Διαταγή Επιχειρήσεων Εκκαθάρισης Ρεντίνας, 9 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/2 Απρ 1948


ΘΕΜΑ:                                                                                       AKΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΠΡΟΣ:  41 Tαξιαρχίαν                                                        ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΚΟΙΝ:  Β.Σ.Στρατού/Α1                                                  ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α/Α1

Α.Σ.Στρατού/Α1                                                              ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Α.Α.Π.50

Ι Μεραρχίαν

Δ/σεις όπλων                                                 ΣΤΓ 913 τη 2 Απριλίου 1948

42 Ταξιαρχία

Α1, Α2, Β6, Γ3 Γραφεία

Διαταγή ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ι.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:

Δυνάμεις – Προθέσεις – Δυνατότητες

Γενικαί τη Ταξιαρχία και αναπτυχθείσαι προφορικώς υπό του Μεράρχου.

ΙΙ.    ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ:

α/    Εκκαθάρισις του υψιπέδου ΡΕΝΤΙΝΗΣ διά συντριβής των εκεί ευρισκομένων συμμοριακών δυνάμεων και απόθησις τούτων προς Νότον.

β/    Εκκαθάρισις της περιοχής ΒΙΝΑΙΝΗΣ (Χ.6869) – ΦΡΑΓΓΙΣΤΗΣ (6166) – ΛΟΓΓΙΣΤΗΣ (5758) – ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ (6661)

γ/    Έμφραξις των διαβάσεων της ως άνω Περιοχής προς απόλυτον απαγόρευσιν διαφυγής των συμμοριτών προς βορράν και Βορ. Δυσμάς.

δ/    Ετοιμότης συμμετοχής εις Γεν. επιχειρήσεις εν συνδιασμώ με εκατέρωθεν άλλας Μονάδας βάσει δοθησομένης ταύτη Διαταγής.

ΙΙΙ.   ΜΕΘΟΔΟΣ:

1/    Η Ταξιαρχία συγκεντρωμένη εις την περιοχήν ΣΜΟΚΟΒΟΥ – ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗΣ – ΚΕΔΡΟΥ να ενεργήση εν ταις γενικαίς κατευθύνσεσει:

α/    ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ (Χ.9582) – ΡΕΝΤΙΝΑ – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χ.9062)

β/    ΣΜΟΚΟΒΟΝ – ΠΑΠΑ (Υ.0175) – ΠΑΛΗΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ (Υ.0170) – ΤΣΟΥΚΑ (Υ.0062).

Κέντρον βάρους η ορεινή κατεύθυνσις

2/    ΔΙΑΔΟΧΙΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΠΤΕΑΙ ΓΡΑΜΜΑΙ

-Πρώτη ημέρα: ΡΕΝΤΙΝΑ – ΠΑΠΑ

-Δευτέρα: ΠΑΛΑΙΑ ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ – ΡΙΒΟΛΙΑΡΙ (Χ.9469)

-Tρίτη ημέρα: ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χ.9062)-ΤΣΟΥΚΑ (Υ.0072)

Άμα τη αφίξει της εις την τρίτην καταληπτέαν γραμμήν η Ταξιαρχία να αναφέρη ει το Α΄ΣΣ τον αριθμόν των αναγκαιούντων ταύτη οχημάτων διά την μεταφοράν της (εκτός των κτηνών άτινα θα αχθώσι οδικώς μερίμνη της) εις ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΝ εις ο δέον να ευρίσκεται την εσπέραν της τετάρτης ημέρας από της ενάρξεως των επιχειρήσεών της. Επίσης να αναφέρη δύναμιν τροφοδοτουμένων ανδρών.

3/    ΚΑΛΥΨΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ

α/    Δεξιά: Η β΄ Μοίρα Καταδρομών τιθεμένη από της 2 τρ. μηνός υπό τας Διαταγάς της εις ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ.

Αύτη με αποστολήν την κάλυψιν του δεξιού της Ταξιαρχίας διετάχθη να ενεργήση υπό του άξωνος:

ΛΥΠΟΥΧΙ (Χ.9078) – ΛΥΚΟΜΝΗΜΑΤΑ (Χ.8774)  ΤΣΟΥΚΑ (Χ.8267)

β/    Αριστερά: Τα εις ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ (Υ.0483) τμήματα της ΔΕΔΟΘ και τμήματα 12 Τ.Ε. ενεργήσοντα μέχρι ύψους ΠΑΛΑΙΟΚΑΪΤΣΑ (Υ.0775) όπου θα παραδίνωσι μέχρι της μεσημβρίας της 5ης οπότε θα επανέλθωσι εις τας θέσεις των.

