Σχέδιο ΧΑΡΑΥΓΗ(Εκκαθάριση Οθρυος), ΓΕΣ/15 Μαϊ 1948


ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ.2671/Α/Φ.4009/32
15 Μαΐου 1948
ΓΕΣ/Α1

ΣΧΕΔΙΟΝ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΕΩΣ ΟΘΡΥΟΣ
ΧΑΡΑΥΓΗΣ

ΧΑΡΤΑΙ: – ΦΑΡΣΑΛΑ
– ΒΟΛΟΣ 1: 100.000
– ΛΑΜΙΑ
– ΑΤΑΛΑΝΤΗ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Συμμορίται
(α) Δύναμις (όρα Δελτίον Πληροφοριών Φ.10172/α.α.28/ 10.5.48).
Εις την περιοχήν ΟΘΡΥΟΣ ευρίσκονται σήμερον το Τάγμα ΦΩΤΕΙΝΟΥ (150), Λόχος ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ (60), Λόχος ΜΑΝΤΑΛΟΥ (100), ενδεχομένως επί πλέον Ιππικόν ΣΤΕΦΟΥ δυνάμεως 150 ιππέων.
(β) Πιθαναί ενέργειαι – Δυνατότητες – Προθέσεις.
-Κατόπιν των ληφθέντων μέτρων εις την περιοχήν ΟΘΡΥΟΣ (ενίσχυσις των φρουρών ΔΟΜΟΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΑΛΜΥΡΟΥ) η δράσις τούτων περιωρίσθη εις παρενόχλησιν των ημετέρων τμημάτων.
-Δυνατότητες ενισχύσεως επί του παρόντος δεν φαίνεται να υπάρχωσι κατόπιν των αποτελεσμάτων της επιχειρήσεως “ΧΑΡΑΥΓΗ” και της εγκαταλείψεως της περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ.
-Εις περίπτωσιν πιέσεως τούτων θα επιδιώξωσι να διαφύγωσι κατά πρώτον λόγον προς ΠΗΛΙΟΝ-ΚΙΣΣΑΒΟΝ και προς ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ όπερ μάλλον απίθανον. Δεν αποκλείεται τα συμμοριακά ταύτα συγκροτήματα να προσπαθήσωσι να διαφύγωσι εις περιοχήν δυτικώς ΟΘΡΥΟΣ ή προς ΕΥΒΟΙΑΝ.

2.- Φίλιαι δυνάμεις
Η Αεροπορία και το Ναυτικόν θα συμμετάσχωσι του αγώνος.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ
3.- Συντριβή των συμμοριακών τούτων συγκροτημάτων και πλήρης εξόντωσις παντός σχετικού στοιχείου.
ΜΕΘΟΔΟΣ
4.- Τρόπος ενέργειας
(α) Περίσχεσις από ξηράς διά δημιουργίας όσον ένεστι συνεχούς και βαθέος φραγμού προς απαγόρευσιν πάσης διαφυγής προς ΠΗΛΙΟΝ, περιοχής ΡΕΝΤΙΝΑΣ, ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ.
(β) Ισχυρά ενέργεια εκ Βορρά προς Νότον επί τω σκοπώ της συμπιέσεως τούτων προς ΜΑΛΙΑΚΟΝ.
(γ) Απαγόρευσις διά του Στόλου πάσης αποπείρας διαφυγής προς ΕΥΒΟΙΑΝ και ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ θαλασσίως.
5.- Διατιθέμεναι δυνάμεις
Ι Μεραρχία
(Αρχικώς δυο Ταξιαρχίαι και την τρίτην τοιαύτην)
από της 28.5.48 ως ορίζεται εις Σχέδιον Έκκαθαρίσεως περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ υπό το Α΄ΣΣ.
Δυνάμεις περιοχής (Τ.Ε.ΔΟΜΟΚΟΥ, ΦΑΡΣΑΛΩΝ, ΑΛΜΥΡΟΥ κ.λ.π. υπό το Α΄ΣΣ.
Το Β΄ΣΣ να διαθέση πάσαν διαθέσιμον δύναμιν διά την οργάνωσιν του φραγμού επί της βορείας πλευράς ΟΘΡΥΟΣ λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι η πιθανοτέρα κατεύθυνσις διαφυγής θεωρείται η κατεύθυνσις ΠΗΛΙΟΥ-ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.
6. Εκτέλεσις
(α) Βάσις Εξορμήσεως
Καθορισθήσεται υπό του Α΄ΣΣ εν συνεννοήσει μετά του Β΄ τοιούτου.
(β) Ημέρα Χ: Ουχί βραδύτερον της 26.5.48
(γ) Διάρκεια Επιχειρήσεως: Εξαήμερος
(δ) Συγκέντρωσις μετά την επιχείρησιν εις Στυλίδα όπου άρξεται επιβίβασις την 1 Ιουνίου ανυπερθέτως.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
7.- Η Αεροπορία θα μετάσχη διά μέρους των δυνάμεών της εις την επιχείρησιν δι’ άμεσον υποστήριξιν, διά τακτικάς αναγνωρίσεις και συνεργασίαν μετά του ΝΑΥΤΙΚΟΥ.

ΝΑΥΤΙΚΟΝ
8.- Το Ναυτικόν παρακαλείται:
(α) Όπως εξασφαλίση την επιτήρησιν των ακτών και απαγόρευση πάσαν διά θαλάσσης διαφυγήν.
(β) Όπως υποστηρίξη, ενδεχομένως, εν συνεργασία μετά της Αεροπορίας, τα τμήματα Ξηράς.
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΣ
9.- Αι ταυτόχρονοι συγκεντρώσεις Χ Μεραρχίας, Ταξιαρχιών Ι, ΙΧ Μεραρχιών μεταξύ ΞΥΝΙΑΔΟΣ-ΑΧΕΛΩΟΥ, ως η υπ’ αριθ-.ΑΠ.2594/12.5.48 Δ/γή ΓΕΣ αποτελούσι στοιχεία παραπλανήσεως εν σχέσει με την επιχείρησν προς εκκαθάρισιν της περιοχής ΟΘΡΥΟΣ.
Προς παραπλάνησιν του εχθρού ως προς τον σκοπόν της συγκεντρώσεως των μονάδων Ι Μεραρχίας εις περιοχήν ΦΑΡΣΑΛΩΝ-ΚΟΚΚΙΝΟΒΡΑΧΟΣ θα πρέπει αι δυνάμεις αύται να μεταφερθώσι εις την περιοχήν ταύτην αιφνιδιαστικώς διαδίδουσαι ότι και αύται προορίζονται διά περιοχήν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ.
Ομοίως αι εντατικαί περιπολίαι των πολεμικών εις ΜΑΛΙΑΚΟΝ-ΠΑΓΑΣΗΤΙΚΟΝ δέον ν’ άρξωνται κατά την προηγουμένην νύκτα της Χ ημέρας.

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ – ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δ.ΓΙΑΤΖΗΣ
Αντιστράτηγος
Τ.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Α΄ΣΣ υπ’ αριθ.1 αντ.
Β΄ΣΣ “ “ 2 “
ΑΔΑ. “ “ 3 “
ΓΕΝ/Γ “ “ 4 “

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Α1/ΓΕΣ υπ’ αριθ.5 αντ.
Α2/ΓΕΣ “ “ 6 “
Γ1/ΓΣ και ΓΓ 7
Ημερολόγιον 8-9
Β.Σ.Α. 1, 2
ΣΟΗΠΕ 3, 4 εις την Αγγλικήν