Εκθεση Επιχειρήσεων ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ, Β’ ΣΣ/Α1/13 Μαρ.1948


Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1
Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΧΑΣΙΩΝ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ
1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Την 19 1010 εγνώσθη το πρώτον υπό ΙΙ Μεραρχίας ότι φάλαγξ συμμοριτών δυνάμεως Τάγματος εκινείτο από ΖΙΑΚΑ (Σ.4287) προς ΣΠΗΛΑΙΟΝ (Σ.4284).
Την 20 1830 εγνώσθη ότι Τάγμα ΜΠΑΡΜΠΑΛΗΑ κινηθέν 17ην τρεχ. εξ ΟΡΛΙΑΚΑ εισέδυσεν εις περιοχήν ΣΙΤΑΡΑ – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΝ – ΜΕΛΙΣΣΙ ένθα εξηκολούθει παραμένον.
Η ΙΧ Μεραρχία εξέπεμψεν αναγνωρίσεις προς συλλογήν πληροφοριών και εξακρίβωσιν των τυχόν εισχωρήσαντων εις ΧΑΣΙΑ συμμοριτών. Ουδεμία νεωτέρα πληροφορία συνελέγη πλην του ότι κατέχεται η Περιοχή ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ – ΜΕΛΙΣΣΙ.
21 τρέχοντος
Το ΣΣ εξέδοκε την Α.Π 100/21-2-48 διαταγήν προς ΙΧ Μεραρχίαν όπως λάβη μέτρα αποφράξεως στενωπού ΖΑΒΟΥΡΔΑΣ δι’ ενδεχομένην κίνησιν προς Ανατολάς εισδυσάντων συμμοριτών περιοχήν ΜΕΛΙΣΣΙ – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ.
22 τρέχοντος
Την 1010 εγνώσθη η προσβολή υπό ισχυρών συμμοριακών δυνάμεων των Μ.Α.Δ ΦΛΙΑΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ Σ.6865 – ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ Σ.7364 ως και πιθανή των πρόθεσις κινήσεως προς Ανατολάς.
Η ΙΧ Μεραρχία δι’ Α.Π 1282/22-2-48 διέταξε
α) Κίνησιν αποσπάσματος Λόχου 529 Τ. και Μ.Α.Δ ΚΟΝΙΣΚΟΥ προς ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ (Σ.8261) – ΤΣΟΥΚΑ (Σ.8463).
β) Κίνησιν ισχυρού τμήματος εκ ΔΕΣΚΑΤΗΣ προς ΜΕΡΟΓΙΑ (Σ.8466).
γ) Συναγερμόν Μ.Α.Δ. ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ – ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ και χρησιμοποίησιν τούτων υπό 529 Τ. αναλόγως πληροφοριών.
δ) Απόφραξιν διαβάσεως ΠΑΛΗΟΥΡΙΑ υπό 529 Τ.
ε) Κίνησιν τμημάτων εξ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ προς ΦΛΙΑΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ και ΚΑΡΠΕΡΟΝ ως και εκ ΒΛΑΧΑΒΑΣ προς ΑΣΠΡΟΚ-ΚΛΗΣΙΑ.
Το ΣΣ συμπληρωματικώς εξέδωκε την Α.Α.Π 103/22-2-48 δι’ ης η ΧV Μεραρχία έδει να λάβη μέτρα ασφαλείας ΒΕΝΤΖΙΩΝ το ΤΣΕΤ δε μέτρα εξασφαλίσεως ζωτικών Κέντρων εις περίπτωσιν εμφανίσεως συμμοριτών έτι ανατολικώτερον.
Κινηθέντα τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας ήλθον εις επαφήν μετά των συμμοριτών και εξηκρίβωσαν ότι η δύναμις τούτων ήτο σχετικώς ισχυρά, μετά πολλών μεταγωγικών, περίπου Τάγματος.
Το εσπέρας οι συμμορίται κατείχον τα υψώματα ΝΤΟΥΡΟΣ Σ.6867 και τα τοιαύτα Δυτικώς και Νοτίως ΒΟΥΡΛΟΧΩΡΙΟΥ (Σ.695635) ως και Νοτίως ΑΣΠΡΑΚΚΛΗΣΙΑΣ εν επαφή μετά των ημετέρων τμημάτων.
Απώλειαι Η. Ν. ένας οπλίτης ΜΑΔ.
23 τρέχοντος
Βάσει των συλλεγεισών εκ των αναγνωριστικών ενεργειών της 22ας τρεχ. πληροφοριών η ΙΧ Μεραρχία δι’ υπ’ αριθ. Α.Π 1295/22-2-48 διέταξε όπως αποσπάσματα εξ ΑΓΙΑΦΥΛΛΟΥ, ΔΕΣΚΑΤΗΣ και ΚΟΝΙΣΚΟΥ κινηθώσιν συγκλινόντως προς συνάντησιν των συμμοριτών εις την περιοχήν ένθα εσημειώθησαν ούτοι.
α) Λόχος του 529 Τ. εκ ΔΕΣΚΑΤΗΣ εκινήθη προς ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΙΝΟΥ (Σ.8064) και ενεπλάκη μετά συμμοριτών από 13.00 ώρας μέχρι νυκτός εις (Σ.790655).
β) Λόχος ΚΟΝΙΣΚΟΥ (μείον Διμοιρία με τα Μ.Α.Δ εκινήθη από πρωίας προς ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ (Σ.8361) και ενεπλάκη εις σκληρόν αγώνα μετά των συμμοριτών από πρωίας εις τα Ν.Δ υψώματα ΤΣΟΥΚΑΣ (Σ.8462).
γ) Απόσπασμα εξ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ ήχθη εις ΤΡΙΑΚΚΟΚΙΑ Σ.7068 και Α. ΦΛΙΑΤΑ ΚΕΡΑΣΙΑ άνευ συμβάντος.
Κατόπιν των ανωτέρω η ΙΧ Μεραρχία οι υπ’ αριθ. Α.Π. 1320/23-2-48 διέταξε όπως τον συντονισμόν των επιχειρήσεων αναλάβη ο Δ/της της 42ας Ταξιαρχίας προωθών συνάμα δραστηρίως προς Α. το απόσπασμα ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ προς ανακούφισιν των μαχομένων τμημάτων.
