Εκθεση Επιχειρήσεων Κρουσίων ΗΡΑΚΛΗΣ (30/3-5/4/1948)


ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΚΡΟΥΣΙΩΝ

από 30-3 μέχρι 5.4.1948

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ  «ΗΡΑΚΛΗΣ»

1.     Προηγηθέντα επιχειρήσεως

α)   Πληροφορίαι

Αι εις την περιοχήν ΚΡΟΥΣΙΩΝ δρώσαι κατά το τέλος Μαρτίου 1948  συμμοριακαί δυνάμεις είχον την κάτωθι δύναμιν και διάταξιν.

ι)     Δύναμις – Οργάνωσις

-Λόχος Δ/σεως Λησταρχείου                Δυν.       50

-Διμοιρία Σαμποτέρ                                  »         30

-579 Τάγμα εκ 2 Λόχων                           »       110

-581 Τάγμα εκ 3 Λόχων                           »       150

-921 Τάγμα εκ 3 Λόχων και Λόχ. Μηχ.               »       260

Σ ύ ν ο λ ο ν                                            600

ιι)    Διάταξις

-Λησταρχείον με Λόχον Δ/σεως και Διμοιρίαν Σαμποτέρ εις ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΝ Ρ (0892).

-579 Τάγμα εις ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΝ (Ρ.0295) με προκαλυπτικά Τμήματα εις ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΙΟ (Ο.9993) – ΚΟΚΚΙΝΙΑ  (Ο.9791) – ΦΙΣΚΑ (Ο.9794).

-581 Τάγμα εις ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑ  (Ρ.0892) με Λόχον εις περιοχήν ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  (Ρ.0582) και τους ετέρους 2 Λόχους εις περιοχήν ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΚΑΜΙΣΑ ΤΕΠΕ  (Ρ.1092) ΑΣΑΡ ΤΕΠΕ  (Ρ.0890).

-921 Τάγμα εις ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΝ με Λόχον εις ΑΝΑΒΡΥΤΟΝ  (Ρ.0199) και τους ετέρους 2 Λόχους μετά τον Λόχον Μηχανημάτων εις ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑ με προκαλυπτικά τμήματα εις ΟΡΤΑ ΚΑΡΑΝ  (Ρ.0698).

-υψ. 1179 (Ρ.0995) – υψ. 1161 (Ρ.0894) – ΣΤΑΥΡΩΤΟΣ ΛΟΦΟΣ (Ρ.0299).

2.     ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ

α)   Το Σώμα Στρατού διά της Α.Π. 1003301/24.3.48 Διαταγής του προς την Χ Μεραρχίαν διέτασσε ταύτην όπως προπαρασκευάση την επιχείρησιν με πρόθεσιν αφ’ ενός την συντριβήν και εξόντωσιν των εις την ανωτέρω περιοχήν δυνάμεων των συμμοριτών αφ’ ετέρου δε την εν συνεχεία εδραίωσιν Εθνικών Δυνάμεων επι ΚΡΟΥΣΙΩΝ.

β)    Βάσει της Βασικής ταύτης διαταγής του Σ. Στρατού η Χ Ορεινή Μεραρχία εξέδωσε την Α.Π 4336/25.3.48 Διαταγήν Επιχειρήσεων διά της οποίας προεβλέπετο ότι εκπλήρωσις της ανατεθείσης εις αυτήν αποστολήν θα εξεπληρούτο διά της κάτωθι Μεθόδου.

ι)     Αιφνιδιαστική προσβολή των συμμοριακών συγκροτημάτων εκ πολλών κατευθύνσεων με ιδιαιτέρως ισχυράν ενέργειαν.

-Από Βορρά εν τη γενική κατευθύνσει ΔΙΑΣΕΛΟΝ  (Κ .0002) – ΟΡΤΑ ΚΑΡΑΝ  (Ρ.0598) υψ. 1179  (Ρ.0896).

