Εκθεση επιχειρήσεων ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ


VIII MEΡΑΡΧΙΑ ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ

Α) ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ: Επιχείρησις «ΠΕΡΓΑΜΟΣ» 28-2-48 μέχρι 6-3-48
Β) ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Επιχείρησις «ΙΕΡΑΞ» 30-3-48 μέχρι 5-4-48

Εν Σ.Τ.Γ. 918 τη 21 Απριλίου 1948
Ο
Μ έ ρ α ρ χ ο ς
ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
Αριθ. Α.Π. 1177/Α1
ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ
– Β΄ΣΣ / Α1 (αντίτυπα 2)
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ
– 74, 75, 76 Ταξιαρχίας
– Δνσιν Πυρ/κού Μεραρχίας
– Δνσιν Δ/Δ Μεραρχίας
– Επιτελάρχην Μεραρχίαν
– Α.Κ.Β.Γ. Μεραρχίας
– Γραφεία Α1, Α2
Διά την ακρίβειαν

Τ.Σ.Υ.

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
VIII MEΡΑΡΧΙΑ /Α1
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Μ Ο Υ Ρ Γ Κ Α Ν Α Σ
Από 28 Φεβρουαρίου μέχρι 6 Μαρτίου 1948

ΠΡΩΤΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Επιχείρησις Π Ε Ρ Γ Α Μ Ο Σ)
Από 28 Φεβρουαρίου μέχρι 6 Μαρτίου 1948
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Αι από 25 Νβριου 1947 εισβαλούσαι από περιοχής ΖΑΓΟΡΙΟΥ συμμορίακαι δυνάμεις εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΝ και μετά την μάχην ΚΟΝΙΤΣΗΣ, εξακολουθούν να παραμένουν συνεσφιγμέναι επί του ορεινού όγκου της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
2. Αύται περί τα μέσα Φεβρουαρίου κατόπιν της αποχωρήσεως εκείθεν του λησταρχείου ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ενισχύθησαν διά 180 – 200 νέων συμμοριτών εκ περιοχής Μακεδονίας.
Διά τούτων το λησταρχείον Ηπείρου συνεκρότησεν εν εισέτι συγκρότημα αποτελεσθέντων ούτω 5 συγκροτημάτων.
Εκ παραλλήλου εις την περιοχήν ΠΩΓΩΝΙΟΥ έδρα επίσης εν υποσυγκρότημα υπό τον ΛΕΥΤΕΡΗΝ δυνάμεως 80 – 100 όπερ επικοινωνούν μετά των συμμοριτών ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ παρηνωχλεί συνεχως διά πράξεων ιδία σαμποτάζ επί των αρτηριών ΚΑΛΠΑΚΙ – ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ και ΚΑΛΠΑΚΙ – ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1948
3. Λησταρχείον ΗΠΕΙΡΟΥ υπό ΧΕΙΜΑΡΡΟΝ – ΑΡΒΑΝΙΤΗΝ με έδραν ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ (Ρ.6464).
(ι) Συγκρότημα ΣΚΕΥΗ περιοχήν ΓΚΕΛΙΑ (Ρ.5861) – ΦΑΤΗΡΙΟΝ (Ρ.5656) – ΒΡΙΖΑΜΙΕΣ (Ρ.6157). Δύναμις 180 – 200.
(ιι) Συγκρότημα ΦΩΚΑ περιοχήν ΒΕΛΟΥΝΑ (Ρ.6754) – ΛΥΚΟΣ Ρ. 7055. Δύναμις 200 – 250.
(ιιι) Συγκρότημα ΠΕΤΡΙΤΗ – ΚΟΚΟΡΗ περιοχήν ΒΟΡΤΟΠΙΟΝ (Ρ.6657). Δύναμις 180 – 200.
(ιν) Συγκρότημα ΑΛΚΗ περιοχήν ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ (Ρ.6864) – ΣΤΑΛΟΣ (Ρ.6962) – ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.6963). Δύναμις 200.
(ν) Συγκρότημα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ περιοχήν ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Ρ.6868). Δύναμις 250.
(νι) Υποσυγκρότημα ΝΕΩΝ περιοχήν ΚΟΚΟΥΡΗ (Ρ.6456). Δύναμις 80 – 100.
(νιι) Υποσυγκρότημα ΛΕΥΤΕΡΗ περιοχήν ΠΩΓΩΝΙΟΥ (Ρ.7892). Δύναμις 100.
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΤΩΝ
4. Εκ της μέχρι τούδε τακτικής των φαίνονται ότι μάλλον προτίθενται να παραμείνωσιν εις την άνω περιοχήν. Προς τον σκοπόν τούτον έχουν οργανώσει αμυντικώς τας κάτωθι τρεις γραμμάς:
(α) ΓΚΕΛΙΑ – ΒΡΙΖΑΜΙΕΣ – ΚΟΚΟΥΡΗ
(β) ΠΛΟΚΙΣΤΑ – ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ – ΒΕΛΟΥΝΑ
(γ) Νοτίας και Ν.Α. προσβάσεις του ορεινού όγκου ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.
Έχουν στηρίξει δε τα νώτα ως και το αριστερόν και δεξιόντων επί των Αλβανικών συνόρων.
5. Δεν αποκλείεται εν περιπτώσει γενικωτέρου σχεδίου του Αρχηγείου των να ενεργήσωσι κατά ΦΙΛΙΑΤΩΝ δι’ αντιπερισπασμόν προς απασχόλησιν ημετέρων δυνάμεων ή ακόμη και προς κατεύθυνσιν ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ εάν ήθελε γίνη γενικώτερα ενέργεια εις ΗΠΕΙΡΟΝ από Β. και Α.
6. Επίσης η ύπαρξις εις Ν.Α. προσβάσεις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ των ανωτέρω πέντε συγκροτημάτων δημιουργεί και απειλήν διά την Νοτιοδυτικήν Ήπειρον, διά της διεισδύσεως συμμοριακών δυνάμεων εις περιοχήν ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ και ΣΟΥΛΙΟΥ με σύγχρονον απειλήν των προς ΠΡΕΒΕΖΑΝ συγκοινωνιών.
ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
7. Να επιδιώξη την πλήρη και ριζικήν εκκαθάρισιν της περιοχής ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διά συντριβής των εκεί συμμοριακών δυνάμεων και η κατά το δυνατόν παρεμπόδισις διαφυγής των εις Αλβανίαν. Μετά την εκκαθάρισιν κατοχή της άνω περιοχής προς απαγόρευσιν αναμολύνσεώς της.
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ
8. Της κυρίας κατά ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ επιχειρήσεως προηγήθη εκκαθάρισις της περιοχής ΠΩΓΩΝΙΟΥ και συγκεκριμμένως της περιοχής Δυτικώς της δημοσίας ΚΑΛΠΑΚΙ – ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΙ και Βορείως της δημοσίας ΚΑΛΠΑΚΙ – ΚΑΚΚΑΒΙΑ.
Η εκκαθάρισις αυτή αρξαμένη την πρωίαν της 25 Φεβρουαρίου συνετελέσθη διά δυνάμεων της 75 Ταξιαρχίας περατωθείσα την 27ην ιδίου.
Κατ’ αυτήν δεν έλαβον χώραν σοβαραί συγκρούσεις ειμή μόνον τοιαύται μικράς σημασίας μετά του συμμοριακού υποσυγκροτήματος ΛΕΥΤΕΡΗ αποφυγόντος την σύγκρουσιν και καταφυγόντος επί της Ελληνοαλβανικής μεθορίου και εις την περιοχήν ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ (Ρ.6690) οπόθεν παρηνώχλησε κινούμενα τμήματά μας διά πυρών.
Κατά τας άνω προπαρασκευαστικάς ενεργείας εκκαθαρίσεως ΠΩΓΩΝΙΟΥ από 25 με 27 Φεβρουαρίου ε.ε.
