Διαταγή επιχειρήσεων ΓΚΙΩΝΑ, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/10 Μαϊ 1948


ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΓΚΙΩΝΑ»                                             ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΠΡΟΣ : 26ην Ταξιαρχίαν Απόρρητος
ΚΟΙΝ : Γ΄Σ.Σ./Α1                                                                            VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
Α1-Α8 Μεραρχίας                                                                        ΑΡ. Α.Π. 3613/Φ.117
Γραφείον Στρατηγού                                                                   ΣΤΓ 915 10.5.48
27ην Ταξιαρχίαν                                                                            Ώρα 1030
Δ.Ε.Θ. (ότι αφορά ταύτας)
Χάρται 1:100.000
1. Μετά την λήξιν της επιχειρήσεως «ΤΖΕΝΑ» θα επακολουθήση η επιχείρησις «ΓΚΙΩΝΑ».
2. Σκοπός της επιχειρήσεως η αναζήτησις, προσβολή και εξόντωσις των συμμοριτών των δρόντων εις την περιοχήν ΝΤΟΜΑΝΛΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ (υψ. 675) (Ζ.188.015) – ΟΡΓΑΝΙΝΤΑΓ (υψ. 647) (Ζ.207.019) – ΣΜΙΓΑΔΙ (Ζ.260 016) – ΡΑΓΑΔΑ (Μ.259 955) – ΣΑΡΤΑΚΛΗ ΛΟΦΟΣ (υψ. 890) (Μ.215965) – ΑΛΑΝ ΛΟΦΟΣ (Μ.187.952) και η προώθησις της διατάξεως Β. και ΒΑ Κομοτινής.
3. Κατά τας μέχρι τούδε πληροφορίας το συμμοριακόν Συγκρότημα περιοχής Β.Α. Κομοτινής δυνάμεως περίπου 250 ανδρών δρά με ορμητήριον την Ραγάδαν (Μ.259955) – αμυντικαί τοποθεσίαι τούτων εις ΣΑΡΤΑΚΛΗ ΛΟΦΟΣ (Μ.215965) – και ΑΛΑΝ ΛΟΦΟΣ (Μ.187952) προχείρως οργανωμέναι. Συρματοπλέγματα δεν εσημειώθησαν – εις περιοχήν ΣΜΙΓΑΔΙ έμπεδον εις ΚΥΜΗΝ (αρχηγείον).
Εις ΝΤΑΝΑΝΛΙ ΦΡΟΥΡΙΟΝ (Ζ.188015) και ΟΡΓΑΝΙΝΤΑΓ (Φ.207019) εκ προγενεστέρων επιχειρήσεων διεπιστώθησαν προχείρως οργανωμέναι θέσεις εις εμφότερα – λεπτομέρειαι εις το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
Είναι δυνατόν όμως εντός βραχέως χρόνου (24 ή 36 ωρών) να ενισχυθή τούτο υπό δύο συγκροτημάτων (δυν. περ. 400 ανδρών) εκ περιοχής ΕΒΡΟΥ.
4. ΠΡΟΘΕΣΙΣ
α) Η κύκλωσις και απομόνωσις των συμμοριτών περιοχής ΡΑΓΑΔΑΣ (Μ.259955) – υψ. 890 (Μ.215965) διά κινήσεως ισχυρών τμημάτων επί των κατευθύνσεων:
ι. ΤΥΧΗΡΟΝ (Μ.030910) – ΔΡΙΜΙ (Μ. 130.960) – υψ. 647 (208019) – ΟΡΓΑΝΗ (Μ.220997) –
ιι. ΠΛΑΓΙΑ (Μ.250860) – ΡΑΓΑΔΑ (Μ.259955) – ΣΜΙΓΑΔΙ (Ζ.260016).
β) Ισχυρά επίθεσις εν τη κατευθύνσει ΓΡΑΤΙΝΗ (Μ.090880)- ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗ (Μ.152934) – υψ. 890 (Μ.215965) ΑΛΑΝ ΤΣΑΡΤΑΚΛΗ – ΣΜΙΓΑΔΙ (Ζ.260016).
γ) Μετά εκκαθάρισιν της περιοχής ταύτης εγκατάστασις εις τον χώρον υψ. 890 (Μ.215965) ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗ (Μ.152934) ενός Τάγματος διά τον συνεχή έλεγχον της περιοχής.
