Διαταγή επιχειρήσεων ΙΕΡΑΞ αρ.12, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/23 Μαρ 1948


ΕΞΑΙΡ.ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Αριθ. Α.Π. 651/Α1
Σ.Τ.Γ. 918 τη 23.3.48

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ – ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ υπ΄αριθ.12

                          (ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ    )
Χάρται: (ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ         )  1/100.000
(ΛΕΣΚΟΒΙΚΙΟΥ    )

ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Ι Ε Ρ Α Ξ»

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

 1. Εχθρός

Εις την περιοχήν ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ υπάρχουν πέντε (5) συγκροτήματα συνολικής δυνάμεως 1000 περίπου.
Εκ της γενομένης προ μηνός επιχειρήσεως ΠΕΡΓΑΜΟΣ εν τη περιοχή ταύτη προκύπτει ότι τα άνω συγκροτήματα θα δεχθώσι τον αγώνα και θα αμυνθώσι πεισμόνως επί του κυρίως ορεινού όγκου ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ εφ΄ου έχουσιν οργανωθή αμυντικώς.
Λοιπαί λεπτομέρειαι όρα συνημμένον δελτίον πληροφοριών.

 1. Φίλιαι δυνάμεις

Η Μεραρχία θα εξοικονομήση τας αναγκαιούσας δυνάμεις εκ των οργανικών της αναπροσαρμόζουσα την γενικήν διάταξίν της.
Μέσα υποστηρίξεως θα διαθέση 6 σωλήνας Πεδ. Πυρ/κού, 4 σωλήνας Ορειβ. Πυρ/κού, τρείς διμοιρίας πολυβόλων ΒΙΚΕΡΣ.
Επίσης θα μετάσχη η Αεροπορία.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ

 1. Η πλήρης, ριζική και οριστική εκκαθάρισις περιοχής ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ διά συντριβής των ευρισκομένων εχθρικών δυνάμεων και η κατά το δυνατόν παρεμπόδισις διαφυγής των εις το Αλβανικόν έδαφος. Μετά την εκκαθάρισιν εδραίωσις επί της άνω περιοχής πρός απαγόρευσιν αναμολύνσεως της.

ΜΕΘΟΔΟΣ

 1. Τρόπος ενεργείας

(α)   Η δι΄ισχυράς και συντονισμένης ενεργείας εν τη γενική κατεύθυνσει ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ.727.665) – ΣΚΗΤΑΡΙ (Ρ.675648)- ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ (Ρ.640647) κατάληψις του ορεινού όγκου από υψοδείκτου 1806 (Ρ.637670) μέχρι ΣΤΑΛΟΣ (Ρ.685620) (ΝΑΙ).

(β)   Διευκόλυνσις της ανωτέρω κυρίας ενεργείας διά συνεχούς πιέσεως (αρχομένης κατά μίαν ημέραν ενωρίτερον) από Νότου και εκτελέσεως νυκτερινών επιδρομών εις το εσωτερικόν της συμμοριακής διατάξεως Νοτίως ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ.

(γ)   Απαγόρευσις επικοινωνίας των συμμοριτών μετά ΚΟΥΣΟΒΙΤΣΗΣ (Ρ.6670).

(δ)   Επιδίωξις απαγορεύσεως διαφυγής των συμμοριτών πρός Αλβανίαν διά της διαβάσεως ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Ρ.6066).

 1. Χρησιμοποιηθησομέναι δυνάμεις και γενική διάταξίς των

(α)   Συγκρότημα 75 Ταξιαρχίας (δεξιά από Β.Α.)

 • 582 Τάγμα
 • 583 Τάγμα

 • 584 Τάγμα

 • 581 Τάγμα

 • Πεδινή Πυρ/χία (Σωλήνες 4)

 • Μοίρα Ορειβ. Πυρ/κού 3.7 ιντσών (σωλήνες 4)

 • Τρεις διμοιρίαι Πολ/λων (Πολυβόλα 12)

 • Ουλαμός Τεθωρακισμένων

(β)   Συγκρότημα 74 Ταξιαρχίας (αριστερά από Ν.)

 • 627 Τάγμα
 • 628 Τάγμα

 • 629 Τάγμα

 • 65 Τ. Εθνοφρουράς

 • Γ.Μοίρα Καταδρομών (λόχοι 8)

 • Ουλαμός Πεδ.Πυρ/κού (σωλήνες 2)

 • Ομάς Πολυβόλων ΦΙΑΤ

  1. Όριον μεταξύ των συγκροτημάτων

  -Υψοδείκτης 1806 (Ρ.637670)- ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ (Ρ.640647)- ΛΕΙΑ (Ρ.655638)- ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.694626) (άπαντα εις 75 Ταξιαρχίαν).

