Σχέδιο Επιχείρησης Κρουσίων ΗΡΑΚΛΗΣ, 10 ΟΜΠ/Α1/25 Μαρ 1948


ΘΕΜΑ: Eπιχείρησις επί ΚΡΟΥΣΙΩΝ «ΗΡΑΚΛΗΣ»
ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΗΝ 37 Ταξ. [Συνημμ. 10 πίνακες ]
– » –               31 Ταξ   [συμβατικών λέξεων]
ΚΟΙΝ: Γ΄ ΣΣ/Α1 Δι’ Αγγελιαφόρου Αξ/κού
Δκτήν 36 Ταξ. Συν. 1                                                                       ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
-»-       Τ.Σ. Λαγκαδά πίναξ                                                          ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
– Επιτελάρχην – Α1 λέξεων                                                       ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
– Α.Κ.Β.Γ. – Α9                                                                                     Εδακτυλογραφήθη υπό Αξ/κού
– Δ/σιν Πυρ/κού

                                                                                                                                      Χ. ΟΡΕΙΝΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΑΡΙΘ. Α.Π. 4326
ΣΤΓ 916 τη 25-3-48
Συνημμ. τω σχεδίω
-»- -»- εγγράφω
Σχετική: A.Π. 10030/24-3/48 Γ΄Σ.Στρατού
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΕΧΘΡΟΥ: Ως ειδικόν δελτίον, εκδοθησόμενον.
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ:
α) Πλήρης εξόντωσις και συντριβή των επί ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ συμμοριτών, αποκλειομένης της διαφυγής των προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν.
β) Εν συνεχεία απαγόρευσις επανεγκαταστάσεως συμμοριτών επί ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ διά εδραιώσεως δυνάμεων επί τούτων.
3. ΜΕΘΟΔΟΣ:
α) Αιφνιδιστική προσβολή των συμμοριακών Συγκροτημάτων εκ πολλών κατευθύνσεων, με ιδιαιτέρως ισχυράν ενέργειαν:
ι) Από Βορρά εν τη γενική κατευθύνσει: ΔΙΑΣΕΛΟΝ (Κ. 0002) – ΟΡΤΑ ΚΑΡΑΝ (Ρ. 0698) – Υψ. 1179 (Ρ. 0896).
ιι) Από Νότου εν τη γενική κατευθύνσει ΛΑΧΑΝΑΣ (Ρ. 1378) – ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ (Ρ. 0583) – ΑΣΑΡ ΤΕΠΕ (Ρ. 0890) – ΚΑΜΙΤΣΑ ΤΕΠΕ (Ρ. 0993) και εις τρόπον ώστε να εξαναγκασθή ο εχθρός να δεχθή την μάχην και συμπιεσθή τελικώς εν τη περιοχή: Υψ. 1161 – ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑ – ΑΣΑΡ ΤΕΠΕ – ΜΕΛΙΣΣΩΝΑ – ΜΥΡΤΙΑ, ένθα να επιζητηθή η εξόντωσίς του, αποκλειομένης οιασδήποτε διαφυγής του είτε προς Βορράν (ΜΠΕΛΛΕΣ), είτε προς Νότον (ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ), είτε προς ΚΟΡΩΝΑΝ.
β) Φράξις Διαβάσεων (κλοιός) όπισθεν δυνάμεως κρούσεως προς απαγόρευσιν διαφυγής.
γ) Ετοιμότης ενεργείας προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν (τήρησις εφεδρειών και ελαστικότης διατάξεως).
4. ΔΥΝΑΜΕΙΣ
α) Υπό την Διοίκησιν 37 Ταξιαρχίας
ι) Διλοχία 563 Τ.Π μετά διοικήσεως και ομάδος Όλμων και Λόχος 562 Τάγματος εις ΛΙΘΟΤΟΠΟΝ την 01.00 ώραν της Χ ημέρας (μερίμνη 35 Ταξιαρχίας). Ο Λόχος 562 Τάγ/τος να αχθή εις ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ την Χ-2 ημέραν (28 Μαρτίου).
