Σχέδιο Επιχειρήσεων ΧΡΥΣΑΥΓΗ, ΓΕΣ/Α1/ΑΡ8983/15 Μαρ 1948


ΓΕΣ/Α1 ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Αριθ. Φ. 8983/82
15 Μαρτίου 1948
Αριθ. Αντιτ. 10
ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
«Χ Ρ Υ Σ Α Υ Γ Η»
ΧΑΡΤΑΙ: KAΛΑΜΠΑΚΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ
ΤΡΙΚΑΛΛΑ ΛΑΜΙΑ
ΛΑΡΙΣΣΑ ΜΕΣΟΛΛΟΓΙΟΝ
ΑΓΡΑΦΑ ΠΑΤΡΑΙ 1:100.000
ΚΑΡΔΙΤΣΑ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΝ
ΦΑΡΣΑΛΟΝ ΠΥΡΓΟΣ
ΑΓΡΙΝΙΟΝ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ
ΤΡΙΠΟΛΙΣ
1. Συμμορίται
α) Δύναμις – Συγκρότησις – Δράσις εν γένει ως το κοινοποιηθέν Δελτίον Πληροφοριών (10178/Α2 – 10-3-48)
β) Πιθαναί ενέργειαι – δυνατότητες – Προθέσεις
Ενισχυόμενοι και δι’ εντατικής στρατολογίας θα επιδιώξουν:
-Εν μεν τη Θεσσαλία θα γίνουν κύριοι των περιοχών ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΑΓΡΑΦΩΝ όθεν ορμώμενοι να απειλήσουν ζωτικά κέντρα της Θεσσαλίας και αποκόψουν τας συγκοινωνίας και σύνδεσμον μεταξύ των ΣΣ.
-Εν δε τη ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ ενισχυόμενοι διά της στρατολογίας να αποκόψουν πλήρως τας συγκοινωνίας και εν συνεχεία να προσβάλωσι τα αστικά Κέντρα αυτής, γενόμενοι διαδοχικώς κύριοι ολοκλήρου της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
Πιεζόμενοι διά σοβαρών δυνάμεων εν τη Θεσσαλία θα επιδιώξουν να διαφύγουν κατά μέγα μέρος προς βορράν και δι’ ολιγωτέρων δυνάμεων προς Νότον.
-Εν δε τη Πελοποννήσω αποσυρόμενοι εις τας ορεινάς περιοχάς να αντιτάξωσι αρχικώς αντίστασιν διαλυόμεναι είτε κατά μικράς ομάδας εις τα πέριξ χωρία και κέντρα αποκρυπτόμενοι.
2. Φίλιαι δυνάμεις
Η αεροπορία και το Ναυτικόν θα συμμετάσχουν του αγώνος.
3. Προθέσεις
Η εξόντωσις των συμμοριακών συγκροτημάτων ΡΕΝΤΙΝΑΣ ΑΓΡΑΦΩΝ και ταυτοχρόνως της Βορείας περιοχής της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗ-ΣΟΥ και εν συνεχεία της Νοτίας ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
ΑΝΑΖΗΤΗΘΗΣΟΜΕΝΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
4. Συνεχής αναζήτησις Πληροφοριών επί των άνω περιοχών
α) Ενισχύσεις εις προσωπικόν, οπλισμόν εφόδια
β) Μεταβολαί διατάξεως
γ) Θέσεις αποθηκών και πολεμοφοδίων
δ) Πιθαναί προθέσεις
ΜΕΘΟΔΟΣ
5. Τρόπος ενεργείας
(α) Εξόρμησις εκ περιοχής πεδινής ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ διά την περιοχήν του υψιπέδου ΡΕΝΤΙΝΑΣ εκ Β. και Ν. και συντριβή των συμμοριτών μεταξύ ΜΕΓΔΟΒΑ και ΑΧΕΛΩΟΥ ποταμού.
(β) Δι’ αποβάσεως δυνάμεων εις ΝΑΥΠΛΙΟΝ περίσχεσις του Βορείου ΠΑΡΝΩΝΟΣ εξ Ανατολών και Δυσμών προς συντριβήν των εκεί συμμοριτών και ώθησις των δυνάμεων εις Νότιον ΠΑΡΝΩΝΑ προς τελικήν εξόντωσιν των εκεί διαφυγόντων.
(γ) Μετά την εκκαθάρισιν του υψιπέδου ΡΕΝΤΙΝΑΣ – ΑΓΡΑΦΩΝ μεταφορά των εκεί δυνάμεων εξ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ εις ΠΑΤΡΑΣ διά την συνέχισιν εκκαθαρίσεως της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ (θα συνταχθή ειδικόν σχέδιον Π.Τ)
6. Διατιθέμεναι δυνάμεις
(α) Δια την Επιχείρησιν ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΡΑ) – (ΡΕΝΤΙΝΑ-ΑΓΡΑΦΑ)
Στρατηγείον Β΄ ΣΣ
ι) Ι Μεραρχία Στρατηγείον
71 Ταξιαρχία
ιι) ΙΙ Μεραρχία Στρατηγείον
51 Ταξιαρχία
41 – 42 Ταξιαρχίαι
Μοίρα Πεδ. Πυρ/κού 25 λιβρ.
(β) Δια την επιχείρησιν ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΤΕΑ)
Α.Σ.Δ.Β Στρατηγείον
72 Ταξιαρχία
Χ Μεραρχία – Στρατηγείον
35 – 37 Ταξιαρχίαι
Λοιπαί Στατικαί Μονάδες (Τάγματα Εθν/ράς επί τόπου)
7. Οργάνωσις Επιχειρήσεων
Το Β΄ ΣΣ θα οργανώση την επιχείρησιν ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΡΑ)
Η Α.Σ.Δ.Π. θα οργανώση την επιχείρησιν ΧΡΥΣΑΥΓΗ (ΤΕΑ)
8. Εκτέλεσις. Ημέρα ουχί ενωρίτερον της 8 Απριλίου και βραδύτερον της 20 Απριλίου.
Α Ε Ρ Ο Π Ο Ρ Ι Α
9. Θα μετάσχη υπέρ του Β΄ΣΣ διά Ι Μοίρας διώξεως και Ι Μ. Αναγνωρίσεως υπέρ δε της Α.Σ.Δ.Π διά 1/2 Μ Διώξεως εις 3 Π.
Ν Α Υ Τ Ι Κ ΟΝ
10. Θα μετάσχη της επιχειρήσεως ΧΡΥΣΑΥΓΗ ΤΕΑ διά 4 πολεμικών των αναγκαιούντων περιπολικών και θα ενεργήση την μεταφοράν της Χ Μεραρχ.
Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Ι
11. Αι δυνάμεις διά τας επιχειρήσεις θα μεταφερθούν ως κάτωθι:
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ (ΡΑ)
(α) Η ΙΧ Μ. και 42 Ταξιαρχία θα κινηθούν την D-8 εκ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ – ΚΑΛΑΜΒΑΚΑΣ διά περιοχήν ΚΟΖΙΑΚΑ.
(β) Η 41 Ταξιαρχία θα κινηθή εκ ΛΑΡΙΣΣΗΣ την D-12 διά ΛΑΜΙΑΝ και εκείθεν ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ, ώστε να ευρίσκωνται εις ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ την D-10.
(γ) Η Μοίρα Καταδρομών ΒΟΛΟΥ θα κινηθή εκ ΒΟΛΟΥ την D-15 ώστε ευρίσκηται εις ΛΟΥΤΙΟΝ την D-12.
(δ) Η 51 Ταξιαρχία θα κινηθή εκ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ την D-8 ημέραν διά ΔΟΜΟΚΟΝ όπου θα ευρίσκηται την D-5.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ (ΠΕΑ)
(α) Η Χ Μεραρχία θα αποβιβασθή εις ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΝ την -8 ημέραν να ευρίσκηται εις ΝΑΥΠΛΙΟΝ την -4.
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΣ
12. Μερίμνη Β΄ΣΣ και Α.Σ.Δ.Π
Το Β΄ΣΣ θα συννενοηθή εγκαίρως μετά του Α΄ΣΣ δια την διοικητικήν μέριμναν της 41 Ταξιαρχίας ήτις θα ενεργήση εκ της ζώνης του Α΄ΣΣ
ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
13. Ειδικόν σχέδιον Διαβιβάσεων

ΕΙΔΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
14. Τα λεπτομερή σχέδια, των Β΄ΣΣ και Α.Σ.Δ.Π θα υποβληθούν μέχρι 29 Μαρτίου.
Σχέδια μεταφορών εφοδιασμού, ναυτικού, αεροπορίας και διαβιβάσεων θα αποσταλούν κεχωρισμένως.

Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΖΗΣ Α.
Αρχηγός ΓΕΣ
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Β΄ ΣΣ υπ’ αριθ. 1
Α.Σ.Δ.Π -»- 2
Α.Δ.Α -»- 3
ΓΕΝ/Γ -»- 4
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Α1/ΓΕΣ 5
Α2 6
Α8 7
Α9 8
Γ΄Κλ. 9
Α΄Σ.Σ 10
Γ΄Σ.Σ 11
Ημερολ. 12 – 13 Δια την ακρίβειαν
Η
Δ/ΣΙΣ Α1/ΓΕΣ
Τ.Σ.Υ.

Advertisements