  Το άνω όριον παρέχεται ως ένδειξις, μη αποκλειομένης της μεταβολής του κατά την διάρκειαν του αγώνος.

  1. Συγκρότημα 75 Ταξιαρχίας

  (α)   Γενική αποστολή

  • Η συντριβή του εχθρού εν τη καθορισθείση ζώνη.
 • Εξασφάλισις ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ

 • (β)   Ημέραι Χ-2 και Χ-1

  • Λήψις της επιθετικής διατάξεως εν πάση μυστικότητι, εκτελουμένων των κινήσεων κατά την διάρκειαν των δύο νυκτών.
 • Την Χ-1 ημέραν απασχόλησις των αντιστάσεων περιοχής ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΣ άνευ ουδεμίας εκδηλώσεως Πυρ/κού.

 • (γ)   Ημέρα Χ

  • Ταυτόχρονος άμα τη έω επίθεσις εφ΄όλου του μετώπου πρός διάσπασιν της εχθρικής τοποθεσίας και την πάση θυσία κατάληψιν εντός της Χ ημέρας του συγκροτήματος υψωμάτων ανώνυμον υψωμ. (Ρ.672659)- ΣΚΗΤΑΡΙ (Ρ.675648) – ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ (Ρ.684639) – ΚΑΣΤΡΙ (Ρ.694626).
 • Εν συνεχεία και ει δυνατόν εντός της αυτής ημέρας συνέχισις της επιθέσεως πρός κατάληψιν υψοδ. 1806 (Ρ.637670), διατηρουμένου σταθερώς του συγκροτήματος ΣΚΗΤΑΡΙ διά δυνάμεως περίπου Τάγματος.

 • Η Μεραρχία υποδεικνύει τον κάτωθι τρόπον ενεργείας:

 • Συγκρότησις ομάδος κρούσεως εκ τριών Ταγμάτων (ηλαττωμένων κατά τα τμήματα ασφαλείας Πυρ/κού), εκ των οποίων δύο Τάγματα εν πρώτω κλιμακίω και εν Τάγμα εν δευτέρω κλιμακίω και με συνολικήν ζώνην ενεργείας από ΚΑΣΤΡΙ (ΝΑΙ) μέχρι παραλλήλου 665 (ΝΑΙ).

  • Επί πλέον διατηρουμένης σταθερώς μιας δυνάμεως διλοχίας της ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ , εξάσκησις πιέσεως πρός ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑΝ με σκοπόν αφ΄ενός με την καθήλωσιν των εκεί συμμοριακών δυνάμεων, αφ΄ετέρου δε την αποκοπήν πάσης επικοινωνίας μεταξύ ΑΓ.ΜΑΡΙΝΗΣ και ΚΑΣΤΑΝΙΑΝΗΣ.

  (δ)   Ημέρα Χ+1

  • Κατ΄αρχήν αι ενέργειαι καθορισθήσονται βάσει των αποτελεσμάτων του αγώνος της Χ ημέρας διά νεωτέρας διαταγής. Παρέχεται η ένδειξις ότι η 75 Ταξιαρχία θα συνεχίση την επιθετικήν ενέργειαν αφ΄ενός μεν πρός υψοδ. 1806 (Ρ.637670), αφ΄ετέρου δε πρός ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΝ ΛΕΙΑΣ (Ρ.660640) – ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ (Ρ.640647) διά τηρουμένου σταθερώς του συγκροτήματος ΣΚΗΤΑΡΙ και μετατοπιζομένου του ορειβατικού Πυρ/κού.
  1. Συγκρότημα 74 Ταξιαρχίας

  (α)   Χ-2 ημέραν

  • Λήψις της επιθετικής διατάξεως και προώθησις των τμημάτων, εάν παρίσταται ανάγκη διά την ενέργειαν της επομένης.

  (β)   Νύξ της Χ-2 πρός Χ-1

  • Αιφνιδιαστική επιδρομή διά δυνάμεων Καταδρομών πρός διευκόλυνσιν των ενεργειών της Ταξιαρχίας διά την επομένην.

  (γ)   Ημέρα Χ-1

  • Κατάληψις εντός της ημέρας των σημείων ΠΛΟΚΙΣΤΑ-ΤΑΒΕΡΑ-ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ και προώθησις του δεξιού Τάγματος εγγύς της περιοχής ΓΑΡΔΙΚΙ (Ρ.680590) και λήψις της επιθετικής διατάξεως του διά την επομένην.

