Εκθεση δράσης Μαρτίου 1948 ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΓΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, 31 Μαρ 1948


ΤΑΚΤΙΚΟΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Πεπραγμένων Μηνός Μαρτίου 1948
Α. – ΑΜΥΝΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. 3ου Τάγματος Εθνοφρουράς: α) Εκ μέρους των συμμοριτών εγένοντο δύο εκθέσεις εναντίον του Ταξιάρχου. Η μία την 7 Μαρτίου και η άλλη την 10ην Μαρτίου. Απεκρούσθησαν αμφότεροι επιτυχως υπό των Τμημάτων μας. Απώλειαι ημετέρων ουδεμία. Συμμοριτών πιθανώς νεκροί ή τραυματίαι ακαθορίστου αριθμού.
2. 41ου Τάγματος Εθνοφρουράς: α) Παρ’ όλων των τμημάτων του Τάγματος και της Διμοιρίας Χωροφυλακής Παλαιοχωρίου διετέθησαν εις επίκαιρα σημεία ενέδραι ημέρας τε και νυκτός και εξεπέμθησαν περίπολοι.
3. 42ου Τάγματος Εθνοφρουράς:
α) Την 6.3.48 ολιγομελής συμμορία εισήλθεν εις αφρούρητον χωρίον Καλαμωτού και διαρπάσασα τρόφιμα απεχώρησεν 2αν πρωϊνήν.
β) Την 9.3.48 30μελής συμμορία μετέβη αφρούρητον Χωρίον Καλαμωτού και αρπάσασα τρόφιμα ετράπη προς Πλατανοχώρι.
γ) Την 12.3.48 Γιάφκα εισήλθεν εις ακραίας οικίας Ν. Απολλωνίας απαρατήρητος και διαρπάσασα τρόφιμα απεχώρησε.
δ) Την 13.3.48 20μελής συμμορία εισήλθεν εις Απολλωνίαν παρά αντίστασιν ΜΑΥ και αφού αφήρεσαν διάφορα είδη τρόφιμα απεχώρησαν.
ε) Την 13.3.48 δεκαπενταμελής συμμορία απήγαγε έξωθεν Ασπροβάλτας τρεις ποιμένας.
στ) Την 14.3.48 Δεκαμελής συμμορία επετέθη αναποτελεσματικώς κατ’ Απολλωνίας.
ζ) Την 19.3.48 40μελής συμμορία παρά αντίστασιν 15μελούς Μ.Α.Υ. εισήλθεν εις Απολλωνίαν και αφού διήρπασε ελάχιστα τρόφιμα ανεχώρησε.
η) Την 24.3.48 Πετρελαιοκίνητον διερχόμενον έξωθε Ολυμπιάδος εβλήθη υπό συμμοριτών, τραυματισθέντος ελαφρώς ενός του πληρώματος.
Β. – ΕΠΙΘΕΤΙΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
1. 33ου Τάγματος Εθνοφρουράς:
α) Την 01 00.10 ώραν μία Διμοιρία του 2ου Λόχου Πολυγύρου εκινήθη εναντίον των συμμοριτών οίτινες επιτίθεντο την ώραν εκείνην εναντίον της Καρκάρας, δεν επήλθεν όμως επαφή μεταξύ των.
β) Την 14 τρέχοντος και περί ώραν 13ην μία Διμοιρία του 2ου Λόχου εκινήθη κατόπιν πληροφοριών προς ΜΑΥΡΟΛΑΚΚΟΝ και ΛΕΙΒΑΔΙΤΣΙ ένθα ενισχυόμενη και υπό των Μ.Α.Υ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ και ανδρών της Χωροφυλακής, ήλθεν εις συμπλοκήν μετά εξαμελούς συμμορίας την οποίαν και εξόντωσεν συλλαβούσα τους τέσσαρας (4) ζώντας.
γ) Μία πλήρης ομάς του 3ου Λόχου μετά αποσπάσματος ΨΑΘΑ από της 3ης πρωϊνής της 24ης εκινήθη εναντίον συμμοριτών ευρισκομένων εις θέσιν ΑΓΚΑΝΟΣ (Ρ.3210). Επαφή δεν επήλθεν.
2. 41ου Τάγματος Εθνοφρουράς:
α) Εγένοντο ανιχνευτικαί επιχειρήσεις παρά τμημάτων των απεσπασμένων Λόχων εν τη περιοχή των.
3. 42ου Τάγματος Εθνοφρουράς:
α) Την 7ην Μαρτίου 1948 ο Λόχος Ρεντίνης ενήργησεν ημερησίαν εξερεύνησιν Αγίας Παρασκευής (Ρ.4044), Προφήτου Ηλία χωρίς να ληφθή ουδεμία επαφή.

Γ. – Ε Ξ Ε Ρ Ε Υ Ν Η Σ Ε Ι Σ
1. 33ου Τάγματος Εθνοφρουράς:
α) Μία Διμοιρία του 2ου Λόχου την 1ην Μαρτίου προέβη εις εξερεύνησιν της περιοχής ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΧΩΡΑΦΙΤΣΑ (2414) – ΜΥΛΟΣ ΨΑΛΙΔΑ (2212) και ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ (2210).
β) Η Διμοιρία ΔΟΥΜΠΙΩΝ κατέλαβε θέσεις επί ενεδρών εις θέσιν ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ (2228) από 02 02.00 ώρα μέχρι 02 06.30.
γ) Ο 4ος Λόχος ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ εξερεύνησεν την περιοχήν ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ (4907) – υψ. 174 (5005) – ΒΑΛΑΡ ΛΙΜΟΡ (4904).
δ) Ο 1ος Λόχος ταυτοχρόνως εξερεύνησε την περιοχήν ΦΤΕΛΙΑ (3414) ΚΡΑΝΙΑ (3714) και ΓΚΟΥΡΑΤΣΚΑ (3614).
ε) Την 4ην τρέχοντος ο 4ος Λόχος κατέλαβε θέσεις εις ΣΥΝΟΡΟ (Ρ.5310) ίνα απαγορεύση τυχούσαν διαφυγήν συμμοριτών προς Νότον.
