Διαταγή Επιχειρήσεως Ορθρυος ΧΑΡΑΥΓΗ «Σ», ΒΝ/ΑΣ/20 Μαι 1948


ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΣΤΟΛΟΥ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ Τόπος εκδόσεως ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ
Αριθ. Πρωτ. Α/20/5/1 επί Θ. ΑΒΕΡΩΦ
Α.Α. 2
Ημερομηνία 20 Μαΐου 1948

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΟΡΘΡΥΟΣ
ΧΑΡΑΥΓΗ-Σ

(Σύντ. τίτλος Δ.Ε.Σ./2)
I. ΧΑΡΤΑΙ
ΠΑΡΑΠΟΜΠΑΙ
α) Χ.Β.Ν. 2836β-1556-1521-1871
β) Χ.Ε.Σ. 2-21-58
γ) Στρατιωτικοί Χάρται 1/100.000 (Η7-Η8-Η9-Θ7-Θ8-Θ9)
δ) Απόρρητος πλοηγός Επιτελικής Χρήσεως (ΠΕΧ)
ΙΙ. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
α) Κανονισμός εκτελέσεως και παρατηρήσεως βολής βομβαρδισμού πλοίων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Σχέδιον βολής πυροβολικού.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Σχέδιον διαβιβάσεων.

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ
α) ΣΧΕΔΙΟΝ Γ.Ε.Ν. (Συντ. τίτλος Ν.Σ.Ο.Ρ.)
β) Δ.Ε.Σ./1
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- ΕΧΘΡΟΣ
α) ΞΗΡΑ. Δύναμις συμμοριακή εκ 350 συμμοριτών και ενδεχομένως επί πλέον δύναμις 150 ιππέων, άνευ δυνατότητος επί του παρόντος ενισχύσεως αυτών, δρα εις την περιοχήν ΟΡΘΡΥΟΣ. Επίσης ετέρα μικρά δύναμις των εις περιοχήν ΞΥΝΙΑΔΟΣ. Πιθανώς κατά τας εκκαθαριστικάς ταύτας επιχειρήσεις να γίνη απόπειρα διαφυγής των κατά πρώτον λόγον προς ΠΗΛΙΟΝ- ΚΙΣΣΑΒΟΝ και δευτερεύοντως προς περιοχήν Δυτικής ΟΡΘΡΥΟΣ ή προς ΕΥΒΟΙΑΝ.
β) ΘΑΛΑΣΣΑ. Κινούνται κατά πληροφορίας ούχι εξηκριβωμένας Υποβρύχια αγνώστου εθνικότητος εις ΑΙΓΑΙΟΝ.
γ) ΑΗΡ. Πιθανόν οι συμμορίται να αποκτήσουν αεροπορικήν δύναμιν προς προσβολήν σχηματισμών μας.
2. ΦΙΛΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
α) ΣΤΡΑΤΟΣ. Η Ι Μεραρχία και ετέρα στρατιωτική δύναμις, υπό το Α΄ ΣΣ.
β) ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ. Συμμετέχει διά δυνάμεων της.
γ) ΝΑΥΤΙΚΟΝ. Δύναμις υποστηρίξεως, Περιπολίας και μεταφοράς.
ΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
3. Η πλήρης εφουδετέρωσις και συντριβή των συμμοριτών και παντός αναρχικού στοιχείου περιοχής ΞΥΝΙΑΔΟΣ και ΟΡΘΡΥΟΣ.
ΙΙΙ. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ Β.Ν.
4. α) Αποκλεισμός διαφυγής των συμμοριτών διά θαλάσσης εκ της περιοχής των επιχειρήσεων.
