθείας των δεν κατώρθωναν ν’ αποφύγουν τα θανάσιμα πλήγματα των μονάδων του Σώματος.
-Πλείστα ζητήματα ελύοντο διά της καθημερινής σχεδόν προσωπικής επαφής του Δ/τού του Σώματος με τους υπευθύνους Μεράρχους πλην της ΙΧ Μεραρχίας, εις ην λόγω του εδάφους και της εκκέντρου θέσεώς της δεν ήτο δυνατή η προσωπική επαφή. διά τον λόγον τούτο ειδικώς προς ταύτην εγένετο ευρεία χρήσις εκτός των διαταγών και οδηγιών επιχειρήσεων.

(γ) ΒΑΘΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ

Πάντοτε το βάθος της διατάξεως και συνεπώς της υπάρξεως πολλών εφεδρειών αποτελεί αρχήν δι’ όλα τα είδη του αγώνος. Ειδικώτερον όμως διά τον ιδιάζοντα αγώνα της ΧΑΡΑΥΓΗΣ το βάθος της διατάξεως αποτελεί ζωτικήν ανάγκην διά την επιτυχίαν, διά τους κάτωθι λόγους.
(ι) Αποκλείει εις τους συμμορίτας την πληροφορίαν επί της ακριβούς διατάξεως των δυνάμεών μας και συνεπώς την εύκολον διαφυγήν. Αν κατωρθώνουν κατά την διάρκειαν της ημέρας ν’ αντιληφθούν την περίπου διάταξιν του Α΄Κλιμακίου, δεν γνωρίζουν όμως τι γίνεται εις τα Β΄και Γ΄Κλιμάκια και ούτω διερχόμενοι ευχερώς την Α΄Γραμμήν, υφίστανται πλήρη αιφνιδιασμόν, από απόψεως πληροφοριών, εισερχόμενοι εις το εσωτερικόν της διατάξεώς μας και γίνονται ευκολώτερον ευπρόσβλητοι.
(ιι) Αν λείψη το μέγα βάθος εν τη διατάξει και περιορισθώμεν εις ένα μόνο Κλιμάκιον μάχης οι συμμορίται διερχόμενοι τούτο ευρίσκονται εις κενόν χώρον και με την ευελιξίαν ήτις τους διακρίνει διαφεύγουν οριστικώς αναστροφή δε των δυνάμεών μας και πάλιν εις ουδέν δύναται να ωφελήση διότι ουδέποτε φθάσαμεν τους συμμορίτας ακολουθούντες τούτους κατά πόδας.
Αν δε ως συνήθως συμβαίνει, δεν έχομεν εγκαίρως την πληροφορία διαφυγής των και την λάβομεν την επομένην, τότε οι συμμορίται έχουν απομακρυνθεί κατά δυο και τρεις σταθμούς πορείας και συνεπώς έχουν οριστικώς διαφύγει.
Ουδέποτε θα επήρχετο η συντριβή των και εις τας δυο σοβαράς συγκρούσεις της ΓΚΙΩΝΑΣ αν δεν υπήρχον κλιμακωμένα τα οπίσω τα τμήματα Β΄ και Γ΄γραμμής.
Ως γνωστόν οι συμμορίται διέφυγον εκ των τμημάτων της Α΄Γραμμής κατά ένα περίπου σταθμόν πορείας. Όταν όμως απεκαλύφθησαν περί το ΟΙΝΟΧΩΡΙ και τα βόρεια κράσπεδα της ΓΚΙΩΝΑΣ ευρίσκοντο ακόμη εντός της ημετέρας διατάξεως Β΄και Γ΄κλιμακίων και ούτω κατέστη δυνατή η εκ διαφόρων διευθύνσεων σύγκλισις των ημετέρων δυνάμεων, σχεδόν κυκλικώς, ο εγκλωβισμός, η προσβολή και τελικώς η οριστική συντριβή των.
(ιιι) Πρέπει, συνεπώς ν’ αποτελέση βασικήν αρχήν η ευρεία κατά βάθος κλιμάκωσις των δυνάμεων, οσάκις βασική πρόθεσις των συμμοριτών είναι η αποφυγή του αγώνος και η διαφυγή, έστω και αν εξασθενίσωμεν ουσιωδώς τας δυνάμεις Α΄ Κλιμακίου.

(δ) ΡΥΘΜΟΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

(ι) Εις τον εξεταζόμενον αγώνα της ΧΑΡΑΥΓΗΣ ουδεμία σημασία έχει και αντιθέτως αποτελεί σοβαρόν σφάλμα, η επιδείωξις ταχείας καταλήψεως εδαφικών γραμμών. Οσοδήποτε αν αύται αποτελούσι ζωτικούς χώρους, διότι δεν πρόκειται επ’ αυτών ν’ αμυνθώσι οι συμμορίται ουδέ καταλαμβανόμενοι ασκούν επίδρασιν, ως συμβαίνει εις άλλας περιπτώσεις αγώνος, επί του συνόλου των επιχειρήσεων.
Διά τον λόγον αυτόν το Σώμα Στρατού καθώρισεν εις τας οδηγίας επιχειρήσεως βραδυτάτην κίνησιν λεπτομερή και εντατικήν έρευνα, βαθείαν κλιμάκωσιν και απόφραξιν ιδία κατά την νύκτα όλων των διαβάσεων και επεζήτησε την ταχύτητα μόνον όταν ενετοπίζετο ο εχθρός και ηγγιστρούτο και εις την περίπτωσιν ταύτην την επέβαλε κεραυνοβόλον και εξ όλων των κατευθύνσεων και επέτυχε εντός ελαχίστου χρόνου την συντριβήν.
Διά να χαλιναγωγή τον ρυθμόν κινήσεως το Σ.Σ. καθώρισε ως εμφαίνεται εν τω σχεδίω επιχειρήσεών του, τας γραμμάς συντονισμού, ουχί ως τοιαύτας αντικειμενικών σκοπών, αλλά ως αφετηρίας, από τας οποίας την κίνησιν ερρύθμιζε το Σ.Σ., βάσει κινήσεων και αντιδράσεων των συμμοριτών.

