Αναγνώριση Οργάνωσης ΡΑΝ, 20 Φεβ 1948


«Περί αναγνωρίσεως της Εθνικής
Οργανώσεως Ρ.Α.Ν. συμφώνως
πρός τον Α.Ν. 844/1948″

——————
Εν Αθήναις τή 20.2.1948
Αρχηγός Εθνικής Οργανώσεως
Ρ.Α.Ν.
Αντιστράτηγος ΒΕΝΤΗΡΗΣ Κ.
ΠΡΟΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
(Διεύθυνσιν Προσωπικού)

Συμφώνως προς τας διατάξεις άρθρου 6 παραγ. 1 Α.Ν. 844/1948, δηλώ υπεύθυνως ότι διετέλεσα κατά την κατοχήν Αρχηγός της Εθνικής Οργανώσεως Ρ.Α.Ν. (Ρήλος – Αυλών – Νήσοι).
Η οργάνωσις αύτη ιδρυθείσα το έαρ του 1943 αμέσως και διετήρησεν ανελλειπώς την επαφήν μετά της εν Κάιρω Ελληνικής Κυβερνήσεως εις την διάθεσιν της οποίας και ετέθη, λαβούσα επανειλημμένας επιστολάς παρά του τότε Προέδρους της Κυβερνήσεως κ. Τσουδερού Εμμαν. εις ον και υπέβαλε τακτικάς εκθέσεις αίτινες πιθανώς να ευρίσκωνται εις τα αρχεία της τέως εν Κάιρω Υπηρεσίας Δ.Ε.Υ.Π.
Επίσης αντιπρόσωπος της Οργανώσεως υπέγραψε κατ’ εντολήν μου συμφωνίαν δι’ ης άπασαι αι εν Αθήναις Εθνικαί Στρατιωτικαί Οργανώσεις ετίθεντο εις την διάθεσιν του Στρατηγείου των Συμμαχικών Δυνάμεων εν Μ.Α. Το ούτω υπογραφέν σύμφωνον παρεδόθη εις τον Βρεττανόν Λοχαγόν «Ντόν» αντιπρόσωπον της ενταύθα Συμμαχικής Στρατιωτικής Αποστολής.-
Ο υποφαινόμενος μετά του Αντ/ρχου Σταθάτου Αντ. ανήκοντος επίσης εις την υπ’ εμέ Οργάνωσιν υπεδείχθημεν και συμμετέσχομεν του εν Λιβάνω Συνεδρίου ως αντιπρόσωποι των Στρατιωτικών Εθνικών Οργανώσεων τη προσκλήσει της Ελληνικής Κυβερνήσεως Καΐρου.-
Τα εις απόδειξιν των ως άνω δηλουμένων έγγραφα, διαφυλαττόμενα εντός αρχείου, εκάησαν κατά το κίνημα του Δεκεμβρίου 1944.-
Μετά την αναχώρησιν διά Μ.Α. την Αρχηγείαν της Οργανώσεως ανέλαβεν ο μέχρι τότε Υπαρχηγός αυτής νυν Αντιστράτηγος ε.α. Σπηλιωτόπουλος Παν.
Εφ’ ώ αιτούμαι την υπό του Νόμου προβλεπομένην αναγνώρισιν επιφυλασσόμενος να υποβάλω κατόπιν ταύτης τα προβλεπόμενα σχετικά στοιχεία.
Αντιστράτηγος
ΒΕΝΤΗΡΗΣ Κ.

Advertisements