Προώθηση Μεγ. Μονάδων επ’ ωφελεία της 1 ΣΤΡΑΤΙΑΣ, ΓΕΣ/4 Ιαν 1948


ΘΕΜΑ. Προώθησις Μεγ. Μονάδων              ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
επ’ ωφελεία της Ι Στρατιάς                                ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
Εδακτυλογραφήθη υπό
ΠΡΟΣ. Α΄ΣΣ Ανθ/γού Αννιτσάκη Ε.
Αριθ. Τηλ. 31-950
ΚΟΙΝ. Ι Στρατιάν Υ Σ – ΓΕΣ/Α1/1
A1, A2, A3/ΓΕΣ ΑΡΙΘ. Φ. 4009/1
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 2632
Β Σ Τ 902/4-1-48

Διατρέχομεν ήδη την χειμερινήν περίοδον 1947-1948 και υπολείπονται εκ ταύτης δύο εισέτι μήνες καθ’ ούς δέον το Α΄ΣΣ να εκκαθαρίση την Πελοπόννησον και Ρούμελην, συμφώνως άλλως τε προς την ληφθείσαν και ισχύουσαν απόφασιν του Συμβουλίου Γενικών Επιτελαρχών και Ανωτάτου τοιούτου.
Τα εκ των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων αποτελέσματα εις Πελοπόννησον κυρίως και εις Ρούμελην δέον να ώσιν αποφασιστικά μέχρι των μέσων Μαρτίου 1948 διότι το Γενικόν Επιτελείον Στρατού άνευ ουδενός δισταγμού προτίθεται συμφώνως προς τας αποφάσεις του Α΄ΣΣ και του ΣΓΕ
α) Να αποσύρη την 72 Ταξιαρχίαν εκ της Πελοποννήσου εις την Ν. Θεσσαλίαν.
β) Να προωθήση την 3ην Ταξιαρχίαν εκ της Ρούμελης προς Βορράν και να την θέση εις την διάθεσιν της Ι Στρατιάς.
Κατόπιν των ανωτέρω το Α΄ΣΣ οφείλει από τούδε να μελετήση την αναπροσαρμογήν της διατάξεως του, ήτις θα επιβάλλεται να πραγματοποιηθή μετά το πέρας των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων τόσον εις Πελοπόννησον όσον και εις Ρούμελην, ώστε ουδεμία εκτροπή να προκληθή εις την απόφασιν ταύτην και εις βάρος των από της ανοίξεως υποχρεώσεων της Ι Στρατιάς.
Δέον επίσης το Α΄ΣΣ να έχη υπ’ όψιν του, ότι η 71 Ταξιαρχία δέον να επικαθίση διά του όγκου της το ταχύτερον επί των Βορείως της κοιλάδος του Σπερχειού δεσποζόντων ταύτης υψωμάτων, εφ’ όσον από του μηνός Μαρτίου δεν παρουσιάζονται δυσκολίαι ανεφοδιασμού εις το υψίπεδον της Ρεντίνας.
Τέλος το Α΄ΣΣ να υποβάλη εις ΓΕΣ από τούδε τυχόν προτάσεις, κυρίως όσον αφορά:
α) Την οργάνωσιν της Διοικήσεως εις Ρούμελην.
β) Την αξιοποίησιν των εις Πελοπόννησον και Ρούμελην Ταγμάτων Εθνοφρουράς (Στελέχη – οπλισμός – διαβιβάσεις – μεταφορικά μέσα), εξαντλούν άπαντα τα διαθέσιμα μέσα του προς τον σκοπόν τούτον, συμφώνως προς τας ισχύουσας διαταγάς του Γενικού Επιτελείου Στρατού περί τούτου.
Αντιστράτηγος Γιατζής Δ.
Το                                                                               Αρχηγός ΓΕΣ
Ι Τμήμα Α1/ΓΕΣ
Τ.Υ.
Αντωνόπουλος Κων.
Αντ/ρχης Πεζικού

Advertisements