στ) Δύναμις 5 Ομάδων του 2ου Λόχου εκινήθη από της 3ης πρωϊνής της 5ης του μηνός προς ΧΩΡΟΦΙΤΣΑΝ ΚΑΣΤΡΙΑ (Ρ.2414) υψοδ. 205 (Ρ.2211) – ΑΓΙΑΝ ΚΥΡΙΑΚΗΝ – ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΙΚΟΝ ΜΥΛΟΝ (Ρ.2210) – ΟΛΥΝΘΙΟΥ Ποταμού και ΚΙΑΜΠΟΥΚΙΡ (2515). Αι δυνάμεις μας επέστρεψαν την 3ην απογευματινήν της αυτής ημέρας.
ζ) Το Τάγμα διά των 2ου και 3ου Λόχων ενισχυομένων και υπό δυνάμεων Χωροφυλακής εξερεύνησε την περιοχήν ΜΕΓΑΛΗ ΒΙΓΛΑ (Ρ.1618) ΚΡΕΣΜΑΤΑΡ (1417) ΜΠΑΡΙΑΜΙΤΣΙ (Ρ.1216) – ΝΑΡΚΙ -ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΣ (Ρ.1517) – ΠΑΝΑΓΙΑ (Ρ.1817) – ΜΕΤΑΛΙΑ (Ρ.1716) – ΜΑΤΖΑΝΗ ΚΑΛΥΒΕΣ (Ρ.1615) και ΠΑΠΑ ΜΥΛΟΣ (Ρ.1414). Ταυτοχρόνως ο 4ος Λόχος τον χώρον τον περιλαμβανόμενον μεταξύ υψοδ. 174 (Ρ.5005) και υψοδ. 16 (4902).
η) Την 8.3.48 ο 4ος Λόχος εξερεύνησε την περιοχήν ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΟΣ (4406) ΜΟΝΓΚΙΛΑ (4304) ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (4502) – ΑΓ. ΦΩΚΑΣ (4401) και ΠΑΛΗΟΥΡΙ (4701). Συγχρόνως ο 2ος Λόχος εξερεύνησε την ΠΑΧΙΟΥΤΣΑΝΗ (3903) – ΚΑΣΤΑΝΟΥΔΙΚΟ (4104) – ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ (4002) και ΤΟΥΡΛΑΚΙ (4101).
θ) Την 13.30 της 13ης Μαρτίου ο 3ος Λόχος εκινήθη προς ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ – ΛΕΙΒΑΔΙ – ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ και ΜΕΡΣΙΝΟΥΔΑ ένθα και διενυκτέρευσεν επί ενεδρών και επέστρεψεν την επομένην εις την θέσιν του. Η Διμοιρία ΔΟΥΜΠΙΩΝ εγκατεστάθη και αύτη επί ενεδρών από της 3ης πρωϊνής της 14ης.
ι) Ο 3ος Λόχος την 17ην εξερεύνησε περιοχήν ΠΑΝΑΓΙΑ (144303) ενώ η Διμοιρία ΔΟΥΜΠΙΩΝ εγκατεστάθη επί του υψώματος ΒΟΥΪ (1630). Ταυτοχρόνως μία Διμοιρία του 2ου Λόχου εξερεύνησε την περιοχήν ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ (2310) ΔΙΟΝΥΣΙΑΤΙΚΟΣ ΜΥΛΟΣ (2210) και ΜΥΛΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗ (2108).
ια) Δύο Διμοιρίαι του 3ου Λόχου ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ την 20ην εξερεύνησαν τας τοποθεσίας ΜΥΛΟΣ ΨΑΛΥΔΑ – ΣΙΩΠΗ ΜΥΛΟΣ (2212½) και (2022½) – ΛΑΤΟΜΕΙΟΝ (2014) – ΧΩΡΑΦΙΤΣΑ (2314) ΤΣΙΟΜΑΤΑ (285165). Άλλη Διμοιρία του 2ου Λόχου ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ εγκατέστησε ενέδρας από της 02.30 ώρας της αυτής ημέρας επί της ΑΓ. ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ (275210).
ιβ) Την 21ην η Διμοιρία ΔΟΥΜΠΙΩΝ εξερεύνησε την περιοχήν ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (2529) και ΚΡΗΜΝΗΣ (3030). Ταυτοχρόνως δε η Διμοιρία ΡΙΖΩΝ την περιοχήν ΟΡΜΑΝ ΛΑΚΚΟΣ (3329) και ΚΑΜΠΟΛΑΚΚΟΣ (2228).
ιγ) Την 22αν ο 4ος Λόχος εξερεύνησε την περιοχήν ΠΛΑΝΑ (4810) και ανατολικώς ταύτης προς την τοποθεσίαν (Ρ.5010). Ο 2ος Λόχος από της 1ης πρωϊνής την περιοχήν ΠΕΤΡΟΚΕΡΑΣΑ – ΛΕΙΒΑΔΙ – ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΣ (0829) – ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ – ΘΕΟΤΟΚΟΥ (1030) και ΧΕΙΜΑΔΙΟ (0828). Η Διμοιρία ΡΙΖΩΝ από της 4ης πρωϊνής προέβη εις εξερεύνησιν ΑΓΙΑΝΝΗ ΡΑΧΗ (92929) ΚΡΗΜΝ – ΟΣΜΑΝ ΡΑΧΟΝΙ (3328) υψοδ. 338 (3327) και ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ. Ενώ η Διμοιρία ΔΟΥΜΠΙΩΝ κατά την αυτήν ώραν εξερεύνησε την περιοχήν ΑΓ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ (2128) – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (2130) ΛΙΑΣΚΟΒΑ (2530) ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ και υψ. 347 (2527). Καθ’ όλας τας ως άνω εξερευνήσεις δεν ανευρέθησαν συμμορίται.
Δ. Δράσις αντίδρασις συμμοριτών
1) 28 21.00. Παρενόχλησις διά πυρών Κ. Σταυρού εξ αποστάσεως υπό Γιάφκας(.) Ετραυματίσθη βαρέως είς ΜΑΥ(.)
