Διαταγή επιχειρήσεως ΗΡΑΚΛΗΣ, 24 Μαρ 1948


ΘΕΜΑ: Επιχείρησις «ΗΡΑΚΛΗΣ» ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ: Διοικητήν Χ Μεραρχίας Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η
ΚΟΙΝ: ΓΕΣ /Α1

Εδακτυλογραφήθη υπό
Δ/την ΧΙ Μεραρχίας Ταγ/χου Γερμίδη Άγγελου
Α1 Γ΄ ΣΣ/Α1
Αριθ. Α.Π. 10030
ΒΣΤ 24-3-48
Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Σ
1. ΕΧΘΡΟΣ
Ως ειδικόν δελτίον πληροφοριών εκδοθησόμενον εν καιρώ.
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
α. Πλήρης εξόντωσις και συντριβή των επί ΚΡΟΥΣΣΙΩΝ συμμοριτών, αποκλειομένης της διαφυγής των προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν.
β. Εν συνεχεία εδραίωσις Εθνικών Δυνάμεων επί ΚΡΟΥΣ-ΣΙΩΝ, ώστε να απαγορευθή εις το μέλλον επανεγκατάστασις συμμοριτών επ’ αυτών.
3. ΜΕΘΟΔΟΣ
α. Προσβολή των συμμοριακών Συγκροτημάτων εκ πολλών κατευθύνσεων, με ιδιαιτέρως ισχυράν ενέργειαν από Βορρά εν τη γενική κατευθύνσει: ΔΙΑΣΕΛΟΝ (Κ.0002) – ΟΡΤΑ ΚΑΡΑΝ (Ρ.0598) – Υψ. 1179 (Ρ.0896) και από Νότου εν τη γενική κατευθύνσει: ΛΑΧΑΝΑΣ (Ρ.1378) – ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ (Ρ.0583) – ΑΣΑΡ ΤΕΠΕ (Ρ.0890) – ΚΑΜΙΣΑ ΤΕΠΕ (Ρ.0993), εις τρόπον ώστε να εξαναγκασθή ο εχθρός να δεχθή την μάχην και συμπιεσθή τελικώς εν τη περιοχή: Υψ. 1161 – ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑ – ΑΣΑΡ ΤΕΠΕ – ΜΕΛΙΣΣΩΝΑΣ – ΜΥΡΤΙΑ, ένθα να επιζητηθή η εξόντωσίς του, αποκλειομένης οιασδήποτε διαφυγής του, είτε προς Βορράν (ΜΠΕΛΛΕΣ), είτε προς Νότον (ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ), είτε προς Δυσμάς.
β. Εν περιπτώσει διαφυγής, άμεσος δίωξις.
Προς επίτευξιν των ανωτέρω επιβάλλεται επί πλέον της ενεργείας δι΄ ισχυρών δυνάμεων:
ι) Η δημιουργία κλοιού όπισθεν των δυνάμεων κρούσεως προς απαγόρευσιν της διαφυγής.
ιι) Ύπαρξις των αναγκαίων εφεδρειών εις τας καταλλήλους θέσεις.
4. ΔΥΝΑΜΕΙΣ:
α. Διατίθενται:
-Υπό της Χ Μεραρχίας: – Τάγματα Πεζικού
-3 Ουλαμοί Πυρ/κού
-1 Ουλαμός Τεθωρακισμένων
-1 Ίλη Ιππικού
-1 Λόχος Μηχανικού
-Υπό του Σώματος Στρατού εις Χ Μεραρχίαν
-Διοίκησις 31 Ταξιαρχίας
-4 Τάγματα Πεζικού
-1 Ουλαμός Πυρ/κού
-3 Ουλαμοί Τεθωρακισμένων
β. Κατανομή δυνάμεων
-Αι δυνάμεις αίτινες θα ενεργήσουν εν τη ζώνη βορείως της γραμμής: ΤΕΡΠΥΛΛΟΣ (Ο.9288) – ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΣ (Ρ.0792) – ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ (Ρ.1497) ανερχόμεναι εις 4 Τάγματα περίπου, 3 Ουλαμούς Πυρ/κού και την 10ην Ίλην Ιππικού, θα τεθώσιν υπό τας διαταγάς του Διοικητού της 37 Ταξιαρχίας.
-Αι Νοτίως της ανωτέρω γραμμής, υπό τας διαταγάς του Διοικητού 31 Ταξιαρχίας και θα ανέλθωσιν εις 2 Τάγματα Πεζικού, Ουλαμοί Πυρ/κού και 2 Ουλαμούς Τεθωρακισμένων.
