Απόψεις Αρχηγού ΓΕΣ για τη διεξαγωγή των επιχειρήσεων, ΓΕΣ/Α1/ΑΠ4639/28 Φεβ 1948


ΘΕΜΑ: Απόψεις Αρχηγού ΓΕΣ διά                                           Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α
την διεξαγωγήν του αγώνος                                                AKΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Π Ρ Ο Σ Ω Π Ι Κ Η
ΠΡΟΣ: Διοικητάς Μ. Μονάδων                                             Εδακτυλογραφήθη υπό
Υπ/γού Αννιτσάκη Ε.
ΚΟΙΝ: Υπ. Στρ/κών (Γρ. κ. Υπουργού)                                Αριθ. Τηλεφ. 32 – 880
Γεν. Επιθεωρ. Στρατού Υ Σ – Γ Ε Σ /ΑΙ
Κλάδοι ΓΕΣ, Α1-Α2/ΓΕΣ ΑΡΙΘ. Φ. 4009/1
Αμερ. – Βρετ. Στρ. Αποστολή ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 4639
Β.Σ.Τ. 902/28-2-48
1. Αναλαβών υπευθύνως την διεύθυνσιν των Επιχειρήσεων του Στρατού και κατά συνέπεια την Διοίκησιν, επιθυμώ, εν ολίγαις γραμμαίς, να καταστήσω γνωστάς εις τους διοικητάς των Μ. Μονάδων τας απόψεις μου επί του τρόπου, καθ’ όν θα φέρωμεν εις πέρας το βαρύ έργον, το οποίον επωμίσθη ο Στρατός μας από 18μήνου.
2. Δεν υπάρχει καμμία αμφιβολία ότι ο ιδιόρρυθμος αγών τον οποίον διεξάγομεν απαιτεί εκ μέρους των Διοικήσεων και των Μονάδων όλως ιδιαιτέρας προσπαθείας, αι οποίαι, χωρίς να παραβλέψω ότι κατεβλήθησαν αρκούντως μέχρι σήμερον – φρονώ, ότι θα πρέπει να ενταθούν.
3. Εις την έντασιν ταύτην μας υποβοηθεί όλως ιδιαιτέρως το ενδιαφέρον των συμμαχικών αποστολών και η καταβολή εκ μέρους της Αμερικανικής Αποστολής κάθε προσπαθείας διά την ενίσχυσιν και συμπλήρωσιν του στρατού μας.
4. Αλλά και η μέχρι σήμερον κτηθείσα πείρα του αγώνος και τα εκ των σφαλμάτων εξαχθέντα διδάγματα θα αποτελέσουν φάρον των περαιτέρω ενεργειών μας και της ακολουθησομένης εις το μέλλον τακτικής μας.
5. Μολονότι το τελευταίον τούτο ζήτημα θα αποτελέση αντικείμενον ειδικών οδηγιών μου, δεν θεωρώ άσκοπον να τονίσω ιδιαιτέρως ωρισμένα σημεία, εφ’ ών κυρίως θα στηριχθή η καλλιτέρα χρησιμοποίησις των εις την διάθεσιν εκάστου Διοικητού Μ. Μονάδος δυνάμεων.
(α) Δράσις των τμημάτων μας εν τόπω και χρόνω δεν νοείται άνευ λειτουργίας πλήρους δικτύου πληροφοριών, όπερ θα αποτελή τον φωτεινόν οδηγόν εκάστης Διοικήσεως.
Άνευ τούτου ουδέν δυνάμεθα να επιτύχωμεν, θα καταπονούμεν ασκόπως τα τμήματά μας και θα τα παραδίδωμεν βοράν του καιροφυλακτούντος υπούλου αντιπάλου μας, όστις έχει τας ρίζας του εις τα μετόπισθεν (αυτοάμυνα κ.λ.π).
(β) Τήρησις, της βασικής αρχής της συγκεντρώσεως των δυνάμεων δι’ αποφυγής του κατατεμαχισμού και διασποράς των τμημάτων μας εις στατικάς αποστολάς.
Μόνον διά του μέτρου τούτου θα είναι δυνατή η εξοικονόμησις εφεδρειών ετοίμων προς αντιμετώπισιν κάθε ενδεχομένου.
Δεν είναι δυνατόν με τας δυνάμεις, τας οποίας διαθέτομεν και την έκτασιν, ήν παρουσιάζει ο συμμοριακός αγών να είμεθα πανταχού ισχυροί. Ανάγκη όθεν θα επιτυγχάνωμεν την συγκέντρωσιν εκεί όπου πρέπει και όταν πρέπει διά ταχείας κινήσεως των μέσων μας.
(γ) Ανάπτυξις του επιθετικού πνεύματος, διά του οποίου και μόνον θα επιτύχωμεν την αφαίρεσιν κάθε πρωτοβουλίας των συμμοριτών διά καταλλήλως προπαρασκευασμένων ενεργειών μας.
(δ) Ιδιαιτέρα προσπάθεια διά την αξιοποίησιν των ταγμάτων Εθνοφρουράς, διά των οποίων θα επιτύχωμεν την ασφάλειαν των ευπαθών μας σημείων, ήτις ως είναι φυσικόν και διά συναισθηματικούς ακόμη λόγους επιδρά εν γένει επί των ενεργειών του Στρατού.
6. Ασχέτως όμως προς τας ανωτέρω βασικάς αρχάς ενεργείας εκάστης Μ. Μονάδος εν τη ζώνη της, η Ανωτάτη Διοίκησις διά την λύσιν του όλου προβλήματος θα θέση εις εφαρμογήν εν σχέδιον.
Το σχέδιον τούτο, ως είναι φυσικόν, θα απαιτήση συγκεντρώσεις και κατά συνέπειαν αναπροσαρμογάς διατάξεων, μεταγγίσεις δυνάμεων εκ της μιάς ζώνης εις την άλλη κ.λ.π.
Έχω την αξίωσιν οι πάντες να πειθαρχούν εις τας αποφάσεις μου και να προσπαθούν να εισδύουν εις το πνεύμα του επιδιωκομένου σκοπού.
Ζητώ πλήρη κατανόησιν και πλήρη προσήλωσιν κάθε διοικήσεως εις το αμέσ3ως προϊστάμενόν της κλιμάκιον, χωρίς να γίνηται υπέρβασις της ιεραρχίας, ήτις αποτελεί το θεμέλιον λίθον του όλου οικοδομήματός μας.
Έχω την πεποίθησιν ότι οι διοικηταί των Μ. Μονάδων θα με ενισχύσουν εις το έργον μου τούτο, αντιμετωπίζοντες τας εις τας ζώνας των παρουσιαζομένας δυσχερείας μετ’ αποφασιστικότητος, πίστεως και αναπτύξεως πρωτοβουλίας.
Τα υπάρχοντα εις αυτούς μέσα πρέπει να χειρίζωνται καλώς και αποτελεσματικώς.
Ουδέποτε πρέπει να τα θεωρούν ανεπαρκή και τούτο κυρίως πρέπει να το εμπνέουν και εις τους υποδεεστέρους των. Η αξία της Διοικήσεως έγκειται να επιλύη τα προβλήματά της, όταν ταύτα παρουσιάζουν δυσχερείας.
7. Τέλος είναι περιττόν να τονίσω, ότι η μέριμνα των Διοικήσεων δέον εκ παραλλήλου να στραφή εις την διατήρησιν του Ηθικού των Μονάδων.
Η συνεχής επίσκεψις και παρουσία των διοικητών εις τα τμήματα, η συνεχής προσωπική επαφή μετά των ανδρών, η διαρκής μέριμνα των Επιτελών διά την διοικητικήν μέριμναν, την ψυχαγωγίαν, την αποφυγήν ασκόπων καταπονήσεων, το παράδειγμα των ηγητόρων εν γένει εις την μάχην, η πίστις των βαθμοφόρων προς τον διεξαγόμενον αγώνα, η αμοιβή των διακρινομένων και η πάταξις των αμελούντων το καθήκον των, αποτελούν τας βάσεις της διατηρήσεως ακμαίου του ηθικού των Μονάδων.
8. Αυταί είναι αι απόψεις μου με τας οποίας θα επιμείνωμεν διά την επιτέλεσιν της ιεράς αποστολής , ήν έχομεν προς διάσωσιν της Φυλής μας.
Διαβεβαιώ απάσας τας διοικήσεις, ότι εν τω προσώπω μου θα εύρουν την πατρικήν μέριμναν και στοργήν, αλλ’ επαναλαμβάνω, ότι πρέπει να υπάρξη ταυτότης αντιλήψεων, ώστε με ΕΝΙΑΙΟΝ ΔΟΓΜΑ – ΠΙΣΤΙΝ – ΦΑΝΑΤΙΣΜΟΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΕΠΟΙΘΗΣΙΝ να φέρωμεν το ταχύτερον εις πέρας τον αγώνα, διά τον οποίον ο Ελληνικός Λαός προσφέρει τα πάντα και το αίμα του.

Δια την ακρίβειαν Αντιστράτηγος Γιατζής Δ.
Η Αρχηγός ΓΕΣ – Διοικητής
Α1 / Γ Ε Σ
Τ.Υ.
Παπαθανασιάδης Θ.
Αντ/ρχης Πεζικού

Advertisements