          (δ)   Νύξ της Χ-1 πρός την Χ

                 – Αιφνιδιαστική επιδρομή διά δυνάμεων Καταδρομών πρός περιοχήν ΛΕΙΑ-ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ με σκοπόν αφ΄ενός με την καταστροφήν των εν τη περιοχή ταύτη συμμοριακών δυνάμεων, αφ΄ετέρου δε την εφέλκυσιν της προσοχής του εχθρού εις τον Νότιον τομέα ινα ούτω διευκολυνθώσιν αι ενέργειαι της 75 Ταξιαρχίας διά την Χ ημέραν.

  (ε)   Ημέρα Χ

  • Άμα τη εω το Τάγμα του δεξιού της διατάξεως της να ενεργήση επιθετικώς εν τη κατεύθυνσει ΓΑΡΔΙΚΙ (Ρ.680590)- ΣΤΑΛΟΣ και να καταλάβη εντός της αυτής ημέρας το ύψωμα ΣΤΑΛΟΣ (Ρ.685620).

  Μετά την κατάληψιν του ΣΤΑΛΟΣ και την εκκαθάρισιν του υψώματος ΚΑΣΤΡΙ υπό τμημάτων της 75 Ταξιαρχίας, το Τάγμα τούτο να κινηθή πρός ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑΝ ΛΕΙΑΣ (Ρ.660620), διατηρουμένου σταθερώς του υψώματος ΣΤΑΛΟΣ (Ρ.685640).

  Το Τάγμα τούτο έχη υπ΄όψιν του ότι σκοπός του είναι να διευκολύνη την κατάληψιν του οχυρωτάτου συγκροτήματος ΣΚΗΤΑΡΙ- ΤΣΕΡΟΒΙΤΣΙ καθ΄ου θα ενεργήση μετωπικώς η 75 Ταξιαρχία, δι΄ου και παρίσταται ανάγκη όπως και διά πυρών και διά κινήσεως διευκολύνη την ενέργειαν ταύτην.

  -Τα λοιπά Τάγματα της 74 Ταξιαρχίας να εξασκήσωσι συνεχή πίεσιν δι΄ισχυρών αναγνωρίσεων πρός Βορράν.

  (στ)Νύξ της Χ πρός την  Χ+1

  • Αιφνιδιαστική επιδρομή διά δυνάμεων Καταδρομών είτε πρός περιοχήν ΛΕΙΑ- ΒΑΒΟΥΡΙΟΝ, είτε πρός περιοχήν ΤΣΑΜΑΝΤΑ, αναλόγως της εξελίξεως του αγώνος της Χ ημέρας και της στάσεως ην θα τηρήση ο εχθρός την ημέραν ταύτην.

  (ζ)   Ημέρα Χ+1

  • Κατ΄αρχήν αι ενέργειαι καθορισθήσονται βάσει των αποτελεσμάτων του αγώνος της Χ ημέρας διά νεωτέρας διαταγής. Δεν αποκλείεται μια πιθανή ισχυρά ενέργεια επί της κατευθύνσεως ΓΚΕΛΙΛ (Ρ.580605)- υψοδ.1210 (Ρ.580660) πρός τον σκοπόν της αποκοπής της διά ΤΣΑΜΑΝΤΑ διαφυγής του εχθρού πρός Αλβανίαν. Η ενέργεια αυτή θα γίνη εν συνδυασμώ με ενέργειαν της Γ΄Μοίρας Καταδρομών και υπό την προϋπόθεσιν της οπωσδήποτε σταθεράς κατοχής των υψωμάτων ΓΚΕΛΙΛ-ΛΟΚΙΣΤΑ δι΄ειδικής διαταγής.
  1. Γενική εντολή
  • Τα συγκροτήματα να έχωσιν υπ΄όψιν των την γενικήν τακτικήν των συμμοριτών, οίτινες πιεζόμενοι είναι ενδεχομένον να διεισδύσωσιν εις το πλευρόν και τα νώτα της διατάξεως των. πρός αντιμετώπισιν τούτων επιβάλλεται η απ΄αρχής δημιουργία και τήρησις εφεδρειών έστω και μικρών.
  1. Η Χ ημέρα ορισθήσεται εγκαίρως διά κρυπτογραφικής διαταγής. Αυτή θα είναι ουχί πέραν της 29ης.
  2. Διοίκησις – Διαχείρισις

  Ορα ειδικήν διαταγήν Β΄-Γ΄ Κλάδου.

  1. Εσωτερικαί επικοινωνίαι
  • Τ.Σ. Μεραρχίας ΚΕΡΑΣΟΒΟΝ (Ρ.7278)
  • Τ.Σ. 74 Ταξιαρχίας ΒΡΙΖΑΜΙΕΣ (Ρ.6057)

  • Τ.Σ. 75 Ταξιαρχίας ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ρ.727665).