Την ημέραν ταύτην δεν κατωρθώθη επιτευχθή η επιζητηθείσα ενίσχυσιν των μαχομένων τμημάτων. Συνέπεια τούτου ήτο να ευρεθή ο Λόχος ΚΟΝΙΣΚΟΥ προ ισχυρών δυνάμεων αναγκασθείς δε να συμπτυχθή προς ΚΟΝΙΣΚΟΝ ενέπεσεν εις ενέδραν συμμοριτών Β.Α ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ. Ο Δ/της του Λόχου Λοχαγός ΝΑΚΑΣ, εις Ανθ/γός Διμοιρίτης, εις Ανθυπίατρος, 30 οπλίται αριθμός Μ.Α.Δ ως και διάφορα υλικά περιήλθον εις χείρας των συμμοριτών. Εκ των λοιπών συμπλοκών αι απώλειαι ημετέρων ήσαν Ν.2, Τ.2 (Μ.Α.Δ) οπλίται.
Εξ όλων των πληροφοριών διεπιστώθη ότι ολόκληρον το Αρχηγείον ΧΑΣΙΩΝ μετά βαρέων όλμων και δύο Πυρ/λων εισέδυσεν εις την περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ και εκινείτο 23ην τρεχ. προς ΤΣΟΥΚΑ (Σ.8463) κατά μήκος της κορυφογραμμής ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (Σ.8064) ΤΣΟΥΚΑ.
Η ΙΧ Μεραρχία κατόπιν των διαπιστώσεων αυτών έλαβε τα ακόλουθα μέτρα:
α) 523 Τάγμα Μία Διλοχία μετεφέρθη εκ περιοχής ΣΕΚΛΙΖΑΣ Σ.8900 εις ΘΕΟΠΕΤΡΑΝ (Σ.7344) διά να κινηθή από πρωίας 24 τρεχ. προς ΚΟΝΙΣΚΟΝ.
β) Τα Μ.Α.Δ ΚΡΑΝΙΑΣ – ΔΕΣΚΑΤΗΣ (Τ. 0174) – ΑΓΡΗΛΙΑΣ (Σ. 9548) και ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ (Σ.9954) διετάχθησαν όπως αποφράξουν τας προς Α. διαβάσεις ΜΟΝΗΣ ΚΑΡΥΑΣ (Σ.9967) – ΤΥΜΠΑΝΟΥ (Σ.9757) – ΟΞΥΑΣ (Σ. 9653).
γ) Ουλαμός Τεθωρακισμένων εγκαταστάθη εις ΤΣΙΟΤΙ (Τ. 0633).
δ) Ουλαμός Τεθωρακισμένων διετάχθη κινηθή εκ ΤΡΙΚΑΛΩΝ διά ΛΑΡΙΣΗΣ – ΕΛΑΣΩΝΟΣ προς ΔΕΣΚΑΤΗΝ.
ε) Διλοχία Κ.Ε.Υ.Β διετάχθη όπως από πρωίας 24 τρεχ. κινηθή εκ ΚΑΜΠΟΥ ΔΕΣΠΟΤΗ προς ΦΛΙΑΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ.
Νύκτα 23 – 24 τρέχοντος
Απεκρούσθη δι’ αγώνος καθ’ όλην την νύκτα επίθεσις κατά Διμοιρίας και Μ.Α.Δ ΚΟΝΙΣΚΟΥ κατόπιν σθεναράς αμύνης των ανωτέρω τμημάτων.
Απώλειαι Σ.Ν.2. Ημετέρων Τ.1 (επί κεφαλής Αξ/κός).
24 τρέχοντος
Κατόπιν της διαπιστωθείσης κινήσεως των συμμοριτών προς Ανατολάς και της πιθανής προθέσεως τούτων όπως διαπεραιωθώσιν περιοχήν ΟΛΥΜΠΟΥ, το Σ. Στρατού από πρωίας συνεκρότησεν Τακτικόν απόσπασμα υπό τον Δ/ντην Α1/Β’Σ.Σ. Αντ/ρχην ΒΛΑΧΟΝ ΒΑΣΙΛ. με τας διαθεσίμους δυνάμεις εις περιοχήν ΕΛΑΣΩΝΟΣ – ΤΥΡΝΑΒΟΥ ήτοι:
-Διλοχίας Κ.Ε.Υ.Β Τυρνάβου
-28 Τ. Εθνοφρουράς ως και Μ.Α.Δ της περιοχής
-Ουλαμού Τεθωρακισμένων ΙΧ Συν/τος όστις δεν ηδυνήθη να κινηθή εξ ΕΛΑΣΩΝΟΣ προς ΔΕΣΚΑΤΗΝ.
-Ουλαμού Όλμων 132 Μοίρας.
-Διμοιρίας Πολυβόλων
με αποστολήν την απόφραξιν των οδεύσεων προς Ανατολάς από 59ον χλμ. οδού ΛΑΡΙΣΗΣ – ΣΕΡΒΙΩΝ μέχρι ΤΥΡΝΑΒΟΥ.
Διά τον εξοπλισμόν της Διλοχίας Κ.Ε.Υ.Β εις αυτόματα και όλμους διετέθησαν υλικά εκ του αποθέματος Αποθήκης Β΄ ΣΣ τρατού.
Η ΧΙ Μεραρχία συμπληρωματικώς έλαβε τα κάτωθι μέτρα:
α) Διετάχθη ο προσανατολισμός των Μ.Α.Δ ΑΓΡΗΛΙΑΣ (Σ.9548) – ΔΙΑΣΕΛΟΝ (Τ.0246) και ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ (Σ.9954) προς δημιουργίαν φράγματος μεταξύ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ και ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (Τ.0949) προς παρεμπόδισιν κινήσεως συμμοριτών προς Νότον.
β) Το ΜΑΔ ΚΡΑΝΙΑΣ – ΔΕΣΚΑΤΗΣ διετάχθη να κινηθή προς ΒΑΛΑΝΙΔΑ (Τ.0770). Η Διλοχία του 523 Τάγματος αχθείσα εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ διετάχθη να ενεργήση προς ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8958) – ΜΑΥΡΕΛΙ (Σ.9162).
γ) Η Διλοχία του 529 Τάγματος διετάχθη να κινηθή εκ ΔΕΣΚΑΤΗΣ προς ΚΡΑΝΙΑΝ – ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
δ) Το απόσπασμα ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ (3 Λόχοι) όπως κινηθή από ΦΛΙΑΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ προς ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΙΝΟΥ (Σ.7964).
ε) Λόχος 521 Τάγματος εκ ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ μετεφέρθη εις ΘΕΟΠΕΤΡΑ (Σ.9445).
Κινηθέντα τμήματα από πρωίας 529 Τάγματος εκ ΔΕΣΚΑΤΗΣ προς Ν. ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ (Σ.8767) περιοχήν δεν συνήντησαν συμμορίτας.
