Αποστολή Ταγμάτων Εθνοφρουράς, ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/23 Μαϊ 1948


ΓΕΝ. ΕΠΙΤΕΛ. ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αριθ. 3107/4/Φ.4019/ΙΙ
Β.Σ.Τ. 902/23.5.48

ΟΔΗΓΙΑΙ
ΕΠΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΓΜΑΤΩΝ ΕΘΝΟΦΡΟΥΡΑΣ
——————————–

ΖΩΝΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1. Έκαστον Τάγμα Εθνοφρουράς καθίσταται υπεύθυνον διά την ασφάλειαν ζώνης τινός σαφώς καθοριζομένης υπό του προϊσταμένου του κλιμακίου. Εντός της ζώνης ταύτης το Τάγμα θα κινήται και θα ενεργή κατά την κρίσιν του Διοικητού του εις τρόπον ώστε να απαγορεύη πάσαν διαταραχήν της τάξεως υπό των συμμοριτών. Η ζώνη αύτη, αρχικώς περιωρισμένη θα επεκτείνηται προοδευτικώς υπό του προισταμένου κλιμακίου, αναλόγως της ειδικής καταστάσεως της περιοχής, των ειδικών συνθηκών ταύτης από απόψεως συμμοριακής δράσεως, της καταστάσεως εκπαιδεύσεως και μαχητικής αξίας του Τάγματος Εθνοφρουράς και των μέσων, άτινα να διαθέτει τούτο.
2. Αποστολή παντός Τάγματος Εθν/ράς είναι:
Η εξόντωσις πάσης σημειουμένης εν τη ζώνη ευθύνης του συμμορίας.
Η εξόντωσις της αυτοαμύνης εν τη αυτή ως άνω ζώνη του και παντός ίχνους συμμοριτισμού.
Η ασφάλεια των εν τη ζώνη του συγκοινωνιών ήτοι της κυκλοφορίας, από πάσης επιθέσεως των συμμοριτών και από νάρκας ως και των πάσης φύσεως τεχνικών έργων.
3. Εκ της ζώνης ευθύνης του το Τάγμα δεν εξέρχεται ει μη μόνον κατόπιν διαταγής ανωτέρου κλιμακίου, όταν καταδιώκη συμμορίαν προς πλήρη εξόντωσίν της. ή διά να βοηθήση γειτονικήν μονάδα εις τον αγώνα της οσάκις, τούτο δεν αντίκειται εις την εκπλήρωσιν της βασικής του αποστολής.
4. Ο Δ/τής του Τάγματος Εθν/ράς συνεργάζεται στενώς μετά των δυνάμεων της Χωρ/κής της ζώνης ευθύνης του διά την καλλιτέραν αντιμετώπισιν και εξόντωσιν του συμμοριτισμού εν τη ζώνη ευθύνης του. Η χωροφυλακή εν τη ζώνη ευθύνης Τ. Εθν/ράς συντρέχει εις την εξόντωσιν του συμμοριτισμού διά της ασκήσεως, των αστυνομικών καθηκόντων της εις τους κατωκημένους τόπους προς ανακάλυψιν των παραβατών των ισχυόντων νόμων του Κράτους και των εργαζομένων συνομοτικώς υπέρ της επικρατήσεως της ανταρσίας και του κομμουνισμού (αυτοαμυνίται κλπ.)