(ε) ΔΙΑΤΕΘΕΙΣ διά ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΡΟΝΟΣ

(ι) Τας επιχειρήσεις του έτους 1947 διά τας οποίας διετέθησαν επαρκείς δυνάμεις και μέσα τας εχαρακτήριζε ένα μεγάλο μειονέκτημα και το σοβαρόν τούτο σφάλμα ήτο ο προθεσμιακός χαρακτήρ των.
Το περισυνόν σχέδιον επιχειρήσεων πάλιν κατά ΡΟΥΜΕΛΗΣ καθώριζε 5θήμερον εις τον ΕΛΙΚΩΝΑ, εβδομάδα εις τον ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ-ΓΚΙΩΝΑΝ και μετά τριήμερον ανάπαυσιν μετακίνησιν των δυνάμεων βορείως ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ εις άλλας ζώνας.
Το αποτέλεσμα υπήρξε η καταπόνησις των δυνάμεών μας άνευ ουδεμιάς αποδόσεως.
Ουδεμία φθορά υπέστησαν οι συμμορίται αντιθέτως μας εδημιούργησαν σοβαράν τοιαύτην, διότι όλαι αι Διοικήσεις δεν ερρύθμιζον τας κινήσεις των με βάσιν την συντριβήν του εχθρού, αλλά με βάσιν την εντός του ταχθέντος χρόνου κίνησιν διά των ορεινών όγκων.
(ιι) Ο διατεθείς διά την ΧΑΡΑΥΓΗ χρόνος υπήρξε άνευ περιορισμών και ως περιορισμός ετίθετο μόνον η συντριβή των συμμοριτών.
Δεν υπερέβη βεβαίως τον μήνα (15 Απριλίου με 15 Μαΐου) αλλά οπωσδήποτε δεν εξήσκει τυραννικήν επίδρασιν επί των αποφάσεων των ανωτέρω Δ/σεων.
Υπήρξε συνεπώς η απόφασις αύτη του ΓΕΣ, ευρέων χρονικών περιθωρίων, βασικός παράγων διά την επιχείρησιν.
(ιιι) Η παράτασις του χρόνου των επιχειρήσεων εν συνδιασμώ με μια αδιάκοπον δίωξιν, απεδείχθησαν οι μεγαλύτεροι εχθροί του συμμοριτισμού.
Οι συμμορίται οσάκις ο χρόνος διώξεώς των είναι βραχύς (εβδομάς-10ήμερον) κατωρθώνουν να υπερβάλουν τας δυσκολίας, της πείνης των κακουχιών, της εξαντλήσεως.
Παρερχομένη όμως του 10ημέρου αρχίζει η κατάπτωσις, η εξάντλησις, η αποθάρυνσις και συνεπώς καθίστανται ωριμότεροι προς συντριβήν.
Τούτο ετηρήθη μαθηματικώς εις την ΧΑΡΑΥΓΗΝ και τα κύρια κτυπήματα εδόθησαν μετά το πρώτον 15θήμερον του αγώνος, οπότε είχον καταστή λόγω της συνεχούς διώξεως ανίκανοι προς αντίδρασιν.
(στ) ΚΑΙΡΟΣ: Απεδείχθη ότι εις επιχειρήσεις ως της ΧΑΡΑΥΓΗΣ όπου ο εχθρός απέφευγε συστηματικώς τον αγώνα, η κακοκαιρία και προ παντός η χιών υπήρξαν ιδικός μας σύμμαχος, παρά και των ημετέρων τμημάτων τας ταλαιπωρίας. Η χιών καθιστά νεκρά ωρισμένα εδαφικά διαμερίσματα (ως αι κορυφαί της ΓΚΙΩΝΑΣ-ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ-ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ) και περιορίζει συνεπώς τον τεράστιον εδαφικόν χώρον επί του οποίου δύνανται να ελίσσωνται οι συμμορίται.
Επιδρά περισσότερον επί της σωματικής αντοχής των συμμοριτών, στερουμένων ιματισμού, υποδήσεως και τροφών, τους παραλύει το ηθικόν και την διάθεσιν προς αντίστασιν και γενικώς αντίδρασιν. Τους καθιστά ράκη και ως τοιαύτα παραδόθησαν εις μιαν διμοιρίαν του 613 Τάγματος Ανχου ΜΑΝΕΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ εις την μεγάλην ΣΙΑΡΑΝ της ΓΚΙΩΝΑΣ άνω των 200 συμμοριτών, οίτινες υπό άλλας περιπτώσεις θα συνέτριβεν οριστικώς την διμοιρίαν.
(ζ) ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑΙ διά ΧΑΡΑΥΓΗΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
(ι) Ο υπολογισμός των απαιτουμένων δυνάμεων διά την περίπτωσιν ΧΑΡΑΥΓΗΣ δεν πρέπει να εξαρτάται από τον παράγοντα εχθρόν μόνον. Αν μόνον αυτό ληφθή υπ’ όψει ως συμβαίνει εις κανονικάς επιχειρήσεις με εχθρόν μη υπερβαίνοντα τας 2000 μαχίμους μια Μεραρχία ίσως ήτο επαρκής.
-Η περίπτωσις ΧΑΡΑΥΓΗΣ έπρεπε να εξετασθή από απόψεως απαιτουμένων δυνάμεων, συναρτήσει των παραγόντων εχθρός και έδαφος και κυρίως του τελευταίου.
-Ο μεγαλύτερος εχθρός εις την επιχείρησιν ΧΑΡΑΥΓΗ υπήρξε το έδαφος και ως μορφή και ως έκτασις.
-Ως έκτασις ανεφέρθη ανωτέρω, 350 χιλ.περίμετρος. Ως μορφή η απαρίθμησις μόνον των ορεινών όγκων (ΕΛΙΚΩΝ – ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ -ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΟΙΤΗ – ΓΚΙΩΝΑ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΟΞΥΑ απρόσιτα κατσάβραχα της ορεινής Ναυπακτίας – ΧΕΛΙΔΩΝ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ) μας δίδει τας τεραστίας δυσκολίας και συνεπώς το μέτρον εκτιμήσεως των απαιτουμένων δυνάμεων.
(ιι) Διετέθησαν διά την επιχείρησιν ΧΑΡΑΥΓΗ δυνάμεις υπερβαίνουσαι κατά τι με τα Τάγματα Εθνοφρουράς τας τέσσαρας Μεραρχίας.
-Μια επιπολαία εξέτασις εδάφους και ιδιοτήτων και προθέσεων συμμοριτών παρουσιάζει τον όγκον των διατεθέντων στρατευμάτων επιβλητικόν και συντριπτικώς υπερέχοντα του αντιπάλου. Μια όμως επιστημονική εκτίμησις της καταστάσεως και ιδία του εδάφους παρουσιάζει τας διατεθείσας δυνάμεις, παρά τον επιβλητικόν των όγκον απλώς επαρκείς.
-Ως τοιαύτας τας εχαρακτήρισε το υπεύθυνον Σώμα Στρατού και ως τοιαύτας τας εζύγισε εις την πλάστιγγα των δυνατοτήτων, εχρειάσθη δε κατά την διεξαγωγήν των επιχειρήσεων μεγάλη δεξιοτεχνία χειρισμών, διά να καταστώσι πράγματι επαρκείς αι διατεθείσαι δυνάμεις διά την ΧΑΡΑΥΓΗ.
(ιιι) Συμπεράσματα: ΠΡΟΣΟΧΗ εις την εκτίμησιν των απαιτουμένων δυνάμεων εις παρομοίας επιχειρήσεις εάν δεν θέλωμεν οι αγώνες να έχουν ως αποτέλεσμα την αποκαρδίωσιν των μαρτύρων εκτελεστών από τους οποίους συνήθως ζητούνται, από αδαείς, συνήθως ευθύναι διότι διέφυγον εκ των γραμμών των οι συμμορίται.
-Αν λάβωμεν υπ’ όψιν τον παλαιόν κανονισμόν ασκήσεων Πεζικού έχοντα πλήρη ισχύν και σήμερον όστις καθώριζε 1500 μέτρα εις το Τάγμα κατά την προσπέλασιν και λήψιν επαφής και διαπιστώσωμεν διά τον υπ’ όψιν αγώνα την δυνατότητα ερεύνης και αποφράξεως του Τάγματος εις 3000 μέτρα, πέραν των οποίων δεν δυνάμεθα να ζητώμεν ευθύνη διατί διέφυγαν οι ΚΣ, τότε με ενεργόν μέτωπον ΧΑΡΑΥΓΗΣ 250 χιλιομέτρων θα εύρωμεν προχείρως ότι απαιτούνται 83 Τάγματα.
Το Σ.Σ. διέθεσε 26 Τάγματα Στρατού, 2 καταδρομών, 16 τάγματα εθνοφρουράς, 1 χωροφυλακής και 1 ασφαλείας συγκοινωνιών ήτοι σύνολον 46 ταγμάτων, πλείστα των οποίων είχεν αναλάβει ασφάλειαν κατωκημένων χώρων και συγκοινωνιών, εκτός του κυρίου θεάτρου επιχειρήσεων, τότε έχει προχείρως μιαν εικόνα των απαιτουμένων δυνάμεων. Χρειάζεται συνεπώς πληθωρισμός δυνάμεων διά τον ειδικόν τούτο κατά των συμμοριτών αγώνα.
(η) ΑΝΤΙΠΕΡΙΣΠΑΣΜΟΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ.
-Απεδείχθη ότι οι συμμορίται οσάκις δημιουργείται εις αυτούς δύσκολος κατάστασις συντριβής των καταφεύγουν πάντοτε διά δυνάμεων έξωθεν του κυρίου χώρου επιχειρήσεων εις επιχειρήσεις αντιπερισπασμού το μεν όπως διευκολύνουν την διαφυγήν των πιεζομένων συντρόφων των, επιφέροντες σύγχισιν το δε όπως αναγκάσουν την ημετέραν διοίκησιν και αποσπάση δυνάμεις εκ του κυρίου θεάτρου επιχειρήσεων προς αντιμετώπισιν της νέας δημιουργουμένης υπό των συμμοριτών καταστάσεως και συνεπώς διαταράσει ουσιωδώς το αρχικόν της σχέδιον.
Τοιούτους αντιπερισπασμούς οι συμμορίται εδημιούργουν καθ’ όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων βορείως ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ, ΒΔ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και εις την περιοχήν ΒΑΛΤΟΥ – ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ. Ειδικώτερον την νύκτα της 14 προς 15 Απριλίου προ των ενάρξεων των επιχειρήσεων διηυκόλυναν την διαφυγήν των 400 Συμμοριτών της Ταξιαρχίας δυτικής ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εις περιοχήν ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ προσβάλλοντες δι’ ετέρων δυνάμεων εκ της περιοχής ΔΙΚΑΣΤΡΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ τα τμήματα της Β΄ ΜΟΚ.
Το Σ.Σ. προβλέψαν τας τοιαύτας προθέσεις των συμμοριτών είχε διαθέσει εγκαίρως τας απαραιτήτους δυνάμεις, εκτός του κυρίου θεάτρου επιχειρήσεων, προς αντιμετώπισιν των τοιούτων συμμοριτικών ενεργειών και υπό οιοσδήποτε προϋποθέσεις επ’ ουδενί λόγω απέσπασε την προσοχήν του από τον κύριο στόχον όστις ήτο ο νοτίως ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ συμμοριακός όγκος.

