Σχέδιο επιχειρήσεων Αεροπορίας επιχείρηση ΚΟΡΩΝΙΣ, ΑΔΑ/ΓΑ/17 Μαϊ 1948


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Αριθ.Αντιγράφου 2
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ

17 Μαΐου 1948
ΑΔΑ/3/ΑΔ/Α.Α.304

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ διά ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ
“Κ Ο Ρ Ω Ν Ι Σ”

Χ Α Ρ Τ Α Ι: 1/100.000

ΚΟΡΥΤΣΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ – ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ
ΓΡΕΒΕΝΑ – ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.
Ι. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
(α) ΦΙΛΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ:
Φίλιαι μονάδες ων η δύναμις, σύνθεσις και διάταξις εμφαίνονται εις το Σχέδιον του Στρατού θα συνεχίσωσι τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις εις την περιοχήν του ΓΡΑΜΜΟΥ με πρόθεσιν να εξαρθρώσωσι την συμμοριακήν εξουσίαν και συντρίψωσι τα εν τη περιοχή ταύτη συμμοριακά συγκροτήματα.
Δυνάμεις της Αεροπορίας θα λάβωσι μέρος εις τας επιχειρήσεις ταύτας εν συνεργασία μετά του Στρατού.
Χρόνος ενάρξεως των επιχειρήσεων γνωσθήσεται εν καιρώ.
(β) ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ:
(ι) Δύναμις – συγκρότησις – οργάνωσις – δράσις ως το συνημμένον
Δελτίον Πληροφοριών.
(ιι) Πιθαναί ενέργειαι – Δυνατότητες – Προθέσεις:
1. Η ζώνη του ΓΡΑΜΜΟΥ με τα εκατέρωθεν ταύτης προωθημένα αμυντικά ερείσματα – της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εν ΗΠΕΙΡΩ και της περιοχής ΠΡΕΣΠΩΝ – ΒΙΤΣΙ – αποτελούσα την βάσιν του υποτυπώδους συμμοριακού κράτους, θα διεκδικηθή υπό των συμμοριτών, οίτινες εξοπλίζουν ταύτην με ικανάς αμυντικάς οργανώσεις και με αμυντήρια κωλύματα κυρίως εκ ναρκών.
2. Δεν πρέπει να αποκλεισθή ότι οι συμμορίται προς αντιπερισπασμόν εις τας προπαρασκευάς και συγκεντρώσεις του Στρατού μας αλλά και διά την στερέωσιν της τοποθεσίας των ταύτης θα εκδηλώσουν επιθετικάς ενεργείας σκοπούσας την επέκτασιν των εκατέρωθεν ερεισμάτων των εις ΗΠΕΙΡΟΝ, ΧΑΣΙΑ και εις την περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΒΙΤΣΙ.
3. Εις περίπτωσιν επιθέσεως υπό των Εθνικών Δυνάμεων οι συμμορίται φαίνεται θα προβάλουν αντίστασιν εις μιαν προωθημένην τοποθεσίαν επί της γραμμής: ΑΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.1936) – ΑΜΟΥΔΑ (Ν.2234) υψ. 1170 (Ν.2829) – ΟΡΛΙΑ (Ν.3223) – ΠΑΛΙΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.2716) -ΣΑΡΜΑΤΖΑ (Ν.2803) – Σ.ΚΟΥΡΤΖΑ (Σ.2698) – ΓΟΜΑΡΑ (Σ.2592) -ΚΛΕΦΤΗΣ (Σ.0697) – ΑΓΡΟΦΩΛΙΑ (Σ.399) – ΓΚΟΡΥΤΣΑ (Μ.9604) και εις μια εσωτερικήν τοιαύτην στοιχιζομένην επί της γραμμής: ΤΣΑΡΝΟ (Ν.1431) -ΣΟΥΦΛΙΚΑΣ (Ν.1126) – ΕΠΑΝΩ ΑΡΕΝΑ (Ν.1321) – ΣΤΑΥΡΟΣ (Ν.0621) με ιδιαιτέραν προσπάθειαν εις τας κατευθύνσεις:
ΚΟΝΙΤΣΑ (Ρ.9793) – ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ (Ν.0314) – ΑΕΤΟΜΙΛΙΤΣΑ (Ν.0921) και ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ (Ν.2831) – ΠΕΥΚΟΝ (Ν.1829) – ΑΡΕΝΑ (Ν.121).
4. Εις περίπτωσιν διασπάσεως των άνω τοποθεσιών φαίνεται μάλλον πιθανόν ότι ο όγκος των συμμοριτών θα επιχειρήσει να εισέλθη εις το Αλβανικόν έδαφος με την πρόθεσιν επανεισδείσεώς του εις ΗΠΕΙΡΟΝ ή ΒΙΤΣΙ.
Δεν αποκλείεται και κατάτμησίς του εις μικράς ομάδας, αίτινες θα επιχειρήσουν να διαφύγουν προς ΗΠΕΙΡΟΝ ή και ΒΙΤΣΙ.
5. Τέλος κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων δεν πρέπει να αποκλεισθούν εγγύς αντιπερισπαστικαί ενέργειαι εις ΗΠΕΙΡΟΝ – ΧΑΣΙΑ – ΒΙΤΣΙ ή και ευρύτεραι τοιαύται προς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ ή και Ανατολικώτερον.
ΙΙ. Σ Κ Ο Π Ο Σ
(α) Η υποστήριξις του Στρατού εις την περιοχήν των επιχειρήσεων και η συντριβή των εν τη περιοχή ταύτη συμμοριακών συγκροτημάτων.
(β) Η εξουδετέρωσις πάσης ενεργείας αντιπερισπασμού των συμμοριτών εκ γειτονικών περιοχών και η συντριβή τούτων.
ΙΙΙ. Δ Ι Α Τ Ι Θ Ε Μ Ε Ν Α Μ Ε Σ Α
– Δυο σμήνη αναγνωρίσεως ΧΑΡΒΑΡΤ
– Δυο μοίραι διώξεως ΣΠΙΤ ΙΧ
– Μια μοίρα μεταφορών
– Έν σμήνος συνεργασίας με το πυροβολικόν.
Η δύναμις και ο εξοπλισμός των μονάδων τούτων εμφαίνηται εις το συνημμένο Παράρτημα Δ΄.
IV. ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ – ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ – ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ
(α) ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ:
Ως Αεροδρόμια Βάσεων θέλουσι χρησιμοποιηθή τα της ΛΑΡΙΣΣΗΣ – ΣΕΔΕΣ – ΧΑΣΣΑΝΙΟΥ.
Ως Αεροδρόμια επιχειρήσεων τα ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ-ΚΟΖΑΝΗΣ.
(β) ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ:
1. Εις το Αεροδρόμιον ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ.
– Το 345ον σμήνος αναγνωρίσεως ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ μείον δυο (2) αεροσκάφη ΧΑΡΒΑΡΤ.
– Έν σμήνος διώξεως της 337 μοίρας.
– Έν σμήνος διώξεως της 336 μοίρας.
2. Εις το Αεροδρόμιον ΚΟΖΑΝΗΣ.
– Το 346 σμήνος αναγνωρίσεως ΛΑΡΙΣΗΣ.
– Η 335 μοίρα διώξεως
– Έν σμήνος συνεργασίας με το πυρ/κόν. Το σμήνος τούτο θαενεργήση πιθανώς εκ του αεροδρομίου ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ.
3. Εις το Αεροδρόμιον ΧΑΣΣΑΝΙΟΥ.
– Η 355 μοίρα ΝΤΑΚΟΤΑ. Κλιμάκιον της μοίρας θέλει προωθηθή εις Αεροπορικήν Βάσιν Σέδες.
