Ναυτικό σχέδιο επιχείρησης ΧΑΡΑΥΓΗ, ΓΕΝ/4 Μαρ 1948


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ Β.Ν.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ Γ΄
ΑΘΗΝΑΙ
4 Μαρτίου 1948

ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
—————————–
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΧΑΡΑΥΓΗ”
—————————————————————————-
ΠΑΡΑΠΟΜΠΑΙ: α) Σχέδιον ΓΕΣ επιχειρήσεως “ΧΑΡΑΥΓΗ”
β) Σχέδιον ΓΕΑ “ “
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ: Ι. Πίνακες κατανομής πλοίων κατά τας
μεταφοράς.
ΙΙ. Διατιθέμεναι βολαί βομβαρδισμού παρ’
εκάστου Αντιτορπιλλικού.
ΙΙΙ. Συνεννόησις.
Α΄. Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι
1.- Ως εις Σχέδιον ΓΕΣ επιχειρήσεως.
Β΄. ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
2.- Η εκκαθάρισις της ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ από τα δρώντα συμμοριακά συγκροτήματα ως εν τω Σχεδίω επιχειρήσεως του ΓΕΣ αναφέρεται.
Γ΄. ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ ΥΠΟ ΤΟΥ Β.Ν.
3.- α) Μεταφοραί διά θαλάσσης
Ι. 37ης και 35ης Ταξιαρχίας μετά του Επιτελείου της 10ης Μεραρχίας από ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εις ΜΑΛΙΑΚΟΝ κόλπον.
ΙΙ. 755ου, 756ου και 857ου Λόχων Ορεινών μεταφορών από ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ εις ΜΑΛΙΑΚΟΝ ΚΟΛΠΟΝ.
ΙΙΙ. 72ας Ταξιαρχίας από ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ εις ΣΤΕΡΕΑΝ ΕΛΛΑΔΑ μέσω ΠΑΤΡΩΝ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ.
β) Αποκλεισμός διαφυγής συμμοριτών διά θαλάσσης (ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΣ – Β. ΕΥΒΟΪΚΟΣ).
γ) Υποστήριξις διά των πυροβόλων των πλοίων Β.Ν. των εγγύς των ακτών στρατιωτικών τμημάτων και εκτέλεσις βομβαρδισμών κατά υποδεικνυομένων στόχων.
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΧΑΡΑΥΓΗ”
δ) Μεταφοραί διά θαλάσσης των απαραιτήτων εφοδίων διά τας ανάγκας στρατιωτικών τμημάτων κατά την διάρκεια της επιχειρήσεως.
Δ΄. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑ ΝΑΥΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΣ
4. α) ΠΛΟΙΑ Β.Ν.
-Αντιτορπιλλικά: ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ – ΑΔΡΙΑΣ – ΑΣΤΙΓΞ – ΚΑΝΑΡΗΣ.
-Κορβέται: ΚΡΙΕΖΗΣ.
-Αρματαγωγά: ΑΛΙΑΚΜΩΝ-ΣΤΡΥΜΩΝ-ΠΗΝΕΙΟΣ –
ΑΛΦΕΙΟΣ-ΑΧΕΛΩΟΣ-ΑΞΙΟΣ-ΣΑΜΟΣ.
-Αποβατικά: 8 εν συνόλω.
-Περιπολικά: 12 εν συνόλω.
β) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
-Επιβατηγά: ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – ΛΗΜΝΟΣ – ΠΑΤΡΑΙ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ.
-Φορτηγά: ΒΟΛΟΣ – ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ – ΚΩΣ – ΘΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΙΚΟΥ – ΕΡΜΟΥΠΟΛΙΣ – ΤΗΝΟΣ – ΕΥΡΟΣ.
