Δελτίο Πληροφοριών, ΓΕΣ/Α2/3 Μαί 1948


ΓΕΣ/Α2                                                                                                                          ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(Βασίζεται εις τας πληροφορίας μέχρι 3-5-48).

1. ΔΥΝΑΜΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Α. ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΤΣΙ

α) 18η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ υπό ΒΑΓΕΝΑΝ Σ.Δ. ΧΑΛΑΡΑΝ (Ν.4455) 60
ι) Τάγμα ΓΑΡΕΦΗ περ. ΜΕΛΑΣ ( Ν.4863) – ΤΡΙΒΟΥΝΟΝ (Ν.5165) ΒΙΓΛΑ (Ν.5067)
250
ιι) Τάγμα ΤΖΑΒΕΛΛΑ περ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ (Ν.6357) ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ (Ν.5951)
250
ιιι) Τμήματα Σαμποτέρ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ (Ν.5860) 150
ιυ) Λόχος ΔΑΜΙΑΝΟΥ περ. ΣΚΟΠΟΥ (Ν.8177) ΠΑΠΑΔΙΑ
(Ν.8579)                                        60
υ) Λόχος ΤΟΡΝΙΚΙΔΗ περ. ΣΚΟΠΟΥ (Ν.8177) ΠΑΠΑΔΙΑ
(Ν.8579)                                       60
υι) Έφιππον Τμήμα ΤΣΑΛΗ » » » » » » 40
υ) Έφιππον Τμήμα ΛΑΖΟΥ περ. ΧΑΛΑΡΑΣ (Ν.4455) 40

Σύνολον εις Περ. ΒΙΤΣΙ 900

Β. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ

α) 107 Ταξιαρχία υπό ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΝ Σ.Δ. ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ (Ν.2240) 60
ι) Τάγμα ΜΑΛΕΤΣΙΚΟΥ περ. ΔΕΝΔΡΟΧΩΡΙ (Υ.3649) – ΙΕΡΟΠΗΓΗ (Ν.3149)
250
ιι) Τάγμα ΑΠΟΣΤΟΛΗ περ. ΒΡΥΖΑΡΙΕΣ (Ν.2635) 150
ιιι) Τάγμα ΚΟΛΙΑ περ. ΜΕΣΟΒΡΑΧΟΣ (Ν.2237) 200
ιυ) Ουλαμός Πυρ/κού περ. ΑΜΜΟΥΔΑΣ (Ν.2234) 50

Σύνολον εις περ. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ-ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 700

Γ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΑΜΜΟΥ

α) 14η Ταξιαρχία υπό ΒΑΣΙΛΚΟΝ εις ΛΑΓΓΑ (Ν.2824) 60
ι) Τάγμα ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ περ. υψοδ. 1031 (Ν.3029) υψοδ. 1170 (Ν.2828) υψοδ.1241 (Ν.2727) ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2525)                                                     250
ιι) Τάγμα ΑΧΙΛΛΕΑ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ περ. ΟΡΛΙΑ (Ν.3325) 250
ιιι) Λόχος αυτοματιστών ‘ΚΙΤΣΟΥΛΗ’ περ. ΛΑΓΓΑΣ (Ν.2824) 100
ιυ) Ουλαμός πυρ/κού περ. ΛΑΓΓΑΣ (Ν.2824) 50

Σύνολον 700

β) 16η Ταξιαρχία υπό ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΝ Σ. Δ. ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ (Σ.3199)
60
ι) Τάγμα ΠΑΝΟΥ περ. ΚΡΑΝΙΑ (Σ.4172) 250
ιι) Τάγμα ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ περ. ΚΗΠΟΥΡΙΟ (Σ.4978) 250
ιιι) Τάγμα Δημ. Νεολαίας υπό άγν. ΚΗΠΟΥΡΙΟ (S.4978) 160
Σημ. Δεν εξηκριβώθη εάν υπήχθη 16ην Ταξιαρχίαν Τάγμα αγν. ταυτότητος οργανούμενον επί περιοχής
(α) ΣΚΟΥΡΤΖΑ (Σ.2698) ΑΝΙΤΣΑ (Σ.2795) ΤΑΜΠΟΥΡΙ (Σ.2995) 200
(β) Ουλαμός Πυρ/κού εις ΔΟΥΤΣΙΚΟΝ (Σ.3199) 50

Σύνολον 950

γ) 105η (πρώην 19η) Ταξιαρχία υπό ΠΑΥΛΟΝ ΤΟΜΠΟΛΙΔΗΝ 60
ι) Τάγμα ΑΛΕΥΡΑ εις ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ (Ν.1310) 200
ιι) Τάγμα ΣΩΤΗΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ εις ΛΥΚΟΡΑΧΗΝ ( Ν.1216) 200
ιιι) Τάγμα ΝΤΙΝΟΥ εις ΚΑΝΤΖΙΚΟΝ (Ν.1310) 200

