Σχέδιο Επιχειρήσεων ΚΟΡΩΝΙΣ, ΓΕΣ/Α1/10 Μαϊ 1948


ΓΕΣ/Α1                                                                  ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«ΚΟΡΩΝΙΣ»
Φ.4009/31
Α.Α.Π. 8317
10/5/1948
Α.Α. Αντ…3…

ΧΑΡΤΑΙ:
ΚΟΡΥΤΣΑ – ΦΛΩΡΙΝΑ
ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ – ΚΟΝΙΤΣΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ 1: 100.000
ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ- ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Συμμορίται
(α) Δύναμις – συγκρότησις – οργανώσεις δράσις εν γένει ως το συνημμένον δελτίον πληροφοριών.
(β) Πιθαναί ενέργειαι – Δυνατότητες – Προθέσεις
-ι- Η ζώνη του ΓΡΑΜΜΟΥ με τα δύο εκατέρωθεν ταύτης προωθημένα αμυντικά ερείσματα – της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εν ΗΠΕΙΡΩ και της περιοχής ΠΡΕΣΠΩΝ – ΒΙΤΣΙ – αποτελούσα την βάσιν του υποτυπώδους συμμοριακού κράτους, θα διεκδικηθή υπό των συμμοριτών, οίτινες εξοπλίζουν ταύτην με ικανάς αμυντικάς οργανώσεις και με αμυντήρια κωλύματα κυρίως εκ ναρκών.
-ιι- Δεν πρέπει να αποκλεισθή ότι οι συμμορίται προς αντιπερισπασμόν εις τας προπαρασκευάς και συγκεντρώσεις μας αλλά και διά την στερέωσιν της τοποθεσίας των ταύτης θα εκδηλώσουν επιθετικάς ενεργείας σκοπούσας την επέκτασιν των εκατέρωθεν ερεισμάτων των εις ΗΠΕΙΡΟΝ, ΧΑΣΙΑ και εις περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΒΙΤΣΙ.
-ιιι- Εις περίπτωσιν επιθέσεως υπό των Εθνικών δυνάμεων οι συμμορίται φαίνεται ότι θα προβάλουν αντίστασιν εις μίαν προωθημένην τοποθεσίαν επί της γραμμής:
ΑΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.1936) ΑΜΜΟΥΔΑ (Ν.2234) υψ. 1170 (Ν.2829) ΟΡΛΙ (Ν.3223) ΠΑΛΙΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.2716) ΣΑΡΜΑΝΤΖΑ (Ν.2803) ΣΚΟΥΡΤΕΛ (S.2698) ΓΟΜΑΡΑ (S.2592) – ΚΛΕΦΤΗΣ (S.0697) – ΑΓΡΟΦΩΛΗ (Ν.0399) ΓΚΟΡΥΤΣΑ (Ν. 9604),
και εις μίαν εσωτερικήν τοιαύτην στοιχιζομένην επί της γραμμής:
ΤΣΑΡΝΟ (Ν.1431) – ΣΟΥΦΛΙΚΑΣ (Ν.1126) ΕΠΑΝΩ ΑΡΕΝΑ (Ν.1321) ΣΤΑΥΡΟΣ (Ν. 0621) με ιδιαιτέραν προσπάθειαν εις τας κατευθύνσεις:
ΚΟΝΙΤΣΑ (R.9793) – ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ (Ν.0314) – ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ (Ν.0921) και
ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ (Ν.2831) ΠΕΥΚΟΝ (Ν.1829) – ΑΡΕΝΑ (Ν.1221).
-ιν- Εις περίπτωσιν διασπάσεως των άνω τοποθεσιών φαίνεται μάλλον πιθανόν ότι ο όγκος των συμμοριτών θα επιχειρήση να εισέλθη εις το Αλβανικόν έδαφος με την πρόθεσιν επανεισδύσεώς του εις ΗΠΕΙΡΟΝ ή ΒΙΤΣΙ.
Δεν αποκλείεται και κατάτμησίς του εις μικράς ομάδας αίτινες θα επιχειρήσουν να διαφύγουν προς ΗΠΕΙΡΟΝ – ΧΑΣΙΑ ή και ΒΙΤΣΙ.
-ν- Τέλος κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων δεν πρέπει να αποκλεισθούν εγγύς αντιπερισπαστικαί ενέργειαι εις ΗΠΕΙΡΟΝ – ΧΑΣΙΑ – ΒΙΤΣΙ ή και ευρύτεραι τοιαύται προς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ ή και ανατολικώτερον.
2.- Φίλιαι δυνάμεις
Η αεροπορία θα συμμετάσχη του αγώνος.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ
3.- Η εξάρθρωσις της εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ συμμοριακής εξουσίας διά πλήρους συντριβής και εξοντώσεως των εκεί συμμοριακών συγκροτημάτων.
Η εγκατάστασις εντός του άνω χώρου εθνικών δυνάμεων προς παρεμπόδισιν πάσης εκ νέου αναμολύνσεως υπό των συμμοριτών.
ΑΝΑΖΗΤΗΘΗΣΟΜΕΝΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
4.- Συνεχής αναζήτησις πληροφοριών
(α) επί της διατάξεως των συμμοριακών συγκροτημάτων (θέσεις – φύσις – δύναμις)
(β) επί των οργανώσεων αυτών. Θέσεις, είδος οργανώσεων, ναρκοπέδια συρματοπλέγματα βαθμός και αξία τούτων. Λήψις αεροφωτογραφιών.
(γ) επί των αποθηκών, θέσεων εφεδρειών
(δ) επί της καταστάσεως των συμμοριακών συγκροτημάτων ΗΠΕΙΡΟΥ- ΒΙΤΣΙ – περιοχής ΠΡΕΣΠΩΝ.
(ε) επί τυχόν κινήσεων και συγκεντρώσεων εντός των Αλβανικού και Γιουγκοσλαυϊκού εδαφών.
ΜΕΘΟΔΟΣ
5.- Τρόπος ενεργείας
(α) Περίσχεσις του θύλακος ΓΡΑΜΜΟΥ εκ Νότου Ανατολών και Βορρά διά προωθήσεως των δυνάμεών μας επί της γραμμής-:
ΑΩΟΣ ποταμός – Ανατολικαί αντειρίδες ΒΟΪΟΥ – όρους – δυτικός κλάδος ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ ποταμού κατά τον ανάρρουν αυτού προς ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ.
(β) Ταυτόχρονοι ισχυραί επιθετικαί ενέργειαι:
-ι- Με ορμητικόν ρυθμόν κατ’ αντίθετον έννοιαν εκ ΚΟΝΙΤΣΗΣ ( R.9793) προς ΒΟΥΡΜΠΙΑΝΗ (Ν.0314) – ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΑ ( Ν. 0921) και εκ ΦΤΕΛΙΑΣ (Ν.2936) προς ΠΕΥΚΟΝ (Ν.1829) ΚΙΑΦΑ (Ν.0825) διά την εν βραχυτάτω χρόνω απομόνωσιν της εχθρικής τοποθεσίας εκ της Αλβανικής μεθορίου.
-ιι- Με ρυθμόν επιτρέποντα την συντονισμένην κρούσιν και εξερεύνησιν επί των κατευθύνσεων:
