Διαταγή επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ, ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΣΤΟΛΟΥ/29 Μαρ 1948


Α Κ Ρ ΩΣ Α Π Ο Ρ Ρ Η Τ Ο Ν

Τόπος εκδόσεως: Β.ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ
επί του θωρηκτού ΑΒΕΡΩΦ
Ημερομηνία: 29 Μαρτίου 1948
ΒΑΣΙΛΙΚΟΝ ΝΑΥΤΙΚΟΝ
ΑΡΧΗΓΟΣ ΣΤΟΛΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΑΡΧΗΓΟΥ

Αριθμ.Πρωτ.Α/29/3/1
Αριθμ.Αντιτύπου Α.Α./8

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΧΑΡΑΥΓΗ “
——————————————————————————
(Συντετμημ.τίτλος ΔΕΣ/1)

ΠΑΡΑΠΟΜΠΑΙ:
1. ΧΑΡΤΑΙ
α) Χ.Β.Ν.2836Β-1556-1600
β) Χ.Ε.Ε.47-21-43
γ) Στρατιωτικοί Χάρται 1/100.000 υπ’ αριθ. Θ/6-Θ/7-Θ/8-Θ/9 1/5-1/6-1/7-1/8.
δ) Σχεδιάγραμμα υποτυπώσεως περιοχής αποβιβάσεως υπό Δ/σεως Υδρογραφίας.
2. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
α) Κανονισμός εκτελέσεως και παρατηρήσεως βολής βομβαρδισμού πλοίων.
β) Εγχειρίδιον Νηοψιών.
γ) COMBINED OPERATIONS PAMPHLET 1945
3. ΟΔΗΓΙΑΙ ΣΤΟΛΟΥ
α) Μ.Δ.Σ./4 Σχέσεις αξιωματικών Ναυτικού και Στρατού κατά τας μεταφοράς.
β) Μ.Δ.Σ./8 οδηγίαι φορτώσεως και στοιβασίας.
γ) Μ.Δ.Σ./9 οδηγίαι προσγιαλώσεως και απογιαλώσεως.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Σχέδιον συγκεντρώσεως – μεταφοράς και αποβιβάσεως της στρατιωτικής δυνάμεως – Νηοπομπαί – Προστασία ορμητηρίων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ. Σχέδιον Περιπολιών
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Σχέδιον υποστηρίξεως στρατιωτικών τμημάτων διά βολής πυροβολικού πλοίων-βομβαρδισμοί.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV. Σχέδιον διαβιβάσεων.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V. Κατανομή της ναυτικής δυνάμεως (πολεμικών) κατά Ναυτικάς Περιοχάς.

ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΣΧΕΔΙΟΝ ΓΕΣ/Α1 Νο 4777
ΣΧΕΔΙΟΝ ΓΕΝ Τίτλος Ν.Σ.Ε.Χ
ΔΙΑΤΑΓΗ Υ.Ν-00/10615/48
Ι- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. ΕΧΘΡΟΣ
α) Συμμοριακαί δυνάμεις ξηράς ως εις σχέδιον ΓΕΣ αναφέρεται.
ΑΙΓΑΙΟΝ και ΙΟΝΙΟΝ
β) Πληροφορίαι υπάρχουν περί πιθανής εκδηλώσεως εχθρικής αεροπορικής δράσεως.
2. ΦΙΛΙΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
α) Στρατιωτικαί δυνάμεις και σχηματισμοί, ως εις σχέδιον ΓΕΣ αναφέρεται.
β) Φιλική αεροπορία, λάβει μέρος.
γ) Επίσης, Ναυτικόν.
ΙΙ.- ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
Η εκκαθάρισις της ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από τα δρώντα συμμοριακά συγκροτήματα, ως εν τω σχεδίω του ΓΕΣ αναφέρεται.
ΙΙΙ.- ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΤΟΥ Β.Ν.
α) Η ασφαλής διά θαλάσσης μεταφορά, από ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εις ΜΑΛΙΑΚΟΝ δυο Ταξιαρχιών μετά του Επιτελείου μιας Μεραρχίας και τριών λόχων ορεινών μεταφορών.
β) Αντιαεροπορική προστασία ορμητηρίων επιβιβάσεως και αποβιβάσεως μέχρις ότου τα στρατιωτικά τμήματα κινηθούν προς τους αντικειμενικούς σκοπούς των.
γ) Αποκλεισμός διαφυγής συμμοριτών διά ΕΥΒΟΪΚΟΥ και ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ ή όπως δήποτε επικοινωνίας των διά θαλάσσης.
δ) Υποστήριξις διά των πυροβόλων των πολεμικών των εγγύς των ακτών στρατιωτικών τμημάτων και εκτέλεσις βομβαρδισμού κατά των υποδεικνυομένων στόχων.