Σύνολον 650

δ.ι) Τάγμα ΑΝΔΡΕΑΔΗ περ. ΟΡΛΙΑΚΑ 200
ιι) Τάγμα ΔΟΥΚΑ » » 250
ιιι) Διλοχία ΤΖΑΒΕΛΛΑ περ. ΕΠΤΑΧΩΡΙ ( ) 100
550
Σύνολον εις περ. ΓΡΑΜΜΟΥ 2.850

Δ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΝΙΤΣΗΣ

α) Τάγμα ΕΡΜΗ περ. ΚΑΣΤΑΝΙΑΣ (Ν.0608 ) ΜΟΛΙΣΤΑ (Ν.0401) 350
β) 102 Ταξιαρχία υπό ΤΖΑΚΙΡΤΖΗ Σ. Δ. ΒΟΥΡΠΙΑΝΗ
( Ν. 0314)                              60
ι) Λόχος Ασφαλείας και Σαμποτέρ Περ. » » 150
ιι) Τάγμα ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ περ. ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ ( Ν.0213) – (Ν.0313)
250
ιιι) Τάγμα ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ περ. ΛΑΓΓΑΔΙΑ (Ν.0810) 250
ιυ) Τάγμα ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ Περ. ΠΥΡΣΑΓΙΑΝΝΗ (Ν.0411) 250
υ) Πυροβολαρχία περ. (Ν.0112) 100

Σύνολον εις περ. ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1.400

Ε. ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – ΠΟΓΩΝΙΟΥ

α) ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ υπό ΑΡΒΑΝΙΤΗΝ:
Σ. Δ. ΤΣΑΜΑΝΤΑΣ (R.6066) 60
ι) Τάγμα ΦΩΚΑ περ. ΒΑΒΟΥΡΙΟΥ (R.6464) 200
ιι) Τάγμα ΣΚΕΥΗ’ ΤΑΒΕΡΑΣ (R.6163) 150
ιιι) Τάγμα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ περ. ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ (R.6868) 150
ιυ) Τάγμα ΑΛΚΗ περ. ΣΚΗΤΑΡΙ (R.6765) 150
υ) Λόχος Δημ. Ν. ΝΩΝΤΑ, περ. ΤΣΑΜΑΝΤΑ (R.6066) 70
υι) Άνεξ. λόχος ΣΔΡΑΒΟΥ περ. ΑΕΤΟΠΕΤΡΑΣ (R.7763) 70
υιι) Λόχος Σαμποτέρ ΛΕΥΤΕΡΗ περ. ΜΕΡΟΠΗΣ (R.7393) 100

Σύνολον επί ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – ΠΟΓΩΝΙΟΥ 950

ΣΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΑΓΟΡΙΩΝ – ΧΑΣΙΩΝ

α) 27η Ταξιαρχία ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ (Σ. Δ. ΚΑΣΤΑΝΩΝΑ
(Σ.1669)
60
ι) Τάγμα ΝΤΑΛΙΑΝΗ περιοχήν » » 250
ιι) Τάγμα ΦΩΚΑ περ. ΒΙΤΣΑΣ (R.9674) 250
ιιι) Τάγμα ΘΥΜΙΟΥ περ. ΜΟΝΑΧΗΤΙ (Σ.4180) 250
Σύνολον περ. ΖΑΓΟΡΙΩΝ – ΧΑΣΙΩΝ 800

Ζ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΝΖΙΩΝ

α) Λόχος ΠΛΑΤΑΝΟΥ περ. ΒΕΝΖΙΩΝ δυν. 60
Α ν α κ ε φ α λ α ί ω σ ι ς
1) Περιοχή ΒΙΤΣΙ 900
2) -//- ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 700
3) -//- ΓΡΑΜΜΟΥ 2.850
4) -//- ΚΟΝΙΤΣΗΣ 1.400
5) -//- ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – ΠΟΓΩΝΙΟΥ 950
6) -//- ΖΑΓΟΡΙΩΝ – ΧΑΣΙΩΝ 800
7) -//- ΒΕΝΖΙΩΝ 60

Σύνολον 7.650

2. ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΟΜΟΡΑ ΚΡΑΤΗ
Αι επί του προκειμένου πληροφορίαι είναι μάλλον ασαφείς και αόριστοι μέχρι σήμερον (3.5.48).
Παρέχονται υπό μορφήν γενικών ενδείξεων και μέχρι εξακριβώσεώς των.
Α. Κατά πληροφορίας Γ3 οι συμμορίται διαθέτουν ως εφεδρείαν εντός των ομόρων κρατών τας κάτωθι δυνάμεις:
ι) Εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ 9.000
ιι) -//- ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΑΝ 7.000
ιιι) -//- ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΝ 5.500
Σύνολον 21.500