2) 29 22.30. Ολιγομελής συμμορία προσέβαλεν Καρκάραν (Ρ.1709). Επικολούθησεν συμπλοκή μετά των εκεί ΜΑΥ και Χωρ/κής μέχρι 01 00.15(.)
Συμμορίται εισέδυσαν εντός του χωρίου και αφήρεσαν τρόφιμα και ιματισμόν(.) Αρπαγέντα εφόρτωσαν επί τριών υποζυγίων τραπέντες προς δυσμάς(.) Τμήματα εκινήθησαν προς καταδίωξιν(.)
Απώλειαι ημετέρων μηδέν(.) Συμ/τών άγνωσται(.)
3) 01 12.00. Παρουσιάσθησαν 42 Τ.Ε. δύο άοπλοι συμμορίται βιαίως στρατολογηθέντες προ μηνός(.) Ανήκον συγκρότημα Διπλαράκου το οποίον εγκατέλειψαν την 29 18.00 εις τρεις κάμπους(.)
4) 01 14.00. Έτερος άοπλος παρουσιάσθη εις το ίδιον Τάγμα εσχάτως στρατολογηθείς(.) Κατέθεσεν(.) Ανήκεν συγκρότημα Διπλαράκου(.)
Οι συμμορίται παρασκεύαζον 273 μερίδας συσσιτίου(.) Επισπεύδετο η διανομή τούτου λόγω αναχωρήσεώς των διά προσβολήν χωρίου(.)
5) 01 09.00. Συμμορία 7μελής αφήρεσεν το ζεύγος αρβυλών εκ δύο υλοτόμων εις περιοχήν Ρεντίνας (Ρ.4542) τραπείσα προς Αρεθούσαν(.)
6) 29 24.00. Συμμορίται έρριψαν χειροβομβίδα εξ εγγυτάτης αποστάσεως κατά Σταθμού Χωρ/κής Αγ. Προδρόμου άνευ αποτελέσματος τραπέντες εις φυγήν(.)
7) 29 20.30. Συμ/ρία 7 μελής αφήρεσεν εκ Μεταμορφώσεως (Υ.4195) έναν όνον έμφορτον τροφίμων(.) Ανεχώρησεν 23 ώραν προς άγνωστον απαγαγούσα και έναν ιδιώτην(.)
8) 01 16.00. Παρουσιάσθησαν Αγ. Νικόλαον (Υ.4996) τρεις ένοπλοι συμ/ται εξ ων εις με Στέν και έτεροι με τυφέκια(.) Κατέθεσαν(.) Είχον βιαίως στρατολογηθή(.) Ανήκον εις 7 μελή συμμορίαν η οποία την προηγουμένην είχεν εισβάλλει εις Μεταμόρφωσιν(.)
9) 2α Μαρτίου. Παρουσιάσθη Αρναίαν ένοπλος συμ/της(.) Ανήκει συμμορίαν Παπαγεωργίου(.) Στοιχεία καταθέσεώς του αναφέρονται εις Α.Π. 687 σήμα(.)
10) 01 00.30. 8μελής αφήρεσεν εκ Νεοχωρίου δύο υποζύγια και 10 άρτους τραπείσα Παϊβούνι (Ρ.5814)(.)
11) 02 23.30. Ολιγομελής κατά Προδρόμου (Ρ.2224)(.) Επυρπολήθη μία αχυρώνα(.) Επί ημετέρου ναρκοπεδίου ανευρέθησαν αίματα(.) Η μηδέν(.)
12) 02 23.00. 3 μελής συμμορία διήρπασε εκ περιοχής Μ. Παναγίας (Ρ.495180) 6 βούς ανήκοντας εις κάτοικον Μεγ. Παναγίας(.)
13) Εσπέραν 2ας τρέχοντος εις θέσιν Αγ. Φωκάς (Ρ.4401) αφέθη ελεύθερος υπό συμμοριτών ο κατά την 29/2/48 στρατολογηθείς Μεκκισίδης Κων/νος(.) Ούτος παρουσιάσθη εις Υ.Χ. Σιθωνίας(.) (Δ.Σ.Κ. εις Π 2/3/48).
14) 04 10.00 εις θέσιν (Ρ.238208) περιοχής ΑΓ. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ συνελήφθησαν υπό συμμοριτών δύο ιδιώται μετά των ημιόνων των(.) Εκ των συμμοριτών ο εις ήτο ο εκ Πολυγύρου Χλιάπας(.) Εκρατήθησαν εκεί μέχρι 15.00 ώρας και ωδηγήθησαν εις εξέτασιν, ως προς τον Λόχον ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ(.) Οι συμμορίται κρατήσαντες τους ημιόνους αφήκαν τους ιδιώτας ελευθέρους(.)
15) 04 14.00 εις θέσιν ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ – ΒΑΒΔΟΥ (Ρ.2016) δύο συμμορίται εξ ων ο εις ονόματι Τυροβούζης συνέλαβον και εκακοποίησαν τον εκ Βάβδου Μπαρμπαλιάρην Κων/νον, αφαιρέσαντες παρ’ αυτού τον ημίονόν του και 4 άλλα ζώα, τραπέντες ακολούθως προς (Ρ.224125)(.)
16) Ο βιαίως στρατολογηθείς εις θέσιν (Ρ.845028) ΑΓ. ΟΡΟΥΣ Χρήστος Μήτρου εδραπέτευσε και παρεδόθη εις 3ον Λόχον 41 Τ.Ε. την 2αν τρέχοντος(.)
17) 03 22.00 Συμμορία αγνώστου αριθμού αφήρεσε από χωρίον ΠΡΟΣΦΟΡΙΟΝ (Ρ.740033) ποίμνιο και ανεχώρησεν προς άγνωστον διεύθυνσιν(.)
18) 05 22.00 Εξεδηλώθη προσβολή κατά ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Ρ.4997)(.) Λόγω διακοπής τηλ/κής επικοινωνίας προ της προσβολής ελλείπουν ειδήσεις επί των αποτελεσμάτων(.)
