Σχέδιο επιχειρήσεων ΧΑΡΑΥΓΗ, ΓΕΣ/5 Μαρ 1948


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΓΕΣ/Α1 Αριθ.4777/4009/30/Α1

5 Μαρτίου 1948

Α.Α.Α.11

 

ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
“ΧΑΡΑΥΓΗ”

ΠΡΕΒΕΖΑ-ΑΡΤΑ
ΑΓΡΙΝΙΟΝ-ΑΓΡΑΦΑ
ΧΑΡΤΑΙ: ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ-ΚΑΡΔΙΤΣΑ 1: 100.000
ΛΑΜΙΑ-ΦΑΡΣΑΛΟΣ
ΑΤΑΛΑΝΤΗ-ΒΟΛΟΣ

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

1.- Συμμορίται
(α) Δύναμις – Συγκρότησις – Δράσις εν γένει ως το συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών.
(β) Πιθαναί ενέργειαι – Δυνατότητες – Προθέσεις.
Ενισχυόμενοι και δι’ εντατικής στρατολογίας θα επιδιώξουν να προσβάλουν αστικά κέντρα της περιοχής και θα επιζητήσουν να επεκταθούν προς ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΝ και ΒΟΙΩΤΙΑΝ διά να αποκόψουν τας κυρίας αρτηρίας προς πρωτεύουσαν.
Δεν αποκλείεται προσπάθειά των να στερεωθούν εγγύς της πρωτευούσης εις ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ και ΠΑΡΝΗΘΑ ίνα προκαλέσουν ενίσχυσιν εκ των αόπλων συμμοριτών της πρωτευούσης.
Πιεζόμενοι διά σοβαρών ενεργειών των εθνικών δυνάμεων θα προσπαθήσουν κατά μέγα μέρος να διαφύγουν.
Εν περιπτώσει αδυναμίας διαφυγής θα δώσουν μάχην εις τα κύρια κρησφύγετά των μεταξύ ΓΚΙΩΝΑΣ – ΒΑΡΔΟΥΣΙΩΝ – ΟΙΤΗΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ.

2.- Φίλιαι δυνάμεις
Η αεροπορία και το ναυτικό θα συμμετάσχουν του αγώνος.

ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ
3.- Η εξόντωσις των συμμοριακών συγκροτημάτων ΡΟΥΜΕΛΗΣ και η πλήρης εκκαθάρισις της ζώνης:
ΧΕΛΙΔΩΝ όρος – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ όρος – λίμνη ΤΡΙΧΩΝΙΣ – ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ ΚΟΛΠΟΣ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ όρος – ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ όρος – ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ ποταμός- ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ.

ΑΝΑΖΗΤΗΘΗΣΟΜΕΝΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
4.- Συνεχής αναζήτησις των κάτωθι πληροφοριών.
(α) Μεταβολή διατάξεως συμμοριακών συγκροτημάτων
(β) Ενισχύσεις εις προσωπικόν, οπλισμόν εφόδια
(γ) Θέσεις αποθηκών-πολεμοφοδίων
(δ) Πιθαναί προθέσεις

ΜΕΘΟΔΟΣ

 1. Τρόπος ενεργείας

(α) Εξόρμησις εκ Β. (κοιλάς ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ) και ΒΔ (ΧΕΛΙΔΩΝ όρος – ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΝ όρος) εν ω χρόνω θα περισφίγγηται σταθερώς εξ’ ανατολών ο ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ και θα επιτηρήται διά στατικών δυνάμεων και του στόλου η ακτή ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ κόλπου.
(β) Διά συντονισμένης εν χρόνω και χώρω κινήσεως απαγόρευσις διαφυγής συμμοριτών και εξαναγκασμός αυτών να δώσουν μάχην και να εξοντωθούν.

6.- Διατιθέμεναι δυνάμεις
(α) Στρατηγείον Α΄ΣΣ
(β) Α΄και Β΄ Μοίραι Καταδρομών
(γ) ΙΧ Συν/μα Αναγνωρίσεως
(δ) Μοίρα Μ.Μ 5.5΄΄
(ε) Ι Μεραρχία
3, 77, 51 Ταξιαρχία
2 Μοίρα Πεδ. Πυρ/κού (εκ του Α΄ΣΣ)
(ζ) ΙΧ Μεραρχία
41, 42, 72 Ταξιαρχίαι
131 Β.Μ Ορ. Πυροβ.3.7΄΄
(η) Χ Μεραρχία
35, 37, 71 Ταξιαρχίαι
Μοίρα Π.Πυρ/κού (εκ του Β΄ΣΣ)