-Συνελήφθησαν 2 συμμορίται.
-Συνελήφθησαν 5 αυτοαμυνίται.
-Συνελήφθησαν 62 κτήνη εξ ων 48 έμφορτα.
-Κατεσχέθησαν 4 τυφέκια, 2.000 οκ. σίτου και εις λέβης συσσιτίου.
-Επεσκευάσθη το τμήμα της οδού περί το ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ όπερ είχε καταστραφή διά κατασκευής αντιαρματικών τάφρων επί μήκους 80μ.
-Ανευρέθησαν και ανεσύρθησαν 3 νάρκαι.
-Απώλειαι ημετέρων τραυματίαι 3 οπλίται.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΤΑΣΧΟΥΣΩΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΝ ΕΣΠΕΡΑΝ ΤΗΣ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1948
9. Τακτικόν Στρατηγείον Μεραρχίας: ΒΡΟΣΥΝΑ (Ρ.7350).
10. 75 Ταξιαρχία
(α) Τακτικόν Στρατηγείον Ταξιαρχίας: Γέφυρα ΑΓΙΩΝ (Ρ.7878).
(β) 582 Τάγμα: Περιοχήν ΓΟΡΙΤΣΗΣ (Ρ.8074).
(γ) 583 Τάγμα: Περιοχήν ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ (Ρ.7279) – ΡΟΝΙΤΣΑ (Ρ.7481).
(δ) 584 Τάγμα: Περιοχήν ΚΤΙΣΜΑΤΑ (Ρ.6679).
(ε) Ουλαμός Π. Πυρ/κού: Περιοχήν ΔΟΛΙΑΝΑ (Ρ.8178).
11. 76 Ταξιαρχία
(α) Τακτικόν Στρατηγείον Ταξιαρχίας: ΦΙΛΙΑΤΕΣ.
(β) 611 Τάγμα: (μετά αποσπ. ΓΑΛΑΝΗ): Περιοχήν ΠΛΑΙΣΙΟΝ (Ρ.5352) – ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ρ.5551).
(γ) 581 Τάγμα: Περιοχήν ΓΕΡΟΜΕΡΙΟΥ (Ρ.5751).
(δ) 625 Τάγμα: Περιοχήν ΚΤΕΝΙ (Ρ.6147).
(ε) Ουλαμός Π. Πυρ/κού Περιοχήν ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ (Ρ.5750).
12. Γ΄ Μοίρα Καταδρομών: Περιοχήν ΖΙΤΣΗΣ (Ρ.8661).
13. 628 Τάγμα: Περιοχήν ΔΕΣΠΟΤΙΚΟΝ (Ρ.7960)-ΖΙΤΣΑ (Ρ.8661).
ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
14. 28 Φεβρουαρίου
75 Ταξιαρχία:
582 Τάγμα κινηθέν από ΓΟΡΙΤΣΗΣ Ρ. 8074 ήχθη εσπέραν εις ΚΑΝΑΒΟΤΟΠΙΑ (Ρ.7669) άνευ συμβάντος.
583 Τάγμα κινηθέν από ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ (Ρ.7279) ανέτρεψεν ελαφράς αντιστάσεις και ήχθη εσπέραν περιοχήν ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ Ρ. 7277.
584 Τάγμα εσυνέχισεν εκκαθάρισιν περιοχής ΚΤΙΣΜΑΤΑ (Ρ.6679). Επεσκευάσθη τμήμα καταστραφείσης οδού προς ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ.
76 Ταξιαρχία
611 Τάγμα μετά Αποσπ. ΓΑΛΑΝΗ κινηθέν από ΠΛΑΙΣΙΟΥ (Ρ.5352) και ΠΡΟΦ. ΗΛΙΟΥ (Ρ.5551) ήχθη εσπέραν εις ΠΑΛΑΜΠΑ Ρ. 5458 και ΘΕΟΣΤΡΟΥΓΚΑ (Ρ.5555) αφού ανέτρεψαν ελαφράς αντιστάσεις.
581 Τάγμα κινηθέν από περιοχής ΓΕΡΟΜΕΡΙΟΥ ήχθη εσπέραν ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ (Ρ.5952).
625 Τάγμα κινηθέν από περιοχήν ΚΤΕΝΙ (Ρ.6147) ήχθη εσπέραν άνευ σοβαρών συμβάντων εις περιοχήν ΜΑΛΟΥΝΙΟΥ (Ρ.6849) – ΒΡΥΣΗ ΜΑΡΩΣ (Ρ.6751).
15. 29 Φεβρουαρίου
75 Ταξιαρχία
582 Τάγμα κινηθέν ήχθη περιχήν ΒΑΣΤΡΟΒΑ Ρ. 7568 άνευ επαφής μετά συμμοριτών.
583 Τάγμα ολοκλήρωσεν εκκαθάρισιν ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ (Ρ.7277) και ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑΣ (Ρ.7374).
584 Τάγμα εξέπεμψεν αναγνωρίσεις προς ΒΑΛΤΙΣΤΑΝ (Ρ.6676) και ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΝ (Ρ.6582) ουδέν συναντήσαν.
Τ.Σ. Ταξιαρχίας: ΧΑΝΙ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙ.
Π. Πυρ/κόν εις ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ.
76 Ταξιαρχία:
-611 Τάγμα συνεχίσαν κίνησίν του ήχθη εσπέραν εις ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ (Ρ.5859) αφού ανέτρεψεν μικράς αντιστάσεις. Ενεργήσαν κατά ΓΚΕΛΙΑ (Ρ.5860) κατέλαβεν εσπέραν υψ. 609 (Ρ.5960).
-581 Τάγμα κινηθέν από ΦΑΡΜΑΚΟΒΟΥΝΙ (Ρ.6055) προσέκρουσεν εις ισχυρώς κατεχομένην τοποθεσίαν ΒΡΙΖΑΜΙΕΣ (Ρ.6157) – ΚΟΚΟΥΡΗ (Ρ.6456). Διεξήγαγεν αγώνα και εξετόπισε συμμορίτας από ΒΡΙΖΑΜΙΕΣ μη ολοκληρώσαν κατάληψιν ΚΟΚΟΥΡΗ.
-625 Τάγμα κινηθέν από ΒΡΥΣΗ ΜΑΡΩΣ (Ρ.6751) έφθασε περιοχήν ΔΥΟ ΔΕΝΔΡΑΚΙΑ (Ρ.6852) και εις υψ. 641 (Ρ.6553) διεπιστώσαν ισχυράν κατοχήν ΒΕΛΟΥΝΑΣ (Ρ.6755) μέχρι ΛΥΚΟΣ (Ρ.7056).
-Την νύκτα της 29 προς την 1ην τα 581 και 625 Τάγματα δεχονται εχθρικάς επιθέσεις ας αποκρούουν.
16. 1η Μαρτίου
75 Ταξιαρχία
-582 Τάγμα κινηθέν προς κατεύθυνσιν ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ (Ρ.6868) ήχθη 1.000 μέτρα Ανατολικώς ταύτης.
-583 Τάγμα κινηθέν από ΚΕΡΑΣΟΒΟΥ εδέχθη πυρά ευθύς ως έφθασε ρεύμα ΓΥΦΤΟΠΟΤΑΜΟΥ από υψ. 655 (Ρ.6871) και ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΝ (Ρ.6872). Διεξήγαγε αγώνα και εσπερινάς ώρας κατέλαβεν υψ. 655 προωθήσαν αναγνωρίσεις μέχρι παρυφής χωρίου ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ.
-584 Τάγμα εκινήθη διά δύο φαλάγγων παραλλήλως συνόρων και προσέκρουσεν εις εχθρικάς αντιστάσεις (Ρ.6573). Αγών εσυνεχίσθη δι’ όλης της ημέρας λίαν δύσκολος λόγω δασώδους εδάφους και παραλλαγής των αντιστάσεων του Τάγματος αχθέντος μέχρι Β. παρυφής χωρίου ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ.
-Την νύκτα της 1 προς 2 Μαρτίου τα 583 και 584 Τάγματα δεχονται σφοδράς επιθέσεις ας αποκρούουν.
76 Ταξιαρχία:
-611 Τάγμα μετά αποσπ. ΓΑΛΑΝΗ ενήργησε κατά ΓΚΕΛΙΑ και μετά αγώνα πείσμονα δι’ όλης της ημέρας κατέλαβε ΓΚΕΛΙΑ των συμμοριτών τραπέντων προς ΠΛΟΚΙΣΤΑΝ και την Ελληνοαλβανικήν μεθόριον επι (Ρ.773.615) και (Ρ.778.610) οπόθεν έβαλον συνεχως εκ του πλευρού κατά των τμημάτων μας.
-581 Τάγμα ενήργησε κατά ΚΟΚΟΥΡΗ (Ρ.6355) και μετά σκληρόν αγώνα εξετόπισε συμμορίτας και κατέλαβε ΚΟΚΟΥΡΗ εσπερινάς ώρας.
-625 Τάγμα ενήργησε κατά ΒΕΛΟΥΝΑΣ και κατόπιν αγώνος ήχθη εσπέραν ΚΕΡΑΜΙΤΣΑΝ (Ρ.6654).
-Την νύκτα της 1 προς 2 Μαρτίου 611 Τάγμα εδέχθη σφοδράν εχθρικήν επίθεσιν αποκρουσθείσαν.
-628 Τάγμα Επιθετική αναγνώρισις διεπίστωσεν κατοχήν ΤΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ ( Ρ.7158) – ΤΟΥΜΠΑ (Ρ.7057).
-Γ΄ Μοίρα Καταδρομών κινηθείσα από ΒΑΣΤΡΟΒΑ ενήργησε την νύκτα της 1 προς 2 καταδρομήν και κατέλαβεν υψ. ΣΚΗΤΑΡΙ Ρ. 675.648, δεχθείσα αμέσως ισχυράς εχθρικάς αντεπιθέσεις από ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ ας απέκρουσεν.
17. 2 Μαρτίου
75 Ταξιαρχία
-582 Τάγμα επιτεθέν από πρωίας κατά ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ (Ρ.6868) ενεπλάκη σφοδρόν αγώνα εντός του κατωκημένου τόπου και εξ εκδηλωθεισών αντιστάσεων από τας Β.Α. κλιτείς ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ υπεχρεώθη να συμπτύξη τας δυνάμεις του και διανυκτερεύση Α. του ΚΟΥΣΟΒΙΤΙΚΟΥ ποταμού.
Το Τάγμα τούτο έχον αποστολήν να κινηθή εν συνεχεία από ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ μετά την κατάληψίν της προς ΣΚΗΤΑΡΙ ίνα ενισχύση και αντικαταστήση την Γ΄ Μοίραν Καταδρομών δεν κατώρθωσε να πραγματοποιήση την κίνηση ταύτην λόγω της ολοκληρώσεως καταλήψεως ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ.
-583 και 584 Τάγματα επιτεθέντα κατά ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ το μεν 583 εκ Ν.Α. το δε 584 εκ Β.Δ. Ο εχθρός συνεχίζει τας αντιστάσεις του εκτός του χωρίου όπου συνάπτονται οδομαχίαι και τελικώς καταλαμβάνουν την 11.00 ώραν του χωρίου των συμμοριτών τραπέντων εις την Αλβανίαν (χωρίον ΚΟΥΣΟΒΙΤΣΑ) χωρίς να γίνωσιν αντιληπτοί.
Κατόπιν της εις αγώνα εμπλοκής του 582 Τ. η Ταξιαρχία υπεχρεώθη να διατάξη το 583 Τ. ίνα από ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ διά ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΣ αχθή εις ΣΚΗΤΑΡΙ και αντικαταστήση την εκεί Γ΄ Μοίραν Καταδρομών. Η βραδύτης όμως της κινήσεως του 583 Τ. δεν επέτρεψε την πραγματοποίησιν της αντικαταστάσεως της Γ΄ Μοίρας Καταδρομών ήτις πιεζομένη ισχυρώς επί ΣΚΗΤΑΡΙ και έχουσα πολλάς απωλείας αντιμετωπίζουσα δε και ζήτημα ελλείψεως πυρομαχικών συνεπτύχθη από 20.00 ώρα της 2 Μαρτίου και εγκατέλειψε το ΣΚΗΤΑΡΙ συγκεντρωθείσα εσπερινάς ώρας της 2 Μαρτίου εις ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΝ.
76 Ταξιαρχία
-611 Τάγμα μετά κατάληψιν ΓΚΕΛΙΑ ανέλαβεν επίθεσιν κατά ΠΛΟΚΙΣΤΗΣ.
Εκεί αγών εσυνεχίσθη σκληρός εκατέρωθεν μεχρις εσπερινών ωρών χωρίς να ολοκληρωθή κατάληψίς της.
-581 Τάγμα μετά κατάληψιν ΚΟΚΟΥΡΗ ανέλαβεν επίθεσιν κατά ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ ην κατόπιν αγώνος κατέλαβε την 18.00 ώραν των συμμοριτών τραπέντων προς ΠΛΟΚΙΣΤΑΝ.
-625 Τάγμα συνεχίσαν κίνησίν του κατέλαβε ΒΕΛΟΥΝΑΝ των συμμοριτών τραπέντων προς Βορράν.
-628 Τάγμα
Ενήργησε και εξετόπισεν εχθρόν από ΤΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ – ΤΟΥΜΠΑ.
-Γ΄ Μοίρα Καταδρομών: Δι’ όλης της ημέρας εδέχθη συνεχείς επιθέσεις επί ΣΚΗΤΑΡΙ από κατευθύνσεων ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και ΛΕΙΑ άπασας αποκρουσθείσας.
Η Μοίρα μαχομένη σκληρώς αντιμετωπίζουσα δ’ έλλειψιν πυρ/κών και εκ παραλλήλου μη βλέπουσα κινούμενον Τάγμα προς αντικατάστασιν της ηναγκάσθη να συμπτυχθή την 20.00 ώραν και εγκαταλείψη το ΣΚΗΤΑΡΙ συγκεντρωθείσα την νύκτα εις ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΝ.
18. 3 Μαρτίου
75 Ταξιαρχία
-582 Τάγμα ενήργησε δι’ όλης της ημέρας κατά ισχυρώς ωργανωμένου εχθρού ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ. Προσκρούσαν επί ισχυρών αντιστάσεων από (Ρ.665700) μέχρι (Ρ.660.670) δεν κατώρθωσε να ολοκληρώση κατάληψιν ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ.
-583 Τάγμα εσυνέχισε κίνησίν του προς ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑ-ΝΗΝ όπου έφθασεν εσπερινάς ώρας μη συνεχίσαν κίνησίν του προς ΣΚΗΤΑΡΙ, καθόσον εις ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΝ επληροφορήθη την εκεί συγκέντρωσιν ολοκλήρου της Γ΄ Μ. Καταδρομών συμπτυχθείσης από ΣΚΗΤΑΡΙ.
-584 Τάγμα εις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΝ παρηνωχλήθη διά πυρών εκ κατευθύνσεως Ελληνοαλβανικής μεθορίου.
76 Ταξιαρχία
-611 Τάγμα από ΓΚΕΛΙΑ και 581 Τάγμα από ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ ενεργήσαντα κατά ΠΛΟΚΙΣΤΗΣ εξετόπισαν εκείθεν εχθρόν και κατέλαβον ΠΛΟΚΙΣΤΑΝ.
-611 Τάγμα από ΠΛΟΚΙΣΤΗΣ ενήργησε κατά ΤΑΒΕΡΑΣ Ρ. 6163 προσκρούσαν ευθύς αμέσως εις ισχυράς εχθρικάς αντιστάσεις. Αγών εσυνεχίσθη δι’ όλης της ημέρας των τμημάτων μας αχθέντων εσπερινάς ώρας εις (Ρ.595.635) – (Ρ. 610.625).
-581 Τάγμα και 625 Τ. εκινήθησαν προς ΒΑΒΟΥΡΙ – ΛΕΙΑ απ’ όπου εξεδηλώθησαν ισχυραί εχθρικαί αντιστάσεις και εδέχθησαν εν συνεχεία σφοδράς επιθέσεις από Νότια αντερείσματα ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ απάσας αποκρουσθείσας.
-628 Τάγμα ενήργησε διά διλοχίας από ΤΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ επιθετικήν αναγνώρισιν προς ΠΛΟΥΣΤΑΝ Ρ. 6861 διαπιστώσαν κατοχήν υψωμάτων ΣΤΑΛΟΣ – ΚΑΣΤΡΙ.
-Γ΄ Μοίρα Καταδρομών: Περιοχήν ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΣ.
19. 4 Μαρτίου
75 Ταξιαρχία
-582 Τάγμα εσυνέχισε προσπάθειαν κατά ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ (Ρ.6868) διεξαχθέν των δι’ όλης της ημέρας σκληρών αγώνων εκατέρωθεν χωρίς να κατορθωθή προώθησις διατάξεως του προς ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΝ λόγω ισχυρών αντιστάσεων από Β.Δ. κλιτείς ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και ανυπερβλήτων εδαφικών δυσχερειών.
-583 Τάγμα ενήργησεν από ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΣ προς ΣΚΗΤΑΡΙ αχθέν δε εις (Ρ.688645) δεν ολοκλήρωσε κατάληψιν του λόγω ισχυρών εχθρικών αντιδράσεων και αντεπιθέσεων.
-584 Τάγμα παρηνοχλήθη εις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΝ διά πυρών.
