Απολογισμός επιχειρήσεως ΑΕΤΟΣ (16-23 Μαρ 1948), 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/26 Μαϊ 1948


ΘΕΜΑ:Απολογισμός επιχειρήσεως «ΑΕΤΟΣ»                                           Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Σ
ΠΡΟΣ: Γ.Σ.Σ /Α1 και Α2                                                                                          ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΚΟΙΝ: 32,33 Ταξιαρχίας                                                                                          ΑΡΙΘ. 5/5/61
Τ.Δ.Γ                                                                                                                                     ΣΤΓ 914 τη 26.5.48 Α2
Συνοπτικός απολογισμός επιχειρήσεως επί ΒΕΡΜΙΟΥ
Ι. ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 16-23 Μαίου 1948
ΙΙ. ΕΧΘΡΟΣ:
Συμμοριακόν συγκρότημα ΒΕΡΜΙΟΥ υπό ΛΕΥΤΕΡΙΑΝ παρέμενε επί Νοτιοδυτικού ΒΕΡΜΙΟΥ περιοχήν Δυτικώς ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟ (Κλβ. ΑΡΚΟΥΔΑ-ΟΔΟΝΤΟΠΕΤΡΑ).
Δύναμις: 280 μετά 40 μεταγωγικών υπολογιζομένη ως κατωτέρω:

Διοίκησις ΛΗΣΤΑΡΧΕΙΟΥ και τμήμα Λόχου Διοικήσεως μετά μεταγωγικών
70
495 Συγκρότημα των 2 Λόχων 120
31 Συγκρότημα Σαμποτέρ 60
ΓΙΑΦΚΑΙ 30

ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΙΣ: Η καταδίωξις του συμμοριακού συγκροτήματος και η εκκαθάρισις του ΒΕΡΜΙΟΥ.
ΙV. ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ:
-518 Τάγμα: -Διλοχία κάτω ΒΕΡΜΙΟΥ (ΜΠΑΡΑ ΠΑΤΩΜΑ)
-Διλοχία από ΒΕΡΡΟΙΑΣ
σύν Διμοιρία Πολυβόλων
-Διοίκησις και Τριλοχία 514 (μείον Διμοιρία) ληφθείσα εκ της προωθημένης διατάξεως Βορείου ΒΕΡΜΙΟΥ, σύν ομάς Πολυβόλων.
-Δ/σις και Διλοχία 517 (Λόχος 517 σύν Λόχος 45 Τ.Ε εκ του Κ.Α ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ).
-Ουλαμός Πυρ/κού ΒΕΡΡΟΙΑΣ
Διεύθυνσις επιχειρήσεως: Η 33 Ταξιαρχία με Τ.Σ. εις Κ.Α ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ.
V. ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ:
16 ΜΑΪΟΥ:
Εκκίνησις τμημάτων επιχειρήσεων εκ των χώρων σταθμεύσεως και άφιξις εις τας βάσεις εξορμήσεως: Ητοι:
α) Τριλοχία 514 εκ περιοχής ΜΑΓΟΥΛΑΣ ήχθη εις περιοχήν ΜΑΤΟΤΣΑΡΟΝ. Ομάς συμμοριτών εμφανισθείσα εις Καλύβια ΛΙΑΠΗ κατεδιώχθη διαφυγούσα.
β) 518 Τάγμα: -Διοίκησις και Διλοχία εκ ΚΑΤΩ ΒΕΡΜΙΟΥ εις ΣΤΟΥΡΝΑΡΙ
-Διλοχία εκ ΒΕΡΟΙΑΣ εις ΞΗΡΟΛΕΙΒΑΔΟ.
γ) Διλοχία 517 εκινήθη εκ του Κ.Α ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ εις ΤΡΕΙΣ ΠΥΡΓΟΥΣ.
δ) Λόχος 44 Τ.Ε. εκ ΝΑΟΥΣΗΣ εις ΜΠΑΡΑ ΠΑΤΩΜΑ.
17 ΜΑΙΟΥ:
Άπαντα τα τμήματα επιχειρήσεων συνέκλινον εις περιοχήν ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΡΚΟΥΔΑ (0732)- ΟΔΟΝΤΟΠΕΤΡΑ (0730)-ΦΑΡΜΑΚΟΧΩΡΙΑ (0929) -υψ 1591 (0931).
Εχθρός δεν εσημειώθη.