ε) Ανεφοδιασμός διά θαλάσσης των στρατιωτικών τμημάτων κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως (δια των αναγκαιούντων εφοδίων) και ενδεχομένως μετάγγισις δυνάμεων κατά την εξέλιξιν της επιχειρήσεως.
IV.- ΓΕΝΙΚΗ ΙΔΕΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ
Αι ανωτέρω αποστολαί του Β.Ν.θα εκτελεσθώσιν κατά φάσεις ως ακολούθως:
α) ΠΡΩΤΗ ΦΑΣΙΣ. (Περίοδος από Δ-10 μεσημβρίας έως Δ-2 εσπέρας. Ως ημέρα Δ καθορίζεται η ημέρα εξορμήσεως των στρατιωτικών τμημάτων εκ των θέσεών των και θα σημανθή εν καιρώ).
Κατά ταύτην. Μέχρι μεσημβρίας Δ-10 ημέρας πέρας συγκεντρώσεως των αποβατικών μέσων εις λιμένα επιβιβάσεως.
Από της ώρας 0001 της Δ-9 έναρξις επιβιβάσεως της στρατιωτικής δυνάμεως επί των πλοίων.
Από της Δ-7 ημέρας έναρξις της μεταφοράς αυτής διά τριών νηοπομπών υπό συνοδείαν ανθυποβρυχιακήν και αντιαεροπορικήν εις την περιοχήν της αποβιβάσεως.
Λυκαυγές της Δ-6 έναρξις αποβιβάσεως της δυνάμεως εις τους προσδιορισθέντας όρμους και αιγιαλούς εν συνδιασμώ με την οργάνωσιν της ακτής.
Εσπέρας της Δ-2 πέρας αποβιβάσεως. Κατά την φάσιν ταύτην αντιαεροπορικήν άμυνα ορμητηρίων υπό των αντιτορπιλλικών.
Περιπολίαι επιτηρήσεως ακτών εις τον ΕΥΒΟΪΚΟΝ και ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ.
β) ΔΕΥΤΕΡΑ ΦΑΣΙΣ (Περίοδος από πέρατος αποβιβάσεως ήτοι από Δ-2 εσπέρας μέχρι πιθανώς Δ+15 πέρας επιχειρήσεως).
Κατά ταύτην. Από ώρας 0001 της Δ πύκνωσις περιπολιών εις ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ και ΕΥΒΟΪΚΟΝ και ιδιαιτέρως εις τον πρώτον.
Από της αυτής ώρας ένταξις εις αυτάς των αντιτορπιλλικών και κατάληψις υπ’ αυτών των καθοριζομένων τομέων επιτηρήσεως με κύριον σκοπόν την διά του πυροβολικού υποστήριξιν των εγγύς των ακτών στρατιωτικών τμημάτων και τον βομβαρδισμόν των υποδεικνυομένων υπ’ αυτών στόχων.
Χρησιμοποίησις από της Δ-1 εις ΑΙΓΑΙΟΝ και από της Δ+3 έως Δ+4 εις ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ αρματαγωγών δι’ ανεφοδιασμόν των στρατευμάτων και ενδεχομένως διά μεταγγίσεις δυνάμεων αναλόγως της εξελίξεως των επιχειρήσεων.

 1. Λεπτομέρειαι και τρόπος εκτελέσεως των αποστολών τούτων αναφέρονται εις τα συνημμένα παραρτήματα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, IV, V.
  V.- ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ
  Η Ναυτική δύναμις της επιχειρήσεως συγκροτείται από πλοία πολεμικά και εμπορικά ως ακολούθως:
 2. ΠΛΟΙΑ ΤΟΥ Β.Ν.
  6 Αντιτορπιλλικά: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ – ΑΔΡΙΑΣ – ΑΣΤΙΓΞ – ΜΙΑΟΥ -ΛΗΣ – ΠΙΝΔΟΣ – ΚΑΝΑΡΗΣ.
  1 Κορβέττα: ΚΡΙΕΖΗΣ.
  7 Αρματαγωγά: ΑΛΙΑΚΜΩΝ – ΣΤΡΥΜΩΝ – ΠΗΝΕΙΟΣ – ΑΛΦΕΙΟΣ – ΑΧΕΛΩΟΣ – ΑΞΙΟΣ – ΣΑΜΟΣ.
  8 Αποβατικά: Α/Β 619-620-625-1293-1198-1297-1300-1301.
  12 Περιπολικά: ΑΣΛΑΝΟΓΛΟΥ-ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑΝΤΗΣ-Ν/Α 2186-2067 Α/Κ 840-295-861-767 Α/Φ 1221-1149-1307-Φ/Τ 28.
 3. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
  5 Επιβατηγά: ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΠΑΤΡΑΙ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.