19) 05 22.15 Συμμορία προσέβαλε ΝΙΚΗΤΗΝ (Ρ.4794)(.) Δύναμις χωρ/κής και ΜΑΥ ηγωνίσθησαν μετά φανατισμού(.) Μάχη διήρκεσε μέχρι 06 02.30(.) Αποτέλεσμα Α.Η.Τ 1 χωρ/λαξ ελαφρώς(.) Ιδιωτών εφονεύθη μία γυνή(.) Σ.Ν.Ε. 2 επί τόπου Ρεντίνης Γεώργιος και Κερμανίδης Άγγελος(.) Τ.2 παραληφθέντες υπό συμμοριτών(.) Ν.Π. παραληφθέντες(.) Απήγαγον 17 έτιδα κόρην(.) Διήρπασαν 2 ημιόνους(.)
20) 05 22.30 Προσεβλήθη ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ.4997) διά βαρέων όπλων(.) Συμμορίται εισδύσαντες ακραίας οικίας διήρπασαν τρόφιμα, ιματισμόν και 1 ημίονον(.) Μάχη έληξε 06 02.00(.) Αποτέλεσμα Α.Η μηδέν(.) Σ. Ανεξακρίβωτοι(.) Υπό βλημάτων αντιαρματικών εκτοξευτών υπέστη πολλάς ζημίας κτίριον δημοτικού Σχολείου(.) Παρεδόθη συμμορίτης Μαρίνος Κων/νος εκ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ(.) Καθ’ όν χρόνον προσεβάλλοντο ΝΙΚΗΤΗ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, 10 μελής ομάς διήρπασε τρόφιμα από χωρίον Μεταμόρφωσης Ρ(4195)(.) Δύναμις συμμοριτών περί τους 100 από Παπαγεωργίου(.)
21) 06 15.00 Παρουσιάσθη αυθορμήτως Σ.Χ. Ορμυλίας ο βιαίως στρατολογηθείς την 18-1-48 εκ ΒΡΩΜΟΣΥΡΤΩΝ Καραθανάσης Εμμ. Ούτος κατέθεσε ότι συμμορία Παπαγεωργίου επιτεθείσα κατά ΝΙΚΗΤΗΣ αποχωρούσα ενεταφίασε φονευθέντα συμμορίτην Καραγιάννην Δημ.(.) (Δ.Σ.Κ. 4-3-48).
22) 05 23.00 Ολιγομελής συμμορία εισελθούσα χωρίον ΚΑΛΑΜΩΤΟΝ (Ρ.235324) διήρπασε τρόφιμα(.)
22) 05 23.00 Παρενόχλησις διά πυρών υπό ομάδος συμμοριτών Φυλακείων Μεγ. Παναγίας (Ρ.495180) άνευ αποτελέσματος(.)
23) 07 1030. Εις θέσιν (Ρ.275265) ενεφανίσθησαν επτά ύποπτα άτομα κατευθυνόμενα προς (Ρ.278252)
24) 06 20.00 – 06 22.00 Παρενόχλησις διά πυρών Λόχου ΤΑΞΙΑΡΧΟΥ άνευ αποτελέσματος(.) Συμμορίται Π.Ν. ή Τ. διότι ευρέθησαν ίχνη αίματος(.)
25) 06 22.00 19 μελής συμμορία μετά πέντε 5 ζώων επιδραμούσα κατά ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (Ρ.4195) ελεηλάτησε άπαντας κατοίκους, διαρπάσασα τρόφιμα και ενδύματα(.) Φορτώσασα διαρπαγέντα απεχώρησεν 07 04.00 κατευθυνθείσα προς βορράν(.)
26) Συμμορία Παπαγεωργίου φεύγουσα εκ ΝΙΚΗΤΗΣ (Δ.Σ.Κ 744/6-3-48) εστρατολόγησε βιαίως καθ’ οδόν τους κάτωθι. α) Εκ θέσεως ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ τους κτηνοτρόφους Κουρμπέτην Ιωακείμ και Κούραν Νικήταν κατοίκους ΝΙΚΗΤΗΣ β) Εκ θέσεως (47 – 98) τον κτηνοτρόφον Δημαράν Αλέξανδρον κάτοικον ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ(.) γ) Εκ θέσεως ΠΑΛΙΟΥΡΙ (4701) τον κτηνοτρόφον Σβούκην Τριαντάφυλλον κάτοικον ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ(.)
27) Στρατολογηθείς βιαίως Δημαράς Αλέξ. (& 4 παρόντος δελτίου) αφέθη ελεύθερος 06 19.00 εις θέσιν ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ – ΛΕΙΒΑΔΙ εγγύς Μεταγγιτσίου(.) Συμμορία αύτη ήτο δεκαμελής και έφερε τραυματίαν συμμορίτην επί όνου(.)
28) 08 07.05 Αφίχθησαν ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ αφεθέντες ελεύθεροι και οι έτεροι 3 ποιμένες ως και 4 παρόντος δελτίου(.)
29) Συγκρότημα Παπαγεωργίου διήλθε 07 14.00 πιθανόν μεταξύ Ρ (5514) και (Ρ.4918) κατευθυνθείσα προς (Ρ.5618)(.)
30) 07 14.00 θέσιν Σμίξη (Ρ.4610) δύο ένοπλοι συμμορίται αφήρεσαν ημίονον Νικολάου Στοϊκούδη(.)
31) 7/3/48 Διεπιστώθη απαγωγή υπό συμμορίας Παπαγεωργίου των κτηνοτρόφων Βασιλείου Λάγαρους, Δρόσου Γιόβα και Ιωακείμ Μαυρίκα εκ ποιμνιοστασίου κειμένου εγγύς ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ(.)
32) 07 21.30 Ολιγομελής απασχολήσασα Σταθμόν Χωρ/κής και Μ.Α.Υ. Μαρμαρά (Ρ.560785) αφήρεσε τρόφιμα(.) Απώλειαι εκατέρωθεν μηδέν(.) Εκ πυροβολισμών εφονεύθη κάτοικος ΜΑΡΜΑΡΑ(.)