ΚΡΑΝΙΑ (S.4172) – ΠΕΡΙΒΟΛΙ (S.2882) – ΣΑΜΑΡΙΝΑ (S.2197) – ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Ν.1205).
-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ (Ν.3206) – ΕΠΤΑΧΩΡΙ (Ν.2210) – ΖΕΡΜΑ (Ν.1512).
-ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟΝ ( Ν.3317) – ΚΟΤΥΛΗ (Ν.2122) ΑΡΕΝΑ (Ν.1221).
διά την πλήρη διάσπασιν της συμμοριακής αντιστάσεως και εξόντωσιν των συμμοριακών δυνάμεων.
6.- Διατιθέμεναι δυνάμεις
(α) Στρατηγείον Β’ Σ. Στρατού.
(β) ΙΙ- I- VΙΙΙ – ΙΧ – Χ – και ΧV Μεραρχίαι
όρα συνημμένον λεπτομερή πίνακα εις ον εμφαίνονται συμπληρωματικά μέσα.
7.- Διάταξις και αποστολαί
(α) Διά την κυρίαν επίθεσιν
4 Μεραρχίαι
-VΙΙΙ Μεραρχία (74, 75, 76 Ταξ.) εν τη περιοχή ΚΟΝΙΤΣΗΣ
-Χ Μεραρχία (35, 36, 37 Ταξ.) εν τη περιοχή ΜΕΤΣΟΒΟΥ
-ΙΙ Μεραρχία (21, 22, 53 Ταξ.) εν τη περιοχή ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΝ – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ.
-Ι Μεραρχία (3, 51, 77 Ταξ.) εν τη περιοχή ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
-71 Ταξιαρχία εις ΣΙΑΤΙΣΤΑΝ εφεδρεία ΓΕΣ
Βάσις εξορμήσεως – Ζώναι ενεργείας – κατευθύνσεις – διαδοχικοί αντικειμενικοί σκοποί και συντονισμός ενεργειών Μεραρχιών καθορισθήσονται λεπτομερώς υπό του Β’ Σ. Στρατού.
(β) Διά την κάλυψιν της επιθέσεως:
– ΙΧ Μεραρχία (41, 42, 43, Ταξ.) εν τη ζώνη ΗΠΕΙΡΟΥ
– ΧV Μεραρχία (45, 6173 Ταξ.) εν τη ζώνη Β. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΦΛΩΡΙΝΑ ΑΝΥΝΤΑΙΟΝ
8.- Οργάνωσις Διοικήσεως
Την όλην επιχείρησιν θα διευθύνη ο διοικητής του Β΄ΣΣ έχων παρ’ αυτώ κλιμάκιον Διοικήσεως της Αεροπορίας.
9.- Εκτέλεσις
(α) Κατάληψις υπό των τμημάτων της ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ
-ι- Υπό της Ι και VΙΙΙ Μεραρχίας την νύκτα της D-Ι ημέρας
-ιι- Υπό των Χ και ΙΙ Μεραρχιών την D- 2 ημέραν.
(β) Εξόρμησις την D ημέραν ήτις θα ορισθή δι’ ειδικής διαταγής.
Δεν προβλέπεται ενωρίτερον της 1 Ιουνίου και βραδύτερον της 20 Ιουνίου.
(γ) Διάρκεια επιχειρήσεως: Υπολογίζεται κατώτερον όριον 3 εβδομάδες και ανώτερον 4 εβδομάδες.
10.- Προκαταρκτικαί ενέργειαι
Της Επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ θα προηγηθούν αι κάτωθι προπαρασκευαστικαί ενέργειαι προς βελτίωσιν των βάσεων εξορμήσεως αίτινες θα οργανωθούν υπό του Β΄ΣΣ:
(α) Εκκαθάρισις ΖΑΓΟΡΙΩΝ υπό της ΙΧ Μεραρχίας με σκοπόν:
-ι- την εκκαθάρισιν της περιοχής ταύτης και εδραίωσιν εν αυτή δυνάμεως ουχί ελάσσονος των 6 Ταγμάτων Εθνοφρουράς και ενός Τάγματος Στρατού.
Έναρξις D-20 λήξις D-11
(β) Κατάληψις ΟΡΛΙΑΚΑ διά της 36 Ταξιαρχίας και δυνάμεως της ΙΙ Μερ/χίας με σκοπόν την προώθησιν της Βάσεως εξορμήσεως της Χ Μεραρχίας ει δυνατόν εις την γραμμήν:
ΒΩΒΟΥΣΑ (S.2278) – ΠΕΡΙΒΟΛΙ- (S.2882) ΠΟΛΥΝΕΡΙ (S.3690)
Η ενέργεια αύτη θα συντελεσθή διά μιας πρώτης προσπάθειας σκοπούσης την εξασφάλισιν της γραμμής ΜΕΤΣΟΒΟΝ (S.3259) ΚΡΑΝΙΑ (S. 4172) ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ (S.4978).
Η όλη αύτη προπαρασκευαστική ενέργεια δέον να πραγματοποιηθή μέχρι της D- 1 ημέρας.
(γ) Κατάληψις εις περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ των υψωμάτων ΑΜΜΟΥΔΑ (Ν.2234) – ΑΛΕΒΙΤΣΑ (Ν.1936) με σκοπόν την αποκοπήν πάσης επικοινωνίας των συμμοριτών ΓΡΑΜΜΟΥ μετά των συγκροτημάτων ΒΙΤΣΙ και κάλυψιν της ενεργείας της Ι Μεραρχίας από Βορρά.
Η ενέργεια αύτη θα αναληφθή υπό της ΧV Μεραρχίας από D-5 μέχρι D-Ι ημέρας.
(δ) Κατάληψις της γραμμής ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.2716) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2710) προς βελτίωσιν των θέσεων της ΙΙ Μεραρχίας.
Η ενέργεια αύτη προετοιμασθείσα από τούδε υπό της ΙΙ Μεραρχίας με συνδρομήν της ΧV Μεραρχίας εις την περιοχήν Ν. ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ (Ν.2727) – θα εκδηλωδή εις χρόνον όστις θα καθορισθή είτε προ της επιτεύξεως συγκεντρώσεως των Μονάδων, είτε από D -4 μέχρι D-Ι ημέρας. Τούτο θα εξαρτηθή εκ της γενικωτέρας καταστάσεως των συμμοριτών.
11.- Αντικαταστάσεις
Διά την λήψιν της διατάξεως η VΙΙΙ Μεραρχία εν τη ζώνη ευθύνης της θα αντικατασταθή υπό της ΙΧ Μεραρχίας ως εξής με ρυθμόν ώστε η Μεραρχία να αχθή εις την Β. Εξορμήσεως την D-Ι ημέραν (όρα συνημ. πίνακα).
12.- Εξασφάλισις μετόπισθεν αρτηριών
Βάσει λεπτομερών εντολών θα εξασφαλισθούν όπισθεν της Βάσεως εξορμήσεως άπασαι αι ζωτικαί αρτηρίαι αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δι’ ενεργητικής στάσεως των τμημάτων θα σχηματισθούν διαδοχικαί αποφράξεις ώστε να συντρίβηται πάσα αποπειρωμένη να διαφύγη ομάς. Το Σώμα Στρατού θα χρησιμοποιήση προς τον σκοπόν τούτον τα Τάγματα Εθνοφρουράς και απάσας τας λοιπάς διαθεσίμους μονάδας του (Μηχανοκίνητα – Ίλας Ιππικού κλπ.)