ΕΚΛΟΓΗ ΘΕΣΕΩΣ ΟΡΜΗΤΗΡΙΟΥ
5. Προς εκπλήρωσιν της αποστολής του το Τάγμα Εθν/ράς ελέγχει διά συνεχούς κινήσεως του μείζονος ει δυνατόν μέρους των δυνάμεων του άπασαν την ζώνην του, βάσει των πληροφοριών ας διαρκώς και αδιακόπως οφείλει να συλλέγη επί των κινήσεων των συμμοριτών, τόσον εν τη ζώνη του όσον και εις τας γειτονικάς ζώνας. Προς τούτο το Τάγμα δέον να οργανώση πλήρες δίκτυον πληροφοριών διά της χρησιμοποιήσεως εθνικοφρόνων στοιχείων εις άπαντας τους κατωκημένους τόπους της περιοχής και διά της εξασφαλίσεως της ταχείας διαβιβάσεως της πληροφορίας ίνα καθίσταται αύτη εγκαίρως εκμεταλλεύσιμος. Κατά τον ως άνω έλεγχον η κυρία προσπάθεια στρέφεται κυριώτατα εις τας περιοχάς εκείνας της ζώνης αίτινες προσφέρονται ή εχρησιμοποιήθη σαν κατά το παρελθόν υπό των συμμοριτών ως καταφυγία των. Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν η έρευνα δέον να αποσκοπή και εις την ανακάλυψιν των αποθηκών τας οποίας ενδεχομένως ωργάνωσαν οι συμμορίται προς διαφύλαξιν οπλισμού, τροφίμων κλπ. Η συχνή παρουσία τμημάτων εις τους προσφερομένους εις τους συμμορίτας διά καταφύγια χώρους, η ανακάλυψις των αποθηκών των και η εκρίζωσις της αυτοαμύνης θα καταστήσουν αδύνατον την ανασυγκρότησιν συμμορίας ή την διαβίωσιν και παραμονήν προς δράσιν συμμορίας τινός εις περίπτωσιν εισόδου της εκ γειτονικής περιοχής. Αι ως άνω έρευναι ενεργούνται ως ήδη ελέχθη διά του μείζονος ει δυνατόν μέρους των δυνάμεων του Τ.Ε, μέρος του οποίου, η αναγκαία φρουρά, διατίθεται διά την οργάνωσιν και ασφάλειαν βάσεως τινός. Η βάσις αύτη θα αποτελή το ορμητήριον εις ο θα καταφεύγη ολόκληρος η δύναμις του Τάγματος Εθν/ράς, οσάκις τούτο καθίσταται αναγκαίον, προς ολιγοήμερον ανάπαυσιν και ανασυγκρότησιν και θα διαφυλάσσωνται αφ’ ετέρου τα υλικά του Τάγματος, όσα δεν κρίνονται αναγκαία κατά την έξοδον του προς έλεγχον και επιχειρήσεις. Το ορμητήριον τούτο του Τάγματος εγκαθίσταται εκτός των κατωκημένων τόπων και επί δεσποζόντων σημείων του εδάφους, τακτικής σημασίας ήτοι επί σημείων, άτινα δέον να προσφέρωνται δι’ άμυναν, να εξασφαλίζουν βαθείαν παρατήρησιν και εκτεταμένα πεδία βολής, να αποτελούν αφετηρίας εξορμήσεως διά την ανάληψιν επιθετικών ενεργειών προς διαφόρους κατευθύνσεις και διά την εκτέλεσιν αντεπιθέσεων, να ευρίσκωνται ει δυνατόν, επί κόμβου συγκοινωνιών ή εγγύς οδικής τινός αρτηρίας προς διευκόλυνσιν των εφοδιασμών. Εις περίπτωσιν καθ’ ήν υπάρχει δέσμευσις αμέσου εξασφαλίσεως κατωκημένου τινός τόπου, ή Βιομηχανικών ή άλλων εγκαταστάσεων, τότε η εγκατάστασις γίνεται επί δεσποζόντων σημείων του εδάφους εγγύς τούτου εφ’ όσον υπάρχουν τοιαύτα, άλλως εν εσχάτη επί συγκροτήματος οικιών εις εν τμήμα της παρυφής.
6. Κατά πάσαν περίπτωσιν η βάσις εις ην εγκαθίσταται το Τάγμα οργανούται πλήρως διά της κατασκευής παρατηρητηρίων, πολυβολείων, σταθμών Διοικήσεως, Σταθμών επιδέσεως και σκεπάστρων εκ κορμών δένδρων, ή διά λιθοδομής, διά της ανορύξεως χαρακωμάτων και διά της τοποθετήσεως αμυντηρίων κωλυμμάτων συρματοπλεγμάτων και ναρκών. Η οχύρωσις αναπτύσσεται συνεχώς ώστε η τοποθεσία αύτη ν’ αποτελή πραγματικόν και ασφαλές ορμητήριον διά το Τάγμα.
