Σχέδιο Επιχειρήσεων Αεροπορίας, ΓΕΑ/28 Φεβ 1948


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Αποστ.A.Δ.Α
Αποδ. Γ.Ε.Α. – ΓΕΣ
Ημερ. 28 – Φεβρουαρίου 1948
Στ.φακ.Α.Δ.Α/3 Α.Δ/ΑΠ. 157

ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΧΕΔΙΟΝ
Επιχειρήσεων Αεροπορίας κατά τας προσεχείς ενεργείας του Στρατού εναντίον των συμμοριτών

Παραρτήματα
Α: Συνεννοήσεως
Β: Αεροπορικών Δυνάμεων
Γ: Οργανώσεως Διοικήσεως Αεροπορίας & Επιχειρήσεων
Δ: Μεταφορών
Ι. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
Αι Αεροπορικαί δυνάμεις της Ε.Β.Α αποτελούμεναι εκ των Μοιρών των εμφαινομένων εις το Παράρτημα Β’ θα συμμετάσχωσιν εις τας επιχειρήσεις εναντίον των συμμοριτών συνεργαζόμεναι μετά των επιγείων τμημάτων.
Αι επιχειρήσεις του Στρατού θα λάβωσι χώραν εις διαφόρους περιοχάς της Ελλάδος κεχωρισμένως. Η περιοχή, η δύναμις των επιγείων τμημάτων άτινα θα συμμετάσχωσι και ο χρόνος διεξαγωγής εκάστης τούτων, καθορισθήσονται εν ευθέτω χρόνω.
Οπωσδήποτε η έναρξις των επιχειρήσεων τούτων δεν θα λάβη χώραν ενωρίτερον της 1ης Απριλίου αλλά και ούτε βραδύτερον της 15ης ιδίου.
Αι αναγκαίαι προετοιμασίαι διά την επιτυχή συμβολήν της Αεροπορίας δέον να έχωσι περατωθεί προ της ημερομηνίας ταύτης.
ΙΙ. Σ Κ Ο Π Ο Σ
(1) Η αποτελεσματική συμβολή των αεροπορικών δυνάμεων εις εκάστην των επιχειρήσεων των διεξαχθησομένων υπό του Στρατού.
(2) Η αποτελεσματική αντιμετώπισις πάσης ενεργείας των συμμοριτών ήτις ήθελεν εκδηλωθεί μακράν της περιοχής όπου θα διεξάγωνται αι επιχειρήσεις του Στρατού και εις οιονδήποτε σημείον της Χώρας.
Προς επίτευξιν του σκοπού τούτου επιβάλλεται η διατήρησις εις κατάστασιν αναμονής μέρους των Αεροπορικών δυνάμεων.
(3) Η αναζήτησις & προβολή του εχθρού όπου ήθελεν εντοπισθή.
ΙΙΙ. ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
Αι διατεθείσαι διά τας επιχειρήσεις δυνάμεις και η σύνθεσις τούτων εις αεροσκάφη και εις οπλισμόν εμφαίνονται εις το Παράρτημα Β΄.
Αι δυνάμεις αύται οργανωμέναι εις Μοίρας δεν αποτελούν την όλην δύναμιν της Ε.Β.Α αλλά εκείνας αίτινες διετέθησαν υπό του Υ.Α. (ΓΕΑ) διά τας επιχειρήσεις εναντίον των συμμοριτών εις ολόκληρον την Χώραν.
Η μέχρι σήμερον πείρα του συμμοριακού Πολέμου απέδειξεν ότι αι δυνάμεις αύται είναι ανεπαρκείς διά την επίτευξιν του τεθέντος σκοπού, θα βαίνουσιν δε διαρκώς μειούμεναι λόγω των ατυχημάτων και των συνεχών φθορών του υλικού.
ΙV. Α Ε Ρ Ο Δ Ρ Ο Μ Ι Α
Τα κάτωθι αεροδρόμια διατίθενται διά την εξυπηρέτησιν των επιχειρήσεων και είναι εφοδιασμένα διά των εις Πίνακα Β΄ εμφαινομένων μέσων Διαβιβάσεων.
(α) Κ ύ ρ ι α Α ε ρ ο δ ρ ό μ ι α
-Το αεροδρόμιον της Βάσεως Σέδες
-Το αεροδρόμιον της Βάσεως Λαρίσσης
-Το αεροδρόμιον της Βάσεως Ελευσίνος
-Το αεροδρόμιον Χασανίου
(β) Π ρ ο κ ε χ ω ρ η μ έ ν α Α ε ρ / μ ι α Ε π ι χ / ω ν
-Αγρινίου
-Ιωαννίνων
-Κοζάνης
-Καβάλλας
-Αράξου
Άπαντα τ’ ανωτέρω αεροδρόμια είναι κατάλληλα δι’ όλους τους τύπους των διατιθεμένων αεροπλάνων.
(γ) Β ο η θ η τ ι κ ά Α ε ρ ο δ ρ ό μ ι α
-Λαμίας, Καρδίτσης, Τρικκάλων, Άργους Ορεστικού, Φλωρίνης, Κομοτινής, Αλεξανδρουπόλεως και προσεχώς τ’ αεροδρόμια Αρδέας, Σερρών και Τριπόλεως.
Άπαντα τ’ ανωτέρω βοηθητικά αεροδρόμια δεν είναι κατάλληλα διά προσγειώσεως τον χειμώνα και προσφέρονται μόνον διά αεροπλάνα ελαφρά (ΧΑΡΒΑΡΝΤ – ΩΣΤΕΡ και τινά ΑΝΣΟΝ).
Το αεροδρόμιον Φλωρίνης προσφέρεται και διά ΝΤΑΚΟΤΑ.
Η ανωτέρω διάταξις των αεροδρομίων εξασφαλίζει εις την Αεροπορίαν την απαιτουμένην ευελιξίαν και επιτρέπει εις τα αεροπλάνα της Ε.Β.Α να επεμβαίνωσιν αποτελεσματικώς οπουδήποτε ήθελεν απαιτηθεί, υπό την προϋπόθεσιν, ότι θα εφοδιασθούν τ’ αεροδρόμια της κατηγορίας (α) και (β) υπό των αναγκαίων Μέσων Διαβιβάσεως.
Ο αριθμός των αεροπλάνων τα οποία τ’ αεροδρόμια (α) & (β) δύνανται να εξυπηρετήσωσι δύναται να ανέλθη εις 20 υπό την προϋπόθεσιν ότι θα εξασφαλισθή η φρούρησις των υπό του Στρατού και θα διευθετηθούν οι αναγκαίοι χώροι αραιώσεως.
Η ανεπάρκεια των διά τας επιχειρήσεις διατιθεμένων μέσων θα εξουδετερωθή εν μέρει διά της πλήρους οργανώσεως των αεροδρομίων τούτων, ώστε να εξασφαλίζηται εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος η ταχεία μεταφορά των Αεροπορικών δυνάμεων από της μίας περιοχής εις την άλλην.
V. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
(α) Α ε ρ ο π λ ά ν α Ε π ι χ ε ι ρ ή σ ε ω ν
Εν γενικαίς γραμμαίς η Χώρα δύναται να χωρισθή εις τας εξής περιοχάς όπου ενδέχεται να λάβουν χώραν επιχειρήσεις του Στρατού.
(1)
Περιοχή ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Α’ΣΣ
(2) -»- ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α’ΣΣ
(3) -»- ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Β΄ΣΣ
(4) -»- ΗΠΕΙΡΟΥ Β΄ΣΣ
(5) -»- ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Β΄ΣΣ
(6) -»- ΚΕΝΤΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Γ΄ΣΣ
(7) -»- ΑΝΑΤΟΛ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ –
ΘΡΑΚΗΣ VII
ΜΕΡ/ΧΙΑ
Εκάστη των ανωτέρω περιοχών δύναται να εξυπηρετηθή υπό δύο ή τριών αεροδρομίων και συνεπώς 20 – 40 αερ/φη δύνανται να χρησιμοποιηθώσι εις εκάστην επιχείρησιν του Στρατού.
Αι διατιθέμεναι όμως διά τας επιχειρήσεις εις όλην την Ελλάδα και προς επίτευξιν του τεθέντος σκοπού, αερ/και δυνάμεις μόλις ανέρχονται εις τον ανωτέρω αριθμόν εις μαχητικά αερ/φη. Ως εκ τούτου ο αριθμό των διατεθησομένων αερ/φών δι’ εκάστην επιχείρησιν δεν πρέπει να υπερβαίνει συνολικώς τον αριθμόν 30. Τα αερ/φη ταύτα θα σταθμεύουν εις τα αεροδρόμια τα ευρισκόμενα εγγύτερον της περιοχής επιχειρήσεων.
Ο υπόλοιπος αριθμός των αερ/φών θα ευρίσκεται εις αεροδρόμια μακράν της περιοχής επιχειρήσεων εις κατάστασιν αναμονής διά την αντιμετώπισιν καταστάσεων μη προβλεπομένων υπό του ΓΕΣ. Ούτω εάν υποτεθή, ότι επίγειαι δυνάμεις ενεργώσι εις την περιοχήν Γράμμου, τα 2/3 των αερ/φών να σταθμεύη εις τα αεροδρόμια Ιωαννίνων – Κοζάνης – Λαρίσσης, ενώ το υπόλοιπον 1/3 θα σταθμεύη εις τα αεροδρόμια Σέδες – Ελευσίνος διά την αντιμετώπισιν καταστάσεως δημιουργηθησομένης είτε εις την περιοχήν Θεσ/νίκης είτε εις την περιοχήν Στερεάς Ελλάδος ή Πελοποννήσου. Καταβάλλεται προσπάθεια ώστε ο αριθμός των αερ/φών μάχης των σταθμευόντων εις έκαστον αεροδρόμιον να μη είναι μικρότερος εκείνου του ενός Σμήνους.
(β) Α ε ρ ο π λ ά ν α Μ ε τ α φ ο ρ ώ ν
Τα αερ/φη μεταφορών ΝΤΑΚΟΤΑ και ΑΝΣΟΝ δύνανται να σταθμεύουν εις ένα των κατωτέρων αεροδρομίων αναλόγως των δημιουργηθησομένων αναγκών εις μεταφοράς:
– Αεροδρόμιον ΧΑΣΑΝΙΟΥ
– -»- ΛΑΡΙΣΣΗΣ
– -»- ΣΕΔΕΣ
– -»- ΚΟΖΑΝΗΣ
– -»- ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
Το συνημμένον σχέδιον Μεταφορών (Παράρτημα Δ΄) δεικνύει κανονικά δρομολόγια αεροπλάνων Μεταφορών.
VI. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΡΑΤΟΥ – ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
Έχωσιν εκδοθεί σχετικαί οδηγίαι διά την συνεργασίαν επιγείων τμημάτων και αερ/νων κατά την εκτέλεσιν αποστολών.
Πλειστάκις τα επίγεια τμήματα δεν συνεμορφώθησαν με τας οδηγίας ταύτας. Είναι κεφαλαιώδους σημασίας τα επίγεια τμήματα να τοποθετούν πάντοτε τα πλαίσιά των ώστε να διευκολύνουν το έργον των πληρωμάτων των αερ/φών και να αποφεύγηται ο κίνδυνος να προσβληθούν από τα ημέτερα αερ/φη, εκλαμβανόμενα ως συμμορίται. Μερικοί Στρατιώται εκπλήρωσαν με την ζωήν των την παράλειψιν ταύτην των Αξ/κών των.
Η κατάδειξις διά καπνογόνων βλημάτων στόχων εις τα αερ/να δεν αποτελεί το ασφαλέστερον μέσον διότι και οι συμμορίται χρησιμοποιούν τοιαύτα βλήματα προκαλούντες ούτω σύγχυσιν εις τα αερ/φη.
VII. Ο Ε Χ Θ Ρ Ο Σ
-Οι συμμορίται δεν είναι ο κατάλληλος στόχος διά τας αερ/κάς δυνάμεις, διότι είναι στόχος ο οποίος συνεχώς κινείται, ευκόλως καλύπτεται και πολύ σπανίως κινείται εν ημέρα κατά μάζας. Η ανευρεσίς του συνεπώς υπό των αερ/φών είναι αρκετά δύσκολος. Ως εκ τούτου θα πρέπει τα επίγεια τμήματα να παρέχουν εις την Αεροπορίαν όσον το δυνατόν ακριβείς πληροφορίας περί της θεσεώς του και αι πληροφορίαι αύται να περιέρχωνται εις τα αεροδρόμια σχεδόν αμέσως.
-Τούτο δημιουργεί την ανάγκην υπάρξεως ειδικού δικτύου διαβιβάσεως των πληροφοριών υπό των επιγείων τμημάτων εις τα αεροδρόμια επιχειρήσεων. Μέχρι σήμερον πολύ σπανίως έφθασαν ταχέως εις τα αεροδρόμια αι πληροφορίαι αύται. Πάντοτε ήσαν καθυστερημέναι. Το δίκτυον της Μονάδος Α.Σ.Σ.Υ. ηργάσθη εξαιρετικά και απεδείχθη λίαν ωφέλιμον εις τα αερ/να. Αλλά ελάχισται Μονάδες Στρατού διαθέτουν τοιούτον δίκτυον. Εάν εκάστη Ταξιαρχία διέθετεν έναν Σταθμόν της Μονάδος Α.Σ.Σ.Υ. η απόδοσις της Αεροπορίας ασφαλώς θα ήτο κατά πολύ μεγαλυτέρα παρά μέχρι σήμερον.
-Λόγω των καταστρεπτικών διά τους συμμορίτας αποτελεσμάτων των Αεροπορικών δυνάμεων ούτοι προτιμούν να κινούνται και ενεργώσιν κατά το διάστημα της νυκτός. Αι Αερ/και μας δυνάμεις δεν είναι δυνατόν να επέμβωσιν κατά την νύκτα σήμερον.
-Η αντίδρασις των συμμοριτών εις τας προσβολάς των αερ/νων συνίσταται κυρίως εις την παθητικήν άμυναν, λήψιν μέτρων αποκρύψεώς των και εις την ενεργόν τοιαύτην διά της χρησιμοποιήσεως Α/Α πολυβόλων. Πολλά αερ/να εβλήθησαν, αρκετά (περίπου 16) καταστράφησαν και αριθμός πληρωμάτων εφονεύθη συνεπεία της δράσεως ταύτης των Α/Α πολυβόλων του εχθρού. Εάν η ενεργός αύτη αντίδρασις του εχθρού αυξήθη εις μεγάλον βαθμόν εις το μέλλον, ίσως να ευρεθώμεν ει την ανάγκην να ελαττώσωμεν τας επιθέσεις μας διά πυρ/λων και πολ/λων εναντίον των συμμοριτών και να περιορισθώμεν εις την προσβολήν των διά βομβών και ρουκετών οπότε τα αποτελέσματα των αερ/κών μας επεμβάσεων θα μειωθούν.
-Οι συμμορίται πολύ σπανίως αποφασίζουν να δώσουν μάχη με τα επίγεια τμήματα. Μικραί δυνάμεις των καλώς εξοπλισμέναι κατέχουν ισχυράς θέσεις και εμποδίζουν τας κινήσεις των επιγείων μας τμημάτων διά να δώσουν καιρόν εις το κύριον όγκον των να αποσυρθή ανενόχλητος προς ήν νομίζει ασφαλή κατεύθυνσιν. Ο όγκος ούτος των συμμοριτών είναι κατάλληλος στόχος διά την Αεροπορίαν και ουχί οι ολίγοι και καλώς προφυλαγμένοι εντός ορυγμάτων συμμορίται και συνεπώς αι επίγειαι δυνάμεις δεν πρέπει να αιτώσιν αερ/κάς αποστολάς δια την εξουδετέρωσιν των μικρών τούτων στόχων ως μέχρι σήμερον πολλάκις συνέβη.

VIII. ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙ’ ΕΚΑΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΝ  ΜΕΓΑΛΗΣ ΚΛΙΜΑΚΟΣ
-Η Α.Δ.Α ευρισκόμενη εν στενή επαφή μετά του ΓΕΣ ολίγας ημέρας προ της ενάρξεως επιχειρήσεων μεγάλης κλιμάκος θέλει εκδίδει διαταγάς μετακινήσεων Αερ/κών δυνάμεων εις τα σχετικά αεροδρόμια. Η ακριβής εκτέλεσις των μετακινήσεων είναι έργον των Βάσεων εις τας οποίας ανήκουν τα αερ/φη. Πέρας μετακινήσεων αναφέρεται διά Σήματος εις την Α.Δ.Α.
-Το αποστελλόμενον Κλιμάκιον της Α.Δ.Α παρά τη Διοικήσει του Στρατού αναλαμβάνει την διεύθυνσιν των επιχειρήσεων χρησιμοποιόν, συμφώνως ταις εκδοθείσαις οδηγίαις τακτικής χρησιμοποιήσεως της Αεροπορίας εις τον αγώνα εναντίον των συμμοριτών, την ούτω διατεθειμένην αυτώ αεροπορίαν ελεύθερον να μετακινή ταύτην όπου ήθελεν νομίζει αναγκαίον.
-Όταν σοβαραί ανάγκαι απαιτούν την διάθεσιν περισσοτέρων μέσων εις εκάστην επιχείρησιν μεγάλης κλίμακος, ο Αρχηγός της Α.Δ.Α και μόνον αποφασίζει περί τούτου.

ΙΧ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
-Άπασαι αι Αεροπορικαί δυνάμεις επιχειρήσεων τελώσιν υπό την Α.Δ.Α κλιμάκιον της οποίας αποστέλλεται παρά τη Διοικήσει Στρατού όταν αύτη αναλαμβάνει την εκτέλεσιν επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακος ή ενεργούνται επιχειρήσεις πρωτοβουλία των συμμοριτών. Το κλιμάκιον τούτο έχει την αυτήν αρμοδιότητα ως και η Α.Δ.Α εφ’ όσον χρόνον διαρκούσιν αι επιχειρήσεις. Η κατανομή των Αεροπορικών δυνάμεων εις τα διάφορα αεροδρόμια γίνεται υπό της Α.Δ.Α.
-Εφ’ όσον δεν λαμβάνουν χώραν επιχειρήσεις μεγάλης κλίμακος υπό των επιγείων τμημάτων, τα Κλιμάκια της Αεροπορίας τα ευρισκόμενα παρ’ εκάστη Μεγάλη Μονάδι Στρατού ευθύνονται διά την καλήν χρησιμοποίησιν των διατεθέντων αυτοίς αερ/κών δυνάμεων. Το συνημμένον Παράρτημα Γ΄ δεικνύει την όλην οργάνωσιν της Διοικήσεως της Αεροπορίας Επιχειρήσεων.
Χ. Μεταφοραί – Ανεφοδιασμός ως & Παράρτημα Δ

ΧΙ. Δ Ι Ο Ι Κ Η Τ Ι Κ Η Μ Ε Ρ Ι Μ Ν Α
-Τα αερ/φη επιχειρήσεων εφοδιάζονται εις υλικόν και εξυπηρετούνται υπό προσωπικού των Βάσεων εις τας οποίας ανήκουν. Η μεταφορά των καυσίμων και πυρ/κών εις τα μακράν των Βάσεων ευρισκόμενα αεροδρόμια εκτελείται υπό των μεταφορικών μέσων του Στρατού.
Αι αιτήσεις των Βάσεων εις υλικά υποβάλλονται εγκαίρως εις την Α.Υ.Α ήτις μεριμνά διά την αποστολήν των εις τους τόπους προορισμού των.
-Η άνευ καθυστερήσεως αποστολή των υλικών τούτων παρακολουθείται και ελέγχηται υπό του αρμοδίου Κλάδου της Α.Δ.Α.
-Οι Διοικηταί των Βάσεων παρά των οποίων αποσπώνται εις άλλα αεροδρόμια αερ/φη επιχειρήσεων οφείλουν μεταβαίνοντες αυτοπροσώπως εις τα αεροδρόμια ταύτα να βεβαιωθούν ότι:
-έχει εξασφαλισθεί ο εφοδιασμός των εις παντοειδές υλικόν
-η διαβίωσις του Προσωπικού είναι ικανοποιητική
-η ασφάλεια του αεροδρομίου εναντίον συμμοριακών επιθέσεων έχει επιτευχθεί
-έχωσιν ληφθή τα διά της σχετικής Δ/γής οριζόμενα μέτρα παθητικής και ενεργού αμύνης των αεροδρομίων εναντίον πιθανών αερ/κών προσβολών (αραίωσις αερ/φών κ.λ.π).
ΧΙΙ. Διαβιβάσεις – ως & το Παράρτημα Α΄
ΧΙΙΙ.Ε Ι Δ Ι Κ Α Ι Ε Ν Τ Ο Λ Α Ι
Η Διεύθυνσις Συνεννοήσεως Α.Δ.Α να αναφέρη ημίν πρόοδον ενεργειών της παρά τω Υ.Α διά την εγκατάστασιν Α/Τ και Ρ/Τ Σταθμών εις τα ανωτέρω αναφερόμενα αεροδρόμια.
Τ.Υ.
ΕΜ. ΚΕΛΑΪΔΗΣ
Σμήναρχος
Αρχηγός Ανωτέρας Διοικήσεως Αεροπορίας

Advertisements