Χρησιμοποίηση Ιππικού, ΓΕΣ/Α6/11 Απρ 1948


ΘΕΜΑ: ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΙΣ ΙΠΠΙΚΟΥ
ΠΡΟΣ: Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙΙΙΙ, ΙΧ, Χ, ΧΙ, ΧV Μεραρχίας                  Τηλ. 35173
ΚΟΙΝ.: Α,Β,Γ, Σώματα Στρατού                                     ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Σχολήν Ιππικού ΥΣ. ΓΕΣ 20734/Α8/ΙΙ
1ην, 2αν, 7ην, 8ην, 9ην, 10ην, 11ην, 15ην                    ΒΣΤ 902 11/4/48
Εφίππους Ίλας
Α.ΓΕΣ, ΑΥ.ΓΕΣ, ΒΥ.ΓΕΣ, Α1 ΓΕΣ, ΑΚ1 ΓΕΣ
1.- Εκ των υποβαλλόμενων εκθέσεων επιχειρήσεων συνάγεται ότι το Ιππικόν εχρησιμοποιήθει εις πλείστας περιπτώσεις είτε ως πρόσθετον Πεζικόν, είτε ως Ιππικόν μεν αλλ’ εις περιοχάς λίαν ορεινάς και πετρώδεις.
2.- Το Ιππικόν, ολιγάριθμον άλλωστε, θα πρέπει να χρησιμοποιείται εις αποστολάς καθαρώς Ιππικού.-
Εξ’ άλλου η χρησιμοποίησις του Ιππικού εις εδάφη λίαν ορεινά, φθείρει το Ιππικόν ανεπανόρθωτος χωρίς να προσφέρει και σοβαρά ωφέλη εις τας επιχειρήσεις.
3.- Είναι γνωστόν ότι εις τα ορεινά εδάφη το Ιππικόν δεν δύναται να εφαρμόσει τας ιδιότητας του, δηλ. την ταχυκινησίαν του και την ευελιξίαν του, εν συνδιασμώ με την ισχύν των πυρών του. Τουναντίον το Ιππικόν εις τας επιχειρήσεις ταύτας έχει ταχύτητα και ευελιξίαν ήσσονα της του Πεζικού, διότι οι Ιππείς αναγκάζονται να ρυταγωγώσι τους Ίππους των.
4.- Επίσης είναι γνωστόν ότι εις τας ορεινάς περιοχάς ελλείπουσι παντελώς τα είδη νομής και σπανίζουσιν οι εστεγασμένοι χώροι διά την προστασίαν των Κτηνών κατά τας ψυχράς ημέρας και κατά τας νύκτας. Τα τραύματα σαγής, τα διαστρέμματα και ιδία αι τραυματικαί πελματίδες είναι γεγονότα αναπόφευκτα.
5.- Εξ’ όλων των ανωτέρω καταδεικνύεται ότι η χρησιμοποίησις του Ιππικού εις τα ορεινά εδάφη ού μόνον είναι ασύμφορος αλλά και επιζήμια.
Το Ιππικόν θα πρέπει να χρησιμοποιήται εις αποστολάς καθαρώς Ιππικού εις τα μέσα και πεδινά εδάφη. (επί του αντικειμένου τούτου έχοντα κοινοποιηθεί αι υπ’ αριθ. 20734/27/10/47 Οδηγίαι της Α6/ΙΙ ΓΕΣ.
6.- Εφιστώ την προσοχήν και πάλιν των Μ.Μ επί της χρησιμοποιήσεως του Ιππικού. Προς τούτο:
α/ Οι Δ/ται των Μεραρχιών και ΣΣ εντός της ευρείας ζώνης των Μονάδων των, είναι πάντοτε δυνατόν να εξεύρωσι την κατάλληλον περιοχή, εις ην αι Ίλαι Ιππικού θα είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσωσι επωφελώς την ταχυκινησίαν και ευελιξίαν των.
Αι περιοχαί αυταί θα επιλέγωσι εις τα μέσα και πεδινά εδάφη.
β/ Η υγιεινή κατάστασις των Κελητών πρέπει να αποτελεί σοβαράν φροντίδα, λόγω δυσκολιών αναπληρώσεως των Ίππων.
γ/ Δεν είναι επιτετραμμένον να υφιστάμεθα τόσας δαπάνας συντηρήσεως των Κελήτων του Ιππικού διά να χρησιμοποιώμεν τούτο ως Πεζικόν.
δ/ Δεν είναι πάντοτε ανάγκη να χρησιμοποιούμε το Ιππικόν, εφόσον δεν υπάρχουν αποστολαί Ιππικού.