-Από Νότον εν τη γενική κατευθύνσει:

ΛΑΧΑΝΑΣ (Ρ.1378) ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ (Ρ.0583) – ΑΣΑΡ ΤΕΠΕ (Ρ.0890) ΚΑΜΙΤΣΑ ΤΕΠΕ (Ρ.0993) και εις τρόπον ώστε να εξαναγκασθή ο εχθρός να δεχθή την μάχην και συμπιεσθή τελικώς εν τη περιοχή υψ. 1161 ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑ (Ρ.0792) ΑΣΑΡ ΤΕΠΕ – ΜΕΛΙΣΣΩΝΑ – ΜΥΡΤΙΑ (Ρ.1295) ένθα να επιζητηθή η εξόντωσις του αποκλειομένης της διαφυγής του προς Βορράν (ΜΠΕΛΛΕΣ), είτε προς Νότον  (ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ) είτε προς ΚΟΡΩΝΑΝ.

ιι)    Φράξις Διαβάσεων (Κλοιός) όπισθεν δυνάμεων κρούσεως προς απαγόρευσιν διαφυγής.

ιιι)   Ετοιμότης ενεργείας προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν (τήρησις εφεδρειών και ελαστικότης διατάξεως).

γ)    Οργάνωσις της Διοικήσεως

Την Διεύθυνσιν της Επιχειρήσεως διετήρησεν η Χ Μεραρχία υπό τας διαταγάς της οποίας ηπήχθησαν δύο συγκροτήματα το Βόρειον και το Νότιον.

ι)     Βόρειον 37 Ταξιαρχία: Υπό τας διαταγάς τούτων υπήχθησαν

563 Τ.Π. μείον Διλοχία, Λόχος 562 Τ.Π.,

561 Τ.Π μείον Διλοχία, 567 Τ.Π μείον Λόχος,

569 Τ.Π Λόχος ΜΑΔ

Εφεδρεία Συγκροτήματος 517 Τ.Π. Διλοχία 568 Τ.Π

Έφιππος Ίλη

Προς υποστήριξιν τρεις Ουλαμοί Πυρ/κού

ιι)    Νότιον Συγκρότημα 31 Ταξιαρχία

Υπό τας διαταγάς τούτου υπήχθησαν τα 519, 512 και 513 T.Π.

Διλοχία 562 Τ.Π.

Προς υποστήριξιν Ι Ουλαμός Π. Πυρ/κού

2 Ουλαμοί Τεθωρακισμένων

ιιι)   Εφεδρείαι  Μεραρχίας Το 518 Τ.Π.,

Διλοχία 34 Τ.Ε., 2 Ουλαμοί Τεθωρακισμένων

Ημέρα Χ ωρίσθη η 30 Μαρτίου 1948.

3.     Εξέλιξις της Επιχειρήσεως

Ημέρα Χ (30 Μαρτίου)

Την νύκτα 29-30 Μαρτίου τα τμήματα εκινήθησαν προς τους αντικειμενικούς σκοπούς ως εμφαίνεται εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα.

α)   Ενέργειαι Βορείου Συγκροτήματος

-Διλοχία 563 Τ.Π. συν  Λόχος 562 Τ.Π. από ΛΙΘΟΤΟΠΟΝ (Ρ.1396) προς ΧΑΜΣΑΛΗ  (Ρ.1125)

-Διλοχία 561 Τ.Π. από ΔΑΦΝΟΥΣΑ  (Κ.0501) προς ΟΡΤΑ  ΚΑΡΑΝ – υψ. 945 (Ρ.0797)

-567 Τ.Π. μείον Λόχος από ΔΙΑΣΙΛΛΟΝ  (Κ.0002) προς ΟΡΤΑ ΚΑΡΑΝ (Ρ.0498) – υψ. 1179  (Ρ.0896)

Αντιστάσεις επί υψ. 1179 ανετράπησαν κατόπιν σφοδρού αγώνος. Συμμορίται ετράπησαν προς υψ. 1161 (Ρ.0894)

-Διλοχία 569 Τ.Π. από ΛΙΟΥΛΚΑ (Ο.9998) προς ΑΓΙΟΝ ΑΝΤΩΝΙΟΝ (Ρ.0296) – ΚΟΠΤΟΡ (Ρ.0292) Συμμορίται κατέχοντες ΚΟΠΤΟΡ ανετράπησαν κατόπιν αγώνος.