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
13.- Προβλεπόμεναι μεταφοραί
Αι συμπληρωματικαί δυνάμεις θα μεταφερθούν εις την ζώνην επιχειρήσεων ως ειδικόν σχέδιον. Όρα συνημμένον πίνακα εις ον εμφαίνονται τα χρονικά όρια μεταφοράς – συμπληρώσεως και αναπαύσεως και συντηρήσεως των οχημάτων.
ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
14.- Κατανομή
(α) Ανά μία Μοίρα Ορ. Πυρ. 75 εις Ι – VΙΙΙ και ΙΙ Μεραρχίας και αι δύο Μοίραι 3.7’’ εις την Χ Μεραρχίαν.
(β) Πεδινόν Πυρ/κόν: 105 Σ.Π.Π. (2 Μοίραι) εις ζώνην VΙΙΙ Μερ. 101 Σ.Π.Π. 102 Σ.Π.Π. ( μείον Μοίρα) 104 Σ.Π.Π. εις ζώνην ΙΙ – Ι και ΧV Μεραρχιών.
(γ) Μ. Πυρ/κόν. Ανά μία Μοίρα εις περιοχήν ΚΟΝΙΤΣΗΣ και ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ. (Να προβλεφθή και συγκέντρωσις και των δύο Μοιρών αναλόγως των αναγκών του αγώνος).
Οργάνωσις Διοικήσεως: Μερίμνη Β΄ ΣΣ.
15.- Αποστολαί
(α) Ελαφρού Πυρ/κού
-ι- Άμεσος υποστήριξις – ενδεχομένος διά Πεδινόν και Όρ.75 αντιπυροβολικόν.
-ιι- αμοιβαίαι υποστηρίξεις
-ιιι- Καταστροφή ελαφρών σκεπάστρων (πεδινόν – Όρ. 75) διά βολής κατά θυρίδων εκ βραχείας αποστάσεως.
(β) Μέσον Πυροβολικού
-ι- Αντιπυροβολικόν
-ιι- Προστασία
-ιιι- Καταστροφαί έργων εκστρατείας
-ιν- Μεμακρυσμέναι βολαί κατ’ επέκτασιν των πυρών του πεδινού Πυρ.
16.- Υπό της Α8 ΓΕΣ εκδοθήσονται λεπτομερείς οδηγίαι διά τον τρόπον εκτελέσεως των αποστολών, τας μετατοπίσεις, τα πυρομαχικά τας διαβιβάσεις και την ασφάλειαν.
ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
17.- (α) Μονάδες Μηχανικού εις τας Μ. Μονάδας όρα συνημμένον πίνακα μονάδων.
(β) Αποστολαί
-ι- μέχρι της D ημέρας
– Βελτίωσις και επισκευή των προς ΓΡΑΜΜΟΝ οδεύσεων ως διά της υπ’ αριθ. 7763/28.4.48 Δ/γής ΓΕΣ καθορίζεται.
– Αποκατάστασις διακοπών των συγκοινωνιακών αρτηριών.
– Εκκαθάρισις των κυρίων δρομολογίων από ναρκών.
– Το Μηχανικόν ΙΧ Μεραρχίας κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως προς ΖΑΓΟΡΙΑ να επισκευάση την οδόν μέχρι Αγ. Νικολάου (R.9772) και ει δυνατόν Βορείως του σημείου τούτου.
-ιι- Από της ημέρας D
– Αποκατάστασις διακοπών των συγκοινωνιακών αρτηριών εκκαθάρισις των κυρίων δομολογίων από ναρκών.
– Επέκτασις των προς ΓΡΑΜΜΟΝ οδεύσεων διά την προώθησιν πεδινού και Μέσου Πυρ/κού και κυρίως των εξής δρομολογίων:
ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ – ΚΟΤΥΛΗ (Ν.2122) και προς ΝΑ ΚΟΝΙΤΣΑ – ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗ (Ν.0410) – ΜΟΡΦΗ (Ν.3608) – ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ (Ν.3206) και προς Δ.
– Συμμετοχή, αν παραστή ανάγκη εις επίθεσιν κατά οργανωμένης τοποθεσίας ( διάνοιξις διόδων εις ναρκοπέδια).
(γ) Υλικόν – Μηχανήματα
Μερίμνη της Α10 ΓΕΣ θα διατεθούν εις το Β’ΣΣ . τα αναγκαιούντα διά την επιχείρησιν υλικά Μηχανικού ως και τα διαθέσιμα χωματουργικά μηχανήματα.
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
18.- Η Αεροπορία
(α) Θα μετάσχη του αγώνος ως ειδικόν σχέδιον διά του συνόλου των μέσων της και οπωσδήποτε σταθερώς διά των 2/3 αυτών.
(β) Θα προβλέψη:
-ι- Άμεσον υποστήριξιν και προστασίαν εις χώρους εκείθεν του βεληνεκούς του ελαφρού πυροβολικού.
Στόχοι ιδιαιτέρας σημασίας εχθρικόν πυροβολικόν συγκεντρώσεις και απρόοπτοι στόχοι εν γένει.
-ιι- Τακτικάς αναγνωρίσεις μετά λήψεως φωτογραφιών εις όλην την ζώνην των επιχειρήσεων από ΗΠΕΙΡΟΥ ναι μέχρι ΒΙΤΣΙ ναι.
(γ) Η δράσις της Αεροπορίας δεν θα επεκταθή πέραν μιας γραμμής απεχούσης των συνόρων πέντε (5) χιλιόμετρα.
(δ) Να προβλέψη σμήνη ΕΠΑΡ (εναερίου παρατηρήσεως) διά την εξυπηρέτησιν του Μέσου Πυροβολικού.
ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ
19.- Μετά την επιχείρησιν ΚΟΡΩΝΙΣ προβλέπονται τα κάτωθι:
(α) Εκκαθάρισις ΒΙΤΣΙ
Διά την επιχείρησιν ταύτην θα διατεθούν τρεις Μεραρχίαι, λαμβανομένης της εξής διατάξεως:
– VΙΙΙ Μεραρχία: Θα αναλάβη την εδραίωσιν επί ΓΡΑΜΜΟΥ
– Ι Μεραρχία: Θα αναστραφή και θα επιτεθή εκ περιοχής ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ προς ΒΙΤΣΙ
– ΙΙ Μεραρχία: μείον Ταξιαρχία συν 73 Ταξιαρχία θα επιτεθή εκ ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ προς ΒΙΤΣΙ.
– ΧV Μεραρχία ( Στρατ. 45 Ταξ, Ταξ, ΙΙ Μεραρχίας συν 71 Ταξ ) θα επιτεθή εκ ΦΛΩΡΙΝΗΣ προς ΠΙΣΟΔΕΡΙ.
– 61 Ταξιαρχία θα τηρήση τον τομέα της.
– Χ Μεραρχία θα παραμείνη ως εφεδρεία κοιλάδα ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ π.
(β) Εκκαθάρισις περιοχής ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ Ηπείρου.
Διά ταύτην θα διατεθούν εγκαίρως τα απαραίτητα μέσα.
Διά τας επιχειρήσεις ταύτας θα καταρτισθούν εν καιρώ ειδικά σχέδια.
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ
20.- Ως ειδικόν σχέδιον εις τον οποίον προβλέπωνται:
(α) Εφοδιασμοί
-ι- Των VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών εκ ΠΡΕΒΕΖΗΣ – ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
-ιι- Της Χ Μεραρχίας μέχρι της D+4 ημέρας εκ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ και μετέπειτα εκ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
-ιιι- Των Ι-ΙΙ και ΧV Μεραρχιών εκ ΚΟΖΑΝΗΣ
-ιν- Δημιουργία 30 ημερών αποθεμάτων διά τας Μονάδας και 30 ημερών εφεδρειών εις τας βάσεις
-ν- Εξασφάλισις αεροπορικών ρίψεων 15 τόννων τουλάχιστον ημερησίως.
-νι- Εξασφάλισις της προωθήσεως των εφοδίων των Μεραρχιών δι’ ημιονικών μεταφ. μέσων εις το εσωτερικόν της τοποθεσίας.