Κατά τας πληροφορίας της ημέρας οι συμμορίται ακολουθούντες την Β. ΤΣΟΥΚΑΣ και ΜΑΥΡΕΛΙΟΥ κορυφογραμμήν εκινήθησαν προς ανατολάς σημειούμενοι τας εσπερινάς ώρας εις (Τ.0465) με κατεύθυνσιν προς ΠΑΛΗΟΜΠΡΑΚΟ (Τ.045665).
Εις ΑΝΗΛΙΑ ΚΕΡΑΣΙΑ (Σ.7905) ανευρέθησαν νεκροί Συμμορίται 4.
25 τρέχοντος
Οι συμμορίται καθ’ όλας τας πληροφορίας φαίνεται ότι την νύκτα 24/25 διενυκτέρευσαν εις περιοχήν ΠΑΔΗ (Σ.9863) ΚΟΚΚΙΝΟΛΟΓΓΟΣ (Τ.0261) και Δ. ΣΥΚΙΑΣ (Τ.0659).
Τας πρωϊνάς ώρας της αυτής ημέρας οι συμμορίται εκινήθησαν εκ της άνω περιοχής προς Νοτίαν κατεύθυνσιν μεταξύ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ και ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ (Τ. 0755). Προσκρούσαντες επί των Μ.Α.Δ ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΗΣ-
ΠΡΑΙΤΩΡΙΟΥ και προωθηθέντος Ουλαμού τεθωρακισμένων μετά Λόχου Πεζικού Αποσπάσματος ΒΛΑΧΟΥ εις (Τ.0960) ηναγκάσθησαν αναστραφώσιν προς Β.Δ μη δυνηθέντες να διαβώσιν ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΝ ποταμόν εις την περιοχήν ταύτην. Η Αεροπορία διά συνεχών εξόδων παρηκολούθη και προσέβαλε την φάλαγγα των συμμοριτών. Οι συμμορίται έσχον βαρυτάτας απωλείας κατά την προσβολήν ταύτην.
Ετέρα ισχυρά φάλαγξ συμμοριτών εκινήθη προς ΒΑΛΑΝΙΔΑ (Τ.0770).
Το ΣΣ διά της Α.Π 1268/25-2-48 διαταγής του διέταξε την εκ περιοχής ΣΕΡΒΙΩΝ κίνησιν προς ΧΑΝΙ ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ Διλοχίας 566 Τ. εξασθενόν ούτω την περιοχήν ΣΕΡΒΙΩΝ ένθα εν μόνον Τάγμα της 36 Ταξιαρχίας υπήρχεν. Επίσης διετάχθη η ενίσχυσις της άνω Διλοχίας ως και της φρουράς ΣΕΡΒΙΩΝ διά δύο Ουλαμών Τεθωρακισμένων 2ου Συν/τος Αναγνωρίσεως. Αποστολή ταύτης καθωρίσθη η απαγόρευσις διελεύσεως συμμοριτών Α. της οδού ΕΛΑΣΩΝΟΣ – ΣΕΡΒΙΑ.
Νύκτα 25 – 26 τρέχοντος
Συμμοριακαί δυνάμεις προσέβαλον την Διλοχίαν 529 Τάγματος και τα Μ.Α.Δ ΚΡΑΝΙΑΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ.
Από 0500 η επίθεσις εξεδηλώθη εντονώτερα καθ’ όλην την διάρκειαν δε της ημέρας εξεδηλούντο σφοδραί επιθέσεις συμμοριτών.
Οι συμμορίται κατώρθωσαν να εισέλθουν εις Α. παρυφήν του χωρίου ένθα επυρπόλησαν και ελεηλάτησαν μερικάς οικίας.
Τα τμήματα ΚΡΑΝΙΑΣ αμυνόμενα καθ’ όλον το 24ωρον μέχρις
27 30 κατώρθωσαν ν’ αποκρούσουν τελικώς εχθρικάς επιθέσεις. Απώλειαι (Ημετέρων Ν. 6, Τ.17 εξ ών Δ/της της Διλοχίας) Συμμοριτών Ν. 39, Συλ.2.
Συνελέγησαν 2 ΜΠΡΕΝ, 6 ΣΤΕΝ, 7 τυφέκια.
26 τρέχοντος
Προς ενίσχυσιν της μαχομένης Διλοχίας ΚΡΑΝΙΑΣ εκινήθη εξ ΕΛΑΣΩΝΟΣ. Απόσπασμα Λόχου Πεζικού μετά Ουλαμού Τεθωρακισμένων και Διμοιρίας Πολ/λων προς ΒΑΛΑΝΙΔΑ και εκείθεν ΚΡΑΝΙΑ.
Το ανωτέρω απόσπασμα καθηλώθη προ ισχυρών δυνάμεων Ν.Α. ΑΓ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (Τ.0968).
Έτερα τμήματα εκινήθησαν από ΧΑΝΙ ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ προς ΒΟΥΒΑΛΑΝ καθηλωθέντα προ ισχυρών αντιστάσεων Β.Α ΓΙΑΝΝΩΤΑ Τ. 0776. Επίθεσις τας απογευματινάς ώρας προς κατάληψιν κατεχομένης υπό συμμοριτών γραμμής απέτυχεν. Απώλειαι Η. Τ. 3.
Εις όλων των ενδείξεων εφέροντος ότι αι συμμοριακαί συνάμεις ανήρχοντο εις 4 Τάγματα και πλέον εντοκισθείσαι εις την περιοχήν ΓΙΑΝΝΩΤΑ, ΚΡΑΝΙΑ, ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ, ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΣ ποταμός ή ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ποταμός.
Το ΣΣ κατόπιν της διαπιστώσεως ταύτης εζήτησε οι Α.Α.Π 108/26-2-48 αναφοράς του την χρησιμοποίησιν ολοκλήρου της 36 Ταξιαρχίας αποτελούσης εφεδρείαν ΓΕΣ προς απαγόρευσιν της κινήσεως των συμμοριτών προς ΟΛΥΜΠΟΝ.
Ενεκρίθη παρά του ΓΕΣ η επί 5θήμερον χρησιμοποίησις ταύτης ως και της Δ΄ Μοίρας Καταδρομών.
Κατόπιν της εγκρίσεως ταύτης το Σ. Στρατού εξέδωκε την Α.Α.Π. 109 και Α.Α.Π 110/26-2-48 διαταγάς περί κινήσεως 36 Ταξιαρχίας προς ΣΤΕΝΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΧΑΝΙ ΧΑΤΖΗΓΩΓΟΥ μέχρι ΛΥΚΟΥΔΙ με αποστολήν την απόφραξιν των προς ΟΛΥΜΠΟΝ οδεύσεων.