76 Ταξιαρχία
-611 Τάγμα ενεργήσαν κατά ΤΑΒΕΡΑΣ μετά σκληρόν αγώνα επέτυχεν εκτόπισιν εκείθεν εχθρού την 12.00 ώραν και εσυνέχισε κίνησιν τα εν κατευθύνσι Δ. ΤΣΑΜΑΝΤΑ και ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΝ (Ρ.6265). Μεχρις εσπερινών ωρών διεξήγαγε σφοδρούς αγώνας κατά συμμοριτών ισχυρώς κατεχόντων Ν. κλιτείς ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ. Τμήματα φθάσαντα μέχρι γραμμής (Ρ.5866) (υψ. 1210) – ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Ρ.6066) εδέχθησαν σφοδροτάτην αντεπίθεσιν και υπεχρεώθησαν να συμπτυχθώσι Ν. ρέμματος ΡΑΧΟΒΙΤΣΑ εκ περιοχής ΤΑΒΕΡΑ – ΠΟΒΛΑ.
-581 Τάγμα προσέβαλεν από πρωίας συμμορίτας αμυνομένους χωρίον ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ (Ρ.6464) επιτυχόν κατόπιν οδομαχιών να εκκαθαρίση χωρίον.
Εν συνεχεία εδέχθη σφοδράν αντεπίθεσιν από KAΣΤΡΟ ΠΟΛΗΣ (Ρ.65..) ην απέκρουσε των συμμοριτών τραπέντων προς Βορράν.
-625 Τάγμαπροσέβαλεν από πρωίας συμμορίτας αμυνομένους εις ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ (Ρ.6664) και διεξήγαγε μετ’ αυτών σκληρούς αγώνας μέχρι εσπερινών ωρών.
-628 Τάγμα διά διλοχίας ενήργησεν επιθετικήν παρενόχλησιν κατά εχθρού κατέχοντος Ν. κλιτείς ΣΤΑΛΟΣ (Ρ.6961) – ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.7062).
20. 5 Μαρτίου
75 Ταξιαρχία
-582 Τάγμα Ανατολικώς ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ (Ρ.6868) παρηνωχλήθη δι’ όλης της ημέρας διά πυρών.
-584 Τάγμα ουδέν συμβάν.
-583 Τάγμα Ανατολικώς ΣΚΗΤΑΡΙ (Ρ.685.645) δεχθέν αλλεπαλλήλους αντεπιθέσεις από κορυφής ΣΚΗΤΑΡΙ – ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ απεχώρησεν εγκατασταθέν εις ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΝ (Ρ.7365) άνευ συμβάντος.
76 Ταξιαρχία
-611 Τάγμα κατέχον θέσεις περιοχήν ΤΑΒΕΡΑ – ΠΟΒΛΑ εδέχθη την 02.30 ώραν σφοδροτάτην επίθεσιν από κατευθύνσεως Β. και Δ. του εχθρού κατορθώσαντος να διεισδύση εις το εσωτερικόν της διατάξεως του Τάγματος και προσβάλη τον Σ.Δ. τούτου. Τραυματισθέντος δε ευθύς αμέσως του Δ/του του Τάγματος παρέλυσεν η Δσις του Τ/τος και κατόπιν δημιουργηθέντος πανικού, οι συμμορίται κατώρθωσαν να προχωρήσωσι και καταλάβωσι την ΠΛΟΚΙΣΤΑΝ απειληθείσης ολοκλήρου της διατάξεως της 76 Ταξιαρχίας.
Εν τω μεταξύ ο Σ.Δ. του Τάγματος μετά του παρ’ αυτώ λόχου τυφεκιοφόρων αιφνιδιασθείς έπαυσεν υφιστάμενος των αξ/κών και οπλιτών διαρρευσάντων προς Ν. εις το Τ.Σ. της 76 Ταξιαρχίας (ΑΧΟΥΡΙΑ ΦΑΤΗΡΙΟΥ (Ρ.5755).
Ο έτερος λόχος του 611 Τάγματος επί ΤΑΒΕΡΑΣ αποκλεισθείς κατόπιν διακοπής της επικοινωνίας μετά του Τάγματος του διά Α/Τ έμεινεν αποκεκομμένος πάσης επαφής και διοικήσεως. Ελλείψει δε μονοπλόκ ο ασύρματος του λόχου δεν κατέστη δυνατόν να λειτουργήση.
Επεζητήθη ο σύνδεσμος διά ρίψεως διαταγής δι’ ερματισμένου φακέλλου πράγμα όπερ εγένετο. Διά της ριφθείσης διαταγής διετάσσετο ο λόχος όπως επωφελούμενος της ανατολικώς ΤΑΒΕΡΑΣ κινήσεώς του 581 Τάγματος κατέλθη και ενούμενος μετά των τμημάτων του 581 τεθή υπό τας διαταγάς τούτου. Πράγματι ο λόχος εκινήθη προς Ανατολάς ΤΑΒΕΡΑΣ πλην όμως δεν κατώρθωσε να συνδεθή μετά του 581 Τ. λόγω της εν τω μεταξύ παρεμβολής συμμοριακών δυνάμεων μεταξύ ΤΑΒΕΡΑΣ και ΠΛΟΚΙΣΤΗΣ – ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ. Ένεκεν τούτου ο λόχος ούτος διεξήγαγε άνισον και απεγνωσμένον αγώνα με αποτέλεσμα να εξουδετερωθή ο λόχος των πλείστων ανδρών αγνοουμένων.
Ο 4ος λόχος του 611 Τ. ήτο διατεθειμένος ως στήριγμα Πυρ/κού εις ΑΧΟΥΡΙΑ ΦΑΤΗΡΙΟΥ (Ρ.5755).
-Τα 581 και 625 Τάγματα ευρισκόμενα εν επαφή μετά συμμοριτών εις ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ – ΛΕΙΑ και μαχόμενα συνεχως μετ’ αυτών διετάχθησαν ίνα συμπτυχθώσι προς ΜΕΓ. ΡΑΧΗΝ προς αποφυγήν κυκλώσεως των υπό των από ΠΛΟΚΙΣΤΗΣ κινουμένων προς τα νώτα των συμμοριακών δυνάμεων.
Πράγματι τα 581 και 625 Τάγματα ήρξαντο συμπυσσομένα και διεξάγοντα διμέτωπον αγώνα έφθασαν εσπερινάς ώρας το μεν 581 επί ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ το δε 625 από Βορείων Κλιτυών ΒΕΛΟΥΝΑΣ.
Η σύμπτυξις ιδία του 581 Τ. εγένετο δυσκολότατα του Τάγματος υποχρεωθέντος να δίδη συνεχως μάχην και προς τους καταδιώκοντας συμμορίτας εκ κατευθύνσεων ΒΑΒΟΥΡΙ – ΛΕΙΑ και προς τους συμμορίτας τους εισελθόντας ΜΕΓ. ΡΑΧΗΝ.
21. 6 Μαρτίου
75 Ταξιαρχία
-Τμήματα έλαβον κάτωθι διάταξιν:
584 Τάγμα ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΝ (Ρ.6872).
582 Τάγμα Ανατολικώς ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ (Ρ.705685).
583 Τάγμα ΚΑΤΩ ΛΑΒΔΑΝΗΝ.
Ουλαμός Π. Πυρ/κού ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ.
Ουλαμός Τεθωρακισμένων ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ.
Τ.Σ. 75 Ταξιαρχίας ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ.
76 Ταξιαρχία
Κατόπιν της δημιουργηθείσης καταστάσεως η Μεραρχία έθεσεν εις την διάθεσιν της 76 Ταξιαρχίας ολόκληρον το 628 Τάγμα όπερ εκινήθη η μεν Διοίκησις και διλοχία από ΤΣΑΡΑΚΛΙΜΑΝΙ προς ΒΕΛΟΥΝΑΝ η δε ετέρα διλοχία από ΖΙΤΣΗΣ εις ΓΚΕΛΙΑ προς κάλυψιν του δημιουργηθέντος κενού εις το αριστερόν της διατάξεως της 76 Ταξιαρχίας κατόπιν τούτου ατυχήματος του 611 Τάγματος.
Ληφθείσα διάταξις την εσπέραν σήμερον ως ακολούθως:
-581 Τάγμα ΒΡΙΖΑΜΙΕΣ
-625 Τάγμα ΚΟΚΟΥΡΗ
-628 Τάγμα ΒΕΛΟΥΝΑ με διλοχίαν ΓΚΕΛΙΑ
-Ουλαμός Π. Πυρ/κού ΑΧΟΥΡΙΑ ΦΑΤΗΡΙΟΥ
-Τ.Σ. Ταξιαρχίας ΦΙΛΙΑΤΕΣ
-611 Τάγμα λόχος στήριγμα Πυρ/κού των λοιπών υπό ανασυγκρότησιν εις ΦΙΛΙΑΤΕΣ.
22. ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ: Από 28 Φεβρουαρίου μέχρι 6 Μαρτίου 1948.

