Σχέδιο επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ αρ.1, Α’ΣΣ/27 Μαρ 1948


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Α΄Σ Σ

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ’ αριθ. 1
“ΧΑΡΑΥΓΗ “

Α/Α Αντιτύπου——-
27 Μαρτίου 1948
Α Ε 3/12

Χάρται: 1: 100.000 ΑΤΑΛΑΝΤΗ φύλ. Θ8
ΛΑΜΙΑ “ Θ7
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ “ Θ6
ΑΓΡΙΝΙΟΝ “ Θ5
ΛΕΒΑΔΕΙΑ φύλ. 18
ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟ
ΠΑΤΡΑΙ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΝ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1.- Εχθρός
Αι επί του παρόντος εξηκριβωμέναι συμμοριακαί δυνάμεις του Αρχηγείου Ρούμελης με έδραν την ΔΑΦΝΗΝ (Υ.0460) είναι αι εξής:
Εις Τριχωνίαν τάγματα δυο
Εις βόρ.Ναυπακτίαν τάγματα 3
Εις Παρνασσίδα τάγμα 1
Εις Ελικώνα-Κιθαιρώνα τάγματα 2
Εις Στρατόπεδον ΔΑΦΝΗΣ τάγματα 1 μέσης ολικής δυνάμεως 2500 μαχητών καλώς εξωπλισμένων και εμπειροπολέμων. Εις την δύναμιν ταύτην δεν συμπεριλαμβάνεται η Αυτοάμυνα Ρούμελης ενεργούσα συνομωτικώς και εξαιρετικά πονηρώς.
Επί του παρόντος δεν έχει σημειωθεί πυροβολικόν. διά περισσοτέρας λεπτομερείας όρα Δελτίον πληροφοριών.

Εντυπώσεις:
Δύναται να θεωρηθή ως έκδηλος και διαπιστωθείσα πρόθεσις του Αρχηγείου Ρούμελης η συνεχής προσπάθεια επεκτάσεως του συμμοριακού αγώνος εις αυτήν ταύτην την πρωτεύουσαν προς εξέγερσιν των εν αυτή ωργανωμένων οπαδών του ΚΚΕ και πρόκλησιν ταραχών ευρείας μορφής επ’ ωφελεία του κυρίου αγώνος των εις τας βορείου επαρχίας της χώρας και ειδικώτερον της Ηπείρου. Φαίνεται ότι προ πιέσεως δι’ ισχυρών δυνάμεων θα αποφύγουν την μάχην.
2.- Φίλιαι δυνάμεις
(α) Υπάρχουσαι εις ΡΟΥΜΕΛΗΝ φίλιαι δυνάμεις.
Αι εις Ρούμελην υπάρχουσαι δυνάμεις του Α΄ΣΣ είναι αι κάτωθι:
ι.- Η Ι Μεραρχία
77 και 71 Ταξιαρχίαι τάγματα 5
3 Ταξιαρχία (προσκεκολλημένη) τάγματα 3
520 λόχος πολυβόλων
ιι.- 86 Περιοχή
Α τάγμα φρουράς (μείον λόχος)
6ο τάγμα χωροφυλακής
Διλοχία ΚΒΕ Μεσολογγίου
Ουλαμός ΠΠ/25 λ.
ιιι.- Εθνοφρουρά
Τάγματα 13
ιυ.- Μονάδες ορεινών καταδρομών
Α΄ Μοίρα (ΛΟΚ) ων 4 εις 86 περιοχήν
και 4 εις Ι Μεραρχίαν
υ.- Πυροβολικόν
Μοίρα πεδ.πυρ/κού 25 λιβ.
Πυροβολαρχία όλμων 4,2΄΄
υι.- Τεθωρακισμέναι μονάδες
Δυο ουλαμοί ΙΙ Συντάγματος αναγνωρίσεως
(β) Συμπληρωματικαί δυνάμεις
Το Σώμα Στρατού προς εκτέλεσιν της επιχειρήσεως ταύτης θα ενισχυθή διά των κάτωθι δυνάμεων:
ι.- Εκ γενικής εφεδρείας
Β΄Μοίρα ορεινών καταδρομών
151 και 152 Μ.Π.5,5΄΄
ιι.- Μεγάλαι Μονάδες
ΙΧ Μεραρχία
ΙΧ Σύνταγμα αναγνωρίσεως
41 και 42 Ταξιαρχίαι της ΙΧ Μεραρχίας
Χ Μεραρχία
35, 37 Ταξιαρχίαι της Χ Μεραρχίας
ιιι.-Ελαφρόν πυροβολικόν
Μοίρα ΠΠ/25 λ.του Β΄ΣΣ
131 ΜΟΠ των 3,7΄΄ του Γ΄ΣΣ
131 ΜΟΠ των 3,7΄΄ του Β΄ΣΣ

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
3.- Καλύπτων την επιθετικήν ενέργειαν του Σ.Σ. κατά κεντρικής Ρούμελης και Παρνασσίδος διά παραπλανήσεως εκδηλουμένης επικαίρως προς Δυτικήν Ευρυτανίαν και Βορειοδυτικήν Φθιώτιδα να επιτύχω οπωσδήποτε:
α) Την οριστικήν εξόντωσιν των συμμοριακών δυνάμεων Ρούμελης ή την αιχμαλωσίαν αυτών προτάσσων προς τον σκοπόν τούτον την άκραν Δυτικήν πτέρυγα της επιθετικής διατάξεως του Σ.Στρατού κατά τον άξονα ΧΟΥΝΗ – ΠΛΑΤΑΝΟΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗ – ΛΙΜΝΙΤΣΑ με κινητόν στροφέα τον μεταξύ ΟΙΤΗΣ και ΓΚΙΩΝΑΣ χώρον.
β) Την καταστροφήν παντός μέσου υλικής ζωής των συμμοριτών της περιοχής ταύτης και την εξάρθρωσιν παντελώς της ωργανωμένης αυτοαμύνης δι’ επιμόνου και αμειλίκτου εξαφανίσεως των σημαινόντων οργάνων ταύτης.
γ) Να τηρήσω εφεδρείας δι’ έγκαιρον δίωξιν και καταστροφήν τυχόν διαφευγουσών συμμοριακών ομάδων εκ της ενεργητικής ζώνης επιθέσεως του Σ.Σ. προς άλλην κατεύθυνσιν.
δ) Της εξορμήσεως δεν θα προηγηθή ουδεμία προπαρασκευή πυρ/κού.
ΜΕΘΟΔΟΣ
4.- Θα προηγηθώσι της εξορμήσεως των μονάδων επιθέσεως του Σ.Στρατού εκ της κοιλάδος ΣΠΕΡΧΕΙΟ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – Μ.Μ. ΧΩΡΙΟ – ΠΡΟΥΣΟΣ – ΠΑΛΙΟΚΑΡΥΑ αι εξής ενέργειαι:
α) Παραπλάνησις εις περιοχήν ΒΙΝΙΑΝΗ – ΣΤΕΝΩΜΑ – ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΝ – ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΛΟΓΓΙΣΤΗ – ΧΟΥΝΗ -ΑΓ.ΒΛΑΣΙΟΣ.
Εις κοιλάδα ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ μεταξύ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ (Υ.0466) σκοπούσα την πρόκλησιν απατηλής εντυπώσεως εις τα Αρχηγεία ΑΓΡΑΦΩΝ και ΡΟΥΜΕΛΗΣ περί προσβολής των δυνάμεων του υψιπέδου ΡΕΝΤΙΝΗΣ και ΔΥΤ.ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ.
Αύτη θα επιτευχθή διά της Α΄Μοίρας καταδρομών 41 Ταξιαρχίας και ολοκλήρου της Χ Μεραρχίας, ης η συγκέντρωσις προ της επιθέσεως θα ωθηθή βορείως γραμμής ΛΟΓΓΙΣΤΗ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ.
β) Απαγόρευσις διαφυγής συμμοριακών δυνάμεων
Εκ κεντρικής Ρούμελης διά της κοιλάδος του ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ προς υψίπεδον Ρεντίνας.
Εκ Τριχωνίας προς ΒΔ και Νοτιοδυτικής Ευρυτανίας προς Β διά κοιλάδος ΜΕΓΔΟΒΑ και δρομολογίων ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (Χ.7968).
Εκ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ δι’ ΟΙΤΗΣ προς ΟΡΘΡΥΝ είτε προς ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ είτε τέλος προς ΕΛΙΚΩΝΑ.
Η απαγόρευσις αύτη θα επιτευχθή
Κατά μεν την ΝΑ πτέρυγα της διατάξεως του Στρατού διά σταθεράς περισφίξεως του ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ και αποκλεισμού των εκ τούτου δρομολογίων διαφυγής προς ΕΛΙΚΩΝΑ και ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ (Ι Μεραρχία-εφεδρείαι Σ.Σ.) – Εθνοφρουρά.
Κατά δε την περιοχήν: ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ – (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ) η απαγόρευσις διαφυγής συμμοριτών προς βορράν θα εξασφαλισθή διά των εκεί δυνάμεων εθνοφρουράς και επί πλέον θα συμπληρωθή κατά την κρίσιν της Χ Μεραρχίας.
Όσον αφορά δε τον μεταξύ ΧΟΥΝΗΣ και ΑΓΡΙΝΙΟΥ χώρον η διαρροή συμμοριτών εκ τούτου προς ΒΔ θα απαγορευθή δι’ αναπροσαρμογής της διατάξεως της 86ης περιοχής προ της εισόδου της ΙΧ Μεραρχίας εις την ζώνην της.
γ) Συντονισμός Μεραρχιών: Από της εξορμήσεως ο συντονισμός κινήσεως θα ρυθμίζεται υπό του Σ.Σ., των δε Ταξιαρχιών υπό των οικείων Μεραρχιών, ώστε να μη δημιουργηθώσι σοβαρά κενά κατά πλάτος δι’ ων πάντοτε διέφυγον οι συμμορίται.
δ) Πρωτοβουλία εν τούτοις αμοιβαίας ενισχύσεως θα αναλαμβάνεται μεταξύ γειτονικών μονάδων ασχέτως προς την διοικητικήν των υπαγωγή αφ’ ης όμως σαφώς εντοπίζεται υπό μονάδος τινός σοβαρά αντίστασις επιβάλλουσα καθήλωσιν κατά μέτωπον και κύκλωσιν ταύτης κατά τα πλευρά προς αιχμαλωσίαν της ή καταστροφήν της.
ε) Εν περιπτώσει διασποράς των συμμοριτών κατά μικράς ομάδας δέον να παρασχεθή εκ των προτέρων υπό των μεγάλων μονάδων (Μεραρχιών) εις τας ταξιαρχίας η πρωτοβουλία απηνούς διώξεως διά διλοχιών-λόχων και διμοιριών ακόμη των ομάδων τούτων προς τελικήν εξόντωσίν των οπουδήποτε εντός της ζώνης των ή των γειτονικών τοιούτων ήθελον καταφύγει προς σωτηρίαν.
Η δίωξις, η έρευνα και η προσβολή αυτών θα ώσι πείσμονες και επίμονοι. Προς την κατεύθυνσιν δε ταύτην να προσανατολισθώσι ιδία οι μικροί ηγήτορες του Πεζικού (λοχαγοί-διμοιρίται) δοθέντος ότι η υπόθεσις αποφυγής της μάχης υπό των συμμοριτών δέον οπωσδήποτε να μη αποκλεισθή.
5.- Συγκρότησις
Η όλη επιχείρησις θα διευθύνεται υπό του Α΄ΣΣ συμφώνως τη ΑΠ. 4777/Φ.4009/1/Α1/5-3-48 Διαταγή του Γενικού Επιτελείου Στρατού.
Κατόπιν τούτου το Σ.Σ. οργανώνει ως κάτωθι τας Διοικήσεις κατά την επιχείρησιν ταύτην. Υπό:
(α) Ιην Μεραρχίαν
51η, 77η και 3η Ταξιαρχίαι (πλην τάγματος 51 Ταξιαρχίας)
520 λόχος πολυβόλων
102 Συν/μα ΠΠ/25 λ. (μείον μοίρα)
2 ουλαμοί ΙΙ Συν/τος αναγνωρίσεως
Ενδεχομένως εις ουλ.ΠΠ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ
(β) Χην Μεραρχίαν
35η, 37η και 71 Ταξιαρχίαι
5ον, 7ον και 92ον Τ.Ε
Μοίρα ΠΠ/25 λ.105 Συν/τος ΠΠ
Ολμαρχία 4,2΄΄/133 Μοίρας εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ
131α ΜΟΠ των 3,7΄΄
(γ) ΙΧ Μεραρχίαν
41η, 42α Ταξιαρχίαι
131β ΜΟΠ των 3,7΄΄
Ουλαμός ΠΠ 86 περιοχής
Ενδεχομένως πυρ/χία ΠΠ της Χ Μεραρχίας κινουμένη κατά τον άξονα ΡΑΧΗ – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΔΟΜΝΙΤΣΑ.
86 Περιοχή
Α Τάγμα φρουράς+λόχος ΚΕΥΒ
Τάγμα Πατρών
Διμοιρία διαβιβάσεων
Δυνάμεις ενεργούσαι ως ταξιαρχικόν απόσπασμα υπό τας δ/γάς της ΙΧ Μερ.
9ον Τάγμα εθνοφρουράς-6ον Χωροφυλακής
6ον, 10ον, 68ον τάγματα εθνοφρουράς
Διλοχία ΚΒΕ Μεσολογγίου
Υπαγόμεναι τακτικώς υπό ΙΧ Μεραρχία διά στατικάς αποστολάς εν τη ζώνη της 86ης Περιοχής.
δ) Υπό Διοίκησιν Εθνοφρουράς Ρούμελης
1ον, 4ον, 52ον, 53ον και 56ον Τάγματα εθνοφρουράς
ΤΣ ΑΜΦΙΣΣΗΣ- 2ον και 3ον τάγματα εθνοφρουράς

Α΄ΣΣ
Α΄Μοίρα ορεινών καταδρομών
Β΄Μοίρα ορεινών καταδρομών μετά το πέρας της ειδικής εντολής
Τάγμα 51 ταξιαρχίας
Ίλη ΙΧ Συν/τος αναγνωρίσεως
2 μοίραι Μέσου Πυρ/κού 5,5΄
Λόχοι συγκοινωνιών άνευ μεταβολής και με τας αυτάς αποστολάς ως μέχρι σήμερον.
6.- Ενεργητική ζώνη επιθέσεως Σώματος Στρατού
Ανατολικόν όριον: ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ (Υ.1957) – ΠΑΥΛΙΑΝΗ (Υ.2237) – ΒΑΡΓΙΑΝΗ (Υ.2826) – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΝ (Υ.3825) – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ (Υ.4324) -ΤΙΘΟΡΕΑ (Υ.4918) – ΠΑΡΟΡΙ (Υ.565150) άπαντα συμπεριλαμβανόμενα.
Δυτικόν όριον: ΚΕΛΑΝΙΤΗΣ (Χ.455480) – ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Χ.5137) – ΑΝΩ ΠΡΟΣΤΟΒΑΣ (Χ.5829) – όρους ΕΥΗΝΟΥ – ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ.
7.- Διάταξις συνόλου
Εξ ανατολών προς δυσμάς:
Ι, Χ και ΙΧ Μεραρχίαι
8.- Όρια μεταξύ Μεραρχιών
Μεταξύ Ι και Χ Μεραρχιών: ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ (Υ.2057) εις Χ Μεραρχίαν – ΤΣΟΚΑ υψ.1608 (Υ.230445) εις Ι Μεραρχίαν – ΠΑΥΛΙΑΝΗ (Υ.2237) – ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΝ (Υ.2333) – ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ (Υ.2430) -ΒΑΡΓΙΑΝΗ (Υ.2826) άπαντα εις Χ Μεραρχίαν – 1715 – ΚΟΛΟΒΑΤΕΣ – ΧΡΥΣΟΝ άπαντα εις Ι Μεραρχίαν.
Μεταξύ Χ και ΙΧ Μεραρχιών:
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΜΥΡΙΚΗ (Χ.785560) – υψ.1572 (Χ.8153)-ΚΟΚΚΑΛΙΑ (υψ.1720) (Χ.840518) – ΚΑΡΑΒΙ υψ.1805 ((Χ.865465) – υψ.1926) (Χ.883443) – ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ υψ.1806 – ΠΥΡΓΟΣ (Χ.954423) – ΜΗΛΙΑ (Χ.965405) – ΖΕΡΕΛΑΚΙ (υψ.1797) (Υ.0239) – ΣΙΝΑΝΙΟΝ υψ. 2059 (Υ.033368) – ΜΕΓΑΛΗ ΧΟΥΝΗ εκείθεν ράχις ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ – ΚΑΛΛΙΟΝ (Υ.055165) άπαντα εις Χ Μεραρχίαν.
9.- Αποστολαί
Ι Μεραρχία
Περισφίγγουσα διά καταλλήλου διατάξεως των δυνάμεων 3ης και 77ης Ταξιαρχιών και των ταγμάτων εθνοφρουράς τον ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ κατά την περίμετρον ΒΑΡΓΙΑΝΗ – ΓΡΑΒΙΑ – ΜΑΡΓΙΟΛΑΤΑ – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΝ – ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ – ΤΙΘΟΡΕΑ – ΠΑΡΟΡΙ – ΔΑΥΛΕΙΑ – ΣΤΕΝΩΠΟΣ ΖΕΜΕΝΟΥΣ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ να επιτεθή:
α) Από βορρά μεν κατά τον άξονα ΗΡΑΚΛΕΙΑ – ΣΚΑΜΝΟΣ – ΤΑΜΠΟΥΡΙΑ – ΚΑΣΤΕΛΛΙ – ΛΙΛΑΙΑ – ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ υψ.1593 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ από δε νότου κατά τον τοιούτον ΑΡΑΧΩΒΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΚΕΔΡΟΣ.
β) Να αποκλείση τα εκ των υψηλών κορυφών του κυρίως ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ προς ΒΑ κράσπεδα τούτου άγοντα ορεινά δρομολόγια διά κινήσεως επί τούτων των αναγκαίων δυνάμεων από του μεταξύ ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ και ΔΑΥΛΕΙΑΣ χώρου εις ικανόν βάθος προς ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ, προσβαλλομένων των τυχόν διαφευγόντων συμμοριτών εκ τούτου προς άνω ΒΟΙΩΤΙΚΟΝ ΚΗΦΙΣΣΟΝ και εκείθεν ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ.
γ) Να εξακολουθήση κατέχουσα και μετά την επίθεσιν κατά ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ τας ορεινάς διαβάσεις επί τούτου διά της κατοχής των οποίων η Μεραρχία θα αντιδράση κατά προσπαθείας διαφυγής κρυπτομένων συμμοριτών και επί πλέον θα απαγορεύση διείσδυσιν τούτων εις ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ εκ ΓΚΙΩΝΑΣ προς ην θα πιεσθώσιν υπό της Χ Μεραρχίας.
Ειδικώτερον αι εκ ΓΚΙΩΝΑΣ προς ΠΑΡΝΑΣΣΟΝ διαβάσεις εις ύψος ΚΟΛΟΒΑΤΕΣ δέον να κατέχωνται υπό της Ι Μεραρχίας μέχρι διερευνήσεως της ΓΚΙΩΝΑΣ υπό της Χ Μεραρχίας.
Τέλος δέον να ληφθώσι μέτρα μη διαφυγής των συμμοριτών εκ ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ προς ΕΛΙΚΩΝΑ.
δ) Θα εξασφαλίση την πόλιν ΛΑΜΙΑΣ και το αεροδρόμιον αυτής διά των αναγκαιουσών δυνάμεων.
Χ Μεραρχία
ε) Να ρυθμίση την μεταφοράν των μονάδων της εκ ΣΤΥΛΙΔΟΣ εις την μεταξύ ΤΣΟΥΚΑ (Χ.995628) και ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ (Υ.2057) περιοχήν ώστε η ληφθησομένη διάταξις προ της επιθέσεως της ωθυομένης προσωρινώς προς βορράν (γραμμή ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ-ΣΤΥΜΦΑΚΑΣ) να προκαλέση εντύπωσιν επιθετικής ενεργείας της Μεραρχίας προς ΡΕΝΤΙΝΑΝ.
Την εντύπωσιν ταύτην θα επιτείνη και δι’ αναγνωρίσεων εις το δυτικόν τμήμα της ζώνης επιθέσεως της η 71 Ταξιαρχία αναλόγως και βάσει των οδηγιών της Χ Μεραρχίας.
ζ) Να επιτεθή κατά τον άξονα: ΦΤΕΡΗ (Χ.970575) – ΓΟΥΛΙΝΑΣ (Υ.003523) – ΜΑΡΜΑΡΑ – ΖΕΡΒΕΛΑΚΙ (Υ.020394) – ΑΥΧΗΝ ΒΕΛΟΥΧΙ (Υ.0737) και εκείθεν προς ΣΤΡΩΜΝΗΝ (Υ.1534) και ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑΝ (Υ.0932) καταστρέφουσα ή αιχμαλωτίζουσα τας εις ΓΟΥΛΙΝΑΝ, ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ, ΖΕΡΕΛΑΚΙ και ΣΙΝΑΝΙΟΝ ενδεχομένας αντιστάσεις των συμμοριτών ή οπουδήποτε ήθελε συναντήσει ταύτας εντός της ζώνης ενεργείας της.
η) Να κινήση ισχυράν φάλαγγα κατά την κορυφογραμμήν: ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (Χ.8457) – ΚΟΚΚΑΛΙΑ – ΚΑΡΑΒΙ – ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ -ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ – ΣΙΝΑΝΙΟΝ προς ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ όρη δυναμένην να συντηρήση αρκούντως τον αγώνα και να εξασφαλίζη κατά βάθος τον σύνδεσμον μετά της ΙΧ Μεραρχίας.
θ) Να εξασφαλίζη καθ’ όλην την διάρκεια των επιχειρήσεών της τα ζωτικά σημεία επί και εκατέρωθεν της κοιλάδος ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ έχουσα υπ’ όψιν της ότι εκτός των εκεί ταγμάτων εθνοφρουράς, θα διαθέση και το 630 τάγμα της 71 Ταξιαρχίας, ήτις θα έχη και την ευθύνην ασφαλείας των ζωτικών τούτων σημείων, επί πλέον της δοθησομένης αυτή αποστολής επιθέσεως υπό της Χ Μεραρχίας.
Μετά την κατάληψιν των ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ-ΖΕΡΕΛΑΚΙ εν τάγμα της 71 Ταξιαρχίας ενισχυμένον διά των αναγκαίων μηχανημάτων πεζικού, θα παραμείνη εξασφαλίζον τους ορεινούς κόμβους ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ και ΖΕΡΕΛΕΚΙ, εφ’ όσον χρόνον κρίνει αναγκαίον η Μεραρχία. Μετά δε το πέρας της επιθετικής της ενεργείας προς ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ-ΖΕΡΕΛΑΚΙ κατάληψιν και εξασφάλισιν τούτων, εκ της υπολοίπου δυνάμεως της 71 Ταξιαρχίας δέον να δύναται κατ’ αρχήν εν τάγμα αυτής να διατεθή εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ επ’ ωφελεία του Σ.Σ. και τη διαταγή τούτου.
Ζωτικά σημεία κοιλάδος ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (Χ.8457)
ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χ.9162)
ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ-ΚΑΣΤΡΙ (Υ.1260)
ΙΧ Μεραρχία
(ι) Η 41 Ταξιαρχία συγκεντρουμένη αρχικώς εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ από D-10 θα προωθηθή εις περιοχήν ΒΙΝΙΑΝΗ – ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ – ΜΑΡΑΘΙΑ – ΣΤΕΝΩΜΑ – ΠΑΠΑΡΟΥΣΙ προς εκκαθάρισιν της περιοχής ταύτης, δημιουργίαν παραπλανητικής εντυπώσεως περί επιθετικής ενεργείας προς βορράν και επέκτασιν της ενεργείας της Β΄Μοίρας καταδρομών δρώσης εις την αυτήν περιοχήν. Η άνω Ταξιαρχία αναστρεφομένη εγκαίρως προς ΝΑ θα έχη καταλάβη την D-3 την βάσιν εξορμήσεως μεταξύ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ και ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ. Η 42 Ταξιαρχία εις περιοχήν ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ-ΧΟΥΝΗ και εκείθεν θα ευρίσκεται την D-3 ημέραν κατ’ επέκτασιν και εις το δεξιόν της 41 Ταξιαρχίας.
(ια) Να επιτεθή εν τη κατευθύνσει: ΧΟΥΝΗ (Χ.555540)-αυχήν ΧΕΛΙΔΩΝΑ υψ.1641 (Χ.6652) – ΠΥΡΓΟΣ υψ.1791 (Χ.505463) -ΜΕΣΟΚΩΜΗ (Χ.7538) – ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ (Χ.8034) – ΚΡΥΟΝΕΡΙΑ (Χ.85300) – ΚΕΡΑΣΟΒΟΥΝΙ υψ. 1708 (Χ.883243) ενεργούσα εκείθεν είτε προς ΠΕΝΤΑΓΙΟΥΣ είτε προς ΛΙΜΝΙΤΣΑΝ εξοντώνουσα ή αιχμαλωτίζουσα τας συμμοριακάς δυνάμεις ενδεχομένως είτε εις ΔΟΜΝΙΤΣΑΝ και ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ είτε εις ΠΡΟΥΣΟΝ είτε εις άλλην περιοχήν της ζώνης ενεργείας της εις ην ήθελον αντιστή.
(ιβ) Να διερευνήση ιδιαιτέρως τα χωρία: ΜΙΚΡΟ – ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ – ΚΑΣΤΑΝΙΑ – ΠΡΟΥΣΟΝ, ΚΡΙΚΕΛΟΝ, ΔΟΜΝΙΤΣΑ, ΑΡΤΟΤΙΝΑ, ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ, ΠΕΡΔΙΚΟΒΡΥΣΗ, ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ προς καταστροφήν κρυπτομένων τυχόν συμμοριτών, συμμοριακών εγκαταστάσεων και αποθηκών εφοδιασμού ενδεχομένως, εξόντωσιν ολοκληρωτικήν της αυτοαμύνης και απελευθέρωσιν τυχόν ομήρων ή γυναικοπαίδων.
(ιγ) Να έχη υπ’ όψιν ότι από της καταλήψεως της γραμμής ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ – ΤΕΡΨΙΘΕΑ (Χ.8920) – ΠΕΝΤΑΓΙΟΙ (Χ.9626) – ΔΑΦΝΟΣ (Χ.0028) υπό της Μεραρχίας, αύτη δέον να δύναται να θέση εις την διάθεσιν του Σ.Στρατού τουλάχιστον δύναμιν τάγματος ενισχυμένου διά μηχανημάτων πεζικού εις ΝΑΥΠΑΚΤΟΝ δι’ ενδεχομένην ενέργειαν από της παρακτίου ζώνης του Κορινθιακού προς ΒΔ.
(ιδ) Εξασφάλισιν αεροδρομίου ΑΓΡΙΝΙΟΥ διά των αναγκαιουσών δυνάμεων.
(ιθ) Ρυθμός επιθετικής ενεργείας (όρα και σχεδιάγραμμα).

Καταληπτέαι γραμμαί εις το τέλος εκάστης ημέρας.
D ΗΜΕΡΑ
α) ΙΧ Μεραρχία: ΚΑΤΩ ΠΡΟΣΤΟΒΑΣ (Χ.5822) – ΜΕΛΙΟΣ (Χ.6433) – ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ (Χ.6437) – ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ (Χ.7244) – ΚΑΛΙΑΚΟΥΔΑ (Χ.7247) – ΠΥΡΓΟΣ (Χ.7952).
β) Χ Μεραρχία: υψ.1572 (Χ.8153) – ΡΑΧΗ υψ.1485 (Χ.8354) – ΠΟΥΓΚΑΚΙΑ (Χ.8752) – ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ (9253)-ΓΟΥΛΙΝΑΣ (Υ.0052) – (Υ.1649) – ΓΡΕΒΕΝΟΣ (Υ.2046).
γ) Ι Μεραρχία: ΚΟΤΡΩΝΑΚΙΑ υψ.431 (Υ.2745) – ΕΛΕΥΘΕΡΟ-ΧΩΡΙ (Υ.3259) – ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ (Υ.3636) – ύψωμα ΓΚΙΟΛΑ (Υ.4035) (51 Ταξιαρχία) (71 και 3 Ταξιαρχίαι)- Η Μεραρχία θα ρυθμίση την κίνησιν των δυο τούτων ταξιαρχιών, ούτως ώστε την μεν -3 ημέραν να έχη προωθήση ταύτας επί της γραμμής: ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΤΙΘΟΡΕΑ – ΔΑΥΛΕΙΑ – ΖΕΜΕΝΟΥ – ΔΙΣΤΟΜΟΝ την δε +3 ημέραν επί της αυτής ως ανωτέρω προωθουμένης της νοτίας πτέρυγος επί της γραμμής ΖΕΜΕΝΟΥ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΔΕΛΦΟΙ. Να επωφεληθή του διαθεσίμου τούτου χρόνου διά την εκκαθάρισιν του χώρου νοτίως της αμαξιτής ΖΕΜΕΝΟΥ-ΔΕΛΦΟΙ.
D+1 ΗΜΕΡΑ
α) ΙΧ Μεραρχία: ΘΕΡΜΟΝ (Χ.6223) – ΚΟΝΙΣΚΑ (Χ.7137) – ΜΕΣΟΚΩΜΗ (7538) – ΦΟΝΙΑΣ υψ.1582 (Χ.7840) – ΚΡΙΚΕΛΟΝ (Χ.8146).
β) Χ Μεραρχία: ΚΑΡΑΒΙ (Χ.8649) – ΜΟΣΤΡΑΣ (Χ.8948) ΑΡΕΝΤΑ (Χ.9346) – ΑΡΓΥΡΙΑ (Χ.9845) – υψ.1312 (Υ.0244) ΚΟΥΤΡΑ (Υ.0744) – ΠΥΡΓΟΣ (Υ.1543) – ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ (71940).
γ) Ι Μεραρχία: ΟΙΤΗ (Υ.2837)-ΣΚΑΜΝΟΣ (Υ.3237). Ανατολικώς τούτου δεν θα σημειωθή κίνησις την ημέραν ταύτην.
D+2 ΗΜΕΡΑ
α) ΙΧ Μεραρχία: ΠΛΑΤΥΠΟΡΟΝ (Χ.6518) – ΠΛΑΤΑΝΟΣ (Χ.7425) – ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Χ.7852) – ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ (Χ.8134) ΣΤΑΥΡΟΠΗΓΗ (Χ.8542).
β) Χ Μεραρχία: ΟΞΥΑ (Χ.8844). Ανατολικώς ΟΞΥΑ η αυτή γραμμή ως διά την D+1 ημέραν καθορίζεται (Συμπλήρωσις ελλείψεων μονάδων).
γ) Ι Μεραρχία: Ανασυγκρότησις, συμπληρωματική εκκαθάρισις καταληφθείσης ήδη περιοχής. Προπαρασκευή δι’ επακολουθούσαν ενέργειαν.
D+3 ΗΜΕΡΑ
α) ΙΧ Μεραρχία: ΣΙΜΟΥ (Χ.7518)-ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΝΗ (Χ.821) ΑΜΠΕΛΑΚΙΩΤΙΣΑ (Χ.8226) – ΕΛΑΤΟΒΡΥΣΗ (Χ.8930) ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ (Χ.9339).
β) Χ Μεραρχία: ΠΥΡΓΟΣ (Χ.9542) – ΑΝΑΤΟΛΗ (Υ.0442) ΔΑΦΝΗ (Υ.0460) – υψ.1526(Υ.1140) – ΠΥΡΑ (Υ.1638) – ΤΣΙΚΛΕΡΙ (Υ.1837) – ΠΑΥΛΙΑΝΗ (Υ.2237).
γ) Ι Μεραρχία: ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ υψ.894(Υ.2633) – ΓΡΑΒΙΑ (51 Ταξιαρχία)(Υ.2929) – ΜΑΡΓΙΟΛΑΤΑ (Υ.3327) – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΝ (Υ.3925).
D+4 ΗΜΕΡΑ
Γενική ανασυγκρότησις των μονάδων. Τοπικαί ενέργειαι μόνον κατά την κρίσιν των διοικητών των Μεραρχιών.
D+5 ΗΜΕΡΑ
α) ΙΧ Μεραρχία: ΠΑΛΙΟΠΥΡΓΟΣ (Χ.7613) – ΑΝΑΒΡΥΤΗ (Χ.8217) – ΚΕΡΑΣΟΒΟΥΝΙ (Χ.8824) – ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ (Χ.9528) – ΚΟΡΑΚΑΣ (Υ.0135).
β) Χ Μεραρχία: ΣΙΝΑΝΙΟΝ (Υ.0336) – ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Υ.0837) ΜΑΥΡΟΛΙΘΑΡΙ (Υ.1237) – ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ (Υ.2134).
γ) Ι Μεραρχία: ΨΗΛΗ ΡΑΧΗ (Υ.3222)-ΕΠΤΑΛΟΦΟΣ (Υ.3420) – ΤΟΥΦΑ (Υ.4118) – ΨΗΛΟ (Υ.3913)-ΚΑΨΙΜΑΔΑΣ υψ.1644 (Υ.3613) – ΓΟΥΡΝΕΣ ΚΑΛΑΝΙΑ (Υ.3314).
Ανατολικώς της γραμμής ΤΟΥΦΑ-ΨΗΛΟ η Μεραρχία να ενεργήση κατά την κρίσιν της.
D+6 ΗΜΕΡΑ
α) ΙΧ Μεραρχία: ΔΑΦΝΗ (Χ.7805) – ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Χ.8313)-ΛΙΜΝΙΤΣΑ (Χ.8916) – ΒΛΑΧΟΒΟΥΝΙ (Χ.9422) ΔΙΑΚΟΠΙ (Υ.0223).
β) Χ Μεραρχία: ΚΑΤΩ ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ (Υ.0932) – ΚΑΒΑΛΑΡΙΑ – (Υ.1829) – ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ (Υ.2430).
γ) Ι Μεραρχία: Επίθεσις κατά ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.
Μεταγενέστεραι ενέργειαι μεραρχιών βάσει της καταστάσεως και τη διαταγή του Σ.Στρατού.
11. Παράπλευρος σύνδεσμος (όρα και σχεδιάγραμμα).
α) Μεταξύ ΙΧ και Χ Μεραρχιών μερίμνη της ΙΧ Μεραρχίας.
ΠΥΡΓΟΣ (Χ.8052)-τέλος D ημέρας
ΤΥΜΠΑΝΟΝ (Χ.8349) – τέλος D+1 ημέρας
ΑΥΧΗΝ ΣΑΡΑΝΤΕΝΑΣ (Χ.8745) – τέλος D+2 ημέρας επί αντερείσματος ΒΑ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΞΥΑ – τέλος D+3 και μέχρι D+4 (συμπεριλαμβανομένης) βόρ. κλιτύς ΚΟΡΑΚΑ (Υ.0137) εις το τέλος της D+5 ημέρας.
Διασταύρωσις ημιονικής (Υ0329) εις το τέλος της D+6 ημέρας.
β) Μεταξύ Χ και Ι Μεραρχιών και μερίμνη της Χ Μεραρχίας.
ΓΡΑΒΕΝΟΥ (Υ.2146)-τέλος D ημέρας
Μονή ΠΑΝΑΓΙΑ (Υ.2240)-τέλος D+1 ημέρας μέχρι πρωίας D+3 ημέρας.
ΣΚΛΗΘΡΟΝ (Υ.2435)-τέλος D+3 ημέρας της D+4 ημέρας συμπεριλαμβανομένης.
Κατά τον άξονα ΟΙΝΟΧΩΡΙ – ΧΑΝΙ ΖΑΓΑΝΑ – ΒΑΡΓΙΑΝΗ και εις τα δυο τελευταία σημεία – τέλος D+5 ημέρας.
Πέραν της D+5 ημέρας διαρκής σύνδεσμος εις ΒΑΡΓΙΑΝΗΝ.
12. Κατάληψις βάσεως εξορμήσεως (όρα και σχεδιάγραμμα).
α) Λεπτομέρειαι και χώροι συγκεντρώσεως
ΙΧ Μεραρχία
Συγκέντρωσις Στρατηγείου Μεραρχίας
42 Ταξιαρχίας
131β ΜΟΠ 3,7΄ την D-6 ημέραν εις ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΝ και εις ΑΓΡΙΝΙΟΝ την D-5 εσπέρας μερίμνη του ΓΕΣ.
Εκείθεν η ΙΧ Μεραρχία (μείον 41 Ταξιαρχία) χρησιμοποιούσα τα αυτά μέσα μεταφοράς θα κινηθή εξ ΑΓΡΙΝΙΟΥ προς ΧΟΥΝΗΝ ίνα συγκεντρωθή εις περιοχήν ΧΟΥΝΗ-ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ μέχρι της εσπέρας της D-4 ημέρας.
Στρατηγείον εις ΑΓΙΟΝ ΒΛΑΣΙΟΝ.
Η 41 Ταξιαρχία συγκεντρωθήσεται από D-10 ημέρας εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ προς εκπλήρωσιν της εν σελίδι 7 παραγράφω 9ι ειδικής αποστολής.
Η αποστολή αύτη δέον να έχη περατωθή μέχρι της εσπέρας της D-5 ημέρας. Από της D-4 ημέρας δύναται να τεθή εις κίνησιν, ην ρυθμίση τοιουτοτρόπως, ώστε να ευρίσκεται επί της βάσεως εξορμήσεώς της ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ την εσπέραν της D-2 ημέρας, καλύπτουσα την αναστροφήν της προς ΝΑ και την εγκαρσίαν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – Μ.ΧΩΡΙΟ ευρέως διά της νέας της διατάξεως.
Χ Μεραρχία
Θα συγκεντρωθή μετά την αποβίβασίν της εις ΣΤΥΛΙΔΑ γενησομένην την D-5 ημέραν εις τους κάτωθι αρχικούς χώρους.
Στρατηγείον εις ΜΑΚΡΗΝ (Υ.0761).
35η και 37η Ταξιαρχίαι εις περιοχήν ΤΣΟΥΚΑΝ (Χ.9962)-ΓΡΑΜΜΕΝΗ (Υ.1163)-ΣΤΥΡΦΑΚΑΣ (Υ.2161).
Μοίρα ΠΠ/25 λιβρών αφικνουμένη την D-4 ημέραν εις ΛΑΜΙΑΝ θέλει κινηθή εκείθεν τη διαταγή της Χ Μεραρχίας. Η κίνησις της Χ Μεραρχίας διά τους ανωτέρω χώρους, εκτελεσθήσεται μερίμνη του Σ.Σ. από του λιμένος ΣΤΥΛΙΔΟΣ προβλεπομένη από της πρωΐας της D -4 ημέρας.
Αναστροφή προς κατάληψιν της βάσεως εξορμήσεως ρυθμισθήσεται υπό της Μεραρχίας ούτως ώστε αι μονάδες της ευρίσκωνται επί της βάσεως εξορμήσεως μέχρι της εσπέρας της D-2 ημέρας και διά κεκαλυμμένης πλέον κινήσεως.
Από της εγκαταστάσεως του Στρατηγείου της εις ΜΑΚΡΗΝ, Η 71 ταξιαρχία υπάγεται υπό τας διαταγάς της.
Ι Μεραρχία
51 ταξιαρχία συγκεντρουμένη εις ΛΑΜΙΑ από εσπέρας της D-4 ημέρας τίθεται από της αυτής υπό τας διαταγάς της Ι Μεραρχίας, ήτις να καθορίση τας λεπτομερείας προωθήσεώς της, ούτως ώστε να ευρίσκεται επί της βάσεως εξορμήσεώς της την εσπέραν της D-2 ημέρας, πλην τάγματος αφιεμένου εις Λαμίαν ως εφεδρείας Σ.Σ.
Διά τας ετέρας δυο ταξιαρχίας της η Μεραρχία να ρυθμίση επίσης την κίνησίν των ούτως ώστε το βραδύτερον να καταλάβωσι την βάσιν εξορμήσεώς των την εσπέραν την αυτής ως άνω ημέρας.
Μοίρα Μέσου πυρ/κού 5,5΄΄
Κίνησις εκ ΘΗΒΩΝ ρυθμισθήσεται προτάσει του Δ/τού πυρ/κού του Σ.Σ ούτως ώστε η μεν μία μοίρα να ευρίσκεται εις ΗΡΑΚΛΕΙΑ η δε ετέρα εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ την D-2 εσπέρας δι’ αμφοτέρας τας μοίρας.
ΙΧ Σύνταγμα αναγνωρίσεως
Αφικνούμενον εις ΛΑΜΙΑΝ την D-6 ημέραν θα συγκεντρωθή εις περιοχήν ΠΥΡΓΟΣ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ από της εσπέρας της D-5 ημέρας.

β) Εκτέλεσις
Της καταλήψεως της βάσεως εξορμήσεως θα προηγηθώσι αναγνωρίσεις αίτινες και θα εκτελεσθώσι από D-4 ημέρας μέχρι μεσημβρίας D-2 ημέρας. Προώθησις των μονάδων επί ταύτης μέχρι της D-2 εσπέρας το βραδύτερον λαμβανομένων των μέτρων ασφαλείας διά την προώθησιν της διατάξεως διά των αναγκαίων δυνάμεων κατά τας D-3 και D-2 ημέρας.
Εξόρμησις την D ημέραν καθορισθησομένην εγκαίρως διά νεωτέρας διαταγής του Σ.Σ.
γ) Βάσις εξορμήσεως: Αύτη καθορίζεται από ανατολών προς δυσμάς ως κάτωθι:
Ι Μεραρχία: ΔΙΣΤΟΜΟΝ – ΜΝΗΜΑ ΝΤΑΒΕΛΗ (Υ505058) -ΔΑΥΛΕΙΑ – ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (Υ.5216) – ΤΙΘΟΡΕΑ – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΠΟΛΥΔΡΟΣΟΝ (Υ.3825) (διά 3ην και 71 Ταξιαρχία).
ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ (Υ.2451)-ΗΡΑΚΛΕΙΑ (Υ.3243) – ΓΕΡΟ ΠΑΠΠΑ (Υ.3939) διά 51 Ταξιαρχίαν.
Χ Μεραρχία: ΜΕΤΑΞΙΑΤΕΣ (Υ.2053)-ΣΠΕΡΧΕΙΑΣ (Υ.0456)-ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (Χ.8657)-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ.
ΙΧ Μεραρχία: Μ.ΧΩΡΙΟΝ (Χ.7151)-ΚΑΣΤΑΝΙΑ (Χ.6542)-ΑΝΩ ΠΡΟΣΤΟΒΑΣ (Χ.5829).
13.- Αποστολαί Εθνοφρουράς – ΜΟΠ – Όπλων υποστηρίξεως.
(α) Εθνοφρουρά
Η 86 περιοχή θα συγκροτήση ταξιαρχικόν απόσπασμα ως εν τη σελίδι 5 παράγραφος 6 (γ) εκ του Α τάγματος φρουράς+τάγματος ΠΑΤΡΩΝ υπαγόμενον υπό την ΙΧ Μεραρχίαν.
Η Μεραρχία θα χρησιμοποιήση το άνω απόσπασμα εις την ΝΔ πτέρυγα της διατάξεώς της έχουσα επί πλέον την ευθύνη ασφαλείας των ζωτικών κέντρων της 86 περιοχής και χρησιμοποιούσα προς τούτο τας εις την ανωτέρω παράγραφον καθοριζομένας στατικάς δυνάμεις.
Δι’ ενδείξεις τηρήσεως διά στατικών δυνάμεων των ζωτικών σημείων 86 περιοχής το Σ.Σ. θα εκδώση ειδικήν διαταγήν προς ΙΧ Μεραρχίαν.
Η 86 Περιοχή να προβή εν ευθέτω χρόνω εις τας προπαρασκευαστικάς εργασίας συγκροτήσεως και αναγκαίων μόνον μετακινήσεων, όπως εκπληρώση την αποστολήν ταύτην ωθούσα την διάταξιν του ταξιαρχικού αποσπάσματος επί της βάσεως εξορμήσεως το βραδύτερον μέχρι της D-2 ημέρας εσπέρας μετά όμως προσυνεννόησίν του μετά του Διοικητού ΙΧ Μεραρχίας αφικνουμένου εις ΑΓΡΙΝΙΟΝ την D-5 ημέραν.
Διοίκησις Εθνοφρουράς Ρούμελης
Ο Διοικητής της Εθνοφρουράς Ρούμελης προσανατο-λιζόμενος εγκαίρως υπό του διοικητού της Ι Μεραρχίας όσον αφορά την εκπλήρωσιν της αποστολής της θα καθορίση την χρησιμοποίησιν των υπ’ αυτόν ταγμάτων εθνοφρουράς και ειδικώτερον θα απαγορεύση διαρροήν των συμμοριτών από της εγκάρσιας ΛΕΒΑΔΕΙΑ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ είτε προς Κορινθιακόν είτε προς ΕΛΙΚΩΝΑ.
Συνεννόησις από λήψεως της παρούσης.
(β) Μονάδες ορεινών καταδρομών
Αποστολαί
(ι) Β΄ Μοίρα καταδρομών διαθέτουσα 2 ΛΟΚ εκ ταύτης και 3 ΛΟΚ εκ της Α΄ Μοίρας θα προωθηθή εις περιοχήν ΒΙΝΙΑΝΗ-ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ-ΛΟΓΓΙΣΤΗ εις ην θα ευρίσκεται από D-6 συνδεομένη μετά της 41 Ταξιαρχίας ενεργούσης ήδη εις την αυτήν περιοχήν από D-9 ημέρας επί τω σκοπώ απαγορεύσεως διαφυγής των συμμοριτών βορείως και ΒΔ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ. Να έχη υπ’ όψιν ότι τμήμα εκ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ θα καταλάβη την D-6 ημέραν τας διά ΣΤΕΝΩΜΑ διαβάσεις προς βορράν εις το ύψος του χωρίου ΣΤΕΝΩΜΑ. Να συνδέεται με τας εις περιοχήν ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ στατικάς δυνάμεις 86 περιοχής.
(ιι) Οι 6 ΛΟΚ Β΄ ΜΟΚ θέλουσι διατεθή ανά τρεις εις την Χ και ΙΧ Μεραρχίας ως τμήματα ειδικών αποστολών από της D-3 ημέρας.
Μετά την λήξιν της καθορισθείσης υπό του ΓΕΣ αποστολής καταδρομών εις υψίπεδον ΡΕΝΤΙΝΑΣ και από της D-6 ημέρας, θα συγκεντρωθή εις περιοχήν ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ – ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ με αποστολήν απαγορεύσεως ενδεχομένης διαφυγής συμμοριτών βορείως της γραμμής ΜΕΓ. ΧΩΡΙΟ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ – ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ διά καταλήψεως και ερεύνης των κυριωτέρων δρομολογίων.
(ιιι) Η Διοίκησις και το υπόλοιπον της Α΄ Μοίρας Ο Κ θα συγκεντρωθή εις περιοχήν ΛΑΜΙΑΣ ως εφεδρεία του Σ.Σ. από της πρωίας της D ημέρας. Χρησιμοποίησις διά μεταγενεστέρας διαταγής του Σ.Σ.
14.- Πυροβολικόν
(α) Ελαφρόν πυροβολικόν
Αποστολή άμεσος υποστήριξις ως εν τη σελίδι 4 παραγρ.6. Ενδεχομένως αντιπυροβολικόν.
Η Χ Μεραρχία να έχη υπ’ όψιν της ότι από της καταλήψεως του αντικειμενικού σκοπού της D+1 ημέρας θα θέση εις την διάθεσιν της ΙΧ Μεραρχίας πυρ/χίαν ΠΠ/25 λ.εις αυχένα μεταξύ ΠΥΡΓΟΣ (Χ.8053) και ΠΛΑΤΗ (Χ.8153) αφ’ ου θέλει παραλάβει ταύτην η ΙΧ Μεραρχία προς υποστήριξιν της μεταγενεστέρας επιθετικής ενεργείας της κινούσα ταύτην κατά τον άξονα ΠΥΡΓΟΣ-ΚΡΙΚΕΛΟΝ-ΔΟΜΝΙΤΣΑ. Από της καταλήψεως του αντικειμενικού σκοπού της D+3 ημέρας προβλέπεται επάνοδος της πυρ/χίας ταύτης εις μοίραν της.
(β) Μέσον πυροβολικόν
Αποστολή: Κατά σειράν επειγόντος
Ενίσχυσις, επέκτασις πυρών του ελαφρού πυροβολικού.

Μεμακρυσμέναι ενέργειαι
Σοβαραί συγκεντρώσεις συμμοριτών
απρόοπτοι στόχοι-αντιπυροβολικόν.
Διά μοίρας μεν προσηρμοσμένης εις την ζώνην της Χ Μεραρχίας και δυναμένης να επέμβη και επ’ ωφελεία του αγώνος της ΙΧ Μεραρχίας δι’ ετέρας δε μοίρας προσηρμοσμένης εις την ζώνην της Ι Μεραρχίας και δυναμένης να επέμβη και υπέρ του αριστερού της Χ Μεραρχίας όσον το δυνατόν δυτικώτερον του ορίου της.
Να δύναται να συγκεντρώση τα πυρά μιάς μοίρας κατά σειράν επείγοντος εις περιοχάς:
ΚΑΡΑΒΙ (Χ.835420)
ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ (Χ.8744)
ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ (Χ.9838) και
ΠΥΡΓΟΣ (Υ.1543)
ΚΑΤΑΒΟΘΡΑ (Υ.1840)
Μεταγενεστέρως δε επ’ ωφελεία του αγώνος της Ι Μεραρχίας και διά των δύο μοιρών εις
ΚΑΛΟΣΚΟΠΗ (Υ.2632)
ΠΡΟΣΗΛΙΟΝ (επί ΓΚΙΩΝΑΣ)
ΑΓ.ΤΡΙΑΣ (επί ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ) και όσον το δυνατόν βαθύτερον.
Ασφάλεια υλικού μερίμνη Μεραρχιών και προτάσει Διοικητού Πυρ/κού. Αιτήσεις μεραρχιών θα αποστέλλωνται απευθείας εις Δ/τάς μοιρών και Δ/τήν Πυρ/κού.
Από της εξαντλήσεως των δυνατοτήτων υποστηρίξεως της Μοίρας του 105 Συντ/τος ΠΠ αύτη θα συγκεντρωθή περιοχήν ΛΕΥΚΑΣ-ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ διάθεσιν Δ/τού πυρ/κού Α΄ΣΣ προς περαιτέρω χρησιμοποίησιν τη διαταγή του Σ.Σ.
15.- Μηχανικόν
α) Συντήρησις των εισχωρουσών οδών
ΛΑΜΙΑ-ΓΡΑΒΙΑ και εκείθεν προς ΛΕΒΑΔΕΙΑΝ-ΘΗΒΑΣ ή ΑΜΦΙΣΣΑ.
ΧΟΥΝΗ – ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ – ΑΓΡΙΝΙΟΝ και αι εκ τούτων παραλίμνιοι της Τριχωνίας οδοί διά ΚΑΤΩ ΜΑΚΡΥΝΟΥ προς ΝΑΥΠΑΚΤΟΝ.
β) Των εγκαρσίων οδών
ΛΑΜΙΑ-ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ και αι εκ ταύτης κάθετοι προς ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ
ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ – ΚΡΙΚΕΛΟΝ ΔΟΜΝΙΤΣΑ -ΠΕΝΤΑ-ΚΟΡΦΟΝ
ΦΤΕΡΗ-ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΩΝ
ΛΕΒΑΔΕΙΑ-ΑΡΑΧΩΒΑ-ΑΜΦΙΣΣΑ-ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ και αι εκ της παρακτίου ζώνης του ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ από λιμένων ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ και ΙΤΕΑΣ προς την εγκαρσίαν ταύτην άγουσαι οδοί και εις α σημεία υπάρχει ασφάλεια ή αποκαθίσταται τοιαύτη διά της διατάξεως της επιθέσεως.
Ασφάλεια των κυριωτέρων οδών από ναρκών, αποκατάστασις των γεφυρών εν περιπτώσει καταστροφής ή καταστάσεως μη επιτρεπούσης την δίοδον βαρέως πυρ/κού των 5,5΄΄ μετά του ρυμουλκού του.
Άξονες οδικοί δι’ ων θα κινηθή βαρύ πυροβολικόν:
ΣΤΥΛΙΣ – ΛΑΜΙΑ – ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ – ΦΤΕΡΗ – ΛΕΥΚΑΣ μεθ’ ο ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΩΝ.
ΛΑΜΙΑ-ΣΚΑΜΝΟΣ είτε προς ΠΑΥΛΙΑΝΗ ή ΓΡΑΒΙΑΝ είτε τέλος προς ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΝ.
Κατανομή μονάδων μηχανικού
Ι Μεραρχία: τμήμα 718 λ.μηχανικού
ΙΧ “ : ολόκληρον το οργανικόν μηχανικόν της.
Χ “ : 715 λ.μηχ.+διοίκησις μηχανικού.
Λεπτομέρειαι (ειδική διαταγή)
16.- Εφεδρείαι
α) Σώματος Στρατού
Ίλη αναγνωρίσεως ΙΧ Συντ/ος αναγνωρίσεως εις ΛΑΜΙΑΝ
Τάγμα 51 Ταξιαρχίας εις ΗΡΑΚΛΕΙΑ
Α΄ ΜΟΚ (μείον 3 ΛΟΚ) εις ΜΠΡΑΛΛΟΝ
Από της καταλήψεως ΖΕΡΕΛΑΚΙ-ΓΙΔΟΒΟΥΝΙ υπό της 71 Ταξιαρχίας της Χ Μεραρχίας εν τάγμα αυτής θα συγκεντρωθή περιοχήν ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ ως εφεδρεία του Σ.Σ.
Αποστολαί
Ενδεχομένη χρησιμοποίησις είτε προς ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ είτε προς κοιλάδα ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ή τέλος βορείως ταύτης. Ενδεχομένως υπέρ της Ι Μεραρχίας και διά του τάγματος της 51 Ταξιαρχίας.
17.- Αεροπορία
Σκοπός συμβολή αεροπορίας διά την εξόντωσιν των συμμοριτών της Ρούμελης εν συνεργασία μετά του Στρατού.
Αποστολαί αεροπορίας
Τακτικαί αναγνωρίσεις: βάσει σχεδίου αναζητήσεως πληροφοριών μερίμνη της Α΄ΣΣ.
Άμεσος υποστήριξις των φαλάγγων κατά σειράν επείγοντος:
α) Της κινουμένης κατά την κορυφογραμμήν ΡΑΧΗ ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΥ (Χ.8457) – ΚΑΡΑΒΙ (Χ.8649) – ΣΑΡΑΝΤΕΝΑ (Χ.8845) – ΖΕΡΕΛΕΚΙ (Υ.0240) προς ΒΑΡΔΟΥΣΙΑ ΟΡΗ.
β) Κατά τον άξονα επιθέσεως της ΙΧ Μεραρχίας.
γ) Κατά την ράχην ΠΥΡΓΟΣ (Υ.1743) – ΚΑΤΑΒΟΘΡΕΣ (Υ.1940) -ΠΥΡΓΑΚΙ (Υ.1935) – ΒΡΑΪΛΑ (Υ.1829).
Έμμεσος υποστήριξις διά καταστροφής στόχων της ζώνης της μάχης τη διαταγή του Σ.Σ.
Ανεφοδιασμός απ’ αέρος διά ρίψεως εφοδίων-πυρομαχικών (δυνατότης 10 τόννων ημερησίως κατά σειράν επείγοντος διαρκούσης της επιχειρήσεως).
Υπέρ ΙΧ Μεραρχίας
Υπέρ Χ Μεραρχίας και ενδεχομένως δε υπέρ της Ι Μεραρχίας.
Μεταφοραί
Μεταφοραί μικρών τμημάτων
Μεταφοραί τραυματιών
Μεταφοραί συνδέσμων αξιωματικών
Υλικού εν απολύτω ανάγκη
Επιτήρησις: μεταξύ παραλλήλων 2545 και μεσημβρινών Υ1Ο και Χ80 ενδεχομένως αναγνωρίσεις επ’ ωφελεία Στρατού με συνεργασία Ναυτικού.
(Δι’ ανάπτυξιν αεροπορίας και επικοινωνίας εν γένει όρα ειδικήν διαταγήν).
18.- Ναυτικόν
Αποστολαί: κατά σειράν επείγοντος
α) Επιτήρησις ακτών ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ με ειδικήν προσπάθεια επιτηρήσεως από ΕΡΑΤΕΙΝΗΣ μέχρι κόλπου ΓΕΡΜΕΝΟΥ (συμπεριλαμβανομένου) προς παρεμπόδισιν διαφυγής προς Πελοπόννησον και εις Ευβοϊκόν από ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ μέχρι ΜΩΛΟΥ.
β) Υποστήριξις διά πυροβολικού των πλοίων εν συνεργασία μετά της αεροπορίας και με τας αιτούσας Μεραρχίας κατά επιγείων στόχων υποδεικνυομένων εις τα προς τούτο εντεταλμένα πλοία από ΤΡΙΖΟΝΙΑ έως ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ και ει δυνατόν μέχρι ΚΟΛΠΟΥ ΖΑΛΙΤΣΑΣ. Εις Ευβοϊκόν δε από ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ μέχρι ΜΩΛΟΥ. Προς τούτοις διατίθενται 3 εις ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ και εν εις Ευβοϊκόν πολεμικά πλοία.
γ) Μεταφοραί
Διαρκούσης της επιχειρήσεως αντιμετωπίζονται μεταφοραί στρατευμάτων επ’ ωφελεία της διεξαγωγής της μάχης του Σ.Σ. από:
ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ διά 3 αρματαγωγών
ΙΤΕΑ + 2 αρματαγωγών
δ) Δυνατότης μεταφοράς δυο πλήρων ταγμάτων μετά μεταγωγικών κτηνών και κλιμακίου αυτοκινήτου εκ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ή ΙΤΕΑΣ προς ενέργειαν από της παρακτίου ζώνης του ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ προς κατευθύνσεις επιβαλλομένας εκ της τότε τακτικής καταστάσεως.
ε) Λεπτομέρειαι συνεργασίας, αιτήσεις και επικοινωνίαι ως ειδική διαταγή.
19.- ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ
α) Ανεφοδιασμός εις τρόφιμα
Επί των ανδρών: Συντετηρημέναι τροφαί 2 ημερών παρασκευα-ζομένου θερμού συσσιτίου ει δυνατόν μόνον το εσπέρας.
Επί των μεταγωγικών τάγματος: τουλάχιστον 3 ημερών.
Επί των ΛΟΜ: τουλάχιστον 2 ημερών.
Ευρεία χρήσις διπυρίτου προς εξοικονόμησιν μεταφορικών μέσων.
β) Εις πυρομαχικά
Τάγματα: τουλάχιστον 1ης και 2ας γραμμής (μία κλίμαξ) ειδικώς διά την ΙΧ Μεραρχίαν ει δυνατόν 1-1/2 κλίμαξ.
ΛΟΜετ: ελάχιστον 1ης και 2ας γραμμής μια κλίμαξ
Πυροβολικού: 2ας γραμμής επί των λόχ. ορ. μεταφορών.
Διά λεπτομερείας (όρα ειδικήν διαταγήν).
γ) Διακομιδαί: Να εξασφαλισθή κλιμάκιον ορεινής χειρουργικής μονάδος κατά ταξιαρχίαν. Διά λοιπάς λεπτομερείας όρα ειδικήν διαταγήν.
δ) Στολή: χλαίνη – 1 κλινοσκέπασμα – αντίσκηνον – κράνος
20.- ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
Σταθμοί Διοικήσεως
α) Τ Σ/Α΄ΣΣ ΛΑΜΙΑΝ
β) Μεραρχιών
Ι Μεραρχία: ΚΗΦΙΣΣΟΧΩΡΙ (Υ.5320)
Χ Μεραρχία: ΜΑΚΡΗ μεθ’ ο ΟΙΤΗ (Υ.2837)
ΙΧ Μεραρχία: Αρχικώς ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ (Χ.151) μεθ’ ο ΘΕΡΜΟΝ (Χ.6223)
γ) Εξασφάλισις επικοινωνιών
ΓΕΣ με ΤΣ/Α΄ΣΣ
Κ Σ Α΄ΣΣμε Α΄ΣΣ
Τ Σ Α΄ΣΣ με Ι, Χ, ΙΧ Μεραρχίας
Τ Σ Α΄ΣΣ με Α΄και Β΄Μ Ο Π και μοίραν Μ.Π 5,5΄
Τ Σ Α΄ΣΣ με Α ΣΤΟΛΟΥ
Μεραρχιών με πλοία Β.Ναυτικού διατεθέντα δι’ υποστήριξίν των Τ Σ Α΄ΣΣ με ΑΒΑ
Επικοινωνίαι διά την διαβίβασιν αιτήσεων υπό των μονάδων αεροπορικής υποστηρίξεως και τοιαύται μονάδων μετά την πτήσιν αεροσκαφών.
(Λεπτομέρειαι ως ειδική διαταγή)

Θ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ-ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α΄ΣΣ
Τ.Σ.Υ.

ΑΝΑΦΕΡΑΤΕ ΛΗΨΙΝ
Ώρα υπογραφής———
Ώρα επιδόσεως εις διαβιβάσεις——-
Οδηγίαι αποστολής———————–