Η χρησιμοποίησις του Ιππικού χαρακτηρίζεται από περιόδους εντατικής χρησιμοποίησεως, καθ’ άς εν ανάγκη θυσιάζεται και από περιόδους αναπαύσεως καθ’ ας τούτο ανασυγκροτείται και αναλαμβάνει.
ε/ Οι Διοικηταί των ΣΣ αναλόγως των παρουσιαζομένων αναγκών θα έχωσι πάντοτε το διακαίωμα να διαθέτωσι την Ίλην Μεραρχίας τινός εις την ζώνην ετέρας Μεραρχίας, όπου είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ως ιππικόν, ή και να συννενώσι προσωρινώς πλείον Ίλας υπό ενιαίαν Δ/σιν προς ανάληψιν επιχειρήσεως ευρυτέρως ακτίνος δι’ ωρισμένην χρονικήν περίοδον.
Εις τα συννημένα παραρτήματα Α και Β αναφέρονται παραδείγματα καλής και κακής χρησιμοποιήσεως του Ιππικού.
Τ.Σ.Υ.
Ο Τμηματάρχης Α6/Σ
Βοσνιάδης Η.
Αντ/ρχης
Δ. ΓΙΑΤΖΗΣ
Αντιστράτηγος
Α.ΓΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»
Παράδειγμα καλής χρησιμοποιήσεως του ΙΠΠΙΚΟΥ

Το Ιππικόν της ΙΧης Μεραρχίας διατεθέν υπό τας αμέσους διαταγάς της 41 Ταξιαρχίας εχρησιμοποιήθει υπό τας εξής συνθήκας και περιστάσεις.-
ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ
1/ Η 9η Έφιππος Ίλη συν το Β. Έφιππον Απόσπασμα και στοιχείον Πολυβόλου εσχηματίσθησαν εις το εννιαίον συγκρότημα υπό τας Διαταγάς του Δ/του της 9ης Ίλης Επιλάρχου ΚΩΝΣΤΑΝΤΑ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ.
2/ Το συγκρότημα σταθμεύον εις περιοχήν ΣΟΦΑΔΩΝ – ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ έλαβε εντολήν να κινηθεί την νύκτα της 27-1-48 διά συντόνου Πορείες ίνα προσβάλη αιφνιδιαστικώς την ΜΑΚΡΥΡΑΧΗΝ Δυτικώς λίμνης ΞΥΣΙΑΔΟΣ (φύλλον χάρτου 1/100.000 ΚΑΡΔΙΤΣΑ -090768) τουτέστι εις απόστασιν 50 χιλιομ. περίπου.
3/ Από ΔΟΜΟΚΟΥ η επιχείρησις θα υπεστηρίζετο και υπό 4 Τεθ/νων ΤΙΓΚΟ τιθεμένων υπό τας Δ/γας του Ίλαρχου διά την εκκαθάρισιν της ΚΑΪΤΣΗΣ.
ΚΙΝΗΣΗΣ
1/ Η κίνησης επραγματοποιήθει ως εξής:
Άμα τη επέλευση του σκότους της 27-1-48 το συγκρότημα εκκίνησαν εκ ΣΟΦΑΔΩΝ διήλθε διά ΔΟΜΟΚΟΥ και έφθασεν την 04.00 ώραν της 28-1-48 εις ΜΕΤΑΛΕΙΑ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ Ν. ΔΟΜΟΚΟΥ 230770 (φύλλον χάρτου ΦΑΡΣΑΛΩΝ 1/10.000) ένθα και εκαλύφθη καθ’ όλην την ημέραν μέχρι του μεσονυκτίου.
2/ Η όλη διαδρομή είναι περίπου 40 χιλ. και εκαλύφθει εντός 10 ωρών υπό συνεχή καταρακτώδη βροχήν και διά μέσω τελματώδους και λασπώδους εδάφους της Θεσσαλικής πεδιάδος.
3/ Το μεσονύκτιον της 28-1-48 προς την 29ην το συγκρότημα εκκινήθει εφίππως μέχρι του Σ. ΠΕΡΙΒΟΛΙ 120770 (φύλλον ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 1/100.000) ένθα και εφίππευσεν την 04.00 ώραν της 29/1/48.-
4/ Εις τον χώρον αφιππεύσεως παρέμεινεν 1 Ιππεύς εν εκάστη ενωμοτία ως Ιπποφύλαξ και επί πλέον 1 Ουλαμός Ιππικού διά την ασφάλειαν των ανεπίβατων ίππων. Οι λοιποί τρείς Ουλαμοί και το στοιχείον πυροβόλου διετέθησαν πεζή πλέον διά την επιχείρησιν κατά της ΚΑΪΤΣΗΣ.