Τμήματα Αξ/κοί Οπλίται Σύνολον
Ν. Τ. Α. Ν. Τ. Α. Ν. Τ. Α.
-582 Τάγμα – 1 – 5 20 2 5 21 2
-583 Τάγμα 1 – – 9 5 – 10 5 –
-584 Τάγμα – 1 – 5 19 – 5 20 –
-581 Τάγμα – 1 – 8 20 – 8 21 –
-611 Τάγμα – 1 4 2 13 171 2 14 175
-625 Τάγμα – – – 2 6 – 2 6 –
-628 Τάγμα – – – – – – – – –
-Γ΄Μ. Καταδρομ. 1 4 – 6 20 – 7 24 –
Σ ύ ν ο λ ο ν 2 8 4 37 103 173 39 121 177

 1. ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ: Από 28 Φεβρουαρίου μέχρι 6 Μαρτίου 1948.
  -Ν.Ε. 54
  -Ν.Π. 65
  -Τ.Π. 190
  -Συλ. 3
  -Παρ. 8

Σύνολον 320

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ / Α1
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Ε Π Ι Τ Η Σ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Ε Ω Σ Μ Ο Υ Ρ Γ Κ Α Ν Α Σ
Από 30 Μαρτίου μέχρι 5ης Απριλίου 1948

ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ (Επιχείρησις Ι Ε Ρ Α Ξ)
Από 30ης Μαρτίου μέχρι 5ης Απριλίου 1948
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1. Μετά την 6ην Μαρτίου 1948 αφ’ ής ετερματίσθησαν αι επιχειρήσεις «ΠΕΡΓΑΜΟΣ», η Μεραρχία εμμενούσα εις την απόφασιν της πλήρους και οριστικής εκκαθαρίσεως της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ ήρξατο προπαρασκευαστικών ενεργειών και εργασιών επί τω τέλει όπως λίαν συντόμως προβή εις επιχείρησιν εκκαθαρίσεως.
2. Τελούσα η Μεραρχία εν γνώσει της συμμοριακής διατάξεως επι ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ είχε διαπιστώσει τα κάτωθι από πλευράς συμμοριτών:
(α) Από απόψεως δυνάμεως αμελάβλητος η δύναμις των συμμοριτών επί ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ ήτοι το αρχηγείον ΗΠΕΙΡΟΥ εκ 5 συγκροτημάτων δυνάμεως συνολικώς 1.100 – 1.200.
(β) Από απόψεως προθέσεων συμμοριτών αύται σαφώς διεγράφοντο και ήσαν η οπωσδήποτε κατοχή και διατήρησις πάση θυσία του ορεινού όγκου ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ δι’ ο και δραστηρίαν κατέβαλον προσπάθειαν και έντατικώς ειργάζοντο διά την πλήρη οργάνωσιν αμυντικώς ολοκλήρου της τοποθεσίας.
(γ) Εκ παραλλήλου δε η καθ’ εκάστην νύκτα κίνησις σημαντικού αριθμού αυτοκινήτων επί της αρτηρίας ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ – ΚΑΚΑΒΙΑ Ρ. 6381 – ΣΩΤΗΡΑ (Ρ.6271) – ΛΟΓΓΟΣ (Ρ.6472) (υπερέβησαν τα 200 κατά το χρονικόν διάστημα της 6 – 30 Μαρτίου) ουδεμίαν άφινεν αμφιβολίαν ότι οι συμμορίται της ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ ενισχύοντο εξ Αλβανίας διά παντός είδους πολεμικού υλικού ιδία δε α) πυρομαχικών άτινα πράγματι αφθόνως κατηνάλωσαν κατά τας μετέπειτα επιχειρήσεις και β) ναρκών εναντίον προσωπικού δι’ ών μεγάλης εκτάσεως ναρκοπέδια κατεσκεύαζον προ της αμυντικής των διατάξεως ως διεπιστώθη κατά την διάρκειαν των επιχειρήσεων.
Τούτων ούτος εχόντων η Μεραρχία προ της εκδηλώσεως των επιθετικών της ενεργειών προέβη εις την λήψιν των κάτωθι μέτρων:
(ι) Εκ της ανάγκης όπως τα δοκιμασθέντα Τάγματα 611 και 625 της 76 Ταξιαρχίας κατά τας επιχειρήσεις ΠΕΡΓΑΜΟΣ αποσυρθούν προς ανάπαυσιν και ανασυγκρότησιν, η Μεραρχία προέβη εις την αμοιβαίαν αντικατάστασιν των 74 και 76 Ταξιαρχιών της μεν πρώτης αναλαβούσης την ευθύνην του τομέως ΦΙΛΙΑΤΩΝ της δε δευτέρας του τομέως ΜΠΑΛΝΤΟΥΜΑΣ – ΜΕΤΣΟΒΟΥ πλην του 581 Τ. όπερ ελλείψει ετέρων δυνάμεων διέθεσεν εις την 75 Ταξιαρχίαν διά την επιχείρησιν ΙΕΡΑΞ.
(ιι) Εκ της ανάγκης ίνα η υποστήριξις των τμημάτων κρούσεως είναι απόλυτος, ητήσατο την διάθεσιν αυτή μιας Μοίρας Ορ. Πυρ/κού των 307 ιντσών (σωλήνες 4).
(ιιι) Εκ της ανάγκης της αυξήσεως του βεληνεκούς του Π. Πυρ/κού των 25 λιβρών, προέβη εις την διαμόρφωσιν της ημιονικής οδού από ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ (Ρ.7278) μέχρι και Νοτίως ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑΣ (Ρ.7374) επιτυχούσα τούτο κατόπιν υπερανθρώπων προσπαθειών ως εκ της φύσεως του εδάφους, της ελαττωματικής χαράξεως και της υπερνικήσεως κατασκευών τεχνικών έργων.
(ιν) Η αυτή ως άνω εργασία εγένετο και διά την διαμόρφωσιν της οδού από ΑΧΟΥΡΙΑ ΦΑΤΗΡΙΟΥ (Ρ.5755) μέχρι ύψους ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ρ.5757) προς τον σκοπόν της αυξήσεως του βεληνεκούς του εις τον νότιον τομέα ταχθησομένου Πεδ. Πυρ/κού των 25 λιβ.
(ν) Ητήσατο επίσης η Μεραρχία και την διάθεσιν ενός επί πλέον Τάγματος διά την κάλυψιν δι’ αυτού της εκ Ν.Α. κατευθύνσεως την οποίαν λόγω ανεπαρκείας δυνάμεων, δεν καθίσταται ευχερές ίνα καλύψη εξ ιδίων η Μεραρχία. Τούτο όμως δεν υιοθετήθη υπό του Σ.Σ. λόγω αναγκών των εις ετέρας περιοχάς.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΤΗΝ ΕΣΠΕ-ΡΑΝ ΤΗΣ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ 1948
4. Λησταρχείον ΗΠΕΙΡΟΥ με έδραν ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Ρ.6066).
(ι) Συγκρότημα ΑΛΚΗ περιοχήν από (Ρ.6867) μέχρι και ΣΚΗΤΑΡΙ (Ρ.6764). Δύναμις 200 – 250.
(ιι) Συγκρότημα ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ περιοχήν από (Ρ.6772) μέχρι (Ρ.6868). Δύναμις 200 – 250.
(ιιι) Συγκρότημα ΦΩΚΑ περιοχήν ΜΕΓ. ΡΑΧΗ (Ρ.6360) μέχρι ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ (Ρ.6661). Δύναμις 200 – 250.
(ιν) Συγκρότημα ΣΚΕΥΗ περιοχήν από (Ρ.5963) μέχρι (Ρ.5866). Δύναμις 200.
(ν) Συγκρότημα ΠΕΤΡΙΤΗ – ΚΟΚΟΡΗ περιοχήν ΛΕΙΑ (Ρ.6664) – ΓΛΟΥΣΤΑ (Ρ.6861). Δύναμις 200 – 250.
(νι) Λόχος ΝΕΩΝ εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Ρ.6956). Δύναμις 60 – 80.
(νιι) Υποσυγκρότημα ΛΕΥΤΕΡΗ εις περιοχήν ΠΩΓΩΝΙΟΥ (Ρ.7892). Δύν. 80 – 100.
ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΜΕΤΑΣΧΟΥΣΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΗΜΕΤΕΡΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΕΣΠΕΡΑΝ 29 ΜΑΡΤΙΟΥ
5. 75 Ταξιαρχία
(α) Τ.Σ. Ταξιαρχίας ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑ (Ρ.7374).
(β) 581 Τάγμα: Εις (Ρ.715.660) έναντι ΣΚΗΤΑΡΙ (Ρ.675648).
(γ) 583 Τάγμα: Εις (Ρ.730650) έναντι ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ (Ρ.684639) με λόχον εις (Ρ.7261) έναντι ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.694626).
(δ) 582 Τάγμα: Εις (Ρ.720665) (εν β΄ κλιμακίω). Λόχος στήριγμα Πυρ/κού εις ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑΝ.
(ε) 584 Τάγμα: Περιοχήν ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ (Ρ.6872) και ΓΚΡΕΜΙΤΙΚΟ ΑΣΗΜΙ (Ρ.7169).
(στ) Πεδ. Πυρ/χία: (σωλήνες 4). Εις ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑΝ (Ρ.7374).
(ζ) Μοίρα Ορ. Πυρ/κού: (σωλήνες 4): Εις (Ρ.722662).
6. 74 Ταξιαρχία
(α) Τ.Σ. Ταξιαρχίας: ΒΡΙΖΑΜΙΕΣ (Ρ.6157)
(β) 627 Τάγμα: Eις περιοχήν ΒΕΛΟΥΝΑ (Ρ.685560) – ΛΥΚΟΣ (Ρ.697.557).
(γ) 628 Τάγμα: Εις περιοχήν (Ρ.6159) και (Ρ.6457).
(δ) 629 Τάγμα: Εις περιοχήν ΓΚΕΛΙΑ (Ρ.5861) – ΓΟΥΡΚΙΖΑ (Ρ.5658).
(ε) Γ΄ Μ. Καταδρομών: (λόχοι 8)
Το ήμισυ της δυνάμεως μετά του 628 Τ. και το έτερον ήμισυ μετά του 629 Τάγματος (ΓΚΕΛΙΑ).
(στ) Ουλαμός Πεδ. Πυρ/κού: Εις (Ρ.5757).
7. Τακτικόν Στρατηγείον Μεραρχίας: Από 29 16.00 εις ΣΤΡΑΤΙΝΙΣΤΑΝ (Ρ.7374).

ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
8. 30 Μαρτίου
75 Ταξιαρχία
-581 Τάγμα κινηθέν την 06.30 ώραν κατά ΣΚΗΤΑΡΙ (Ρ.675.648) συνήντησεν αμέσως ισχυράς αντιστάσεις ας ανέτρεψε και ήχθη την 11.00 ώραν εις ΚΟΙΜΗΣΙΝ ΘΕΟΤΟΚΟΥ (Ρ.690.659). Την 11.15 κατόπιν της γενομένης συμπτύξεως του δεξιού του 583 Τ. (ως κατωτέρω) εδέχθη αντεπίθεσιν κατά του ούτω απειληθέντος αριστερού του και κατά τρόπον απαράδεκτον παρασυρθέν από τα τμήματα του 583 Τ. συνεπτύχθη εις τας αρχικάς θέσεις εξορμήσεώς του.
-583 Τάγμα κινηθέν ομοίως κατά ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ (Ρ.684.639) διά 3 λόχων (δύο ενα και εις εν β΄ κλιμακίω) προσέκρουσεν εις ισχυράς εχθρικάς αντιστάσεις, ας ανέτρεψε και ήχθη την 11.00 ώραν εις θέσιν (Ρ.689.647). Την 11.15 ώραν εν ώ η εν α΄ κλιμακίω διλοχία του Τάγματος υπερέβαινε το ύψωμα (Ρ.6994) ενέπεσεν εις συνολικόν ναρκοπέδιον ούτινος η δι’ ηλεκτρικής ενεργείας έκκρηξις άνευ σοβαρών απωλειών επέφερεν σύγχισιν εις τα τμήματά μας. Ταυτοχρόνως με την έκκρηξιν εξεδήλωσεν ο εχθρός επιθετικήν ενέργειαν μετά σφοδρού βομβαρδισμού δι’ όλμων.
Πάντα ταύτα συνέτεινον εις την σύμπτυξιν του α΄ κλιμακίου του Τάγματος μέχρι των αρχικών του θέσεων εξορμήσεως την πρωίαν ήτοι Δ. του ΚΟΥΣΟΒΙΤΙΝΟΥ ποταμού, εν ώ ο εν β΄ κλιμακίω λόχος παρέμεινεν Ανατολικώς τούτου.
Την ιδίαν τύχην είχε και η κατά ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.694.624) επιθετική ενέργεια του ετέρου λόχου του Τάγματος τούτου δρώντος παραλλήλως και εις το αυτό ύψος.
-582 Τάγμα εν β΄ κλιμακίω. Λόγω της ταχείας συμπτύξεως των εν α΄ κλιμακίω 581 και 583 Τ. δεν παρεσχέθη υλικός χρόνος εις την Ταξιαρχίαν διά την κίνησιν του 582 Τ. και την διά τούτου συνέχισιν της επιθέσεως.
-584 Τάγμα ενήργησεν επιθετικάς αναγνωρίσεις προ του μετώπου του.
74 Ταξιαρχία
-627 Τάγμα κινηθέν ήχθη εις περιοχήν Βως ΓΑΡΔΙΚΙ (Ρ.6959) μή συνέχεισαν προς ΣΤΑΛΟΝ (Ρ.6961) κατόπιν διαταγής ως εκ της ανωτέρω δημιουργηθείσης καταστάσεως εις την 75 Ταξιαρχίαν.
-628 Τάγμα κινηθέν από 28-3-48 έλαβεν επαφήν μετά συμμοριτών ισχυρώς κατεχόντων ΜΕΓ. ΡΑΧΗΝ – αυχένα ΠΛΟΚΙΣΤΗΣ. Τμήματα ενεπλάκησαν εις ναρκοπέδια και διεξήγαγον αγώνας των συμμοριτών διεκδικησάντων το έδαφος σπιθαμήν προς σπιθαμήν. Τελικώς εντός της 30-3-48 το 628 Τ. εκτόπισαν τους συμμορίτας εδραιούται επι ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ.
-629 Τάγμα ενεργήσαν διά διλοχίας από ΓΚΕΛΙΑ δεν εσυνέχισε προσπάθειαν κατά ΠΛΟΚΙΣΤΗΣ καθόσον οι Λ.Ο.Κ. έχοντες αποστολήν νυκτερινής αιφνιδιαστικής ενεργείας ενεπλάκησαν εις ναρκοπέδια εις περιοχήν (Ρ.5961) και απωλέσαντες το στοιχείον του αιφνιδιαστικού παρέμειναν αγκιστρωμένοι μακράν του υψώματος.
Τούτου ένεκεν η Ταξιαρχία εξέτρεψε την διλοχίαν του 629 Τ. και ήγαγε ταύτην εις ΜΕΓ. ΡΑΧΗΝ με σκοπόν να ενεργήση εκείθεν προς κατάληψιν ΠΛΟΚΙΣΤΗΣ. Η κατεύθυνσις (Ρ.5961) εγκαταλειφθή λόγω πυκνών ναρκοπεδίων. Πράγματι η διλοχία 629 Τ., επιχειρήσασα νύκτωρ κατώρθωσε να πλησιάση την κορυφήν ΠΛΟΚΙΣΤΗΣ και δι’ αιφνιδιαστικής ενεργείας να καταλάβη την ΠΛΟΚΙΣΤΑΝ την 08.00 ώραν της 30-3-48. Ετέρα διλοχία του 629 Τ. κρατεί σταθερώς το ΓΚΕΛΙΑ.
-Γ΄ Μ. Καταδρομών ενεργήσασαι νυκτερινάς καταδρομάς από ΓΚΕΛΙΑ προς υψ. 593.623 και από (Ρ.6458) Βως ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ ενεπλάκησαν αμφότεραι εις πυκνά ναρκοπέδια εκ των οποίων έσχον σημαντικάς απωλείας και αγκιστρωθείσαι εν επαφή με τον εχθρόν.
Αποτυχούσης ούτω πάσης προσπαθείας διεισδύσεως και απωλεσθέντος εν ταυτώ του στοιχείου του αιφνιδιασμού συνεπτύχθησαν εις ΓΚΕΛΙΑ και ΒΡΙΖΑΜΙΕΣ.
9. 31 Μαρτίου
Προς τον σκοπόν της ανασυγκροτήσεως των τμημάτων και της διενεργείας αναγνωρίσεων δεν έλαβε χώραν συνέχισις προσπαθειών σήμερον.
Ο Δ/τής της 75 Ταξιαρχίας μετέβη εις τας θέσεις και των 3 Ταγμάτων του (581, 582, 583) ένθα εμελέτησαν επί τόπου την κατάστασιν. Ο Δ/της της Ταξιαρχίας διεπίστωσε τα κάτωθι:
(α) Επεβάλλετο η κατάληψις προηγουμένως των υψωμ. ΚΑΣΤΡΙ – ΣΤΑΛΟΣ προς αποφυγήν των νωτιαίων και λοξών πυρών άτινα εδέχοντο τα ενεργούντα κατά ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ και ΣΚΗΤΑΡΙ τμήματα.
(β) Ομοίως η κάλυψις της επιθέσεως κατά ΣΚΗΤΑΡΙ και ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ από κατευθύνσεως ΑΓ. ΜΑΡΙΝΗΣ (Ρ.6868) προς αποφυγήν ενεργειών κατά του δεξιού της επιθέσεως.
(γ) Ο εχθρός έχει προ της τοποθεσίας του εγκαταστήση συνολικά ναρκοπέδια ως επίσης και τοιαύτα με νάρκας εναντίον προσωπικού εις άπασας τας υποχρεωτικάς διαβάσεις.
(δ) Έχει κατασκευάσει θέσεις πολ/λων και όλμων υπό σκέπαστρα ισχυράς ανθεκτικότητος ένια δε και διά σκυροκονιάμματος.
Άπασαι αι ανωτέρω διαπιστώσει ελήφθησαν υπ’ όψιν διά την λήψιν αποφάσεως προς συνέχισιν των επιθετικών ενεργειών της επομένης.
10. 1 Απριλίου
75 Ταξιαρχία
-581 Τάγμα ενήργησεν επιθετικάς αναγνωρίσεις προς ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ όπου συνήντησεν εχθρικάς αντιστάσεις.
-582 Τάγμα ενήργησεν επιθετικάς αναγνωρίσεις προς Α. κλιτείς ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ οπόθεν εβλήθη.
-583 Τάγμα εκινήθη την 06.30 ώραν ολόκληρον και μετ’ αυτού η Μ.Ο.Π. διά περιοχήν υψ. 392 Ρ. 730.623, ίνα εκείθεν κινηθή μια διλοχία του κατά ΚΑΣΤΡΙ.
Αδικαιολόγητος βραδύτης και διστακτικότης του Δ/του του 583 Τ. μόλις την 14.15 ώραν επέτυχε να κινηθή η διλοχία του 583 Τ. κατά ΚΑΣΤΡΙ.
Την 15.10 ώραν διέβη τον ΚΟΥΤΣΟΒΙΤΙΝΟΝ ποταμόν εις (Ρ.715.618) και ανατρέψασα τας πρώτας αντιστάσεις έφθασε άμα τη επελεύσει του σκότους Ν.Δ. ΚΟΥΡΕΜΑΔΙ (Ρ.698.622) επιτυχούσα κατά την νύκτα να βελτιώση τας θέσεις της.
-584 Τάγμα ενήργησεν επιθετικάς αναγνωρίσεις προς ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΝ (Ρ.6868) αίτινες προκάλεσαν τα δραστικά πυρά του εχθρού.
74 Ταξιαρχία
-627 Τάγμα ενεργήσαν κατά ΣΤΑΛΟΣ ήχθη την 15.00 Βως ΓΛΟΥΣΤΑΣ Ρ. 6861 και εκείθεν τη υποστηρίξει της Μ.Ο.Π. και αεροπορίας καταλαμβάνει εξ εφόδου το υψ. 858 (Ρ.6961). Δεχεται αμέσως δύο εν συνεχεία εχθρικάς αντεπιθέσεις αποκρουσθείσας, του εχθρού διατηρούντος ακόμη το κυρίως ύψωμα ΣΤΑΛΟΣ και υψ. ΚΑΣΤΡΙ.
-628 Τάγμα ενήργησεν επιθετικάς αναγνωρίσεις από ΜΕΓ. ΡΑΧΗΣ προς ΛΕΙΑ και ΒΑΒΟΥΡΙ όπου διεπίστωσεν ισχυράν κατοχήν Νων παρυφών αμφοτέρων.
-629 Τάγμα επί ΠΛΟΚΙΣΤΗΣ – ΓΚΕΛΙΑ
-Γ΄ Μ. Καταδρομών κριθείσης αδυνάτου πάσης διεισδύσεως λόγω της συνεχείας του μετώπου και των ναρκών διετέθη εις ετέρας αποστολάς καλύψεως επικινδύνων διαβάσεων προς αποφυγήν αντενεργείας των συμμοριτών προς μετόπισθεν.

 1. 2 Απριλίου
  75 Ταξιαρχία
  -581 Τάγμα δραστηριότης περιπόλων αναγνωρίσεως και προπαρασκευαί.
  -582 Τάγμα ομοίως.
  -583 Τάγμα . Η κατά ΚΑΣΤΡΙ ενεργούσα διλοχία μεσυνέχισε την επιθετικήν ενέργειαν και τη υποστηρίξει Πυρ/κού και αεροπορίας εξουδετέρωσε ισχυράς αντιστάσεις του εχθρού και ώραν 10.00 κατέλαβε ΚΑΣΤΡΙ των συμμοριτών υποχωρησάντων απάντων προς ΛΕΙΑ.
  Η Ταξιαρχία ενίσχυσε την διλοχίαν επί ΚΑΣΤΡΙ δι’ ενός εισέτι λόχου του 583 Τ. μεθ’ ομάδος πολ/λων.
  -584 Τάγμα ενήργησεν επιθετικάς αναγνωρίσεις προς ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΝ Ρ. 6868 αίτινες προσέκρουσαν εις ισχυράς εχθρικάς αντιστάσεις.
  74 Ταξιαρχία
  -627 Τάγμα εδέχθη άμα τη εω σφοδράν αντεπίθεσιν εκ του κυρίως υψωμ. ΣΤΑΛΟΣ επί των θέσεων του υψ. 858 ην υποστηριχθείσαν υπό λίαν δραστικού πυρός όλμων και πολ/λων απέκρουσεν τη υποστηρίξει Πυρ/κού και αεροπορίας. Ο αγών έλαβε μορφήν αγώνος σώματος προς σώμα.
  Την 13.00 ώραν το Τάγμα ολοκλήρωσε την κατάληψιν του υψωμ. ΣΤΑΛΟΣ.
  -Γ΄ Μ. Καταδρομών ως ανωτέρω διά την 1ην Απριλίου.
 2. 3 Απριλίου
  75 Ταξιαρχία
  -Έλαβε χώραν αντικατάστασις των τμημάτων του 583 Τ. επί ΚΑΣΤΡΙ διά της τούτο επεκτάσεως του 627 Τ. από ΣΤΑΛΟΣ.
  -Λόγω χειροτερεύσεως της καιρικής καταστάσεως κατά την διάρκειαν της νυκτός της 3/4 Απριλίου τα τμήματα ετήρησαν τας θέσεις των εκπέμποντα αναγνωριστικάς περιπόλους.
  74 Ταξιαρχία
  -Το 627 Τάγμα αντικατέστησε τα επί ΚΑΣΤΡΙ τμήματα του 583 Τ.
  -Το 628 Τάγμα εσυνέχισε επιθετικάς του αναγνωρίσεις προς ΛΕΙΑ – ΒΑΒΟΥΡΙ.
 3. 4 Απριλίου
  75 Ταξιαρχία
  -581 Τάγμα κινηθέν από 05.45 ώρας κατά ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ συνήντησεν αμέσως αραιάς αντιστάσεις του εχθρού άτινας ανέτρεψεν και ώραν 09.00 έφθασεν εις (Ρ.695640). Εκείθεν αι εχθρικαί αντιστάσεις παρουσιάζουσι σοβαράν ισχύν, εξ ων επιβραδύνεται αισθητώς η προχώρησις, συνεχίζεται όμως αύτη τη στενή υποστηρίξει Πυρ/κού και αεροπορίας, αναρριχάται επί των αποκρήμνων κλιτύων του υψώματος ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ και καταλαμβάνει θέσεις εις απόστασιν 150 μ. από κορυφήν ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ. Επανηλειμμέναι διαταγαί περί εκτελέσεως της τελικής εφόδου και της εντός της ημέρας καταλήψεως της κορυφής ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ δεν επέτυχον την κατάληψιν καίτοι στενώς υπεστηρίχθησαν τα φίλια τμήματα υπό Πυρ/κού και λίαν επιτυχως υπο αεροπορίας καθόσον άπασαι αι προσπάθειαι απέκρουσαν εις λίαν ισχυρώς ωργανωμένας θέσεις του εχθρού.
  -582 Τάγμα κινηθέν από 05.45 ώρας κατά ΣΚΗΤΑΡΙ συνήντησεν ελαφράς κατ’ αρχάς αντιστάσεις και από 09.50 ώρας εκείθεν της ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ συνήντησεν ισχυράς αντιστάσεις όλμων και πολ/λων ως και νάρκας εναντίον προσωπικού. Συνεχίζει την κίνησιν και ανατρέπει διαδοχικώς τας εχθρικάς αντιστάσεις φθάνει εις απόστασιν 400μ. περίπου από κορυφής ΣΚΗΤΑΡΙ.
  Λόγω της μη προχωρήσεως του κατά ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ ενεργούντος αριστερά 581 Τάγματος αναγκάζεται να τηρήση τας θέσεις του καθόσον η κατά ΣΚΗΤΑΡΙ συνέχισις των προσπαθειών μόνον μετά κατάληψιν του υψ. ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ ήτο δυνατή.
  -583 Τάγμα κινηθέν την 06.30 ώραν συνήντησεν ολονέν και ισχυροτέρας αντιστάσεις και την 09.45 ώραν καταλαμβάνει και εγκαθίσταται επί υψ. ΚΟΙΜ. ΘΕΟΤΟΚΟΥ. Εκείθεν διά μέρους μεν της δυνάμεως του ενεργεί κατά ανων. υψώματος Β.Δ. ΣΚΗΤΑΡΙ διά μέρους δε καλύπτει το δεξιόν ης επί θέσεως από κατευθύνσεως ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ (Ρ.6868). Την νύκτα εδέχθη εχθρικήν επίθεσιν κατά του δεξιού του ην απέκρουσεν χάρις εις την δραστηριωτάτην υποστήριξιν του Πυρ/κού.
  -584 Τάγμα ενήργησεν επιθετικάς αναγνωρίσεις προς ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ προς παραπλάνησιν και συγκράτησιν των εκεί συμμοριακών δυνάμεων.
  74 Ταξιαρχία
  -627 Τάγμα επί ΣΤΑΛΟΣ – ΚΑΣΤΡΙ υπεστήριξε διά πυρών όλμων και πολ/λων την κατά ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ προσπάθειαν του 581 Τ.
  -628 Τάγμα ενήργησεν επιθετικάς αναγνωρίσεις προς ΛΕΙΑ και ΒΑΒΟΥΡΙ.
  -629 Τάγμα επί ΓΚΕΛΙΑ – ΠΛΟΚΙΣΤΑ.
 4. 5 Απριλίου
  75 Ταξιαρχία
  -581 Τάγμα παρά την διατεθείσαν εξ αρχής σοβαράν και στενήν υποστήριξιν ολοκλήρου του Πεδινού και ορειβ. Πυρ/κού ως και την συνεχή κάλυψιν δι’ αεροπορίας επί ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ δεν κατωρθώθη κατάληψις τούτου.
  Περί ώραν 14.30 γίνεται μια προσπάθεια πλην τα τμήματα εφόδου εδέχθησαν αμέσως τα σφοδρά πυρά των εχθρικών αντιστάσεων και συνεπτύχθησαν επί των αρχικών θέσεών των. Εν συνεχεία οι άνδρες λόγω της σφοδρότητος των πυρών του εχθρού ήρχισαν συμπτυσσόμενα και μόλις εις τας αρχικάς θέσεις εξορμήσεως των συνεκρατήθησαν μετά σχετικής αναμίξεως.
  -582 Τάγμα και 583 Τ. καθ’ όλην την ημέραν και μέχρι της 14.30 ώρας ενεργήσαντα επιθετικώς προώθησαν την διάταξίν των και προσήγγισαν αρκετά τους αντικειμενικούς των σκοπούς συνεχως μαχόμενα.
  Κατόπιν όμως της συμπτύξεως του 581 Τ. εξετέθη ολόκληρον το πλευρόν της διατάξεως της 75 Ταξιαρχίας εκ της κατευθύνσεως ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ. Τούτου ένεκεν ο αγών ήτο αδύνατον να συνεχισθή άνευ κινδύνων μεγαλυτέρας αποτυχίας δι’ ο και διετάχθη η σύμπτυξις των Ταγμάτων εις τας αρχικάς θέσεις εξορμήσεώς των.
  Αύτη συνετελέσθη εντός της ιδίας ημέρας μετά σχετικής ενοχλήσεως διά πυρών του παρακολουθούντος εχθρού.
  74 Ταξιαρχία
  -627 Τάγμα επί ΣΤΑΛΟΣ – ΚΑΣΤΡΙ υπεστήριξεν επίθεσιν κατά ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ 581 Τ. διά πυρών Πολ/λων και όλμων.
  -628 Τάγμα εσυνέχισεν επιθετικάς αναγνωρίσεις προς ΛΕΙΑ-ΒΑΒΟΥΡΙ.
 5. Διά διαταγής της Μεραρχίας από ος 1700 ώρας η Επιχείρησις ΙΕΡΑΞ εθεωρήθη λήξασα.
 6. ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΗΜΕΤΕΡΩΝ. Από 30 Μαρτίου μέχρι 5 Απριλίου 1948.