(γ) ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΕΙΣ ΕΞΟΔΟΥΣ:
Δυνατότητες εις εξόδους κατ’ ανώτατον όριον λόγω εξαιρετικών αναγκών.
– Τακτικαί αναγνωρίσεις 20
– Επιθετικαί αναγνωρίσεις 45
– Ρίψεις εφοδίων 15 έξοδοι 30 τόννοι.
V. Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ – Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Α Ι
Η περιοχή όπου πρόκειται να διεξαχθούν αι ανωτέρω επιχειρήσεις είναι από πολλού χρόνου η βάσις των συμμοριακών συγκροτημάτων. Ουδέποτε οι συμμορίται εις την περιοχήν ταύτην ηνοχλήθησαν σοβαρώς τόσον υπό του Στρατού όσον και υπό της Αεροπορίας.
Είναι εύλογον συνεπώς να εξαχθή το συμπέρασμα ότι εις την περιοχήν ταύτην πρέπει να ευρίσκονται μόνιμοι εγκαταστάσεις και αποθήκαι πάσης φύσεως υλικού κ.λ.π. των συμμοριτών.
1. Εάν παραδεχθώμεν ότι οι συμμορίται είτε δεν θα έχωσι τον απαιτούμενον χρόνον μεταφοράς του υλικού τούτου εις ασφαλή πέραν των συνόρων χώρον ή ότι τοιαύτη μεταφορά δεν θ’ αποφασισθή διά λόγους γενικωτέρας πολιτικής θα πρέπει να αναμένωμεν ότι εις την περιοχήν ταύτην θα αντιτάξουν σοβαράν αντίδρασιν εν τη προσπαθεία των να την τηρήσουν υπό τον έλεγχό των.
2. Πληροφορίαι φέρωσι ότι εις την περιοχήν του ΓΡΑΜΜΟΥ έχωσι οργανωθεί ωρισμέναι τοποθεσίαι διαδοχικώς και έχουσι κατασκευασθεί μόνιμα ή ημιμόνιμα πολυβολεία, σκέπαστρα, σταθμοί Διοικήσεως κ.λ.π.
Επομένως φωτογραφικαί αναγνωρίσεις εκτελούμεναι εγκαίρως θα κατατοπίσουν την διοίκησιν και περί της θέσεως και της εκτάσεως των οργανώσεων και περί των μέτρων τα οποία θα ληφθούν διά την προσβολήν και εξουδετέρωσιν των οργανώσεων τούτων υπό της Αεροπορίας προ και άμα τη ενάρξει των επιχειρήσεων.
3. Εάν οι συμμορίται, μετά εκτίμησιν της καταστάσεως αντιληφθώσιν ότι αποτελεσματική αντίστασίς των είναι καταδικασμένη εις αποτυχίαν, ενδέχεται να διαφύγωσιν πέραν των συνόρων εγκαταλείποντες πολύ μικράς δυνάμεις εις ισχυρώς οργανωμένας θέσεις διά να καλύψουν την διαφυγήν του όγκου των.
Επομένως συνεχής απ’ αέρος επιτήρησις των οδεύσεων όπισθεν των γραμμών αντιστάσεως των συμμοριτών θα επεβράδυνε την ενδεχομένην ταύτην κίνησιν των συμμοριτών ενώ θα παρείχεν ένα εξαιρετικόν στόχον διά τα μαχητικά όταν ενετοπίζετο.
4. Αι εσχάτως εκτελεσθείσαι πτήσεις άνωθεν της εν λόγω περιοχής αποδεικνύουν ότι η αντίδρασις των συμμοριτών εις την δράσιν των αεροπορικών δυνάμεων πρέπει να αναμένεται εξαιρετικώς υπολογίσιμος.
Εκ του γεγονότος της καταρρίψεως δυο αεροσκαφών και της βλάβης δεκάδων άλλων συνάγεται ότι εις την περιοχήν ταύτην υφίσταται ένα μελετημένον σύστημα Α/Α αμύνης εφοδιασμένον με μέσα Α/Α βολής συγχρόνου πολέμου και εξυπηρετούμενον υπό ειδικευμένου προσωπικού.