4/    Β΄ ΦΑΣΙΣ

α/    Η Ταξιαρχία συγκεντρουμένη εις περιοχήν ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΤΣΟΥΚΑ και επιβιβαζόμενη των διατεθησομένων ταύτη παρά του Α΄Σ.Στρατού αυτοκινήτων θα αχθή αυθημερόν εις ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΝ.

β/    Αμέσως ενεργήση προς εκκαθάρισιν της περιοχής ΒΙΝΙΑΝΗ (Χ.6869)-ΦΡΑΓΓΙΣΤΑ (6166)-ΛΟΓΓΙΣΤΗ (5758)-ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ.

γ/    Φράσσουσα τας διαβάσεις της ως άνω περιοχής να απαγορεύση απολύτως την προς βορράν και Βορ. Δυσμάς διαφυγήν των συμμοριτών εν συνδέσμω μετά της 86 Περιοχής.

δ/    Την Δ-5 ημέραν θέλει αντικατασταθή εν της ως άνω αποστολή της παρά της Α΄ Μοίρας Καταδρομών.

ε/    Άμα τη αντικαταστάσει της παρά της Μοίρας καταδρομών θα αναστραφή εγκαίρως ώστε την Δ-3 ημέραν να έχη αχθή εις την βάσιν εξορμήσεως της διά την ανάληψιν επιχειρήσεων συμφώνως τη δοθησομένη ταύτη Διαταγή.

5/    ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΣ

α/    ι/   Το επί του υψιπέδου ΝΕΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 15ον Τάγμα Εθνοφρουράς ενισχυόμενον και υπό του Λόχου ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ και υποστηριζόμενον και υπό Ουλαμού Πεδ. Πυρ/κού διατιθέμενον τη Ταξιαρχία μερίμνη της Δ/σεως Πυρ/κού εντός της 2ας τρέχοντος θέλει ενεργήση επί της κατευθύνσεως ΚΗΔΟΝΙΑ (Σ.7404) – ΜΕΣΑΝΗ (Σ.7700) ΜΟΥΧΑ (Χ.7596)

ιι/  Ο Λόχος ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ κινούμενος εν ταις κατευθύνσεσει ΜΟΥΖΑΚΙ – ΜΑΚΡΥΑ ΡΑΧΗ (Σ.7111) και ΜΟΥΖΑΚΙ – ΦΛΩΡΕΣΑΙΟΙ ( Σ.7107) να καλύψη την κίνησιν του Τάγματος.

Αμφότεραι αι Μονάδες να επανέλθουν εις τας θέσεις των το απόγευμα της 15ης.

β/    Η Ταξιαρχία εις την περιοχήν ΣΤΕΝΩΜΑ – ΒΙΝΙΑΝΙ ΦΡΑΓΓΙΣΤΑ κ.λ.π. να ενεργήση με κατεύθυνσιν προς βορράν και βορ. Δυσμάς ίνα δώση την εντύπωσιν περί ενεργειών προς τας κατευθύνσεις ταύτας.

6/    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

-560 Λόχος Πυροβόλων

-2 ορεινά κλιμάκια χειρουργείου

-Διμοιρία Μηχανικού

-Κτήνη 42 Ταξιαρχίας

-Έφιππον απόσπασμα 42 Ταξιαρχίας

7/    ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΙΣ

α/    Πυρών: Ο Ουλαμός πεδ. Πυρ/κού περιοχής ΚΕΔΡΟΥ προοθούμενος εις ύψος ΣΜΟΚΟΒΟΥ θέλει υποστηρίξη ενδεχομένως την κίνησιν των τμημάτων μεχρις εξαντλήσεως του βεληνεκούς του.

Ούτος θα επανέλθη εις την θέσιν του μόλις τα τμήματα εξέλθουν του βεληνεκούς του.