  6 Φορτηγά: ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ – ΚΩΣ – ΚΟΖΑΝΗ – ΚΑΣΤΟΡΙΑ – ΣΕΡΡΑΙ – ΣΥΡΟΣ.
 4. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
  (Ο.Δ.Ι.Σ.Υ)
  1 Αρματαγωγόν: ΠΗΓΑΣΣΟΣ
  VI.- ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
 5. ΠΟΛΕΜΙΚΑ
  α) Αντιτορπιλλικά ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ – ΑΣΤΙΓΞ – ΠΙΝΔΟΣ – ΚΑΝΑΡΗΣ θα διαταχθούν διά σήματός μου να καταπλεύσουν εις ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ μεσημβρίαν της Δ-10 ημέρας.
  β) Αντιτορπιλλικά ΑΔΡΙΑΣ και ΜΙΑΟΥΛΗΣ διαταχθούν διά σήματός μου καταπλεύσουν πρωΐαν Δ-1 εις ΠΑΤΡΑΣ.
  γ) Αρματαγωγά (7) διαταχθούν διά σήματός μου Υ.Ν./ΓΕΝ/Γ συγκεντρωθούν μεσημβρίαν Δ-10 εις ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ. Τα της περιοχής ΠΕΙΡΑΙΩΣ δέον να παραλάβωσιν εγκαίρως εκ Ν/ΘΜΟΥ ανά δυο Αποβατικά Εφόδου Πεζικού (ΑΠΕ) έκαστον της δε περιοχής ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ εκ ΒΟΛΟΥ ανά δυο ΑΠΕ.
  δ) 4 Αποβατικά (υπ’ αριθ. 1198-1297-1300-1301) της περιοχής Ναυτικής Διοικήσεως ΒΟΛΟΥ να κινηθώσιν μερίμνη Διοικητού της ώστε την Δ-6 ημέραν ευρίσκωνται εις περιοχήν αποβιβάσεως ως αναφέρεται εις Σχέδιον αποβιβάσεως (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι).
  ε) Μη αναφερόμενα ενταύθα πολεμικά της δυνάμεως κατανεμημένα ήδη εις Ναυτικάς Περιοχάς κινηθώσιν μερίμνη οικείων διοικητών των, ως αναφέρεται εις Σχέδιον Περιπολιών (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
 6. ΕΜΠΟΡΙΚΑ
  Τα μεταφορικά πλοία παραγράφων 8 και 9 μερίμνη Υ.Ν/ΓΕΝ/Γ και ΓΕΣ συγκεντρωθούν μεσημβρίαν Δ-10 εις ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
  VIΙ. ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
 7. Αι κινήσεις των πλοίων της Ναυτικής Δυνάμεως (πολεμικών και εμπορικών) μετά το πέρας της Α ΦΑΣΕΩΣ (πέρας αποβιβάσεως) διαταχθούν υπ’ εμού εις τρόπον ώστε ταύτα εγκαίρως ευρίσκονται θέσεις των διά την Β ΦΑΣΙΝ.
  Συγκεκριμένως διαταχθούν:
  α) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ-ΑΣΤΙΓΞ καταπλεύσουν ΠΑΤΡΑΣ την πρωΐαν της Δ-1 ημέρας διερχόμενα προηγουμένως εκ Ν/ΘΜΟΥ προς ανεφοδιασμόν.
  β) ΠΙΝΔΟΣ καταπλεύσει ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ την Δ+1 ημέραν. Εν ανάγκη ανεφοδιασθή ΒΟΛΟΝ.
  γ) ΚΑΝΑΡΗΣ ανεφοδιαζόμενος ΒΟΛΟΝ καταπλεύσει τομέα επιτηρήσεώς του ώραν 0001 της Δ ημέρας.
  δ) 4 ΑΠΟΒΑΤΙΚΑ Ν.Δ.ΒΟΛΟΥ παραμείνουν ΜΑΛΙΑΚΟΝ μέχρι νεωτέρας διαταγής μου.
  ε) Αρματαγωγά ΠΗΝΕΙΟΣ – ΑΛΙΑΚΜΩΝ – ΑΧΕΛΩΟΣ – καταπλεύσουν ΝΑΥΠΑΚΤΟΝ τα δε ΣΤΡΥΜΩΝ – ΣΑΜΟΣ εις ΙΤΕΑΝ. Εν ανάγκη ανεφοδιασθώσιν Ν/ΘΜΟΝ. Ημερομηνία κατάπλου των εις τους ανωτέρω όρμους μεταξύ Δ+3 έως Δ+4. Αναμείνουν αυτόθι διαταγάς μας.
  στ) Αρματαγωγά ΑΛΦΕΙΟΣ-ΑΞΙΟΣ θα καταπλεύσουν από της Δ-1 ημέρας ΒΟΛΟΝ εν αναμονή περαιτέρω διαταγών Υ.Ν/ΓΕΝ/Γ.
  ζ) Πλοία εμπορικού ναυτικού και Α/Γ ΟΔΙΣΥ ως και φορτηγίδες και ρυμουλκά θα καταπλεύσουν από της Δ-1 ημέρας εις ΒΟΛΟΝ εν αναμονή περαιτέρω διαταγών ΓΕΝ/Γ.
  VIΙΙ.- ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΗΣ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
 8. Μετά την ολοκλήρωσιν των κινήσεων περί ων η προηγουμένη παράγραφος 12, η γενική κατανομή των πολεμικών πλοίων της ναυτικής δυνάμεως εις περιοχήν ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ προς επιτέλεσιν του προορισμού της κατά την Β ΦΑΣΙΝ (αποκλεισμός, βολή υποστηρίξεως πλοίων, ανεφοδιασμός, μεταγγίσεις στρατευμάτων) θέλει έχει ως εις συνημμένον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υ αναφέρεται.
  ΙΧ.- ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
 9. Μοι ανετέθη η εκτέλεσις της επιχειρήσεως από ναυτικής πλευράς (συντετμ. τίτλος Α.Σ.Ξ.) προκεχωρημένον μου κλιμάκιον (συντετμ. τίτλος Π/Κ.Α.Σ.) εκ δυο αξιωματικών (πλωτ. Κ.ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ και υποπλοίαρχος Γ.ΔΡΟΣΙΝΟΣ) αποσπασθήσεται από της Δ-6 ημέρας παρά τω διοικητή του Α΄ΣΣ έχοντος την διεύθυνσιν της όλης επιχειρήσεως.
 10. Ναυτικαί Διοικήσεις ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (Διοικητής Πλοίαρχος Λ.ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ) και ΒΟΛΟΥ (αντιπλοίαρχος Ι. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ) υπάγονται ήδη υπό τας διαταγάς μου από δε της Δ-10 ημέρας μέχρι πέρατος της επιχειρήσεως και η ναυτική διοίκησις ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Αντιπλοίαρχος Δ.ΚΙΟΣΣΕΣ). Συντετμημένοι τίτλοι κατά σειράν: ΝΔΒΑ-ΝΔΒ-ΝΔΔΕ.
 11. Σταθμός διοικήσεώς μου (μετά του επιτελείου επιχειρήσεων) κατά την πρώτην ΦΑΣΙΝ-ΒΟΛΟΣ κατά την Β-ΠΑΤΡΑΙ.
  Αντικαταστάτης μου εν Ν/ΘΜΟ, ο Ανώτερος Διοικητής Ελαφρών Σκαφών (ΑΔΕΣ).
  Εις τον Α.Σ./Τ (Διοικητήν Κ.Σ.Ε. πλοίαρχον Γ.ΜΑΝΩΛΑΤΟΝ) αναθέτω και τα καθήκοντα του Ναυτικού Διοικητού οργανώσεως και εκτελέσεως της μεταφοράς και αποβιβάσεως της στρατιωτικής δυνάμεως (συντετμ. τίτλος Ν.Δ.Ο.Μ).
  Ούτος μετά πέρας αποβιβάσεως να επανέλθη εις την εν ΒΟΛΩ έδραν του.
  Εις τον Κυβερνήτην του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ (Αντιπλοίαρχον Π.ΔΑΝΗΛΑΤΗΝ) αναθέτω τα καθήκοντα του διοικητού δυνάμεως υποστηρίξεως στρατού εις ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ (συντετμ. τίτλος Δ.Ο.Υ)
  Σύνδεσις ΑΣΞ μετά κλιμακίων διοικήσεως, ναυτικών διοικητών και πλοίων, ως εις συνημμένον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV εμφαίνεται.

Χ.- ΣΧΕΔΙΟΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΒΙΒΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩ- ΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ – ΝΗΟΠΟΜΠΑΙ – ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
17. Εντέλλεται Δ.Ν.Ο.Μ.εν συνεχεία μερικής διαταγής μου ΠΚ/28/3/1 της 28/3/48.
α) όπως ερχόμενος επειγόντως εις επαφήν με διοικητήν Γ΄ΣΣ συντάξη το λεπτομερές “Σχέδιον συγκεντρώσεως, επιβιβάσεως, μεταφοράς και αποβιβάσεως της στρατιωτικής δυνάμεως” ως και το Σχέδιον οργανώσεως της ακτής συμφώνως προς τα δεδομένα και οδηγίας αναφερομένας εις το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι και αποσταλείσας ήδη αυτώ. Και ειδικώτερον να προβή εις την σύνταξιν:
α- του διαγραμματικού πίνακος φορτώσεως (γενικού και κατά πλοία).
β- του διαγραμματικού πίνακος αποβιβάσεως μετά του ωραρίου.
γ- του πίνακος κατανομής των ακτών κατά πλοία
δ- του σχεδίου οργανώσεως των αιγιαλών, λιμένων αποβιβάσεως και περιοχής συντηρήσεως.
Τα Σχέδια ταύτα να ώσιν έτοιμα το ταχύτερον δυνατόν και ουχί βραδύτερον της 5 Απριλίου οπότε και να τεθώσιν υπ’ όψιν μου προς τελικήν έγκρισίν των.
β) Όπως συνεννοούμενος με Ν.Δ.Β.Λ. οργανώση τους πλόας των αρματαγωγών και εμπορικών πλοίων από λιμένας συγκεντρώσεως μέχρι προορισμού των εις νηοπομπάς.
Προβλέπεται η μεταφορά της στρατιωτικής δυνάμεως εις τρεις νηοπομπάς υπό συνοδείαν εκάστης διά αντιτορπιλλικών, προς ανθυποβρυχιακήν και αντιαεροπορικήν προστασίαν των κατά τα αναφερόμενα εις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. Εις το αυτό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αναφέρεται το γενικόν ΩΡΑΡΙΟΝ.
γ) Όπως έχει υπ’ όψιν του ότι πλήρης στρατηγικός αιφνιδιασμός της επιχειρήσεως είναι ανέφυκτος. Απαιτείται όμως τακτικός αιφνιδιασμός δι’ αποκρύψεως από τον εχθρό των κινήσεών μας γενικώς, των κινήσεων των νηοπομπών ως και της περιοχής και του χρόνου αποβιβάσεως.
Παραπλανητικαί κινήσεις εις την διαταγήν απόπλου των νηοπομπών να προβλεφθώσι. Επίσης λιμένας καταφυγής των εν περιπτώσει κακοκαιρίας ή διασκορπισμού των πλοίων δι’ οιανδήποτε αιτίαν.
δ) Προς επιτέλεσιν των εις τα εδάφια α, β και γ εντολών και αποστολών τίθεται εις διάθεσίν του ανώτερον και κατώτερον προσωπικόν Κέντρου Εκπαιδεύσεως Συνδεδυασμένων Επιχειρήσεων ΒΟΛΟΥ (ΚΣΕ)
Επίσης οι Αντιπλοίαρχος Γ.ΠΑΠΑΣΤΟΦΑΣ και Πλωτάρχης Σ.ΠΕΡΒΑΙΝΑΣ κυρίως διά καθήκοντα ακτονόμων και Ναυτικών Διοικητών λιμένων αποβιβάσεως, Πλωτάρχης Ναυπηγός Δ.ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ διά τας κατασκευάς εις τας ακτάς αποβιβάσεως και Αντιπλοίαρχος Γ.ΜΠΟΥΖΑΝΗΣ ως Διοικητής της Νηοπομπής.
ΝΔΟΜ να συνεννοηθή επίσης με Γ΄ΣΣ διά την διάθεσιν των υπό του σχεδίου προβλεπομένων αξιωματικών στρατού.
18. Εντέλλεται Ν.Δ.Β.Α. όπως εν συνεννοήσει με Ν.Δ.Ο.Μ. ορίση εγκαίρως κατάλληλα αγκυροβόλια εις λιμένα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ και προβλήτας φορτώσεως, επιβιβάσεως διά τα αρματαγωγά και εμπορικά. Επίσης διά τα αντιτορπιλλικά τα οποία δέον να έχωσι ελεύθερον και κατάλληλον πεδίον βολής διά αντιαεροπορικήν προστασίαν του λιμένος.
Η αυτή πρόβλεψις να γίνη υπό του Ν.Δ.Ο.Μ. διά τα αντιτορπιλλικά εις τους όρμους αποβιβάσεως.
ΧΙ.- ΣΧΕΔΙΟΝ ΠΕΡΙΠΟΛΙΩΝ
19. Αι γενικαί αρχαί της οργανώσεως των τοπικών περιπολιών εις περιοχάς κόλπων ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ-ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΥΒΟΪΚΟΥ-και ΠΑΤΡΑΪΚΟΥ αίτινες σκοπόν έχουν τον πλήρη αποκλεισμόν των ακτών ένθα θα λάβουν χώραν αι επιχειρήσεις προς αποφυγήν πάσης διαφυγής ή επικοινωνίας των συμμοριτών διά θαλάσσης, αναφέρονται εις το συνημμένον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.
20. Λ.Σ./Τ ευθύνεται διά την περιοχήν ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ.
Ν.Δ.Δ.Ε ευθύνεται διά την περιοχήν ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κορινθιακός, Πατραϊκός, Ιόνιον).
Διατιθέμενα εις αυτούς μέσα ως εις ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Υ.
ΧΙΙ.- ΣΧΕΔΙΟΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑ ΒΟΛΗΣ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
21. Ορίζονται ως πλοία υποστηρίξεως διά των πυροβόλων των στρατιωτικών τμημάτων των εγγύς των ακτών και εκτέλεσιν βομβαρδισμών κατά υποδεικνυομένων στόχων, τα αντιτορπιλλικά:
α) ΚΑΝΑΡΗΣ διά τον ΒΟΡΕΙΟΝ ΕΥΒΟΪΚΟΝ και εν ανάγκη ΠΙΝΔΟΣ.
β) ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ – ΑΣΤΙΓΞ – ΜΙΑΟΥΛΗΣ διά ΚΟΡΙΝ-ΘΙΑΚΟΝ, εν ανάγκη ΑΔΡΙΑΣ.
22. Ορίζεται τομεύς επιτηρήσεως του αντιτορπιλλικού ΕΥΒΟΪΚΟΥ η περιοχή έναντι όρους ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ, των δε (τριών) αντιτορπιλλικών ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ η περιλαμβανομένη μεταξύ μεσημβρινών 21ο51΄Α και 22΄41΄Α κατά τρόπον ώστε έκαστον των τριών τούτων αντιτορπιλλικών να εκπληροί τας αιτήσεις εκάστης εκ των τριών προς ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ κινουμένων Μεραρχιών.
23. Τα ανωτέρω πλοία ευρίσκωνται μερίμνη του διοικητού της ομάδος υποστηρίξεως (Δ.Ο.Υ.) εις τους ως άνω τομείς επιτηρήσεως των από ώρας 0001 της Δ ημέρας κατά τα λεπτομερέστερον εις το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ αναφερόμενα.
Εις το αυτό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ αναφέρονται τα της οργανώσεως εκτελέσεως και παρατηρήσεως της βολής των πλοίων.
Βάσις της επιτυχίας της βολής πυροβολικού των πλοίων είναι η συνεννόησις μετά των στρατιωτικών τμημάτων ή των αεροσκαφών αναγνωρίσεως προς υπόδειξιν των στόχων και μετέπειτα παρατηρήσεως του πυρός. Εντέλλεται Δ.Ο.Υ. όπως εκτελέση ασκήσεις συνδεδυασμένης συνεννοήσεως με το πνεύμα τούτου.
24. Περιπολικά ευρισκόμενα εις τους τομείς επιχειρήσεως των αντιτορπιλλικών δύνανται να κληθώσι υπ’ αυτών όπως συμμεθέξωσι εις εγγύς προστασίαν στρατιωτικών τμημάτων διά του ελαφρού οπλισμού των ή διά βολήν κατά συγκεντρώσεων συμμοριτών εφ’ όσον η ενέργεια αύτη δεν τα απομακρύνει της κυρίας αποστολής των. Ειδικά σχέδια πυρός συνεργασίας του αντιτορπιλλικού μετά των περιπολικών να προετοιμασθώσιν υπό Δ.Ο.Υ.
ΧΙΙΙ- ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
25. Προς εκτέλεσιν της αποστολής παραγράφου 4ε διατίθενται τα αρματαγωγά κατανεμημένα ΑΙΓΑΙΟΝ και ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ-ΠΑΤΡΑΪΚΟΝ ως εις παράγραφον 12ε και 12στ αναφέρεται. Πρόβλεψις κατά την κατανομήν γίνεται όπως τα εις ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ-ΠΑΤΡΑΪΚΟΝ αποστελλόμενα είναι εκ των δυνάμεων να φέρωσι κτήνη (ιππαγωγά).
ΧIV- ΣΧΕΔΙΟΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
26. Το Σχέδιον Συνεννοήσεως και Διαβιβάσεως το αναφερόμενον εις το συνημμένον ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV προβλέπει συνεννόησιν Στρατού-Ναυτικού Αεροπορίας κατά τας δυο ΦΑΣΕΙΣ της επιχειρήσεως.
27. Κατά την πρώτην ΦΑΣΙΝ τούτο καλύπτει:
α) Συνεννόησιν Ναυτικών Αρχών και Πλοίων. Ισχύει το σύνηθες σύστημα συνεννοήσεως ως εις διαταγήν Σ/2 του Υ.Ν.εκτίθεται.
β) Συνεννόησιν Στρατιωτικών Αρχών ή τμημάτων μετά Ναυτικών Αρχών ή Πλοίων. Εκτελείται μέσω Κέντρου λήψεως Υ.Ν.
28. Κατά την δευτέραν ΦΑΣΙΝ τούτο καλύπτει:
α) συνεννόησιν Α.Σ.Ξ. μετά πλοίων επιχειρήσεων, απ’ ευθείας μεν διά τα πλοία του ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ και μέσω Υ.Ν. διά τα πλοία ΕΥΒΟΪΚΟΥ και ΑΣ/Τ.
β) απ’ ευθείας συνεννόησιν του Α.Σ.Ξ. μετά του παρά τω Α΄ΣΣ προκεχωρημένου κλιμακίου του (ΠΚΑΣ).
γ) συνεχή επαφήν των πλοίων υποστηρίξεως με τας αντιστοίχους Μεραρχίας προς εκτέλεσιν αποστολών και βολής. Επίσης κατόπιν εντολής των Μεραρχιών απ’ ευθείας συνεννόησιν των πλοίων υποστηρίξεως με τα αιτούντα την βολήν τάγματα.
Κατά την συνεννόησιν Μεραρχιών και πλοίων ο Α.Σ.Ξ. δύναται να παρακολουθή την διεξαγομένην συνεννόησιν (μόνον ακρόασις).
δ) συνεννόησιν των πλοίων υποστηρίξεως με αεροσκάφη αναγνωρίσεως διά εκτέλεσιν και εναερίου παρατηρήσεως της βολής των.
29. Αι λεπτομέρειαι του Σχεδίου διά την εκτέλεσιν των ανωτέρω (ήτοι, χαρακτηριστικά κλήσεως, μήκη κύματος κλπ.) αναφέρονται εις το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV.
Επίσης εις το αυτό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ εμφαίνεται το σχεδιάγραμμα των διαβιβάσεων.
30. ΣΙΓΗ Α/Τ
Η χρήσις Α/Τ δέον να περιορισθή εις το ελάχιστον. Κατά τας νηοπομπάς τα εμπορικά να τηρούν απόλυτον σιγήν Α/Τ τα δε συνοδά πολεμικά να διακόπτουν την σιγήν Α/Τ μόνον εν ανάγκη.
Προσοχή εις τον χαρακτηρισμόν των σημάτων.

ΣΗΜΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ

Σήματα αναγνωρίσεως των σταθμών Α/Τ στρατού κοινοποιηθούν εις πλοία εν καιρώ μερίμνη υπηρεσίας Σ του Α.Σ. (Ξ).
XV.- ΑΣΦΑΛΕΙΑ
31. Τα Σχέδια της παρούσης διαταγής (ΔΕΣ/1) είναι ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΑ και αυστηρά μέτρα δέον να ληφθούν υπ’ ευθύνη των διοικητών διά να προληφθή η διαρροή των απορρήτων πληροφοριών επί της επιχειρήσεως.
Ο τόπος αποβιβάσεως και η ημερομηνία απόπλου και αποβιβάσεως δεν πρέπει να κοινοποιούνται ει μη μόνον εις ελαχίστους αξιωματικούς και εξ αυτών μόνον εις τους με την σύνταξιν του σχεδίου ασχολουμένους. Η ενημέρωσις των λοιπών αξιωματικών και ανδρών της Ναυτικής και Στρατιωτικής δυνάμεως να γίνη διαρκούντος του πλου.
Προς κατοχύρωσιν των ανωτέρω να προβλέπονται εις τας διαταγάς πλου των νηοπομπών και παραπλανητικαί κινήσεις.
32. Ειδικά μέτρα ασφαλείας προσωπικού και υλικού, ως και των σκαφών πολεμικών και εμπορικών πλοίων, δέον να ληφθούν κατά την παραμονήν των εις τους όρμους και ιδία εν λιμένι ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
ΧVI- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
33. Πλοία αποπλέοντα εκ των ΒΑΣΕΩΝ των να ώσιν πλήρως ανεφοδιασμένα διά καυσίμων. Επίσης να παραλάβωσιν το ολιγώτερον στερεά τρόφιμα ενός μηνός.
Πλοία αποπλέοντα εκ Ν/ΘΜΟΥ, να παραλαμβάνωσι τους φόρτους πυρομαχικών ως προβλέπεται εις το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ.
Τυχόν ελλείψεις εις πυρομαχικά εγκαίρως να μου σημάνουν οι οικείοι διοικηταί.
34. ΓΕΝ/Γ παρακαλείται εγκαίρως μεριμνήση διά τον ανεφοδιασμόν διά καυσίμων των Κ Ε Κ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΒΟΛΟΥ και ΠΑΤΡΩΝ.
35. Γραφείον 1 του Α.Σ.Ξ. να μεριμνήση διά την έγκαιρον τοποθέτησιν
α) επί των αντιτορπιλλικών υποστηρίξεως των ειδικώς εκπαιδευθέντων εις τα της συνεργασίας αξιωματικών πυροβολικού στρατού.
β) επί των εμπορικών πλοίων ως συνδέσμων αξιωματικών του ναυτικού κατά τους πλόας των νηοπομπών.
36. Υπηρεσία Σ του Α.Σ.Ξ. να μεριμνήση εγκαίρως:
α) διά την συμπλήρωσιν του προσωπικού συνεννοήσεως σταθμών Α/Τ πλοίων-Ν.Δ.ΒΟΛΟΥ-Ν.Δ.Δ.Ε.
β) όπως παρακολουθήση διά την εγκατάστασιν ανά ενός σταθμού SCR 694 επί των 4 αντιτορπιλλικών υποστηρίξεως και παραλάβη προς φύλαξιν δυο εφεδρικούς τοιούτους σταθμούς. Η εγκατάστασις θα γίνη μερίμνη Δ.Ρ.Υ.Ν.
γ) όπως παρακολουθήση τα της παραδόσεως υπό ΔΡΥΝ εις ΝΔΔΕ ενός αυτοκινήτου Α/Τ με δυο σταθμούς 1190 και τρεις δέκτας προς χρήσιν του Α.Σ.Ξ.
δ) όπως μεριμνήση διά την παράδοσιν υπό ΑΣ/Τ (ΒΟΛΟΣ) εις Α΄ΣΣ διά το προκεχωρημένον κλιμάκιον ΑΣΞ ενός αυτοκινήτου με δυο σταθμούς 1190 και δυο αυτοκινήτων με ντήζελ, μια συσκευήν ΤCS 10 και τρεις δέκτας.
ε) όπως παραλάβη αναγκαιούντα αριθμόν αμοιβών κρυστάλλων σταθμών Α/Α πλοίων εκ της υπηρεσίας αεροπορίας και ανεφοδιασμό δι’ αυτών των αντιτορπιλλικών υποστηρίξεως.
στ) όπως τοποθετήση εγκαίρως επί των ανωτέρω αντιτορπιλλικών τους αποστελλομένους στρατιώτας χειριστάς συσκευών SCR (ανά ένα δι’ εκάστην συσκευήν). Ομοίως και ανά ένα ναύτην εκ των ειδικώς εκπαιδευθέντων υπό Δ.Ν.Ο.Β.
ζ) όπως μεριμνήση διά την τοποθέτησιν εφ’ εκάστου εμπορικού ανά ενός σηματωρού με κατάλληλον υλικόν συνεννοήσεως διά Ο/Σ.
37. Διοικητής πλωτών μέσων να μεριμνήση επειγόντως διά τα ακόλουθα:
α) διά την έγκαιρον πόντισιν του σημαντήρος εις το διαταχθέν σημείον όρμου αποβιβάσεως.
β)διά την έγκαιρον τοποθέτησιν των αρτανών μεταφοράς κτηνών επί των υπολοιπομένων αρματαγωγών.
γ) διά την αποπεράτωσιν κατασκευαζομένων εν Ν/ΘΜΩ διαβαθρών και την εν καιρώ αποστολήν εις προορισμόν τους.
δ) διά την παράδοσιν εις τα αρματαγωγά ανά δυο ΑΠΕ
ε) διά την αποστολήν υπό Ν/ΘΜΟΥ εις ΒΟΛΟΝ δυο ρυμουλκών.
ΧVIΙ- ΔΙΑΝΟΜΗ – ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ – ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
38. Η παρούσα διανέμεται (μετά των Παραρτημάτων) ως ακολούθως:
α) τα υπ’ αριθ. 1-2-3-αντίτυπα εις Υ.Ν/ΓΕΝ/Γ.
β) τα υπ’ αριθ. 4-5-6-7-εις διοικητήν Α΄ΣΣ (τη αιτήσει του).
γ) το υπ’ αριθ. 8 εις ΓΕΣ
δ) το υπ’ αριθ. 9 εις Ν.Δ.Ο.Μ.μερίμνη αυτού να κοινοποιηθώσιν εις ΑΣ/Τ, Ν Δ Β Α και Ν Δ ΒΟΛΟΥ τα ενδιαφέροντα αυτούς τμήματα και μόνον ταύτα.
ε) το υπ’ αριθ.10 εις Α.Σ.Ξ. μερίμνη αυτού κοινοποιηθώσιν εις ΔΟΥ-ΝΔΔΕ-Κυβερνήτας πλοίων, τα ενδιαφέροντα αυτούς τμήματα και ΜΟΝΟΝ ταύτα.
39. Παρακαλώ να μου γνωσθή λήψις διά της λέξεως ΣΕΙΡΙΟΣ.

Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ
Πλοίαρχος Β.Ν.-Π.Ε.ΚΩΝΣΤΑΣ
Τ.Σ.Υ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 5 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΕΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΗΘΗ υπό του Υποπλοιάρχου Α.ΦΑΚΑΡΟΥ