(θ) ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ

-Έχει αποδειχθή περιτράνως κατά τον μακρόν συμμοριακόν αγώνα ότι οι συμμορίται εστήριζαν την ισχύν των εις την αυτοάμυναν.
Πράγματι η αυτοάμυνα απετέλει διά τους συμμορίτας την κυρίαν πηγήν πληροφοριών ακριβεστάτων, εφοδιασμού και τροφοδοσίας. Άνευ αυτών οι συμμορίται είναι τυφλοί. Ο Στρατηγός ΠΕΤΖΟΠΟΥΛΟΣ εχαρακτήριζε την αυτοάμυνα προσφυώς ως τους σταθμάρχας των τραίνων τα δε μάχιμα τμήματα των συμμοριτών ως αυτά ταύτα τα τραίνα με τους οδηγούς των.
Όταν το τραίνο εισέρχεται εις τον Σταθμόν τίθεται εξ ολοκλήρου εις την διάθεσιν του σταθμάρχου. Αυτός θα ρυθμίση την περαιτέρω κίνησίν του, αυτός τους επιβάτας αυτός την ανθράκευσιν και την ύδρευσίν της. Αν συνεπώς συλλάβωμεν και εξοντώσωμεν τους σταθμάρχας δηλαδή τους αυτοαμυνίτες το τραίνο και οι επιβάτες του δηλαδή τα μάχιμα τμήματα των συμμοριτών θα εκτροχιασθούν και θα συντριβούν.
-Το Σ.Σ. πάντοτε και όχι μόνον εις την επιχείρησιν ΧΑΡΑΥΓΗΣ αντελήφθη τον σκοτεινόν και λίαν επικίνδυνον δι’ ημάς ρόλον των αυτοαμυνιτών τους οποίους εχαρακτήρισε και δικαίως ως τα μάτια και την δύναμιν των συμμοριτών και έθεσε πάντοτε ως βάσιν της επιτυχίας του την ριζικήν εξόντωσιν των υπούλων και λίαν επικινδύνων τούτων υποκειμένων τα οποία τρομοκρατούντα και τους εθνικόφρονας πολίτας των χωρίων, αποκλείουν την παροχήν εις ημάς κάθε πληροφορίας.
-Νομίζει ότι από όπου διήλθε εξερίζωσε πλήρως την μάστιγα ταύτην και συνεπώς κατέστησε ευκολώτερον το έργον του Στρατού κατά τας κυρίας επιχειρήσεις.
-Εις την ΡΟΥΜΕΛΗΝ πάντως ουδείς αυτοαμυνίτης ή ποικίλος άλλος συνεργάτης των συμμοριτών παρέμεινε εν δράσει και ούτω όταν και πάλιν βραδύτερον οι συμμορίται του ΔΙΑΜΑΝΤΗ εισήλθον εις την ΡΟΥΜΕΛΗΝ κατέστη δυνατόν να εξοντωθώσιν ευχερώς από μόνα τα τάγματα εθνοφρουράς γνωστά διά την ηλαττωμένην των μαχητικότητα, μόνον και μόνον διότι οι αυτοαμυνίται της ΡΟΥΜΕΛΗΣ είχον τοποθετηθή υπό την γην.