Η ακριβής γνώσις του συστήματος τούτου βάσει επιγείων πληροφοριών και εξ εναερίου φωτογραφικής παρατηρήσεως εν συνδιασμώ με την μελέτην του εδάφους, διά την εν καιρώ εξουδετέρωσίν του πρέπει από τούδε να αποτελέσουν ιδιαίτερον πρόβλημα μελέτης υπό του ΔΑΥ-Β΄ΣΣ.
Εάν η εξέλιξις των επιχειρήσεων αποδείξη ότι αι επεμβάσεις της Αεροπορίας διά πολ/λων και πυρ/λων λόγω της αντιδράσεως του Α/Α των συμμοριτών είναι ασύμφορος τότε επιβάλλεται να περιορισθώσιν εις το ελάχιστον, να εκτελώνται μετά μεγάλης προσοχής ή να περιορισθώσιν μόνον εις προσβολάς διά βομβών και ρουκεττών.
Οπωσδήποτε όμως αι οδηγίαι αποφυγής Α/Α μέσων, ο συνεχής συναγερμός των πληρωμάτων διά την ύπαρξιν τούτων θα πρέπει να περιορίσουν τας απωλείας εις το ελάχιστον χωρίς να μειώσουν την απόδοσιν της Αεροπορίας εις τας επιχειρήσεις ταύτας, αίτινες είναι εξαιρετικού ενδιαφέροντος και εις σοβαράν έκτασιν.
Αι ανωτέρω σκέψεις οδηγούν εις τα κάτωθι συμπεράσματα ως προς το Σχέδιον ενεργείας της Αεροπορίας.
(α) ΠΡΟ ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙ-ΡΗΣΕΩΝ
(1) Εκτέλεσις φωτογραφικών Αναγνωρίσεων προς διαπίστωσιν των υπαρχουσών και υπό κατασκευήν οργανώσεων των συμμοριτών εις την περιοχήν του ΓΡΑΜΜΟΥ.
Το πρόγραμμα των φωτογραφητέων ζωνών κατηρτίσθη εν συνεννοήσει μετά του ΓΕΣ και εδόθη προς εκτέλεσιν εις το κλιμάκιον εις ο ανετέθη η φωτογράφησις.
Αεροδρόμιον εξ ου θ’ απογειούνται τ’ αεροπλάνα φωτογραφήσεως το του ΣΕΔΕΣ ως η υπ’ αριθ. ΑΔΑ/ΑΠ.60/ΕΠΙΤ/Α.1185/12.5.48/Δ/γή/ΑΔΑ καθορίζει.
Αναγνωρίσεις όψεως εκτελούμεναι εγκαίρως μερίμνη του Δ.Α.Υ/Β θα κατατοπίσουν την διοίκησιν επί της ανάγκης φωτογραφίσεως και άλλων ζωνών (απαραίτητος συνεργασία ΔΑΥ/Β και αρμοδίου γραφείου Β΄ΣΣ).
(2) Ημέρας τινάς προ της ενάρξεως των επιχειρήσεων κατόπιν συνεννοήσεως μετά του Β΄ΣΣ σφοδρός ομαδικός βομβαρδισμός διά βομβών και ρουκεττών των εξ επιγείων και εναερίων πληροφοριών επισημανθέντων Σταθμών Διοικήσεων, σταθμών συγκεντρώσεως, αποθηκών κ.λ.π. των συμμοριτών (εις εκάστην αποστολήν μετέχουσα δύναμις, ουχί μικροτέρα των 12 αερ/φών). Εκτέλεσις δυο αποστολών ημερησίως υπό δυο μοιρών.
Σειρά προσβολής στόχων, μετά προηγουμένην συνεννόησιν με το αρμόδιον γραφείον του Β΄ΣΣ.