(β) Μεταφορικά μέσα
-ι- Εξασφάλισις της συντηρήσεως των οχημάτων ως ο συνημμένος πίναξ προ της επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ.
-ιι- Διάθεσις Μεταφορικών μέσων (αυτοκινήτων) διά τας μεταφοράς στρατευμάτων.
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
21.- Ως ειδικόν σχέδιον.
Τακτικόν Στρατηγείον Β΄ΣΣ . εις ΚΟΖΑΝΗΝ
Προωθημένον Κλιμάκιον ΓΕΣ εις ΚΟΖΑΝΗΝ
ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΣ
22.- Ως ειδικόν σχέδιον
ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
23.- Το Β΄ΣΣ θα εκπονήση το λεπτομερές σχέδιον ενεργείας μετά σχεδίου αναζητήσεως πληροφοριών όπερ θα υποβάλη ημίν μέχρι 25 Μαΐου .
24.- Ειδικά σχέδια ενδιαμέσων επιχειρήσεων μεταξύ ΧΑΡΑΥΓΗ και ΚΟΡΩΝΙΣ κοινοποιηθήσονται εγκαίρως.
25.- ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ

Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Τ.Σ.Υ.
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Β΄ ΣΣ υπ’ αριθ. 1 αντ.
Α.Δ.Α. -//- 2 -//-
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
ΓΕΣ/Α1 -//- 3 -//-
ΓΕΣ/Α2 -//- 4 -//-
ΓΕΣ/Α8 -//- 5 -//-
ΓΕΣ/Α9 -//- 6 -//-
ΓΕΣ/Α10 -//- 7 -//-
ΓΕΣ/Γ Κλάδος -//- 8 -//-
Α’.Σ.Σ -//- 9 -//-
Γ’ .Σ.Σ -//- 10 -//-
Ημερ. -//- 11-12 -//-
Β.Σ.Α Κλ. Επ. Ι-2 ) αντίτυπα

