Εκθεση επιχείρησης ΛΑΙΛΑΨ, 10 ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/ 4 Απρ 1948


ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Θέμα:  ΄Εκθεσις επιχειρήσεως
«ΛΑΙΛΑΨ»
ΠΡΟΣ:Γ΄ Σώμα Στρατού/ΑΙ                           Χ ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
Κοιν.:  Α1                                                       ΑΡΙΘ.Α.Π. 4560/ΑΙ
Συν. Τω Σχεδίω (8)
Συν. Τη αναφορά (14)
ΣΤΓ 916 τη 4-4-48.

1.Υποβάλλεται εις διπλούν συνημμένως έκθεσις 35 Ταξιαρχίας επί της εις την περιοχήν ΒΡΟΝΤΟΥΣ επιχειρήσεως «ΛΑΙΛΑΨ».
Το Α1 Γραφείον
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ Γ.
Ταγ/ρχης Πεζ.
Τ.Π./Λ.Γ.
Ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.


ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί της ενεργηθείσης επιχειρήσεως ΛΑΙΛΑΨ από 17 με 21/3/48

Ι.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Αι αναγραφόμεναι εις την υπ’ αριθ. Α.Π. 11929/ΑΙ/15.3.48 διαταγήν επιχειρήσεων.
ΙΙ.    ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
α) Διαταγή επιχειρήσεων     Καθορίζονται εις την υπ’ αριθ.
β) Δυνάμεις                                      Α.Π.11929/ΑΙ/15.3.48 Διαταγήν
γ) Αποστολή                        επιχειρήσεων και υπ’ αριθ. Α.Π.
11955/ΑΙ/16.3.48.