Την 1400 ώραν ουλαμός ιππικού ΧΙ ΙΛΗΣ κατά αναγνώρισίν του από ΝΕΑΣ ΚΟΥΚΛΑΙΝΑΣ προς ΦΥΤΙΑΝ συνεπλάκη με συμμορίαν υπολογιζομένην εις 150. Κατόπιν πιέσεως και κυκλωτικής ενεργείας του εχθρού ο ουλαμός διελύθη με αισθητάς ημετέρας απωλείας. Εφονεύθη Ανθ/στής Ιππικού ΑΡΤΟΠΟΥΛΟΣ. Συνελήφθησαν Επίλαρχος ΜΕΛΙΔΗΣ και 9 οπλίται
Ίλης εκ των οποίων μετά τινας ημέρας κατόρθωσαν να διαφύγουν 3. Εις έτερος οπλίτης απεβίωσε. Περί των γεγονότων και συνθηκών υπεβλήθη ιδία έκθεσις.
Κατόπιν τούτου τα τμήματα επανεστράφησαν προς Ανατολάς.
Το 518 εκινήθη προς περιοχήν ΦΥΤΙΑΣ παραμείναν ΝοτιοΔυτικώς ΦΥΤΙΑΣ.
Το 514 παρέμεινεν εις περιοχήν ΣΤΟΥΡΝΑΡΙ (0733)
Η Διλοχία 517 εις περιοχήν ΤΡΙΩΝ ΠΥΡΩΝ (1328).
18 ΜΑΪΟΥ
Ο εχθρός από ΦΥΤΙΑΣ εκινήθη προς ΚΟΥΜΑΡΙΑΝ. Μέρος δε τούτου εν συνεχεία προς υψώματα Βορείως ΓΚΑΒΟΛΑΚΚΟΥ.
Το 518 Τάγμα επαναστραφέν εκινήθη διά Διλοχίας προς ΚΟΥΜΑΡΙΑΝ και διά Διλοχίας από ΜΠΑΣ ΚΑΡΤΕΡΙ (15-38) εις ΚΑΤΑΦΛΙΩΡΑΝ (100365).
Η προς ΚΟΥΜΑΡΙΑΝ κινηθείσα Διλοχία 518 συνεπλάκη καθ’ όλην την ημέραν μετά συμμοριτών κατεχόντων θέσεις Ανατολικώς ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ και εις το χωρίον ΚΟΥΜΑΡΙΑ. Ο εχθρός διετήρησε τας θέσεις του. Ημέτεραι απώλειαι:
Νεκρός 1 οπλίτης. Τραυματίαι 4 οπλίται.
Διλοχία του 514 συνεπλάκη μετά συμμοριτών κατεχόντων τα υψώματα 1666 (1235) και υψ. 1434 (1334).
Κατόπιν επιθέσεων εχθρός εξετοπίσθη. Επενέβη αεροπορία. Απώλειαι ημέτεραι: 7 τραυματίαι οπλίται ων 3 σοβαρώς.
Απώλειαι συμμοριτών: Επί τόπου νεκροί 6. Τραυματίαι πολλοί παραληφθέντες.
Ο τρίτος Λόχος του 514 ήτο εγκατεστημένος εις (095305) υψ. 1591.
19 ΜΑΪΟΥ
Ο εχθρός ετράπη προς Νότον διά ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΠΑΝΟΥ κινηθείς επί ατραπού (160347) και (167343).
Την 0730 ώραν εσημειώθη βάλλων διά 2 μυδραλλίων εις υψ. 1672 (1427) και εν συνεχεία κρατών ισχυρώς το ύψωμα.
Διλοχία 517 διεξήγαγε αγώνα προς κατάληψιν του υψ. 1672 το οποίον κατελήφθη την 1600 ώραν του εχθρού διαφυγόντος προς Ανατολάς δασωμένην Περιοχήν ΕΛΑΤΑ (Ο.158285). Απώλειαι ημέτεραι Τραυματίαι οπλίται 2.
Συμμοριτών νεκροί επί τόπου 2.
Διλοχίαι 518 συνενωθείσαι κινώνται προς Νότον διά ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΣΠΑΝΟΥ.
Τμήματα 514 παρέμενον δι’ εξερεύνησιν βαθείας γραμμής ΓΚΑΒΟΛΑΚΚΟΣ.
Ανευρέθησαν εγκαταστάσεις εξ 20 καλυβών.
Διάταξις εσπέρας
Διλοχία 517 εις ύψωμα ΤΡΕΙΣ ΠΥΡΓΟΙ (130279) και ύψωμα 1672 (140269).
518 Τάγμα: Διλοχία εις υψ. 1557 (148280).
