Εκθεση Μάχη Πλατάνου 17-18 Ιαν. 1948, Α’ΣΣ/Α1/18 Ιαν 1948


Α΄Σώμα Στρατού,
Γραφείο Α1.
Μάχη Πλατάνου,
17 και 18 Ιαν/ρίου 1948.
1. Μετά την μάχην Αραχώβης (10-1-48) καθ’ ην τέσσαρα Τάγ/τα συμμοριτών επετέθησαν κατά ταύτης, η εκεί δύναμις διλοχίας 6 Τ.Εθνοφρουράς μετά Αποσ/τος Χωρ/κής ελιχθείσα υποχωρητικώς έφθασε εις Πλάτανον.
Το Σ.Στρατού αντιληφθέν ότι οι συμμορίται θα εσυνέχιζον την επίθεσίν των προς Πλάτανον ενίσχυσε την εκεί φρουράν επειγόντως διά δυο ΛΟΚ, λόχου 3 Ταξιαρχίας και λόχου 3ου Τάγματος Εθνοφρουράς. Αι δυνάμεις Πλατάνου υπείγοντο υπό την Δ/σιν του Τχου Κόρκα.
2. Την 06.00 ώραν 17 Ιανουαρίου οι συμμορίται διά τριών ταγμάτων εξαπέλυσαν σφοδροτάτην επίθεσιν εξ όλων των κατευθύνσεων και ιδία από ύψωμα 1404 (Χ.7226) – Προφήτης Ηλίας (Χ.7327) και εκ της Νοτίας παρυφής Πλατάνου.
Ταυτοχρόνως έτερον τάγμα συμμοριτών κατέλαβε τα χωρία Αχλαδόκαστρο (Χ.6923) – Διασελάκι (Χ.685250) – γέφυρα Ευήνου (Χ.680225) ίνα απαγορεύση κίνησιν ημετέρων ενισχύσεων προς Πλάτανον.
3. Καθ’ όλην την ημέραν 17 Ιανουαρίου οι συμμορίται επετίθοντο μετά λύσσης εναντίον της πανταχόθεν κυκλωμένης ηρωϊκής φρουράς ήτις υπό τον ήρωα διοικητήν της Τχη Κόρκαν Ιωάννην απέκρουσε απάσας τας επιθέσεις με σοβαρωτάτας διά τους συμμορίτας απωλείας.

Η επίθεσις εσυνεχίσθη και κατά την διάρκεια της νυκτός καθώς και την 18 Ιανουαρίου οπότε οι συμμορίται αντιληφθέντες τας από Νότου και Ανατολών ημετέρας κινήσεις εγκατέλειψαν την Νοτίαν παρυφήν του χωρίου και τα Ανατολικώς υψώματα συμπτυχθέντες προς Βορράν και Β.Α.
4.  Από της εκδηλώσεως της εχθρικής επιθέσεως εκινήθησαν εις ενίσχυσιν Πλατάνου:
(α) 630 τάγμα από Ναύπακτο – Παλαιόπυργο – Πλάτανον.
(β) Τρεις λόχοι 6ου τάγματος Χωρ/κής από Άνω Χώραν διά Αγ.Τριάδος προς Πλάτανον.
(γ) Τρεις λόχοι (ΚΒΕ Μεσολογγίου δυο και λόχος φρουράς Αγρινίου) από Θέρμον διά γεφυρών Ευήνου (Χ.680225) προς Διασελάκι (Χ.685250) και Αχλαδόκαστρον (Χ.6923).
(δ) Εκ των ανωτέρω δυνάμεων το 630 τάγμα αφίχθη 19.00 ώραν 18 Ιανουαρίου Πλάτανον ενισχύσαν την εκεί φρουράν.
Οι λόχοι ΚΒΕ προσέκρουσαν επί ισχυρών αντιστάσεων αρχικώς επί γεφυρών Ευήνου και ακολούθως εις απρόσιτα υψώματα Αχλαδοκάστρου και μετά σκληρόν αγώνα τη υποστηρίξει πυρ/κού και των τεθωρακισμένων κατέλαβον Αχλαδόκαστρο, 19.00 ώραν 18 Ιανουαρίου.
(ε) Αεροπορία:
    (ι)  Κατά την 17 Ιανουαρίου δεν κατέστη δυνατή η υποστηριξις λόγω κακοκαιρίας.
    (ιι) Κατά την 18 Ιανουαρίου η υποστήριξις υπήρξε λίαν αποτελεσματική με σοβαράς διά τον εχθρόν απωλείας διά 12 εξόδων μαχητικών και τριών αναγνωρίσεως διαθετόντων βόμβας.
5. Αξκοί και οπλίται της φρουράς Πλατάνου επέδειξαν άφθαστον ηρωϊσμόν. Ο Δ/τής της φρουράς Τχης Κόρκας Ιωάννης υπήρξεν ο κύριος συντελεστής της νίκης, βοηθούμενος από τον επίσης γενναίον Τχην Γαλιώτον Διοικητήν Διλοχίας Ορεινών Καταδρομών.
6. Ο Δ/τής του Σ.Σ. Υποστράτηγος Παπαδόπουλος διηύθυνε τον αγώνα ευρισκόμενος εις Ναύπακτον βοηθούμενος από Υποσ/γον Κετσέαν Βεν.και Συν/ρχην Σωτηρίου Ιωάννην Δ/τήν 86 περιοχής.
7.  Απώλειαι:
(α)    Εχθρού:  Άνω 200 νεκρών.
(β)    Ημετέρων:  Νεκροί 10-Τραυματίαι 33-Αγνοούμενοι 24.
Τ.Υ.
Advertisements