γ) ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΠΛΟΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
(Ο.Δ.Ι.Σ.Υ.)
-Αρματαγωγά: ΠΗΓΑΣΟΣ.
Ε΄. Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ
5. Εις τον ΑΡΧΗΓΟΝ ΤΟΥ ΣΤΟΛΟΥ (Α.Σ.) θα ανατεθή η εκτέλεσις των υπό του Β.Ν. αναλαμβανομένων αποστολών όπως αχθή εις πέρας η επιχείρησις πλην της εν παραγράφω 3δ αποστολής διά την οποίαν θα μεριμνήση το ΓΕΝ συνεννοούμενον μετά ΓΕΣ.
6. Η ανάληψις της Διοικήσεως παρά του Α.Σ. ως και η λήξις ταύτης θα διαταχθούν εν καιρώ υπό το Υ.Ν (ΓΕΝ).
7. Εις το Α΄ΣΣ θα αποσπασθούν εγκαίρως δυο αξιωματικοί του ΓΕΝ ως σύμβουλοι διά τας Ναυτικάς Επιχειρήσεις και διαβιβάσεις.
ΣΤ΄. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
8. Ως ημέρα Χ καθορίζεται η ημέρα εξορμήσεως των Στρατιωτικών Τμημάτων εκ των θέσεών των, αίτινες λεπτομερώς αναφέρονται εις το Σχέδιον ΓΕΣ. Προβλεπόμενος καθορισμός ημερομηνίας Χ μεταξύ 1ης και 15ης Απριλίου 1948.
9. Διά την εκτέλεσιν της αποστολής 3α η κατανομή των Ναυτικών Δυνάμεων, Λιμένες απόπλου και κατάπλου ως και αντίστοιχοι ημερομηνίαι εμφαίνονται εις Πίνακα συνημμένου Παραρτήματος Ι.
10. Αναλόγως των κατά την περίοδον της εκτελέσεως της επιχειρήσεως υφισταμένων συνθηκών θα παρασχεθή η επιβαλλομένη υπό του Στόλου ανθυποβρυχιακή και αντιαεροπορική προστασία των μεταφορών.
ΝΑΥΤΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ “ΧΑΡΑΥΓΗ”
11. Μετά το πέρας της αποστολής της παραγράφου 3α τα Αρματαγωγά και λοιπά μεταφορικά πλοία θα κινηθώσι συμφώνως προς διαταγάς Υ.Ν (ΓΕΝ) προς εκπλήρωσιν αποστολής παραγράφου 3δ.
12. Προς εκτέλεσιν της διά της παραγράφου 3β οριζομένης αποστολής θα διατεθώσι τα εις Ν.Διοικήσεις ΒΟΛΟΥ, ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ χρησιμοποιούμενα περιπολικά και επί πλέον τα εις παράγραφον 13 αναφερόμενα Αντιτορπιλλικά.
13. Διά την εκπλήρωσιν της αποστολής παραγράφου 3γ θα διατεθώσιν 4 Αντιτορπιλλικά ως εξής:
α) 3 εις ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ εις τομέα καθοριζόμενον μεταξύ μεσημβρινών 21ο 51΄Α και 22ο 41΄Α κατά τρόπον ώστε έκαστον των τριών τούτων αντιτορπιλλικών να εκπληροί τας αιτήσεις εκάστης εκ των τριών προς ΚΟΡΙΝΘΙΑΚΟΝ κινουμένων τριών Μεραρχιών.
β) 1 εις Β.ΕΥΒΟΪΚΟΝ έναντι όρους ΚΑΛΛΙΔΡΟΜΟΝ.
Ζ΄. Σ Υ Ν Ε Ν Ν Ο Η Σ Ι Σ
14. Αύτη αναφέρεται εις συνημμένον Παράρτημα ΙΙΙ.
Η΄. Γ Ε Ν Ι Κ Α
15. Εις Παράρτημα ΙΙΙ εμφαίνονται αι διατιθέμεναι βολαί βομβαρδισμού παρ’ εκάστου Αντιτορπιλλικού.

Ο Αρχηγός ΓΕΝ
Υποναύαρχος Π.ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ
Τ.Υ.

Εδακτυλογραφήθη υπό Ανθ/χου Διαχ.
ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ και εγένετο εις τετραπλούν.