Οδηγίες επιχειρήσεων, ΓΕΣ/1 Μαϊ 1948


ΘΕΜΑ: Οδηγίαι Επιχειρήσεων                                                   ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Β΄ ΣΣ/Α1                                                                         ΑΚΡΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΚΟΙΝ.: Α1/ΓΕΣ                                                                            ΒΣΤ 902/1-5-48
Β.Σ.Α – Σ.Ο.Η.Π.Ε. Υ.Σ. – ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ.Φ. 4009/4
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 8015
Εν συνεχεία προς τας υπ’ αριθ. 6443/4009/6-4-48 και 7362/4009/4/25-4-48 διαταγάς μου.
1. Κατόπιν της παρατηρουμένης εσχάτως κινήσεως των συμμοριτών εις την περιοχήν ΓΡΑΜΜΟΥ δεν πρέπει να αποκλείσωμεν σοβαράν ενέργειαν τούτων προς περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ, ιδία δε εις ΚΟΝΙΤΣΑΝ, ή περιοχή και Ν.Δ. ταύτης.
Και εις περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ σημειουμένη δραστηριότης των συμμ/των παρέχει ενδείξεις εκδηλώσεως σοβαράς ενεργείας και εις την ζώνην ταύτην.
2. Το Σώμα Στρατού να αναπροσαρμόση την διάταξίν του εις τρόπον ώστε:
(α) Να προετοιμάση επιθετικήν ενέργειαν διά μιας ομάδος κρούσεως, τουλάχιστον εκ 5 Ταγμάτων Πεζικού, αναλόγου πυροβολικού, υπό ενιαίαν διοίκησιν προς κατάληψιν του προωθημένου ερείσματος των συμμοριτών: ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ν.2710) – ΠΑΛΗΟΚΡΙΜΙΝΙ (Ν.2716).
Εκδήλωσις της ενεργείας ταύτης μόνον τη διαταγή του ΓΕΣ.
Δυνατότης εκδηλώσεως εντός 24ωρων υπό της λήψεως της σχετικής διαταγής.
Η επιχείρησις αύτη αποτελούσα προκαταρκτικήν τοιαύτην σοβαρών μεταγενεστέρων ενεργειών μας, θα διαταχθή και ως ενέργεια αντιπερισπαμού των συμμοριακών συγκροτημάτων, εις περίπτωσιν εκδηλώσεως υπό τούτων σοβαράς επιθετικής ενεργείας προς ΗΠΕΙΡΟΝ (ΚΟΝΙΤΣΑΝ ή Ν.Δ.).
(β) Να διατάξη την εκδήλωσιν τοπικών επιχειρήσεων υπό των Μονάδων ΙΙ και ΧV Μεραρχιών, ώστε εις την ζώνην των Μεραρχιών τούτων να σημειωθή μείζων ενεργητική στάσις προς αφαίρεσιν πάσης πρωτοβουλίας των συμμ/των. Δέον διά της στάσεως ταύτης να τηρήται η Ανωτάτη Διοίκησις των συμμοριτών εν ΓΡΑΜΜΩ εις διαρκή συναγερμόν και εις ανησυχίαν περί επικειμένης δήθεν εκδηλώσεως σοβαρών επιθετικών ενεργειών εν τη ως ανω Περιοχή.
Μια τοιαύτη στάσις των μονάδων του Σώματος Στρατού αναγκαιοτάτη κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ ενδείκνυται έτι περισσότερον ήδη κατόπιν των τελευταίων συγκεντρώσεων των συμμοριτών εις ΓΡΑΜΜΟΝ.
Δεν πρέπει κατά συνέπειαν να χάνηται πολύτιμος χρόνος.
(γ) Να διατάξη την αναπροσαρμογήν της διατάξεως της VΙΙΙ Μεραρχίας ώστε να καλύψη έτι σταθερώς το συγκρότημα των κέντρων αντιστάσεως ΚΟΝΙΤΣΗΣ – ΛΥΚΟΜΟΡΟΥ – ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗ.
Ενδείκνυται η οργάνωσις κέντρου αντιστάσεως εις την περιοχήν ΒΙΓΛΑ (Ρ.8786) – ΠΕΛΕΚΑΝΙΑ (Ρ.8788) – ανώνυμον ύψωμα (Ρ.865865) διά ισχυράς δυνάμεως Πεζικού μετά Πυρ/κού.
Η ισχυρά κατοχή του κέντρου τούτου: α) θα αποτελέση την ασπίδα κατά πάσης ισχυράς ενεργείας από πάσης ενεργείας κατά της ΚΟΝΙΤΣΗΣ, β) θα καλύψη την αρτηρίαν ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΚΑΛΠΑΚΙ (Ρ.8576) γ) θα αποτελέση την αφετηρίαν εξορμήσεως προς συντριβήν πάσης επιθετικής ενεργείας των συμμοριτών εις περιοχήν ΛΥΚΟΜΟΡΟΥ (Ρ.9297) ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ (Ρ.8894) ή και αλλαχού.
3. Εις την διάθεσιν του Β΄ ΣΣ θα τεθούν αι 151 και 152 Μ. Μέσου Πυρ/κού 5,5΄΄ τας οποίας το Σώμα Στρατού θα διαθέση μίαν εις το κέντρον αντιστάσεως ΒΙΓΛΑΣ (VΙΙΙ Μεραρχία) και μίαν εις την περιοχήν ΙΙ Μεραρχίας.
Αι Μοίραι αύται θα εκδηλωθούν μόνον εις περίπτωσιν σοβαρών επιθετικών ενεργειών του Σώματος Στρατού, ή προς απόκρουσιν σοβαράς εχθρικής επιθέσεως.
Εφιστώμεν ιδιαιτέρως την προσοχήν του ΣΣ επί της εκδηλώσεως του μέσου Πυροβολικού και της αποφυγής σπατάλης εις την κατανάλωσιν των πυρομαχικών του.
4. ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ και ληφθησόμενα μέτρα.
Αντιστράτηγος Γιατζής Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ – Διοικητής
Η Διεύθυνσις Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ Θ.
Αντ/ρχης

Advertisements