(η) ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΝΤΑ ΣΦΑΛΜΑΤΑ

(ι) Προ της ενάρξεως της κυρίας επιχειρήσεως η Β΄Μοίρα Καταδρομών έχουσα σαφή αποστολήν αποφράξεως των διαβάσεων μεταξύ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ και ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ, λόγω της μη λήψεως των ενδεικνυομένων υπό ταύτης μέτρων, δεν εξεπλήρωσε την βασικήν ταύτην αποστολήν της και ούτω διήλθον διά μέσου των γραμμών της 400 συμμορίται με γυναικόπαιδα, κτήνη φορτωμένα κλπ.ενώ θα έπρεπε να συντριβούν.
Το Σ.Σ. εκαυτηρίασε την τοιαύτην αδράνειαν και επιπολαιότητα της Μοίρας ταύτης.
(ιι) Κατά την διάρκεια του αγώνος παρετηρήθη σπουδή ενίων μονάδων κατά την κίνησιν θεωρούντων ότι η ταχεία κατάληψις εδαφικών γραμμών απετέλει επιτυχή ενέργειαν.
Το Σώμα Στρατού εχαλιναγώγησε εγκαίρως την τοιαύτην τάσιν, παρηκολούθει εκ του σύνεγγυς την εξέλιξιν και είχε πάντοτε, παρά τας δυσκολίας των διαβιβάσεων τον απόλυτο έλεγχο των επιχειρήσεων από της ενάρξεως μέχρι του πέρατός των.
Εις την υπ’ όψιν επιχείρησιν περιώρισε εις το ελάχιστον τας πρωτοβουλίας αι οποίαι διά κανονικάς περιπτώσεις αγώνος αποτελούν την βάσιν της επιτυχίας.
(ιιι) Η 3 Ταξιαρχία κατέχουσα αποφρακτικώς τας νοτίας και ΝΔ προσβάσεις του ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ δεν ανέφερεν εγκαίρως από κακώς εννοουμένην ευθιξίαν, την διαφυγήν μέσω των γραμμών της προς ΕΛΙΚΩΝΑ σημαντικής δυνάμεως συμμοριτών και ούτω το Σώμα Στρατού δεν έλαβεν εγκαίρως γνώσιν της πληροφορίας και δεν ανέτρεψεν αμέσως απαραιτήτως δυνάμεις προς δίωξιν.
(ιυ) Τα τάγματα εθνοφρουράς υπέστησαν διαρκούντως του κυρίου αγώνος, αρκετά δυστυχήματα (10 ΤΕ εις τον ΑΧΕΛΩΟΝ, 9 εις ΣΠΑΘΗΝ κλπ.) ουχί λόγω ανεπαρκείας δυνάμεως, αλλά λόγω της πλάσεώς των διά αξιωματικών ηλαττωμένης επαγγελματικής ικανότητος.
Την τοιαύτην από της συγκροτήσεώς των πλαισίωσιν των ταγμάτων διά μη ικανών Αξιωματικών επληρώσαμεν κατ’ επανάληψιν και εις αίμα και εις υλικά και εις ανύψωσιν του ηθικού των συμμοριτών εκ των ευκόλων τούτων επιτυχιών των.
-Το Σ.Σ. έλαβε δραστικά μέτρα διά την απαλλαγήν των ταγμάτων εκ των ανικάνων στελεχών και εβελτίωσε ούτω ουσιωδώς συν τω χρόνω την μαχητικήν αξίαν των ταγμάτων τούτων. Διαπιστούται ούτω διά πολλοστήν φορά το αξίωμα ότι στρατός είναι κυρίως στελέχη ικανά επαγγελματικώς σωματικώς υγιά και με πίστιν φανατισμόν και αισιοδοξίαν διά τον αγώνα και την νίκην.