ΣΟΗΠΕ 3-4 ) εις Αγγλικήν

Π Ι Ν Α Ξ
Μονάδων Επιχειρήσεως ΚΟΡΩΝΙΣ

Ι.- Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
– Στρατηγείον Β’ΣΣ
– ΙΙ Συν/μα Αναγνωρίσεως
– Δ/σις Πυρ/κού Β’ΣΣ
– Δ/σις Μηχ/κού Σ.Σ.
– 711 Λόχος Μηχ/κού
– 715 Λόχος Μηχ/κού
– 726 Όρχος Μηχ/κού
– 453 Τάγμα Διαβ/σεων
– Τμ. Διαβ. Αερ. Υποσ. Β’ΣΣ
– Β’ Διμ. 841 Λοχ. Υγ. Αυτοκ.
– 785 Λόχος Μεταφ. Στρ.
– 894 Ομ. Υγειον. Αυτοκ.
– 314 Συνεργείον Περ.
– 341 Συν. Επισκ. Συσκευών Τηλεπικοιν.
– 958 Λόχος Ε.Σ.Α.
– 904 Β.Σ.Τ.
– Ομάς Ασφαλ. Β’ΣΣ
– 102 Σ.Π. Πυρ/κού 25 λιβρών ( μείον Μοίρα )
– 101 Σ. Πεδιν. Πυρ/κού 25 λιβρών
– 104 Σ. Πεδ. Πυρ/κού 25 λιβρών
– 151 – 152 Μ. Μέσ. 5.5’’
– 756 – 757 – 760 Λ.Ο.
71 Ταξιαρχία
– Στρατηγείον
– 613 – 602 – 630 Τάγματα Πεζικού
– 812 Μικτός Λόχος Μεταφ.
– 71 Συνεργ. Ελαφρ. Επισκευών
2.- Ι Μεραρχία

 • Στρατηγείον Ι Μεραρχίας 3η Ταξιαρχία
 • Ολμαρχία 133 Μ. Όλμων4,2’’ – Στρατηγείον
 • 718 Λόχος Μηχ/κού – 501-502-503 Τάγματα Πεζ.
 • 495 Τάγμα Διαβ/σεων – 769 Μ. Λόχος Μεταφ.
 • 520 Λόχος Πολυβόλων – 327/3 Συνεργ. Επισκευών
 • 784 Λόχος Μεταφ.
 • 236 Χειρ. Εκστρατείας 77 Ταξιαρχία
 • 241 Χειρ. Μονάς Εκστρατείας – Στρατηγείον
 • 269 Τμήμα Υγ. Εκστρατείας – 105 -597-612 Τάγματα Πεζ.
 • 330 Συνεργείον Επισκευών – 77 Συν. Ελαφρ. Επισκευών
 • 141 Μ.Ο. Πυρ/κού 75
  51 Ταξιαρχία
 • Στρατηγείον
 • Διμ. Διαβ/σεων 51 Ταξ.
 • 592-615-620 Τάγματα Πεζ.
 • 808 Μ. Λόχος Μεταφ.
 • 51 Συνεργ. Ελαφρών Επισκευών
  3.- ΙΧ Μεραρχία
 • Στρατηγείον ΙΧ Μεραρχίας

 • Διοικ. Πυροβ. ΙΧ Μ. 41 Ταξιαρχία
 • Διοικ. Μηχ/κού ΙΧ Μεραρχίας – Στρατηγείον
 • 704 Λόχος Μηχανικού – 521-522-523 Τάγματα Πεζικού
 • 724 Όρχος Μηχανικού – 773 Μ.Λ. Μετ.
 • 456 Τάγμα Διαβιβάσεων – 41 Συν. Ελαφρών Επισκευών
 • 560 Λόχος Πολ. 42 Ταξιαρχία
 • 776 Λόχος Μικτ. Μεταφορών – Στρατηγείον
 • 212 Χειρ. Εκστρατείας – 524, 525, 526 Τάγματα Πεζικού
 • 262 Τμήμα Υγιεινής Εκστρατείας – 774 Μ.Λ. Μεταφορ.
 • 669 Όρχος Ανταλ. – 42 Συν. Ελαφρών Επισκευών
 • 328 Συνεργείον Επισκευών
 • 347 Συν. Επ. Συσκευών Τηλεπικ. 43 Ταξιαρχία
 • 954 Λοχ. Ε.Σ.Α. – Στρατηγείον
 • 913 Στρ. Ταχ. Γρ. – 527-528-529 Τάγματα Πεζικού
 • Ομάς Ασφαλείας ΙΧ Μερ/χίας – 775 Μ. Λοχ. Μεταφορ.
 • 43 Συν. Ελαφρών Επισκευών
  4.- Χ Μεραρχία

 • Στρατηγείον Χ Μεραρχίας – 35 Ταξιαρχία

 • 493 Τάγμα Διαβ/σεων – Στρατηγείον
 • 716 Λόχος Μηχ/κού – 561-562-563 Τάγματα Πεζικού
 • 224 Χειρ. Εκστρατείας – 813 Μ.Λ. Μεταφορών
 • 265 Τμ. Υγιεινής Εκστρατείας – 35 Συν. Ελαφρ. Επισκευών
 • 347 Συν.Επισκ. Συσκευών Τηλεπικ.
 • Ομάς Ασφαλείας Χ Μεραρχίας 37 Ταξιαρχία
 • 540 Λόχος Πολυβόλων – Στρατηγείον
 • 131 Λ.Μ.Ο.Π. 3,7’’ – 567-568-569 Τάγματα Πεζικού
 • 37 Συν. Ελαφρ. Επισκευών
 • 131 Β’ Μ.Ο.Π. 3,7’’
 • 755 Λ.Ο.Μ. 36 Ταξιαρχία
 • Στρατηγείον
 • 564-565-566 Τάγματα Πεζ.
 • 805 Μ.Λ. Μεταφορών
 • 36 Συν. Ελαφρ. Επισκευών
  5.- ΙΙ Μεραρχία