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΓΩΝΟΣ
1/ Ο 1 Ουλαμός διετέθει διά την κάλυψιν του 751 ύφ. 2 χιλ. Ν. ΚΑΪΤΣΗΣ με την εντολή να αποκόψει τας προς Ν. οδεύσεις διαφυγής των συμμοριτών. Το ύψ. τούτο κατελήφθει μέχρι της 06.00 ώρας, χωρίς ο εχθρός να αντιληφθεί την κατάληψιν του υψώματος.
2/ Ο έτερος Ουλαμός διετέθει διά την κατάληψιν του 651 υψ. 1 ½ χιλ. περίπου 3 Λ. ΚΑΪΤΣΗΣ με την εντολήν να αποκόψει τας προς Β. και ΒΑ οδεύσεις διαφυγής των συμμοριτών. Το ύψωμα κατελήφθει μέχρι της 06.20 ώρας, η κίνησις όμως εγένετο περί το τέλος αντιληπτή και επέσυρε σφοδρά εχθρικά πυρά μυδραλίων Πολ/λων και όλμων από του υψ. ΚΟΥΣΟΥΛΟΥ.
3/ Ο 3ος Ουλαμός περί την 06.30 ώραν υποστηριζόμενος και υπό των Τεθ/νων εξόρμησε προς κατάληψιν και εκκαθάρισιν της ΚΑΪΤΣΗΣ.
Πλείστοι των συμμοριτών ηγκιστρώθησαν εις οδομαχίας εντός της ΚΑΪΤΣΗΣ και εξοντώθησαν. Οι λοιποί συμμορίται διέφυγον προς το 346 ύψ. Δ. ΚΑΪΤΣΗΣ διά δρομολογίων μη επιτηρούμενων δοθέντος ότι δεν είχε συμπληρωθεί η κύκλωσις της ΚΑΪΤΣΗΣ, ελλείψει επαρκών δυνάμεων.
4/ Η εκκαθάρισις της ΚΑΪΤΣΗΣ έληξεν μέχρι της 10.30 της ιδίας ημέρας 29-1-48 με τα εξής αποτελέσματα:
α/ Ανατινάχθησαν όλαι αι εγκαταστάσεις και σωρείας Πυρ/κων των συμμοριτών.
β/ Εκκάησαν περι τας 8000 χιλ. οκάδες σίτου διότι δεν ήτο δυνατή η μεταφορά του.
γ/ Περισυνελέγησαν περί τα 1600 πρόβατα των συμμοριτών.
δ/ Συνελήφθησαν 23 ίπποι εκ του Ιππικού των συμμοριτών.
ε/ Συνελήφθησαν υπερεκατόν Αυτοαμυνίται.
ζ/ Ελευθερώθησαν 22 όμηροι
η/ Κατεμετρήθησαν 18 συμμορίται νεκροί και υπολογίζεται ότι περί τους 30 εκάησαν εντός των πυρποληθέντων οχυρώνων.
θ/ Έναντι των εχθρικών τούτων απωλειών, το συγκρότημα έσχεν μόνον 1 νεκρόν Ιππέα και 1 αγνοούμενον Λοχίαν.
5/ Κατά την συμπλήρωσιν της επιδρομής το Ιππικόν καλυπτόμενων διά των ιδίων του μέσων απεσύρθει και διανυκτέρευσεν εις ΔΟΜΟΚΟΝ. Εκείθεν δε την επομένην κατευθυνθή εις ΠΑΖΑΡΑΚΙ 080000, ένθα και απέκρουσε περί την 22.30 ώραν εχθρική επιδρομήν, διασωθέντος ουτοτρόπως και του χωρίου ΜΑΖΑΡΑΚΙ.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Εκ της άνω επιχειρήσεως συνάγονται τα κάτωθι συμπεράσματα.
1/ Το Ιππικόν εχρησιμοποιήθει αιφνιδιαστικώς διά μίαν επιδρομήν εις βάθος 50 χιλ. περίπου.
2/ Το εκλεγέν έδαφος διά την επιχείρησην επέτρεψεν την εκμετάλλευσιν της ταχυκινησίας και ευελιξίας του Ιππικού εν συνδιασμώ προς την ισχύν των πυρών του.
3/ Τα Τεθ/να δύνανται να συνεργασθώσιν αξιόλογα μετά του Ιππικού και να συμπληρώσιν άλληλα .