(υ) ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Κατά την επιχείρησιν ΧΑΡΑΥΓΗ αι επικοινωνίαι του Σ.Σ., ιδία διά την ΙΧ Μεραρχίαν και τα εισερχόμενα εντός των ορεινών όγκων τάγματα των λοιπών Μεραρχιών, εστηρήχθησαν επί του ασυρμάτου.
Λόγω της ανάγκης όπως άπαντα σχεδόν τα σήματα επιχειρήσεων κτυπτογραφούνται, επήρχετο μοιραίως βραδύτητα λήψεως αναφορών και Μονάδων και εν συνεχεία εκδόσεως διαταγών Σώματος.
Τούτο παρουσίασε μεγάλας δυσκολίας εν τη διευθύνσει του αγώνος δι’ ο το Σ.Σ. ηναγκάσθη να διαθέτη εις τας Μεραρχίας επιτελείς συνδέσμους μεταφέροντας τας οδηγίας του Σώματος.
Τα τηλεφωνικά δίκτυα με τας λοιπάς πλην της ΙΧ Μεραρχίας ελειτούργησαν πολύ καλώς και γενικώς η καταβληθείσα προσπάθεια υπό των Αξκών αλλά και οπλιτών διαβιβάσεων εμετρίασε κατά πολύ τας παρουσιαζομένας δυσκολίας λόγω του ορεινού εδάφους και της λίαν εκτεταμένης ζώνης των επιχειρήσεων.
-Συν τη εξοντώσει των συμμοριτών και τη διαδοχική απελευθερώσει της ΡΟΥΜΕΛΗΣ η Α9 του Σώματος απεκατέστησε προοδευτικώς με σκληροτάτην εργασίαν το σύνολον των μονίμων γραμμών αίτινες είχον τελείως καταστραφεί υπό των συμοριτών.
-Αι τηλεφωνικαί επικοινωνίαι μεταξύ Τ.Σ Σώματος και ΓΕΣ, Β΄ΣΣ και Αεροπορικών Μονάδων διά την υποστήριξιν Αεροπορίας εν Λαρίση και Λαμία ελειτούργησαν άριστα και το Σώμα Στρατού ουδεμίαν εδοκίμασε δυσκολίαν.

(υι) ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ

Άμα τη ενάρξει των επιχειρήσεων το Μηχανικό του Σ.Σ. και το τοιούτον των Μεραρχιών ησχολήθησαν εντατικώτατα με την αποκατάστασιν των εισδυουσών εντός των ορεινών χώρων αμαξιτών.
-ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΚΡΙΚΕΛΟΝ – ΔΟΜΝΙΤΣΑ – ΦΤΕΡΗ -ΓΑΡΔΙΚΙΟΝ ΟΜΙΛΑΙΩΝ – ΜΠΡΑΛΛΟΣ – ΠΑΥΛΙΑΝΗ, δι’ ων ηλάττωσε κατά πολύ τας δυσκολίας ανεφοδιασμού.
Ομοίως ήρξατο η βελτίωσις και η συντήρησις των εις αθλίαν ευρισκομένων οδεύσεων.
-ΛΑΜΙΑ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ, ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ – ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΘΕΡΜΟΝ – ΑΓΡΙΝΙΟΝ – ΧΟΥΝΗ.
-Γενικώς η απόδοσις του μηχανικού υπήρξε πολύ καλή.

(υιι) ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ

Αι μεταφοραί Μεραρχιών ΙΧ-Χ και 51 Ταξιαρχία της Ι Μεραρχίας προς τον χώρον ΡΟΥΜΕΛΗΣ εγένοντο υπό του ΓΕΣ/Γ1 εντός των προβλεφθεισών υπ’ αυτού προθεσμιών δι’ αυτοκινήτων ΙΧ και 51 Ταξιαρχίας και διά πλωτών μέσων της Χ Μεραρχίας.
-Ομοίως η μεταφορά των μονάδων τούτων εκτός της περιοχής ΡΟΥΜΕΛΗΣ μετά την επιχείρησιν ΧΑΡΑΥΓΗ εγένετο επίσης υπό ΓΕΣ/Γ1 προς την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ.
-Εις την περιοχήν ΡΟΥΜΕΛΗΣ αι πραγματοποιηθείσαι λόγω τακτικών αναγκών μεταφοραί εγένοντο άπασαι δι’ αυτοκινήτων λίαν εγκαίρως.

Ανεφοδιασμοί

-Λόγω του εξαιρετικά ορεινού και δυσβάτου εδάφους και μέχρις ότου αι εισδύουσαι ΦΤΕΡΗ-ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΩΝ και ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ-ΚΡΙΚΕΛΟΝ-ΔΟΜΝΙΤΣΑ αποκατασταθώσι, οι ανεφοδιασμοί παρουσίασαν αρκετάς δυσκολίας, αρθείσας διά των από αέρος ρίψεως.
Ομοίως το Σ.Σ. εκτός των διατεθέντων δυο λόχων ΛΟΚ εφοδίασε έκαστον τάγμα πυρ/κού διά 180 κτηνών συμπληρωθέντων δι’ επιτάξεως. Απεδείχθη ότι εις επιχειρήσεις ορεινών εδαφών μακράν αμαξιτών αρτηριών απαιτούνται δι’ έκαστον τάγμα 180 κτήνη.