 • Στρατηγείον ΙΙ Μεραρχίας

 • 2 Έφιππος Ίλη 21 Ταξιαρχία
 • Διοικ. Πυρ. ΙΙ Μερ. – Στρατηγείον
 • Διοικ. Μηχ/κού ΙΙ Μερ. – 504-505-506 Ταγ/μα Πεζικού
 • 701 Λοχ. Μηχ/κού – 770 Μ.Λ. Μεταφορ.
 • 723 Όρχος Μηχ/κού – 21 Συν. Ελαφρ. Επισκευών
 • 455 Τάγμα Διαβιβάσεων 22 Ταξιαρχία
 • 570 Λοχ. Πολυβ. – Στρατηγείον
 • 772 Μ.Λ. Μεταφ. – 507-508-509 Τάγματα Πεζικού
 • 759 Λ. Ορ. Μετ. – 771 Μ.Λ. Μεταφορών
 • 211 Χειρ. Εκστρατείας – 22 Σ. Ελαφρ. Επισκευών
 • 261 Τμ. Υγιεινής Εκστρατείας
 • 242 Χειρ. Μον. Εκστρατείας 53 Ταξιαρχία
 • 281 Ανθελονοσ. Μονάς – Στρατηγείον
 • 668 Όρχος Ανταλλ. – 601 – 603 Τάγματα Πεζικού
 • 327 Συν. Επισκευών – 593 Τάγμα Πεζικού
 • 953 Λόχος Ε.Σ.Α
 • 912 Στρ. Ταχ. Γρ.
 • Ομάς Ασφ. ΙΙ Μερ.
 • 142 Μ.Ο. Πυρ. 75
  6.- ΧV Μεραρχία

 • Στρατηγείον ΧΥ Μεραρχίας

 • 15 Έφιππος Ίλη – 45 Ταξιαρχία
 • 713 Λόχος Μηχ. – Στρατηγείον
 • 494 Τάγμα Διαβ/σεων – 571-572-573 Τάγματα Πεζικού

 • 580 Λόχος Πολ. – 807 Μ.Λ. Μεταφορών.

 • 806 Μ. Λοχ. Μεταφ. – 45 Συνεργ. Ελαφρών Επισκ.
 • 227 Χειρ. Εκστρατείας
 • 238 Χειρ. Εκστρατείας
 • 266 Τμ. Υγιεινής Εκστρατείας 73 Ταξιαρχία
 • 286 Ανθέλ. Ομάς – Στρατηγείον
 • 201 Κεντρ. Διαλ. Τραυμ. – 574-575-591 Τάγματα Πεζικού
 • 662 Όρχ. Ανταλλακτικών – 814 Μ. Λοχ. Μεταφορών
 • 342 Συν. Επισκ. Συσκ. Τηλεπικοιν. – 73 Συν. Ελαφρών Επισκευών
 • 960 Ομάς Ε.Σ.Λ.
 • 917 Στρ. Ταχ. Γραφ. 61 Ταξιαρχία
 • Ομάς Ασφαλ. ΧV Μερ/χίας – Στρατηγείον
 • Διμοιρ. Διαβ/σεων
 • 117-614-619 Τάγματα Πεζικού
 • 809 Μ.Λ. Μεταφορών
 • 61 Συν. Ελαφρών Επισκευών
  7.- VΙΙΙ Μεραρχία

 • Στρατηγείον ΥΙΙΙ Μεραρχίας

 • 8 Έφιππος Ίλη – 74 Ταξιαρχία
 • 492 Τάγμα Διαβ/σεων – Στρατηγείον
 • 714 Λοχ. Μηχ/κού – 627-628-629 Τάγματα Πεζικού
 • 530 Λ. Πολ. – 811 Μ. Λόχος Μεταφορών
 • 783 Λ. Γεν. Μετ. 74 Συνερ. Ελαφρών Επισκ.
 • 761 Λ. Ορ. Μετ.
 • 893 Ομ. Υγ. Αυτ. 75 Ταξιαρχία
 • 230 Χειρ. Εκστρατείας – Στρατηγείον
 • 267 Τμ. Υγιειν. Εκστρατείας – 582-583-584 Τάγματα Πεζ.
 • 287 Ανθελ. Ομάς – 803 Μ. Λ. Μεταφορών
 • 665 Όρχος Ανταλλ. – 75 Συν. Ελαφρ. Επισκευών
 • 344 Συν. Επισκ. Συσκ. Τηλεπικοιν.
 • 313 Συν. Περισυλλ. 76 Ταξιαρχία
 • 980 Αποσπ. Κτην. και Ιππωνειών – Στρατηγείον
 • 959 Ομάς Ε.Σ.Α. – 581-625-611 Τάγματα Πεζικού
 • 918 Στρ. Ταχ. Γραφ. – 76 Συν. Ελαφρ. Επισκευών
 • Ομάς Ασφ. ΥΙΙΙ Μεραρχίας – 810 Μ. Λ. Μεταφορών
 • 144 Μ. Ο. Πυρ/κού 75
 • 105 Σ.Π. Πυρ/κού 25 λιβρών

Β.Σ.Τ. 902/10/5/48
Τ.Σ.Υ.