4/ Το επιχειρούν Ιππικό πρέπει να έχει Πολ/λα και όλμους τουλάχιστον των 80 χιλ.
5/ Η κίνησις κατά την νύκτα και η κάλυψις κατά την ημέραν έφεραν το Ιππικό τελείως απροσδόκητως προ των συμμοριτών και τους αιφνιδίασε πλήρως.
6/ Εάν διατίθεντο περισσότεραι δυνάμεις και εφράσσοντο και οι οδεύσεις από Δ. ασφαλώς οι συμμορίται θα εξοντούτο μέχρι ενός εντός της ΚΑΪΤΣΗΣ.
7/ Η όλη επιχείρησις εσχεδιάσθει και εξετελέσθη κατά τρόπον παραδειγματικόν, μετά ταχύτητος ορμητικότητος τόλμης και πανουργίας όπως πρέπει να εκτελώνται αι επιδρομαί του Ιππικού.
Το Α/2 Τμήμα
Τ.Σ.Υ.
Βοσνιάδης Η.
Αντ/ρχης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’.
Κακής Χρησιμοποιήσεως του Ιππικού

1.- 9η ΕΦΙΠΠΟΣ ΙΛΗ
Κατά την επιχείρησιν της 4ης Μαρτίου προς ΑΝΩ ΣΤΗΜΕΝΗ περιοχή ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ ετέθη ως εμπροσθοφυλακή η Ίλη εντός βαθείας χαράδρας επί δυσβάτου και τραπού. Η κίνησις επί μήκους 10 χιλ. εγένετο πεζή των ίππων ρυταγωγούμενων, με κίνδυνον το έφιππο τούτο τμήμα να διαλυθεί τελείως και να καταστραφεί εάν προσεβάλλετο υπό μικρού τμήματος συμμοριτών, δεδομένου ότι ουδεμία παράκαμψις της ατραπού ηδύνατο να γίνη.
2.- 1Οη ΕΦΙΠΠΟΣ ΙΛΗ
Διετάχθη και εγκαταστήθη στατικώς εις Ν. ΖΙΧΝΗΝ διά την ασφάλεια της ΚΩΜΟΠΟΛΕΩΣ χρησιμοποιούσα τα 2/3 της δυνάμεως εις Φυλάκεια και ενέδρας, κατά την ημέρα και κατά την νύκτα, εις βάρος της περιποιήσεως και συντηρήσεως των κτηνών. Η κατάστασις αύτη είχεν ως συνέπεια αφ’ ενός την ψωρίασιν των κτηνών και αφ’ ετέρου την χρησιμοποίησιν του καθαρώς ταχυκίνητου τούτου όπλου του Ιππικού εις στατικήν ενέργεια ως Πεζικόν.
3.- 11η ΕΦΙΠΠΟΣ ΙΛΗ
Εχρησιμοποιήθη από 10/1/48 με 13/1/48 ώς Έφιππον Πεζικόν επί ορεινού όγκου του ΒΕΡΜΙΟΥ με αποτέλεσμα την καταβολήν και εξασθένησιν των ίππων λόγω του ψύχους εις επικίνδυνον σημείον.
Τα αποτελέσματα της χρησιμοποιήσεως ταύτης ήσαν ως ήτο επόμενον λίαν πενιχρά.
4.- 15η ΕΦΙΠΠΟΣ ΙΛΗ
Διετάχθη και εξετέλεσεν επιθετικήν αναγνώρισιν την 28 Ιανουαρίου επί λίαν ορείνού εδάφους από ΑΝΔΡΑΧΗΣ Ν. (7236) προς ΒΛΑΣΤΗΝ Ν(6732)
Εκ ΒΛΑΣΤΗΣ εκινήθη διά 2 φαλαγγών προς ΓΕΡΜΑ (59-33) ΣΙΤΑΝΗ (6930) ΚΑΜΑΤΑ (6628)
Η επιθετική αναγνώρισις επί του ορεινού όγκου ΜΟΥΡΙΚΙ αφ’ ενός θα ηδύνατο να αποβή επικίνδυνος διά το Ιππικόν καθόσον η ευελιξία του ήτο μικροτέρα του Πεζικού των ίππων αποτελούντων επαχθές βάρος δι’ αυτό αφ’ ετέρου η απόδοσις του ήτο πενιχροτάτη εν σχέσει με την φθοράν ήν υπέστησαν οι ίπποι του. (εσημειώθησαν κωλυκοί – χωλότητες μεγάλη εξασθένιση των ίππων).

Advertisements