Επιχείρηση ΧΑΡΑΥΓΗ, Β’ΣΣ/25 Μαρ 1948


Δι’ αξιωματικού αγγελιοφόρου
Υ Π Ε Ρ Ε Π Ε Ι Γ Ο Ν
ΑΚΡΩΣ-ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Β΄ΣΣ Α.Α.Π.235/Α1/1
904 25-3-48
ΠΡΟΣ: ΓΕΣ/Α1
ΚΟΙΝ: Α1/ Β΄ΣΣ

Θέμα: Επιχείρησις “Χαραυγή”

Σχετικόν υμέτερον Α.Α.Π. 4777/4009.

1.- Αναφέρεται ότι οι κατωτέρω σοβαροί λόγοι συνηγορούσι διά την επί δεκαήμερον αναστολήν ενάρξεως της επιχειρήσεως.
α) Θα δοθή εις την ΙΧ Μεραρχίαν η αναγκαιούσα πίστωσις χρόνου διά την εκτέλεσιν μελετηθείσης εκκαθαριστικής επιχειρήσεως εις περιοχήν ΡΕΝΤΙΝΗΣ, ένθα παρατηρείται συγκέντρωσις συμμοριτών.
Η εκκαθάρισις της μεταξύ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ποταμού – ΜΕΓΔΟΒΑ ποταμού, πεδινής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και αμαξιτής οδού ΔΟΜΟΚΟΥ-ΛΑΜΙΑΣ ορεινής περιοχής ένθα είναι εγκατεστημένον από μακρού το Αρχηγείον ΑΓΡΑΦΩΝ εκ τριών συγκροτημάτων θεωρείται επιβεβλημένον όπως προηγηθή εν χρόνω.
β) Θα δυνηθή η VIΙΙ Μεραρχία να φέρη εις επιτυχές πέρας την υπό ταύτης αναλαμβανομένην την 29 τρεχ. μηνός επιχείρησιν προς εκκαθάρισιν της περιοχής ΦΙΛΙΑΤΩΝ-ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ και συνεπώς θα καταστή εφικτή η εκείθεν απαγκίστρωσις δυνάμεων (43 Ταξιαρχίας) και διάθεσις αυτών εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ.
γ) Αφ’ ενός θα επιτευχθή η ικανοποιητική αξιοποίησις των 50, 51, 57, 65 και 66 Ταγμάτων Εθνοφρουράς των συγκροτηθέντων την 10-11 Φεβρουαρίου των δυο πρώτων και 28-29 Φεβρουαρίου των τριών τελευταίων και αφ’ ετέρου θα είναι δυνατή η ανάθεσις αποστολών εις τα 80, 85, 87, 88, 89, 90 και 91 Τ.Εθνοφρουράς τα συγκροτηθησόμενα μεταξύ 28 και 31 τρεχ.μηνός (Μαρτίου).
δ) Η ανατιθεμένη αποστολή εις Β.Μοίραν ΛΟΚ εν τη περιοχή ΡΕΝΤΙΝΗΣ δεν θα έχη σοβαρόν αντίκτυπον ενώ αντιθέτως εν συνδιασμώ με την μελετηθείσαν υπό της ΙΧ Μεραρχίας επιχείρησιν πιστεύεται ότι θα έχη ικανοποιητικά αποτελέσματα.
Διά της εκκαθαρίσεως της περιοχής ΡΕΝΤΙΝΗΣ ελπίζεται ότι θα αποφευχθή ο κίνδυνος εκ νέου αναμολύνσεως τόσον της εκκαθαρισθείσης ορεινής περιοχής της Δυτικής Θεσσαλίας όσον και της εκκαθαρισθησομένης περιοχής ΡΟΥΜΕΛΗΣ.
Θα παύση δε πλέον ν’ αποτελή η περιοχή αύτη τον συνδετικόν κρίκον των συμμοριών ΡΟΥΜΕΛΗΣ μετά των βορείων τοιούτων.
ε) Η απομάκρυνσις εκ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ απασών των μονάδων Πεζικού, Πυροβολικού και Τεθωρακισμένων προ της πυκνώσεως τουλάχιστον ταύτης διά αξιομάχων Ταγμάτων Εθνοφρουράς και μέρους αν μη του όλου της 43 Ταξιαρχίας υπάρχει φόβος να προκαλέση κατάπτωση του ηθικού ου μόνον των κατοίκων της υπαίθρου και των αστικών κέντρων αλλά και αυτών των Ταγμάτων Εθνοφρουράς με επακόλουθα ίσως οδυνηρά.
2.- Διά πάντας τους ανωτέρω λόγους υποβάλλεται πρότασις όπως καθορισθή ημερομηνία ενάρξεως κινήσεως μονάδων δι’ επιχείρησιν “ΧΑΡΑΥΓΗΝ” ουχί ενωρίτερον της 15ης Απριλίου.

Π.ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υποστράτηγος
Διοικητής

Ακριβές Αντίγραφον
Τ.Υ.