(υιι) ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΝ

Το 416 Στρατ. Νοσοκομείον ΛΑΜΙΑΣ ενισχυμένου και διά χειρουργείου εκστρατείας με κλιμάκιον χειρουργείου εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ-ΑΓΡΙΝΙΟΝ-ΑΜΦΙΣΣΑ-ΛΕΒΑΔΕΙΑ και τα διατεθέντα υγειον.αυτοκίνητα, εξυπηρέτησαν πλήρως τας υγειονομικάς ανάγκας της επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ, δεδομένου ότι κατά ταύτην αι απώλειαι των μονάδων του σώματος υπήρξαν ασήμαντοι. Οπωσδήποτε παρουσιάσθησαν δυσκολίαι εις την διακομιδήν τραυματιών εκ των δυσπροσίτων ορεινών όγκων.

ιχ) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Απ’ αρχής μέχρι τέλους των επιχειρήσεων ΧΑΡΑΥΓΗ η Αεροπορία Αναγνωρίσεως και Μάχης υπό την εμπνευσμένην κατεύθυνση του Σμηνάρχου ΚΕΛΑΪΔΗ βοηθουμένου υπό του γενναίου Ανχου ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ διδόντων αμφοτέρω το παράδειγμα διά καθημερινών επανειλημμένων προσωπικών πτήσεων και παρά τας δυσμενείς καιρικάς και εδαφικάς συνθήκας ανεύρισκε διά των αεροπλάνων αναγνωρίσεως τους αποπειρωμένους να διαφύγωσι συμμορίτας, τους ενετόπιζε, τους παρέδιδε εις τα τμήματα και εν πλήρει συνεργασία με ταύτα επενέβαινε διά των ΣΠΙΤΦΑΪΡ και δι’ αλεπαλλήλων προσβολών επέφερε βαρυτάτας απωλείας και εδημιούργει εις αυτούς σύγχυσιν και πανικόν, επιφέρουσα την διάλυσιν.
Κατά την μάχην της ΓΚΙΩΝΑΣ (29-4-48) διέλυσε κυριολεκτικώς διά των εν συνεχεία προσβολών τους συμμορίτας και εβοήθησε κατά πολύ τα τμήματα διά την πλήρη εξόντωσίν των.
Τόσον τα ΧΑΡΒΑΡΤ όσον και τα ΣΠΙΤΦΑΪΡ κατήρχοντο κάτω των 50 μέτρων και εσκόρπιζον πανταχού τον θάνατον και την καταστροφήν. Ο Δ/τής του Σώματος παρακολουθείσας κατ’ επανάληψιν επεμβάσεις των εξαιρέτων ΙΚΑΡΩΝ μας, διεπίστωσε το ακατάβλητον θάρρος των και εκαμάρωσε με συγκίνησιν και υπερηφάνειαν τα ωραιότερα αυτά ελληνικά νειάτα.
-Η μεταγωγική Αεροπορία διά των Ντακότα εξυπηρέτησε επίσης σπουδαία τους ανεφοδιασμούς διά ρίψεων πάσης φύσεως εφοδίων και εμετρίασε κατά πολύ τας δυσκολίας επιγείου ανεφοδιασμού τας προερχομένας εκ του δυσβάτου εδάφους και ελλείψεως συγκοινωνιών. διά των ελαφρών αεροπλάνων διευκόλυνε κατά πολύ τας μετακινήσεις και αναγνωρίσεις του Δ/τού του Σώματος και του επιτελείου του.
Γενικώς πρέπει να τονίσωμεν ότι η αεροπορία μας συνέβαλε σπουδαίως εις την συντριβήν του συμμοριτισμού.