ιι) Διλοχία 561 Τ.Π μετά Διοικήσεως και ομάδος Όλμων εις ΔΑΦΝΟΥΣΑΝ την 01.00 ώραν της Χ ημέρας.
ιιι) Τριλοχία 567 Ταγ/τος Πεζικού;
ιv) Το 569 Τάγμα Πεζικού και Λόχος Μ.Α.Δ.;
v) Διλοχία 568 Τάγ/τος Πεζικού ως εφεδρία εν περιπτώσει ανάγκης;
vι) 10η Έφιππος Ίλη εις ΚΕΡΚΙΝΗΝ από 23.00 ώρας της Χ-1 ημέρας.
vιι) Τάγμα μείον Λόχος ΧΙ Μεραρχίας εις ΚΙΛΚΙΣ την 24.00 ώραν της Χ-1 ημέρας.
vιιι) Ουλαμός Πυρ/κού ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ μετά στηρίγματος μερίμνη 35 Ταξιαρχ. εις ΚΕΡΚΙΝΗΝ από 23.00 ώρας της Χ-1 ημέρας.
-Ουλαμός Πυρ/κού ΣΕΡΡΩΝ από 01.00 Χ ημέρας εις γέφυραν ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ μετά στηρίγματος μερίμνη 35 Ταξιαρχίας.
-Ουλαμός Πυρ/κού 37 Ταξιαρχίας ΚΙΛΚΙΣ μετά στηρίγματος μερίμνη 37 Ταξιαρχίας.
ιχ) Διμοιρία Μηχανικού
χ) Όχημα επαφής από 24.00 ώρας της Χ-1 ημέρας εις ΚΙΛΚΙΣ.
χι) Συνεργείον Περισυλλογής από 24.00 της Χ-1 ημέρας εις ΚΙΛΚΙΣ.
Πλήν των δυνάμεων τούτων η Ταξιαρχία θα χρησιμοποιήση δι’ απόφραξιν διαβάσεων τας εν τη περιοχή της στατικάς δυνάμεις Στρατού – Χωρ/κής – Μ.Α.Υ.

β) Υπό την Διοίκησιν της 31ης Ταξιαρχίας
ι) Διλοχία ΧΙ Μεραρχίας μετά ομάδος Όλμων εις ΤΕΡΠΥΛΛΟΝ από 24.00 ώρας της Χ-1 ημέρας.
ιι) Τάγμα μείον Λόχου ΧΙ Μεραρχίας από 24.00 ώρας της Χ-1 ημέρας εις ΛΑΧΑΝΑ.
ιιι) Τάγμα μείον Λόχος ΧΙ Μεραρχίας από 01.00 ώρας της Χ ημέρας εις ΡΙΖΑΝΑ – ΠΙΛΑΦ.
ιν) 562 Τάγμα (μείον Διλοχία) ΛΑΧΑΝΑ εις περιοχήν ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ – ΠΑΝΗΓΥΡ. ΛΟΦΟΣ από 01.00 ώρας της Χ ημέρας (με αυτοκίνητα 31 Ταξιαρχίας).
ν) Ουλαμός Πυρ/κού Σ. Στρατού από 24.00 ώρας της Χ-1 ημέρας εις ΛΑΧΑΝΑ.
Στήριγμα αυτού διατεθήσεται υπό 59 Τ.Ε (μείον 2 Λόχοι) όπερ θα μετασταθμεύση ΛΑΧΑΝΑ μερίμνη 35 Ταξιαρχίας.
νι) 2 Ουλαμοί τεθωρακισμένων Σ. Στρατού από 24.00 ώρας της Χ-1 ημέρας εις ΛΑΧΑΝΑ.
Ο εις Ουλαμός μετά φάλαγγος ΘΕΟΔΟΣΙΑ – ΑΣΣΑΡ ΤΕΠΕ και ο έτερος μετά 562 Τάγματος.
νιι) Διμοιρία 716 Λόχου Μηχανικού από 20.00 ώρας Χ-1 ημέρας εις ΛΑΧΑΝΑ μετά φάλαγγος ΘΕΟΔΟΣΙΑ – ΑΣΣΑΡ ΤΕΠΕ.
