Σχέδιο Εκκαθαρίσεως και Εδραιώσεως Αγράφων, ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ»


ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β.Σ.Σ./Α1
ΑΡΙΘΜ. Α.Α.Π. 361/Α1/Ι
904 τη 21 Μαΐου 1948
Α/Α αντιτύπου 6

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΔΡΑΙΩΣΕΩΣ ΑΓΡΑΦΩΝ
«ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ»»

 • ΚΑΡΔΙΤΣΑ
 • ΑΓΡΑΦΑ
  ΧΑΡΤΑΙ – ΦΑΡΣΑΛΑ 1: 100.000
 • ΛΑΜΙΑ
 • ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
 • ΑΓΡΙΝΙΟΝ
  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
 1. Συμμορίται
  Όρα συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών
 2. Δυνάμεις διά την Επιχείρησιν
  Χ Μεραρχία
  42 Ταξιαρχία ΙΧ Μεραρχίας
  77 Ταξιαρχία Ι Μεραρχίας
  ΠΡΟΘΕΣΙΣ
 3. Εξόντωσις των συμμοριτών εντός της περιοχής της περιλαμβανομένης μεταξύ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ – ΑΧΕΛΩΟΥ – ΠΟΡΤΑΡΙΕΣ και Δυτ. της Λίμνης ΞΥΝΙΑΔΟΣ.
  Εκκαθάρισις της περιοχής ταύτης από παντός Συμμορ. στοιχείου.
  ΜΕΘΟΔΟΣ
 4. α) Ισχυρά ενέργεια εν τη κατευθύνσει ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΝ (Χ.6863) – ΑΓΡΑΦΑ (Χ.6686) – ΑΡΓΙΘΕΑ (Σ.5810) – ΠΑΛΗΚΑΡΙΑ (Σ.5718).
  β) Κάλυψις της ανωτέρω ενεργείας εκατέρωθεν και απαγόρευσις διαρροής Συμμοριτ. Δυτ. ΑΧΕΛΩΟΥ.
 5. Συνθηματικόν Επιχειρήσεως
  «ΧΑΡΑΥΓΗ ‘’Σ’’»
 6. Συγκρότησις
  α) Δεξιά: 77 Ταξιαρχία της Ιης Μεραρχίας (μόνον από 25-28 Μαΐου).
  β) Κέντρον: Χ Μεραρχία διά 2 Ταξιαρχιών.
  γ) Αριστερά: 42 Ταξιαρχία
 7. Διοίκησις
  Την Διοίκησιν θα αναλάβη ο Διοικητής της Χ Μεραρχίας.
 8. Συγκέντρωσις και κατάληψις γραμμής εξορμήσεως
  α) Συγκέντρωσις εις χώρους συγκεντρώσεως μάχη ως Σχέδ. Π μέχρι της 23ης Μαΐου.
  β) Κατάληψις της γραμμής εξορμήσεως ως Σχέδ. Η μέχρι της εσπέρας 24ης Μαΐου.
 9. Τελικός Αντικειμενικός Σκοπός
  Ως σχεδιάγραμμα Π
 10. Ρυθμός προχωρήσεως
  Ο Ρυθμός προχωρήσεως επαφίεται εις την κρίσιν του Διοικητού, πάντως δέον να έχη υπ’ όψιν του ότι:
  α) Η κίνησις θα ρυθμισθή αναλόγως του χώρου εις ον θα συναντήση τον εχθρόν.
  β) Εις τον τελικόν αντικειμενικόν σκοπόν δέον να αχθή την εσπέραν της Χ συν 10 ημέραν
  γ) Η κίνησις της 77 Ταξιαρχίας 1ης Μεραρχίας να ρυθμισθή ώστε την εσπέραν 28ης να συγκεντρωθή μεταξύ ΔΟΜΟΚΟΥ – ΦΑΡΣΑΛΩΝ, οπότε επανέρχεται εις Μεραρχίαν της.
  δ) Να έχη πάντοτε έτοιμον εν Τάγμα της 42 Ταξιαρχίας δι’ ενδεχόμενην επέμβασιν Δ. ΑΧΕΛΩΟΥ.
  ε) Η 42 Ταξιαρχία από της αφίξεώς της εις ύψος ΠΕΤΡΟΥΛΙΩΤΙΚΟΥ ποταμού ή και ενωρίτερον κατά την κρίσιν του Διοικητού Χ Μεραρχίας δυνατόν να διαπεραιωθή Δ. ΑΧΕΛΩΟΥ και κινηθή προς Μ. ΜΕΛΑΤΩΝ Χ. 2001 ούχι βραδύτερον της 5ης Ιουνίου ίνα εκείθεν μεταφερθή εις ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