33) 08 09.00 Χωρ/κήν Γαλατίστης παρουσιάσθη ένοπλος συμμορίτης Λαμπούδης Χαρίλαος(.) Ούτος είναι στρατιώτης ανήκον 976 Κτηνιατριακόν απόσπασμα ενταχθείς συμμορίας Χαλκιδικής την 27-12-47(.) Ούτος ανήκε συμμορίαν Ξενιτίδου ην εγκατέλειψε προ 20μέρου εις ΜΑΡΑΘΟΥΣΑΝ Ρ (325320)(.)
34) 08 00.20 Εβλήθη δι’ ενός βλήματος Μπαζούκας ανατολικόν Φυλάκειον ΟΡΜΥΛΙΑΣ (Ρ.3702) άνευ αποτελέσματος(.) Επί τόπου ανευρέθη εγκαταλειφθέν αντιαρματικόν(.)
35) Κίνησις συμμορίας Καραγιώργη ως Α.Π. 722, 724 και 725 κρυπτογραφήματα 42 Τ.Ε.(.)
36) Προσβολή ΜΑΡΜΑΡΑ ως χθεσινόν δελτίον(.) Επίθεσις ενεργήθη υπό 10 μελούς συμμορίας υπό ΝΙΚΗΤΑΝ(.) Εκ τούτων οι 10 ανήκον Συγκρότημα Παπαγεωργίου αποκοπέντες μετά επίθεσιν κατά ΝΙΚΗΤΗΣ και οι 6 εις Γιάφκαν ΣΙΘΩΝΙΑΣ(.) Επίθεσις εσκόπει αρπαγήν τροφίμων(.) Ηρπάγησαν 70 οκαδ. Τροφίμων(.) Αποτέλεσμα Α.Η.Ν.Ι.Μ.Α.Υ(.) Α.Σ. ανεξακρίβωτοι(.) Προσβολή διήρκησε από 0720.45 μέχρι 07 23.50(.) Οι ανήκοντες συγκρότημα Παπαγεωργίου κατώρθωσαν την αυτήν νύκτα να διαφύγωσι διά ΠΑΡΘΕΝΩΝΟΣ – ΠΕΤΡΙΝΟ (4796) – ΣΤΡΙΜΠΟΥ (4800) προς ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ(.) Συνάντησις με Γιάφκαν δεν επετεύχθη(.)
37) 09 18.40 Τμήμα Χωρ/κής Γαλατίστης κινούμενον αναγνωριστικώς επ’ αυτοκινήτου επί αμαξιτής οδού ΓΑΛΑΤΙΣΤΗΣ – ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ εβλήθη υπό συμμοριτών εις θέσιν (Ρ.170219) άνευ αποτελέσματος(.)
38) Απογευματινάς ώρας 9ης τρέχοντος περιοχήν ΠΛΑΝΩΝ (475100) ενεφανίσθη ένοπλος συμμορίτης εις εργαζομένας εκεί γυναίκας(.)
39) 08 21.00 30 μελής Συμμορία εισελθούσα ΚΑΛΑΜΩΤΟΝ (Ρ.12432) ήρπασε τρόφιμα τραπείσα προς ΠΛΑΤΑΝΟΧΩΡΙΟΝ (275310)(.)
40) Ανεξακρίβωτος πληροφορία φέρει εμφάνισιν 100 μελούς συμμορίας χθές ώραν 14.30 περί το χωρίον ΜΟΔΙΟΝ (Ρ.445385)(.)
41) 10 22.00 30 μελής ενεφανίσθη θέσιν (Ρ.225299) κατευθυνομένη προς δυσμάς(.)
42) Παρετηρήθησαν ίχνη διαβάσεως συμμοριτών από Χαλκιδικής προς ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ(.)
43) 11 19.30 εξεδηλώθη προσβολή κατά Λόχου ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΗΣ(.) Αποτελέσματα δεν ανεφέρθησαν μέχρι ώρας(.) Ταύτα αναφέρωμεν διά νεωτέρας αναφοράς(.)
44) Συνέχεια 827 ημετέρας(.) Ολιγομελής παρενώχλησε διά πυρών Λόχον ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΗΣ υπό 11 19.30 – 11 20.15 άνευ αποτελέσματος(.) Συγχρόνως απέκοψε τηλ/κήν γραμμήν ΑΡΝΑΙΑΣ – ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΗΣ αποκατασταθείσαν πρωϊνάς ώρας σήμερον(.) Αποσταλέντων νέων ακουστικών εις Στρατωνίκην απεκατεστάθη η δι’ Α.Τ. επικοινωνία(.)
45) 11 21.00 ολιγομελής εισβαλούσα ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ (Ρ.5025) έλαβεν άρτον και απεχώρησεν(.)
46) 11 17.20 συμμορία ανεξακριβώτου αριθμού εθεάθη σταθμεύουσα εις θέσιν (Ρ.4527) ΑΡΝΑΙΑΣ(.)
47) Εισελθόντες Νεοχώριον συμμορίται ανήκον Συγκρότημα Παπαγεωργίου (& 1 δελτίου)(.) Ούτοι εδήλωσαν κατοίκους τέλος μηνός Μαρτίου θα προβώσι στρατολογίαν κατοίκων χωριού(.)
48) 12 10.00 Φάλαγξ αυτοκινήτων κινουμένη προς ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΗΝ εβλήθη υπό 20 μελούς συμμορίας θέσιν (Ρ.5327)(.) Συνοδεία φάλαγγος επιτεθείσα κατεδίωξε συμμορίτας(.) Απώλειαι Η μηδέν(.) Σ.Ν. ή Τ. πιθανή(.)
49) 12 08.00 Παρουσιάσθη αυθορμήτως αόπλος συμμορίτης Παρλιάρης Μαυρουδής Λόχον Ταξιάρχου(.) Ουδέν καταθέτει(.) Θεωρηθείς ύποπτος παρεπέμφθη χωρ/κήν διά περαιτέρω(.)
50) Εσπερινάς ώρας 12ης τρέχοντος 20 μελής συμμορία εισβαλούσα ακραίας οικίας Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ (Ρ.3040) διήρπασε μικράν ποσότητα τροφίμων(.)
