Σχέδιο επιχειρήσεως ΓΚΙΩΝΑ (τροποποίηση), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/15 Μαϊ 1948


ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΓΚΙΩΝΑ» Επιχειρήσεων
ΠΡΟΣ : Γ΄Σ.Σ./Α1                                                                      ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΚΟΙΝ : Α1 – Α8                                                                             VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΑΡΙΘ. Α.Π. 3718/Φ.117
ΣΤΓ 915. 14.5.48

Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ. Α.Π. 3613/Α1/10.5.48 Μεραρχίας.
1. Το Σχέδιον επιχειρήσεως «ΓΚΙΩΝΑ» τροποποιείται ως ακολούθως:
α) Υπ’ αριθ. 1 φάλαγξ (δύο Ταγμάτων). Εν τη κατευθύνσει ΝΥΜΦΑΙΑ (Μ.030970) – ΚΑΤΩ ΜΥΤΙΚΑΣ (Μ.056998) – ΑΝΩ ΜΕΓΑΛΗ ΑΛΑ (Ζ.091000) – ΣΑΡΑΚΙΝΗ (Ζ.113040) – ΚΑΡΔΑΜΟΣ (Ζ.164031) εκείθεν προς (Ζ.190045) και προς υψ. ΟΡΜΑΝΛΙ (Ζ.188014) με αποστολήν να κυκλώση από Βορρά τους συμμορίτας Νοτίως ΚΥΜΗΣ (Ζ.210050) και να προσβάλη την οργανωμένην τοποθεσίαν υψ. ΟΡΜΑΝΛΙ (Ζ.188014).
β) Υπ’ αριθ. 2 φάλαγξ εν (1) Τάγμα εν τη κατευθύνσει ΓΡΑΤΙΝΗ (Μ. 090880) – ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗ (Μ.142935) – ΚΑΤΩ ΔΡΟΣΙΝΗ (Μ.150970) – ΤΣΟΥΚΑ ΛΟΦΟΣ (Ζ.195005) με αποστολήν, να προσβάλη από Νότου το ύψ. ΟΡΜΑΝΛΙ (Ζ.188014).
γ) Υπ’ αριθ. 3 φάλαγξ εν (1) Τάγμα εν τη κατευθύνσει ΞΥΔΙΑ (Μ.173852) – υψ. ΣΑΝΤΑΚΛΙ ΛΟΦΟΣ (υψ. 890) (Μ.215965) με αποστολήν να προσβάλη το υψ. 890 εκ Νότου.
δ) Υπ’ αριθ. 4 φάλαγξ – εν (1) Τάγμα εν τη κατευθύνσει ΣΚΑΛΩΜΑ (Μ.210850) – ΡΑΓΑΔΑ (Μ.258955) – ΣΜΙΓΑΔΙ (Ζ.260015), με αποστολήν να κυκλώση τους συμμορίτας απ’ Ανατολών.
2. Θα διατεθώσιν υπό της Μεραρχίας πάντα τα λοιπά μέσα τα περιλαμβανόμενα εις την Α.Π. 3613/Α1/10.5.48 Δ/γήν της.
3. Εκείνο όμως, όπερ κρίνεται απολύτως αναγκαίον, είναι η διάθεσις δύο ορειβατικών ουλαμών (4 πυροβόλα) διά την υποστήριξιν της υπ’ αριθ. 1 φάλαγγος. Οι συμμορίται της περιοχής ταύτης διαθέτουν 2 – 3 πυροβόλα ορειβατικά ευκίνητα – το Πεδινόν πυροβολικόν της Μεραρχίας δεν δύναται να προωθηθή Βορειότερον της ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗΣ.
Εκ της θέσεως ταύτης δεν δύναται να υποστηρίξη την κίνησιν της Βορείας φάλαγγος επί της οποίας στηρίζει την επιτυχίαν της όλης επιχειρήσεως η Μεραρχία.
Η φάλαγξ αυτή θα πρέπη να έχη την δυνατότητα να ανατρέψη ταχέως, πάσαν συναντηθησομένην αντίστασιν, ώστε εις τον επιθυμητόν χρόνον να ευρίσκεται εις περιοχήν Ανατολικώς ΚΑΡΔΑΜΟΥ.
4. Κατόπιν τούτου παρακαλώ όπως διατεθή το αιτούμενον πυροβολικόν.
5. Χρόνος ενάρξεως της επιχειρήσεως ταύτης δεν πρέπει να καθορισθή ενωρίτερον, της 23.5.48, καθ’ όσον το 557 Τάγμα Πεζικού δεν δύναται ενωρίτερον του χρόνου, τούτου να μεταφερθή λόγω διακοπής σιδηροδρομικής συγκοινωνίας, εις το ύψος ΛΑΒΑΡΩΝ, και δεν έχει περατώσει την εκπαίδευσίν του εις τους όλμους των 81 χιλ.
6. Η αιτουμένη ορειβατική Πυρ/χία θα δύναται να μεταφερθή εντός διημέρου από ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εις ΚΟΜΟΤΙΝΗΝ σιδηροδρομικώς ή και ατμοπλοϊκώς, διά μικρού αποβατικού (ακταιωρού) από Θεσσαλονίκης εις Καβάλλαν και εκείθεν δι’ αυτ/των της Μεραρχίας εις ΚΟΜΟΤΙΝΗΝ.
ΚΩΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποστράτηγος
Διοικητής
Α.Β.
Ακριβές Αντίγραφον
Τ.Υ.

Advertisements