 

ΙV.   ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:

α/    Έναρξις ενεργείας την έω της 4ης Απριλίου

β/    Άφιξις ΑΓΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ – ΤΣΟΥΚΑ την εσπέραν της 6ης Απριλίου

γ/    Άφιξις ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΝ την εσπέραν της 7 Απριλίου

  1. ΦΙΛΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Τμήματα της Ι Μεραρχίας ευρίσκονται:

α/    7ον Τ.Ε. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ

β/    Διλοχία 602 Τάγματος: ΑΓΙΟΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ

γ/    Λόχος: ΤΣΟΥΚΑΝ (Χ.0062)

δ/    Λόχος: ΚΑΣΤΡΙ (Υ.1260)

VΙ.   ΠΥΡ/ΚΟΝ

Αμφότεροι οι Ουλαμοί πεδ. Πυρ/κού (ΚΕΔΡΟΥ- ΤΣΑΡΔΑΚΙ) θέλουσι συγκεντρωθή εντός της  πρωίας  της 6ης Απριλίου εις ΤΡΙΚΑΛΑ.

VΙΙ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

Η Αεροπορία ενδεχομένως, θέλει τη αιτήσει της Ταξιαρχίας, συμβάλη εις την κίνησιν της Ταξιαρχίας διά αναγνωρίσεων και υποστηρίξεων.

VΙΙΙ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ

1)    Σ.Δ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ: Μέχρι πρωίας 7 τρέχοντος εις ΤΡΙΚΑΛΑ.

2)    Εις διάθεσιν Ταξιαρχίας μία ομάς επαφής.

3)    Σ.Δ. της Ταξιαρχίας θα ορίζη η Ταξιαρχία αναφέρουσα αμέσως εις την Μεραρχίαν. Άμα τη εισόδω εις ζώνην Α΄Σ.Στρατού θα αναφέρη ταυτοχρόνως και εις Α΄ Σ.Στρατού.

4)    Καθ’ εκάστην εσπέραν η Ταξιαρχία θα υποβάλη εις την Μεραρχίαν το κανονικόν Δ.Σ.Κ. όπερ από της εσπέρας της 6ης θα κοινοποιή και απ’ ευθείας και εις το  Α΄ΣΣ

5)    Τ.Σ. της Μεραρχίας από  πρωίας  4ης τρέχοντος ΣΜΟΚΟΒΟΝ.

6)    ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

-Από της συγκεντρώσεως εις Β. εξορμήσεως (3 Απριλίου) δέον να τελή εν συνδέσμω μετά της Ι Μεραρχίας και 71 Ταξιαρχίας.

-Από της αφίξεως εις περιοχήν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ δέον ν’ αποκαταστήση σύνδεσμον επί πλέον μετά της 86 Περιοχής.

ΙΧ.   ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ

1)    ΤΡΟΦΙΜΑ – ΝΟΜΗ

-Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι επί πλέον των υπό της Ταξιαρχίας διατιθεμένων κτηνών (200 περίπου κατά Τάγμα) θέλουσι κινηθή μετά της Ταξιαρχίας και τα κτήνη της 42 Ταξιαρχίας, η Ταξιαρχία οφείλει να παραλάβη μεθ’ εαυτής τρόφιμα τουλάχιστον τεσσάρων ημερών.

-Από της αφίξεως εις περιοχήν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ανεφοδιασμός εκ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ μερίμνη Ι Μεραρχίας μεθ’ ής Ταξιαρχία οφείλει έλθη επαφήν από τούδε δι’ Αξιωματικού αυτής.

2)    ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ: Α΄ Γραμμής

Χ.    ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ: Μεχρι της γραμμής ΡΕΝΤΙΝΑ – ΠΑΠΑ ρούς: ΣΜΟΚΟΒΟΝ – ΚΕΔΡΟΣ – ΚΑΡΔΙΤΣΑ.

Μετά την διέλευσιν του ύψους ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΠΑΠΑ ρούς – ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΛΑΜΙΑ.

ΙΧ.   ΚΙΝΗΣΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Άπαντα τα αυτοκίνητα και συνεργεία της Ταξιαρχίας, τιθέμενα υπό τας Διαταγάς καταλλήλου Αξιωματικού, θέλουσι συγκεντρωθή την 4ην Απριλίου, εις ΤΡΙΚΑΛΑ εις διάθεσιν της Μεραρχίας. Περαιτέρω κίνησις τούτων ρυθμισθήσεται μερίμνη Μεραρχίας.

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΜΑΝΙΔΑΚΗΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Τ.Σ.Υ.

Advertisements