Η Δνσις Α1/ΓΕΣ

ΓΕΣ/Α2 ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(Βασίζεται εις τας πληροφορίας μέχρι 3-5-48).
1. ΔΥΝΑΜΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΤΣΙ

α) 18η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ υπό ΒΑΓΕΝΑΝ Σ.Δ. ΧΑΛΑΡΑΝ (Ν.4455) 60
ι) Τάγμα ΓΑΡΕΦΗ περ. ΜΕΛΑΣ ( Ν.4863) – ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ (Ν.5165) ΒΙΓΛΑ (Ν.5067)
250
ιι) Τάγμα ΤΖΑΒΕΛΛΑ περ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ (Ν.6357) ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ (Ν.5951)
250
ιιι) Τμήματα Σαμποτέρ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (Ν.5860) 150
ιυ) Λόχος ΔΑΜΙΑΝΟΥ περ. ΣΚΟΠΟΥ (Ν.8177) ΠΑΠΑΔΙΑ
(Ν.8579)
60
υ) Λόχος ΤΟΡΝΙΚΙΔΗ περ. ΣΚΟΠΟΥ (Ν.8177) ΠΑΠΑΔΙΑ
(Ν.8579)
60
υι) Έφιππον Τμήμα ΤΣΑΛΗ » » » » » » 40
υ) Έφιππον Τμήμα ΛΑΖΟΥ περ. ΧΑΛΑΡΑΣ (Ν.4455) 40

Σύνολον εις Περ. ΒΙΤΣΙ 900

Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

α) 107 Ταξιαρχία υπό ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΝ Σ.Δ. ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ (Ν.2240) 60
ι) Τάγμα ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΥ περ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ (Υ.3649) – ΙΕΡΟΠΗΓΗ (Ν.3149)
250
ιι) Τάγμα ΑΠΟΣΤΟΛΗ περ. ΒΡΥΖΑΡΙΕΣ (Ν.2635) 150
ιιι) Τάγμα ΚΟΛΙΑ περ. ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΣ (Ν.2237) 200
ιυ) Ουλαμός Πυρ/κού περ. ΑΜΜΟΥΔΑΣ (Ν.2234) 50

Σύνολον εις περ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 700

Γ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΑΜΜΟΥ

α) 14η Ταξιαρχία υπό ΒΑΣΙΛΚΟΝ εις ΛΑΓΓΑ (Ν.2824) 60
ι) Τάγμα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ περ. υψοδ. 1031 (Ν.3029) υψοδ. 1170 (Ν.2828) υψοδ.1241 (Ν.2727) ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2525)
250
ιι) Τάγμα ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ περ. ΟΡΛΙΑ (Ν.3325) 250
ιιι) Λόχος αυτοματιστών ‘ΚΙΤΣΟΥΛΗ’ περ. ΛΑΓΓΑΣ (Ν.2824) 100
ιυ) Ουλαμός πυρ/κού περ. ΛΑΓΓΑΣ (Ν.2824) 50

Σύνολον 700

β) 16η Ταξιαρχία υπό ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΝ Σ. Δ. ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ (Σ.3199)
60
ι) Τάγμα ΠΑΝΟΥ περ. ΚΡΑΝΙΑ (Σ.4172) 250
ιι) Τάγμα ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ περ. ΚΗΠΟΥΡΙΟ (Σ.4978) 250
ιιι) Τάγμα Δημ. Νεολαίας υπό άγν. ΚΗΠΟΥΡΙΟ (S.4978) 160
Σημ. Δεν εξηκριβώθη εάν υπήχθη 16ην Ταξιαρχίαν Τάγμα αγν. ταυτότητος οργανούμενον επί περιοχής
(α) ΣΚΟΥΡΤΖΑ (Σ.2698) ΑΝΙΤΣΑ (Σ.2795) ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Σ.2995) 200
(β) Ουλαμός Πυρ/κού εις ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ (Σ.3199) 50

Σύνολον 950

γ) 105η (πρώην 19η) Ταξιαρχία υπό ΠΑΥΛΟΝ ΤΟΜΠΟΛΙΔΗΝ 60
ι) Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ εις ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ (Ν.1310) 200
ιι) Τάγμα ΣΩΤΗΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ εις ΛΥΚΟΡΑΧΗΝ ( Ν.1216) 200
ιιι) Τάγμα ΝΤΙΝΟΥ εις ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ (Ν.1310) 200

Σύνολον 650

δ.ι) Τάγμα ΑΝΔΡΕΑΔΗ περ. ΟΡΛΙΑΚΑ 200
ιι) Τάγμα ΔΟΥΚΑ » » 250
ιιι) Διλοχία ΤΖΑΒΕΛΛΑ περ. ΕΠΤΑΧΩΡΙ ( ) 100
550
Σύνολον εις περ. ΓΡΑΜΜΟΥ 2.850

Δ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

α) Τάγμα ΕΡΜΗ περ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Ν.0608 ) ΜΟΛΙΣΤΑ (Ν.0401) 350
β) 102 Ταξιαρχία υπό ΤΖΑΚΙΡΤΖΗ Σ. Δ. ΒΟΥΡΠΙΑΝΗ
( Ν. 0314)
60
ι) Λόχος Ασφαλείας και Σαμποτέρ Περ. » » 150
ιι) Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ περ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ( Ν.0213) – (Ν.0313)
250
ιιι) Τάγμα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ περ. ΛΑΓΓΑΔΙΑ (Ν.0810) 250
ιυ) Τάγμα ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ Περ. ΠΥΡΣΑΓΙΑΝΝΗ (Ν.0411) 250
υ) Πυροβολαρχία περ. (Ν.0112) 100

Σύνολον εις περ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1.400

Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – ΠΟΓΩΝΙΟΥ

α) ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ υπό ΑΡΒΑΝΙΤΗΝ:
Σ. Δ. ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (R.6066) 60
ι) Τάγμα ΦΩΚΑ περ. ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ (R.6464) 200
ιι) Τάγμα ΣΚΕΥΗ’ ΤΑΒΕΡΑΣ (R.6163) 150
ιιι) Τάγμα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ περ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ (R.6868) 150
ιυ) Τάγμα ΑΛΚΗ περ. ΣΚΗΤΑΡΙ (R.6765) 150
υ) Λόχος Δημ. Ν. ΝΩΝΤΑ, περ. ΤΣΑΜΑΝΤΑ (R.6066) 70
υι) Άνεξ. λόχος ΣΔΡΑΒΟΥ περ. ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ (R.7763) 70
υιι) Λόχος Σαμποτέρ ΛΕΥΤΕΡΗ περ. ΜΕΡΟΠΗΣ (R.7393) 100