νιιι) ΄Οχημα επαφής από 24.00 ώρας Χ-1 ημέρας εις ΛΑΧΑΝΑ.
ιχ) Συνεργείον περισυλλογής από 24.00 ώρας Χ-1 ημέρας εις ΛΑΧΑΝΑ.
γ) Εφεδρείαι Μεραρχίας:
ι) Τάγμα μείον Λόχος ΧΙ Μεραρχίας από 24.00 ώρας Χ-1 ημέρας εις ΚΙΛΚΙΣ (μετά αυτοκινήτων).
ιι) Τάγμα μείον Διλοχία ΧΙ Μεραρχίας μετά ομάδος όλμων (μετά αυτοκινήτων) από 24.00 ώρας Χ-1 ημέρας εις ΚΙΛΚΙΣ.
ιιι) Ουλαμός τεθωρακισμένων Σ. Στρατού από 24.00 ώρας Χ-1 ημέρας εις ΚΙΛΚΙΣ.
-Ουλαμός τεθωρακισμένων 37 Ταξιαρχίας εις ΚΙΛΚΙΣ.
ιν) Διλοχία 34 Τ.Ε την Χ-1 ημέραν εις περιοχήν ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΝ (ως ειδική Δ/γή).
ν) Λόχος Μηχανικού μείον δύο Διμοιρίας εις ΚΙΛΚΙΣ.

 1. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
  α) 37ης Ταξιαρχίας (Βόρειον Συγκρότημα)
  Ενεργούσα βορείως γραμμής:
  TEΡΠΥΛΛΟΣ (ναι) – ΑΝΑΒΡΥΤΟΝ (όχι) – ΡΙΖΟΒΟΥΝΙ (ναι) – ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑ (ναι) – υψ. 850 (όχι) – ΜΥΡΤΙΑ (ναι) – ΔΑΣΟΤΟΠΙ (ναι) – ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ (ναι) και επί των κατευθύνσεων:
  ι. Κυρίας:
  ΔΙΑΣΕΛΟΝ – ΟΡΤΑ ΚΑΡΑΝ – Υψ. 1179.
  ιι. Δευτερευουσών (τουλάχιστον)
  ΔΑΦΝΟΥΣΑ – ΟΡΤΑ ΚΑΡΑΝ
  ΛΙΟΥΛΚΑ – ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΟΡΤΑ ΚΑΡΑΝ
  ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΟ – ΚΟΠΤΟΡ
  ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ – ΧΑΜΖΑΛΗ
  -Να εξοντώση τον εχθρόν όπου ήθελε τον συναντήση, επιζητούν να προωθηθή και καταλάβη εντός της πρώτης ημέρας το Συγκρότημα: 1179 – 1161.
  -Να δημιουργήση κλοιόν όπισθεν των τμημάτων κρούσεως φράττον τας διαβάσεις:
  Αμέσως Νοτίως ΑΝΩ ΚΟΡΙΦΟΥΔΙ και ΜΕΣΟΛΟΦΟΥ Περιοχής ΦΙΣΚΑΣ, εις τρόπον ώστε να αποκλεισθή πάσα διαφυγή συμμοριτών προς Βορράν και Δυσμάς.
  -Να απωθήση τους τυχόν συμπτυχθησομένους προς Νότον συμμορίτας προς περιοχήν ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΣ (Ρ.0792) – ΜΕΛΙΣΣΩΝΑ (Ρ.1190), ίνα από κοινού μετά των δυνάμεων Νοτίου Συγκροτήματος, περισχέσουν πανταχόθεν αυτούς και τους συντρίψουν.
  Προσέτι:
  Να τηρήση ελευθέρας ναρκών κατ’ αρχήν τας οδούς:
  ι) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΚΙΛΚΙΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ – ΠΑΝΟΡΑΜΑ
  ιι) ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΒΡΥΤΟΝ – ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑ
  β) 31ης ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ (Νότιον Συγκρότημα)
  Ενεργούσα Νοτίως της ανωτέρω γραμμής και επί των κατευθύνσεων:
  Kυρίως:
  -ΛΑΧΑΝΑΣ – ΘΕΟΔΟΣΙΑ – Υψ. 725 – ΑΣΣΑΡ ΤΕΠΕ – υψ. 805 – υψ. 850.
  Δευτερευουσών (τουλάχιστον)
  -ΑΝΑΒΡΥΤΟΣ – ΣΑΡΑ ΝΤΕΡΕ – ΚΑΣΤΕΝΕΛΕ – Υψ. 725.
  -ΠΙΛΑΦ – ΤΡΙΑ ΔΕΝΔΡΑ – ΜΕΛΙΣΣΩΝΑΣ
  ι) Να συντρίψη πάσαν προβληθησομένην αντίστασιν και καταλαμβάνον το ΚΑΜΙΤΣΑ ΤΕΠΕ να απειλήση τα νώτα των επί ΚΡΟΥΣΑ (Ρ.0895) και υψ. 1179 (Ρ.0896) αντιτασσομένων εις την προσχώρησιν των δυνάμεων Βορείου Συγκροτήματος συμμοριτών.
  ιι) Να είναι εις θέσιν εν συνεργασία μετά του Βορείου Συγκροτήματος να εξοντώση τους συμπτυχθησομένους προς περιοχήν ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΩΝΑ, συμμορίτας.
  Προς τούτο: Δημιουργία κλοιού όπισθεν των τμημάτων κρούσεως και φράξις των Διαβάσεων (ιδία εις τας βαθειάς γραμμάς) των περιοχών:
  -Mεταξύ ΜΥΡΤΙΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΩΝΑ
  -Μεταξύ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ
  -Η προς ΜΕΛΙΣΣΩΝΑ ενεργούσα φάλαγξ να δύναται εν ανάγκη αναστρεφομένη προς Νότον, να καταδιώξη διαρρεύσαντας τυχόν συμμορίτας προς ΦΛΑΜΟΥΡΙ – ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ.
  ιιι) ΔΙΛΟΧΙΑ ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ- ΠΑΝΗΓΥΡ ΛΟΦΟΣ) μετά Ουλαμού ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΛΑΧΑΝΑ:
  Εφεδρεία Ταξιαρχίας, με δυνατότητα ενεργείας είτε προς ΜΕΛΙΣΣΩΝΑ είτε προς ΦΛΑΜΟΥΡΙ, προσέτι: Φράξις των από ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ προς ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ οδεύσεων (περιπολίαι – ενέδραι).
  ιν) Να εξασφαλίση ελευθέρας ναρκών τας οδούς:
  -ΛΑΧΑΝΑ – ΘΕΟΔΟΣΙΑ – ΑΣΣΑΡ ΤΕΠΕ – ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑ
  -ΑΝΑΒΡΥΤΟΝ – ΚΟΡΩΝΟΥΔΑ – ΜΑΧΑΛΑΔΕΣ ΚΛΕΙΣΤΟΝ
 2. ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ
  ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ-ΑΝΩ ΚΟΡΥΦΟΥΔΙ-ΔΑΦΝΟΥΣΑ-ΔΙΑΣΕΛΟΝ -ΛΙΟΥΛΚΑ – ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΟ – ΑΝΑΒΡΥΤΟΣ – ΘΕΟΔΟΣΙΑ – ΠΙΛΑΦ.
 3. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
  α) Τάγμα μείον Λόχος ΧΙ Μεραρχίας μετ’ Ουλαμού Τεθωρακισμένων από 08.00 ώρας της Χ ημέρας θα ευρίσκεται περιοχήν ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ προς:
  ι. -Φράξιν των διαβάσεων Ανατολικώς ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ – ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ.
  ιι. -Επιτήρησιν οδού ΚΙΛΚΙΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ – ΒΑΘΗΣ.
  ιιι. -Ενδεχομένην επέμβασιν είτε προς ΔΙΣΩΡΟΝ – ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ, είτε προς ΒΑΘΗΝ, είτε προς υψώματα δυτικώς ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ.