7.- Διάταξις και αποστολαί
(α) Γραμμή εξορμήσεως
-Χ Μεραρχία: ΜΕΞΙΑΤΕΣ (Υ.2053) – ΣΠΕΡΧΕΙΟΣ (Υ.0456) – ΤΥΜΦΡΗΣΤΟΣ (Χ.8657) – ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ (Χ.7660).
-ΙΧ Μεραρχία: Μ.ΧΩΡΙΟΝ (Χ.7151) – ΠΡΟΥΣΣΟΣ (Χ.6242) – ΠΑΛΗΟΚΑΡΥΑ (Χ.5430)
-Ι Μεραρχία:
Διά την 51 Ταξιαρχίαν: ΚΟΜΠΟΤΑΔΕΣ (Υ.2451) – ΗΡΑΚΛΕΙΑ (Υ.3243) – ΓΕΡΟΠΑΠΑ (Υ.3939)
Διά τας λοιπάς Ταξιαρχίας
ΔΙΣΤΟΜΟΝ (D.4801) – ΔΑΥΛΕΙΑ (Υ.5410) – ΤΙΘΟΡΕΑ (Υ.4918) – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ (Υ.4324)

(β) Ζώνη ενεργείας
ι – Όρια μεταξύ Χ και Ι Μεραρχιών
ΛΙΑΝΟΚΛΑΔΙ (Υ.2055) – ΜΕΞΙΑΤΕΣ (Υ.2053) – ΜΠΡΑΪΛΕΣ (Υ.2145) – ΠΑΥΛΙΑΝΗ (Υ.2237) – ΟΙΝΟΧΩΡΙΟΝ (Υ.2333) – ΒΑΡΓΙΑΝΝΗ (Υ.2826) – (άπαντα Χ Μεραρχίαν).
ιι – Όρια μεταξύ Χ και ΙΧ Μεραρχιών
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ (Χ.7660) – ΚΑΡΑΒΙ (Χ.8649) – ΟΞΥΑ (Χ.8844) – ΜΗΛΙΑ (Χ.9840) – ΚΟΚΟΒΑΣ (Υ.0429) – ΚΑΛΑΙΟΝ (Υ.0517) (άπαντα εις Χ Μεραρχίαν).

8.- Οργάνωσις διοικήσεως
Την όλην επιχείρησιν θα διευθύνη ο Διοικητής του Α΄ΣΣ έχων παρ’ αυτώ κλιμάκια του Α.Στόλου και του Α.Αεροπορίας.

 1. – Εκτέλεσις

(α) Κατάληψις υπό των τμημάτων της γραμμής εξορμήσεως την D-3 ημέραν.
(β) Την D-4 ημέραν θα ευρίσκωνται αι ομάδες αναγνωρίσεως διά τας σχετικάς αναγνωρίσεις.
(γ) Εξόρμησις την D ημέραν ήτις θα ορισθή μεταγενεστέρως. Προβλέπεται ουχί ενωρίτερον της 1.4.48 και ουχί βραδύτερον 15.4.48.
(δ) Διάρκεια επιχειρήσεως: Υπολογίζεται κατώτερον όριον 2 εβδομάδες και ανώτερον 3 εβδομάδες από της ημέρας D.

ΜΗΧΑΝΙΚΟΝ
10.- Το Μηχανικόν θα εξασφαλίση το οδικόν δίκτυον της ζώνης επιχειρήσεως.
Το Α΄ΣΣ να συγκεντρώση τον 718 Λ.Μηχανικού εις διάθεσιν Ιης Μεραρχίας. Αι ανάγκαι Α΄ΣΣ …… στρατεύματα υπό ΓΕΣ.
Το Β΄ΣΣ να δύναται να θέση εις διάθεσιν ΓΕΣ τον 715 Λ.Μ. εντός 24ώρου.

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

11.- Η Αεροπορία:
(α) Θα μετάσχη διά του συνόλου των μέσων της εις την επιχείρησιν και οπωσδήποτε σταθερώς διά των 2/3 αυτών.
(β) Θα μετάσχη του αγώνος δι’ αμέσου υποστηρίξεως, ενεργείας συνόλου – τακτικών αναγνωρίσεως και συνεργασίας μετά Ναυτικού – θα προβλέψη παρατήρησιν και κανονισμόν βολής Πυρ/κού (5.5΄΄).

ΝΑΥΤΙΚΟΝ

12.- Το Ναυτικόν:
(α) Θα εξασφαλίση την επιτήρησιν των ακτών και θα απαγορεύση πάσαν διά θαλάσσης διαφυγήν των συμμοριτών διά των ακτών ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΥ από ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ μέχρι ΓΕΡΑΝΙΩΝ και των ακτών ΕΥΒΟΪΚΟΥ από ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ μέχρι ΜΩΛΟΥ.
Μείζων πυκνότης μέσων εις ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ κόλπον.
(β) Θα διαθέση 3 πολεμικά εν επιτηρήσει εις την ακτήν από ΝΑΥΠΑΚΤΟ (Χ.7502) μέχρι όρμου ΑΣΠΡΑ ΣΠΙΤΙΑ (D.4994) και 1 πολεμικόν από ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ (Υ.8525) μέχρι ΜΩΛΟΥ (Υ.4945).
(γ) διά των πολεμικών θα δύναται να υποστηρίξει εν συνεργασία μετά της αεροπορίας τα τμήματα ξηράς εν τη ζώνη εκάστης Μεραρχίας ή και συγκεντρωτικώς εις την ζώνην ένθα θα εντοπισθούν οι συμμορίται.
(δ) Θα έχη διαθέσιμα 3 αρματαγωγά εις ΝΑΥΠΑΚΤΟΝ και 2 εις ΙΤΕΑΝ διά την μετάγγισιν τυχόν δυνάμεων κατά την διεξαγωγήν της επιχειρήσεως.

13.- Προπαρασκευαστικαί ενέργειαι
(α) Της επιχειρήσεως ΧΑΡΑΥΓΗ θα προηγηθή υπό του Α΄ΣΣ ενέργεια προς εκκαθάρισιν της ζώνης Ν και Α της γραμμής:
ΔΙΣΤΟΜΟΝ (D.4801) – ΔΑΥΛΕΙΑ (Υ.5410) – ΤΙΘΟΡΕΑ (Υ.4918) – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ (Υ.4324) μέχρι ΚΙΘΑΙΡΩΝ όρος – ΠΑΡΝΗΣ όρος.
(β) Η Β΄ Μοίρα Καταδρομών κατόπιν ειδικής διαταγής θα ενεργήση από D -12 ημέρας μέχρι D – 7 καταδρομάς εν τη ζώνη υψιπέδου ΡΕΝΤΙΝΑΣ περιοχή ΛΟΥΤΡΟΣ (Χ.9892) – ΝΕΡΑΪΔΑ (Χ.7785) – ΒΡΑΧΑ (Χ.7877) – ΡΕΝΤΙΝΑ (Χ.9375) – ΠΑΠΑ (Υ.0275) – ΛΟΥΤΡΟΠΗΓΗ (Χ.9782).
Την D – 6 θα ευρίσκεται εις περιοχήν μεταξύ Μ.ΧΩΡΙΟΝ (Χ.7151) – ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ (Υ.0461) με αποστολήν όπως απαγορεύση πάσαν διαφυγήν των συμμοριτών προς Β και ΒΔ μέχρι της αφίξεως των μονάδων στρατού επί της γραμμής των εξορμήσεων.
Μετά την λήξιν της αποστολής ταύτης η Β΄Μοίρα Καταδρομών θα διαθέση ανά 1 ΛΟΚ εις τας Ταξιαρχίας ΙΧ και Χ Μεραρχιών δι’ ειδικάς αποστολάς αναγνωρίσεως των Ταξιαρχιών.
Διοίκησις Μοίρας και υπολοιπ. 2 ΛΟΚ ως εφεδρεία εις ΛΑΜΙΑΝ εις διάθεσιν Α΄ΣΣ.
(γ) Η Α΄ Μοίρα Καταδρομών ευρισκομένη ήδη εις την ζώνην ΡΟΥΜΕΛΗΣ ευθύς με την έναρξιν της επιχειρήσεως αποσυρομένη εις περιοχήν ΓΡΑΒΙΑΣ – ΛΑΜΙΑΣ θα αποτελέση εφεδρείαν εις χείρας του Διοικητού του Α΄.Σ.Σ.
(δ) Το ΙΧ Σύνταγμα Αναγνωρίσεως από D – 6 θα επιτηρή την αρτηρίαν από ΛΑΜΙΑΝ μέχρι Μ.ΧΩΡΙΟΥ (Χ.7151) και θα απαγορεύση πάσαν διαφυγήν κατά μήκος ταύτης.
(ε) διά των στατικών δυνάμεων της γραμμής αρτηρίας ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ – ΛΙΔΩΡΙΚΙ – ΑΜΦΙΣΣΑ θα ενταθή η επιτήρησις και απαγόρευσις πάσης διαφυγής.

ΛΗΨΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΣ
14.- Μεταφοραί
Αι συμπληρωματικαί δυνάμεις θα μεταφερθούν εκ των ήδη ζωνών ενεργείας εις τους κάτωθι αρχικούς χώρους ώστε να ευρίσκωνται ως εξής:
(α) Β΄Μοίρα Καταδρομών (Τακτική Δ/σις)
(4 ΛΟΚ) ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΝ D-7
(Δ/σις Μοίρας)
(Τ.Δ/σις ΛΟΚ) ΜΑΚΡΑΚΩΜΗ D-7

(β) ΙΧ Μεραρχία
Στρατηγείον )ΑΜΦΙΛΟΧΙΑ D-6 εσπέρας

41-42 Ταξιαρχίαι
131 Β.Μ.Ο.Πυρ/κού ) ΑΓΡΙΝΙΟΝ D-5 εσπέρας
41 Ταξιαρχία ) ΧΟΥΝΗ D-4

(γ) 72 Ταξιαρχία )ΑΓΡΙΝΙΟΝ D-13 εσπέρας
) ΧΟΥΝΗ D-12 εσπέρας

(δ) Χ Μεραρχία ) Αποβίβασις ΣΤΥΛΙΣ D-5 εσπέρας
Στρατηγείον ) ΛΑΜΙΑ D-4

35-37 Ταξιαρχίαι
(ε) 51 Ταξιαρχία ) ΛΑΜΙΑ D-4 εσπέρας

(στ) Μοίρα Σ.Π.Πυρ/κού (Β΄ΣΣ) )ΛΑΜΙΑ D-4 εσπέρας
(ζ) ΙΧ Συν/μα Αναγνωρίσεως ) ΛΑΜΙΑ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ D-6

15.- Κατάληψις Γραμμής εξορμήσεως

(α) Εκ των αρχικών χώρων αι μονάδες θα κινηθούν διά τας γραμμάς εξορμήσεώς των ώστε το εσπέρας D-3 να έχουν καταλάβη ταύτας (εκτός Μ.Καταδρομών – ΙΧ Σ.Αναγνωρίσεως διά ειδική αποστολή).

(β) Η 72 Ταξιαρχία εκ ΧΟΥΝΗΣ θα αχθή εις περιοχήν μεταξύ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΜΕΓΔΟΒΑ ποτ.και μέχρι γραμμής Δ.ΦΡΑΓΓΙΣΤΑ (Χ.6066) ΣΤΕΝΩΜΑ (Χ.7267) προς απασχόλησιν και εκκαθάρισιν των συμμοριτών της ζώνης ταύτης. Θα καταλάβη τελικώς την γραμμήν εξορμήσεώς της το εσπέρας της D-3 ημέρας. Αι όλαι ενέργειαι της μέχρι D-5 ημέρας να μη μαρτυρούν προθέσεις κινήσεως Ταξιαρχίας προς Νότον.

16.- Πρόβλεψις διά συγκέντρωσιν μετά λήξιν επιχειρήσεως
(α) ΙΧ Μεραρχία: περιοχή ΑΜΦΙΣΣΗΣ – ΙΤΕΑΣ
(β) Χ Μεραρχία: περιοχή ΜΠΡΑΛΛΟΣ – ΛΑΜΙΑ
(γ) Ι Μεραρχία: περιοχή ΓΡΑΒΙΑ – ΑΜΦΙΚΛΕΙΑ – ΛΕΒΑΔΕΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ – ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΙΣ
17.- Ως ειδικόν σχέδιον εις το οποίον θα προβλέπηται:
(α) Ουδεμία επίταξις θα λάβη χώραν εκ των προτέρων εις την ζώνην των επιχειρήσεων.
(β) Εις την διάθεσιν του Διοικητού Α΄ΣΣ θα υπάρχη λόχος Μεταφορών Στρατευμάτων διά τας ανάγκας μεταφοράς κατά την διεξαγωγήν της επιχειρήσεως.
(γ) Θα εξασφαλισθούν αεροπορικαί ρίψεις 10 τόννων ημερησίως τουλάχιστον.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
18.- Ως ειδικόν σχέδιον Διαβιβάσεων
(α) Τακτικόν Στρατηγείον του Α΄ΣΣ Κλιμάκιον Διοικ. Αεροπορίας και Στόλου εις ΛΑΜΙΑΝ από D-6 ημέρας.
(β) Εις ΛΑΜΙΑΝ θα προωθηθή κλιμάκιον ΓΕΣ

(γ) Ραδιοτηλεγραφικαί επικοινωνίαι θα εξασφαλισθούν μεταξύ Αεροπορίας-Στόλου και Στρατού-Στόλου (μέχρι κλιμακίου Τάγματος-Πολεμικού)
(δ) Θα εξασφαλισθή ώστε ο στόλος να είναι πάντοτε ενήμερος της διατάξεως των φιλίων τμημάτων.
(ε) Αιτήσεις βολής στόλου κατ’ αρχήν θα γίνωνται υπό του Στρατού.
(στ) Καθ’ εκάστην εσπέραν επικοινωνία με πολεμικά στρατού ξηράς καθορισμός πιθανών προβλέψεων συνθηματικών κλπ.
(ζ) Θα καθορισθή συνθηματικόν διακοπής βολής στόλου τη αιτήσει στρατού (κλιμάκιον Ταξιαρχίας ή και Τάγματος).

ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΣ

19.- Ειδικόν σχέδιον
20.- Ευκαμψία σχεδίου
Το παρόν σχέδιον δύναται να προσαρμοσθή βάσει των πληροφοριών περί συμμοριτών.
Θα προβλεφθή και πλήρης αναπροσαρμογή του προς άλλο σχέδιον εις περίπτωσιν καθ’ ην όλα τα δεδομένα μεταβληθούν.
21.- Εκπόνησις λεπτομερούς σχεδίου υπό Α΄ΣΣ
Βάσει του παρόντος το Α΄ΣΣ θα εκπονήσει εν πάση λεπτομερεία το σχέδιον ενεργείας του όπερ θα υποβάλη εις ΓΕΣ μέχρι 20.3.48.
Αι μεταφοραί και η προπαρασκευή επιβιβάσεως ή εκκινήσεως συμπληρωματικών Μονάδων εκ της ζώνης των εις τους αρχικούς χώρους συγκεντρώσεως θα γίνη μερίμνη ΓΕΣ.

Η ανάληψις υπό Α΄ΣΣ της Διοικήσεως των Μονάδων αίτινες συμπληρωματικώς διατίθενται διά την επιχείρησιν θα γίνη άμα τη επιβιβάσει ή εκκινήσει εκ των ήδη ζωνών των.

22.- Συνημμένα τω παρόντι ΣΧΕΔΙΑ:

 • ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
 • ΝΑΥΤΙΚΟΥ
 • ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
 • ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

 

Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ ΓΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Αντιστράτηγος ΓΙΑΤΣΗΣ
Τ.Σ.Υ.

 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

 • Α΄ΣΣ υπ’ αρ.1 αν.
 • Α.Δ.Αερ. “ “ 2 “
 • ΓΕΝ/Γ “ “ 3 “

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ

 • Βρετ.Στρατ.υπ’ αριθ.122
 • Αμερ. “ “ “ 4567
 • ΓΕΣ/Α1 “ “ 4
 • ΓΕΣ/Α2 “ “ 5
 • ΓΕΣ/Α8 “ “ 6
 • ΓΕΣ/Α9 “ “ 7
 • ΓΕΣ/Α10 “ “ 8
 • Β΄.Σ.Σ. “ “ 9
 • Γ΄.Σ.Σ. “ “ 10
 • Ημερολόγιον “ “ 11-12

ΓΕΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Α2

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
(ανταποκρίνεται εις τας πληροφορίας 29.2.48)

ΑΓΡΑΦΑ – ΡΟΥΜΕΛΗ

1.- Δύναμις – Οργάνωσις – Διάταξις
(α) Αρχηγείον ΑΓΡΑΦΩΝ
– Αρχηγός ΑΜΑΡΜΠΕΗΣ Βαθύλακος (Χ.9283) 100
– Τάγμα ΑΒΡΑΑΜ Σμόκοβον (Υ.0081) 200
– Τάγμα ΖΑΚΑΡΙΑ Λουτροπηγή (Χ.9782) 200
– Τάγμα ΚΕΒΟΡ Μολόχα (Χ.8686) 200
– Ιππικόν ΓΑΖΗ Καϊτσα (Υ.6977) 120