Τμήματα Αξ/κοί Οπλίται Σύνολον
Ν. Τ. Α. Ν. Τ. Α. Ν. Τ. Α.
-581Τάγμα – 2 – 11 44 1 11 46 1
-582 Τάγμα – 2 – 7 37 – 7 39 –
-583 Τάγμα – 2 – 5 65 9 5 67 9
-584 Τάγμα – 1 – – 10 – – 11 –
-627 Τάγμα – 2 – 3 25 – 3 27 –
-628 Τάγμα – – – 6 12 – 6 12 –
-629 Τάγμα – – – 2 4 – 2 4 –
-Γ΄Μ. Καταδρομ. – 1 – 6 10 – 6 11 –
Σ ύ ν ο λ ο ν – 10 – 40 207 10 40 217 10

 1. ΑΠΩΛΕΙΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ: Από 30 Μαρτίου μέχρι 5 Απριλίου 1948.
  -Ν.Ε. 68
  -Ν.Π. 98
  -Τ.Π. 14
  -Συλληφθ. 4
  -Παραδοθ. 7
  Σύνολον 191
 2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
  -Διατήρησις ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ πάση θυσία
  -Συστηματική οχύρωσις και εκμετάλλευσις εδάφους εκ
  μέρους
  -Άφθονος κατανάλωσις πυρομαχικών εχθρού
  -Άμυνα ελαστική – αντεπιθέσεις
  -Διστακτικότης Διοικήσεων. Έλλειψις επιμονής
  -Σύμπτυξις διότι συνεπτύχθη πλάγια μονάς ανατρέπουσα διοικήσεως
  -Δεν εκμεταλλεύονται τα αποτελέσματα των πυρών Πυρ/κού και αεροπορίας
  -Δεν χρησιμοποιούσι τα μέσα των…….
Advertisements