(3) 2-3 ημέρας προ της ενάρξεως των επιχειρήσεων εκτέλεσις αναγνωριστικών πτήσεων προς διαπίστωσιν πλέον προκεχωρημένων θέσεων Α/Α μέσων και συγκεντρώσεων συμμοριτών.
(β) ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΝ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
(1) Συνεχής απ’ αέρος επιτήρησις της περιοχής επιχειρήσεων και ιδία του χώρου όπισθεν της γραμμής αντιστάσεως των συμμοριτών, προσβολή παρατηρηθησομένων σοβαρών κινήσεων και συγκεντρώσεων (βάσει σχεδίου αναζητήσεως πληροφοριών και εν συνεργασία μετά του αρμοδίου γραφείου του Β΄ΣΣ).
(2) Προσβολή αντιστάσεων εμποδιζουσών ΣΟΒΑΡΩΣ την προχώρησιν των ημετέρων μονάδων, εις ας θα ανατεθή η κυρία προσπάθεια και εκτός ακτίνος βολής πυροβολικού.
(3) Έμμεσος υποστήριξις και εξουδετέρωσις πάσης ενεργείας των συμμοριτών εκ γειτονικών περιοχών.
(4) Επιτήρησις υπό αερ/νων συνεργασίας μετά πυρ/κού διά την υπόδειξιν στόχων και κανονισμόν βολής.
(5) Ενδεχομένως νυκτερινή απ’ αέρος επιτήρησις και επέμβασις.
(6) Εφοδιασμός τμημάτων απ’ αέρος ως εν συνεννοήσει μετά του Στρατού έχει ρυθμισθεί.
VI. Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ Τ Η Σ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ε Ω Σ
Κλιμάκιον της ΑΔΑ παρά τη διοικήσει του Στρατού θα διευθύνη τας αεροπορικάς επιχειρήσεις “ΚΟΡΩΝΙΣ” διά της χρησιμοποιήσεως των διατιθεμένων μέσων διά την επιχείρησιν.
Αι αιτήσεις των Μεραρχιών δι’ αεροπορικήν υποστήριξιν θ’ απευθύνονται εις ΚΟΖΑΝΗΝ (Διοίκησιν Αεροπορίας), πιθανώς η VIΙΙ Μεραρχία να παραστή ν’ απευθυνθή απ’ ευθείας εις Αεροδρόμιον ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (περίπτωσις πλημελούς λειτουργίας Μ. Διαβιβάσεων).
VIΙ. Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Ε Ι Σ
Ως το συνημμένον Σχέδιον Διαβιβάσεων Παράρτημα Β΄.
VIΙΙ. Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Ι – Α Ν Ε Φ Ο Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ
Ως το ισχύον Σχέδιον Μεταφορών και Ανεφοδιασμού.
ΙΧ. Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Α
Ως αι σχετικαί Διαταγαί.
Εκδοθησομένη εν καιρώ διαταγή επιχειρήσεων θέλει ρυθμίσει απάσας τας λεπτομερείας των επιχειρήσεων.

ΕΜΜ.ΚΕΛΑΪΔΗΣ
Σμήναρχος
Αρχηγός
Ανωτέρας Διοικήσεως Αεροπορίας

Α Π Ο Δ Ε Κ Τ Α Ι
Γεν.Επιτελείον Αεροπορίας Αριθ. Αντιγράφου 1
Γεν.Επιτελείον Στρατού “ “ 2
Γραφείον Αρχηγού ΑΔΑ “ “ 3
Γραφείον Επιχειρήσεων ΑΔΑ “ “ 4
Δ/ΤΗΣ ΑΕΡ/ΚΗΣ ΥΠΟΣ/ΞΕΩΣ Β΄Σ.Σ. ” “ 5
Β΄ΣΣ “ “ 6
ΒΡΕΤ.ΑΕΡ/ΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ “ “ 7
ΑΜΕΡ.ΑΕΡ/ΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ “ “ 8