Ομοίως καθώρισεν ως αποστολήν Δ΄ Μοίρας Καταδρομών την εκτέλεσιν Καταδρομών Ν. ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ μέχρι υψ. ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ – ΜΕΛΙΣΣΙ και απόφραξιν των Γεφυρών ΒΕΝΕΤΙΚΟΥ.
27 τρέχοντος
Η καθηλωθείσα φάλαγξ εξ ΕΛΑΣΩΝΟΣ διά ΚΡΑΝΙΑΝ Ν.Α. ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΥ συνέχισεν προσπάθειαν κατωρθώσασα διά συνεχούς αγώνος να αχθή τας εσπερινάς ώρας διά υψ. (Τ.0472) ένθα καθηλώθη προ ισχυρώς κατεχομένης τοποθεσίας.
Διλοχία 36 Ταξιαρχίας κινηθείσα εκ Τ. 1281 κατέλαβε κατόπιν αγώνος ύψωμα 827 (Τ.0681) συμπτυχθείσα αργότερον εις Β.Α. υψώματα ΒΟΥΒΑΛΑΣ λόγω εκδηλωθέντος από Βορρά ελιγμού συμμοριτών.
Ο τρίτος Λόχος 529 Τάγματος εκ ΔΕΣΚΑΤΗΣ εκινήθη προς ενίσχυσιν της διλοχίας 529 Τάγματος εις ΚΡΑΝΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ μη δυνηθείς να συνενωθή μετά ταύτης λόγω κατοχής του Ν.Δ υψώματος ΚΡΑΝΙΑΣ – ΔΕΣΚΑΤΗΣ υπό συμμοριτών.
Εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ αφίχθη Διλοχία 523 Τάγματος και έλαβεν εντολήν να καταλάβη τα Βορείως κείμενα υψώματα προς απαγόρευσιν επανόδου τυχόν των συμμοριτών διά του ιδίου δρομολογίου.
Η ΧΙ Μεραρχία εξ άλλου διέταξε την εξασφάλισιν στενωπού ΖΑΒΟΥΡΔΑΣ διά της Διλοχίας Κ.Ε.Υ.Β προς απαγόρευσιν επανόδου τυχόν συμμοριτών διά του δρομολογίου τούτου.
Η ΧV Μεραρχία διετάχθη όπως εξασφαλίση διαβάσεις ΜΟΝΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΟΣ και ΖΑΒΟΥΡΔΑΣ από Βορρά.
Η Διάταξις των ημετέρων την εσπέραν 27ης επί της οδού ΤΥΡΝΑΒΟΥ – ΣΕΡΒΙΩΝ ήτο:
α) 36 Ταξιαρχία 564 Τάγμα Σ.Δ και Λόχος ΓΕΡΑΝΙΑ (Τ.1579)
Λόχος (Τ.1774) – ΤΣΟΥΚΑ (Τ. 1576)
Λόχος (Τ.1186) Στήριγμα Πυρ/κού
Λόχος Β.Δ ΒΟΥΒΑΛΑΣ μετά Λόχου 601 Τάγμ.
565 Τάγμα Σ.Δ και 3 Λόχοι ΣΕΡΒΙΑ
Λόχος (Ο.829060)
566 Τάγμα Σ.Δ Τ. 1186
Λόχος Β.Δ ΒΟΥΒΑΛΑΣ
Λόχος ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ
Λόχος ΛΕΙΒΑΔΙΟΝ
Λόχος ΛΑΒΑ-ΒΙΓΛΑ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ
β) Απόσπασμα ΒΛΑΧΟΥ 28 Τάγμα Εθν. Σ.Δ και Διλοχία ΕΛΑΣΣΩΝ με Διμοιρίαν ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ
Λόχος ΜΕΛΟΥΝΑ-ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ-ΜΕΝΕΞΕΣ
Λόχος ΟΛΥΜΠΙΑΣ
Διλοχία Κ.Ε.Υ.Β Λόχος εις Τ. 0472
Λόχος εις Τ.165750 – Τ.165735 – Τ.182725
Αι βραδυναί πληροφορίαι έφερον του συμμορίτας συγκεντρωθέντας ως επί το πλείστον εις περιοχήν ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ Δ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ. Κατόπιν τούτου διετάχθη υπό 36 Ταξιαρχίας ο συνεχής έλεγχος της οδού ΕΛΑΣΣΩΝ – ΣΕΡΒΙΑ διά Ουλαμού Τεθωρακισμένων και τμήματος Πεζικού.
Περί 27 2330 συμμορίται ανατρέψαντες ημέτερα τμήματα επί υψ. ΤΣΟΥΚΑΣ διήλθον εντός ημισείας ώρας την οδόν ΕΛΑΣΣΩΝ – ΣΕΡΒΙΑ κινηθέντες κατά μήκος βαθείας γραμμής αμέσως Β. υψ. ΤΣΟΥΚΑΣ.
Ο Ουλαμός Τεθωρακισμένων φθάνων κατά τον άνω χρόνον διελεύσεως εις 59 χλμ. (Τ.1379) εδέχθη πυρά εξ εγγυτάτης αποστάσεως φονευθέντος του Δ/του του Ουλαμού Ανθυπιλάρχου ΒΑΣΣΟΥ.
Διμοιρία ΤΣΟΥΚΑΣ έσχεν 9 οπλίτας αγνοουμένους (περιορισθέντας τελικώς εις 3). Απώλειαι Συμ. Ν. 2.
28 τρέχοντος
Κατόπιν διελεύσεως της φάλαγγος των συμμοριτών εις ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ το Σ. Στρατού δι’ Α.Α.Π 114/28-2-48 διαταγής που διέτασσε εν μόνον Τάγμα 36 Ταξιαρχίας και εξ αποσπάσματος ΒΛΑΧΟΥ Τάγμα (μείον Λόχος) περίπου κινηθώσι προς καταδίωξιν των συμμοριτών.
Ταυτοχρόνως διά Α.Α.Π 116/28-2-48 εζήτησε παρά ΓΕΣ την διάθεσιν της 36 Ταξιαρχίας και μέρους 51 Ταξιαρχίας προς ανάληψιν γενικωτέρας επιχειρήσεως εκκαθαρίσεως κατά του ΟΛΥΜΠΟΥ.
Δεδομένου ότι αι πληροφορίαι περί συγκεντρώσεων συμμοριτών πέριξ ΚΑΣΤΟΡΙΑ και ΦΛΩΡΙΝΗΣ συνεχίζοντο ανησυχαστικαί, το Σ. Στρατού ήτο πολύ σκεπτικόν επί του εάν έδει να εμπλακή η 36 Ταξιαρχία ολόκληρος εις αγώνα τούτο άλλωστε ήτο και το πνεύμα του ΓΕΣ.
Απόσυρσις εξ άλλου δυνάμεων εκ των ολίγων τοιούτων της ΙΧ Μεραρχίας δεν ήτο δυνατή.
Η Μεραρχία έδει να ήτο εις θέσιν ν’ αντιμετωπίση απόπειραν διεισούσεως Αρχηγείου ΚΟΖΑΚΑ εις την Περιοχήν της.
Κατά την ημέραν αυτήν προς Ανατολάς μεν προσανατολί-σθησαν τα ολίγα τμήματα Εθνοφρουράς και ενός Τάγματος 36 Ταξιαρχίας άτινα ευρίσκοντο εις την περιοχήν ΕΛΑΣΣΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ άτινα και έλαβον επαφήν τηρήσαντα ταύτην μέχρις εσπέρας Α. ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ προς Δυσμάς δε εκινήθησαν τμήματα διά την εξερεύνησιν περιοχής ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ-ΓΙΑΝΝΩΤΑ ένθα πληροφορίαι έφερον εναπομείναντα αριθμόν συμμοριτών.
Το ΣΣ εξέδωκε την Α.Α.Π. 118/28-2-48 διαταγήν κοινοποιηθείσαν και ΓΕΣ περί συνεχίσεως προσπαθείας προς ΝΤΑΡΙΒΑ (Τ.3079) διά του εν επαφή Τάγματος 36 Ταξιαρχίας και Διλοχίας Κ.Ε.Υ.Β μετά τμημάτων 28 Τάγματος Εθνοφρουράς. Τα έτερα δύο Τάγματα 36 Ταξιαρχίας ήσαν ετοιμοκίνητα εις περιοχήν ΣΕΡΒΙΩΝ – ΣΑΡΑΝΤΑΠΟ-ΡΟΥ εν αναμονή εγκρίσεως χρησιμοποιήσεώς των.
Εις ύψωμα 798 (Τ.066789) ανευρέθησαν 32 πτώματα συμμοριτών εις δε ΤΣΟΥΚΑ (Τ.1576) έτερα 20. Εκ της αεροπορίας Βορείως ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ οι συμμορίται έσχον Ν. 30 και πολλά κτήνη.
Εκ των αγνοουμένων οπλιτών διμοιρίας ΤΣΟΥΚΑ παρουσιάσθησαν 6 οπλίται.
29 τρέχοντος
Τα εν επαφή τμήματα εις περιοχήν Α. ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ μέχρι ΚΑΛΥΒΙΑ ΧΕΙΜΑΔΙ (Τ.2479) ετήρησαν ταύτην συνεχίζοντα προσπάθειαν καταδιώξεως των συμμοριτών.
Κατόπιν της Α.Π. 4497/281850 εγκρίσεως ΓΕΣ χρησιμοποιήσεως 36 Ταξιαρχίας εξεδόθησαν αι υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 127/29-2-48 και Α.Π. 1403/29-2-48 διαταγαί Β΄ Σ. Στρατού προς 36 Ταξιαρχίαν δι’
ών:
α) Ανατίθετο η Δ/σις επιχειρήσεων ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ εις 36 Ταξιαρχίαν.
β) Διετάσσετο η εκδήλωσις κυρίας προσπαθείας εν κατευθύνσει ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ – ΚΑΡΥΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ με κάλυψιν από Βορρά και δευτερεύουσα ενέργεια προς ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΝ.
γ) Ανετέθη εις 51 Ταξιαρχίαν η απόφραξις διαβάσεων ΜΠΕΧΤΕΣ Τ. 4177 ΜΟΝΗ ΚΑΝΑΛΩΝ (Τ.4376).
Δι’ Α.Π. 1400/29-2-48 διοίκησις και Διλοχίας Β. Τ. Φρουράς ετίθετο υπό Τ.Α ΤΕΜΠΩΝ ίνα μετά διαθεσίμων δυνάμεων εκδηλώση εν καιρώ ενέργειαν από Νότου.
Διετάχθη επίσης κίνησις της υπό ΙΧ Μεραρχίας μέχρι τούδε διλοχίας Κ.Ε.Υ.Β εκ ΔΕΣΚΑΤΗΣ εις ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ και διάθεσις υπό 36 Ταξιαρχίας.
Το 566 Τάγμα εξέπεμψεν αναγνωρίσεις άνευ αποτελέσμα-τος προς ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΝ ήδη οι συμμορίται φέρονται εντοπισμένοι εις την περιοχήν Ν. ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΣ – ΚΑΛΥΒΙΑ ΝΤΑΡΙΒΑ (Τ.2979) – ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΠΑΡΜΟΥ (Τ.3077).
1ην τρέχοντος
Από έω ήρξατο κάτωθι ενέργειαι των τμημάτων.
α) 565 Τάγμα εξ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ ήχθη την μεσημβρίαν εις (Τ.2581) άνευ επαφής.
β) 564 Τάγμα κινηθέν εξ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ προς Ανατολάς καθηλώθη Δυτικώς 1267 (Τ. 3173).
γ) Διλοχία Κ.Ε.Υ.Β και τμήματα 28 Τάγματος Εθνοφρουράς ήχθησαν ΝΤΑΡΙΒΑ (Τ.3079) άνευ επαφής.
δ) Έφιππος Ίλη εκ ΓΟΝΝΩΝ ήχθη ΧΛΙΑΡΙΝΟΝ (Τ.4268) άνευ συμβάντος.
Εκ παρουσιασθέντων εις ανωτέρω τμήματα αυτομόλων περί την μεσημβρίαν προέκυψε ότι, η συμμοριακή φάλαγξ εξακριβωθείσα ήδη ότι απετελείτο εκ των 16 και 38 Λησταρχείων, νύκτα 29-1 Μαρτίου εδιχάσθη εις δύο μέρη ών το πλείστον ετράπη προς ΚΑΡΥΑ – ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ και το υπόλοιπον προς ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΝ εκείθεν δε διά στενωπού ΙΤΑΜΟΥ προς ΠΙΕΡΡΙΑ.
Κατόπιν τούτου εξεδόθη η Α.Α.Π 134/1-3-48 διαταγή Σώματος περί αναστροφής ολοκλήρου 36 Ταξιαρχίας πλην 566 Τάγματος παραμείναντος εις την περιοχήν του, προς ΚΑΡΥΑ – ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ.
Τελικώς τα τμήματα το εσπέρας έσχον την κάτωθι διάταξιν:
α) 564 Τάγμα επί υψώματος 899 (Τ.2974) εν επαφή μετά συμμοριτών επί 1267 (Τ.3173).
β) Διλοχία Κ.Ε.Υ.Β και Λόχος 28 Τάγματος Ανατ. ΜΟΝΗΣ ΣΠΑΡΜΟΥ (Τ.3078).
γ) 565 Τάγμα και Διλοχία Κ.Ε.Υ.Β ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΟΛΥΜΠΟΥ (Τ.1975).
δ) Β΄ Έφιππον Απόσπασμα και Λόχος 27 Ταγμ. Εθνοφρουράς ΧΛΙΑΡΙΝΟΣ (Τ.4268).
ε) Διλοχία Β΄ Τάγματος Φρουράς και Λόχος 593 Τάγμ. ΡΑΨΑΝΗ – Λόχος 593 Τ. ΑΙΓΑΝΗ.
στ) 51 Ταξιαρχία Λόχος εις ΚΟΠΑΝΕΣ Τ.8578 και Λόχος εις ΚΑΝΑΛΙΑ (Τ.4676).
Το εσπέρας 1ης Μαρτίου εξεδόθη η υπ’ αριθμ. Α.Α.Π. 135 διαταγή Β΄ ΣΣ δι’ ης διετάσσοντο τα κάτωθι από έω 2ας τρεχ.
α) 36 Ταξιαρχία συνεχίση προσπάθειαν υψ. 899 (Τ.2974) – υψ. 1267 (Τ.3173) με καλυπτικήν ενέργειαν από ΝΤΑΡΙΒΑ (Τ.2979) προς ΠΡ. ΗΛΙΑ (Τ.3127) (Τ.3374).
β) Εκδηλώση ενέργειαν διά στενού ΔΙΑΒΑΣ προς ΚΑΛΥΒΙΑ ΣΙΓΓΟΓΙΑΝΝΗ (Τ.3168) είτε προς ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ είτε προς ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ αναλόγως πληροφοριών.
γ) Τακτικόν Απόσπασμα ΤΕΜΠΩΝ εξασφαλίση κατοχήν γραμμής ΧΛΙΑΡΙΝΟΝ – ΓΚΟΛΙΑΝΗ.
δ) Εζητήθη από 51 Ταξιαρχίαν εκτός αποφράξεως διαβάσεων ΚΑΝΑΛΙΑ και ΚΟΠΑΝΕΣ να εκδηλώση ενέργειαν διά Διλοχίας τουλάχιστον εν κατευθύνσει ΣΚΟΤΙΝΑ – ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ.
2 τρέχοντος
Η 36 Ταξιαρχία ενεργούσα διά δύο φαλάγγων με κάλυψιν από Βορρά κατόπιν αγώνος και τη συνδρομή Αεροπορίας κατέλαβε εσπέρας γραμμήν ΤΡΙΑ ΑΛΩΝΙΑ (Τ.2871) υψ. (Τ.1267) (Τ.3173) – υψ. 1214 (Τ.3277) – ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Τ.3671) – ΧΑΣΑΝ ΑΓΑ (Τ.375692). Απώλειαι Η. Τ.5.
Από Νότου τα Τμήματα κατέχουν γραμμήν ΧΛΙΑΡΙΝΟΣ – ΓΚΟΛΙΑΝΗ – ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ. Παρουσιάσθησαν 4 Βιαίως επιστρατευθέντες.
Το ΣΣ το εσπέρας εξέδωκε την Α.Α.Π. 139/2-3-48 διαταγήν διά συνέχισιν προσπαθείας ως κάτωθι:
α) 36 Ταξιαρχία
ι.- Εν κατευθύνσει ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ – ΤΟΥΜΠΑ ΚΑΡΥΑΣ (Τ.3974) με κάλυψιν από Βορρά.
ιι.- Εν κατευθύνσει ΧΑΖΑΝ ΑΓΑ (Τ.3862) – (1237) (Τ.4273) με συνδετικόν Τμήμα επί ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑ (Τ.3671).
β) Τακτικόν Απόσπασμα ΤΕΜΠΩΝ
Ενεργήση εν κατευθύνσει ΓΚΟΛΙΑΝΑ (Τ.4868) – 1237 (Τ.4273) με κάλυψιν από ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ (Τ.4969). Επιτήρησις περιοχής ΠΥΡΓΕΤΟΥ – ΑΙΓΑΝΗΣ.
γ) 51 Ταξιαρχία
Απόφραξις διαβάσεων ΚΟΠΑΝΕΣ (Τ.4579) – ΚΑΝΑΛΙΑ (Τ.4677) – ΣΚΟΤΙΝΑ (Τ.4875).
3 τρέχοντος
Κατόπιν αγώνος δι’ όλης της ημέρας, 36 Ταξιαρχία κατέλαβε το εσπέρας γραμμήν (Τ.3575) – (Τ.355755) – (Τ.4071).
Το τακτικόν Αποσπ. ΤΕΜΠΩΝ δεν ηδυνήθη εκτελέση την καθορισθείσαν ενέργειαν λόγω μεγάλου ύψους χιόνος προς ΚΑΦΙΑ, τμήματα επανέκαμψαν ΓΚΟΛΙΑΝΑ.
Το ΣΣ εξέδωκε την υπ’ αριθ. 032300 διαταγήν καθορίζον:
α) Συνεχίση ισχυράν δραστήριαν ενέργειαν ΑΗΛΙΑ (Τ.4071) – 1237 (Τ.4273) – (1302) (Τ.4374) με προσπάθειαν αποκοπής των δυτικώς άνω γραμμής συμμοριτών.
β) Ενέργειαν ταχείαν κατάληψιν ΜΑΝΩΛΑ (Τ.3877).
γ) Συνεχίση προσπάθειαν ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟΝ (Τ.350745) – ΤΟΥΜΠΑ ΚΑΡΥΑΣ – ΓΚΟΥΛΑΡΑ (Τ.4871).
δ) Τακτικόν απόσπασμα ΤΕΜΠΩΝ εξασφαλίση γραμμήν ΧΛΙΑΡΙΝΟΣ – ΚΟΛΥΜΠΑΡΙ.
4 τρέχοντος
Από πρωίας τα τμήματα κινηθέντα κατέλαβον ανάληψιν και 1237 μετά ανατροπήν ελαφρών αντιστάσεων. Άνευ αντιστάσεως επίσης κατελήφθη ΤΟΥΜΠΑ – ΚΑΡΥΑΣ Ν. Σ.4.
Εξηκριβώθη ότι κατά την νύκτα οι συμμορίται συγκεντρωθέντες Βορείως ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ ετράπησαν διά στενωπού ΚΑΝΑΛΙΩΝ προς ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΝ. Κατόπιν τούτου το Σ. Στρατού καθώρισεν όπως Τάγμα Κ.Ε.Υ.Β συνεχίση καταδίωξιν προς ΜΟΝΗΝ ΚΑΝΑΛΩΝ η δε 36 Ταξιαρχία συνεκεντρώθη περιοχήν ΚΑΡΥΑ ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ ετοιμοκίνητος.
Τα υπόλοιπα τμήματα του Τακτικού Αποσπάσματος ΤΕΜΠΩΝ όπως εξερευνήσωσι περιοχήν Ανατολικώς ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΣ.
2. Συνοψίζοντες τα ανωτέρω παρατηρούμεν ότι:
1. Eκ των πληροφοριών της 19 και 20 Φεβρουαρίου δεν ήτο δυνατόν να διαγραφούν αι προθέσεις των εις ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΝ – ΜΕΛΙΣΣΙ εισδυσάντων συμμοριτών τοσούτω μάλλον καθ’ όσον η δύναμις αυτών ως εν μόνον Τάγμα το του ΜΑΡΜΠΑΛΙΑ, όπερ κατάγεται εκ περιοχής ΧΑΣΙΩΝ και πολλάκις κατά το παρελθόν εσημείωσεν μακροχρόνιον διείσδυσιν εις την περιοχήν ταύτην.
Το ΣΣ θεωρεί ενδεχομένην είσοδον του Τάγματος τούτου εις περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ διέταξε την απόφραξιν της διαβάσεως ΖΑΒΟΥΡΔΑΣ.
2. Από της μεσημβρίας της 22 Φεβρουαρίου ότε εσημειώθη εμφάνισις των συμμοριτών εις ΦΛΙΑΚΑ ΚΕΡΑΣΙΑ και ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ και προσβολή των εκεί Μ.Α.Δ. και ήρχισε να διαγράφηται κίνδυνος κατά των ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ σχηματίζεται η εντύπωσις ότι πιθανή πρόθεσις των συμμοριτών είναι η εγκατάστασις εις ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ και συνεπώς εθεωρήθη ενδεχομένη η ανατολικώτερον κίνησις αυτού.
Προς αντιμετώπισιν του ενδεχομένου τούτου εκινήθησαν δυνάμεις της ΙΧ Μεραρχίας εκ ΚΟΝΙΣΚΟΥ, ΔΕΣΚΑΤΗΣ, ΒΛΑΧΑΒΑΣ και ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ και διετάχθη συναγερμός των Μ.Α.Δ και Μ.Α.Υ της περιοχής.
3. Εκ της επαφής των ανωτέρω τμημάτων μετά των συμμοριτών την 22αν Φεβρουαρίου και του διεξαχθέντος αγώνος την 23 Φεβρουαρίου διεπιστώθη ότι αι συμμορικαί δυνάμεις ανήρχοντο εις πλήρη Ταξιαρχίαν (16 Ταξιαρχία) μετά πολλών μεταγωγικών και δύο πυροβόλων. Εκ των συλλεγεισών πληροφοριών ο διαγραφόμενος κίνδυνος ήτο σοβαρός. Πιθαναί προθέσεις των συμμοριτών εθεωρούντο και πάλιν η μόνιμος εγκατάστασις των εις ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ.
Κατόπιν τούτου διετάχθη συγκέντρωσις δυνάμεων εις απειλούμενην περιοχήν (διλοχίας 523, ουλαμών τεθωρακισμένων, διλοχίας Κ.Ε.Υ.Β).
Η κατά την νύκτα 23/24 Φεβρουαρίου προσβολή υπό των συμμοριτών της ΚΟΝΙΣΚΟΥ διετήρησε την εντύπωσιν ότι αι πιθαναί προθέσεις των συμμοριτών ήσαν να εγκατασταθώσιν εις ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ.
4. Η συνέχισις της κινήσεως των συμμοριτών προς Ανατολάς και η εμφάνισις προωθημένων τμημάτων των εις ΠΑΛΗΟΜΠΡΑΚΟ (Τ.0466) διέγραφε απειλήν κατά των αστικών ΚΕΝΤΡΩΝ ΤΥΡΝΑΝΟΥ και ιδία ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ και κατά των συγκοινωνιών ΛΑΡΙΣΗΣ – ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ – ΚΟΖΑΝΗΣ.
Ως πιθανή ήδη πρόθεσις των συμμοριτών διεγράφετο η εγκατάστασις των εις ΑΜΑΡΜΠΕΗ προς αποκοπήν της μετά της ΚΟΖΑΝΗΣ συγκοινωνίας και επιτυχίαν συνεπώς γενικωτέρου σχεδίου των συμμοριτών (Επίθεσις κατά ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ή ΦΛΩΡΙΝΗΣ).
Προς αντιμετώπισιν της διαφαινομένης νέας απειλής το ΣΣ μη διαθέτων εφεδρείας μηδέ δυνάμενων άλλοθεν να κινήση δυνάμεις ωργάνωσε από πρωίας 24 Φεβρουαρίου εκ του Κ.Ε.Υ.Β ΤΥΡΝΑΒΟΥ διλοχίαν και συνεκρότησε εκ ταύτης, 28 Τ.Ε., ουλαμών τεθωρακισμένων, Διμοιρίας Πολ/λων, Μ.Α.Δ και Μ.Α.Υ της περιοχής ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ και ΠΟΤΑΜΙΑΣ Μικτόν Τακτικόν Απόσπασμα.
5. Το Ανωτέρω Μικτόν Απόσπασμα κινηθέν εγκαίρως και συνεγείραν εν ταυτώ άπαντα τα Μ.Α.Δ και Μ.Α.Υ της περιοχής επέτυχεν εντός της 25 Φεβρουαρίου την παρεμπόδισιν πάσης κινήσεως των συμμοριτών Νοτίως του ΣΟΥΛΑΥΚΙ Ποταμού και ανατολικώς του ΒΟΥΛΓΑΡΗ ποταμού (ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ) και την κατόπιν αγώνος αναστροφήν αυτών προς Βορράν της γραμμής ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ – ΠΑΛΗΟΜΠΡΙΚΟ.