β)    Ενέργειαι Νοτίου Συγκροτήματος

-Λόχος 512 Τ.Π. συν  Λόχος 513 Τ.Π εκ ΤΕΡΠΥΛΛΟΥ (Ο.8288) προς ΑΝΑΒΡΥΤΟΝ  (Ρ.0098) Επί υψ. 656 (Ο.0098) συμμορίται αντέταξαν πείσμονα άμυναν.

Διετέθη Λόχος 511 Τ.Π. μετά Ουλαμού τεθωρακισμένων εκ ΚΙΛΚΙΣ προς ενίσχυσιν. Επενέβη και η Αεροπορία επιτυχως.

Συμμορίται ανατραπέντες συνεπτύχθησαν προς ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΝ (Ρ.0792)

-513 Τ.Π. μείον Λόχος μετά Ουλαμού Τεθωρισμένων εκ ΘΕΟΔΟΣΙΑΣ (Ρ.0680) προς ΜΑΟΥΤΛΟΥ ΤΕΠΕ  (Ρ.0384)

Αντίστασις συμμοριτών εις υψ. 863 (Ρ.0584) ανετράπη, τα τμήματα συνεχίσαντα προσέκρουσαν εις ισχυράς αντιστάσεις επί υψ. 945 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ (Ρ.0485). Κατόπιν επεμβάσεως Πυρ/κού και Αεροπορίας αντίστασις συμμοριτών εκάμφθη. Κίνησις εσυνεχίσθη προς ΑΣΣΑΡ ΤΕΠΕ  (Ρ.0890)

-512 Τ.Π. μείον Λόχος από ΡΙΖΑΝΑ (Ρ.8482) προς ΤΡΙΑ ΔΕΝΔΡΑ (Ρ.1587) με Λόχους εις ΤΟΥΜΠΑ  (Ρ.1387) – υψ. 418  (Ρ.1491) και ΚΟΠΡΙΒΑ (Ρ.155925)

-Διλοχία 34 Τ.Ε. από ΛΕΙΨΥΔΡΙΟΝ (Ο.9074) – ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ (Ρ.9175) προς περιοχήν ΒΟΥΝΟΧΩΡΙ  (Ρ.0183)

γ)    Ουλαμοί Πυρ/κού εις Γεφ. ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ (Ρ.1396) ΜΕΛΙΣΟΥΡΓΙΟ (Ρ.0093) ΘΕΟΔΟΣΙΑ (Ρ.0680)

Λόχος 519 Τ.Π εις ΚΙΛΚΙΣ

517 Τ.Π. μείον Λόχος περιοχήν ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  (ζ.8805) – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ (Ζ.8802)

δ)    Αποτελέσματα

ι.     -Απώλειαι:

-Ημετέρων: Οπλίται νεκροί 5, τραυματίαι ΙΙ

-Συμμοριτών: Νεκροί 10, συλληφθέντες 2

-Λάφυρα: 1 ατομικός όλμος, 15 τυφέκια, 79 βλήματα ΠΙΑΤ, 16 Μπαζούκας, 2 κιβώτια βλημάτων όλμου 2’΄ 12 κιβώτια βλημάτων Γερμανικού όλμου, 6 κιβώτια φυσιγγίων Μπρέν, 51 νάρκαι, ποσότης δυναμίτιδος και είδη ιματισμού.

ε)    Λόχος 562 Τ.Π. συν Διλοχία 563 από ΧΑΜΖΑΛΙ (Ρ.9195) μέχρι ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ (Ρ.1396)

Λόχος 561 Τ.Π Νοτίως ΚΟΡΥΦΟΥΔΙ (Κ.0701) και έτερος εις (Κ.0804) Χ Έφιππος Ίλη ΔΑΦΝΟΥΣΑ (Κ.0501)

567 Τ.Π. μείον Λόχος από ΟΡΤΑ ΚΑΡΑΝ  (Ρ.0498) μέχρι υψ. 1179 (Ρ.0896)

569 Τ.Π. από  (Ρ.0292) μέχρι  (Ρ.0895)

Λόχος 518 Τ.Π. εις  (Ο.9993)

Λόχος 518 Τ.Π. εις ΦΥΣΚΑ  (Ρ.9694)

Λόχος 518 Τ.Π. στήριγμα Πυρ/κών εις ΚΟΚΚΙΝΙΑ (Ο.9791)

Λόχος 518  εις (Ο.9993)

Λόχος 511 εις (Ρ.998878)

Λόχος 512 συν 513 Τ.Π. μείον Λόχος συν Ουλαμός Τεθωρακισμένων εις (Ρ.0789)

512 Τ.Π. μείον Λόχος εις (Ρ.1487) – (Ρ.1491) – (Ρ.155925)

Διλοχία 562 Τ.Π. περιοχή ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ  (Ρ.1479) – ΠΑΝΗΓΥΡ ΛΟΦΟΣ υψ. 619  (Ρ.1881)

Διλοχία 59 Τ.Ε. εις διαβάσεις μεταξύ ΞΥΛΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΛΑΧΑΝΑ

Τμήματα 35 Ταξιαρχίας εις ΤΣΑΚΙΡΛΗ  (Ρ.1884) ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΝ (Ρ.2286)

στ)  Ως προκύπτει εκ των καταθέσεων παραδοθέντων και συλληφθέντων συμμοριτών ο αιφνιδιασμός των συμμοριτών επετεύχθη πλήρως.

Άπασαι αι συναντηθείσαι εχθρικαί αντιστάσεις ανετράπησαν.

Οι συμμορίται πιεζόμενοι συνεπτύχθησαν προς περιοχήν ΚΑΜΙΤΣΑ ΤΕΠΕ (Ρ.0992) – ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑ (Ρ.0792)

Χ+1 ημέρα (31 Μαρτίου 1948)

α)   Την νύκτα 30 – 31 Μαρτίου οι συμμορίται αντιληφθέντες ότι ευρίσκονται εντός κλοιού εκινήθησαν προς Νότον και κατόρθωσαν κατανεμηθέντες εις μικράς ομάδας να διαπεραιωθούν διά της περιοχής ΛΑΧΑΝΑ  Ρ (1378)    προς ΦΛΑΜΟΥΡΙ – ΒΕΡΤΙΣΚΟΝ προσκρούσαντες εις ημετέρας ενέδρας.

β)    Από πρωϊνών ωρών άμα τη διαπιστώσει τις διαπεραιώσεως των συμμοριτών προς ΦΛΑΜΟΥΡΙ – ΒΕΡΤΙΣΚΟΝ η Διοίκησις Επιχειρήσεων διέταξεν αναστροφήν μέρους των δυνάμεων (συνολικώς 4 Ταγμάτων περίπου) αίτινες εντός της ημέρας ευρίσκοντο εις τον χώρον του νέου πεδίου μάχης.

Επί τη προόψει και εκ νέου διαφυγής συμμοριτών προς ΜΟΡΑΒΑΝ ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ εκίνησεν εις περιοχήν ΣΩΧΟΥ δύναμιν 2 Ταγμάτων (517 και 518) προς παρασκευήν ΝΕΟΥ πεδίου μάχης.

Ομοίως εκινήθησαν τμήματα εκ της περιοχής ΝΙΓΡΙΤΗΣ – ΣΩΧΟΥ.

Το Τ.Σ. της Χ Μεραρχίας μετεφέρθη εις ΛΑΧΑΝΑ.

