Οδηγίες επιχείρησης ΧΑΡΑΥΓΗ για Α’ΣΣ, ΓΕΣ/2 Απρ 1948


Αθήναι τη 2 Απριλίου 1948

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Αριθ.Α.Π.6530

Ο Δ Η Γ Ι Α Ι
ΔΙΑ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ Α΄ΣΣ
ΑΦΟΡΟΣΑΙ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ “ΧΑΡΑΥΓΗ”
——————————————————————-

Σκοπός των επιχειρήσεων η εκκαθάρισις της περιοχής ΡΟΥΜΕΛΗΣ διά πλήρους εξοντώσεως (συλλήψεως ή φόνου) των εν αυτή συμμοριτών.
– Στοιχεία εφ’ ων βασίζεται η επίτευξις του ως άνω σκοπού:
Α.- Η εκ διαφόρων κατευθύνσεων ακτινοειδώς δραστηρία ενέργεια προς το εσωτερικόν του κύκλου εντός του οποίου σημειούνται αι συμμορίαι.
1. Η ύπαρξις της θαλάσσης (του Κορινθιακού κόλπου) ευνοεί την διά ενεργειών από βορρά, βορειοδυσμών και από ανατολών περίσφιγξιν των εν τη περιοχή ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ – ΟΙΤΗ – ΓΚΙΩΝΑ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ συμμοριών και τελική συντριβήν τούτων.
Προς τούτο όμως είναι αναγκαίον όπως αι ως άνω εκδηλωθησόμεναι επιθετικαί ενέργειαι αποβλέπουσι συγχρόνως:
α) εις την απογόρευσιν διολισθήσεως των συμμοριών προς την αντίθετον της κινήσεως των Μεγ.Μονάδων κατεύθυνσιν.
β) εις την εξόντωσιν (φόνον ή σύλληψιν) πάσης συμμορίας ήτις ήθελεν αντιταχθή εις την επιθετικήν ως άνω κίνησιν των μονάδων.
γ) εις την δίωξιν των διαφυγουσών την ως άνω εξόντωσιν συμμοριών, ως και εκείνων αίτινες θα αποφεύγωσι τον αγώνα, προς απόρριψιν όλων τούτων τελικώς εις την γενικήν περιοχήν ΓΚΙΩΝΑΣ, προς ην συγκλίνουσιν αι γενικαί κατευθύνσεις όλων των μετεχουσών εις την επιχείρησιν μονάδων. Η κεντρική αύτη περιοχή δέον να αποτελέση το σφαγείον, τον τελικόν χώρον εξοντώσεως των υπολειμμάτων των συμμοριών της περιοχής ΡΟΥΜΕΛΗΣ, τελευταίαν φάσιν των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΧΑΡΑΥΓΗ.

 1. Η αναφερομένη εν τη ως άνω παραγράφω (α) απαγόρευσις θα επιτευχθή διά της καταλλήλου διατάξεως των μονάδων:
  -κατά πλάτος διά της πυκνοτέρας δυνατής υπό των μονάδων καλύψεως του εδάφους, ώστε να μειώνωνται εις τον ελάχιστον δυνατόν βαθμόν τα μεταξύ τούτων διάκενα.
  -κατά βάθος εις τρόπον ώστε η διαφυγούσα τυχόν από τα επί κεφαλής τμήματά μας συμμορία, να επιπέση εις τα δευτέρου ή τρίτου κλιμακίου τοιαύτα.
  Ενδιαφέρει όθεν, όπως η διάταξις πάσης μονάδος μέχρι της μικροτέρας, ανταποκρίνεται προς την ως άνω ανάγκην κλιμακώσεως των δυνάμεων κατά πλάτος και κατά βάθος. Ούτω, η Μεραρχία κλιμακώνουσα κατά πλάτος, αλλά και κατά βάθος τας δυνάμεις της, θα δύναται κατά την επιθετικήν της κίνησιν:
  -να καλύπτη σημαντικόν μέτωπον και να ανιχνεύη κατά τον δυνατόν πληρέστερον τρόπον το έδαφος.
  -να εξασφαλίζη διά της διατάξεως εν τω χώρω βάθος τοσούτον, ώστε να μη είναι δυνατή η υπό της συμμορίας διαδρομή όλου του βάθους της διατάξεως εις χρόνον μικρότερον της διαρκείας μιας νυκτός.
  Κατά τα ανωτέρω, η εικών ην θα παρουσιάζη επί του εδάφους μεγάλη τις μονάς κατά την εκκαθαριστικήν κίνησίν της θα είναι τμήματα κλιμακωμένα εν τω χώρω κατά πλάτος και βάθος.
  Έκαστον τούτων θα είναι μικροτέρας ή μεγαλυτέρας δυνάμεως αναλόγως της διασπάσεως και επομένως της ισχύος ην θα παρουσιάζωσιν αι συμμορίαι. Τοιαύται μεγάλης δυνάμεως και συμπαγούς όγκου θα επιβάλλωσιν ουχί μεγάλην διάσπασιν των μονάδων (ουχί μικροτέραν διλοχίας ή και τάγματος ακόμη).
  Αντιθέτως διάλυσις των συμμοριών εις μικροομάδας θα επιτρέψη ανάλογον κατάτμησιν των ημετέρων δυνάμεων διά την πλέον σύντομον αλλά και ταχείαν δίωξιν και εξόντωσιν των συμμοριτών.
 2. Η αναφερομένη εν τη ως άνω παραγράφω (β) εξόντωσις των συμμοριών εις ην δέον να αποβλέπωσιν αι επιθετικαί ενέργειαι, θα επιτευχθή εάν επιδειχθή εκ μέρους των τμημάτων επιθετικόν πνεύμα και αναπτυχθή δραστηρίως ο αναγκαίος εκάστοτε επί του πεδίου ελιγμός. Όχι μεμακρυσμένα πυρά. Όχι με την πρώτην επαφήν, ή με μόνην την πληροφορία, να ζητή το Πεζικόν τα πυρά του Πυροβολικού κατά της σημειωθείσης συμμορίας. Ας συνδιασθή η εκτόξευσις πυρών (αυτομάτων, πυρ/κού) με τον αναγκαίον επί του εδάφους ελιγμόν υπό του Πεζικού προς επίτευξιν αποφασιστικών αποτελεσμάτων.
  Ως τοιαύτα δέον να θεωρηθώσι μόνον ο φόνος ή η σύλληψις των συμμοριτών. Άνευ σχεδίου τινός απλού, άνευ συντονισμού των μέσων πυρός με την κίνησιν του Πεζικού, δεν πρέπει να αναμένωνται τοιαύτα αποφασιστικά αποτελέσματα. Η απώθησις των συμμοριτών και μετατόπισις τούτων εν τω χώρω δέον να θεωρήται ως αποτυχία, καθ’ όσον σκοπός μας δεν είναι η κατάκτησις εδάφους, αλλά η εξόντωσις, επαναλαμβάνομεν και πάλιν, των συμμοριτών.
  Ανάγκη όθεν συνεργασίας των όπλων επί του πεδίου αγώνος.
  Το Πεζικόν οφείλει, αφ’ ης σημειωθή επί του εδάφους συμμορία να συλλάβη τον ελιγμόν του. Επωφελούμενον το διακεκομμένον και το κεκαλυμμένον του εδάφους θα επιζητήση να πλησιάση τον εχθρόν καταλαμβάνον συγχρόνως διά τμημάτων του καταλλήλους θέσεις και προς τα πλευρά τούτου, ή και τα νώτα του ακόμη, ώστε να αποκλεισθή η διαφυγή κατά το δυνατόν.
  Ουδεμία πρόωρος εκδήλωσις πυρών, άτινα οφείλουν να εκδηλωθούν κατ’ αρχήν μετά την ως άνω κίνησιν και εν συντονισμώ προς την τελικήν ενέργειαν του Πεζικού. Αύτη, ούτω συντονισμένη με μίαν μελετημένην και ωφέλιμον υποστήριξιν διά των πυρών των αυτομάτων και του πυροβολικού, θα είναι δυνατόν να εκδηλωθή εκ περισσοτέρων κατευθύνσεων και θα καταστήση σχεδόν αδύνατον την εν ημέρα διαφυγήν της συμμορίας.
  Ας έχωμεν πάντες υπ’ όψιν τα εκ της πείρας συμπεράσματα ότι άπασαι αι ως άνω ενέργειαι δύνανται να έχωσιν αποτελέσματα μόνον εφ’ όσον και η τελευταία ως άνω φάσις προς εξόντωσιν κυκλωθείσης συμμορίας λάβη χώραν προ της πτώσεως της νυκτός.
  Πράγματι κατά ταύτην πάντοτε μέχρι σήμερον, η κυκλωθείσα συμμορία κατόρθωσε να διολισθήση διά μέσου των διακένων της διατάξεως, οσονδήποτε και αν περιορισθώσι ταύτα εις το ελάχιστον εις αριθμόν και έκτασιν.
  Επιβάλλεται όθεν πάντοτε να επιζητήται η εξόντωσις κυκλωθείσης συμμορίας εντός της ημέρας προ της πτώσεως του σκότους της νυκτός.
  Αποκλεισμός πλήρης της κυκλωθείσης συμμορίας απαιτεί συνεχή κατοχήν άνευ ουδεμιάς διακοπής του πέριξ εδάφους εις πλήρη κύκλον.
  Τούτο όμως απαιτεί αφ’ ετέρου δυνάμεις τας οποίας δεν θα έχωμεν σχεδόν ουδέποτε. Θα αυξηθώσι αι σχετικαί υπάρχουσαι ως ελέχθη, πιθανότητες αποτελεσματικής αντιμετωπίσεως της μη διαφυγής της συμμορίας κατά την νύκτα, ουχί τόσον διά πυκνώσεως της διατάξεως και μειώσεως των διακένων αυτής, άτινα ουδέποτε θα επιτύχωμεν να μηδενίσωμεν, όσον διά της διαθέσεως δυνάμεων προς τα πίσω του πρώτου κλιμακίου των δυνάμεών μας, ώστε να δοθή εις την όλην διάταξιν του κλοιού μεγαλύτερον βάθος και διά της δημιουργίας ούτω δευτέρου ή και τρίτου κλιμακίου όπισθεν του πρώτου.
  Εκ των ανωτέρω προκύπτει ότι κάθε μονάς οφείλει να ενεργή δραστηρίως εναντίον πάσης σημειωθείσης συμμορίας άνευ απωλείας χρόνου. Η λήψις επαφής, αι λοιπαί κινήσεις ας απαιτεί ο ελιγμός επί του εδάφους ίνα μη διαφύγη η συμμορία, ο συντονισμός των ενεργειών όλων των στοιχείων διά την τελικήν εξόρμησιν, άπασαι αι ενέργειαι αύται δέον να διαδέχωνται αλλήλας ταχύτατα ώστε η εξόντωσις να επιτυγχάνεται πριν μεσολαβήση η νυξ.
  Πάντα ταύτα απαιτώσι δραστηρίαν και άμεσον επέμβασιν εις τον αγώνα των ηγητόρων όλων των κλιμακίων. Ο αγών δεν πρέπει ουδέ επί στιγμήν να παύση διευθυνόμενος. Την διεξαγωγήν τούτου δυο στοιχεία διακρίνουσι:
  -η διεύθυνσις, έργον προσωπικόν της διοικήσεως διά της λήψεως των αναγκαίων κατά την κατάλληλον στιγμήν αποφάσεων.
  -η εκτέλεσις των αποφάσεων τούτων, έργον αποκλειστικόν των υποδεεστέρων.
  Ουδέν των στοιχείων τούτων δεν πρέπει να χωλαίνη και προς πραγματοποίησιν των ανωτέρω δέον άπαντες οι διοικηταί όλων των κλιμακίων (λόχων, ταγμάτων, ταξιαρχιών και των μεραρχιών) να προωθώνται μετά των αντιστοίχων τμημάτων όσον επιβάλλει η ανάγκη του ταχέος και εγκαίρου προσανατολισμού τούτων επί της εκάστοτε δημιουργουμένης καταστάσεως και της εγκαίρου βάσει ταύτης λήψεως αποφάσεως.
  Μόνον ούτω θα εξασφαλισθή η διεύθυνσις εκάστης μονάδος. Και θα είναι πολλαπλή η οφέλεια ήτις θα προκύψη εκ της παρουσίας των ηγητόρων πλησίον των μαχομένων μονάδων. Όλων των αξιωματικών και οπλιτών το ηθικόν αναπτερούται και όλοι αμιλλώνται εις την εκτέλεσιν του καθήκοντός των.
  Θα παρακολουθήσω ιδιαιτέρως κατά τας επικειμένας επιχειρήσεις την εφαρμογήν των ανωτέρω και την βάσει της εξελίξεως του αγώνος προώθησιν των διοικήσεων μετά των μονάδων των.
 3. Τέλος η εν παραγράφω (γ) αναφερομένη δίωξις προς την ΓΚΙΩΝΑΝ δέον να εξασφαλισθή αφ’ ης στιγμής δεν κατέστη δυνατή η εξόντωσις συμμορίας τινός, ως ελέχθη εν τοις προηγουμένοις. Διαφυγή ταύτης προς άλλην κατεύθυνσιν δέον να αποκλεισθή.
  Η επιζητηθησομένη τοιαύτη σύσφιγξις των συμμοριών εις την περιωρισμένην σχετικώς περιοχήν ΓΚΙΩΝΑ θα επιτρέψη εν τω περιωρισμένω τούτω χώρω να ενεργήσωσιν όλαι αι διατεθησόμεναι εξ αρχής διά τας επιχειρήσεις “ΧΑΡΑΥΓΗ” ημέτεραι δυνάμεις το τοιούτον θα εξασφαλίση υπέρ ημών υπεροχήν μέσων, εις βαθμόν ώστε να είναι βέβαιον το επιδιωκόμενον αποτέλεσμα “Η ΣΥΝΤΡΙΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ”
  Λόγω της συγκλίσεως των κατευθύνσεων των ημετέρων δυνάμεων προς την ως άνω γενικήν περιοχήν, εφ’ όσον αυταί θα προχωρώσι προς την τελευταίαν ταύτην, επί τοσούτον η γενική διάταξις θα παρουσιάζη μεγαλυτέραν πύκνωσιν των δυνάμεων. Κατά πλάτος (μέτωπον) η πυκνότης θα είναι μεγαλυτέρα ή εν αρχή των επιχειρήσεων θα εξασφαλίζεται βαθύτερα διάταξις των Μεγάλων Μονάδων μέχρι βάθους μιας ή και δυο ημερών πορείας.
  Ούτως θα εξασφαλίζεται:
  α) αυστηροτέρα απαγόρευσις διαφυγής των συμμοριτών προς βορράν ή βορειοδυσμάς.
  β) αυστηρότερος έλεγχος του εδάφους εν τη ζώνη ενεργείας εκάστης μονάδος.
  Ο τελευταίος ούτος έλεγχος του εδάφους δέον να ενεργηθή υπό των μονάδων αυστηρότατος και μετά πείσματος προς ανεύρεσιν τυχόν κρυπτομένων εις τα κεκαλυμμένα εδάφη (δάση, κατωκημένοι τόποι κ.λ.π.) συμμοριών ή και διεσπαρμένων συμμοριτών.
  Επίσης ο έλεγχος ούτος δέον να αποβλέπη εξ ίσου εις την σύλληψιν των αόπλων συμμοριτών των παραμενόντων εις τους κατωκημένους εν γένει τόπους και συνεργαζομένων μετά των συμμοριτών, ήτοι εις την σύλληψιν της λεγομένης αυτοαμύνης εκάστου κατωκημένου τόπου. Ούτοι δέον να θεωρώνται και είναι έναντι της πατρίδος εξ ίσου ένοχοι με τους ενόπλους συμμορίτας.
  Με την εξόντωσιν των ενόπλων συμμοριτών επιτυγχάνεται η εκκαθάρισις περιοχής τινός εκ των συμμοριών, η συντήρησις όμως του αποτελέσματος τούτου, ήτοι η μη αναμόλυνσις, εξασφαλίζεται μόνον διά της εξοντώσεως και της αυτοαμύνης της περιοχής ταύτης.
  Μια από τας κυρίας όθεν εντολάς απάντων είναι και η εξόντωσις της αυτοαμύνης. Θα δυνηθήτε να εκπληρώσητε ταύτην εάν:

– εμπνεύσητε εις τους κατοίκους την προς τας εξουσίας του κράτους πίστιν και την πεποίθησιν ότι ο Εθνικός Στρατός είναι πλέον εις θέσιν να επιβληθή της ανταρσίας και θα επιβληθή συντόμως εις ολόκληρον την χώραν.
– εάν πείσητε τούτους ότι πρέπει να εκπληρώσωσι και ούτοι το καθήκον των έναντι της πατρίδος και του μαχομένου στρατού, παρέχοντες εις τούτον τας αναγκαίας πληροφορίας.
Διά την επίτευξιν των ως άνω αποτελεσμάτων απαιτείται όπως αι μονάδες παραμείνωσιν εις την προς εκκαθάρισιν περιοχήν επί σημαντικόν χρονικόν διάστημα.
Ο απαιτούμενος χρόνος θα παρασχεθή, τόσον κατά την προχωρητικήν κίνησιν προς την κεντρικήν περιοχήν ΓΚΙΩΝΑ, ήτις δέον να η βραδεία διά να παρέχη τον αναγκαίον χρόνον ερεύνης, όσον και μετά το πέρας των επιχειρήσεων “ΧΑΡΑΥΓΗ” ότε θα αφεθώσιν εις ολόκληρον την ΡΟΥΜΕΛΗΝ αι αναγκαιούσαι δυνάμεις προς συμπλήρωσιν του ως άνω ελέγχου και πλήρους εκκαθαρίσεως της υπαίθρου από παν στοιχείον ανήκον εις τον συμμοριτισμόν.
Καθ’ απάσας τας ως άνω περιόδους προ της λήξεως και μετά ταύτην των επιχειρήσεων πρέπει να συμμετάσχωσι και άπαντα τα Τάγματα Εθνοφρουράς της ΡΟΥΜΕΛΗΣ.
Ταύτα κινούμενα καταλλήλως κατά την διεξαγωγήν των επιχειρήσεων εν δευτέρω κλιμακίω, όπισθεν των Μεραρχιών δύνανται να συνεισφέρωσι σημαντικόν έργον διά την εκρίζωσιν της αυτοαμύνης και την δίωξιν των υπολειμμάτων των συμμοριών άτινα θα έχουσι διαφύγει τυχόν από τα προηγούμενα κλιμάκια του στρατού εκστρατείας.

Β.- Έτερον στοιχείον εφ’ ων βασίζεται πάσα επιχείρησις, ειδικώτερον όμως η υπό εκτέλεσιν, είναι ο στρατηγικός αιφνιδιασμός.
Αι συμμορίαι γνωρίζουσι καλώς ότι δεν δύνανται να αντιταχθώσιν εις τον Εθνικόν Στρατόν και να δώσωσι μάχην εκ παρατάξεως.
Η συντριβή των εις μιαν τοιαύτην περίπτωσιν είναι βεβαία. Ωσάκις δεν διαθέτουσιν αρκούσαν υπεροχήν μέσων, αποφεύγουσι κατά κανόνα την σύγκρουσιν.
Ούτω κατά τας παρούσας επιχειρήσεις, όσον εγκαιρότερον και ασφαλέστερον πληροφορηθώσι περί των μελετωμένων επιχειρήσεων, επί τοσούτον επιμελέστερον θα προπαρασκευάσωσι την αποτυχίαν τούτων, ήτοι την διαφυγήν των άνευ φθορών.
Είναι αναγκαία όθεν η λήψις παντός μέτρου όπερ συντελεί εις την τήρησιν του απορρήτου.
– ούτε όψιμος, ούτε πρόωρος, αλλά επίκαιρος προσανατολισμός κάθε προσώπου που πρέπει να εργασθή διά την προπαρασκευήν των επιχειρήσεων.
– καμμία ακριτομύθια, ούτε υπαινιγμός καν έστω και αόριστος προς όσους δεν πρόκειται αμέσως να εργασθώσι διά την προπαρασκευήν των επιχειρήσεων.
– ουδεμία επιπολαιότης εις την διαφύλαξιν οιουδήποτε εγγράφου, ίνα μη περιέλθη τούτο εις χείρας των συμμοριτών.
– λήψις κάθε μέτρου όπερ συντείνει εις παραπλάνησιν του εχθρού, ώστε να πιστεύει ούτος εις προθέσεις μας λίαν διαφόρους των πραγματικών.
Η μη αυστηρά τήρησις του απορρήτου σχεδόν πάντοτε έχει ως αποτέλεσμα την αποτυχίαν των επιχειρήσεων. Μια επιτυχής παραπλάνησις δύναται να εξασφαλίση την πλήρη επιτυχίαν των επιχειρήσεων.

Γ.- Έτερον σημαντικόν σημείον εις ο βασίζεται η επιτυχία των επιχειρήσεων είναι η επιθετική στάσις ην δέον να τηρώσι τα Β΄ και Γ΄ΣΣ τόσον κατά τας προπαρασκευάς των επιχειρήσεων, όσον και κατά την διάρκειαν της διεξαγωγής τούτων.
Πράγματι η εκδήλωσις επιθετικών ενεργειών εις διαφόρους περιοχάς των ζωνών ενεργείας των ως άνω Σ.Σ. κατά την διάρκειαν των προπαρασκευών των επιχειρήσεων “ΧΑΡΑΥΓΗ” θα αποτελέση σοβαράν παραπλάνησιν της ανωτάτης ηγεσίας της ανταρσίας, ως προς τας πραγματικάς προθέσεις ημών.
Η τήρησις της αυτής ενεργητικής στάσεως αφ’ ετέρου κατά την διεξαγωγήν των ως άνω επιχειρήσεων θα αφαιρέση την πρωτοβουλίαν από τους συμμορίτας εκδηλώσεως υπό τούτων ενεργειών αντιπερισπασμού των κυρίων ημών επιχειρήσεων, εις περιοχάς εκ των οποίων αποσύρονται δυνάμεις επ’ ωφελεία των επιχειρήσεων “ΧΑΡΑΥΓΗ”.
Ούτω ο ρόλος των Β΄ και Γ΄ΣΣ κατά την παρούσαν περίοδον των προπαρασκευών και μέχρις λήξεως των κυρίων επιχειρήσεων, είναι σημαντικώτατος. Θα συμβάλη επί τοσούτον περισσότερον εις την επιτυχίαν των επιχειρήσεων “ΧΑΡΑΥΓΗ”, όσον επιτυχέστερον τα Β΄ και Γ΄ΣΣ εκπληρώσωσι τον ρόλον των τούτον.
Κατά τα ανωτέρω αι επιχειρήσεις “ΧΑΡΑΥΓΗ” είναι επιχειρήσεις εις ας μετέχουσιν άπαντα τα Σώματα Στρατού και η επιτυχία τούτων θα είναι επιτυχία ολοκλήρου του Εθνικού Στρατού.
Κάθε δυνατή πρόβλεψις διά ταύτην έχει γίνει και όλαι αι αναγκαίαι προπαρασκευαί συντελούνται παρά πάντων με θαυμαστήν ακρίβειαν.
Η εκτέλεσις της επιχειρήσεως έχει ανατεθή εις ολόκληρον τον Ελληνικόν Στρατόν, εις διακεκριμμένους ηγήτορας Διοικητάς Σωμάτων Στρατού, Μεραρχιών, Ταξιαρχιών ό,τι καλλίτερον εις την Στρατιωτικήν Τέχνην έχει να επιδείξη σήμερον ο στρατός μας.
Οι εκτελεσταί παλαίμαχοι αξιωματικοί πεπειραμένοι με οπλίτας ενθουσιώντας και πιστεύοντας εις τον αγώνα και την ανάγκην της κατισχύσεως του κράτους έναντι της σημερινής ανταρσίας αποτελούσιν άπαντες οι ανωτέρω την καλλιτέραν εγγύησιν διά την επιτυχίαν της “ΧΑΡΑΥΓΗΣ”.
Οι νικητήριοι παιάνες ταύτης ας σημάνουν την χαραυγήν μιάς νέας περιόδου, περιόδου ειρήνης για την πατρίδα μας και ας εξαγγείλουν ανά τον κόσμον ολόκληρον ότι η Ελλάς ενίκησε και πάλιν και εις τον αγώνα αυτόν, υπέρ των ελευθεριών της φυλής, αγώνα υπέρ βωμών και εστιών.
Πρέπει και αυτή την φορά η νίκη της φυλής κατά των σημερινών βαρβάρων να είναι λαμπρά, να κάνη όλους με θαυμασμόν φίλους και εχθρούς να ομολογήσουν ότι η Ελλάς πράγματι ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ.

Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ-Διοικητής

Διά την ακρίβειαν
Η Δ/σις Α1/ΓΕΣ
Παπαθανασιάδης Θεοδ.
Ανχης ΠΖ
Τ.Σ.Υ.

ΚΟΙΝ
Διοικηταί Β΄ και Γ΄ΣΣ
Ι-ΙΧ-Χ Μεραρχιών