51) 13 16.00 15 μελής υπό Καρανάτσον εκ Βραστών απήγαγε τρεις ποιμένας εις θέσιν (Ρ.515480) ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑΣ(.) Συμμορία ήτο οπλισμένη δι’ αυτομάτων(.) Εκινήθη τμήμα προς καταδίωξιν(.)
52) 14 15.45 Τμήμα Εθνοφρουράς Σ.Χ. και Μ.Α.Υ. Ορμυλίας συνεπλάκησαν μετά 6 μελούς συμμορίας εις (Κ3797) ΛΕΙΒΑΔΙΤΣΙ(.) Μετά συμπλοκήν μιάς ώρας αποτελέσματα έχουσιν ως εξής(.) Συμμορίται αιχμάλωτοι τέσσαρες ένοπλοι(.) Σ.Τ. εις διαφυγών(.) Περιήλθον χείρας μας εν οπλοπολυβόλον Μπρέν και 5 τυφέκια(.) Απώλειαι ημετέρων ουδεμία(.) Εξερεύνησις περιοχής ως η υπ’ αριθ. Α.Π. 1688 υμετέρα, έληξεν άνευ αποτελέσματος(.)
53) 13 20.30 10μελής προσέβαλε ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΝ (Ρ.3441) άνευ αποτελέσματος(.) Αφού παρέδωσε επιστολάς εις ποιμένας χωρίου απευθυνομένας προς κατοίκους Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ απεχώρησε κατευθυνθείσα προς νότον(.)
54) 13 21.00 Συμμορία αγνώστου αριθμού εθεάθη 3 χιλμ. νοτίως ΠΕΡΙΣΤΕΡΑΣ (Ρ.0732) με κατεύθυνσιν μάλλον προς ΒΑΣΙΛΙΚΑ(.) Λόγω βραδύτητος (περιήλθεν εις ημέτερον Τμήμα 14 16.30) δεν κατωρθώθη εκμετάλλευσις ταύτης(.) Έρευνα συνεχίζεται(.)
55) 15 09.00 Παρεδόθησαν αυθορμήτως λόχον ΙΕΡΙΣΣΟΥ οι βιαίως στρατολογηθέντες την 6-3-48 εκ ΝΙΚΗΤΗΣ Κουρμπέτης Ιωακείμ, Κούρας Νικήτας και Κριτή Στέλλα(.)
56) Παραδοθείς συμμορίτης Σταύρος Σταύρου (& 2 δελτίου) παρέδωσε Ιταλικόν τυφέκιον όπερ είχε αποκρύψει εις υποδειχθέν παρ’ αυτού σημείον(.)
57) Πληροφορία Β2 φέρει 20 μελή συμμορίαν κινηθείσαν 16 23.00 εκ ΣΤΑΝΟΥ (425295) προς ΒΑΡΒΑΡΑΝ (4832)(.)
58) 16 17.00 Εις διμοιρίαν Ριζών παρεδόθη άοπλος συμμορίτης Παυλούδης Δημήτριος εκ Κρήμνης(.) Ανήκε Συγκρότημα Παπαγεωργίου(.) Εγκατέλειψε διμοιρίαν του την 14ην τρέχοντος περιοχήν ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΟΥ (Ρ.3336)(.)
59) 15 17.00 Τριμελής Γιάφκα ήρπασε έξωθι ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΗΣ (Ρ.5627) επτά αγελάδας(.) Λόχος τεθείς καταδίωξιν περισυνέλεξε εγκαταλειφθήσας αγελάδας και τας παρέδωκε εις δικαιούχους(.) Εις Λόχον ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΗΣ παρεδόθη αυθορμήτως άοπλος συμμορίτης Σταύρος Σταύρου εκ ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΗΣ(.) Ούτος είχε στρατολογηθή βιαίως την 17-1-48(.)
60) 15 16.00 Εις Χωρ/κήν Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ (4918) παρουσιάσθη αυθορμήτως άοπλος συμμορίτης Χτίστης Κων/νος εκ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ στρατολογηθείς βιαίως την 1-3-48 εξ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ(.)
61) Νύκτα 16-17 τρέχοντος συμμορία υπό Άγραν εισελθούσα χωρία ΜΕΣΟΚΟΜΟΝ (2234) και ΚΑΛΑΜΩΤΟΝ (2332) διήρπασε τρόφιμα(.)
62) 16 21.00 70 μελής Παπαγεωργίου εισήλθε ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ διήρπασε τρόφιμα 4ων φορτίων και απήλθε 16 23.00(.)
63) 16 18.00 Παρουσιάσθη Σ.Χ. Βραστών ένοπλος συμμορίτης Καρατζοβάλης Νικόλαος στρατολογηθείς βιαίως την 21-1-48(.)
64) 17 22.00 15 μελής ήρπασεν εκ ΣΤΑΓΕΙΡΩΝ (5627) 6 βούς, 1 ίππον, 1 ημίονον κατευθυνθείσα προς ΒΑΡΒΑΡΑΝ (48 – 32)(.)
65) 17 21.00 Συμμορία αγνώστου αριθμού διήρπασε 9 αγελάδας εις θέσιν εγγύς ΜΕΓ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ (4918) ανηκούσας εις Γιοβάνην Γεώργιον κάτοικον Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ(.)
66) 18 21.00 12 μελής συμμορία εισέβαλε εγκαταστάσεις Γεωργικού Σταθμού Χαλκιδικής (Κ.184984) με σκοπόν την αρπαγήν ίππων δι’ ιππικόν(.) Μη ευρόντες καταλλήλους αφήρεσεν άρτον και 5 ζεύγη αρβυλών(.) Απεχώρησαν ώραν 21.45 κατευθυνθέντες προς ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (2402)(.)
67) 18 21.00 Ολιγομελής υπό Άγραν εισήλθεν εις ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΝ (3441) διήρπασε 3 βούς και τρόφιμα(.) ΜΑΥ χωρίου κατεδίωξεν συμμορίαν κατευθυνθείσαν προς ΚΟΚΚΑΛΟΥ (Ρ.345390)(.) Εξ ανευρεθέντων αιμάτων υποτίθεται ότι συμμορίται είχον απωλείας(.)
68) 19 20.20 Συμμορία αγνώστου αριθμού παρηνώχλησε διά πυρών Ν. ΑΦΙΣΙΑΝ (725780)(.) ΜΑΥ χωρίου και παρευρεθείσα ΜΑΥ ΣΥΚΙΑΣ απήντησαν εις πυρά συμμοριτών(.)
69) Ολιγομελής 19 21.30 απασχολήσασα διά πυρών ΜΑΥ και Σ. Χωρ/κής εισήλθεν χωρίον ΚΑΡΚΑΡΑ και ήρπασε τρόφιμα άτινα εφόρτωσεν επί 5 ιποζυγίων και απήλθεν 19 23.30(.)
70) 19 18.00 Δύο συμμορίται εις περιοχήν ΒΑΒΔΟΥ (θέσιν ΠΑΛΗΟΜΑΝΑ) διήρπασαν τον ημίονον του κτηνοτρόφου Ζάγκα Δημήτριου(.)
71) 18 21.30 Συμμορία αγνώστου δυνάμεως εισβαλούσα ΚΑΛΑΜΩΤΟΝ (2432) διήρπασε τρόφιμα(.)
72) Μεσημβρινάς ώρας 19ην τρέχοντος εις θέσιν ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ (630165) διμελής συμμορία διήρπασε δύο βόας του Δημητρίου Καράμπελη(.)
73) 19 19.30 Εις 3ον Λόχον 41 Τ.Ε. παρουσιάσθη στρατ. Περιστεριάνος Τριαντάφυλλος εξαφανισθείς την 12ην τρέχοντος κατά προσβολήν φάλαγγος ΣΤΡΑΤΩΝΙΚΗΣ, εγκαταλείψας συμμορίαν θέσιν Ρ (539222)(.)
74) 20 21.30 10 μελής εισήλθε ΣΑΝΑ (2427) και έλαβε τρόφιμα(.) Διετάχθη εξερεύνησις περιοχής διά διμοιριών ΔΟΥΜΠΙΩΝ – ΡΙΖΩΝ(.)
75) 21 14.00 Εις θέσιν (Ρ.5008) συγκεντρώσεις συμμοριτών ακαθορίστου δυνάμεως(.)
76) 22 13.00 Υπό ιδιώτου κατοίκου εκκενωθέντος χωρίου ΜΟΔΙ εθεάθησαν μεμονωμένοι καπεταναίοι Άγρας και Φουντούκης(.)
77) Παρελθούσαν νύκτα 30 μελής συμμορία αγνώστου ταυτότητος επιδραμούσα μονής ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΥ (Ρ.860045) αφήρεσε ένδεκα ημιόνους και είκοσι σάκκους αλεύρου(.)
78) 23 15.00 Παρουσιάσθησαν αυθορμήτως 42 Τ.Ε. 2 άοπλοι συμμορίται στρατολογηθέντες βιαίως την 18-3-48(.) Ανήκοντες Συγκρότημα Διπλαράκου εγκατέλειψαν τούτο εις τρεις Κάμπους – ΚΕΡΔΥΛΛΙΩΝ(.)
79) 22 20.00 Παρουσιάσθη εις το αυτό Τάγμα έτερος συμμορίτης εκ των στρατολογηθέντων βιαίως έξωθι Ασπροβάλτας. Ανήκε εις το αυτό συμμ. συγκρότημα εγκαταλείψας τούτο εις την αυτήν περιοχήν(.)
80) Πληροφορίαι φέρουσι συγκέντρωσιν δυνάμεως 250 περίπου συμμοριτών εις περιοχήν ΞΕΡΑΔΑ (Ρ.5633) και ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (Ρ.5434)(.)
81) 24 09.00 Παρουσιάσθη αυθορμήτως 4ον Λόχον 41 Τ.Ε. άοπλος συμμορίτης Κονταξίδης Ευάγγελος εκ Πανοράματος Θεσ/νίκης στρατολογηθείς βιαίως την 15-3-48(.)
82) Παρουσιάσθη αυθορμήτως εις 4ον Λόχον 41 Τ.Ε. ένοπλος συμμορίτης Ταμβάκης Αριστοτέλης εξ Αδάμ, ετών 27.
83) 22 19.00 10 μελής με τρία έμφορτα ζώα εθέαθη διερχόμενη από ΠΙΤΣΕΔΗ (Ρ.4407) κατευθυνομένη προς ΣΜΙΞΙ (Ρ.4610)(.)
84) 24 07.00 Παρουσιάσθηκαν αυθορμήτως 42 Τ.Ε. 2 ένοπλοι συμμορίται στρατολογηθέντες βιαίως 11-3-48(.) Εγκατέλειψαν συγκρότημα Διπλαράκου 23 18.00 εκ τριών Κάμπων(.) Δύναμις συγκροτήματος αμετάβλητος(.)
85) 24 10.00 Π/Κ διερχόμενον έξωθι Ολυμπιάδος εβλήθη υπό συμμορίας εκ θέσεως (Ρ.5837) τραυματισθέντος ελαφρώς ενός εκ του πληρώματος(.)
86) 30 μελής συμμορία μεταβάσα ΜΟΝΗΝ ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΥ (περί ης 993/23-3-48 έκτακτον δελτίον) Διήλθε νυκτερινάς ώρας 22 – 23 τρέχοντος Μετόχιον Κουμίτσις (7703) και εκείθεν διά στενού ΞΕΡΞΟΥ κατηυθύνθη προς ΔΕΒΕΛΙΚΙΑ (615085)(.) Καθ’ οδόν αφήρεσε ημίονον ιδιώτου Παγώνη(.) Εις ΧΙΛΙΑΝΔΑΡΙΟΝ επεστράτευσαν δύο κατοίκους ΙΕΡΙΣΣΟΥ τους Καραβασιλικόν και Σουλτάνην(.)
87) 25 09.30 Π/Κ Άγιος Νικόλαος μεταφέρον τρόφιμα Λόχου εβλήθη εκ παραλιακής θέσεως ΓΑΒΡΑΔΙΑ (Ρ.585360) άνευ αποτελέσματος(.)