Διοίκησις και Διλοχία εις (162295)
Τριλοχία 514: -Διοίκησις και Διλοχία εις υψ. 1591 και αυχένα (095305). Λόχος 514 εις αυχένα Δυτικώς ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ (118306).
20 ΜΑΪΟΥ
Εχθρός διέφυγε διά νυκτός επαναστραφείς προς Βορειανατολάς περιοχήν ΦΥΤΙΑΣ.
Το 518 Τάγμα εκινήθη επί τα ίχνη του εχθρού.
Το 514 εκινήθη προς ΚΟΥΜΑΡΙΑΝ – ΦΥΤΙΑΝ. Δυτικώς ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ συνέλαβε 1 συμμορίτην.
Η Διλοχία 517 εξηρεύνησε περιοχήν ΕΛΑΤΑ. Ανευρέθησαν 2 νεκροί συμμορίται και αρχείον συμμοριτών. Παρουσιάσθη εις 517 εκ των συλληφθέντων οπλιτών της Ιλης ο Λοχίας ΜΟΣΧΟΝΑΣ καταθέσας εκτός άλλων ότι συμμορίται συναποκομίζουν 17 τραυματίας εκ των συμπλοκών της 18ης και 19ην μεταξύ των οποίων και τον Αρχισυμμορίτην ΔΙΑΚΟΝ όστις βραδύτερον υπέκυψε ενταφιασθείς εις ΦΥΤΙΑΝ.
21 ΜΑΙΟΥ
Εχθρός εκινήθη διά νυκτός από περιοχής ΦΥΤΙΑΣ διά ΧΑΡΟΠΑΝΙΟΥ-Σιδ. Σταθμού ΝΑΟΥΣΗΣ προς ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ – ΜΕΓΑ ΡΕΜΑ Η Τριλοχία 514 εκινήθη διά ΦΥΤΙΑΣ-ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΥ-ΝΑΟΥΣΗΣ προς ΓΙΑΝΝΟΚΟΧΩΡΙ .
Την 1600 ώραν ΝοτιοΔυτικώς ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙΟΥ ήλθεν εις επαφήν με φυλάκιον συμμοριτών το οποίον εκάλυπτε υποχώρησιν φάλαγγος συμμοριτών προς ΜΕΓΑ ΡΕΜΜΑ. Προσεβλήθη διά πυρών πολυβόλων επιτυχώς φάλαγξ του εχθρού. Παραδοθείς συμμορίτης αναβιβάζει τας απωλείας του εχθρού εις 7 νεκρούς και 4 τραυματίας.
Το 518 διά ΦΥΤΙΑΣ ήχθη εις Ν. ΚΟΥΚΛΑΙΝΑΝ και εκείθεν επ’ αυτοκινήτων μετεφέρθη εις ΠΑΛΤΑΝΙ-ΕΔΕΣΣΗΣ 0 (140628). Εν συνεχεία εκινήθη διά ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ προς ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΝ.
Διλοχία 517: Ο Λόχος 45 Τ.Ε επανήλθε εις Κ.Α ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ. Ο Λόχος 517 μετεφέρθη εις ΜΑΡΙΝΑΝ μετά του ουλαμού Πυρ/κού εκ ΒΕΡΡΟΙΑΣ.
Το Τ.Σ. 33 Ταξιαρχίας μετεκινήθη εις ΣΚΥΔΡΑΝ.
Λόχος ανιχνευτών της 32 Ταξιαρχίας εγκατεστημένος εις ύψωμα ΑΝΩ ΚΡΑΣΤΑ 0 (115575) προσέβαλλεν κεφαλήν φάλαγγος συμμοριτών την 1830 ώραν κινουμένην προς ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΝ . Εχθρός επανεστράφη Δυτικώς ΜΕΓΑ ΡΕΜΜΑΤΟΣ. Επαφή διεκόπη λόγω σκότους και πυκνής ομίχλης.
22 ΜΑΙΟΥ
Εχθρός εκινήθη διά νυκτός προς Βορειοανατολάς.
Ίχνη ανευρέθησαν προς ΠΛΑΤΑΝΙ (Ο.140625) και εκείθεν στρέφονται προς ΒΟΡΕΙΟΔΥΣΜΑΣ. Παραδοθείς συμμορίτης εις χωρίον ΜΕΣΗΜΕΡΙ (1266) εντοπίζει συμμορίτας ευρισκομένους ΝοτιοΔυτικώς ΜΕΣΗΜΕΡΙΟΥ.