δ) Κατά τον χρόνον της επιχειρήσεως ταύτης ανάληψις δραστηριότητος υπό 27ης Ταξιαρχίας δι’ ισχυρών επιθετικών ενεργειών από Μεταξάδων (Ζ. 680.169) και Διδυμοτείχου προς Μαυροκλήσι (Ζ.720070)- Κυριακή (Ζ.697025) και από Σουφλίου προς Γιαννούλη (Μ.650932) – Σιδηρώ (Μ.598973). Η Δ.Ε.Θ. διά Διλοχίας τουλάχιστον προς Αισύμην (Μ.440726) – Κελεμπέκ (Μ.360770).
ε) Μετά το πέρας της επιχειρήσεως συνέχισις καταδιώξεως των συμμοριτών αναλόγως των πληροφοριών.
5. Ι) ΜΕΣΑ ΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΙΝ 26ης ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
-554 Τάγμα Πεζικού (ολόκληρον) Κομοτινής
-555 -»- -»- (ολόκληρον) Ξάνθης
-557 -»- -»- (ολόκληρον) ΕΒΡΟΥ
-36 -»- Εθνοφρ. (ολόκληρον) Κομοτινής
-Μία Διλοχία (552 Τ.) ενδεχομένως Δράμας
-(3) τρεις Διμοιρίαι πολ/λων
-Ουλαμοί Πεδ. Πυρ/κού Κομοτινής και Ξάνθης
-Διμοιρία Μηχανικού του Λόχου Μηχανικού της VΙΙ Μεραρχίας
-Αεροπορία τη αιτήσει της Ταξιαρχίας
ΙΙ) Ενέργεια 27ης Ταξιαρχίας διά δυνάμεων ουχί μικροτέρων των 2 Ταγμάτων μετά του Πυρ/κού του ΕΒΡΟΥ.
ΙΙΙ) Ενέργεια Δ.Ε.Θ. διά Διλοχίας τουλάχιστον από Αισύμης προς Κελεμπέκ (Μ.360770).
6. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ. Οργάνωσις μερίμνη της 26ης Ταξιαρχίας συμπληρωματικώς εις διάθεσιν Ταξιαρχίας ο Ταγ/ρχης Διαβιβάσεων Μεραρχίας Καφίρης.
7. Έναρξις εκτελέσεως επιχειρήσεως «ΓΚΙΩΝΑ» ουχί βραδύτερον της 20.5.48.
8. Να υποβληθή τη Μεραρχία το Σχέδιον ενεργείας και αι εκδοθησόμεναι Δ/γαί.
ΚΟΤΣΑΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Υποστράτηγος
Διοικητής
Α.Β.
Ακριβές αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Επί συμμοριτών περιοχής Β.Α. Κομοτινής της 10.5.48
Δυνάμεις
(α) (α) Λησταρχείον Κομοτινής – Ξάνθης από ΑΝΑΝΙΑΝ συμμορίται 120
(β) Συγκρότημα Κομοτινής υπό ΨΕΙΛΟΡΙΤΗΝ συμμορίται 250
(γ) Έμπεδον ΣΜΙΓΑΔΗΣ από ΚΕΜΑΛ συμμορίται 100
(δ) Υπόλοιπον Α.Α.Μ.Θ. υπό ΑΛΚΗΝ συμμορίται 50
(ε) Γιάφκας Τηλεφωνηταί εις όλα τα χωρία συμμορ. 50-60
(στ) Πιθανώς 4ον Συγκρότημα Έβρου υπό ΜΠΑΓΚΟΝ συμμορ. 250
(ζ) Πυροβόλα 1 – 2 υπό Μαργαριτιάδην
(η) Α/Α πυρ/λον 20 χιλ. Ι
Σύνολον συμμοριτών 550 ή 600
Θέσεις
(α) ΚΥΜΗ (Ζ.2105)
(β) ΡΑΓΑΔΑ (Μ.2696)
(γ) ΣΜΙΓΑΔΙ (Ζ.2602)
(δ) ΑΝΩ ΔΡΟΣΙΝΗ (Ζ.3305)
(ε) Πιθανώς περιοχή ΡΑΓΑΔΑ – ΣΜΙΓΑΔΙ – ΡΑΓΑΔΑ.
Οργανωμέναι θέσεις
(α) υψ. 890 (Μ.215965), πολυβολεία πρόχειρα, σκέπαστρα, χαρακώματα
(β) υψ. 647 (Ζ.205020) και υψ. 675 (Ζ.198016) πρόχειρα πολυβολεία, χαρακώματα.
(γ) υψ. ΑΛΑΝ ΟΡΑΣΙ (Μ.200955) υψ. 793 (Μ.186952) υψ. 352 (Μ.145965)
υψ. 514 (Μ.150975) χαρακώματα πρόχειρα πολυβολεία.
ΧΟΥΝΤΑΣ ΣΤΑΜ.
Ταγ/ρχης
Δ/ντής Α2 Γραφείου
Ακριβές Αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements