Οδηγίαι αφορώσαι το Παραπλανητικόν Σχέδιον, ΓΕΣ/26 Μαρ 1948


ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ/12/Δ/της
Αριθ.Π.16141/4/12
Β.Σ.Τ.902/26.3.48
Αυξ.αριθ.αντ.6

Θέμα: Οδηγίαι αφορώσαι το Παραπλανητικόν Σχέδιον.

Σχετική: ΑΠ.4777/Φ.4009/30/Α1 της 5.3.48 Δγή ΓΕΣ

 1. Αι υπό του Σχεδίου επιχειρήσεων “ΧΑΡΑΥΓΗ” τιθέμεναι επιδιώξεις βασίζονται κατ’ αρχήν εις την επιθετικότητα και καλόν συντονισμόν των κινήσεων και ενεργειών των Μονάδων, αλλά κατά μέγα μέρος εις το στοιχείον του αιφνιδιασμού, τόσον κατά το στάδιον των προπαρασκευαστικών ενεργειών, όσον και κατά την εξέλιξιν των επιχειρήσεων, εκ της επετεύξεως του οποίου θα εξαρτηθώσι τα αποφασιστικά ή μη αποτελέσματα των επιχειρήσεων τούτων.
  -Εκ της τηρήσεως του απορρήτου, των προπαρασκευαστικών ιδία ενεργειών και
  -Εξ ενός καλώς μελετημένου Σχεδίου Παραπλανήσεως.
  Τούτο ετονίσθη εις γενομένην εν Αθήναις σύσκεψιν των Ανωτάτων Διοικήσεων καθ’ ην εκοινοποιήθησαν αι κατευθυντήριοι επί των επιχειρήσεων οδηγίαι μου.
 2. Επί της παραπλανήσεως αποδίδω όλως ιδιαιτέραν σημασίαν.
  Το προπαρασκευαστικόν στάδιον του σχεδίου Επιχειρήσεων “ΧΑΡΑΥΓΗ” ως εκ των πολλών μετακινήσεων, παρέχει έδαφος, δι’ εν απλούν αλλά μελετημένον σχέδιον παραπλανήσεως, το οποίον ενώ θα είναι πιστευτόν δεν θα παρέχει λαβήν εις σύγχυσιν παρεξηγήσεις και πλάνας, εκ μέρους των εκτελεστών.
  Προς τον σκοπόν δε όπως τα υπό των Σωμάτων Στρατού εκπονηθησόμενα σχέδια παραπλανήσεως και διαταγαί, ώσιν συντονισμέναι και στηρίζονται επί ενιαίου Βασικού Σχεδίου, κοινοποείται παραπλανητικόν σχέδιον υπό τον τίτλον Σχέδιον επεχειρήσεων “ΧΑΡΑΥΓΗ” όπερ πέμπεται προσηρτημένως.
 3. Βάσει του σχεδίου τούτου τα Σώματα Στρατού θα εκδίδωσι τας παραπλανητικάς Δ/γάς των πλήρεις, εστηριγμένας εις τινα επουσιώδη αλλά πραγματικά γεγονότα και περιστατικά και αι οποίαι εντέχνως θα δύνανται να περιέλθωσι, εις κατάλληλον χρόνον, εις τους συμμορίτας.
  Εκ παραλλήλου η παραπλάνησις ενδείκνυται να βασισθή:
  -Εις παραπλανητικάς κινήσεις τμημάτων, εάν και όπου τούτο καταστή δυνατόν και εις ψευδείς πληροφορίας περί των πραγματικών κινήσεων και κατευθύνσεων των τμημάτων.
  -Εις παραπλανητικάς Δγάς μεταβιβαζομένας διά των μέσων Διαβιβάσεων.
  -Εις ανακοινώσεις και διαδόσεις ανακριβείς, γενομένας επί σκοπώ και δυναμένας να διοχετευθώσι προς τους συμμορίτας.
  -Εις επιθεωρήσεις και επισκέψεις παρά Ανωτάτων Διοικήσεων, Τμημάτων και φρουρών, απομεμακρυσμένων του κυρίου θεάτρου Επιχειρήσεων.
  4.- Παρόμοιον Σχέδιον συμφέρει όπως εφαρμοσθή παρά του Ναυτικού και της Αεροπορίας ίνα καλύψωσι τας ενεργείας των και το γενικόν σχέδιον.
  Εκ παραλλήλου η Ανωτάτη Διοίκησις θα επιδιώξη διά της παρεμβάσεώς της εις την κάλυψιν του όλου σχεδίου.
  5.- Οι Διοικηταί Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ οι Αρχηγοί Στόλου και Αεροπορίας, προς ους αποστέλλεται η παρούσα ως και το παραπλανητικόν Σχέδιον “ΧΡΥΣΑΥΓΗ” παρακαλούνται όπως γνωστοποιήσωσι την λήψιν της παρούσης.
  6.- Η παρούσα είναι προσωπική αυστηρώς και δέον να καταστραφή διά πυρός άμα τη αναγνώσει, χωρίς να πρωτοκολληθή κλπ.

Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
– Δ/ταί Α΄, Β΄, Γ΄ΣΣ
– Αρχηγός Στόλου
– Αρχηγός Αεροπορίας

ΚΟΙΝ: Α1/ΓΕΣ

Διά την ακρίβειαν
Δ/σις Α2 ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.