Διδάγματα εκ πλημμελούς εκτελέσεως αποστολών, ΓΕΣ/Α1/25 Απρ 1948


Θέμα: Διδάγματα εκ πλημμελούς            ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
εκτελέσεως αποστολών                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Προς: Διοικητάς Μ. Μονάδων Υ.Σ. ΓΕΣ/Α1
Σ.Σ.Μ., Τ.Σ. Εθν/ράς – Διοικητάς Αριθ. 7556/Φ.4009/1
Ταγμάτων ΒΣΤ 902/25.4.48
ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ – Α/ΓΕΣ – Υπουργόν
Β.Σ.Α. – Σ.Ο.Η.Π.Ε
1. Την 5.4.48 εις ΚΑΛΙΦΩΝΙ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ εκάμφθη μικρά δύναμις Εθνοφρουράς υπό τον διοικητήν Αντ/ρχην Λουμάκην.
2. Την 11 – 13.4.48 εις ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ εκάμφθη διλοχία Τάγματος Εθνοφρουράς υπό τον διοικητήν Αντ/ρχην Αρβανιτάκην.
3. Τα δύο ταύτα ατυχήματα ιδιαιτέρως δε το των ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, εκτός της απωλείας σημαντικού αριθμού ηρωϊκών μαχητών και των μεγάλων καταστροφών, επέδρασαν και επί του ηθικού του αμάχου πληθυσμού και της Εθνοφρουράς.
4. Εκ των εξετάσεων αίτινες ενηργήθησαν και τα δύο ατυχήματα οφείλονται εις εγκληματικάς παραλείψεις ΒΑΣΙΚΩΝ και ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ μέτρων, τα οποία ΕΠΑΝΕΙΛΗΜΜΕΝΩΣ επεσημάνθησαν και συνεστήθησαν διά διαταγών και οδηγιών του ΓΕΣ.
Παραθέτω τας παραλείψεις ταύτας:
(α) Έλλειψις στοιχειώδους αμυντικής οργανώσεως επί παραλλήλως εκλεγμένων θέσεων.
(β) Έλλειψις σχεδίου συναγερμού.
(γ) Έλλειψις στοιχειωδών μέτρων ασφαλείας στρατοπέδου και στοχειώδους δικτύου πληροφοριών.
(δ) Πλημμελής καθορισμός εντολών εις τας μικράς μονάδας. Ουδεμία άσκησις συναγερμού προς κατανόησιν εντολών, ουδεμία εκπαίδευσις διά τον καλόν χειρισμόν των όπλων και μηχανημάτων, διά την καλήν χρησιμοποίησιν του του εδάφους διά την ανάπτυξιν του επιθετικού πνεύματος.
(ε) Ουδεμία επίσκεψις των κατωτέρων κλιμακίων υπό των προϊσταμένων διοικήσεων διά να βεβαιωθούν και επιβλέψουν διά την λήψιν των στοιχειωδών μέτρων εκτελέσεως της αποστολής των, ως η υπ’ αριθ. 4639/28.2.48 διαταγή μου επιτάσσει κατηγορηματικώς.
(στ) Κατατεμαχισμός των τμημάτων κατά τρόπον μη επιτρεπό-μενον και άνευ σχεδίου προβλέποντος την αμοιβαίαν ενίσχυσιν μεταξύ των γειτονικών μονάδων.
5. Ούτω πολύτιμοι Εθνικαί δυνάμεις εκ δοκιμασμένων μαχητών του Αλβανικού πολέμου ευρίσκοντο εν νάρκη και παρεδόθησαν ως εύκολος λεία εις τους καλώς πληροφορημένους και καραδοκούντας συμμορίτας.
Εάν υπήρχε η επίβλεψις, εάν εφηρμόζοντο αι διαταγαί και οδηγίαι εάν οι αρμόδιοι διοικήσεις κατέβαλον στοιχειώδη προσπάθεια και ενέπνεον εις τα τμήματά των το ενδιαφέρον και την συνεχή μέριμναν προς εκτέλεσιν της αποστολής των, διά την οποίαν εκλήθησαν υπό τας σημαίας, εις το ΚΑΛΙΦΩΝΙ και τα ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ ανέμενε τους συμμορίτας πλήρης καταστροφή.
Είναι όμως ιερά υποχρέωσις όπως άπασαι αι διοικήσεις αντιληφθούν που οδηγούν παρόμοιαι, ως αι ανωτέρω εκτεθείσαι παραλείψεις.
Από τας διοικήσεις εξαρτάται να αποφευχθούν εις το μέλλον ατυχήματα και να καταστούν τα Τάγματα Εθνοφρουράς αξιόμαχα και εφάμιλλα των λοιπών Ταγμάτων.
Επαναλαμβάνω διά πολλοστήν φοράν:
(α) Συνεχείς επισκέψεις και επιθεωρήσεις υφ’ όλων των διοικήσεων.
(β) Ώθησις των Ταγμάτων Εθνοφρουράς εις επιθετικάς αναγνωρίσεις και συνεχής αναζήτησις πληροφοριών.
(γ) Αποφυγή της διασποράς εφ’ όσον δεν είναι εξησφαλισμένη η έγκαιρος και βεβαία ενίσχυσίς των.
(δ) Οργάνωσις επί καλώς εκλεγμένων θέσεων της αμύνης των τμημάτων με το πνεύμα πάντοτε της αντεπιθέσεως αποφευγομένων των εγκαταστάσεων εις κατωκημένους τόπους.
(ε) Συνεχείς συναγερμοί ίνα τα τμήματα τηρώνται εν εγρηγόρσει και είναι κάτοχα των εντολών των.
(στ) Εκπαίδευσις εις τας βολάς εις την χρησιμοποίησιν του εδάφους, εις τον καλόν χειρισμόν των όπλων και μηχανημάτων.
7. Δεν επιθυμώ να επανέλθω εις το μέλλον επί των στοιχειωδών τούτων υποχρεώσεων των διοικήσεων.
8. Διά της υπ’ αριθ. 7471/24.4.48 διαταγής μου προς την Α.Σ.Δ.Π. διέταξα την διενέργειαν τακτικής ανακρίσεως εναντίον των υπευθύνων διοικήσεων περιοχής Καλαβρύτων, καθ’ ών προέκυψαν εκ της εξετάσεως επιβαρυντικά στοιχεία δι’ αμέλειαν και ολιγωρίαν περί την εκτέλεσιν του καθήκοντός των ενώπιον του εχθρού προς παραπομπήν των εις Στρατοδικείον.
Το Β΄ ΣΣ να αναφέρη αποτέλεσμα ανακρίσεων διά το 25 Τάγμα Εθνοφρ. Καλλιφωνίου και τας επιβληθείσας κυρώσεις.
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ – Διοικητής
Διά την ακρίβειαν
Η Δ/σις Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements