Εκθεση Επιχειρήσεων Φεβ 1948, 15η ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/ΑΠ50863/15 Μαρ 1948


ΘΕΜΑ: Έκθεσις Επιχειρήσεων ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΠΡΟΣ: Β΄ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ ΧV Μερ. Α/Α.Π.50863/501/Α1
ΚΟΙΝ: Aμερικανικήν Αποστολήν ΣΤΓ 917 τη 15.3.1948
Υποβάλλεται εις διπλούν Έκθεσις Επιχειρήσεων μηνός Φεβρουαρίου 1948.
Ν.Π./Ε.Κ Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Ακριβές Αντίγραφον ΣΥΝ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
Τ.Σ.Υ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Ν. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ

ΛΟΧΑΓΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
Επιχειρήσεων μηνός Φεβρουαρίου 1948
1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΑΠΟ ΑΠΟΨΕΩΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
(α) Η κατάστασις εις την περιοχήν της Μεραρχίας εξακολουθεί να παρουσιάζεται λίαν σοβαρά κατά τον μήνα Φεβρουάριον διά τους κάτωθι λόγους:
-Tης αυξήσεως των συμμοριακών συγκροτημάτων εις την περιοχήν ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ και περιοχήν Δυτικού ΒΕΡΜΙΟΥ και της συνεχούς δραστηριότητος τούτων εις τας ως άνω περιοχάς.
-Του αρίστου εξοπλισμού των συμμοριτών εις Βαρέα όπλα, εμφανίσεως Πυρ/κού και του εφοδιασμού αυτών με αφθονίαν πυρομαχικών και βλημάτων.
(β) Τα τμήματά μας διά συχνών εκκαθαριστικών επιχειρήσεων και νυκτερινών επιδρομών ανακουφίζουν εν τινι μέτρω την περιοχήν και ούτω ο όγκος των συμμοριακών συγκροτημάτων τηρείται εις απόστασιν, αναποφάσιστος να προβή εις οιανδήποτε ενέργειαν.
2. ΔΡΑΣΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ:
1.2.48 -Τας απογευματινάς ώρας συμμορίται κατευθύνσεως ΒΟΛΤΣΕ Ν. 248335 έρριψαν 8 βλήματα όλμου εναντίον ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ άνευ αποτελέσματος.
3.2.48 -Συμμορίται ανεξακριβώτου αριθμού της 03.10 ώρας παρηνώχλησαν διά πυρών όλμων 3΄΄ και πολ/λων τμήματα υψοδ. 1414 (Ν.520705) από (Ν.560706).
-Από 23.30 μέχρι 02.00 ώρας πανηνωχλήθησαν αι εξής φρουραί:
(α) ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ: διά μυδραλλίων και όλμων εκ της κατευθύνσεως υψοδ. 1170 (Ν.2828) και υψ. 1182 (Ν.255315).
(β) ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ: δι’ όλμων εκ της κατευθύνσεως υψοδ. 695 (Ν.3441).
(γ) ΚΟΡΗΣΟΣ: διά μυδραλλίων εκ της κατευθύνσεως υψ. 663 (Ν.5641).
(δ) ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΝ: δι’ όλμων και μυδραλλίων εκ της κατευθύνσεως υψοδ. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (Ν.4333).
4.2.48 -Από 16.50 ώρας 2 βαρείς όλμοι από θέσεως υψ. 1170 (Ν.2828) και υψοδ. 1241 (Ν.2727) έβαλλον κατά ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ ανελλιπώς μέχρι 18.25 ώρας.
23.2.48 -Από 20.30 μέχρι 01.10 ώρας προσεβλήθη η εις ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ (Ν.505) 400 Διμοιρία 574 Τ., ομοίως την αυτήν ώραν παρηνωχλήθη φρουρά γεφύρας ΜΑΝΙΑΚΙΝ. 432395.
26.2.48 -Την ώραν 10.30 συμμορίται παρηνώχλησαν Σ.Σ.1414 (Ν.544664) εξ υψοδ. 1675 (Ν.5365). Απώλειαι μηδέν.
27.2.48 -Από 23.05 – 03.00 ώρας προσεβλήθη ΚΟΡΗΣΟΣ από της αυτής ώρας ΑΠΟΣΚΕΠΟΣ (Ν.450555).
-Από 14.45 ώρας μέχρι 15.00 ώρας ερρίφθησαν εναντίον ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 20 βλήματα όλμων.
-Ομοίως από 18.00 ώρας και 2 λεπτά ερρίπτοντο εναντίον ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ βλήματα Πυρ/κού 6, 5 ερρίφθησαν περί τα 30 βλήματα.
3. ΦΘΟΡΑΙ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
2.2.48 -Από ΚΟΡΗΣΟΥ εις ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΑ ανετινάχθησαν τρία μικρά γεφυρίδια.
3.2.48 -Ανετινάχθη μικρόν τμήμα οδού ΦΛΩΡΙΝΗΣ – ΠΙΣΣΟΔΕΡΙΟΥ εις (Ν.542700) ήτις επεσκευάσθη αυθημερόν.
-Νυκτερινάς ώρας προέβησαν εις καταστροφήν νεοκατασκευασθεισών δι’ επιχωματώσεως γεφυρών εις (Ν.6554700 και (Ν.657464) πλησίον ΛΕΧΟΒΟΥ.
5.2.48 -Ανετινάχθησαν αι γέφυραι πλησίον ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΔΟΣ εις (Ν.598428) και πλησίον ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ (Ν.330368).
-Νύκτα 5-6.2.48 συμμορίται ανετίναξαν την ξυλίνην γέφυραν εις (Ν.544572) ως και τμήμα καρροποιήτου οδού εις (Ν.550753). Κίνησις οχημάτων εξ ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ προς ΜΠΟΥΦΙ αδύνατος.
29.2.48 -Ανετινάχθη και κατεστράφη βάθρον γεφύρας ΚΟΠΑΤΣΟ (Ν.5031).
4. ΦΘΟΡΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ:
Μηδέν
5. ΝΑΡΚΟΠΟΛΕΜΟΣ
Δραστηριότης παρετηρήθη εις την οδόν ΚΟΖΑΝΗΣ – ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΟΣ. Επίσης επί της οδού ΑΡΓΟΣ – ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΝ – ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ, άνευ σοβαρών απωλειών, εκτός του ελαφρού τραυματισμού οπλιτών τινών.
6. ΔΡΑΣΙΣ ΦΙΛΙΩΝ:
1.2.48 -Υπό Διλοχίας Εθνοφρουρών ΠΥΡΓΩΝ εγένετο από νυκτός κύκλωσις χωρίου ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ (Ν.948492). Την πρωίαν εξερεύνησις άνευ αποτελέσματος.
2.2.48 -Ανεφοδιασμός φρουράς ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ. Μέτρα ασφαλείας: Tάγμα 575 συν Λόχος ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 591 Τ. εκ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ (Ν.365405) προς ΝΕΣΤΟΡΙΟΝ.
Λόχος 574 Τ. συν ΜΑΔ συν Διμοιρία ανιχνευτών εξ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ προς ΩΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΝ (Ν.325320). Άνευ επεισοδίου.
4.2.48 -Υπό τμημάτων 614 Τ. εγένετο εξερεύνησις χωρίου ΛΟΦΟΙ (Ν.756694). Ανευρέθη εις σταθμός ασυρμάτου και εξαρτήματα αυτού.
6.2.48 -Από χαραυγής υπό Λ. ανιχνευτών 45 Ταξιαρχίας εγένετο εξερεύνησις χωρίου ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΙ (Ν.6865) και περιοχής αυτού άνευ αποτελέσματος.
7.2.48 -Προπαρασκευαστικαί ενέργειαι και μετακινήσεις τμημάτων 73 Ταξιαρχίας προς εκτέλεσιν εκκαθαριστικής επιχειρήσεως και εκκαθάρισιν περιοχής ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ – ΑΜΜΟΥΔΑ – ΔΙΠΟΤΑΜΙΑ – ΦΛΑΤΣΑΤΑ. Άνω επιχείρησις θα ενεργηθή διά τριών Ταγμάτων και μέρους δυνάμεως Φρουράς ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ διά συγκλινουσών δε κατευθύνσεων από Βορρά και Νότου.
Διάταξις την 24.00 ώραν διά την εξόρμησιν από 06.30 ώρας της αύριον:
-575 T. μείον Λόχος συν ομάς Πολ/λων εις υψοδ. 768 (Ν.3337).
-601 Τ. μείον Λόχος συν Λόχος Ανιχνευτών 73 Ταξιαρχίας και Ουλαμός όλμων 4,2΄΄ εις ΚΑΛΟΧΩΡΙ (Ν.3438).
-Ουλαμός Πυρ/κού εις ΚΑΛΟΧΩΡΙ.
-Τρείς λόχοι Μ. Καταδρομών εις ΜΕΣΟΠΟ-ΤΑΜΙΑΝ (Ν.365403).
-619 Τ. μείον Λόχος εις ΚΑΛΟΧΩΡΙ (Ν.3438).
8.2.48 -Ώρα 07.30 εξόρμησις εν τη κατευθύνσει:
575 T.: υψοδ. 768 (Ν.3337) – υψοδ. 847 – υψοδ. 1000- υψοδ. 1119 (Ν.2937) – υψοδ. 1171 (Ν.250375) – ΑΜΜΟΥΔΑ (Ν.2234).
Αντιστάσεις συνήντησεν επί των υψοδ. 1015, 992, 1002, ένθα διεξήγαγεν αγώνα και έλαβεν στενήν επαφήν μετά των συμμοριτών. Διενυκτέρευσεν δε εις υψοδ. 1119 (Ν.2937) και 1129 (Ν.262374)
601 Tάγμα: Προς ΦΛΑΤΣΑΤΑΝ διά δύο φαλάγγων εξ υψοδ. 1016 (Ν.287433) και εκ του ΜΠΕΗ ΜΠΟΥΝΑΡ (Ν.305455). Αντιστάσεις συνήντησεν επί υψοδ. 1081 (Ν.2945) και 1030 (Ν.3046) ας ανέτρεψεν τη υποστηρίξει του Πυρ/κού και κατέλαβεν τους ως άνω υψ. Την 17.00 εδέχθη αντεπίθεσιν πλην όμως απέκρουσεν ταύτην.
Διενυκτέρευσεν επί ΦΛΑΤΣΑΤΑΣ και επί υψοδ. 879 (Ν.2941).
-Λόχοι Καταδρομών αρχικώς όπισθεν 619 Τάγματος και εν συνεχεία προς ΑΚΟΝΤΙΟΝ (Ν.2740) ΠΛΑΓΙΑ (Ν.2539). Εκινήθησαν άνευ αντιστάσεως. Διανυκτέρευσαν εις ΠΛΑΓΙΑ και υψοδ. 879 (Ν.2941).
-619 Τ. προς υψοδ. 816 (Ν.255425) – 947 υψοδ. 253410 – υψοδ. 1015 (Ν.245430) – υψοδ. 992 Ν. 2442 και 1002 (Ν.228415) εις άπαντας συνήντησεν αντιστάσεις των συμμοριτών ας ανέτρεψεν και διενυκτέρευσεν εις τους τρεις τελευταίους υψοδ.
9.2.48 -Από πρωίας σήμερον ήρξατο επιθετική ενέργεια ως κάτωθι:
-575 T. κατά υψοδ. 1171 ον κατέλαβεν και εν συνεχεία προς υψοδ. 1349 (Ν.225362) ον κατέλαβεν την 17.00 ώραν και διενυκτέρευσεν επ’ αυτού.
Εις την ως άνω ενέργειαν ενήργησεν μετά των Λ.Ο.Κ. Οίτινες καθ’ ήν στιγμήν ευρίσκοντο πλησίον υψοδ. 1349 225368 εδέχοντο επίθεσιν συμμοριτών εκ του 1171 ον κατέλαβον εκ νέου οι συμμορίται, πλην όμως οι συμμορίται ανετράπησαν διά καταλλήλου ενεργείας των τμημάτων και ούτω τα τμήματα διέφυγον τον κίνδυνον της προσβολής εκ των Νότων.
-619 Τ.: επίθεσις κατά υψοδ. 1015 (Ν.245430) και ΚΟΡΦΟΥΛΑΣ (Ν.243440) καθ’ ήν αφού ανέτρεψεν τη βοήθεια και της αεροπορίας επέστρεψεν εις υψοδ. 1000 ένθα και διενυκτέρευσεν
-601 Τ.: Δεν εκινήθη. Την νύκτα εδέχθη επίθεσιν εις ΦΛΑΤΣΑΤΑ ην απέκρουσεν.
10.2.48 -Λόγω ενσκηψάσης κακοκαιρίας διετάχθη πέρας επιχειρήσεων και επάνοδος τμημάτων εις τας βάσεις των.
10.2.48 -Σήμερον μετά κύκλωσιν από νυκτός εγένετο εξερεύνησις χωρίου ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΝ (Ν.6960) εν συνδιασμώ τμημάτων 45 Ταξιαρχίας. Εξερεύνησις άνευ αποτελέσματος.
13.2.48 -Από 07.30-14.30’ ώρας εγένετο αναγνώρισις προς υπωρείας ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ υπό τμημάτων 614 Τ.Π. Διεπιστώθη: οργάνωσις παρατηρητηρίου εις (Ν.833737) – κινήσεις συμμοριτών από ΣΚΟΠΟΥ προς ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΝ (Ν.831789) και προς (Ν 830761).
-Υπό τμημάτων 45 Ταξιαρχίας εγένετο εξερεύνησις χωρίων ΠΑΡΩΡΙ (Ν.5878) – ΕΘΝΙΚΟΝ (Ν.5779) μέχρι (Ν.540763) και (Ν.545795) χωρίς να ληφθή επαφή μετά συμμοριτών. Συνελήφθησαν ύποπτοι τινές χωρίου ΠΑΡΩΡΙ.
15.2.48 -Από πρωίας σήμερον ενεργείται εξερεύνησις ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ μετέχοντος τμήματος.
-619 Τ. εν τη κατευθύνσει ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙ-ΚΟΝ – ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ (Ν.5333) ΓΕΡΜΑΣ (Ν.5933) – ΜΟΥΡΙΚΙ (Ν.6338)-ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ.
-Λόχος 117 Τ. από ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ προς ΒΛΑΣΤΗΝ (Ν.6632) – ΤΣΟΓΓΟ (Ν.6634) – ΜΟΡΙΚΙ (Ν.6534).
-Ίλη Ιππικού κίνησις προς επιτήρησιν οδεύσεως ΜΑΧΤΑ (Ν.655 400) και υψοδ. 1324 (Ν.650375).
-Λόχος ανιχνευτών και ΜΑΔ διαβάσεις περιοχής ΛΙΘΙΑΣ – ΚΟΡΗΣΟΥ (Ν.5539).
Ολόκληρος επιχείρησις διεξήχθη άνευ επεισοδίου τινός.
19.2.48 -Από 04.00 υπό τμημάτων 61 Ταξιαρχίας εκυκλώθησαν χωρία ΠΕΔΙΝΟ (Ν.743542) και ΡΟΔΟΝΑΣ (Ν.7854). Την χαραυγήν εγένετο εξερεύνησις. Ουδέν ανευρέθη.
20.2.48 -Την πρωίαν υπό τμημάτων 45 Ταξιαρχίας εγένετο εξερεύνησις του χωρίου ΚΟΛΧΙΚΗ και περιοχής αυτού (Ν.6664) άνευ αποτελέσματος.
28.2.48 -Τμήματα 45 Ταξιαρχίας εξερεύνησαν χωρίον ΑΛΩΝΑ (Ν.5169). Κατά εξερεύνησιν συνελήφθη εις ένοπλος συμμορίτης υπεύθυνος του χωρίου.
-Εις άπασαν περιοχήν Μεραρχίας υπό των τμημά-των εγκαταστάθησαν καθ’ εκάστην νυκτεριναί ενέδραι εις υποχρεωτικάς διαβάσεις συμμοριτών.
7. ΣΥΝΟΛΙΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑΙ
(α) Συμμοριτών:
Nεκροί 41
Παραδοθέντες 38
Συλληφθέντες 2
Σύνολον 81
(β) Ημετέρων:
Νεκροί 11
Τραυματίαι 33 εξ ων 2 αξ/κοί
Εξαφανισθέντες 3
Σύνολον 47
(γ) Λάφυρα:
Tυφέκια 14 Αγγλικά
-»- 4 διάφορα
Πολ/λον 1 Φίατ
Στέν 5
Ποσότης πυρ/κών
8. ΓΕΝΙΚΑΙ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
(α) Ηθικόν κατοίκων υπαίθρου. Ως του προηγουμένου μηνός.
(β) Ηθικόν συμμοριτών. Ομοίως
9. ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
-Όπου είναι ωργανωμένοι ισχυρώς και διαθέτουν βαρέα όπλα μάχονται με πείσμα και ως Τακτικός Στρατός. Χαρακτηριστικόν ότι μετά την κατάληψιν υπό των ημετέρων των θέσεών των ενεργούν αντεπιθέσεις.
-Κορυφογραμμαί και σημεία δεσπόζοντα οχυρούντα εν σπουδή υπό των συμμοριτών διά χαρακωμάτων, σκεπάστρων, κορμών δένδρων κ.λ.π. εν περιπτώσει μονίμου κατοχής.
-Κατά το πλείστον οι συμμορίται κινούνται την νύκτα. Επιβάλλεται συχνή χρήσις ενεδρών.
10. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ. Ως τον προηγούμενον μήνα.
ΣΤΓ 917 τη 15 Μαρτίου 1948
Ν.Π./Ε.Κ
Ακριβές αντίγραφον Σ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
Τ.Υ. ΣΥΝ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
Ν. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΛΟΧΑΓΟΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Advertisements