Επί ΚΡΟΥΣΙΩΝ αι λοιπαί δυνάμεις ενήργησαν εξερεύνησιν της περιοχής.

Τα εκ της περιοχής ΛΑΧΑΝΑ – ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ κινηθέντα προς Νότον τμήματα έλαβον επαφήν εις περιοχήν ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ (Ρ.1974) ΦΛΑΜΟΥΡΙ (Ρ.2173).

Η αεροπορία διά συνεχών εξόδων καθήλωσεν καθ’ όλην την ημέραν τους συμμορίτας εις την περιοχήν ΠΕΝΤΕ ΠΗΓΑΔΙΑ – ΦΛΑΜΟΥΡΙ.

Κινήσεις τμημάτων εμφαίνονται εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα διά πρασίνου χρώματος.

Χ+2 ημέρα (1 Απριλίου)

ι)     Κατά την διάρκειαν της νυκτός 31/1 προς 1/4 οι συμμορίται διέκοψαν την επαφήν εις την περιοχήν ΦΛΑΜΟΥΡΙ.

Αεροπορικαί αναγνωρίσεις ενετόπισαν ομάδας συμμοριτών εις ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΙΑΝΕΣ (Ρ.3462) – ΑΣΠΡΗ ΠΕΤΡΑ (Ρ.3663) και ΛΑΣΚΟ  (Ρ.3464).

Κινηθέντα από ΤΡΑΝΗ ΠΕΤΡΑ ημέτερα τμήματα τας απογευματινάς ώρας έλαβον επαφήν με συμμορίτας εις ΛΑΣΚΟ  (Ρ.3363).

Προς ανωτέρω περιοχήν κατηυθύνθησαν και έτεραι δυνάμεις.

Η εξερεύνησις ΚΡΟΥΣΙΩΝ εσυνεχίσθη καθ’ όλην την ημέραν εις περιοχήν ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ  (ζ.3905) ανευρέθησαν διάφορα υλ. πυρ/κά και είδη οπλισμού.

Κινήσεις τμημάτων εμφαίνονται εις το σχεδιάγραμμα διά πρασίνου χρώματος.

Χ+3 ημέρα (2 Απριλίου 1948)

α)   Καθ’ όλην την ημέραν οι συμμορίται εντοπισθέντες ει την περιοχήν ΑΣΠΡΗΣ ΠΕΤΡΑΣ  (Ρ.3663) – ΛΑΣΚΟ  (Ρ.3363) – ΒΕΡΓΟΠΟΥΛΙΑΝΕΣ (Ρ.3362) ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ  (Ρ.3664) προσεβάλλοντο υπό της Αεροπορίας και την ημετέρων δυνάμεων.

Επί ΦΛΑΜΟΥΡΙ – ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ – ΜΟΡΑΒΑ εσυνεχίσθησαν αι εξερευνήσεις.

β)    Κινήσεις τμημάτων ως εμφαίνεται εις σχεδιάγραμμα διά πρασίνου χρώματος.

γ)    Διάταξις τμημάτων κατά την νύκτα η κάτωθι:

T.Σ. Χ Μεραρχίας εις ΣΩΧΟΝ

Τ.Σ. 31 Ταξιαρχίας εις ΣΩΧΟΝ

Τ.Σ. Συγκρ. ΛΑΓΚΑΔΑ εις ΜΑΥΡΟΥΔΑΝ  (Ρ.3359)

Τ.Σ. 35 Ταξιαρχίας εις ΝΙΓΡΙΤΑΝ

Διλοχία 562 εις (Ρ.3265)

Διλοχία 563 εις (Ρ.3268)

Διλοχία 562 εις (Ρ.3667)

Λόχος Χωρ/κής εις (Ρ.3866)

Λόχος Χωρ/κής εις (Ρ.3965)

Διλοχία Χωρ/κής εις (Ρ.3964)

Χ Έφιππος Ίλη εις (Ρ.3462)

Διλοχία 517 και Διλοχία 518 εις ΤΑΣΟΥΛΟΥΚ ΚΑΡΑΚΟΛΙ (Ρ.3862) μετά Ουλαμού Τεθωρακισμένων

Διλοχία 518 και Λόχος 34 Τ.Ε ΜΑΥΡΟΥΔΑ  (Ρ.3359)

Ουλαμός Τεθωρακισμένων ΣΩΧΟΣ

Ουλαμός Πυρ/κού εις ΣΚΕΠΑΣΤΡΟΝ  (Ρ.3859)

512 Τ.Π. μείον Λόχος από ΜΟΡΑΒΑ μέχρι ΤΡΑΝΗΣ ΡΑΧΗΣ (Ρ.3265)

Διλοχία 513 ΣΩΧΟΣ

Λόχος 513 εις ΜΑΥΡΟΥΔΑ

δ)    Διετάχθη διά την νύκτα η λήψις μέτρων αποφράξεως στενών ΡΕΝΤΙΝΑΣ και ΠΡΟΦΗΤΗ (μεταξύ των Λιμνών)
Χ+4 ημέρα (3 Απριλίου)

α)   Κατά την διάρκειαν την νυκτός οι συμμορίται κατόρθωσαν να διαπεραιωθούν κατά μικράς ομάδας διά περιοχής ΜΟΛΟΧΑΣ  (Ρ.3160) εις ΜΠΕΣΙΚΙΑ  (Ρ.3749) και εκείθεν εις ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ (περιοχήν ΣΤΕΦΑΝΙΝΩΝ (Ρ.4451) ΠΑΠΑΡΑΧΗ (Ρ.4853).

β)    Η καταδίωξις εσυνεχίσθη διά δύο και ημισέος Ταγμάτων των ετέρων δυνάμεων αποσυρθέντων της επιχειρήσεως λόγω ετέρων αναγκών και εξόδου της ζώνης ευθύνης του Σ. Στρατού της Χ Ορεινής Μεραρχίας και 51 Ταξιαρχίας.

γ)    Αι κινήσεις των τμημάτων εμφαίνονται εις το σχεδιάγραμμα διά κιτρίνου χρώματος.

Χ+5 ημέρα (4 Απριλίου)

α)   Εσυνεχίσθησαν καθ’ όλην την ημέραν αι εξερευνήσεις.

Επαφή ελήφθη με συμμορίτας κατέχοντας ΠΑΠΑ ΡΑΧΗ (Ρ.5056) ήτις και διετηρήθη μέχρι νυκτός.

β)    Κινήσεις τμημάτων εις το σχεδιάγραμμα διά κιτρίνου χρώματος.

Χ+6 ημέρα (5 Απριλίου)

Η επαφή με τους συμμορίτας απωλέσθη κατά την διάρκειαν την νυκτός.

Από πρωίας κινηθέντα τα τμήματα ήχθησαν άνευ αντιστάσεως εις ΓΙΑΝΝΙΤΣΙ (Ρ.4757) και ΠΑΠΑ ΡΑΧΗ (Ρ.5056)

Το εσπέρας η επιχείρησις έληξεν των τμημάτων διαταχθέντων να επανέλθωσιν εις τας βάσεις των εκτός των τμημάτων άτινα διετέθησαν διά την εδραίωσιν επί ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ.

Επιτευχθέντα Αποτελέσματα

α)   Απώλειαι

ι)     Ημετέρων

Νεκροί     9 ων 1 Αξιωματικός

Τραυματίαι        27 οπλίται

Αγνοούμεν.          3      »-

ιι)    Συμμοριτών

Νεκροί εξηκριβωμένοι 133

Συλληφθέντες                  44

Παραδοθέντες                    6

Τραυματίαι κατά διασταυρωθείσας πληροφορίας συλληφθέντων και παραδοθέντων άνω των 100.

ΒΣΤ 903 τη 25. ΧΙΙΙ. 1949

Τ.Σ.Υ.

Συν/ρχης ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΒΑΣ.

Advertisements