γ. Ε φ ε δ ρ εί α ι:
Χ Μ ε ρ α ρ χ ί α:
-Περίπου Τάγμα, Περιοχήν ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ-ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
-Ουλαμός Τεθωρακισμένων
-Τάγμα μείον Διλοχία εις ΚΙΛΚΙΣ
-Διλοχία 34 Τάγματος Εθνοφρουράς: Περιοχή ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΝ – ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ
-Ουλαμός Τεθωρακισμένων: ΚΟΡΩΝΟΥΔΑ
-Διλοχία: ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ – ΠΑΝΑΓΥΡ Λόφος ως εφεδρεία 31 Ταξιαρχίας με αποστολάς ως κατωτέρω
Γ΄ΣΣ -Διλοχία: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ
5. ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
α. Βόρειον Συγκρότημα (υπό τας διαταγάς 37 Ταξιαρχίας)
ι) Ενεργούν ισχυρώς επί της κυρίας κατευθύνσεως: ΔΙΑΣΕΛΟΝ (Κ.0002) – ΟΡΤΑ ΚΑΡΑΝ (Ρ.0598) – Υψ. 1179 (Ρ.0896) και επί των δευτερευουσών: -ΔΑΦΝΟΥΣΑ (Ζ.0502) – ΟΡΤΑ ΚΑΡΑΝ.
-ΛΙΟΥΛΚΑ (Ο.0998) – ΑΓ. ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Ρ.0195) ΟΡΤΑ ΚΑΡΑΝ.
-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΙΟ (Ο.100930) – ΚΟΠΤΟΡ (Ρ.0394) και
-ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ (Ρ.1497) – ΧΑΜΤΖΑΛΗ (Ρ.1195) να συντρίψη τον εχθρόν όπου ήθηλε τον συναντήση, επιζητούν να προωθηθή και καταλάβη εντός της πρώτης ημέρας το Συγκρότημα: 1179 – 1161.
ιι) Να δημιουργήση κλοιόν όπισθεν των τμημάτων κρούσεως φράττων τας διαβάσεις:
-Aμέσως Νοτίως ΑΝΩ ΚΟΡΙΦΟΥΔΙ και ΜΕΣΟΛΟΦΟΥ
-Περιοχής ΦΙΣΚΑΣ
εις τρόπον ώστε να αποκλεισθή πάσα διαφυγή συμμοριτών προς Βορράν και Δυσμάς.
ιιι) Τους συμπτυχθησομένους τυχόν προς Νότον συμμορίτας, να απωθήση προς περιοχήν ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΣ (Ρ.0792) – ΜΕΛΙΣΣΩΝΑ (Ρ.1190), ίνα από κοινού μετά των δυνάμεων Νοτίου Συγκροτήματος, περισχέσουν πανταχόθεν αυτούς και τους συντρίψουν.
β. Νότιον Συγκρότημα: (Υπό τας διαταγάς 31 Ταξιαρχίας)
(ι) Ενεργούν επί της κυρίας κατευθύνσεώς του ΛΑΧΑΝΑΣ – ΘΕΟΔΟΣΙΑ (Ρ.0681) – ΑΣΑΡ ΤΕΠΕ (Ρ.0890) – ΚΑΜΙΣΑ ΤΕΠΕ (Ρ.0993) και επί των δευτερευουσών τοιούτων: ΑΝΑΒΡΥΤΟΣ (Ρ.0188) – Υψ. 725Φ (Ρ.0898) και ΠΙΛΑΦ ΤΕΠΕ (Ρ.1485) – ΤΡΙΑ ΔΕΝΔΡΑ- ΜΕΛΙΣΣΩΝΑΣ, να συντρίψη πάσαν προβληθησομένην αντίστασιν και καταλαμβάνον το ΚΑΜΙΣΑ ΤΕΠΕ να απειλήση τα νώτα των επι ΚΡΟΥΣΙΑ (Ρ.0895) και Υψ. 1179 (Ρ.0896) αντιτασσομένων εις την προχώρησιν των δυνάμεων Βορείου Συγκροτήματος, συμμοριτών.
(ιι) Να είναι εις θέσιν εν συνεργασία μετά του Βορείου Συγκροτήματος, να συντρίψη τους συμπτυχθησομένους προς περιοχήν ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΩΝΑ, συμμορίτας.
ΠΡΟΣ ΤΟΥΤΟ: Δημιουργία κλοιού όπισθεν των τμημάτων κρούσεως και φράξις των διαβάσεων (ιδία εις τας βαθείας γραμμάς) των περιοχών:
-Μεταξύ ΜΥΡΤΙΑΣ – ΜΕΛΙΣΣΩΝΑ
-Μεταξύ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ – ΑΝΑΒΡΥΤΟΥ
-Η προς ΜΕΛΙΣΣΩΝΑ ενεργούσα φάλαγξ να δύναται εν ανάγκη, αναστρεφομένη προς Νότον, να καταδιώξη διαρρεύσαντας τυχόν συμμορίτας προς ΦΛΑΜΟΥΡΙ – ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ.