– Ομάς ΣΥΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 120

940

(β) Αρχηγείον ΡΟΥΜΕΛΗΣ
Αρχηγός ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 60
Τάγμα Δημ.Νεολαίας 200

Λόχος Συμμοριτισσών 50

310

(γ) Αρχηγείον ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ (Γούπατο) (Υ.3217)
Αρχηγός ΕΡΜΗΣ 60
Ι Τάγμα ΠΕΛΟΠΙΔΑ Ευαγγελίστρια (Δ.7889) 250
ΙΙ Τάγμα ΚΡΟΝΟΥ 220

ΙΙΙ Τάγμα ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ (Γούπατο) Υ.3217 220

750
(δ) Αρχηγείο Φ.Φ.
Αρχηγός ΔΑΛΑΣ Δάφνη (Υ.0640) 130
Ι Τάγμα ΝΙΚΗΦΟΡΟΥ Γαρδίκη Ομηλαίων (Χ.9150) 120
ΙΙ Τάγμα ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Δάφνη (Υ.0640) 150
ΙΙΙ Τάγμα ΛΟΚΡΟΥ Άνω Χώρα (Χ.8523) 200

Μεταγωγικά Γυν.Νοσοκόμοι 200

800
(ε) Αρχηγείον Δυτ.Στερεάς
Αρχηγός ΓΙΩΤΗΣ Δερμάτ (Χ.6547) 50
Τάγμα ΠΑΠΟΥΑ Προίσσου (Χ.6242) 300

Τάγμα ΠΕΡΙΚΛΗΣ Μικροχώρι (Χ.6951) 250

600
(στ) Τάγμα ΠΥΘΑΓΟΡΑ εις ΠΟΤΑΜΙΑΝ Μαυροβουνίου εν κινήσει προς Κίσσαβον (ανήκει αρχ.Δ.Στερεάς). 300


300
Σύνολον ΑΓΡΑΦΩΝ 940
Κυρίως ΡΟΥΜΕΛΗΣ 2460
Τάγμα ΠΥΘΑΓΟΡΑ 300

Συγκρότημα ΕΥΒΟΙΑΣ 120

3820

2.- Δράσις συμμοριτών της περιοχής εν γένει

Η μέχρι τούδε δράσις, κυρίως περιωρίσθη εις βιαίαν στρατολογία των κατοίκων των περιοχών τούτων, εις λεηλασίας και διαρπαγάς χωρίων.

Ειδικώτερον εσημειώθησαν επιθετικαί ενέργειαι των συμμοριτών Δυτ.Στερεάς Ελλάδος προς την Τριχωνίαν, όπου προσέβαλον τμήματα Εθνοφρουράς εις ΠΕΝΤΑΚΟΡΦΟΝ (ΑΡΑΧΩΒΑ) ΠΛΑΤΑΝΟΝ – ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΝ.

Τα συμμοριακά συγκροτήματα ΠΑΡΝΑΣΣΙΔΟΣ προώθησαν εσχάτως προς ΚΙΘΑΙΡΩΝΑ και μέχρι ΠΑΡΝΗΘΟΣ όθεν διωχθέντα συνεπτύχθησαν προς ΕΛΙΚΩΝΑ.

Τα συγκροτήματα ΣΜΟΚΟΒΟΥ ενεργούσι επιδρομάς προς την πεδινήν ΘΕΣΣΑΛΙΑΝ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ-ΣΟΦΑΔΕΣ) όθεν συλλέγουσι τρόφιμα και μεταφέρουσι εις το υψίπεδον ΡΕΝΤΙΝΑΣ.

Εσχάτως ενισχυθέντα και παρά των συμμοριτών ΟΡΘΡΥΟΣ συνώδευσαν περί τους 500 αόπλους διά περιοχήν ΦΑΡΣΑΛΛΩΝ-ΒΟΙΒΗΪΔΟΣ λ. εις ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΝ προφανώς προς εξοπλισμόν.

Γενικώς η δράσις των συμμοριτών των άνω περιοχών, επεξετάθη εις βιαίαν στρατολογίαν, εις λεηλασίας και διαρπαγάς και εις πράξεις τρομοκρατίας των κατοίκων της υπαίθρου.

Η Δ/σις Α2

Τ/Σ.Υ