  -Διά τας αποστολάς του ταύτας ενισχυθήσεται και διά του Ουλαμού Τεθωρακισμένων (τη Διαταγή μου).
  β) Τάγμα ΧΙ Μεραρχίας μείον Διλοχία: από 06.00 ώρας της Χ ημέρας εις ΚΙΛΚΙΣ με δυνατότητα επεμβάσεως, κατόπιν Διαταγής Μεραρχίας είτε υπέρ του βορείου, είτε υπέρ του Νοτίου Συγκροτήματος. Λόχος τούτου ενδεχομένως θα χρησιμοποιηθή μετά του Ουλαμού Τεθωρακισμένων και Διμοιρίας Μηχ/ού εις περιοχήν Κορωνούδας.
  γ) Διλοχία 34 Τ.Ε: Aπόφραξις διαβάσεων, επιτήρησις περιοχής ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΥ – ΛΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ.
  δ) Ουλαμός Τεθωρακισμένων:
  Εις δι’ ενδεχομένην ενέργειαν (μετά Λόχου εφεδρείας και Διμοιρίας Μηχ/κού) προς περιοχήν ΚΟΡΩΝΟΥΔΑΣ και Ανατολικώς η προς ΑΝΑΒΡΥΤΟΝ (προς ενίσχυσιν Διλοχίας ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ), ως υποπαράγραφος (β).
 4. ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 35 – 37 ΤΑΞΙΑΡΧΙΩΝ:
  α) Διά των στατικών τμημάτων των (561, 567, 568 Τ.Π) και τμημάτων Χωρ/κής και ΜΑΥ – ΜΑΔ:
  ι. -Απόφραξις των προς την περιοχήν Επιχειρήσεων οδεύσεων, επιτήρησις, πληροφορίαι.
  ιι. -Οργάνωσις των μετόπισθεν παρά της 37ης εν τη περιοχή της
  β) Προσέτι: η 35 Ταξιαρχία να εξασφαλίση ελευθέρας ναρκών τας οδούς:
  ι. – ΚΕΡΚΙΝΗ – ΛΕΙΒΑΔΙΑ – ΡΟΔΟΠΟΛΙΣ – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ
  ιι. – ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΝ – ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
  ιιι. – ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΝ – ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ – ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ
  γ) 35 Ταξιαρχία να διαθέση διά μέσων της εις ΛΑΧΑΝΑ (δια προσωρινήν αντικατάστασιν Διλοχίας 562 Τ.Π ΛΑΧΑΝΑ) Τάγμα Εθνοφρουράς μείον Διλοχία μέχρι 09.00 ώρας Χ ημέρας (30 Μαρτίου). – Επιτήρησις διαβάσεων από ΚΡΟΥΣΣΙΑ προς ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ και ιδία εις περιοχήν ΝΙΓΡΙΤΗΣ – ΣΩΧΟΥ.
  δ) Τ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΛΑΓΚΑΔΑ:
  ι. – Έλεγχος διαβάσεων περιοχής του.
  ιι. – Έλεγχος της οδού ΔΕΡΒΕΝΙ – ΣΤΡΥΜΩΝΙΚΟΝ.
  ιιι. – Έλεγχος και επιτήρησις της περιοχής του ολοκλήρου, ως μέχρι τούδε. – Ιδία εις διαβάσεις από ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ προς ΦΛΑΜΟΥΡΙ – ΜΟΡΑΒΑ – ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ. – Ειδική μέριμνα εις λωρίδα ΣΩΧΟΥ – ΝΙΓΡΙΤΗΣ.
 5. Η Διοίκησις Πυρ/κού Μεραρχίας να προπαρασκευάση την δυνατότητα συγκεντρώσεως των πυρών και των τριών Ουλαμών Πυρ/κού.
  Να μεριμνήση από κοινού μετά του Τ.Σ ΛΑΓΚΑΔΑ διά την διευθέτησιν της οδού (δια κατοίκων) από ΛΑΧΑΝΑ προς υψ. ΡΙΖΑΝΑ ώστε να καταστή δυνατή η εν ανάγκη προώθησις αυτοκινήτων.
