Επιχείρηση ΧΑΡΑΥΓΗ Σ, ΓΕΣ/12 Μαϊ 1948


ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Υ.Σ.-ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Φ.4009/32
ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.2549/Α
ΒΣΤ 902/12-5-48
ΠΡΟΣ: Τ.Σ./Α΄ΣΣ-Β΄ΣΣ
ΚΟΙΝ: Α1-Α2-Β1/ΓΕΣ
ΒΣΑ-ΣΟΗΠΕ/Κλ

ΘΕΜΑ: Επιχείρησις ΧΑΡΑΥΓΗ-Σ-

  1. Συμφώνως προς τον κοινοποιηθέντα πίνακα συγκεντρώσεων διά το Σχέδιον ΚΟΡΩΝΙΣ προβλέπονται επιχειρήσεις εν συνεχεία ΧΑΡΑΥΓΗ διά την εκκαθάρισιν ΟΘΡΥΟΣ-ΑΓΡΑΦΩΝ.
  2. Αι επιχειρήσεις αύται υπό το συνθηματικόν ΧΑΡΑΥΓΗ-Σ- θα αναληφθούν:
    (α) αι μεν της περιοχής ΑΓΡΑΦΩΝ υπό του Β΄ΣΣ με δυνάμεις:

– Την Χ Μεραρχίαν (35 και 37 Ταξ.)
– Ταξιαρχ.της ΙΧ Μεραρχίας
– Ταξιαρχ.της Ι Μεραρχίας
(β) αι της περιοχής ΟΘΡΥΟΣ υπό του Α΄ΣΣ με την Ι Μεραρχίαν.
3. Εις την επιχείρησιν ΑΓΡΑΦΩΝ:
(α) Το Α΄ΣΣ διά της 71 Ταξιαρχίας και των λοιπών μονάδων ΒΑΛΤΟΥ θα απαγορεύση πάσαν διαφυγήν των συμμοριτών προς ΝΟΤΟΝ εξασφαλιζομένης της γενικής γραμμής ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ-ΒΙΝΙΑΝΗ.
(β) Το Β΄ΣΣ θα ωθήση μεταξύ ΑΧΕΛΩΟΥ και ΜΕΓΔΟΒΑ την Χ Μεραρχίαν (35-37 Ταξ.) έχον εις τα εκατέρωθεν πλευρά τούτων δυτικώς μεν την Ταξιαρχίαν της ΙΧ Μεραρχίας και ανατολικώς επί ΡΕΝΤΙΝΑΣ-ΣΜΟΚΟΒΟΥ Ταξιαρχίαν της Ι Μεραρχίας (δια τρεις μόνον ημέρας την Ταξιαρχίαν Ι Μεραρχίας.)
4. Εις την επιχείρησιν ΟΘΡΥΟΣ το Α΄ΣΣ θα χρησιμοποιήση την 1η Μεραρχίαν (μείον Ταξιαρχίαν ήτις θα χρησιμοποιηθή αρχικώς εις ΡΕΝΤΙΝΑΝ και ήτις την τρίτην ημέραν από της ενάρξεως των επιχειρήσεων ΑΓΡΑΦΩΝ θα κινηθή εις περιοχήν ΔΟΜΟΚΟΥ εις την διάθεσιν της Μεραρχίας).
5. Αι συγκεντρώσεις και χρονολογίαι επιχειρήσεων καθορίζονται ως κάτωθι:
(α) Κίνησις Ταξιαρχίας ΙΧ Μεραρχίας διά ΧΟΥΝΗΝ από 15.5.48.
Άφιξις και κατάληψις τελικώς θέσεών της την 21.5.48.
(β) Κίνησις Χ Μεραρχίας (35-37 Ταξ.) διά ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ από 15.5.48.
Συμπληρώσεις εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ μέχρι 21.5.48.
Εξόρμησις 22.5.48.
(γ) Επιχείρησις ΑΓΡΑΦΩΝ από 22.5.48 μέχρι 2.6.48 και συγκέντρωσις τελικώς της μεν Χ Μεραρχίας εις ΤΡΙΚΑΛΑ της δε Ταξιαρχίας της ΙΧ Μεραρχίας εις αμαξιτήν ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ – ΑΡΤΗΣ προς επιβίβασιν δι’ ΙΩΑΝΝΙΝΑ.
(δ) Έναρξις Επιχειρήσεων υπό μιάς Ταξιαρχίας Ι Μεραρχίας από 22.5.48 μέχρι 24.5.48 ως πλαγιοφυλακής της Χ Μεραρχίας εις ΡΕΝΤΙΝΑ-ΣΜΟΚΟΒΟΝ και από 26.5.48 συγκέντρωσίς της εις ΔΟΜΟΚΟΝ εις την διάθεσιν της Μεραρχίας της (Ι Μερ.)
(ε) Έναρξις Επιχειρήσεως ΟΘΡΥΟΣ υπό Ι Μεραρχίας από 23.5.48 με 28.5.48.
(στ) Επιβίβασις Ι Μεραρχία ΣΤΥΛΙΔΑ την 29.5.48.
(ζ) Τοποθέτησις της 71 Ταξιαρχίας εις τας θέσεις της την 21.5.48
6. Θα κοινοποιηθή εις τα Σώματα Στρατού σχέδιον ΧΑΡΑΥΓΗ-Σ- βάσει των άνω ενδείξεων.
Τα Α΄ και Β΄ΣΣ να λάβουν εγκαίρως άπαντα τα ενδεικνυόμενα μέτρα διά την προπαρασκευήν των άνω επιχειρήσεων και ιδιαιτέρως διά την οργάνωσιν των εφοδιασμών.
Να έλθουν εις άμεσον επαφήν διά την ρύθμισιν λεπτομερειακών ζητημάτων των άνω επιχειρήσεων.

Διά τον Αρχηγόν ΓΕΣ
Αντιστράτηγος ΚΙΤΡΙΛΑΚΗΣ ΣΤ.
Α΄Υπαρχηγός ΓΕΣ

Διά την ακρίβειαν
Η
Δ/νσις Α1/ΓΕΣ
Αντ/ρχης Παπαθανασιάδης Θ.
Τ.Σ.Υ.