7. Παρέχεται ούτω η ευχέρεια εις το Τάγμα όπως εξασφαλίζη τας θέσεις του διά μικρών τμημάτων και τηρή το μείζον μέρος της δυνάμεως αυτού ως κινητήν μάζαν διά την εκπλήρωσιν της αποστολής του ως ανωτέρω ελέχθη.
ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΑΓΜΑΤΟΣ
8. Εφ’ όσον η γενική κατάστασις της περιοχής από απόψεως ασφαλείας επιτρέπει, η διασπορά του Τάγματος κρίνεται πλεονεκτική.
Ο βαθμός διασποράς εξαρτάται εκάστοτε εκ της εκτιμήσεως του Διοικητού περί της γενικής καταστάσεως των μέσων άτινα διαθέτει και της μαχητικής αξίας των τμημάτων.
Κατ’ αρχήν δεν πρέπει το Τάγμα να διασπάται εις τμήματα μικρότερα του Λόχου ενίοτε και Διλοχίας. Η διασπορά παρέχει το μέγα πλεονέκτημα ότι εξασφαλίζει σταθερώς τον έλεγχον επί ευρείας εκτάσεως, διευκολύνει τα μέγιστα, την συλλογήν πληροφοριών και επιτρέπει συνδεδυασμένην ενέργειαν επί συγκλινουσών κατευθύνσεων εν περιπτώσει εμφανίσεως συμμοριτών εις τι σημείον. Εξ’ άλλου δημιουργεί ασθενείς πλευράς και πρέπει να αποφεύγεται εις απάσας τας περιπτώσεις καθ’ ας λόγοι γενικώτεροι ή η εδαφική διαμόρφωσις ή έλλειψις μέσων διαβιβάσεων δεν επιτρέπουν την έγκαιρον επέμβασιν των εν διασπορά τμημάτων.
Απαραίτητος Προυπόθεσις διά την διασποράν είναι η δυνατότης αμοιβαίας υποστηρίξεως των τμημάτων. Περιττόν βεβαίως να τονισθή ότι η οργάνωσις των θέσεων θα εκτελήται ως ανωτέρω εκτίθεται.
ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΜΥΝΗΣ
9. Κατά την διάρκειαν της ημέρας εις η πλείονες παρατηρηταί εφοδιασμένοι με διόπτρας κατοπτεύουν το έδαφος εις όσον το δυνατόν μεγαλύτερον βάθος. Αι θέσεις των σκοπών περιορίζοντα εις τον απολύτως απαραίτητον αριθμόν. Εφ’ όσον η δύναμις ολοκλήρου του Τάγματος ευρίσκεται εις τον χώρον στρατοπεδεύσεως, το τρίτον ταύτης τηρείται εν επιφυλακή. Εις τας περιπτώσεις, καθ’ ας το μέιζον του Τάγματος απουσιάζει δι’ επιθετικήν ενέργειαν, ή εξερεύνησιν, η απομένουσα δύναμις κατά κανόνα, ευρίσκεται εν επιφυλακή ετοίμη να καταλάβη τας θέσεις μάχης.
Εις πάσας τας περιπτώσεις κατά την νύκτα οι σκοποί είναι διπλοί. Καθίστανται ακουστικά φυλάκια εις κατάλληλα σημεία. Το δίκτυον ασφαλείας συμπληρούται διά της εγκαταστάσεως ενεδρών, ών η δύναμις και η αποστολή είναι συνάρτησις των πληροφοριών περί των συμμοριτών. Εις εκάστην θέσιν οπλοπολυβόλου ή πολυβόλου παραμένει εις υπηρέτης. Οργανούται σχέδιον πυρός την βάσιν του οποίου αποτελούν τα οπλοπολυβόλα και τα πολυβόλα. Τηρείται πάντοτε εφεδρεία όσον το δυνατόν μεγαλυτέρα.
10. Η άμυνα γενικώς πρέπει να είναι πάντοτε ενεργητική. Δέον καθ’ εκάστην να ενεργώνται επιθετικαί αναγνωρίσεις (περίπολοι ισχυραί) προς διαφόρους κατευθύνσεις βάσει των εκάστοτε πληροφοριών διά τον έλεγχον της περιοχής επί όσον το δυνατόν μεγαλυτέρας τάσεως και εις μέγα βάθος.
11. Εν περιπτώσει προσβολής, τα τμήματα καταλαμβάνουν τας θέσεις των και θέτουν εις λειτουργίαν το σχέδιον πυρός. Εκαστος βάλλει εφ’ όσον βλέπει. Κατά την νύκτα δεν εκτελείται βολή πέραν της αποστάσεως δεκάδων τινων μέτρων, εξαιρέσει εκείνων των μηχανημάτων πυρός άτινα είναι σκοπευμένα σταθερώς από του καιρού της ημέρας. Εις απάσας τας περιπτώσεις εφιστάται όλως ιδιαιτέρως η προσοχή των βαθμοφόρων περί της ασκόπου καταναλώσεως των πυρομαχικών. Οι συμμορίται πολλάκις προκαλούν τα τμήματα και παρασύρουν ταύτα εις ασκόπους καταναλώσεις πυρομαχικών.
12. Αι εφεδρείαι εκτελούν αντεπιθέσεις και εν περιπτώσει ευνοικών συνθηκών αναλαμβάνουν την καταδίωξιν διά καταλήψεως των υποχρεωτικών διαβάσεων συμπτύξεως των συμμοριτών.
Αι τελευταίαι αύται ενέργειαι πρέπει να είναι μελετημέναι εκ των προτέρων. Κατευθύνσεις-αντικειμενικοί σκοποί. Αντικειμενικοί σκοποί κατ’ αρχήν πρέπει να εκλέγωνται αι υποχρεωτικαί διαβάσεις συμπτύξεως ή τα νώτα των συμμοριτών. Χρειάζεται προς τούτο λεπτομερές σχέδιον και δοκιμαί (πρόβες) ώστε ο κάθε στρατιώτης ιδία την νύκτα να γνωρίζη που θα πάη και τι θα κάμη.
ΑΝΑΖΗΤΗΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
13. Ουσιώδης προυπόθεσις πάσης ενεργείας είναι η ακριβής και έγκαιρος πληροφορία. Η αναζήτησις επομένως της πληροφορίας δέον ν’ αποτελή την βασικήν και συνεχή μέριμναν του Διοικητού του Τάγματος.
14. Το Τάγμα αφ’ ενός πρέπει να είναι κάτοχον πληροφοριών περί των εντός της ζώνης ευθύνης του και των πέριξ γειτονικών τοιούτων, δρωσών συμμοριών και αφ’ ετέρου να είναι πλήρως κατατοπισμένον περί του φρονήματος του πληθυσμού και των διαθέσεών του έναντι του σημερινού αγώνος.
15. Επομένως η δημιουργία ενός πλήρους και καλώς μελετημένου σχεδίου πληροφοριών είναι τελείως απαραίτητος.
Αι Μ.Μονάδες εις την ζώνην των οποίων δρούν τάγματα Εθνοφρουράς συντονίζουν το δίκτυον πληροφοριών των ταγμάτων Εθνοφρουράς με εκείνο του εν τη ζώνη τακτικού στρατού.
16. Διά τας πληροφορίας δέον να χρησιμοποιηθή ευρέως η εν τη περιοχή δύναμις Χωρ/κής ήτις λόγω των ειδικών αστυνομικών ικανοτήτων της δύναται να παράσχη πολυτίμους υπηρεσίας, ως και εθνικόφρονα στοιχεία αλλά και με κατάλληλα ειδικά προσόντα άνδρες του Τάγματος.
17. Πάσαν συλλεγομένην πληροφορίαν κοινοποιεί εις τους Λόχους του, εις τα γειτονικά Τάγματα και την υποβάλλει εις τα προιστάμενα κλιμάκια. Δεν αφήνει το Τάγμα να χαθή πολύτιμος χρόνος διά την εκμετάλλευσιν κάθε πληροφορίας.
ΕΠΙΘΕΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
18. Αι επιθετικαί ενέργειαι αναλαμβάνωνται με την μεγαλυτέραν δυνατήν δύναμιν και έχουν ωρισμένον αντικειμεινικόν σκοπόν. Καλόν είναι εφ’ όσον τούτο είναι δυνατόν να γίνωνται συνδεδυασμέναι ενέργειαι των γειτονικών Μονάδων συντονιζόμεναι εις όσον το δυνατόν μεγαλύτερον πλαίσιον. Αι επιθετικαί ενέργειαι λαμβάνουν χώραν κατά συμμοριακών ομάδων κατά των οποίων είναι δυνατή η απόκτησις υπεροχής με τα μέσα που διαθέτει το Τάγμα Εθνοφρουράς.
19. Ως κατευθύνσεις των επιθετικών ενεργειών εκλέγονται πάντοτε κατάλληλοι εδαφικαί γραμμαί αίτινες επιτρέπουν την δημιουργίαν βάσεως πυρός και ευκολίαν κινήσεων προς διείσδυσιν και υπερκέρασιν κάθε συναντωμένης αντιστάσεως. Η κίνησις γίνεται καθ’ άλματα με μεγάλην κατά βάθος κλιμάκωσιν. Εν περιπτώσει συναντήσεως μετά των συμμοριτών τηρείται όλως ενεργητική στάσις προς απόκτησιν της πρωτοβουλίας. Καταλαμβάνονται επίκαιρα σημεία του εδάφους και δημιουργείται μία βάσις πυρός προς υποστήριξιν των κινήσεων. Δι’ ετέρων τμημάτων συνεχώς καταβάλλεται προσπάθεια υπερκεράσεως των συμμοριτών προς αποκοπήν της συμπτύξεως των και τελικήν συντριβήν τούτων. Κατά την κίνησιν και τας σταθμεύσεις λαμβάνονται αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας προς αποτροπήν αιφνιδιασμού.
Προκειμένου περί εξερευνήσεων βαθειών γραμμών ή δάσους καταλαμβάνονται δεσπόζοντα σημεία του εδάφους πέριξ αυτών διά την προστασίαν του τμήματος όπερ θα ενεργήση την εξερεύνησιν. Τα αυτά μέτρα λαμβάνονται προκειμένου να γίνη κίνησις τμήματος ή μεταγωγικών διά βαθείας τινός γραμμής διά των οποίων συνήθως διέρχωνται τα δρομολόγια. Τα περισσότερα ατυχήματα υπέστη ο στρατός μας εκ της παραλείψεως του στοιχειώδους τούτου μέτρου. Διά τούτον ακριβώς τον λόγον θα πρέπει να γίνωνται επανειλημμένως ασκήσεις και να επισημανθούν εις όλα τα στελέχη τα ληπτέα μέτρα.
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΤΗΣ ΝΥΚΤΟΣ
20. Η νύξ ευνοεί εξαιρετικώς τους αιφνιδιασμούς εναντίον των συμμοριτών οίτινες κατά κανένα στηρίζουν την ασφάλειάν των εις τας πληροφορίας και δεν οργανώνουν πλήρες δίκτυον επαγρυπνήσεως και εγγύς ασφαλείας. Κατά συνέπειαν επιβάλλεται να χρησιμοποιήται το σκότος ευρέως δι’ επιδρομάς. Ομοίως δέον να χρησιμοποιήται δι’ εγκατάστασιν ενεδρών επί των πιθανών δρομολογίων κινήσεως των συμμοριτών.
(α) Επιδρομαί
Η επιτυχία τούτων βασίζεται κυρίως επί του αιφνιδιασμού. Μικρά τμήματα εξησκημένα εις τας νυκτερινάς κινήσεις με υψηλόν ηθικόν και υπό ικανούς ηγήτορας κρίνονται ως τα πλέον κατάλληλα. Απαραίτητος προυπόθεσις διά την ενέργειαν η ύπαρξις οδηγών οίτινες να γνωρίζουν καλώς τα δρομολόγια και τον χώρον προσβολής.
Η σύνθεσις και η αποστολή των τμημάτων άτινα θα ενεργήσουν επιδρομήν εξαρτώνται κυρίως εκ των πληροφοριών περί των συμμοριτών. Δεν είναι δυνατόν να καθορισθή ωρισμένος τρόπος ενεργείας. Ούτος εξαρτάται από μεταβλητούς παράγοντας και είναι ζήτημα πρωτοβουλίας του ηγήτορος. Το σχέδιον πρέπει να είναι πανούργον. Κατά την κίνησιν πρέπει να λαμβάνωνται αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας. Να ορίζωνται απαραιτήτως σημεία αναγνωρίσεως και χώρος συγκεντρώσεως και τηρητέα στάσις διά πάσας τας πιθανάς εξελίξεις. Οργανούνται λεπτομερώς. Αι επιδρομαί εκτός των υλικών αποτελεσμάτων ασκούν μεγίστην επίδρασιν επί του ηθικού των συμμοριτών οίτινες επί μακρόν χρόνον εθεώρουν την νύκτα ως απολύτως ασφαλή δι’ αυτούς και κατά την διάρκειαν ταύτης εξετέλουν τας κινήσεις των και τας προσβολάς εναντίον των ημετέρων τμημάτων. Τέλος αι επιδρομαί είναι εν άριστον μέσον αμύνης διότι απαγορεύουν την εγκατάστασιν των συμμοριτών εγγύς των ημετέρων τμημάτων και παρακωλύουν τας κινήσεις των. Επιβάλλεται να γίνεται σχετική εκπαίδευσις των τμημάτων και να επιδιώκωνται πάντοτε.
(β) Ενέδραι
Παρουσιάζουν τα αυτά περίπου πλεονεκτήματα με τας επιδρομάς. Επεκτείνουν το δίκτυον ασφαλείας. Επιβάλλεται να γίνεται ευρεία χρήσις. Η δύναμις και η σύνθεσις τούτων είναι ανάλογος προς την αποστολήν. Η εκλογή της θέσεως είναι ουσιώδους σημασίας. Από τον τρόπον εγκαταστάσεως της ενέδρας εξαρτώνται εν πολλοίς τα αποτελέσματα. Οταν η δύναμις είναι αρκετή δημιουργείται μία παγίς εντός της οποίας θα επιδιωχθή η συντριβή των συμμοριτών. Εις την τελευταίαν ταύτην περίπτωσιν το πύρ δέον να άρχεται εις κατάλληλον στιγμήν όταν υπολογίζεται ότι ο όγκος των συμμοριτών ευρίσκεται εντός της παγίδος. Εστω υπ’ όψιν των Ταγμάτων ότι οι συμμορίται πολλάκις προωθούν εις ικανήν απόστασιν οδηγούς ή ημιονηγούς μετά κτηνών. Είναι συμφέρον πολλάκις η ενέδρα να αφίνη τούτους να διέρχωνται . Εις τινάς περιπτώσεις αι ενέδραι προστατεύωνται διά της εγκαταστάσεως φυλακίων επί δεσποζόντων σημείων του εδάφους πέριξ του χώρου εγκαταστάσεως αυτών. Κατά πάσαν ενέδραν δέον να απαγορεύηται αυστηρώς το κάπνισμα και πας οιοσδήποτε θόρυβος όστις προδίδει την ύπαρξιν της παγίδος.
21. Οσον αφορά τας περιπόλους ημέρας και νυκτός πρέπει να γίνεται χρήσις τούτων διά την αναζήτησιν και συλλογήν πληροφοριών. Πρέπει όμως να λαμβάνωνται όλα τα μέτρα διότι είναι στοιχεία, ευπρόσβλητα. Όταν υπάρχη κίνδυνος προσβολής υπό μάζης συμμοριτών αι περίπολοι δέον να λαμβανουν την μορφήν επιδρομών ( όρα παράγραφον 20 (α) )
22. Εις τας περιπτώσεις νυκτερινών επιθέσεων εναντίον συμμοριτών κατεχόντων θέσεις οργανωμένας εφαρμόζονται αι αρχαί του κανονικού πολέμου ως αύται αναγράφωνται εις τους κανονισμούς.
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
23. Τα Τάγματα Εθν/ράς εκμεταλλέυονται την παρουσίαν Ταγμάτων Στρατού εις την ζώνην ευθύνης των όπως αφ’ ενός μεν γνωρίσουν τας μεθόδους μάχεσθαι κατά των συμμοριτών και αφ’ ετέρου όπως αναπτύξουν επιθετικόν των πνεύμα. Ενδείκνυται όπως εις πάσαν παρουσιαζομένην ευκαιρίαν αναλαμβάνωνται επιχειρήσεις από κοινού. Καλλιεργείται ούτω και το πνεύμα συνεργασίας όπερ δέον απαραιτήτως να υπάρχη εις συντονισμένας επιχειρήσεις ευρείας κλίμακος.
Τα Τάγματα Εθν/ράς συν τω χρόνω θα εξοπλισθούν ως τα Τάγματα Στρατού. Αν από τούδε εκπαιδεύωνται καταλλήλως και δρούν με το επιβαλλόμενον επιθετικόν πνεύμα θα πρέπει να φθάσουν συντόμως εις το αυτό μαχητικόν επίπεδον μετά των Ταγμάτων Στρατού.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
24. Η εφαρμογή των ανωτέρω απόψεων απαιτεί εκπαίδευσιν των τμημάτων βάσει ενός προγράμματος το οποίον θα εκπονηθή μερίμνη της Α7/ΓΕΣ.
Η εκπαίδευσις όμως είναι δυνατόν να καταστή επαγωγική όταν ο Διοικητής του Τάγματος και οι Αξ/κοί γνωρίζουν το τί θέλουν και πως θα το επιτύχουν. Δεν είναι μόνον το πρόγραμμα εκπαιδεύσεως. Αποτελεί εκπαίδευσιν και όταν κάθε τμήμα, όπου ίσταται, ασχοληθή αμέσως να γνωρίση το έδαφος και να το μελετήση. Ο κάθε στρατιώτης αρχίζει να σκέπτεται όταν ευρεθή εις μίαν περιοχήν. Από που θα μας έλθουν; Πού θα τους πιάσωμε καρτέρι και ποία θέσι θα καταλάβωμεν; Από που θα πάμε να τους κυκλώσουμε; Πως θα βαδίσωμε για να μη μας αντιληφθούν; Ποιές είναι αι υποχρεώτικες διαβάσεις κλπ. κλπ. Ολα αυτά και οι δοκιμαστικοί συναγερμοί και αι υποθετικές κυκλώσεις ξυπνάν τα τμήματα, τα βγάνουν από το λήθαργο και την ξενοιασά και τα κάνουν υποχείρια στους βαθμοφόρους.
Αυτή η εκπαίδευσις διά τα Τάγματα Εθν/ράς ιδιαιτέρως επιβάλλεται να εφαρμόζηται. Είναι η πλέον πρακτική, προκαλεί ενδιαφέρον και αναγκάζει όλους από τον Διοικητήν του Τάγματος μέχρι του τελευταίου στρατιώτου να σκέπτωνται πως θα αντιμετωπίσουν κατά τον καλλίτερον τρόπον εκείνα που είναι ενδεχόμενα να τους συμβούν.
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Ανωτ. Διοικ. Εθν/ράς Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Διοικήσεις και Τ.Σ Εθνοφρ. Αρχηγός ΓΕΣ-Διοικητής
Τάγματα Εθνοφρουράς
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Σ. Στρατού, Μεραρχίαι, ταξιαρχίαι
ΛΙ-Λ3-Λ5-Λ6-Λ7-Λ8-Λ9/ΓΕΣ
ΒΣΛ-ΣΟΗΠΕ/Κλ. Επιχειρήσεων
Διά την ακρίβειαν
η Δ/σις Α1 ΓΕΣ
Τ. Σ.Υ.