 11. Κάλυψις επιχειρήσεως
  α) Εξ Ανατολών Το Τ.Σ.Ε.Κ. από της ενάρξεως της επιχειρήσεως να αποφράξη τας διαβάσεις ΡΑΧΟΥΛΑΣ (Χ.8697) – ΑΜΑΡΑΝΤΟΝ (Χ.9386) – ΣΜΟΚΟΒΟΝ.
  β) Εκ Δυσμών Η VΙΙΙ Μεραρχία διά των Ταγμάτων Εθνοφρουράς ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΙΟΥ και ΑΡΤΗΣ αποφράξη τας γεφύρας ΤΕΜΠΛΑΣ (Χ.4585) – Ν. ΑΡΓΥΡΙΟΥ (Χ.4489) – ΚΟΡΑΚΑ (Χ.4705) ως και πάσαν άλλην δυνατήν διάβασιν επί του ΑΧΕΛΩΟΥ.
  γ) Εκ Βορρά Η Δ.Ε.Θ. να καταλάβη εγκαίρως τας επί της γραμμής ΜΕΣΑΤΗ (Σ.775003) – ΡΑΧΗ ΣΙΜΟΥ (Σ.7101) – ΒΟΥΤΣΙΚΑΚΙ (Σ.6502) διαβάσεις δι’ ενός Τάγματος Εθνοφρουράς προς απόφραξιν διαρροής των συμμοριτών προς ΚΟΖΑΚΑ, εν συνεργασία με τους επί τόπου ευρισκομένους Λ.Ο.Κ.
  δ) Από Νότου Μερίμνη του Α’.Σ.Σ θα αποφραχθούν αι προς τον Νότον διαβάσεις προς απαγόρευσιν επανόδου των συμμοριτών προς ΡΟΥΜΕΛΗΝ.
 12. Ενέργειαι μετά τον τελικόν αντικειμενικόν σκοπόν
  α) Η Χ Μεραρχία μετά την κατάληψιν τελικού αντικειμενικού σκοπού θα συγκεντρωθή εις ΤΡΙΚΑΛΑ προς ανασυγκρότησιν
  β) Η 42 Ταξιαρχία αναλόγως της καταστάσεως ως η παράγρ. 10(ε).
 13. Αεροπορία
  Θα συμμετάσχη δι’ αναγνωρίσεων, δι’ υποστυρίξεως και προσβολών κατά απροόπτων στόχων τη αιτήσει και υποδείξει των Μονάδων.
 14. Εκτέλεσις
  α) Ημέρα εξορμήσεως η 25η Μαΐου διά την Χ Μεραρχίαν, 42 Ταξιαρχίαν.
  Κατά την ημέραν ταύτην η 77 Ταξιαρχία θα προωθήση μόνον το αριστερόν της προς τήρησιν επαφής μετά του δεξιού της Χ Μεραρχίας.
  β) Διάρκεια
  ι. 77 Ταξιαρχία Ι Μεραρχίας την 28ην δέον να ευρίσκεται εις διάθεσιν Μεραρχίας της.
  ιι. Διά Χ Μεραρχίαν και 42 Ταξιαρχίαν δεκαήμερος.
 15. Εδραίωσις
  Μετά την εκκαθάρισιν της περιοχής θα προωθηθώσιν τα Τ.Ε. εις τας προβλεπόμενας έδρας των ως κάτωθι:
  51 Εις περιοχήν ΠΥΛΗΣ – ΠΟΡΤΑΪΚΟΥ
  15 Εις περιοχήν ΠΕΖΟΥΛΑΣ
  25 Εις περιοχήν ΔΕΡΒΕΝ – ΦΟΥΡΚΑ Τιθεμένων εις
  11 Εις περιοχήν ΡΕΝΤΙΝΗΣ διάθεσιν του
  12 Εις περιοχήν Α. ΚΤΗΜΕΝΗΣ Α΄ ΣΣ
 16. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ
  Ως ειδική διαταγή
 17. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
  Ως ειδική διαταγή διαβιβάσεων.
  ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ

Ακριβές αντίγραφον
Το Γραφείον Α1/Β΄ ΣΣ
Τ.Σ.Υ.
ΠΑΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ Α/Α αντιτύπου Α/Α Σχεδ.
Χ Μεραρχία 1 1
VΙΙΙ » 2
77 Ταξιαρχία 3 2
42 Ταξιαρχία 4 3
Δ.Ε.Θ. 5 4
Δ΄. Δ. Καταδρομών 1 6
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΓΕΣ/Α1 6
Α΄ ΣΣ /Α1 7
Ι Μεραρχίαν 8
ΙΧ Μεραρχίαν 9
Β΄ ΣΣ/Α1 10 5
Αρχ. Β΄ και Γ΄ Κλ. 11
Αρχείον 12
Πολ. Εκθ. 13-15
Σ.Α.Η.Π. εν μεταφράσει 6
Β.Σ.Α. » 7

Advertisements