χ) ΝΑΥΤΙΚΟΝ

Επραγματοποίησε τας θαλασσίας μεταφοράς των μεγάλων μονάδων εξ άλλων θεάτρων επιχειρήσεων προς τον χώρον της ΧΑΡΑΥΓΗΣ, με σύστημα, άνεσιν, ακρίβεια και εξαιρετικόν ενδιαφέρον.
-Ομοίως κατά τον αυτόν τρόπον μετέφερε, μετά το τέλος της ΧΑΡΑΥΓΗΣ τας Μ.Μονάδας εκ της περιοχής ΡΟΥΜΕΛΗΣ προς τα νέα θέατρα επιχειρήσεων και περιώρισε κατά πολύ τους χρόνους μεταφοράς των και την κόπωσιν των στρατευμάτων.
Τα αρματαγωγά μας απεδείχθησαν εξαιρετικά μεταφορικά μέσα μεγάλων μονάδων με τας ιδιαιτέρας των ευκολίας, εις την επιβίβασιν των ανδρών και την φόρτωσιν των ποικίλων βαρέων υλικών του στρατού μας (αυτοκίνητα, πεδινά και βαρέα πυρ/λα κ.λ.π.) μειουμένου εις το ελάχιστον, του απαιτουμένου άλλοτε εξαιρετικώς μεγάλου χρόνου διά την επιβίβασιν, αποβίβασιν και φορτοεκφορτώσεις των υλικών.
-Διά των αντιτορπιλικών και ελαφρών περιπολικών σκαφών ήλεγχαν απολύτως τας νοτίας ακτάς της ΡΟΥΜΕΛΗΣ και τους διαύλους ΕΥΒΟΪΚΟΥ και ΩΡΑΙΩΝ και απηγόρευσαν εις τους συμμορίτας πάσαν διά θαλάσσης διαφυγήν.
-Διηυκόλυναν διά των Εμ-Ελ τας θαλασσίας μετακινήσεις του Δ/τού του Σώματος και επιτελείου του.
-Οι Αξιωματικοί και ναύται του πολεμικού μας Ναυτικού επέδειξαν εξαιρετικήν ευσυνειδησίαν, πλήρη κατανόησιν και μεγάλην ευγένειαν και ενδιαφέρον κατά την εξυπηρέτησιν των ποικίλων αναγκών της επιχειρήσεως “ΧΑΡΑΥΓΗ”.

χι) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ

-Λόγω της φύσεως του αγώνος και της αποφυγής υπό των συμμοριτών της μάχης, το πυροβολικόν ελαχίστην εύρε ευκαιρίαν προς δράσιν. Πάντως οσάκις παρουσιάσθη ευκαιρία η επέμβασίς του και η δράσις υπήρξεν όπως πάντοτε άλλωστε, ταχεία και λίαν εύστοχος.

(θ) ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

(ι) Νεκροί τραυματίαι κ.λ.π.
(ιι) Αυτοαμυνίται
(ιιι) Υλικά
(ιυ) Το Σ.Σ. νομίζει ότι ο τεθής εις αυτό υπό της Ανωτάτης ηγεσίας του Στρατού αντικειμενικός σκοπός τουτέστην η συντριβή του όγκου της συμμοριακής δυνάμεως και η εκκαθάρισις της ΡΟΥΜΕΛΗΣ επετεύχθη πλήρως και από της απόψεως αυτής θεωρεί εαυτόν πλήρη ικανοποιημένον.
Η επιτυχία αύτη οφείλεται:
(ια) Εις την πίστιν, τον φανατισμόν και την αισιοδοξίαν τα οποία το διέκριναν κατά τον αγώνα της ΧΑΡΑΥΓΗΣ. Ουδέ επί στιγμής εσκέφθη την αποτυχίαν και θεωρεί τους ανωτέρω παράγοντας βασικούς διά την επίτευξιν αποφασιστικής Νίκης.
(ιβ) Εις την εμπιστοσύνην μεθ’ ης το περιάβαλλε η Ανωτάτη Ηγεσία του Στρατού, αφ’ ης τω ανέθεσε την βαρείαν ταύτην εντολήν και εις τα επαρκή μέσα, άτινα εξοικονομήσασα εξ άλλων μετώπων, του διέθεσε.
Αν η Ανωτάτη Ηγεσία δεν εσκέπτετο τόσον ριζοσπαστικώς, επί βλάβη άλλων θεάτρων επιχειρήσεων και δεν διέθετε τα επαρκή ταύτα μέσα η επιχείρησις ΧΑΡΑΥΓΗ θα είχε την τύχη του ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ του ΙΕΡΑΚΟΣ και τόσων άλλων επιχειρήσεων του παρελθόντος έτους.
(ιγ) Εις την αδιάκοπον και άνευ ουδεμιάς αναπαύλας δίωξιν των συμμοριτών παρά τας εξαιρετικάς δυσχερείας εκ του εδάφους και του καιρού, ήτις εξήντλησε σωματικώς και ηθικώς τους συμμορίτας, τους έφερε εις απόγνωσιν, ομού μετά της αδυναμίας των να διαφύγουν, λόγω της εις μέγα βάθος αποφράξεως των οδεύσεων και τους κατέστησε ανικάνους δι’ αντίστασιν και γενικώς δι’ αντίδρασιν.
(ιε) Εις την ριζικήν εξόντωσιν της αυτοαμύνης ήτις εστέρησε τους συμμορίτας του κυρίου όπλου των, των πληροφοριών.
(ιστ) Εις την διάθεσιν των απαραιτήτων δυνάμεων διά μιας τόσης εκτάσεως επιχειρήσεως και προ παντός εις την διάθεσιν υπό του ΓΕΣ του απαιτουμένου χρόνου όστις επέτρεψε εις το Σώμα Στρατού να χειρισθή ανέτως τας διατεθείσας αυτώ δυνάμεις προς πλήρη εξασθένησιν της συμμοριακής μάστιγος της ΡΟΥΜΕΛΗΣ.

Θ.ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Υ.

Advertisements