Οδηγίες προς 83 ΣΤΡΑΤ. ΠΕΡΙΟΧΗ, 1 ΣΤΡΑΤΙΑ/ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ/ΑΠ4027


Ι ΣΤΡΑΤΙΑ Βόλος 4.1.1948
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ
αρ. απορρ. 4027/15 απόρρητος

Πρός
ταξίαρχον διοικητήν 83 περιοχής
Βόλον

Κατ’ ευτυχή συγκυρίαν η 83 περιοχή σταθμεύει εις το αυτό σημείον μετά της Στρατιάς. Τοιουτοτρόπως έχει πολλαπλάς διευκολύνσεις τας οποίας δεν έχει καμμία άλλη περιοχή. Αλλ’ εκτός τούτου ενώ άλλαι περιοχαί μαστίζονται από μεγάλα συμμοριακά συγκροτήματα, τα της περιοχής σας, είναι και ολιγαριθμότερα και ασθενέστερα.
Η Στρατιά διά να ευκολύνη την αποστολήν σας μετεκάλεσε 2 ολόκληρα τάγματα εκλεκτά, έθεσεν επιτελείς της επί κεφαλής και μετά πολυήμερον προσπάθειαν έσπασεν το επίκεντρον Πηλίου και Βουλγαρίνης. Ενήργησε καταδιώξεις. Εξ άλλου η παρουσία της Στρατιάς έχει συντελέση ώστε η χωροφυλακή ν’ αναλάβη ίδιον τομέα. Άλλαι περιοχαί δεν έλαβον παρά ψυχία, ενώ η ιδική σας έλαβεν από εβδομάδων 2 τάγματα Εθνοφρουράς και ακόμη διευκολύνη πάσαν κίνησιν και εσωτερικήν τάξιν. Κατόπιν τούτων θα ωφείλατε:
α’) Να έχετε τέλειον σύστημα πληροφοριών, το οποίον θα σας προεφύλαττε και από την προ εβδομάδος εισβολή Μιτζέλα και νοτιώτερα, ως επίσης από την των Καναλίων προχθεσινήν απόπειραν, φόνους και αρπαγάς και Πτελεού, την απόπειραν και την λεηλασίαν και τα επεισόδια Σούρπης.
Βεβαίως, ενδέχεται πάντοτε κάτι να συμβαίνη και πάντοτε να υπάρχουν μερικοί συμμορίται ακόμη και μετά τας ριζικάς εκκαθαρίσεις αλλά το κακόν αυτό δεν μπορεί να εξακολουθή πολύ περισσότερον, αφ’ ού η 77 ταξιαρχία μετ’ ολίγας ημέρας θ’ αποχωρήση εις άλλο πεδίον δράσεως. Εξ’ άλλου είναι ακατανόητος ο εκ νέου αρξάμενος εκτραχυνισμός των οπλιτών εν Βόλω ήτοι: ξεκούμπωτοι στρατιώτες, ακατάστατοι, γιακάδες σηκωμένοι, μη χαιρετώντες προσποιούμενοι τον χαζόν, αυτοκίνητα τρέχοντα και δυσάρεστοι εντυπώσεις εις τον χώρον όπου η μοίρα καταδρομών και κέντρον διερχομένων.
Αί αρτηρίαι προς κάτω Πήλιον, προς Λάρισαν, προς Αλμυρόν – Μαλιακόν και ιδιαίτατα η σιδηροδρομική γραμμή Δεμερλή (Σταυρός) πρέπει να είναι ηγγυημένης ασφαλείας, να γενικευθή το σύστημα των πληροφοριών και η υποχρέωσις των κατοίκων και η ευθύνη των να προφυλάσσουν τας τηλεγραφικάς συγκοινωνίας, να φρουρούν και να επιβλέπουν τεχνικά έργα, οδούς, επίσης άγρυπνος επίβλεψις και ενθάρρυνσις εις το Αμερικανικόν συνεργείον (Λατομείον).
Όταν εκδίδωνται αι διαταγαί και τοιαύται μεταβιβάζονται εις τους παρακάτω και εφεξής εις τους τελευταίους εκτελεστάς με το αιτιολογικόν «διέταξα» τούτο δεν έχει καμμίαν αξίαν, αξίαν έχει μόνον, εκείνο που ασφαλίζει μίαν διαταγήν και ν’ αποπερατώνη. Διέταξα; τι σημαίνει διέταξα; τι σημαίνει ανέθεσα εις τους κατοίκους;
Απαιτείται σύστημα, ενημέρωσις, πληροφορίαι, βιβλία εφόδου, βιβλίον επιθεωρήσεων. Έχουν βιβλία επιθεωρήσεων αι φρουραί; πηγαίνουν εκτάκτως αξιωματικοί; πηγαίνουν έκτακτοι επιθεωρήσεις και πολλαί;
Σας έδωσα περιπολίαν και εκ της φρουράς μου ακόμη. Μπορεί περιοδικώς να θέτετε και άλλους αξιωματικούς δι’ επιθεώρησιν και επίβλεψιν.
Εν τελευταία παραγράφω εκείνο που προβάλλει είναι όπως εξασφαλισθή ζήτημα στενωτάτου συνδέσμου μετά της χωροφυλακής και των ταγμάτων Εθνοφρουράς όπως μη σταματάη ποτέ η εκπαίδευσις των και όπως κινηταί και στατικαί μονάδες, άλλοτε κατά μικρά πακέτα και άλλοτε αποτόμως συγκεντρούμεναι όλοι να μην αφίσουν ούτε ένα συμμορίτη να ζή εις την 83 περιοχήν.
Όλα να λειτουργούν ως μηχανή ωρολογίου.
Μαντεύετε, ότι είναι αδύνατον η Στρατιά να διατηρήση το γόητρόν της με την κατάστασιν που υπάρχει σήμερον.

αντιστράτηγος Βεντήρης
Τ.Υ.

Advertisements