Ημέτερα τμήματα εκινήθησαν και από ΕΔΕΣΣΗΣ εκτός των τμημάτων της επιχειρήσεως.
Ραγδαιοτάτη βροχή μετά χαλάζης και νεφώσεως συνεχισθείσα δεν επέτρεψε πλήρη εξερεύνησιν περιοχής. Εχθρός δεν ανευρέθη.
Ενεδρευτική διάταξις τμημάτων νύκτα 22ας προς 23ην ως το συνημμένον σχεδιάγραμμα.
23 ΜΑΙΟΥ
Παραδοθείς συμμορίτης και παρουσιασθέντες 2 οπλίται της ΧΙ ΙΛΗΣ καταθέτουν ότι η συμμοριακή δύναμις αποκρυπτομένη καθ’ όλην την ημέραν της 22ας Μαίου εις ΑΝΩ ΣΤΟΥΡΤΑ 0 (0664) εκινήθη την 2230 ώραν διά ΜΑΡΕΣΙ (1066) και την 230300 ώραν διήλθον δημοσίαν οδόν ΑΓΡΑΣ-ΕΔΕΣΣΗΣ εις το σημείον 0(121675) κινηθέντες προς ΛΥΚΟΥΣ.
Ημέτερα τμήματα κινηθέντα δεν επρόφτασαν συμμορίτας οίτινες άμα τη αφίξει ημετέρων εις ΚΕΡΑΣΙΕΣ εσημειώθησαν κινούμενοι εις ΣΑΡΑΚΗΝΟΥΣ ΚΟΡΥΦΕΣ. Προσεβλήθησαν υπό αεροπορίας διά ρουκεττών.
Εις το σημείον διελεύσεως των συμμοριτών, υπήρχον εγκατεστημέναι εκατέρωθεν 2 ενέδραι, πλήν δεν αντελήφθησαν τους συμμορίτας. Ο θόρυβος του Ποταμού είναι τόπος , που δεν επέτρεψε να αντιληφθούν την εν απολύτω σιγή διέλευσιν των συμμοριτών. Διότι και μια ριπή εκδηλουμένη θα έθετε εν συναγερμώ διαδοχικόν δίκτυον ενεδρών.
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
Ημέτεραι απώλειαι:
α=Ουλαμού Ιππικού: Νεκροί Ανθ/σταί 1
Νεκροί οπλίται 1 (εκ συγκοπής)
Συλληφθέντες και
μη διαφυγόντες οπλίται 6
Αξ/κοί 1

β=518 Τάγματος: Νεκροί οπλίται 1
Τραυματίαι οπλίται 4
γ= 514 Τάγματος: Τραυματίαι οπλίται 7
δ= 517 Τάγματος: Τραυματίας οπλίτης 1
ε= 45 Τ.Ε. Τραυματίας οπλίτης 1
Σύνολον:
Νεκροί Αξιωματικοί 1
Νεκροί Οπλίται 2
Συλληφθέντες Αξιωματικοί 1
Συλληφθέντες Οπλίται 6
Τραυματίαι Οπλίται 13
Συμμοριτών :
Νεκροί ανευρεθέντες επί τόπου 10
Συλληφθέντες 2
Παραδοθέντες 8
Νεκροί κατά προσβολήν ΜΕΓΑ ΡΕΜΜΑΤΟΣ 7
Εκ καταθέσεως παραδοθέντος και παρουσιασθέντων ΙΛΗΣ.
Τραυματίαι (εκ καταθέσεων παραδοθέντων και παρουσιασθέντων οπλιτών ΧΙ ΙΛΗΣ 27
Τάφος ΔΙΑΚΟΥ (Αρχισυμμορίτου) 1
Σύνολον:
Νεκροί 18
Τραυματίαι 27
Συλληφθέντες 2
Παραδοθέντες 8


55
Οπλισμός εκ Λαφύρων
1 ΜΠΡΕΝ
2 ΣΤΑΓΕΡ
2 ΤΥΦΕΚΙΑ ΑΓΓΛΙΚΑ
1 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΣ ΟΛΜΙΣΚΟΣ
2 ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΟΙ ΕΚΤΟΞΕΥΤΑΙ
1 ΚΙΒΩΤΙΟΝ ΦΥΣΙΓΓΙΩΝ ΠΛΗΡΕΣ
1 ΛΕΒΗΣ
3 ΚΤΗΝΗ

Εγκαταστάσεις καταστραφείσαι:
20 ΚΑΛΥΒΑΙ
1 ΚΛΙΒΑΝΟΣ
Αρχεία ανευρεθέντα:
Πληροφοριακά συνεργατών και συνενόχων των εις χωρία περιοχής ΒΕΡΡΟΙΑΣ-ΝΑΟΥΣΗΣ.
VΙ. Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α
1. Η α΄ φάσις της περισφίξεως των συμμοριτών εις το ΝοτιοΔυτικόν ΒΕΡΜΙΟΝ εκτύπησεν εις το κενόν διότι οι συμμορίται είχον μετακινηθή εις την περιοχήν ΦΥΤΙΑΣ, ενεργήσαντες την 16ην ΜΑΙΟΥ την διαρπαγήν εις ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ και την 17ην την προσβολήν και αιφνιδιασμόν του Ουλαμού Ιππικού Δυτικώς ΝΕΑΣ ΚΟΥΚΛΑΙΝΑΣ.
2. Η Θέσις των τμημάτων επιχειρήσεων κατά την β΄φάσιν της αποπείρας διαφυγής των συμμοριτών προς ΒορειοΔυσμάς (από ΦΥΤΙΑΣ και ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ και ΓΚΑΒΟΛΑΚΟΝ) υπήρξεν ευνοική δι’ ημάς από απόψεως διατάξεως , εν τούτοις κατά τας συμπλοκάς της ΚΟΥΜΑΡΙΑΣ το 518 Τάγμα δεν ενήργησε μετά περισσοτέρας τόλμης και επιθετικότητος. Κατετρίβη εις μίαν ολοήμερον εδραίωσιν.
3. Επαφή μετά του εχθρού δεν διετηρήθη κατά την νύκτα. Πράγμα όπερ εις την ολότητα των τμημάτων του Στρατού συμβαίνει η νύξ αφίεται εις τους συμμορίτας.
4. Η διά πολλών ελιγμών κατορθωθείσα διαγυγή των συμμοριτών, οφείλεται:
ι. εις την τελείαν γνώσιν του εδάφους υπό των συμμοριτών.
ιι. εις την πραγματοποίησιν της διαφυγής των κατά την νύκτα.
ιιι. εις το συγκεκροτημένον και μαχητικόν συμμοριακόν συγκρότημα ΒΕΡΜΙΟΥ.
Στελέχη παλαιά και μαχητικά (46 Αρχηγοί). Συμμορίται συνειδητοί.
Έδωσαν μάχην μετά πείσατος εις όλας τας συναντήσεις.
ιυ. Εις την πληροφορίαν των (σύνδεσμοι-ΓΙΑΦΚΑΙ εγκατεσπαρμέναι και παρακολουθούσαι τας κινήσεις των ημετέρων τμημάτων).
5. Αι αισθηταί απώλειαι των συμμοριτών και η συνεχιζομένη καταδίωξίς των τους ηνάγκασε να επιδιώξωσι την οπωσδήποτε διαπεραίωσίν των εις Κ/Τ πράγμα όπερ και επέτυχον.
Είναι όμως άνευ αμφιβολίας γεγονός ότι:
αφ’ ενός μεν η διαπεραίωσίς των εις Κ/Τ είναι προσωρινή και μετά μίαν ανασυγκρότησιν και ανεφοδιασμόν θα επιδιώξουν την εις ΒΕΡΜΙΟΝ άφιξίν των, αφ’ ετέρου δε ότι εκτός των ΓΙΑΦΚΩΝ παρέμεινε Ι υποσυγκρότημα δυνάμεως 50 επί Ανατολικού ΒΕΡΜΙΟΥ υπό τον ΜΠΕΡΣΟΝ.
6. Οτι εφ’ όσον διατηρείται η επί ΒΕΡΜΙΟΥ ημετέρα προωθημένη διάταξις δεν θα επιζητήσουν ανάπτυξιν των μειωμένων υποσυγκροτημάτων ΒΕΡΜΙΟΥ αφ’ ενός μεν ίνα διατηρείται η συνεκτικότης και μαχητικότης των (παλαιά στελέχη και άνδρες) καθόσον νέα στρατολογία θα δημιουργήση πιθανώς τάσιν παραδόσεώς τινών, αφ’ ετέρου δε ίνα εξασφαλίζηται η τροφοδοσία των, διά μικροδιαρπαγών, ως επίσης η ταχυκινησία, εύκολος απόκρυψις και διαφυγή των.
Τ.Υ
ΑΠ. ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΤΗΣ
Υποστράτηγος
Διοικητής

Advertisements