Παρατηρήσεις:
ι) Πηγή Β2 φέρει την εντός της ΑΛΒΑΝΙΑΣ δύναμιν των 9000 ως λίαν πιθανήν.
ιι) Κατά πληροφορίας Β2 οι συμμορίται προς ματαίωσιν επικειμένων επιχειρήσεων αναμένουν είσοδον νέων δυνάμεων γεγυμνασμένων εκ των ομόρων κρατών.
Β. Είναι γνωστόν ότι οι συμμορίται εισέρχονται και κινούνται ελευθέρως εντός των ομόρων κρατών ένθα εκπαιδεύονται, νοσηλεύονται κλπ. Επίσης εφοδιάζονται συνεχώς δι’ οπλισμού, πυρομαχικών και τελευταίως και διά τροφίμων (ζυμαρικών, τυρού, κονσερβών, αλεύρων κλπ.).
Γ. Εις ΑΛΒΑΝΙΑΝ εξηκριβώθη η ύπαρξις των κάτωθι στρατοπέδων, νοσοκομείων, κέντρων εφοδιασμού κλπ. των συμμοριτών.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ
ι) ΣΙΖΑΚ (G.1247)
ιι) ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ (Μ.8506)
ιιι) ΝΙΚΟΛΙΤΣ Ν. 0740
ιυ) ΚΟΡΥΤΣΑ
υ) ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΝ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
ι) ΚΟΡΥΤΣΑ
ιι) ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ
ιιι) ΣΙΖΑΚ
ιυ) ΓΡΙΑΣΔΑΝΗ (R.5268)
υ) ΜΟΣΧΟΠΟΛΙΣ (Μ.9060)
υι) ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ (Μ.9889)

ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΙΑΚΟΜΙΔΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΩΝ και ΑΣΘΕΝΩΝ
ι) ΜΠΟΖΙΓΚΡΑΝΤ (Ν.1743)
ιι) ΕΡΣΕΚΑ (Μ.9526)

ΚΕΝΤΡΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ι) ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΝ
ιι) ΕΡΣΕΚΑ
ιιι) ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ
ιυ) ΜΠΟΖΙΓΚΡΑΝΤ
υ) ΒΙΓΛΙΣΤΑ
υι) ΚΟΡΥΤΣΑ
υιι) ΠΟΓΡΑΔΕΤΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ι) ΚΟΡΥΤΣΑ – ΜΠΙΓΛΙΣΤΑ – ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗ (Ν.1237)
ιι) -//- ΜΠΟΖΙΓΚΡΑΝΤ – ΚΙΟΥΤΕΝΤΖΑ (Ν.1441) – ΣΛΗΜΝΙΤΣΑ (Ν.1238).
ιιι) ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ – ΜΕΡΤΖΑΝΙ – ΠΟΓΩΝΙΣΚΟΣ
ιυ) ΛΕΣΚΟΒΙΚΙ – ΚΛΙΝΕ – ΣΚΟΡΔΙΛΗ – ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗ
υ) ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΝ – ΤΣΑΜΑΝΤΑ
υι) -//- ΛΟΓΓΟΣ – ΚΟΣΟΒΙΤΣΑ – ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ

Δ. Εντός του ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΒΙΚΟΥ εδάφους, εξηκριβώθη η ύπαρξις των κάτωθι Στρατοπέδων, κέντρων εφοδιασμού κλπ.
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ και ΚΕΝΤΡΑ Εκπαιδεύσεως
ι) ΜΠΟΥΛΚΕΣ
ιι) ΚΟΥΜΑΝΟΒΟΝ
ιιι) ΒΕΛΕΣΣΑ
ιυ) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ
υ) ΠΕΡΛΕΠΕ
υι) Εις αεροδρόμιον ΜΠΑΡΣΙΝ εκπαιδεύονται 12 συμμορίται ως αεροπόροι

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ι) ΡΕΖΑΝ – ΛΙΟΥΜΠΟΪΝΑ προς περιοχήν ΠΡΕΣΠΑΣ
ιι) ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΝ – ΚΕΝΑΛΙ (Ν.6684) προς ΑΧΛΑΔΑ και προς ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ
ιιι) Διά ΓΕΥΓΕΛΗ προς ΜΠΕΛΛΕΣ

ΚΕΝΤΡΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
ι) ΒΕΚΕΖ Β. Ανατολ. NOVISAB
ιι) ΡΕΤROVARADIN
3. AMYNTIKAI OΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
(όρα συνημμένον σχεδιάγραμμα υπ΄αριθ.)
Συμπληρωθήσεται εν καιρώ και δι’ αεροφωτογραφικών δεδομένων.
Α2 / ΓΕΣ
Τ.Υ.