  1. Διαβιβάσεις

  Όρα οδηγίας Δσεως Διαβιβάσεων της Μεραρχίας

  1. ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

  (α)   Δι΄ειδικών διαταγών της Μεραρχίας θα πραγματοποιηθούν εγκαίρως αι αναγκαίαι μετακινήσεις Μονάδων.

  (β)   Αι 43 και 76 Ταξιαρχίαι από της Χ-1 ημέρας να εκδηλώσωσι δραστηριότητα δι΄επιθετικών αναγνωρίσεων εις βάθος.

  (γ)   Η 43 Ταξιαρχία να διατάξη την μεταστάθμευσιν της διλοχίας του 525 Τάγματος από περιοχής ΔΕΜΑ και από πρωίας της Χ-2 ημέρας εις περιοχήν ΔΟΛΙΑΝΑ-ΚΑΛΠΑΚΙ με αποστολήν την κάλυψιν του πλευρού της 75 Ταξιαρχίας και έλεγχον περιοχής ΔΟΛΙΑΝΩΝ- ΚΑΛΠΑΚΙ- ΓΟΡΙΤΣΗΣ-ΓΕΦ.ΑΓΙΩΝ.

  Υπό διαταγάς της ο λόχος γεφύρας ΑΓΙΩΝ του 18 Τ.Ε.

  Από Χ-2 ημέρας και μέχρι πέρατος επιχειρήσεως ΙΕΡΑΞ ή ναρκαλιεύσις των αρτηριών ας έχει σήμερον η 75 Ταξιαρχία θ΄αναληφθώσι μερίμνη και ευθύνη της 43 Ταξιαρχίας διά της διλοχίας 525 Τ/τος και διά των ιδίων συνεργείων.

  1. Αι 74 και 75 Ταξιαρχίαι μέχρις εσπέρας 27ης τρέχοντος να υποβάλωσιν εις την Μεραρχίαν αντίγραφα των διαταγών των επιχειρήσεων
  2. ΟΔΗΓΙΑΙ

  (α)   Η προηγηθείσα της παρούσης επιχείρησις ΠΕΡΓΑΜΟΣ απέτυχε εις ότι αφορά τας τεθείσας προθέσεις της Μεραρχίας λόγω των παρατηρηθέντων σφαλμάτων και παραλείψεων των Δσεων των Ταγμάτων ιδία τα οποία η Μεραρχία σημειοί κατωτέρω με την ελπίδα της μη καταλήψεως των: Ούτω:

  • Παρετηρήθη διστακτικότης και έλλειψις του απαιτουμένου επιθετικού πνεύματος .
 • Παρετηρήθη βραδύτης αδικαιολογήτος εις τας κινήσεις και ενεργείας γενικώς με αποτέλεσμα ν΄απωλεσθή η επιτυχία.

 • Παρετηρήθη ότι Τάγματα τινά διαπιστωσάντα διά των περιπόλων των την μη κατοχήν σημαντικών κατωκημένων τόπων ή σημείων, αντί εκμεταλλευομένα να προωθήσωσιν αμέσως δυνάμεις των πρός κατάληψιν και διατήρησιν αφήκαν να χαθούν αι ευκαιρίαι αυταί με αποτέλεσμα να καταλάβη ο εχθρός τα σημεία ταύτα και να χρειασθούν σκληροί αγώνες τας επομένας ημέρας πρός κατάληψιν.

 • Αναφέρθησαν πολλαί περιπτώσεις καθ΄ας ένιαι Δσεις δεν ενημέρωνον συνεχώς τας Ταξιαρχίας των, τινές δε και εσφαλμένας πληροφορίας ως και θέσεις των ανέφεραν με αποτέλεσμα να άγωνται αι Διοικήσεις εις λήψιν εσφαλμένων αποφάσεων.

 • Παρετηρήθη κατάχρησις μεταβιβάσεως ανοικτών σημάτων και ραδιοτηλεγραφικών συνομιλιών επί των θέσεων και προθέσεων εκ των οποίων ο εχθρός πλείστα ωφέλη προσεκομίζετο.

 • Τέλος παρετηρήθησαν παραλλείψεις εις το σημείον της παραλλαγής και αποκρύψεως γενικώς των θέσεων και κινήσεων μας.

 • Εφίσταται ιδιαιτέρως η προσοχή εις την κατανάλωσιν πυρομαχικών ιδία Πυρ/κού λόγω των γνωστών ελλείψεων αλλά και εις την εκμετάλλευσιν των αποτελεσμάτων του υπό των τμημάτων.