 6. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
  Θα μετάσχη της επιχειρήσεως δι’ όλων των διαθεσίμων μέσων της. Τονίζεται η ανάγκη πλήρους εκμεταλλεύσεως υπό του Πεζικού των πυρών αυτής.
 7. ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
  α) Τακτικά Στρατηγεία
  ι. -ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ: ΚΙΛΚΙΣ από πρωίας Χ ημέρας.
  ιι. -37 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ: Αρχικώς ΚΟΚΚΙΝΙΑ από 07.00 ώρας Χ ημέρας (Να εγκατασταθή τηλεφ. γραμμή).
  ιιι. -31 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ: Αρχικώς ΘΕΟΔΟΣΙΑ από 07.00 ώρας Χ ημέρας (Να εγκατασταθή τηλεφ. γραμμή με ΛΑΧΑΝΑΝ).
  β) Δίκτυον Διαβιβάσεων: Ως ειδική Δ/γή εκδοθησομένη.
  γ) Αναφοραί:
  ι) -Τακτικαί
  -Άμα τη εκκινήση των φαλάγγων εκ της γραμμής εξορμήσεως την 08.00 ώραν της Χ ημέρας.
  -Ανά πάσαν ώραν.
  ιι) Έκτακτοι:
  -Πάσα κίνησις συμμοριτών ως και πάσα μετ’ αυτών σύγκρουσις μετά των αποτελεσμάτων θα αναφέρεται αμέσως.
  -Εκάστη Μονάς ν’ αναφέρη ό,τι γνωρίζει και διά τας γειτονικάς τοιαύτας.
  δ) Αντίγραφον της εκδοθησομένης παρ’ υμών Διαταγής επιχειρήσεων να περιέλθη τη Μεραρχία μεχρις εσπέρας 28ης τρέχοντος.
 8. α) Ημέρα Χ: 30 Μαρτίου
  β) ΕΞΟΡΜΗΣΙΣ:
  ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ- ΑΝΩ ΚΟΡΩΝΟΥΔΑ – ΔΑΦΝΟΥΣΑ – ΛΙΟΥΛΚΑ: Την 03.00 ώραν 30 Μαρτίου. ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΟ – ΑΝΑΒΡΥΤΟΝ – ΜΑΟΥΤΛΟΥ ΤΕΠΕ υψ. (865) – ΠΙΛΑΦ ΤΕΠΕ: Την 05.45 ώραν 30 Μαρτίου.
 9. ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΣ ΕΧΘΡΟΥ
  Αυτή γενήσεται μερίμνη και υπ’ ευθύνη της 35 Ταξιαρχίας. Προς τούτο άνευ ετέρας Διαταγής από 27ης Μαρτίου ε.ε. θα προωθήση εις ΡΟΔΟΠΟΛΙΝ την 10ην Έφιππον Ίλην και τον Ουλαμόν Πυρ/κού ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, όπου μέχρι της ημέρας Χ θα αναπτύξουν μετά των τμημάτων 561 Τ.Π επιδεικτικήν δραστηριότητα επί ΜΠΕΛΛΗΣ.
  Παρομοία δράσις ν’ αναπτυχθή και επί των Βορείων και Βορ. Ανατολικών υψωμάτων ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ.
  Ομοίως και το Τάγμα ΜΙΚΡΟΒΡΥΣΗΣ (ισχυραί περίπολοι αποφυγή εμπλοκής).
 10. ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΣ
  Εφοδιασμός διά τροφών και νομής 4 (Χ+3 ημέρας).
 11. ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ
  ΚΙΛΚΙΣ – ΛΑΧΑΝΑ – ΣΕΡΡΑΙ – ΡΟΔΟΠΟΛΙΣ
 12. Τα δημιουργούμενα κενά εν τη διατάξει θα καλυφθώσιν, όπου είναι ανάγκη, διά τμημάτων Εθνοφρουράς.
  Ο
  ΜΕΡΑΡΧΟΣ
  ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΔΗΜ.
  Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Ο Σ
  Π.Γ
  Ακριβές Αντίγραφον
  Τ.Σ.Υ.
Advertisements