β) Δράσις αντιτορπιλλικών διά του πυροβολικού των κατά των συμμοριτών τη αιτήσει του Στρατού και τη συνεργασία πιθανώς της Αεροπορίας. Βολή κατά υποδεικνυόμενων στόχων και απρόοπτων στόχων.
γ) Αντιαεροπορική προστασία παρακτίου περιοχής υπό των αντιτορπιλλικών.
δ) Εξασφάλισις ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ μετακινήσεως δι’ Αποβατικών και ΑΠΕ δυνάμεως ανδρών εκ ΣΤΥΛΙΔΟΣ και απόβασις αυτών εις όρμους Ν και ΝΑ ακτών ΟΡΘΡΥΟΣ.
ΙV. ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
5. α) Έναρξις από ώρας 2100 της 24/5 εντατικού αποκλεισμού διαφυγής συμμοριτών από θαλάσσης εκ της περιοχής επιχειρήσεων, διά συνεχούς περιπολίας διά περιπολικών δυνάμεων ΑΣ/Τ.
β) Από ώρας 1600 της 24/5 εν αντιτορπιλλικόν θα ευρίσκεται εις Νοτίας ακτάς ΟΡΘΡΥΟΣ και έτερον εις Ανατολικάς ακτάς ΟΡΘΡΥΟΣ, ως πλοία υποστηρίξεως των επιχειρήσεων.
γ) Από της 25/5 δό Α/Β/ και τέσσερα ΑΠΕ της δυνάμεως ΑΣ/Τ δέον να ώσιν έτοιμα ίνα μετακινήσουν τμήμα Στρατού εκ ΣΤΥΛΙΔΟΣ και αποβιβάσουν τούτο ως ήθελεν αιτηθή υπό της Ιης Μεραρχίας και εν συνεχεία χρησιμοποιηθούν κατά το δοκούν τη Ιη Μεραρχία.
V. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ
6. α) Δύναμις Υποστηρίξεως ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΑΔΡΙΑΣ
β) Αποβατική Δύναμις δύο Α/Β και τέσσερα ΑΠΕ της δυνάμεως ΑΣ/Τ.
γ) Δύναμις Περιπολίας ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ-Α/Κ 861 – Α/Φ 1252-3 Π/Κ.
Δύναται ο ΑΣ/Τ να ενισχύση την δύναμιν των περιπολικών και δι’ άλλων πλοίων του εφ’ όσον τούτο κρίνει σκόπιμον.
VΙ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ
7. ΑΝΤΙΤΟΡΠΙΛΙΚΑ. Τα Β.Π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ και ΑΔΡΙΑΣ θα αποπλεύσουν υπό τον Δ.Ο.Υ. κατόπιν σήματος μου ώραν 2359 της 23/5 ώστε μετά μεσημβρίαν της 24/5 να ευρίσκονται εις τας κάτωθι περιοχάς.
α) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ εις ΜΑΛΛΙΑΚΟΝ-ΩΡΕΟΥΣ.
β) ΑΔΡΙΑΣ εις ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΝ.
8. ΠΕΡΙΠΟΛΙΚΑ. Να μετακινηθούν κατόπιν διαταγής ΑΣ/Τ εγκαίρως ώστε από ώρας 2100 της 24/5 να έχουν καταλάβη τας θέσεις των περιπολίας.
9. ΑΠΟΒΑΤΙΚΑ. Δύο αποβατικά και τέσσερα ΑΠΕ να μετακινηθούν κατόπιν διαταγής ΑΣ/Τ ώστε να ευρίσκονται από μεσημβρίας της 25/5 εις ΣΤΥΛΙΔΑ.

VΙΙ. ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
10. Η επιχείρησις θα διαρκέση περίπου 6 ημέρας.
11. Αι μετέπειτα( μετά πέρας της επιχειρήσεως) κινήσεις των αντιτορπιλλικών, περιπολικών και Αποβατικών διαταχθώσιν δια σημάτων μου.
VΙΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
12. Δία της διαταγής ΝΣΟΡ του Υ.Ν. ανατίθεται η όλη ευθύνη, οργάνωσις και εκτέλεσις της επιχειρήσεως εις τον ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
13. Αναθέτω εις τον ΑΣ/Τ (Πλοίαρχον Γ. ΜΑΝΩΛΑΤΟΝ) την οργάνωσιν και ευθύνην του Σχεδίου περιπολιών και αποκλεισμού των παραλιών περιοχής επιχειρήσεων ως και Σχεδίου μεταφορών.
14. Εις τον Κυβερνήτην ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (Αντιπλοίαρχον Π. ΔΑΜΗΛΑΤΗΝ) αναθέτω τα καθήκοντα του Διοικητού δυνάμεως υποστηρίξεως (Δ.Ο.Υ.)
15. Εις τον Υποπλοίαρχον Γ. ΔΡΟΣΙΝΟΝ τα του προκεχωρημένου κλιμακίου Α.Σ. (ΠΚΑΣ). Έδρα ΛΑΜΙΑ.
ΙΧ. ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ
16. Να καταρτησθή υπό του ΑΣ/Τ το ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ βάσει των ακόλουθων γενικών αρχών.
α) στενός και συνεχής αποκλεισμός της περιοχής επιχειρήσεων ήτοι: παρακτίου περιοχής ΜΑΛΛΙΑΚΟΥ – ΣΤΕΝΟΥ ΩΡΕΩΝ – ΠΑΓΑΣΣΗΤΙΚΟΥ.
β) Ιδιαιτέρα προσοχή από ΣΤΥΛΙΔΟΣ μέχρι ΑΛΜΥΡΟΥ.
γ) Επίσης κατά την σχεδίασιν των περιπολιών δέον να προβλέπεται επιτήρησις και των λοιπών ακτών συμφώνως προς το μέχρι σήμερον ισχύον σύστημα.
Χ. ΣΧΕΔΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
17. ΑΣ/Τ έχων υπ’ όψιν παράγρ. 4 εδάφ. δ και παραγρ. 5 εδάφ. γ να καταρτίση το Σχέδιον μεταφοράς της Στρατιωτικής Δυνάμεως (600 άνδρες) εκ ΣΤΥΛΙΔΟΣ εις όρμους Ν και ΝΑ ΟΡΘΡΥΟΣ συμφώνως προς τας αιτήσεις της 1ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ. Πιθανώς χρησιμοποιηθώσιν όρμοι ΓΑΡΔΙΚΙ-ΓΛΥΦΑ- ΠΤΕΛΕΟΣ-ΣΟΥΡΠΗ-ΝΙΑ.-
ΧΙ. ΣΧΕΔΙΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ διά ΒΟΛΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ
18. Ώς αναφέρεται εις συννημένον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι.
ΧΙΙ. ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ
19. Ο ΑΣ/Τ να ρυθμίση ταύτα εν συννενοήσει μετά της 1ης ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ και αναλόγως των αναγκών αυτής, προσπαθών να εκπληρώση απάσας τας αιτήσεις της.
ΧΙΙΙ. ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΣ
20. Ως εις συννημένον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΧΙV. ΑΣΦΑΛΕΙΑ
21. Η παρούσα διαταγή είναι ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ και δέον να ληφθούν αυστηρά μέτρα υπό των Διοικητών διά πρόληψιν διαρροής πληροφοριών επί της επιχειρήσεως.
ΧV. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
22. Πλοία αποπλέοντα εκ των βάσεων των να ώσιν πλήρως εφοδιασμένα διά καυσίμων και του κεκανονισμένου αποθέματος τροφίμων.
23. Πλοία αποπλέοντα εκ Ν/θμου να παραλαμβάνωσιν τους φόρτους πυρομαχικών ως Παράρτημα ΙΙΙ της Δ.Ε.Σ./1 ορίζει.
24. Ν.Δ. ΒΟΛΟΥ να μεριμνήση διά τας ανάγκας ανεφοδιασμού των πλοίων εις καύσιμα κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων.
Πιθανώς τωναντιτορπιλλικών να επιβώσιν αξ/κοί του Στρατού Ξηράς ως σύνδεσμοι μερίμνη Α.Σ.
ΧVΙ. ΔΙΑΝΟΜΗ-ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ-ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
25. Η παρούσα Διαταγή μου μετά των παραρτημάτων κοινοποιείται ως ακολούθως:
α/ Υ.Ν./Γ.Ε.Ν./Γ’ αντίτυπον αυξ. αριθ. 1
β/ ΓΕΣ αντίτυπον αυξ. αριθ. 2
γ/ Α’ΣΣ αντίτυπον αυξ. αριθ. 3
δ/ Ιην Μεραρχίαν(Δ/την) μερίμνη Α’Σ.Σ. αντίτυπον αυξ. αριθ. 4
ε/ ΑΣ/Τ. Εκ τούτου να κοινοποιήση εις Ν.Δ. ΒΟΛΟΥ και υπ’ αυτόν μονάδας, τα ενδιαφέροντα ταύτας τμήματα και ΜΟΝΟΝ ταύτα. αντίτυπον αυξ. αριθ. 5
στ/ Εις Δ.Ο.Υ. (Κυβερνήτην Β.Π. ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ) αντίτυπον αυξ. αριθ. 6
ζ/ Εις Κυβερνήτην Β.Π. ΑΔΡΙΑΣ αντίτυπον αυξ. αριθ. 7
η/ Εις Η.Β.Ν.Μ./G αντίτυπον αυξ. αριθ. 8
θ/ Εις U.S.M. – NAVAL GROUP αντίτυπον αυξ. αριθ. 9
ι/ Εις Α.Σ. αντίτυπον αυξ. αριθ. 10 & 11
26. Παρακαλώ να μου γνωσθή λήψις διά της λέξεως «ΚΑΣΤΩΡ».
Τ.Σ.Υ.
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ
Πλοίαρχος Π.Ε. ΚΩΝΣΤΑΣ Β.Ν.
Συννημένα 2 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
(Εδακτυλογραφήθη υπό Σημαιοφόρου Ε. ΜΑΡΑΓΚΟΔΑΚΗ)

Advertisements