88) 26 02.00 Αποπειραθέντες δύο συμμορίται να εισέλθουν εις Στρατωνίκην και γενόμενοι αντιληπτοί εβλήθησαν με αποτέλεσμα τον σοβαρόν τραυματισμόν του ενός ως εικάζεται εκ των ίχνων αιμάτων(.)
89) 25ην προς 26ην εφονεύθη υπό συμμοριτών έξωθι Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ κτηνοτρόφος εντός της στάνης του.
90) 26 20.30 Άγνωστοι έριψαν χειροβομβίδα κατά σκοπού Χωρ/κής Ν. ΑΠΟΛΛΩΝΙΑΣ άνευ αποτελέσματος(.)
91) 26 22.00 Γιάφκα υπό Άγραν εισήλθεν αθορύβως ακραίας οικίας Ν. Μαδύτου αποχωρήσασα 23.00 με κατεύθυνσιν Νοτιοανατολικώς.
92) 27 06.00 Παρεδόθη αυθορμήτως εις 3ον Λόχον 41 Τ.Ε. ο βιαίως στρατολογηθείς εις ΧΙΛΑΝΔΑΡΙΟΝ Αγ. Όρους την 29-3-48 Σουλτάνης Γεώργιος κάτοικος Ιερισσού(.)
93) 27 18.00 Διπλαράκος μετά δυνάμεώς του προετοιμάζετο δι’ άγνωστον αποστολήν, πιθανώς λόγω καιρού ανεβλήθη, έφερε μεγάλον Ιταλικόν Όλμον(.)
94) Πρωϊνάς ώρας της 26ης τρέχοντος 100 μελής συμμορία αγνώστου αρχηγού διελθούσα εκ Χολομώντος κατευθύνθη προς ΣΤΑΝΟΝ(.) (Γ3)
95) 27 18.00 Επταμελής συμμορία ήρπασεν εκ περιφερείας ΣΜΙΞΙ (Ρ.45095) 16 αγελάδας κατευθυνθείσα προς Παλαιόν Γομάτιον(.) (Β1)
96) 28 10.00 Παρουσιάσθη εις 3ον Λόχον 33 Τ.Ε. ο βιαίως στρατολογηθείς την 21-3-48 εκ Βασιλικών Λάκηστος Αριστόβουλος του Θεοδώρου. Ούτος ήτο μετά της επταμελούς συμμορίας ήτις διήρπασεν τας αγελάδας 6. Αφέθη ελεύθερος τυχών ετησίας αναβολής(.) Ανέφερεν ότι εις Συγκέντρωσιν Κακάβου εμέτρησεν 165 συμμορίτας(.) (Γ3)
97) 28 17.00 Εξαμελής ενεφανίσθη εις θέσιν ΠΑΛΗΟΥΡΙ (Ρ.4701)(.) (Β2)
98) 28 15.30 Επταμελής εις θέσιν Πλατάνια Αγίας Κυριακής (Ρ.512165) εστρατολόγησε βιαίως τρεις βοσκούς, Ι) Αστέριον Δεμίρην του Βασιλείου, ετών 18, ΙΙ) Βαρβάτην Εμμανουήλ του Αλεξάνδρου ετών 20, ΙΙΙ) Ιωάννην Σαραντούδην του Αθανασίου, ετών 21 εκ Μεγ. Παναγίας. Πιστεύεται ότι μάλλον προσεχώρησαν, καθ’ ο οι δύο αριστεροί(.) (Β1)
99) 29 00.00 Συγκέντρωσις Γιαφκών εις περιοχήν ΡΙΖΑ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ – ΔΟΥΜΠΙΩΝ (Β2)
100) 29 11.00 110μελής συμμορία διήλθεν εκ Καλαμοτού (Ρ.325322) κατευθυνομένη προς Παρθένιον (Ρ.2236)(.) (Β.)

Ε. Α π ώ λ ε ι α ι
1) Η Μ Ε Τ Ε Ρ Ω Ν
Κατηγορίαι Νεκροί Τραυματίαι Αγνοούμενοι Αιχμάλωτοι
Ένοπλοι Άοπλοι
α) Αξιωματικοί
β) Οπλίται 4 8
γ) ΜΑΥ 1
δ) ΜΑΔ
ε)Βιαίως στρατολογηθέντες ιδιώται 6
2) Συμμοριτών
α) Συμμορίται 5 10 4 2
β) Αυθορ. Παρουσιασθέντες 14 29
Εις Υ λ ι κ ά
α)Αρπαγέντα υπό συμμοριτών υποζύγια 39
β)Αρπαγέντα υπό συμμοριτών σφάγια μεγάλα 26
ΣΤ.) Η θ ι κ ό ν Μ ο ν ά δ ω ν
33 Τ.Ε. Καλόν
42 Τ.Ε. Καλόν
41 Τ.Ε. Συνεχώς βελτιούμενον
Ζ.) Προτάσεις και συμπεράσματα
α) Και κατά τον μήνα τούτον αι προσπάθειαι των συμμοριτών περιωρίσθησαν εις διαρπαγάς και λεηλασίας πάσης φύσεως και εις τούτο απέβλεψαν όλαι αι προσβολαί των κατά κατωκημένων τόπων.-
β) Από τινων ημερών παρουσιάζεται ύφεσις εις την δράσιν των συμμοριτών.-
γ) Επιβάλλεται η ταχεία διάθεσις των συμπληρωματικών μέσων διά την συγκρότησιν των Λόχων κρούσεως.-
δ) Η έλλειψις τη/κού συνδέσμου με 41 Τ.Ε. δημιουργεί ανωμαλίας εις την ταχείαν διεξαγωγήν της υπηρεσίας.-
ε) Απαραίτητος ο εφοδιασμός των εκάστοτε διατιθεμένων διά την φρούρησιν των ακτών της περιοχής σκαφών του Π.Ν. διά κρυπτογραφικού κώδικος Στρατού διά την μετ’ αυτών κρυπτογραφικήν συννεόνησιν.
ΒΣΤ 903 31 Μαρτίου 1948
Ο
Διοικητής του Συγκροτήματος
Τ.Σ.Υ.

Advertisements