γ. Εφεδρείαι Μεραρχίας:
-Τάγμα (μείον Λόχος) + Ουλαμός Τεθωρακισμένων ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ
-Φράξις των διαβάσεων Ανατολικώς ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ.
-Επιτήρησις οδού ΚΙΛΚΙΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ – ΒΑΘΗΣ.
-Δυνατότης αμέσου επεμβάσεως είτε προς ΔΙΣΣΩΡΟΝ (Ζ.9205) – ΨΗΛΟ ΧΩΡΙΟ,
-Είτε προς ΒΑΘΗΝ,
-Είτε προς υψώματα Δυτικώς ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ.
-Τάγμα (μείον Διλοχία) ΚΙΛΚΙΣ. Δυνατότης επεμβάσεως είτε υπέρ του Βορείου, είτε υπέρ του Νοτίου Συγκροτήματος.
-Διλοχία 34 Τάγματος Εθνοφρουράς: Δραστηριότης εν τη περιοχή ΛΑΟΔΙΚΗΝΟΝ – ΛΕΥΚΟΧΩΡΙ.
-Περιπολίαι – ενέδραι – φράξις οδεύσεων
-Ουλαμός Τεθωρακισμένων ΚΟΡΩΝΟΥΔΑΣ
(ι) Έλεγχος περιοχών και επιτήρησις οδεύσεων επί σκοπώ καλιτέρας φράξεως και απαγορεύσεως διαφυγής συμμοριτών.
(ιι) Ταχεία επέμβασις και δίωξις συμμοριτών.
-ΜΑΥ – ΜΑΔ – Στατικά Τμήματα: Καθ’ όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων ανάπτυξις δραστηριότητος εν τη ζώνη ευθύνης των, συλλογή πληροφοριών.
δ. Εφεδρεία 31 Ταξιαρχίας:
-Διλοχία ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑΣ – ΠΑΝΑΓΥΡ Λόφος και Ουλαμός Τεθωρακισμένων ΛΑΧΑΝΑ
-Φράξις των από ΚΡΟΥΣΙΩΝ προς ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ αγουσών οδεύσεων.
-Περιπολίαι – ενέδραι.
-Δυνατότης ενεργείας είτε προς χαράδραν ΜΕΛΙΣΣΩΝΑ, είτε προς ΦΛΑΜΟΥΡΙ όρος.
ε. Εφεδρεία Σ. Στρατού
-Διλοχία ΣΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
-Χρησιμοποίησις βάσει της εξελίξεως της καταστάσεως και εφ΄ όσον ήθελε παραστή ανάγκη.
6. Μ Η Χ Α Ν Ι Κ Ο Ν:
Τήρησις ελευθέρων ναρκών κατ’ αρχήν των οδών:
-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΑΧΑΝΑ
-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΚΙΛΚΙΣ – ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ
-ΚΙΛΚΙΣ – ΑΝΑΒΡΥΤΟΝ – ΠΟΝΤΟΚΕΡΑΣΙΑ
-ΛΑΧΑΝΑ – ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ – ΑΣΑΡ ΤΕΠΕ.
7. Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α:
Η Αεροπορία θα μετάσχη της επιχειρήσεως δι΄ όλων των διαθεσίμων μέσων της.
Τονίζεται η ανάγκη πλήρους εκμεταλλεύσεως υπό του Πεζικού των πυρών αυτής.
Οχήματα επαφής θα διατεθώσιν ανά εν εις Βόρειον και Νότιον Συγκρότημα.
8. ΤΑΚΤΙΚΑ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΑ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
Από πρωίας της Χ ημέρας.
-Τ.Σ. Χ Μεραρχίας αρχικώς ΚΙΛΚΙΣ, βραδύτερον εις ΛΑΧΑΝΑ.
-Τ.Σ. 37 Ταξιαρχίας Να ορισθώσιν υπό Μεραρχίας
-Τ.Σ 31 Ταξιαρχίας
-Προκεχωρημένον κλιμάκιον Γ΄ ΣΣ ΚΙΛΚΙΣ.
-Δίκτυον Διαβιβάσεων επιχειρήσεως ως ειδική Διαταγή.
9. Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ
α. Α Ι Φ Ν Η Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ: Ίνα επιτευχθή ο αιφνηδιασμός όστις αποτελεί την βάσιν της επιτυχίας, δέον όπως ληφθώσι τα κάτωθι μέτρα:
(ι) Π α ρ α π λ ά ν η σ ι ς: Από της Χ-2 ημέρας η 10η Ίλη Ιππικού και Ουλαμός Πυρ/κού να αχθούν εις ΡΟΔΟΠΟΛΙΝ και να αναπτύξουν μετ’ άλλων τμημάτων Πεζικού δραστηριότητα επί ΜΠΕΛΛΕΣ.
Παρομοία δράσις να αναπτυχθή και επί των Βορείων και Β.Α υψωμάτων ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ.
(ιι) Προσυγκέντρωσις: Η ΧΙ Μεραρχία θα συγκεντρώση εις διάθεσιν της Χ Μεραρχίας μέχρι της μεσημβρίας της Χ-1 ημέρας τας δυνάμεις ενισχύσεως εις περιοχήν Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ – ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.
Εις τας δυνάμεις αυτάς να αφεθή η εντύπωσις, ότι προορίζονται διά περιοχήν ΔΡΑΜΑΣ.
(ιιι) Κίνησις προς Βάσεις εξορμήσεως: Εκ της ανωτέρω περιοχής τη διαταγή της Χ Μεραρχίας, δι’ αυτοκινήτων, προς τας βάσεις εξορμήσεως, μεταξύ μεσονυκτίου της Χ-1 ημέρας και της 02.00 ώρας της Χ ημέρας.
Ομοίως κίνησις διά νυκτός και των λοιπών οργανικών Μονάδων της Χ Μεραρχίας προς τας βάσεις εξορμήσεως.
Ει δυνατόν αι κινήσεις εγγύς ζώνης επιχειρήσεων, να γίνουν με εσβεσμένους τους φανούς των αυτοκινήτων.
(ιv) Ε ξ ό ρ μ η σ ι ς: Εκ των βάσεων εξορμήσεως προς τους αντικειμενικούς σκοπούς, νύκτα, ώστε περί την εω τα τμήματα να ευρεθώσιν εγγύς των εχθρικών θέσεων.
β. Π Ρ Ο Π Α Ρ Α Σ Κ Ε Υ Η: Να ληφθώσιν άπαντα τα μέτρα υλικής προπαρασκευής της επιχειρήσεως.
-Αναγνωρίσεις Διοικήσεων μερίμνη Χ Μεραρχίας. Να περιορισθώσιν εις το ελάχιστον. Εί δυνατόν μόνον δι’ εκείνους τους Διοικητάς Ταγμάτων, οίτινες αγνοούν το έδαφος εις ο θα ενεργήσουν.
10. Ε Λ Ι Γ Μ Ο Σ Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Ω Ν
-Χρησιμοποίησις απάντων των μέσων Χ Μεραρχίας. Συμπλήρωσις αυτών επί τη αιτήσει της μερίμνη Γ. Κλάδου Γ.Σ.Σ.
-Μετακινήσεις τμημάτων ΧΙ Μεραρχίας προς την ζώνην των επιχειρήσεων, διά μέσων της ΧΙ Μεραρχίας. Συμπλήρωσις και τούτων επί τη αιτήσει της ΧΙ Μεραρχίας προς τον Γ. Κλάδον του Σ.Σ.
-Επί τη αιτήσει της Χ Μεραρχίας, διάθεσις εις αυτήν υπό Γ. Κλάδου Σ.Σ.2 Συνεργείων Περισυλλογής.
11. Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Ι Σ:
Tα Τάγματα ΧΙ Μεραρχίας θα φέρουν μεθ’ εαυτών εφόδια μέχρι και της Χ+2 ημέρας. Ακολούθως ανεφοδιασμός των Μονάδων μερίμνη της Χ Μεραρχίας.
12. Δ Ι Α Κ Ο Μ Ι Δ Α Ι
-Αρχικώς εις ΚΙΛΚΙΣ και ΛΑΧΑΝΑ. Εν συνεχεία εν ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ.
-Διάθεσις Υγειονομικών αυτοκινήτων μερίμνη της ιευθύνσεως Υγειονομικής Υπηρεσίας του Σ.Σ. επί τη αιτήσει Χ Μεραρχίας.
13. Ε Δ Ρ Α Ι Ω Σ Ι Σ
Εκδοθήσεται εν καιρώ ειδική διαταγή.
14. Η Μ Ε Ρ Α Χ: Η 30 Μαρτίου.
Θ. ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ
Υποστράτηγος Διοικητής
Διά την ακρίβειαν
Το
Α1 Γραφείον
Τ.Σ.Υ

Advertisements