Σύνολον επί ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – ΠΟΓΩΝΙΟΥ 950

ΣΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΓΟΡΙΩΝ – ΧΑΣΙΩΝ

α) 27η Ταξιαρχία ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ (Σ. Δ. ΚΑΣΤΑΝΩΝΑ
(Σ.1669)
60
ι) Τάγμα ΝΤΑΛΙΑΝΗ περιοχήν » » 250
ιι) Τάγμα ΦΩΚΑ περ. ΒΙΤΣΑΣ (R.9674) 250
ιιι) Τάγμα ΘΥΜΙΟΥ περ. ΜΟΝΑΧΗΤΙ (Σ.4180) 250
Σύνολον περ. ΖΑΓΟΡΙΩΝ – ΧΑΣΙΩΝ 800

Ζ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΝΖΙΩΝ

α) Λόχος ΠΛΑΤΑΝΟΥ περ. ΒΕΝΖΙΩΝ δυν. 60
Α ν α κ ε φ α λ α ί ω σ ι ς
1) Περιοχή ΒΙΤΣΙ 900
2) -//- ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 700
3) -//- ΓΡΑΜΜΟΥ 2.850
4) -//- ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1.400
5) -//- ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – ΠΟΓΩΝΙΟΥ 950
6) -//- ΖΑΓΟΡΙΩΝ – ΧΑΣΙΩΝ 800
7) -//- ΒΕΝΖΙΩΝ 60

Σύνολον 7.650

 1. ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΟΜΟΡΑ ΚΡΑΤΗ
  Αι επί του προκειμένου πληροφορίαι είναι μάλλον ασαφείς και αόριστοι μέχρι σήμερον (3.5.48).
  Παρέχονται υπό μορφήν γενικών ενδείξεων και μέχρι εξακριβώσεώς των.
  Α. Κατά πληροφορίας Γ3 οι συμμορίται διαθέτουν ως εφεδρείαν εντός των ομόρων κρατών τας κάτωθι δυνάμεις:
  ι) Εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ 9.000
  ιι) -//- ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΝ 7.000
  ιιι) -//- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ 5.500
  Σύνολον 21.500
  Παρατηρήσεις:
  ι) Πηγή Β2 φέρει την εντός της ΑΛΒΑΝΙΑΣ δύναμιν των 9000 ως λίαν πιθανήν.
  ιι) Κατά πληροφορίας Β2 οι συμμορίται προς ματαίωσιν επικειμένων επιχειρήσεων αναμένουν είσοδον νέων δυνάμεων γεγυμνασμένων εκ των ομόρων κρατών.
  Β. Είναι γνωστόν ότι οι συμμορίται εισέρχονται και κινούνται ελευθέρως εντός των ομόρων κρατών ένθα εκπαιδεύονται, νοσηλεύονται κλπ. Επίσης εφοδιάζονται συνεχώς δι’ οπλισμού, πυρομαχικών και τελευταίως και διά τροφίμων (ζυμαρικών, τυρού, κονσερβών, αλεύρων κλπ.).
  Γ. Εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ εξηκριβώθη η ύπαρξις των κάτωθι στρατοπέδων, νοσοκομείων, κέντρων εφοδιασμού κλπ. των συμμοριτών.
  ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
  ι) ΣΙΖΑΚ (G.1247)
  ιι) ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ (Μ.8506)
  ιιι) ΝΙΚΟΛΙΤΣ Ν. 0740
  ιυ) ΚΟΡΥΤΣΑ
  υ) ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ι) ΚΟΡΥΤΣΑ
ιι) ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ
ιιι) ΣΙΖΑΚ
ιυ) ΓΡΙΑΣΔΑΝΗ (R.5268)
υ) ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΣ (Μ.9060)
υι) ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ (Μ.9889)

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ και ΑΣΘΕΝΩΝ
ι) ΜΠΟΖΙΓΚΡΑΝΤ (Ν.1743)
ιι) ΕΡΣΕΚΑ (Μ.9526)

ΚΕΝΤΡΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ι) ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΝ
ιι) ΕΡΣΕΚΑ
ιιι) ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ
ιυ) ΜΠΟΖΙΓΚΡΑΝΤ
υ) ΒΙΓΛΙΣΤΑ
υι) ΚΟΡΥΤΣΑ
υιι) ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ι) ΚΟΡΥΤΣΑ – ΜΠΙΓΛΙΣΤΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ (Ν.1237)
ιι) -//- ΜΠΟΖΙΓΚΡΑΝΤ – ΚΙΟΥΤΕΝΤΖΑ (Ν.1441) – ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ (Ν.1238).
ιιι) ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ – ΜΕΡΤΖΑΝΙ – ΠΟΓΩΝΙΣΚΟΣ
ιυ) ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ – ΚΛΙΝΕ – ΣΚΟΡΔΙΛΗ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ
υ) ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΝ – ΤΣΑΜΑΝΤΑ
υι) -//- ΛΟΓΓΟΣ – ΚΟΣΟΒΙΤΣΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ
Δ. Εντός του ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΥ εδάφους, εξηκριβώθη η ύπαρξις των κάτωθι Στρατοπέδων, κέντρων εφοδιασμού κλπ.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ και ΚΕΝΤΡΑ Εκπαιδεύσεως
ι) ΜΠΟΥΛΚΕΣ
ιι) ΚΟΥΜΑΝΟΒΟΝ
ιιι) ΒΕΛΕΣΣΑ
ιυ) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ
υ) ΠΕΡΛΕΠΕ
υι) Εις αεροδρόμιον ΜΠΑΡΣΙΝ εκπαιδεύονται 12 συμμορίται ως αεροπόροι

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ι) ΡΕΖΑΝ – ΛΙΟΥΜΠΟΪΝΑ προς περιοχήν ΠΡΕΣΠΑΣ
ιι) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ – ΚΕΝΑΛΙ (Ν.6684) προς ΑΧΛΑΔΑ και προς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
ιιι) Διά ΓΕΥΓΕΛΗ προς ΜΠΕΛΛΕΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ι) ΒΕΚΕΖ Β. Ανατολ. NOVISAB
ιι) ΡΕΤROVARADIN
3. AMYNTIKAI OΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
(όρα συνημμένον σχεδιάγραμμα υπ΄αριθ.)
Συμπληρωθήσεται εν καιρώ και δι’ αεροφωτογραφικών δεδομένων.
Α2 / ΓΕΣ
Τ.Υ.

Advertisements