 • Ο Μέραρχος

  Μ.Αντωνόπουλος

  Ταξίαρχος

  ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ         

  • 74 Ταξιαρχία                          αντίτ.υπ΄αριθ.  1
 • 75 Ταξιαρχία                              ¨       ¨    ¨     2

 • Γ.Μοίρα Καταδρομών               ¨       ¨    ¨     3

 • Δσις Πυρ/κού                            ¨       ¨    ¨     4

 • Δσις Διαβιβάσεων                     ¨       ¨    ¨     5

 • ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

  • ΓΕΣ/Α1                                                  ¨       ¨    ¨     6
 • Β΄Σ.Σ./Α1                                  ¨       ¨    ¨     7

 • 43 Ταξιαρχίαν                            ¨       ¨    ¨     8

 • 76 Ταξιαρχίαν                            ¨       ¨    ¨     9

 • Αμερικανόν Σύνδεσμον            ¨       ¨    ¨     10

 • Γραφείον Α1                              ¨       ¨    ¨     11

 • Διά την ακρίβειαν

  Τ.Σ.Υ.

  ————————————————-

  VIII MΕΡΑΡΧΙΑ

  ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2

  ΔΥΝΑΜΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΤΣΑΜΑΝΤΑ – ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ

  ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΗΠΕΙΡΟΥ: Σ.Δ. εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Σ.6066).

  1. ΤΑΓΜΑ ΑΛΚΗ: Από (Ρ.6867) μέχρι (Ρ.6066) και ΣΚΗΤΑΡΙ

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 2, Λόχος Μηχανημάτων 1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 30 αυτόματα, 3

  ατομικοί ολμίσκοι. Γροθιές 15.

  Χειροβομβίδες 1-2 έκαστος. Όλμοι βαρείε

  δύο. Πολυβόλα  δύο.

  1. ΤΑΓΜΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ: Από (Ρ.6964)(6772) μέχρι (Ρ.6868).

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 2, λόχος μηχανημάτων 1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 30 αυτόματα, 2

  ατομικοί ολμίσκοι, 2 χειρ/δες έκαστος, 15-

  20 γροθιές, 2 όλμοι βαρείς, 2 Πολ/λα.

  1. ΤΑΓΜΑ ΦΩΚΑ:Από ΜΕΓ.ΡΑΧΗ (Ρ.6360) μέχρι ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ (Ρ.6661)

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 2, λόχος μηχανημάτων1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 30 αυτόματα, 15-18

  γροθιές, 1-2 χειρ/δες έκαστος, 2 ατομ.

  ολμίσκοι, 2 Πολ/λα, 1 όλμος βαρύς.

  1. ΤΑΓΜΑ ΣΚΕΥΗ: Από (Ρ.5963) μέχρι (Ρ.5866)

  Δύναμις: 200

  Λόχοι 2, λόχος μηχανημάτων 1

  Οπλισμός: 18 οπλ/λα, 25 αυτόματα, 1-2

  ατομ. ολμίσκοι, 1-2 χειρ/δες έκαστος, 15

  γροθιές, 2 Πολ/λα, 2 όλμοι.

  1. ΤΑΓΜΑ ΠΕΤΡΙΤΗ-ΚΟΚΟΡΗ:

  Εις ΛΕΙΑ (Ρ.6664) και πιθανώς ΓΛΟΥΣΤΑ (Ρ.6861) και ΓΑΡΔΙΚΙ (Ρ.6859).

  Δύναμις: 200-250

  Λόχοι 3

  Οπλισμός: 24-27 οπλ/λα, 30-35 αυτόματα, 15-20 γροθιές, 1-2 χειρ/δες έκαστος.

  1. ΛΟΧΟΣ ΝΕΩΝ: Εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ (Ρ.6866)

  Δύναμις: 60 (έμεινε το ήμισυ κατά τελευταίας μάχας)

  Οπλισμός: 7-9 οπλ/λα, 12 αυτόματα, 1-2 χειρ/δες έκαστος .

  1. ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΙ

  Εις ΤΣΑΜΑΝΤΑ. Δύναμις 80-100

  1. Ανταρτοομάς δυνάμεως 30-40 ανδρών εις περιοχήν ΚΑΣΙΔΙΑΡΗ μεταξύ (Ρ.7568) και (Ρ.7763).

  Εν Σ.Τ.Γ. 918 τη 22 Μαρτίου 1948

  Το

  Α2 Γραφείον

   Τ.Σ.Υ.

                                                               Καραπάνος Αθανάσιος

  Ταγ/χης Πυρ/κού