Οδηγίες επιχείρησης ΧΑΡΑΥΓΗ, ΑΓΕΣ/19 Μαρ 1948


ΘΕΜΑ:- Οδηγίαι διά τας επιχειρήσεις                                    ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΠΡΟΣ:-Α΄Β΄Γ΄ΣΣ                                                                     ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
VΙΙ Μεραρχίαν
ΚΟΙΝ:-A.Σ.Δ.Π. – Δνσιν Καταδρομών ΓΕΣ
Α1/ΓΕΣ – ΟΣΑ – ΣΟΝΠΕ
ΒΣΤ 902/19-3-48
Υ.Σ ΓΕΣ/Α1
ΑΡΙΘ. Φ. 4009/1
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 5597
1. Εις την σύσκεψιν της 19-3-48 ανεκοίνωσα τας προθέσεις του ΓΕΣ και έλαβον την υπόσχεσιν ότι πάντες οι Διοικηταί των Μ.Μ θα συμβάλουν εις την πραγματοποίησιν των προθέσεων τούτων μετά της ενδεδειγμένης πίστεως επιμονής και σταθερότητος.
2. Με βάσιν ότι η D ημέρα της Επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ δεν θα είναι βραδύτερον της 15-4-48 να καταρτισθούν τα σχέδια των επιχειρήσεων, τα οποία θα αναλάβουν αι λοιπαί Μ.Μ ώστε να εκδηλωθούν αύται ως εξής:
(α) Β΄ ΣΣ
ι) Διά των Μοιρών Καταδρομών ΗΠΕΙΡΟΥ και ΣΙΑΤΙΣΤΗΣ θα ενεργήση βάσει σχεδίου ισχυράς καταδρομάς εις ΖΑΓΟΡΟΧΩΡΙΑ ή κοιλάδα ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ (Β.Α ΚΟΝΙΤΣΗΣ) βάσει των πληροφοριών περί συμμοριτών ως και εις την περιοχήν ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ή και βορειότερον εις περιοχήν ΠΡΕΣΠΩΝ.
Αι καταδρομαί αύται θα συνδυασθούν με τοπικάς αντιπερισπαστικάς επιθέσεις της VIII, II και XV Μεραρχιών.
Εκδήλωσις διά την άνω ενέργειαν το βραδύτερον μέχρι 8 Απριλίου (μίαν εβδομάδα προ της ημέρας D).
ιι) Κατά την διάρκειαν της επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ θα εκδηλώση εις περιοχήν ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ εν συντονισμώ μετά του Γ΄ΣΣ τοπικήν επιχείρησιν. Η ΧV Μεραρχία θα συνδυάση με την ΧΙ Μεραρχίαν ομοίαν επιχείρησιν εις περιοχήν ΒΕΡΜΙΟΥ – ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.
(β) Γ΄ ΣΣ
ι) Θα συντονίση μετά του Β΄ΣΣ ως 2 (α) (ιι) επιθετικάς ενεργείας κατά μήκος του Δυτικού του ορίου.
ιι) Θα εκδηλώση επιθετικήν ενέργειαν εις ΚΡΟΥΣΙΑ και δραστηρίαν επιθετικήν δράσιν εις ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ και ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΝ.
(γ) VΙΙ Μεραρχία
Θα εντείνη τας επιθετικάς του ενεργείας εις περιοχήν ΚΟΜΟΤΙΝΗΣ και εις περιοχήν ΜΕΝΟΙΚΙΟΥ με σκοπόν να αφαιρέση την πρωτοβουλίαν των συμμοριτών και να περιστείλη τας ναρκοθετήσεις και λοιπά σαμποτάζ.
(δ) Α.Σ.Δ.Π. εκδοθήσεται ειδική διαταγή.
3. Τονίζω και αύθις ότι καθ’ όν χρόνον θα διεξάγωνται αι επιχειρήσεις ΧΑΡΑΥΓΗ αι ενέργειαι: των λοιπών Μονάδων θα αποβλέπουν εις την ΑΦΑΙΡΕΣΙΝ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ και εις ΤΟΝ ΕΞΑΝΑΓΚΑΣΜΟΝ ΤΩΝ ΝΑ ΖΟΥΝ ΜΕ ΕΦΙΑΛΤΑΣ ΟΤΙ ΠΑΝΤΑΧΟΥ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ.
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Δ.
Αρχηγός ΓΕΣ – Διοικητής
Ακριβές Αντίγραφον
Τ.Σ.Υ

Advertisements