6. Την νύκτα της 25/26 Φεβρουαρίου προσεβλήθη η εις ΚΡΑΝΙΑ – ΔΕΣΚΑΤΗ προωθηθείσα διλοχία του 529 Τάγματος. Ο αγών συνεχίσθη καθ’ όλην την 26 Φεβρουαρίου επενέβησαν δε εις αυτόν πλην της Αεροπορίας και δυνάμεις του Μ. Αποσπάσματος και τοιαύται της 36 Ταξιαρχίας (Διλοχία 566 Τάγματος) εις περιοχήν ΓΙΑΝΝΩΤΑ.
Το πρώτον ήδη διαπιστούται ότι αι συμμοριακαί δυνάμεις ανέρχονται εις 4 Τάγματα (16 Ταξιαρχία συν Τάγμα ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ).
Η επιμονή του εχθρού προς διατήρησιν των θεσεών των δημιουργεί την εντύπωσιν ότι αι προθέσεις των συνίστανται εις την εγκατάστασιν εις περιοχήν ΑΜΑΡΜΠΕΗ προς αποκοπήν ή παρενόχλησιν των μετά ΚΟΖΑΝΗΣ συγκοινωνιών μας. Ζητείται παρά του ΓΕΣ και εγκρίνεται η χρησιμοποίησις της 36 Ταξιαρχίας.
7. Ο αγών συνεχίζεται σκληρός καθ’ όλην την 27ην Φεβρουαρίου εις περιοχήν ΒΟΥΒΑΛΑ – ΓΙΑΝΝΩΤΑ – ΒΑΛΑΝΙΔΑ – ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ.
Το ΣΣ διαβλέπον ενδεχομένην διαφυγήν των συμμοριτών προς ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ ή ΠΙΕΡΡΙΑ διατάσσει την 36 Ταξιαρχίαν όπως διά τεθωρακισμένων και Πεζικού ελέγχη κατά την νύκτα την οδόν ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ.
Το όντι κατά την νύκταν της 27/28 Φεβρουαρίου εγκαθίστανται τμήματα Πεζικού εις ΤΣΟΥΚΑ – ΠΕΤΡΩΤΟ – ΣΤΡΟΥΓΚΕΣ – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΦΩΛΗΑ και βορειότερον.
8. Οι συμμορίται συγκεντρωθέντες εις ΛΥΚΟΥΔΙ κινούνται περί το μεσονύκτιον εις πυκνήν φάλαγγα προστατευομένην υπό ισχυρών εγγύς πλαγιοφυλακών, παρασύρουσι την εις ΤΣΟΥΚΑ ημετέραν Διμοιρίαν και διέρχονται του ημετέρου ελαφρού φραγμού. Η επέμβασις του Ουλαμού Τεθωρακισμένων ουδεμίαν επίδρασιν έσχεν λόγω του φόνου του Ουλαμαγού από της πρώτης στιγμής και του επικρατούντος σκότους.
Σημειωτέον ότι και πλήρης λόχος αν εγκαθίστατο εις ΤΣΟΥΚΑ το αποτέλεσμα θα ήτο το αυτό λόγω του όγκου των συμμοριτών.
Ο τοπογραφικός καθορισμός ως γνωστόν της ζώνης διαβάσεως των συμμοριτών και η συγκέντρωσις συνεπώς επί ταύτης ισχυρών ημετέρων δυνάμεων δεν ήτο ανθρωπίνως δυνατός. Η Ταξιαρχία έδει να φοβήται πιθανήν διάβασιν εις πλείονα του ενός σημεία και να λάβη συνεπώς εν τω πλαισίω των δυνατοτήτων της ανάλογα μέτρα απαγορεύσεως.
9. Και μετά την διέλευσιν των συμμοριτών ανατολικώς αμαξιτής οδού ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ – ΣΕΡΒΙΩΝ και την συγκέντρωσίν των εις περιοχήν ΚΑΛΥΒΙΑ ΧΕΙΜΑΔΙ δεν υπήρχον ακριβείς πληροφορίαι περί της δυνάμεώς των, (εφέρετο το 16 Λησταρχείον με Τάγμα ΜΠΑΝΤΕΚΟΥ και Τμήμα ΦΩΤΕΙΝΟΥ) ούτε ωσαύτως ενδείξεις περί της περαιτέρω κινήσεώς των.
Επί πλέον ηγείροντο υπόνοιαι μη τυχόν μέρος των συμμοριτών παρέμεινεν εις ΑΜΑΡΜΠΕΗ.
10. Μετά την διαλεύκανσιν της καταστάσεως και διαπίστωσιν κινήσεως του μείζοντος μέρους των συμμοριτών προς ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΝ (3 Τάγματα) του δε ετέρου προς ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΝ (2 Τάγματα) διετάχθη η εκκαθάρισς του ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ διά 2 Ταγμάτων της 36 Ταξιαρχίας και των αποσπασμάτων Αντ/ρχου ΒΛΑΧΟΥ και Συν/ρχου ΑΣΗΜΑΚΟ-ΠΟΥΛΟΥ (εκ ΤΕΜΠΩΝ).
Μετά τριήμερον αγώνα 1-3 Μαρτίου εξεκαθαρίσθη τελείως η περιοχή ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ των συμμοριτών διαφυγόντων προς ανατολικάς κλιτύς ΟΛΥΜΠΟΥ. Η 36 Ταξιαρχία απεσύρθη του αγώνος και διετάχθη να κινηθή διά περιοχήν ΚΟΖΑΝΗΣ η δε συνέχισις της εκκαθαρίσεως της περιοχής ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ και απαγορεύσεως υπαναχωρήσεως των συμμοριτών ανετέθη εις το Τάγμα Κ.Ε.Υ.Β και Διλοχίαν του Β΄ Τάγματος Φρουρών.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Το ΣΣ διά των εκτεθεισών ενεργειών του αν δεν επέτυχε την συντριβήν των άνω συμμοριακών δυνάμεων, ελλείψει διαθεσίμων δυνάμεων, επέτυχεν όμως διά του συναγερμού των πάντων.
α) Να περιορίση εντός στενής λωρίδος την δράσιν των συμμοριτών προλαβόν ούτω διαρπαγάς και στρατολογίαν.
β) Να προξενήση σοβαράς απωλείας εις τον εχθρόν εις νεκρούς, τραυματίας, αιχμαλώτους και παραδοθέντας (οι νεκροί μόνον υπερβαίνουν τους 150).
γ) Να εκκαθαρίση την περιοχήν του ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ εις ην ευρίσκοντο πρότερον περί τα οκτώ υποσυγκροτήματα συμμοριτών.
δ) Να τηρήση απτόητον το ηθικόν των κατοίκων της υπαίθρου.
ΒΣΤ 904 τη 13η Μαρτίου 1948
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ ΣΣ
ΠΑΝ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
Ακριβές Αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements