Εκθεση επιχειρήσεως ΠΑΓΓΑΙΟΝ (επί ΧΑΪΝΤΟΥΣ) 1-4 Φεβ 1948


ΕΚΘΕΣΙΣ
Επιχειρήσεως επί ΧΑΪΝΤΟΥΣ Ι-4/ΙΙ-48
Συνθηματικόν όνομα «ΠΑΓΓΑΙΟΝ»

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
  Κατόπιν πληροφοριών ότι συμμορίται κατείχον την περιοχήν ΧΑΪΝΤΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΕΠΙΔΑ ως κάτωθι:
  Τάγμα συν πυροβόλον συνολικής δυνάμεως 200 εις ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΝ (Φ.4012) με προωθημένας Διμοιρίας εις ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΝ (Φ.3609) και ΧΑΙΝΤΟΥ (Φ.4211), και παρατηρητήρια εις ΑΜΠΑΡΚΑΓΙΑ (Φ.3907) και ΖΕΜΠΕΛΙΚ (Φ.4605).
  Ανεξάρτητος Λόχος Κρούσεως δυνάμεως 70 εις ΤΣΙΓΓΛΑ Φ(46-13).
  Υπόλοιπον δυνάμεως συμμοριτών με βοηθητικούς σχηματισμούς δυνάμεως 100 εις περιοχήν ΚΑΛΥΒΙΑ ΛΕΠΙΔΑ (Φ.3921) με προκεχωρημένην ενισχυμένην Διμοιρίαν εις ΔΙΠΟΤΑΜΑ (Φ.3316) δυνάμεως 40 συμμοριτών.
  Έτερον πυροβόλον συμμοριτών όπερ εξηκριβωμένως υπήρχεν εις την περιοχήν δεν είχεν εκδηλωθή μέχρι τότε πιθανόν λόγω βλάβης.
  Απεφασίσθη υπό της VII Μεραρχίας κατόπιν σχετικής διαταγής του Γ΄Σ.Στρατού η ενέργεια εκκαθαριστικής επιχειρήσεως προς τον σκοπόν της συντριβής και αποδιοργανώσεως τούτων.
 2. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
  Η Διεύθυνσις της επιχειρήσεως αντέθη εις 26 Ταξιαρχίαν.
  Ημέρα Χ ωρίσθη η 1 Νοεμβρίου 1948.
  Η ενέγρεια εξετελέσθη διά τριών Φαλάγγων.
  (α) Αριστερά Φάλαγξ (Δυτική) 553 Τ.Π συν Λόχος Ανιχνευτών Μεραρχίας, συν Διμοιρία Πολ/λων, συν Ορειβατική Πυρ/χία, συν ομάς Μηχ/κού, συν Μικρόν τμήμα Μ.Ε.Α. ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ.
  Ενέργεια κατά την προπαρασκευαστικήν φάσιν (Χ-1 ημ.).
  Συγκέντρωσις εις ΒΟΥΝΟΠΛΑΓΙΑΝ και την νύκτα της (Χ-1) προς Χ ημέρας κινουμένη εις δύο υποφάλαγγας.
  Βορεία Λόχος 553 Τ.Π. συν Λόχος Ανιχνευτών Μεραρχίας αχθή εις υψ. 917 (Φ.3017) ή τουλάχιστον εις ΠΡΑΣΙΝΑΔΑΝ (Φ.2716).
  Νοτία. Υπόλοιπον δυνάμεων αχθή εις ΠΟΤΑΜΑΚΙ υψ. 994 (31-12).
  Ενέργεια κατά την Α΄ΦΑΣΙΝ (Χ ημέραν)
  Βορεία Υποφάλαγξ.
  Επί κατευθύνσεως ΠΡΑΣΙΝΑΔΑ (Φ.2716)-υψ. 917 (Φ.3017)-ΔΙΠΟΤΑΜΑ (Φ.3316)-ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ την 0700 ώραν να ενεργήση προς ΔΙΠΟΤΑΜΑ και να καταλάβη τούτο και εγκαθισταμένη εις υψώματα Β. ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ να καλύπτη το αριστερόν πλευρόν της Νοτίας Υποφάλαγγος εν συνδέσμω με ταύτην.
  Νοτία Υποφάλαγξ.
  Επί κατευθύνσεως: ΠΟΤΑΜΑΚΙ (Φ.3313)-ΤΡΑΧΩΝΙ (Φ.3414)-υψ. 1195 (Φ.3713)-υψ. 1275 (Φ.3913)-ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΣ και εκείθεν διά ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ εις ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ.
  Καταλαμβάνουσα εγκαίρως το ΤΡΑΧΩΝΙ να εκκινήση εκ τούτου την 0730 ώραν της Χ ημέρας και ακολουθούσα την κατεύθυνσίν της να επιτεθή εκ Β.Δ. προς ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΝ με εντολήν την εξόντωσιν των επί ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΥ συμμοριτών, αποκοπή συμπτύξεώς των Β. ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΜΑΤΟΣ διά της ατραπού ΣΓΚΟΥΡ (Φ.416140), καταστροφή εγκαταστάσεων συμμοριτών επί ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΥ και να δύναται να υποστηρίξη διά του ορειβατικού Πυρ/κού την προσπάθειαν Δεξιάς Φάλαγγος (554 Τ.Π) προς ΙΣΓΚΟΥΡ ΛΟΦΟΣ.
  Ενέργειαι κατά την Β΄ΦΑΣΙΝ (Χ+2 ημέρ)
  Αναστρεφομένη να κινηθή προς ΚΑΛΥΒ. ΛΕΠΙΔΑ καλύπτουσα τα νώτα και αριστερόν της πλευρόν διά της κατοχής περιοχής ΔΙΠΟΤΑΜΩΝ ΠΟΤΑΚ (Φ.3517) με εντολήν εν συνδέσμω με δεξιάν φάλαγγα να αναζητήση τους εις την περιοχήν ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ συμμορίτας, να εξοντώση τούτους και καταστρέψη εγκαταστάσεις των.
  (β) Κεντρική Φάλαγξ (Νοτία) Τριλοχία 559 Τ.Π συν Διμοιρία Πολ/λων, συν ομάς Μηχ/κού, συν Απόσπασμα Φωστερίδου «ΚΕΡΑΥΝΟΣ»
  Ενέργειαι κατά την προπαρασκευαστικήν Φάσιν: Συγκέντρωσις εις ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΝ.
  Ενέργειαι κατά την Α΄Φάσιν (Χ ημέραν):
  Εκκινώσα την 0630 της Χ ημέρας από ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΝ εν τη κατευθύνσει ΛΕΙΒΑΔΙΤΗΣ- ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΣ με αποστολήν: την εξόντωσιν των επί ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΥ συμμοριτών εκ Νότου εν στενώ συνδέσμω με αριστεράν Φάλαγγα και δυνατότητα ενισχύσεως της προσπαθείας της Δεξιάς Φάλαγγος διά Λόχου.
  Ενέργειαι κατά την Β΄. ΦΑΣΙΝ: Κατοχή τοποθεσίας ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΥ ΙΣΓΚΟΥΡ, ενίσχυσις διά τμήματος ακραίων Φαλάγγων, τη διαταγή της Ταξιαρχίας, βοήθεια ανεφοδιασμού και διακομιδών ιδίων Φαλάγγων. Ολοκλήρωσις εξερευνήσεως περιοχής ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΥ, καταστροφή οργανώσεων και εγκαταστάσεων συμμοριτών επί ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΥ-ΧΑΪΝΤΟΥ-ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΜΑ.
  γ) Δεξιά Φάλαγξ. (Ανατολική) 554 Τ.Π. συν Διμοιρία Πολ/λων, συν δύο Ομάδες Μηχ/κού.
  Ενέργειαι κατά την προπαρασκευαστικήν ΦΑΣΙΝ (Χ-1 ημερ.)
  Συγκέντρωσις εις ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΝ κατά την νύκτα της Χ-1 προς Χ ημέρας να αχθή 2 χιλ. Δυτικώς ΖΕΜΠΕΛΙΚ εις την διασταύρωσιν των οδεύσεων (Φ.440056).
  Ενέργειαι κατά την Α΄Φάσιν (Χ ημέραν)
  Κινουμένη επί της κατευθύνσεως ΛΥΚΟΔΡΟΜΙΟΝ (Λ.4799) ΤΣΟΥΚΑ (Φ.4603) -ΖΕΜΠΕΛΙΚ-ΣΑΡΙ ΓΙΑΡ (Φ.4307)-ΙΣΓΚΟΥΡ ΛΟΦΟΣ (Φ.4412)-υψ. 1431 (Φ.4415)-ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ εκκινώσα την 0730 ώραν της Χ ημέρας από ΖΕΜΠΕΛΙΚ να ενεργήση εν τη κατευθύνσει υψ. 1418 (Φ.4209)-ΧΑΪΝΤΟΥ εξοντώνουσα τους εκεί συμμορίτας, διά δε του κυρίου όγκου της να ενεργήση εν τη κατευθύνσει ΚΑΡΑ ΑΜΑΤ 1086 (Φ.4508)-ΤΣΑΙ ΜΑΧΑΛΑ (Φ.4608)-ΙΣΓΚΟΥΡ ΛΟΦΟΣ καλυπτομένη ισχυρώς από κατεύθυνσιν ΤΣΙΓΚΛΑΣ με αποστολήν: να καλύπτη ΙΣΓΚΟΥΡ και εκείθεν δι’ ισχυρού τμήματος να αποκόψη την σύμπτυξιν των συμμοριτών ΑΝΤΑ και ΧΑΪΝΤΟΥ ΛΟΦΩΝ διά ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΜΑΤΟΣ προς ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ απαγορεύουσα τας διαβάσεις ΑΡΚΟΥΔΟΡΕΜΜΑΤΟΣ, να εκκαθαρίση την περιοχήν ΤΣΙΓΓΛΑ εξοντώνουσα τους εκεί συμμορίτας και καταστρέφουσα τας εγκαταστάσεις των.
  Ενέργειαι κατά την Χ+2 ημέραν (Β΄ΦΑΣΙΣ).
  Κινουμένη εν τη αυτή κατευθύνσει προς 1431-ΓΙΟΥΝΟΥΣ 1687προς ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ καλύπτουσα διαρκώς το δεξιόν της πλευρόν με εντολήν την αναζήτησιν των συμμοριτών εις περιοχήν ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ, εξόντωσις τούτων και καταστροφή των εις την περιοχήν ταύτην εγκαταστάσεών των.
  Εφεδρεία εις διάθεσιν Ταξιαρχίας. Διλοχία 79 Τ.Ε
  Πεδινός Ουλαμός Πυρ/κού και Πυρ/χία Μ. Πυρ/κού άτινα κατά την προπαρασκευαστικήν φάσιν να συγκεντρωθώσιν εις ΚΑΡΥΟΦΥΤΟΝ.
 3. ΕΞΕΛΙΞΙΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ
  Χ ημέρα 1 Νοεμβρίου
  Τα τμήματα κινηθέντα συμφώνως τω σχεδίω από του πρώτου ημίσεως της νυκτός 31-10-48 προς 1-11-48 τας απογευματινάς ώρας ήχθησαν ΑΝΕΥ ΕΠΑΦΗΣ επί της γραμμής ΔΙΠΟΤΑΜΑ (Φ.2815) – υψ. 878 (Φ.3414) -υψ. 1560 (Φ.4012)-υψ. 1525 (Φ.4411).
  Χ+1 ημέρα 2 Νοεμβρίου
  Το εσπέρας της 2-11-49 τα τμήμτα της επιχειρήσεως είχον αχθή ως ακολούθως:
  Αριστερά (Δυτική) Φάλαγξ κατόπιν μικροσυμπλοκής εις ΒΑΡΒΑΡΑ (Φ.3718).
  Δεξιά (Ανατολική) Φάλαγξ εις ΖΙΓΟΥΡΙ-ΤΣΙΓΓΛΑ (Φ.4614).
  Υπόλοιπες φάλαγγες συνεπλήρωσαν εξερεύνησιν ΑΝΤΑ και ΧΑΙΝΤΟΥ ΛΟΦΩΝ.
  Εκ ναρκών ετραυματίσθησαν 3 οπλίται.
  Ουδεμία επαφή καθ’ όλην την ημέραν ελήφθη.
  Χ+2 Ημέρα 3 Νοεμβρίου
  Ληξάσης της επιχειρήσεως τα τμήματα ήχθησαν ως εξής:
  553 Τ.Π αφού εξηρεύνησεν ΚΑΛ. ΛΕΠΙΔΑ εις περιοχήν ΔΙΠΟΤΑΜΑ
  554 Τ.Π εις ΖΙΓΟΥΡΙ- ΤΣΙΓΓΛΑ
  Κατά τας εξερευνήσεις ανευρέθησαν εις ΑΝΤΑ ΛΟΦΟΝ εις περιοχήν ΔΙΠΟΤΑΜΟΥ (Φ.3216), 13 καλύβαι, 4 πολυβολεία άτινα κατεστράφησαν και περισυνελλέγησαν βλήματα τινά όλμου 3¨. Ομοίως ανευρέθησαν και κατεστράφησαν εις περιοχήν ΠΟΤΑΚ (Φ.3617) πολυβολεία τηλ/κή γραμμή και περισυνελλέγησαν 9 νάρκαι.
  Εις περιοχήν ΧΑΪΝΤΟΥ ΛΟΦΟΣ ανευρέθησαν μαγειρικά σκεύη και εν πολυβολείον καταστραφέν.
  Β.Σ.Τ. 903 23-12-49
  Τ.Σ.Υ
  Β. ΧΑΤΖΗΠΡΟΔΡΟΜΟΥ
  Συν/ρχης
Advertisements