ΙΙΙ.  ΓΕΓΟΝΟΤΑ
1η Ημέρα (Χ-1) 17.3.48
Τα τμήματα ήχθησαν εις τας καθοριζομένας θέσεις. Η νυξ διέρρευσεν άνευ επεισοδίου τινός.
2α Ημέρα (Χ) 18.3.48
Τα τμήματα της Α΄ Φάλαγγος κινούμενα προς κατάληψιν του υψώματος ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ εδέχθησαν περί την 1000′ περίπου ώραν σφοδρά πυρά συμμοριτών. Διεξήχθη σκληρά και εκ του συστάδην μάχη. Οι συμμορίται εχρησιμοποίουν πολλά μυδράλλια, ατομικούς και ομαδικόν όλμον. Εζητήθη επέμβασις αεροπορίας. Η επέμβασις αύτη υπήρξεν επιτυχής. Λόγω της φύσει οχυράς θέσεως του υψώματος ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ δεν κατέστη δυνατή η κατάληψις του. Διλοχία ήτις εκινείτο προς ΣΟΥΣΟΥΡΙ ΜΠΕΚ διετάχθη να στραφή προς ΛΙΑΣΚΟΒΑΝ, ίνα επέμβη υπέρ των φιλίων τμημάτων.
Η ετέρα Διλοχία ήχθη δι’ ενός λόχου επί ΚΟΥΤΕΛΗΣ δι’ ετέρου επί ΣΟΥΒΑΝΤΑΣ χωρίς να συναντήση εχθρόν.
Διμοιρία Χωρ/κής με Διμοιρίαν Πεζικού περί την 1000′ συνήντησε πλησίον ΑΝΩ ΟΡΕΙΝΗΣ περί τους 30 συμμορίτας . Αντηλλάγησαν πυροβολισμοί και οι συμμορίται εστράφησαν προς ΑΛΗ ΜΠΑΜΠΑΝ.
Το ύψωμα ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ κατείχετο υπό λόχον συμμοριτών. Εκινήθη λόχος από υψώματος ΚΑΠΑΚΛΗ όστις τη συνδρομή του πυροβολικού κατέλαβε τούτο περί την 1400 ώραν.
Το πυροβολικόν εξετέλεσεν εύστοχον βολήν επί ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ και ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ.
Οι συμμορίται κατέχοντες το ύψωμα ΣΟΥΣΟΥΡΙ ΜΠΕΚ επιχείρησαν να κινηθώσι προς κατάληψιν του υψώματος ΚΟΥΤΕΛΗΣ, πλην βληθέντες διά πυρών πυροβολικού παρατήθησαν της προσπαθείας των ταύτης.
Τα τμήματα της 25 Ταξιαρχίας κινούμενα προς κατάληψιν του υψώματος ΚΟΝΤΕΡΑΣΙΟΥΒΙ ΣΚΑΛΕ συνήντησαν ισχυράν αντίστασιν συμμοριτών. Διεξήχθη σκληρά πείσμων και εκ του συστάδην μάχη. Τελικώς οι συμμορίται ανετράπησαν και ούτω το ύψωμα μεταξύ υψοδ. 1177 και (Κ.5608) και το ύψ. 1037.
Αποτελέσματα συμπλοκής.
Το ύψωμα ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ λόγω πείσμονος αντιστάσεως των συμμοριτών δεν κατελήφθη.
Απώλειαι ημετέρων εις περιοχήν ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ
Νεκροί οπλίται 5
Τραυματίαι είς έφ. Αξ/κός ΚΟΥΓΙΑΣ ΕΥΑΓΓ.
Τραυματίαι οπλίται 10
Συμμοριτών ανεξακρίβωτοι, λόγω εξερευνήσεως περιοχής.
Επί υψώματος ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ συνελήφθησαν δύο συμμορίται και ανευρέθη είς νεκρός φέρων Βουλγαρικήν στολήν.
Εις περιοχήν ΚΟΥΝΤΕΡΑΣΙΟΥΒΙ ΣΚΑΛΕ τμημάτων 25 Ταξιαρχίας.
Νεκροί οπλίται 2
Τραυματίαι 7
Συμμορίται νεκροί καταμετρηθέντες 14
Συμμορίται συλληφθέντες 12
Παρεδόθησαν λόγω των διενεργουμένων επιχειρήσεων εις διαφόρους αρχάς 20.
Διάταξις νυκτός
Τέσσαρες λόχοι εις περιοχήν ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ (Κ.515115) εν επαφή με συμμορίτας.
Διλοχία εις (Κ.515070)
Διλοχία εις (Κ.515035) και (Κ.495000)
Διλοχία εις (Κ.565095) και (Κ.5608)
Ουλαμός Πυρ/κού εις ΚΑΡΥΔΟΧΩΡΙ – ΚΑΠΑΚΛΗ – ΚΑΤΩ ΒΡΟΝΤΟΥ.
2α Ημέρα (Χ+1) 19.3.48
Τμήματα περιοχής ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ διετάχθησαν να κινηθώσι προς κατάληψιν ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ, ακολούθως να εξερευνήσωσι περιοχήν ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ και χωρίον ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ.
Κινούμενα προς ΛΙΑΣΚΟΒΑΝ αντιμετώπισαν σκληράν των συμμοριτών αντίστασιν και απεγνωσμένην τούτων προσπάθειαν διατηρήσεως του υψώματος ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ.
Το πυροβολικόν εξετέλεσεν εύστοχον βολήν επί ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ.
Τριλοχία 562 Τάγματος εκ της περιοχής ΚΟΥΤΕΛΗΣ (Κ.515070) και (Κ.515035) διετάχθη να κινηθή προς κατάληψιν του ΣΟΥΣΟΥΡΙ ΜΠΕΚ. Μετά κατάληψιν ΣΟΥΣΟΥΡΙ ΜΠΕΚ διετάχθη η κίνησίς της προς κατάληψιν της ΣΤΑΡΑ ΜΟΥΡΙΤΣΑΣ. Η κίνησις  αύτη του 562 Τάγματος απειλεί τα πλευρά των συμμοριτών κατεχόντων το ύψωμα ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ και υποβοηθει την κίνησιν των φιλίων τμημάτων.
Δραστηρία επιθετική ενέργεια τμημάτων 561 και 563 Ταγμάτων αναγκάζει τους συμμορίτας να εγκαταλείψωσι το ύψωμα ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ και να καταληφθή υπό των φιλίων ως και το ύψωμα ΤΕΡΛΕ.
Οι συμμορίται επιχειρήσαντες να διαφύγωσι διά των χαραδρώσεων ΣΤΑΡΑ ΜΟΥΡΙΤΣΑ προς Ν.Α. υπέστησαν πραγματικήν καταστροφήν. Εφονεύθησαν και συνελήφθησαν πολλοί υπό τμημάτων 562 Τάγματος.
Τα τμήματα 25 Ταξιαρχίας έλαβον την εντολήν να κινηθώσι προς κατάληψιν του υψώματος ΓΚΟΡΑΣ ΜΠΑΜΠΙΝΑΣ. Μετά την κατάληψιν υψ. 1037 κινούμενα προς ΓΚΟΡΑ ΜΠΑΜΠΙΝΑΝ εδέχθησαν αιφνιδιαστικά πυρά συμμοριτών. Διεξήχθη σκληρός και πείσμων αγών. Οι συμμορίται ημύνοντο επί του υψώματος τούτου σθεναρώς. Τελικώς δεν κατελήφθη υπό των φιλίων τμημάτων. Εξετελέσθη επί του υψώματος τούτου λίαν εύστοχος βολή πυροβολικού υπό του Ουλαμού Πυρ/κού 25 Ταξιαρχίας και τοιούτου της 35 Ταξιαρχίας (108 Σ.Π.Π.). Εζητήθη επέμβασις αεροπορίας ήτις υπήρξεν λίαν επιτυχής. Τα τμήματα κατέχοντα το ύψ. 1037 απηγόρευσεν την διαφυγήν συμμοριτών εκ της κατευθύνσεως ΣΤΑΡΑΣ ΜΟΥΡΙΤΣΑΣ προς ΓΚΟΡΑ ΜΠΑΜΠΙΝΑ. Διά των πυρών των δε επροξένησαν σοβαράς απωλείας εις τους συμμορίτας.
Ο Ουλαμός Τεθωρακισμένων συνοδευόμενος δι’ ενός λόχου πεζικού επί αυτοκινήτων ενήργησε δραστηρίαν διείσδυσιν διά μέσου της στενωπού ΓΚΟΡΑ ΜΠΑΜΠΙΝΑΣ και ήχθη εις ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ εις τα νώτα των συμμοριτών. Η τοιαύτη  ενέργεια επέφερε σύγχισιν και διάλυσιν των συμμοριτών.
Εις το χωρίον ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ ανευρέθησαν εγκαταλελημένα 20 περίπου κτήνη, ποίμνιο αιγοπροβάτων και πολλά δέρματα ζώων. Περελήφθησαν υπό τμημάτων 25ης Ταξιαρχίας.
Το εσπέρας η Διλοχία Δράμας ενισχύθη δι’ ενός λόχου του 562 Τάγματος, του λόχου εκείνου όστις ήτο συνοδεία του Ουλαμού Τεθωρακισμένων όστις ευρίσκετο εις ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ.
Αποτελέσματα συμπλοκής
Υπό τμημάτων 561, και 563 Ταγμάτων εις περιοχήν ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ.
Ημέτερων καμμία.
Συμμοριτών συλληφθέντες 3
Υπό τμημάτων 562 Τάγματος
Τραυματίαι 2 οπλίται ελαφρώς
Συμμορίται νεκροί 42
Συμμορίται συλληφθέντες 32
Υπό τμημάτων 25ης Ταξιαρχίας
Φιλίων είς τραυματίας.
Συμμορίται νεκροί 29
Συμμορίται συλληφθέντες 42
Υπό τμημάτων Ουλαμού Τεθωρακισμένων
Συμμορίται νεκροί 3
Συλληφθέντες 6
Ήτοι σύνολον απωλειών συμμοριτών (19.3.48)
Νεκροί συμμορίται 74
Συλληφθέντες συμμορίται 83
Περιήλθον εις χείρας μας οπλισμός – μυδράλλια – τυφέκια – βλήματα όλμων και κατεστράφησαν πολλαί ημιμόνιμαι εγκαταστάσεις συμμοριτών εις πολλούς χώρους.

Διάταξις νυκτός.
Τριλοχία επί (Κ.5608) και (Κ.565125)
Διλοχία εις (Κ.5410)
Τριλοχία εις (Κ.5308) – (Κ.5512) – (Κ.525125)
Διλοχία εις (Κ.515115)
Λόχος εις (Κ.5204)
Διμοιρία Χωρ/κής εις ύψωμα ΚΑΠΑΚΛΗ
3η Ημέρα (Χ+2) 20.3.48
Διετάχθη η εξερεύνησις της περιοχής ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ – ΣΟΥΣΟΥΡΙ ΜΠΕΚ και η κατάληψις υπό τμημάτων 25 Ταξιαρχίας του υψώματος ΓΚΟΡΑΣ ΜΠΑΜΠΙΝΑΣ.
Εκ της γενομένης εξερευνήσεως ανευρέθησαν εις περιοχήν ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ αποθήκαι τροφίμων, οπλισμός και πυρομαχικά, πτώματα συμμοριτών και συνελήφθησαν συμμορίται αιχμάλωτοι 11. Ανευρέθη ομαδικός τάφος 25-30 πτωμάτων ταφέντων προ 20ημέρου περίπου. Εις περιοχήν ΣΤΑΡΑ ΜΟΥΡΙΤΣΑΣ ανευρέθησαν και έτερα πτώματα.
Το ύψωμα ΓΚΟΡΑΣ ΜΠΑΜΠΙΝΑΣ κατελήφθη υπό τμημάτων 25 Ταξιαρχίας άνευ αντιστάσεως. Οι συμμορίται είχον εγκαταλείψει τούτο.
Εκ της γενομένης εξερευνήσεως της γύρω περιοχής ανευρέθησαν 3 πτώματα συμμοριτών, ημιμόνιμαι εγκαταστάσεις συμμοριτών, ένα ραδιόφωνον, 5 κτήνη,  οπλισμός διαφόρων τύπων.
Είς λόχος μετεφέρθη από υψώματα ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ εις περιοχήν ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ.

Διάταξις νυκτός
Τριλοχία εις περιοχήν (Κ.565095) – (Κ.545055)
Διλοχία εις περιοχήν (Κ.515115)
Λόχος εις περιοχήν (Κ.5512)
Τριλοχία εις περιοχήν (Κ.5410)
Διμοιρία Χωρ/κής επί υψώματος ΚΑΠΑΚΛΗ
Λόχος εις περιοχήν ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ.
4η Ημέρα (Χ+3) 21.3.48
Μετά γενομένην εξερεύνησιν της περιοχής τα τμήματα επανήλθον εις τας έδρας των εκτός μιας Διλοχίας του 562 Τάγματος  και Διμοιρίας Χωρ/κής Παρίση υπό τον Ταγ/ρχην Κωστοβασίλην, αίτινες εκινήθησαν από (Κ.5409) δι’ αυτοκινήτων μέχρι (Κ.5001) και εκείθεν οδικώς προς (Κ.4302) προς εξερεύνησιν  περιοχής (Κ.4103) και (Ρ.3999)
Εκ της γενομένης εξερευνήσεως παρεδόθησαν 3 συμμορίται.

ΙV.  ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
α)    Ημετέρων
Νεκροί οπλίται                                                  7
Τραυματίαι Αξ/κοί                                            1
Τραυματίαι οπλίται                                          17

β)    Συμμοριτών
Νεκροί καταμετρηθέντες                                           140
Συλληφθέντες κατά τας επιχειρήσεις              95
Παραδοθέντες γενικώς                                              31
Τραυματίαι εξακριβωμένοι                                      50
Σύνολον απωλειών                                                       316
Περιήλθον εις χείρας μας τα κάτωθι υλικά.

7 μυδράλλια εξ ων έν άνευ κάννης, 15 ΣΤΑΓΕΡ, 90 τυφέκια, 1 Τόμιγκαν, 1 Μπρέν, 1 ατομ. Όλμος, 1 ημιαυτόματον Γερμανικόν, 1 ομαδικός όλμος, 190 βλήματα όλμων, ποσότης χειροβομβίδων και πυρομαχικών. Επίσης 29 κτήνη, ποίμνιον αιγών, δέρματα ζώων μικρών το πλείστον κατεστραμμένα, 10 πτυοσκαπάναι, λέβητες συσσιτίου καταστραφέντες, δύο φορτία υγειον. υλικού, έν ραδιόφωνον μετά συσσωρευτού, Τηλεφωνικαί γραμμαί, αρχεία, βιβλία και δίσκοι γραμμοφώνου Βουλγαρικής προελεύσεως, διάφορα τρόφιμα και εικόνες του Μάρκου.

Ανευρέθησαν και κατεστράφησαν εν συνόλω περίπου 100 καλύβαι και εγκαταστάσεις συμμοριτών εις διάφορα σημεία. Επίσης συνεργείον σιδηρουργού, Σταθμός επιδέσεως και καλώς οργανωμέναι θέσεις ταχυσκάπτων με συνέχειαν.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Ως το προσηρτημένον ειδικόν δελτίον πληροφοριών.

ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Ηθικόν Αξ/κών και οπλιτών: Πολύ καλόν.
Η επιτυχία επηύξησε το ηθικόν
Λόγω του ψυχρού και σφοδρού ανέμου η κόπωσις των οπλιτών ήτο μεγάλη.
Οι συμμορίται επέδειξαν μαχητικότητα και πρεοέβαλον πείσμονα αντίστασιν.
Πρώτην φοράν εφήρμοσαν τον αιφνηδιασμόν.
Ανέμενον την άφιξιν των τμημάτων εις την απόστασιν των 100 μέτρων και μικροτέραν ακόμη χωρίς να εκδηλωθώσιν. Άμα τη αφίξει των τμημάτων μας εις εγγύς απόστασιν εξεδήλωσαν όλα τα μέσα πυρός των.

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ
Β.Σ./Θ.Τ.                                                     Συντ/ρχης Διοικητής
Ακριβές Αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.


35η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2

ΔΕΛΤΙΟΝ
Πληροφοριών επί των λαβόντων μέρος εις τας επιχειρήσεις

από 17 με 21/3/48 συμμοριακών συγκροτημάτων.

Ι.     Την 17.3.48 η διάταξις των συμμοριτών εις περιοχήν ΜΠΟΖ ΝΤΑΓ – ΛΑΪΛΙΑ ήτο ως κάτωθι:

Α΄    ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ ΛΙΑΚΟΥ – ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ

α)     Σταθμός Δ/σεως Ταξιαρχίας μετά Λόχοι Διοικήσεως ΓΚΟΡΚΗ δυνάμεως 90 εις ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ (Κ.5512).
β)    Εις τρία αναρρωτήρια εις (Κ.5512) 11 κρυοπαγημένοι και τραυματίαι.
Συνολική δύναμις εις ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ 19.

Β΄    1ον ΒAΡΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΕΥΓΕΝΙΟΥ

Εγκατεσπαρμένον διά των υποσυγκροτημάτων ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ – ΑΣΤΕΡΑ – ΝΤΙΝΑ – ΠΙΠΑ εις περιοχήν (Κ.5212) με επιτηρητικά φυλάκια δυνάμεως τμήματος εις ΛΙΑΣΚΟΒΑΝ (Κ.5111) – ΤΕΡΛΕ (Κ.5212) και πιθανώς ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ (Κ.5314) συνολικής δυνάμεως 400 περίπου.

Γ΄    2ον ΕΛΑΦΡΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΗΣΥΧΟΥ

α)    Επιτελείον μετά υποσυγκροτήματος ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ εις περιοχήν (Κ.5507) και με προκεχωρημένον φυλάκιον εις ΓΚΟΥΝΤΕΡΑΣΙΟΥΒΙ ΣΚΑΛΕ (Κ.565096).
β)    Υποσυγκρότημα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ εις περιοχήν ΟΡΕΙΝΩΝ  (Κ.4702) και ΑΓ. ΚΩΝ/ΤΙΝΟΥ (Κ.5103) συνολικής δυνάμεως 70.
γ)    Υποσυγκρότημα ΥΨΗΛΑΝΤΗ δυνάμεως 90 εις ΓΚΟΛΕΤΣ (Κ.5713).

Δ΄    649 ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΝΑΝΙΑ εις ΑΡΓΚΑΤΣ Ρ (622998) δυνάμεως 240.

Επί πλέον Τμήμα ΤΑΚΗ εις (Κ.515043) δυνάμεως 35.

Ε΄  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΝ ΥΠΟΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΣΑΜΠΟΤΕΡ ΕΒΡΟΥ δυνάμεως 80 εις (Ρ.623998)

ΣΤ΄ Εις ΣΟΥΣΟΥΡΙ ΜΠΕΚ (Κ.5208) συνεργείον μηχανών φορτώσεως συσσωρευτών και τεχνίται πάσης φύσεως δυνάμεως 25.

ΙΙ.    α)    Την πρωίαν της 18.3.48 μετά την εκδήλωσιν της επιθέσεως των τμημάτων μας η εν τη παραγρ. Α΄ δύναμις συμμοριτών πλην υποσυγκροτήματος ΓΚΟΡΚΗ υπό τον ΛΙΑΚΟΝ εκινήθησαν εσπευσμένως προς ΣΟΥΣΟΥΡΙ ΜΠΕΚ (Κ.5208).
Συγχρόνως συνεπτύσσοντο το προκεχωρημένον φυλάκιον συμμοριτών επί ΓΚΟΥΝΤΕΡΑΣΙΟΥΒΙ ΣΚΑΛΕ (Κ.565096).
β)    Την εσπέραν της ιδίας ημέρας ο ΛΙΑΚΟΣ διέταξε μετακίνησιν υποσυγκροτήματος ΥΨΗΛΑΝΤΗ εκ (Κ.5713) και ΓΚΟΡΚΗ εκ  (Κ.5512) εις περιοχήν ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ (Κ.5212) ενώ  ίδιος μετά ομάδος επιτελείου του μέρους των ανωτέρω κρυοπαγημένων και του Συγκροτήματος ΕΥΓΕΝΙΟΥ κατώρθωσε να διαφύγη διά (Κ.555088) προς ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ (Ρ.621998).
Η ως άνω διαταχθείσα κίνησις των δύο υποσυγκροτημάτων εξετελέσθη βραδέως και η άφιξίς των εις περιοχήν ΛΙΑΣΚΟΒΑΣ επραγματοποιήθη την πρωίαν της επομένης 19.3.48 οπότε ήσαν υποχρεωμένοι να δώσουν μάχην με τα επιτιθέμενα κατά της τοποθεσίας τμήματά μας.
β)    Υποσυγκρότημα ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ συνεπλάκη μετά των επιτιθεμένων τμημάτων μας εις ανωτέρω περιοχήν του, συμπτυχθέν τελείως προς ΛΑΪΛΙΑ (Κ.4709) και απώλεσαν το ήμισυ της δυνάμεώς του.

ΙΙΙ.  Την πρωίαν της 19.3.48 τμήματά μας συνεχίζοντα την προώθησίν των εις ΛΙΑΣΚΟΒΑΝ ενεπλάκησαν εις 5ώρον αγώνα μετά των υποσυγκροτημάτων ΓΚΟΡΚΗ και ΥΨΗΛΑΝΤΗ, ως και μέρους των κρυοπαγημένων εξ ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥΣ και τελικώς εκύκλωσαν και εξόντωσαν την εκ 250 περίπου δύναμιν συμμοριτών, ενώ Ουλαμός Τεθωρακισμένων μετά Λόχου Πεζικού κατελάμβανον την ΑΝΩ ΒΡΟΝΤΟΥ. Το υποσυγκρότημα ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ μετά τμήματος επιτελείου Συγκροτήματος  ΗΣΥΧΟΥ διεξήγαγε αγώνα με αντικειμενικόν σκοπόν να κρατήση τας εις (Κ.551074) και (Κ.546058) θέσεις του και συγχρόνως διευκολύνει την σύμπτυξιν των υποσυγκροτημάτων ΓΚΟΡΚΗ και ΥΨΗΛΑΝΤΗ.
Την ιδίαν νύκτα ελάχιστα διασωθέντα υπολείμματα των ανωτέρω απαγκιστρωθέντα διεπεραιώθησαν εις ΜΕΝΟΙΚΙΟΝ (Ρ.621998).

ΙV.  Την πρωίαν της 20.3.48 τα τμήματά μας κύρια της όλης περιοχής εσυνέχισαν την εξερεύνησίν των.
Την επομένην 21.3.48 τα τμήματά μας διετάχθησαν και επανήλθον εις την βάσιν των.
Το συγκρότημα ΑΝΑΝΙΑ και ανεξάρτητον υποσυγκρότημα ΣΑΜΠΟΤΕΡ ΕΒΡΟΥ εις ΑΡΓΚΑΤΣ δεν έλαβον μέρος εις τας ανωτέρω επιχειρήσεις.

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΤΙΝΟΣ
Δ.Π./Θ.Τ.                                                  Συντ/ρχης Διοικητής
Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.