Οργάνωση και Τακτική Συμμοριακών Δυνάμεων


ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ
Α. ΚΚΕ
1. Το 1918, μετά την ΡΩΣΣΙΚΗΝ Επανάστασιν, μερικοί διανοούμενοι και αρκετοί Ισραηλίται ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ συνέπηξαν το ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΝ ΚΟΜΜΑ.
2. Το 1920 το ΚΟΜΜΑ αυτό προσεχώρησε εις την Γ΄ ΔΙΕΘΝΗ (ΚΟΜΙΝΤΕΡΝ) και ωνομάσθη ΚΚΕ.
3. Το 1923 ιδρύεται η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ (Παράρτημα της Γ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ) υπό την έμπνευσιν, καθοδήγησιν και επιρροήν του Κ.Κ.ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ (Αρχηγός ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΩΦ).
4. Η ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ το 1923 προπαγανδίζει και θέτει ζήτημα αυτονομήσεως της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ, κατά το πρώτον συνέδριον ταύτης εις την ΣΟΦΙΑΝ, τον ΙΟΥΝΙΟΝ του 1923.
Η αυτονόμησις αύτη εψηφίσθη εις το επόμενον συνέδριον (ΜΟΣΧΑ Νοέμβριος 1923) και από τον αντιπρόσωπον του ΚΚΕ.
5. Το 1934 υπό της Ολομελείας του ΚΚΕ εψηφίσθη το «ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΑΘΕΣΙΣ των πληθυσμών της ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ ως και τον αποχωρισμόν τους σε ξεχωριστό Κράτος».
6. Ο Αρχηγός του ΚΚΕ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ απεστάλη από την ΡΩΣΣΙΑΝ κατά το τέλος του 1931 εις ΕΛΛΑΔΑ διά να αναλάβη την καθοδήγησιν τούτου λόγω των εμφανισθεισών διαφωνιών.
Το 1935 το 6ον Συνέδριον της Γ΄ ΔΙΕΘΝΟΥΣ εκλέγει τον ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΝ μέλος της εκτελεστικής επιτροπής της, και Γραμματέα του Γραφείου της ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ.
7. Από του 1933 μέχρι 1936 το ΚΚΕ ασχολείται με την οργάνωσιν μαζών και την εξάσκησιν τούτων διά επαναστατικήν δράσιν κατά του Κρατικού οργανισμού.
8. Από του ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του 1936 διά βιαίων μέσων ανατρέπεται η τακτική του ΚΚΕ και ουσιαστικώς τούτο δεν υφίσταται.
Β. ΕΑΜ
9. Η εχθρική κατοχή της ΕΛΛΑΔΟΣ έδωσεν εις το ΚΚΕ την ευκαιρίαν να αναπτυχθή.
ι. Κατώρθωσεν τη συνεργασία της ΒΟΥΛΓΑΡΙΚΗΣ Πρεσβείας να απολυθούν εκ του Στρατοπέδου ΑΚΡΟΝΑΥΠΛΙΑΣ 28 στελέχη.
ιι. Επίσης αρκετοί Κομμουνισταί επωφελούμενοι της δημιουργηθείσης συγχύσεως απέδρασαν.
ιιι. Ούτω εντός μηνός από της Κατοχής 400 περίπου Στελέχη του ΚΚΕ συνεκεντρώθησαν εις ΑΘΗΝΑΣ, και ανασυγκρότησαν εντός ελαχίστου χρονικού διαστήματος τας δυνάμεις του ΚΚΕ.
10. Από της επομένης της ΡΩΣΣΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ρήξεως (22-6-41), το ΚΚΕ ήρχισεν να προετοιμάζεται δι’ αντίστασιν και πόλεμον κατά του άξονος, αλλά κυρίως διά την προετοιμασίαν των μαζών του, διά την βιαίαν κατάληψιν της αρχής.
11. Τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ του 1941 το ΚΚΕ ιδρύει το ΕΑΜ (Εθνικόν Απελευθερωτικόν Μέτωπον).
Το ΕΑΜ υπό το πρόσχημα του Απελευθερωτικού αγώνος παρέσυρεν εις τας τάξεις του μεγάλον αριθμόν ΕΛΛΗΝΩΝ πατριωτών, οι οποίοι δεν αντελήφθησαν ότι υπό το πατριωτικόν προσωπείον και τα Εθνικιστικά συνθήματα υπεκρύπτετο το ΚΚΕ.
Γ. ΕΛΑΣ
12. Μετά την ανάπτυξιν των δυνάμεών του το ΕΑΜ (ΚΚΕ) αρχίζει την προπαρασκευήν και τον εξοπλισμόν των οπαδών του, και την οργάνωσιν του ΕΛΑΣ.
13. Τον ΑΥΓΟΥΣΤΟΝ του 1942 ήτοι μετά παρέλευσιν έτους από της ιδρύσεως του ΕΑΜ εμφανίζονται εις ΡΟΥΜΕΛΗΝ αι πρώται ανταρτικαί ομάδες του ΕΛΑΣ υπό τον ΑΡΗΝ ΒΕΛΟΥΧΙΩΤΗΝ (Αθανάσιον ΚΛΑΡΑΝ). Αι ομάδες αύται ταχέως εξαπλούνται και αποτελούν τον στρατόν του ΚΚΕ.
14. Η αρχική δράσις του ΕΛΑΣ υπήρξεν η συστηματική διάλυσις όλων των Εθνικιστικών ομάδων εις ολόκληρον την ΕΛΛΑΔΑ, ας και εξόντωσεν εκτός του Ε.Δ.Ε.Σ.
15. Επίσης ο ΕΛΑΣ εσκεμμένως φονεύει ένα ή δύο ΓΕΡΜΑΝΟΥΣ ή ΙΤΑΛΟΥΣ ίνα διά της μεθόδου των αντιποίνων επιφέρει την καταστροφήν και απαθλίωσιν του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ Λαού.
16. Είναι γνωστή η προδοτική δράσις του ΕΛΑΣ και η συνεργασία του με τους κατακτητάς.
17. Από του 1943 το ΚΚΕ διά των ΕΑΜ – ΕΛΑΣ εις τας υπ’ αυτών ελεγχομένας περιοχάς κατήργησεν τας τοπικάς αρχάς και ήρχισεν να εφαρμόζη Κομμουνιστικά συστήματα.
Δ. Π.Ε.Ε.Α.
18. Την 10-3-44 ιδρύθη η Π.Ε.Ε.Α. (Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθερώσεως). Πρόεδρος ταύτης κατ΄ αρχάς ήτο ο ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ και κατόπιν ο ΣΒΩΛΟΣ.
Η Π.Ε.Ε.Α. ανέλαβεν την άσκησιν όλων των εξουσιών επί της μη κατεχομένης υπό των ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ.
19. Η Π.Ε.Ε.Α. επεδίωξεν να επεκτείνη την Διοικησίν της και επί του Εθνικού Στρατού της ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, καταργούσα βιαίως την ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ Κυβέρνησιν ΚΑΙΡΟΥ.
Ε. Γ Υ Ρ Ο Ι
20. Τον ΑΠΡΙΛΙΟΝ του 1944 ωργάνωσεν το κίνημα του Στρατού της ΜΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ, όπερ απέτυχεν. Το κίνημα τούτο κλείει τον ΠΡΩΤΟΝ ΓΥΡΟΝ όστις ήρχισεν περί το τέος του 1942.
21. Την 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1944 το ΚΚΕ επεχείρησεν διά του γνωστού κινήματος να καταλάβη βιαίως την αρχήν.
Το κίνημα τούτο αποτελεί τον ΔΕΥΤΕΡΟΝ ΓΥΡΟΝ όστις κλείει με την συμφωνίαν της ΒΑΡΚΙΖΑΣ (12-2-45).
22. Ο ΤΡΙΤΟΣ ΓΥΡΟΣ τον οποίον διανύομεν ήρχισεν αμέσως μετά την συμφωνίαν της ΒΑΡΚΙΖΑΣ.
ΣΤ. Β Α Ρ Κ Ι Ζ Α
23. Η συμφωνία της ΒΑΡΚΙΖΑΣ προέβλεπεν την παράδοσιν του κάτωθι πολεμικού υλικού:
– Τυφέκια 41.500
– Οπλοπολυβόλα 1.000
– Αυτόματα τυφέκια 650
– Βαρέα πολυβόλα 315
– ΄Ολμους ομαδικούς 55
– » ατομικούς 100
– Πυροβόλα διαφόρων τύπων 32
και διάφορα πυρομαχικά.
24. Τα ανωτέρω πράγματι παρεδόθησαν, αλλά ήσαν τα πλέον άχρηστα. Εκτός τούτων όμως κατόπιν εντολής του ΚΚΕ απεκρύβησαν μεγάλαι ποσότητες οπλισμού και πυρομαχικών εις αρίστην κατάστασιν.
25. Τα ανευρεθέντα μέχρι τέλους ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1946 είδη οπλισμού μετά την παράδοσιν του συμφωνηθέντος οπλισμού είναι:
– Τυφέκια 41.347
– Πολυβόλα διαφόρων τύπων 810
– Αυτόματα τυφέκια 2.010
– ΄Ολμοι ομαδικοί 168
– » ατομικοί 177
– Πυροβόλα διαφόρων τύπων 96
– Τυφέκια αντιαρματκά 137
– Πιστόλια περίστροφα 3.534
– Βλήματα Πυρ/κού
διαφόρων τύπων 49.124
– Βλήματα όλμων 33.143
κ.λ.π. πυρ/κά.
26. Αμέσως μετά την ΒΑΡΚΙΖΑΝ εξεδόθησαν υπό του ΚΚΕ Διαταγαί και οδηγίαι προς τας Κομμουνιστικάς οργανώσεις των Πόλεων και της υπαίθρου διά την ανασυγκρότησιν του εφεδρικού ΕΛΑΣ και την συγκρότησιν της «ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ».
Ζ. Α Υ Τ Ο Α Μ Υ Ν Α
27. Η αυτοάμυνα ενεφανίσθη το τελευταίον τρίμηνον του 1945 με φαινομενικόν σκοπόν την προστασίαν των Κομμουνιστικών στελεχών, γραφείων τυπογραφείων κ.λ.π. εκ των επιθέσεων των θυμάτων των. Κατ’ ουσίαν όμως η αυτοάμυνα δεν ήτο παρά το Εφεδρικόν ΕΛΑΣ, και απέβλεπεν εις την διά τρομοκρατικών μεθόδων ενθάρρυνσιν των ενεργειών των οπαδών του Κομμουνιστικού Κόμματος διά την βιαίαν κατάληψιν της Αρχής.
28. Κατά το συνέδριον του ΚΚΕ της 1ης Οκτωβρίου 1945 ελήφθη απόφασις οργανώσεως των ΜΑΖΙΚΩΝ ΛΑΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ. Προς τούτο συνεκροτήθησαν ομάδες εξ εμπίστων και αποφασιστικών μελών του διά την έναρξιν της τρομοκρατικής δράσεως ήτις απετέλει την απαρχήν του όλου σχεδίου της βιαίας καταλήψεως της Αρχής.
29. Πλην όμως επειδή αι άνω ομάδες δεν ικανοποίησαν τας προσδοκίας του ΚΚΕ κατά τον ΑΠΡΙΛΙΟΝ του 1946 ελήφθη απόφασις του σχηματισμού εκ παραλλήλου και των ομάδων της «Μαχητικής ή Στενής Αυτοάμυνας».
Συγχρόνως απεφασίσθη και η ένταξις εις τας ομάδας αυτοαμύνης απάντων των εις τον ΕΛΑΣ υπηρετησάντων και τούτο ίνα τους παρασύρουν εις εγκληματικάς πράξεις και τελικώς τους υποχρεώσουν να μεταβούν εις τα βουνά.

Η. ΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ
30. Η Λαϊκή Πολιτοφυλακή ιδρύθη διά της υπ’ αριθμ. 10/20-10-47 αποφάσεως του Γεν.Αρχηγείου των Συμμοριτών, με σκοπόν να περιφρουρήση την τάξιν και την ασφάλειαν εις τας υπό των Συμμοριτών ελεγχομένας περιοχάς και να βοηθήση παντοιοτρόπως το έργον των Συμμοριτών.
Η Λαϊκή Πολιτοφυλακή αντικατέστησεν την αυτοάμυναν.
Θ. Μ Π Ο Υ Λ Κ Ε Σ
31. Μετά την ΒΑΡΚΙΖΑΝ, Ελασίται και Σλαβόφιλα στοιχεία βεβαρυμένα με σωρείαν εγκληματικών πράξεων, εγκατέλειψαν το ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ έδαφος και κατέφυγον εις το ΟΜΟΡΑ Κράτη.
Τα Κράτη ταύτα ου μόνο ήνοιξαν τας πύλας των συνόρων των, αλλά και τους παρέσχον πάσαν συνδρομήν, περίθαλψιν κ.λ.π.
Μέχρι του 1946 εις τα γειτονικά Κράτη κατέφυγον περί τους 8.000. Κοινή δε συμφωνία ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΙΑΣ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ και ΑΛΒΑΝΙΑΣ απεφασίσθη όπως άπαντες συγκεντρωθώσιν εις ΜΠΟΥΛΚΕΣ.
Εις το Στρατόπεδον ΜΠΟΥΛΚΕΣ εξεπαιδεύθησαν στρατιωτικώς και εδημιουργήθησαν τα πρώτα Στελέχη τα οποία επλαισίωσαν τα δημιουργηθέντα Συμμοριακά Συγκροτήματα.
Ι. ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ
32. Εν συντόμω αι Συμμοριακαί δυνάμεις ενισχυόμεναι δι’ αφίξεως ενισχύσεων εκ ΜΠΟΥΛΚΕΣ και διά της εθελουσίας αρχικώς και βιαίως είτα στρατολογίας από τας αρχάς του 1947 έφθασαν να έχουν κατά έτη τας κάτωθι δυνάμεις:
Ιούνιος 1946 3.000
Ιανουάριος 1947 11.000
» 1948 22.500
Δεκέμβριος 1948 25.000
ΙΙ. ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
ΙΑ. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ (ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ)
33. Αρχικώς εδημιουργήθησαν τα συγκροτήματα δυνάμεως 60-70 Συμ/τών, αργότερον τα Υπαρχηγεία τα οποία μετωνομάσθησαν κατά το 1947 εις Τάγματα δυνάμεως 200-250. Τα Τάγματα υπήγοντο εις τα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΡΧΗΓΕΙΑ και αργότερα εδημιούργησαν τα ΑΡΧΗΓΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΩΝ, ως κάτωθι:
– Της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ τον ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ του 1946.
– Της ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ τον ΟΚΤ/ΒΡΙΟΝ του 1946.
– Της ΗΠΕΙΡΟΥ τον ΟΚΤΩΒΡΙΟΝ του 1946.
– Της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ τον ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΝ του 1946.
– Της ΡΟΥΜΕΛΗΣ τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ του 1947.
– Της ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΔΥΤ. ΘΡΑΚΗΣ τον ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΝ του 1947.
– Το ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ωργανώθη την 28/10/46.
34. Από του τέλους του 1947 ήρχισεν εις την ΔΥΤΙΚΗΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΝ η οργάνωσις ελαφρών Ταξιαρχιών η οποία επεξετάθη αργότερον, αρχικώς μεν εις ολόκληρον την περιοχήν ΗΠΕΙΡΟΥ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και εν συνεχεία ΡΟΥΜΕΛΗΣ και Περιοχής Γ΄Σ.ΣΤΡΑΤΟΥ όπου υφίστανται σήμερον μόνον δύο Ταξιαρχίαι και αι 350 και 355 Μονάδες. Την 20/11/48 ωργανώθησαν και εις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ δύο Ταξιαρχείαι αι 22 και 55.
35. Την 27/8/48 διά Διαταγής του Υπουργού των Στρατιωτικών της ψευδοκυβερνήσεως κατηργήθησαν τα Αρχηγεία ΠΕΡΙΟΧΩΝ και εδημιουργήθησαν αι ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ, ως κάτωθι:
– Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
– ΙΙ » ΡΟΥΜΕΛΗΣ
– ΙΙΙ » ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
– VIΙΙ » ΗΠΕΙΡΟΥ
– ΙΧ-Χ-ΧΙ ΜΕΡ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
– VIΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΔΥΤ. ΘΡΑΚΗΣ (Την 5/9/48).
– ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΠΛΙΚΟΥ – ΒΕΡΜΙΟΥ και ΠΙΕΡΡΙΩΝ ΟΛΥΜΠΟΥ (πιθανώς).
ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
36. ΑΝΩΤΑΤΟΝ ΠΟΛΕΜΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
α) Ουσιαστικώς είναι το Πολιτικόν Γραφείον του ΚΚΕ με βοηθητικά μέλη Ανωτάτους Στρατιωτικούς.
β) Τούτο διευθύνει την ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΝ και ΠΟΛΙΤΙΚΗΝ του Κόμματος.
γ) Συνεδριάζει κανονικώς κατά μήνα, συνέρχεται όμως και εκτάκτως. Εις τας συνεδριάσεις λαμβάνουν εκτός των τακτικών μελών και έτεροι Πολιτικοί και Στρατιωτικοί οίτινες αναλόγως των θεμάτων που πρόκειται να συζητηθούν καλούνται να εκθέσουν τας γνώμας των.
δ) Εις τας συσκέψεις συνήθως παρίσταται ο ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ, όστις δίδει τας εντολάς.
(ε) Σήμερον τακτικά μέλη είναι τα κάτωθι:
ι. ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ Πρόεδρος ψευδοκυβερνή-σεως.
ιι. ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ψευδ. ΦΑΝΗΣ) Υποστρ. Υπ. Οικον/κών.
ιιι. ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιστράτηγος Βοηθός ΜΑΡΚΟΥ.
ιν. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ Κων/νος Αντ/γος (Αρχ.Κ.Γ.Α.Ν.ΕΛΛΑΔΟΣ).
ν. ΚΙΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιστράτηγος.
νι. ΒΛΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υποστράτηγος.
νιι. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ Στέφανος Συν/ρχης Επιτελάρχης Γ.Α.
νιιι. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Αντ/ρχης Δ/τής ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (Υ.Σ.Α. ή ΙΙα).
37. ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ (Συμβούλιον)
Εις τας συσκέψεις αυτού λαμβάνουν μέρος οι κάτωθι:
ι. ΜΑΡΚΟΣ ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ
ιι. ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ιιι. ΓΟΥΣΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ιν. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Επιτελάρχης
ν. ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Συν/ρχης Δ/τής Επιχειρήσεων.
νι. ΜΠΑΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ Ταγ/ρχης Δ/τής Πληροφοριών.
νιι. ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ Αντ/ρχης Δ/ντής Μηχανικού.
νιιι. ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Αντ/ρχης Δ/τής Δ/νσεως ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ.
ιχ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αντ/ρχης Δ/τής ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ.
χ. ΒΛΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Υποστρ/γος Δ/τής Γραφείων ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ και ΟΠΛΙΣΜΟΥ, ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΟΧΥΡΩΣΕΩΝ, ΥΓΕΙΑΣ κ.λ.π. Βοηθητικών Υπηρεσιών.
χι. ΚΙΚΙΤΣΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Αντιστρ/γος.
Εις τας συσκέψεις λαμβάνει μέρος και ο Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ.

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ
  ΓΡΑΦΕΙΑ ή ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ
  α) Ιον Γραφείον ή Δ/σις Επιχειρήσεων.
  Δ/τής Συν/ρχης ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
  β) ΙΙον Γραφείον ή Δ/σις Πληροφοριών.
  Ταγ/ρχης ΜΠΑΤΣΗΣ ΟΔΥΣΣΕΥΣ (Φοιτητής Πολυτεχνείου).
  γ) ΙΙΙον Γραφείον ή Δ/σις ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ και ΟΠΛΙΣΜΟΥ
  Δ/τής Ταγ/ρχης ΑΓΡΑΣ.
  δ) Δ/σις ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ
  Δ/τής Ταγ/ρχης ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ
  ε) Δ/σις ΥΓΕΙΑΣ ή ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
  Αντ/ρχης ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ.
  στ) Δ/σις ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
  Δ/τής ΜΠΑΡΜΠΑΛΙΑΣ
  ζ) Δ/σις ΟΧΥΡΩΣΕΩΣ ή ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
  Δ/τής ΖΟΥΛΑΣ (Μπαρμπαθύμιος) Συν/ρχης Μηχανικού.
  η) Δ/σις ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
  Δ/τής Αντ/ρχης ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (ΒΡΑΤΣΙΑΝΟΣ).
  θ) Δ/σις ΔΙΑΦΩΤΙΣΕΩΣ
  Δ/τής ΛΕΥΤΕΡΗΣ.
  ι) Δ/σις ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
  ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΑΚΗΣ.
  ια) Δ/σις ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
  Λοχαγός ΣΤΕΛΛΙΟΣ
  ιβ) Δ/σις ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ή Υ.Σ.Α. ή ΙΙα
  Δ/τής ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ Αντ/ρχης.
  ιγ) Δ/σις ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ
  Δ/τής ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ ΔΗΜ. (Αντ/ρχης Δικαστικού τέως Πρωτοδίκης Θεσ/νίκης).
 2. ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ
  Μονάδες του Συμμοριακού Στρατού.
  ΤΟ ΓΕΝΙΚΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
  Διοικεί τα κάτωθι κλιμάκια:
  Ι. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ ή VIΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
  Διοικητής ΛΑΣΣΑΝΗΣ.
  Μονάδες υπαγόμεναι:
  α) 132 Ταξιαρχία ΚΟΣΜΙΔΗ 3 Τάγματα
  β) 355 Μονάς ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ 2 »
  γ) 350 » ΑΛΚΗ 2 »
  Δυνάμεις Συμμοριακαί 2.700 – Πυροβόλα 7.
  ΙΙ. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  Διοικητής ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΓΕΩΡΓ. Συν/ρχης.
  Μονάδες υπαγόμεναι:
  α) 20η Ταξιαρχία ΠΕΤΡΗ 3 Τάγματα
  β) Τάγμα ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 1 »
  γ) Αρχηγείον ΜΠΕΛΛΕΣ -ΚΡΟΥΣΙΩΝ 3 Τάγματα
  Συνολική δύναμις 2.200 – Πυροβόλα 6.
  ΙΙΙ. ΠΕΡΙΟΧΗ ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (Πιθανώς)
  Διοικητής ΧΕΙΜΑΡΓΟΣ Υποστρ/γος
  α) Αρχηγείον Κ/Τ – ΠΑΪΚΟΥ 3 Διλοχίαι
  β) » ΒΕΡΜΙΟΥ Μικροομάδες
  γ) » ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ 3 Τάγματα
  Συνολική δύναμις 2.000 – Πυροβόλα 0
  IV. ΜΟΝΑΔΕΣ υπαγόμεναι απ’ ευθείας εις ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ
  α) ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ
  β) Χ » ΣΚΟΤΙ
  γ) ΧΙ » ΚΙΣΣΑΒΟΥ
  δ) VIΙΙ » ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ
  Συνολική δύναμις 8-970- Πυροβόλα 12 ορειβ. των 75 χιλ. 2 ή 4 των 105 χιλ.
  V. ΚΛΙΜΑΚΙΟΝ Γ.Α.Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ
  Αντιστρ/γος ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗΣ
  Υπαγόμεναι Μονάδες
  α) Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΓΙΩΤΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ
  β) ΙΙ » ΔΙΑΜΑΝΤΗ ΡΟΥΜΕΛΗΣ
  γ) ΙΙΙ » ΓΚΙΟΥΖΕΛΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
  δ) Α.Τ..ΟΘΡΥΟΣ
  ε) Δυνάμεις ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ – ΟΣΣΑΣ – ΠΗΛΙΟΥ.
  Συνολική δύναμις 8.950 – Πυροβόλα 2.
 3. ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
  Η Σύνθεσις Μεραρχίας μέχρι 30/9 δεν είχεν μελετηθεί. Πάντως κατά πληροφορίας έχει τα ίδια περίπου Γραφεία και Δ/σεις της ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ με επί πλέον Δ/νσιν ΙΙα.
 4. ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
  Ως συνημμένον σχεδιάγραμμα.
  Το Επιτελείον της Ταξιαρχίας έχει την κάτωθι οργάνωσιν:
  ι. Δ/τής Ταξιαρχίας.
  ιι. Πολιτικός Επίτροπος.
  ιιι. Επιτελάρχης.
  ιν. Βοηθός Επιτελάρχου.
  ν. Αξ/κός Επιχειρήσεων.
  νι. » Πληροφοριών.
  νιι. » Στρατολογίας.
  νιιι. » Μηχανικού
  ιχ. » Διαβιβάσεων
  χ. » Επιμελητείας
  χι. » Υγειονομικού.
 5. ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΤΑΓΜΑΤΟΣ
  Ως συνημμένον σχεδιάγραμμα.
 6. ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ
  Ο εφοδιασμός των Συμμοριτών διά ΠΥΡΟΒΟΛΩΝ ήρχισεν κατά το τέλος του 1947.
  Μέχρι του Ιανουαρίου 1948 εις την περιοχήν του Γ΄ ΣΣ εξεδηλώθησαν διά βολής 4 πυροβόλα ορειβατικά των 75 χιλ. ΣΚΟΝΤΑ.
  Σήμερον αι Συμμοριακαί δυνάμεις διαθέτουν εξηκριβωμένως τα κάτωθι πυροβόλα:
  Πυροβόλα των 75 χιλ. 30
  » » 65 » 2
  » » 105 » πεδινά 2-4
  » » 37 » α/αερ. 8
  » » 20 » » 30
  Σημείωσις: Υπό των ημετέρων τμημάτων μέχρι σήμερον εκυριεύθησαν 11 πυροβόλα ορειβ. των 75 χιλ. μη υπολογιζόμενα εις τον άνω αριθμόν.
 7. Το Πυρ/κόν είναι οργανωμένον εις ΜΟΙΡΕΣ, ΠΥΡ/ΧΙΕΣ και ΟΥΛΑΜΟΥΣ. Συνήθως δρούν κατ’ ανεξαρτήτους Ουλαμούς.
 8. Σύνθεσις ΠΥΡ/ΧΙΑΣ
  Ως συνημμένον σχεδιάγραμμα.
 9. Σύνθεσις Ανεξαρτήτου Ουλαμού
  Ως συνημμένον σχεδιάγραμμα.
 10. Ι Π Π Ι Κ Ο Ν
  Αι Συμμοριακαί δυνάμεις διαθέτουν:
  Μίαν Ταξιαρχίαν Ιππικού δυνάμεως 350 εις περιοχήν ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ετέραν Ταξιαρχίαν δυνάμεως 200 εις περιοχήν ΒΙΤΣΙΟΥ – ΣΙΝΙΑΤΣΙΚΟΥ. Τα άλλα Αρχηγεία διαθέτουν μικροομάδας εφίππων.
 11. Δ/σις ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ή Υ.Σ.Α. ή ΙΙα.
  α) Κατά τας αρχάς του ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ του 1947 ωργανώθη η Υ.Σ.Α. (Υπηρεσία Στρατιωτικής Ασφαλείας) εξ αποφοιτησάντων εκ της Σχολής Πολιτικών στελεχών ΜΠΟΥΛΚΕΣ (8μηνος φοίτησις) και εκ μελών της ΚΟΜΜΑΤΙΚΗΣ Επιτροπής του ΜΠΟΥΛΚΕΣ.
  β) Η Δ/νσις της Υ.Σ.Α. ανετέθη εις τους:
  ι. ΜΙΧΑΗΛ ΤΕΡΖΗΝ Γραμματέαν της Κ.Ο. ΜΠΟΥΛΚΕΣ.
  ιι. ΠΡΟΜΗΘΕΑΝ Δ/τήν της Λαϊκής Ασφαλείας Θεσ/νίκης επί Εαμοκρατίας.
  ιιι. ΣΤΕΡΓΙΟΥ Επαγρυπνητήν της Κ.Ο. ΜΠΟΥΛΚΕΣ.
  ιν. Η Υ.Σ.Α. διευθύνετο υπό των ΙΩΑΝΝΙΔΗ και ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑ.
  ν. Εις εκάστην Μονάδα, ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ, Ταξιαρχίαν, Τάγμα, Λόχον και Διμοιρίαν υπήρχεν είς υπεύθυνος της Υ.Σ.Α. Εις την Ομάδα την εργασίαν της Υ.Σ.Α. την έκαμνεν ο ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΤΗΣ της ομάδος.
  Επειδή όμως εδημιουργήθησαν σοβαραί διαφωνίαι ως προς την μέθοδον εργασίας και χαρακτηρισμού των παραπτωμάτων των Συμμοριτών, η συμμοριακή ηγεσία ηναγκάσθη να καταρτήση την Υ.Σ.Α. και να δημιουργήση αντ’ αυτής την Δ/σιν ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ή ΙΙο Γραφείον με διεύθυνσιν την κάτωθι:

– ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ (άγνωστος) (Καπετάνιος ΙΙΙ Μερ/χίας του ΕΛΑΣ επί κατοχής).
– ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΙΤΙΑΝΟΥΔΗΣ Ταγ/ρχης Π.Ε. Και η Δ/σις αύτη διευθύνεται υπό τους ΙΩΑΝΝΙΔΗΝ και ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΝ.
48. ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ της Δ/σεως ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ι. Η Δ/σις Προσωπικού επαγρυπνά διά την ασφάλειαν του Κόμματος και του Συμ/κού Στρατού.
ιι. Ελέγχει τα πάντα και τους πάντας.
ιιι. Τηρεί τα Φύλλα Κομματικού Μητρώου όλων των στελεχών.
ιν. Μελετά όλας τας Δ/γάς, έντυπα και εκθέσεις τας εκδιδομένας από τα διάφορα Γραφεία και στελέχη, Στρατιωτικά και πολιτικά.
ν. Παρακολουθεί την ζωήν και την δράσιν όλων των συμμοριακών τμημάτων και σφιγμομετρεί το ηθικόν των συμμοριακών τμημάτων.
νι. Μελετά και μεριμνά διά την ευρείαν κοινοποίησιν και διάδωσιν όλων των κομμουνιστικών συνθημάτων των καθοριζομένων υπό του Ν. ΖΑΧΑΡΙΑΔΗ ή του Πολιτικού Γραφείου.
νιι. Δίδει την γραμμήν και κατεύθυνσιν εις την διαφώτισιν.
νιιι. Όλα τα Γραφεία και αι Υπηρεσίαι υποχρεούνται να κοινοποιούν τας Διαταγάς των εις την Δ/σιν Προσωπικού.
ιχ. Μόνον κατόπιν εγκρίσεως της Δ/σεως Προσωπικού είναι δυνατόν να επιβληθούν κυρώσεις εναντίον οιουδήποτε προσώπου (Στελέχους Στρατιωτικού ή Πολιτικού).
χ. Επίσης εκ των δελτίων κομματικών οργανώσεων των Πόλεων και της υπαίθρου εκτιμά και το ηθικόν των Τμημάτων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ.
χι. ΄Εχει την μέριμναν διά τας επαφάς μετά του ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ, όσον αφορά την οικονομικήν ενίσχυσιν εκ των ΔΟΡΥΦΟΡΩΝ Κρατών της ΡΩΣΣΙΑΣ.
χιι. Διά την οικονομικήν ενίσχυσιν των Συμμοριτών εκ των ΟΜΟΡΩΝ η Υ.Σ.Α. εγκατέστησεν ΓΙΑΦΚΕΣ εις όλα τα ΄Ομορα Κράτη και εις τας παραμεθορίους περιοχάς με τας κάτωθι αποστολάς:
Η Γιάφκα συνδέεται με τη Δ/σιν Προσωπικού του Γ. Αρχηγείου. Επίσης η ΓΙΑΦΚΑ συνδέεται με τας Επιτροπάς Συμμαχικής βοηθείας (και τους επαγρυπνητάς των ΟΜΟΡΩΝ Κ.Κ.) αι οποίαι ευρίσκονται εντός των Ομόρων Κρατών, για την παραλαβήν και προώθησιν των αναγκαίων υλικών. Αι ΓΙΑΦΚΑΙ κατόπιν αιτήσεων των Μονάδων και εγκρίσεως της Υ.Σ.Α. χορηγούν τα αιτούμενα υλικά.
χιιι. Εβδομαδιαίως ή και εκτάκτως υποβάλλεται από κάθε Μονάδα εις την Προϊσταμένην Δ/σιν Προσωπικού δελτίον ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΙΣ. Το περιεχόμενον του δελτίου είναι άκρως απόρρητον και λαμβάνει γνώσιν μόνον ο υπεύθυνος της Δ/σεως ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ. Εις την ομάδα όργανον του ΙΙα είναι ο Επαγρυπνητής.
50. ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ι. Μέχρι του Ιανουαρίου 1948 δεν υπήρχε ικανοποιητική εργασία της Υπηρεσίας Πληροφοριών. Αι Συμμοριακαί δυνάμεις εβασίζοντο κυρίως εις τας παρεχομένας πληροφορίας υπό των κατά τόπους Κομμουνιστικών οργανώσεων και της ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΣ. Οι Αξιωματικοί Πληροφοριών ήσαν πρόσωπα τυπικά χωρίς να αποδίδουν ουσιαστικήν εργασίαν.
ιι. Από τον Ιανουάριον του 1948 το ζήτημα των πληροφοριών εθεωρήθη ως ένα από τα σοβαρώτερα διά την υπόστασιν του Συμμοριακού Στρατού και το ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ εξέδωσεν ειδικήν διαταγην ήτις καθώριζεν τον τρόπον οργανώσεως και λειτουργίας της ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ.
51. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ι. Δ/σις ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ.
– Δ/τής Ταγ/ρχης.
– 3 βοηθοί κατώτεροι Αξ/κοί.
– 1 Κρυπτογράφος.
– Προωθημένα Κέντρα Πληροφοριών εις διαφόρους Περιοχάς.
ιι. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ
– 1 Αξ/κός Δ/τής Γραφείου Πληροφοριών.
– 1 » Βοηθός.
– 1 » Οργανωτής.
– 1 Λόχος Πληροφοριών των 3 Διμοιριών συνολικής δυνάμεως 62 Συμμοριτών άπαντες οπλισμένοι με αυτόματα.
ιιι. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
– 1 Αξ/κός Δ/τής.
– 1 Βοηθός.
– 1 Διμοιρία Πληροφοριών δυνάμεως 21 συμ/τών με αυτόματα.
ιν. ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΑΓΜΑΤΟΣ
– 1 Ομάς Πληροφοριών 6-7 συμμοριτών.
Διευθυνόμενοι υπό της Δ/σεως του Τάγματος (Στρατ. και Πολιτ.)
Παρατηρήσεις:
– ΄Απαντες οι Συμμορίται των ομάδων, Διμοιριών και Λόχων Πληροφοριών επιλέγονται εκ των πλέον μαχηκωτέρων και τολμηροτέρων Συμμοριτών. Εκπαιδεύονται ειδικώς εις τα καθήκοντά των.
Εις το Τάγμα η Ομάς Πληροφοριών επιφορτίζεται με την συλλογήν Πληροφοριών και με την ανίχνευσιν και οργάνωσιν παρατηρήσεως εις τον τομέα του Τάγματος.
– Γενικώς αι ομάδες, διμοιρίαι και Λόχοι Πληροφοριών αναλαμβάνουν υπό την Δ/σιν των Γραφείων Πληροφοριών εις α υπάγονται την συγκέντρωσιν των αναγκαίων διά την Μονάδα των πληροφοριών.
Προς τούτο ωργανώνουν εγχειρήματα διά την απαγωγήν αιχμαλώτων (ΓΛΩΣΣΕΣ) προς λήψιν πληροφοριών. Ο αιχμάλωτος ευθύς ως συλληφθή οδηγείται εις τον Δ/τήν της Ομάδος Πληροφοριών προς λήψιν των πρώτων πληροφοριών αναφορικώς με την ταυτότητα, δύναμιν, διάταξιν, οπλισμόν και τας αμέσως προθέσεις της Μονάδας εις ην ανήκει. Η ομάς διαβιβάζει αμέσως τας προς εκμετάλλευσιν πληροφορίας εις τας ενδιαφερομένας Συμμοριακάς τοιαύτας, ο δε αιχμάλωτος οδηγείται εις την έδραν του προϊσταμένου κλιμακίου προς περαιτέρω εκμετάλλευσιν. Τελικώς ο αιχμάλωτος καταλήγει εις το στρατόπεδον αιχμαλώτων.
Μετά εκάστην αποστολήν ομάδος, διμοιρίας ή Λόχου Πληροφοριών λαμβάνει χώραν σύσκεψις προς συζήτησιν των αιτίων αποτυχίας ή επιτυχίας της αποστολής. Τα συμπεράσματα της συσκέψεως κοινοποιούνται εις όλας τας Μονάδας προς γνώσιν και συμμόρφωσιν.
52. Κ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Π.Κ.Π.
ι. Κάθε Αρχηγείον είχεν υπό τας διαταγάς του Κ. Πληροφοριών με εντολήν την ανάπτυξιν δικτύων πληροφοριών εις την περιοχήν του ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ.
ιι. Εις Περιοχάς ελεγχομένας υπό του Εθνικού Στρατού υπήρχον τα ΠΡΟΩΘΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (Π.Κ.Π.), τα οποία ευρίσκοντο εις επαφήν με τις ΓΙΑΦΚΕΣ διά την μεταβίβασιν των πληροφοριών, 3-4 άνδρες απετέλουν το Π.Κ.Π.
ιιι. Τα Κ.Π. ανά 24ωρον ή 48ωρον υπέβαλον δελτίον Πληροφοριών περιλαμβάνον εκτός των κινήσεων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ και πληροφορίας σχετικάς με την κατάστασιν εις τας Πόλεις και την ύπαιθρον από Στρατιωτικής, πολιτικής και οικονομικής απόψεως. Τα δελτία διαβιβάζοντο εις τα ΑΡΧΗΓΕΙΑ διά συνδέσμου ή ασυρμάτου. ΄Εκαστον Κ.Π. είχεν δύναμιν 7-8 συμμοριτών με Αξ/κόν επί κεφαλής.
ιν. Κατόπιν της συγκροτήσεως των Αρχηγείων εις ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ και ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ τα Κ.Π. περιωρίσθησαν. Εις δε τας Περιοχάς όπου έδρων τα Κ.Π. ανεπτύχθη ο μηχανισμός των κομματικών οργανώσεων, αι οποίαι έχουν αναλάβει το καθήκον της συλλογής και διαβιβάσεως Πληροφοριών. Δηλαδή οι Κομματικοί καθοδηγηταί των Πόλεων και της υπαίθρου ως πλέον κατάλληλοι και έμπειροι ανέλαβον την δημιουργίαν δικτύων πληροφοριών.
ν. Η ΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗ (ΛΑΪΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ) ωργάνωσεν και αυτή δίκτυα πληροφοριών.
νι. Επίσης και αι άλλαι ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ ως η Α.Κ.Ε. και ΛΑΪΚΗ ΕΞΟΥΣΙΑ, έχουν εντολήν οργανώσεως δικτύων πληροφοριών εις τα μετόπισθεν των ημετέρων τμημάτων.
53. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Αι πληροφορίαι από απόψεως ακριβείας χαρακτηρίζονται εις ΘΕΤΙΚΑΣ, ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΜΕΝΑΣ, ΑΠΛΑΣ και ΔΙΑΔΟΣΕΙΣ.
54. ΔΙΑΒΙΒΑΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ι. Μέχρι του Τάγματος διαβιβάζονται διά συνδέσμων ή τηλεφώνου.
ιι. Από του Τάγματος προς ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΝ διά τηλεφώνου ή ασυρμάτου κρυπτογραφικώς.
ιιι. Από Ταξιαρχίας και άνω δι’ ασυρμάτου κρυπτογραφικώς.
ιν. Τα Κ.Π. διά συνδέσμων, τηλεφώνων ή ασυρμάτων (ελάχιστα Κ.Π. διαθέτουν ασυρμάτους).
Παρατηρήσεις:
Ο σύνδεσμος είναι υποχρεωμένος να κινηθή μόλις του δοθή το δελτίον ανεξαρτήτως ώρας ή καιρικής καταστάσεως. Πολλάκις κινείται επί 7-8 ώρας συνεχώς.

 1. ΠΗΓΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
  ι. Οι αιχμάλωτοι (ΓΛΩΣΣΕΣ) θεωρούνται ως οι καλλίτεροι πληροφοριοδόται.
  ιι. Οι ΦΡΑΞΕΙΣ (ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ) ενεργούν εντός του ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ υπαγόμενοι απ’ ευθείας εις το Γ.Α. εις ο και διαβιβάζουν μέσω των Κομματικών οργανώσεων τας πληροφορίας εις Δ/σιν Γενικού ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ (ΜΑΡΚΟΣ – ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΣ).
 2. Δ Ι Α Φ Ο Ρ Α
  ι. Αι ΜΕΡΑΡΧΙΑΙ και τα ΑΡΧΗΓΕΙΑ καθ’ εκάστην υποβάλλουν Δελτία Πληροφοριών. Εις την Δ/σιν του Γεν. ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ. Εκτός του άνω δελτίου ανά 15θήμερον υποβάλλεται έτερον δελτίον, με λεπτομερεστέρας πληροφορίας επί της δυνάμεως διατάξεως και οργανώσεως του Εθνικού Στρατού.
  ιι. Το Γ.Α. κοινοποιεί εις την Δ/σιν Πληροφοριών μόνον τας Στρατιωτικάς πληροφορίας.
  ιιι. Το Γ.Α. δεν είναι ικανοποιημένον από την ταχύτητα διαβιβάσεως των πληροφοριών, και από την εν γένει απόδοσιν των υπηρεσιών πληροφοριών.
  ΘΕΩΡΕΙ την ΑΓΓΛΙΚΗΝ Υπηρεσίαν Πληροφοριών ως την καλλιτέραν Υπηρεσίαν Πληροφοριών του κόσμου. Νομίζει ότι πράκτορές της, κυκλοφορούν εντός του ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ και των Συμμοριακών Τμημάτων.
  Επίσης επικρατεί η γνώμη ότι και η ΕΛΛΗΝΙΚΗ Υπηρεσία Πληροφοριών ωργανωμένη κατά το πρότυπον της ΑΓΓΛΙΚΗΣ τοιαύτης είναι προικισμένη με μεγάλην πείραν.
  Δ Ι Α Β Ι Β Α Σ Ε Ι Σ
 3. Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ
  Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Σ (ΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ)

ΤΑΓΜΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ (Δύναμις 280)
ΣΧΟΛΗ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΑΙ ΤΗΛ/ΤΑΙ
& ΤΗΛ/ΤΡΙΑΙ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΝ
100-120 Μαθηταί

 1. ΑΣΥΡΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  ι. Υπάρχει ασύρματος επικοινωνία του Γ.Α. με τας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ και με τας Κομματικάς ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ.
  ιι. Επίσης ασύρματος επικοινωνία μεταξύ ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ και ΤΑΞ/ΩΝ.
 2. ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
  Τηλεφωνική επικοινωνία υφίσταται μεταξύ όλων των Συμμοριακών Τμημάτων.
 3. Υ Π Ο Κ Λ Ο Π Α Ι
  Το Τμήμα Υποκλοπών με 8-10 ασυρματιστάς ασχολείται με τας υποκλοπάς των σημάτων του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ και την αποστολήν παραπλανητικών σημάτων, διά της εισόδου των εντός των δικτύων του ΣΤΡΑΤΟΥ.
  Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ
 4. Π Ε Ζ Ι Κ Ο Υ
  ι. Γενικώς ο οπλισμός των Συμμοριτών είναι ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ και ΑΓΓΛΙΚΟΥ τύπου. Από του ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1947 συνεκεντρώθη ο ΙΤΑΛΙΚΟΥ τύπου οπλισμός και διετέθη εις την ΑΥΤΟΑΜΥΝΑΝ και ΛΑΪΚΗΝ ΠΟΛΙΤΟΦΥΛΑΚΗΝ.
  ιι. Τα επίλεκτα Τμήματα είναι εφωδιασμένα διά ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ οπλισμού (π.χ. Λόχοι αυτοματιστών, ελεύθεροι σκοπευταί κ.λ.π.).
  ιιι. Κατά τας αρχάς του 1948, το Γ.Α. διά ειδικής Διαταγής καθώριζεν όπως τα Συμμοριακά Τμήματα τα εγγύς της ΜΕΘΟΡΙΟΥ εφωδιασθούν διά ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ οπλισμού. ΄Ηδη η Διαταγή αύτη ήρχισεν να εφαρμόζεται.
  ιν. Διά ΡΩΣΣΙΚΩΝ τυφεκίων είναι εφωδιασμένα τα τμήματα των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ Σκοπευτών, με αναλογίαν 1 έως 2 τυφεκίων τύπου ΣΝΑΪΠΕΡ κατά ομάδα. Τα τυφέκια ταύτα διαθέτουν σκοπευτικήν διόπτραν. Επιδιώκεται όπως οπλισθούν διά τυφεκίων ΣΝΑΪΠΕΡ όλοι οι ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ Σκοπευταί.
  ν. Πολυβόλα και αυτόματα διαθέτουν διαφόρων τύπων. (ΓΕΡΜΑΝΙΚΟΥ, ΑΓΓΛΙΚΟΥ και ΙΤΑΛΙΚΟΥ).
  νι. ΄Ολμους ομαδικούς και ατομικούς διαθέτουν ΙΤΑΛΙΚΟΥΣ και ΑΓΓΛΙΚΟΥΣ.
 5. Π Υ Ρ Ο Β Ο Λ Ι Κ Ο Ν
  Κατά το πλείστον διαθέτουν ορειβ. πυροβόλα των 75 χιλ. τύπου ΣΚΟΝΤΑ βεληνεκούς 10.200 μέτρων.
  Επίσης διαθέτουν και αριθμόν πυροβόλων αντιαεροπορικών των 20 και των 37 χιλιοστών.

 6. Ν Α Ρ Κ Α Ι
  Διαθέτουν αφθονίαν ναρκών ΓΕΜΑΝΙΚΟΥ τύπου αντιαρματικών και προσωπικού. Επίσης χρησιμοποιούν και αυτοσχεδίους ξυλίνας νάρκας προσωπικού.
 7. Π Υ Ρ Ο Μ Α Χ Ι Κ Α
  Διαθέτουν αφθονία πυρομαχικών Πεζικού και Πυρ/κού.
 8. Μ Ε Τ Α Φ Ο Ρ Α Ι
  Εις την περιοχήν ΒΙΤΣΙΟΥ υπάρχουν 2 Τάγματα ορεινών μεταφορών. Επίσης εις την ιδίαν περιοχήν υπάρχουν 2 Μοίραι αυτοκινήτων φορτηγών συνολικής δυνάμεως 100. Αύται μεταφέρουν εφόδια εκ των ΟΜΟΡΩΝ Κρατών.
  Εις την αυτήν Περιοχήν χρησμοποιούνται και δίτροχα ή τετράτροχα. Εις τας λοιπάς Περιοχάς αι Συμμοριακαί Μονάδες χρησιμοποιούν ημιόνους, όνους, και ίππους, διά την μεταφοράν των εφοδίων των. Πάντως γενικώς αντιμετωπίζουν μετά μεγάλης δυσχερείας το πρόβλημα των μεταφορικών κτηνών.
 9. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
  ι. Οι ελαφρώς τραυματίαι νοσηλεύονται εις πρόχειρα Ιατρεία και Νοσοκομεία ευρισκόμενα εις τας παραμεθορίους Περιοχάς ή εις απροσίτους Περιοχάς.
  ιι. Οι βαρέως τραυματίαι μεταφέρονται εις τα ΟΜΟΡΑ Κράτη.
  ιιι. Εις Περιοχήν ΒΙΤΣΙΟΥ υφίσταται Τάγμα τραυματιοφορέων δυνάμεως 200 ων 150 γυναίκες.
  Εις τας Ταξιαρχίας προβλέπεται διμοιρία τραυματιοφορέων. Επίσης και εις τα Τάγματα προβλέπονται τραυματιοφορείς.
  ιν. Εις τας ορεινάς περιοχάς τας ελεγχομένας υπό των Συμμοριτών υφίστανται αναρρωτήρια διά τους ασθενείς.
  ν. Τα εις παραμεθορίους περιοχάς ευρισκόμενα συμμοριακά ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ και ΣΤΑΘΜΟΙ ΕΠΙΔΕΣΕΩΣ, διαθέτουν αρκετόν υγειονομικόν και φαρμακευτικόν υλικόν.
  νι. Η Συμμοριακή ηγεσία αντιμετωπίζει μετά δυσχερείας την έλλειψιν των ιατρών. Νοσοκόμους γυναίκας άτινας εξεπαίδευσεν εις τα καθήκοντά των, διαθέτει αρκετάς.
 10. Ε Φ Ο Δ Ι Α Σ Μ Ο Σ
  ι. Ο εφοδιασμός των Συμμοριτών εις ΠΥΡ/ΚΟΝ, οπλισμόν Πεζικού, πυρ/κά πάσης φύσεως, υλικά ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ κ.λ.π. γίνεται εξ ολοκλήρου εκ των ΟΜΟΡΩΝ Κρατών, εις αυξανόμενον ρυθμόν.
  ιι. Επίσης οι Συμμορίται των παραμεθορίων περιοχών εφωδιάζονται αφθόνως και διά ιματισμού, υποδήσεως και τροφών εκ των ΟΜΟΡΩΝ.
  ιιι. Αι Συμ/και δυνάμεις του εσωτερικού ικανοποιούν τας ανάγκας των εις ιματισμόν και τροφήν εκ των λεηλασιών.
  ιν. Η Συμ/κή ηγεσία αντιμετωπίζει μεγάλας δυσκολίας διά τον ανεφοδιασμόν διά οπλισμού και πυρ/κών όλων των συμμοριακών δυνάμεων της ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ. Εις την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ ο εφοδιασμός γίνεται διά θαλάσσης και δι’ αεροπλάνων.
  ν. Προβλέπεται ότι με την συγκρότησιν Μεραρχιών και Ταξιαρχιών η Συμμοριακή ηγεσία θα αντιμετωπίση μεγάλας δυσχερείας εις τον εφοδιασμόν της.
 11. ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
  ι. Οι Συμμορίται διά της βιαίας στρατολογίας την οποίαν ενεργούν αναπληρώνουν τας σοβαράς των απωλείας αι οποίαι κατά μέσον όρον ανέρχονται εις νεκρούς, παραδιδομένους και συλλαμβανομένους εις 2.500 μηνιαίως.
  ιι. Η εκπαίδευσις των στρατολογουμένων γίνεται εις ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ ένθα υφίστανται πρόχειρον εκπαίδευσιν 20 περίπου ημερών. Η εκπαίδευσις περιορίζεται εις την χρήσιν των όπλων Πεζικού, χρησιμοποίησιν του εδάφους και διαφώτισιν.
  Μετά την αποφοίτησίν των τοποθετούνται εις τα μάχιμα συμμοριακά τμήματα.
  ιιι. ΚΕΝΤΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ υφίστανται εις όλας σχεδόν τας ορεινάς Περιοχάς.
  Σ Χ Ο Λ Α Ι
 12. ΣΧΟΛΗ ΟΜΑΔΑΡΧΩΝ
  Σχολαί Ομαδαρχών διμήνου διαρκείας λειτουργούν εις έδρας ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ ή ΑΡΧΗΓΕΙΩΝ.
 13. ΣΧΟΛΑΙ ΣΑΜΠΟΤΕΡ
  Διαρκείας ενός μηνός λειτουργούν εις τας έδρας ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ και ΑΡΧΗΓΕΙΩΝ.
 14. ΣΧΟΛΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
  Διαρκείας 2 μηνών εις έδρας ΜΕΡΑΡΧΙΩΝ και ΑΡΧΗΓΕΙΩΝ.
 15. ΣΧΟΛΑΙ ΑΣΥΡΜΑΤΙΣΤΩΝ
  Διαρκείας 2 μηνών εις τα ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ.
 16. ΣΧΟΛΑΙ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ (Διμοιριτών)
  Διαρκείας 3 μηνών. Μία εις ΓΕΝ. ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ, μία εις Κλιμάκ. Γ.Α. Ν. ΕΛΛΑΔΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΙΑ) και μία εις ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ.
 17. ΣΧΟΛΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
  Μόνον παρά τω ΓΕΝΙΚΩ ΑΡΧΗΓΕΙΩ διαρκείας πιθανώς άνω των 4 μηνών.
  Δ Ι Α Φ Ω Τ Ι Σ Ι Σ
 18. Η Συμμοριακή ηγεσία αποδίδει ιδιαιτέραν σημασίαν εις την διαφώτισιν.
 19. Το ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ διαθέτει ραδιοφωνικόν πομπόν, και πιεστήριον ένθα εκδίδονται:

– Το ημερήσιον δελτίον Πληροφοριών.
– Το 15θήμερον περιοδικόν «ΕΞΟΡΜΗΣΗ»
– Το μηνιαίον περιοδικόν «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ»
77. Οι Συμμορίται διαθέτουν εις ΜΠΟΥΛΚΕΣ τυπογραφείον εις το οποίον εκτυπούνται διάφορα βιβλία και προπαγανδιστικά έντυπα π.χ. η «ΔΗΜΟΣΙΑ του ΒΟΛΟΚΟΛΑΜΣΚ», ο «ΛΑΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΘΑΝΑΤΟΣ» κ.λ.π.
78. Εις τας ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ και ΑΡΧΗΓΕΙΑ υφίστανται επιτροπαί διαφωτίσεως υπό την Δ/σιν των ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ως και πολεμικαί ανταποκριταί υπαγόμενοι απ’ ευθείας εις ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ.
79. Πιεστήρια διαθέτουν όλα τα Κλιμάκια του ΓΕΝ.ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ.
80. Αι ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΙ και τα ΑΡΧΗΓΕΙΑ διαθέτουν πολυγράφους, η δε διαφώτισις γίνεται από τους ΠΟΛ. ΕΠΙΤΡΟΠΟΥΣ. Επίσης και εις τα Τάγματα και Λόχους η διαφώτισις γίνεται από τους Π. Επιτρόπους.
81. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ και ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
Η Συμμοριακή ηγεσία αποδίδει εξαιρετικήν σημασίαν εις τον θεσμόν των ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ.
Ο Π.Ε. θεωρείται η ψυχή του Τμήματος.
82. Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Κ Ο Ν
Μέχρι του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 1948 τα καθήκοντα του Π.Ε. τα εκτελούσε ο ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ όστις όμως συνήθως δεν ήτο Κομματικόν μέλος και δεν εγνώριζεν τα καθήκοντα και τας υποχρεώσεις του Π.Ε. Μετά την συνέλευσιν του Κ.Κ. του ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ του 1948 ο ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ εθέσπισεν τον θεσμόν του Π.Ε. συμφώνως προς το ΡΩΣΣΙΚΟΝ σύστημα.
83. Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Ι Σ
Ως συνημμένον σχεδιάγραμμα. ΄Εκαστον Συμμοριακόν Τμήμα από της Διμοιρίας μέχρι του ΓΕΝΙΚΟΥ ΑΡΧΗΓΕΙΟΥ έχει Αξ/κόν ΠΟΛΙΤΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΝ με τους βοηθούς του.
84. Κ Α Θ Η Κ Ο Ν Τ Α
– ΔΙΑΦΩΤΙΣΙΣ
– ΕΠΑΓΡΥΠΝΗΣΙΣ
– ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ – ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ
– ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
– ΄Εχει ευθύνην διά το ηθικόν του Τμήματος.
– Μεριμνά διά την ενέργειαν διαβρωτικής προπαγάνδας εις τον Εθνικόν Στρατόν.
– Κατά την διάρκειαν μάχης πολεμά ως ακροβολιστής.
85. Ε Π Ι Λ Ο Γ Η
Πρέπει να έχη τα κάτωθι προσόντα:
– Φανατικός Κομμουνιστής.
– Πειθαρχικός.
– Γενναίος μαχητής
– Να έχη υποστή δοκιμασίας λόγω των κομμουνιστικών φρονημάτων του (Φυλάκισις – εξορία).
– Να είναι αγαπητός εις τον Λαόν.
– Να μην είναι συναισθηματικός τύπος.
– Να είναι θετικός
– Να μην αγαπά τας γυναίκας
– Να μην αγαπά τας διασκεδάσεις
86. ΠΟΛΙΤΙΚΟΙ ΕΠΙΤΡΟΠΟΙ ΠΟΛΕΩΝ
Οι Π.Ε. των μεγάλων ΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ οργανικώς υπάγονται εις το Π.Γ. του ΚΚΕ.
Οι Π.Ε. των Επαρχιακών Πόλεων είναι Αξ/κοί υπαγόμενοι εις την Δ/σιν Προσωπικού της ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ που δρα εις την περιοχήν των.
Ο θεσμός των ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ των Κομ. Οργανώσεων των Πόλεων έχει καταργηθή και αντ΄ αυτών ετοποθετήθησαν οι Π.Ε.
Οι Αξ/κοί Π.Ε. των Πόλεων έχουν βοηθούς Υπαξ/κούς Π.Ε.

ΙV. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗΣ ΗΓΕΣΙΑΣ
87. ΕΝΤΑΣΙΣ ΔΡΑΣΕΩΣ – ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΑ – ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ – ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΙΣ
ι. Δι’ εντάσεως της Συμμοριακής δράσεως δι’ επιθέσεων αγκίστρωσιν σοβαρών ημετέρων δυνάμεων (ΒΙΤΣΙ – ΓΡΑΜΜΟΣ).
ιι. Διά δράσεως ανταρτοομάδων, ομάδων ΣΑΜΠΟΤΕΡ ή Ελευθέρων Σκοπευτών, απασχόλησιν και κατάκλησιν δυνάμεων.
ιιι. Διά συνεχών επιθέσεων και παρενοχλήσεων ολονέν εντεινομένων, προσπάθεια επανεγκαταστάσεως σοβαρών δυνάμεων εις ΓΡΑΜΜΟΝ όστις αποτελεί κυρίαν οδόν ανεφοδιασμού διά τον συμμοριτισμόν.
ιν. Ανάπτυξις συμμοριακής δράσεως και εις ΑΤΤΙΚΗΝ.
ν. Διά δράσεως ομάδων ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΣΚΟΠΕΥΤΩΝ και ΣΑΜΠΟΤΕΡ, δημιουργίας πανικού εις τα μεγάλα ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ διά να παρουσιασθή εις το ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΝ, ότι ο συμμοριτισμός ελέγχει και τας Πόλεις.
νι. Διά εντατικής βιαίας στρατολογίας δημιουργία εφεδρειών.
νιι. Να υποχρεώση τας εργατικάς μάζας των Πόλεων να ενταχθούν εις τας συμμοριακάς μονάδας.
νιιι. Διά της δημιουργίας Σχολών, ποιοτική βελτίωσις συμμοριακών δυνάμεων.
ιχ. Ανασυγκρότησις όλων των συμμοριακών δυνάμεων εις Ταξιαρχίας, Μεραρχίας και πιθανώς ΣΩΜΑΤΑ ΣΤΡΑΤΟΥ.
χ. Δημιουργία επιμελητείας λίαν απαραιτήτου μετά την συγκράτησιν Ταξιαρχιών και Μεραρχιών.
88. Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Α Ι
΄Εντασις δράσεως διά καταστροφής συγκοινωνιών, παραγωγικών και κοινωφελών έργων προς οικονομικήν εξαθλίωσιν του λαού, με σκοπόν να συμβάλη εις την αποτυχίαν του Σχεδίου ΜΑΡΣΑΛ.
89. Λ Ε Η Λ Α Σ Ι Α Ι
Διά των λεηλασιών να συγκεντρώση εις αποθήκας ικανάς ποσότητας τροφίμων και ρουχισμού διά τον εφοδιασμόν των συγκροτηθεισών Μονάδων.

 1. Π Ρ Ο Π Α Γ Α Ν Δ Α
  ι. Διά της προπαγάνδας και με διάφορα συνθήματα καταλλήλως ριπτόμενα διά των πρακτόρων των εις τον πληθυσμόν και τον Στρατόν να κάμψουν το ηθικόν αμφοτέρων.
  ιι. ΄Εντασις προπαγάνδας εις το Εξωτερικόν.
  ιιι. Διά τρομοκρατικής δράσεως προσπάθεια κάμψεως του ηθικού του Λαού, δημιουργία μεγαλυτέρου αριθμού ανταρτοπλήκτων και διά της προπαγάνδας εξέγερσις τούτων κατά του Κράτους.
  ιν. Οργάνωσις απεργιών.
 2. Σ Υ Μ Π Ε Ρ Α Σ Μ Α Τ Α
  Εν συντόμω ο συμμοριτισμός όργανον ΡΩΣΣΙΚΗΣ πολιτικής και επιδιώξεων θα επιζητήση:
  α) Την ποσοτικήν και ποιοτικήν βελτίωσιν των συμμοριακών δυνάμεων.
  β) ΄Εντασιν της δράσεως διά καταστροφών, λεηλασιών κ.λ.π. προς τρομοκράτησιν του λαού και εξαθλίωσιν της Χώρας, εις εφαρμογήν του ΡΩΣΣΙΚΟΥ αντι-ΜΑΡΣΑΛΙΚΟΥ Σχεδίου, με απώτερον σκοπόν να καταλάβουν βιαίως την διακυβέρνησιν της Χώρας και να προσαρτήσουν την ΕΛΛΑΔΑ εις το ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΝ ΜΠΛΟΚ.
  V. ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
 3. Ε Ι Σ Α Γ Ω Γ Η
  Ο σημερινός αγών κατά των Συμμοριτών παρουσιάζει ιδιότυπον μορφήν και κατά συνέπειαν διά να δυνηθώμεν να συντρίψωμεν το ταχύτερον τον συμμοριτισμόν, είναι απαραίτητον να γνωρίζωμεν καλώς την τακτικήν την χρησιμοποιουμένην υπό των Συμμοριτών.
 4. Κ Ι Ν Η Σ Ι Σ
  Συνήθως οι Συμ/ται κινούνται κατά την διάρκειαν της νυκτός (είναι λίαν εξησκημένοι εις τας νυκτερινάς πορείας).
  Κίνησις κατά την ημέραν γίνεται μόνον έν περιπτώσει ανάγκης, ή όταν ο καιρός είναι ομιχλώδης ή όταν πρόκειται να κινηθούν διά μέσου δασών, ή εντός ελεγχομένης απολύτως υπ’ αυτών περιοχής.
  Κατά την κίνησιν λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας, δι’ εμπροσθοφυλακών, πλαγιοφυλακών και οπισθοφυλακών.
  Διά κινήσεις μεγάλων συμμοριακών Μονάδων (Μεραρχιών, Ταξιαρχιών) και διά μακράς κινήσεις λαμβάνονται ειδικά μέτρα ασφαλείας.
  Ο Λόχος Πληροφοριών διά την Μεραρχίαν ή η Διμοιρία Πληροφοριών διά την Ταξ/χίαν προηγείται της φάλαγγος κατά 24 ή 48 ώρας.
  Τα άνω Τμήματα Πληροφοριών συγκεντρώνουν όλας τας αναγκαίας πληροφορίας, ερχόμενα εις επαφήν με τας κατά Χωρία Κομμουνιστικάς οργανώσεις διά την ασφάλειαν της φάλαγγος κατά την κίνησίν της, κατά τας στάσεις της και κατά την άφιξίν της, εις τον τελικόν χώρον προορισμού της.
  Μετά 24 ή 48 ώρας ακολουθεί ο κύριος όγκος με όλα τα μέτρα ασφαλείας. Η εμπροσθοφυλακή προηγείται εις αρκετήν απόστασιν.
  Διά κίνησιν διμοιρίας απόστασις 200-300 μ. Λόχου 500-1.000 μ. και Τάγματος άνω των 2.000 μέτρων, η εμπροσθοφυλακή έχει δύναμιν περίπου το 1/3 της κινουμένης δυνάμεως. Ακολουθεί ο κύριος όγκος και έπεται η οπισθοφυλακή. Πλαγιοφυλακαί διατίθενται προς όγκος κάλυψιν των πλευρών.
  Κατά την διέλευσίν των εξ επικινδύνων σημείων λαμβάνουν εξαιρετικά μέτρα ασφαλείας. Επιδιώκεται όπως συντελεσθή η διέλευσις κατά την διάρκειαν της νυκτός. Κατατέμνονται εις μικράς ομάδας και διέρχονται εις φάλαγγα κατ’ άνδρα με μεγάλας αποστάσεις 5-8 βημάτων. Τούτο γίνεται ίνα εν περιπτώσει ενέδρας ελάχιστοι άνδρες ευρεθούν εντός ταύτης. Επίσης λαμβάνονται και ειδικά μέτρα εσωτερικης ασφαλείας διά των επαγρυπνητών, ίνα αποφευχθή η λιποταξία των συμ/των. Η επιτήρησις εντείνεται κυρίως κατά τας κινήσεις εν καιρώ νυκτός π.χ. απαγορεύεται εις τους συμμορίτας να βραδυπορούν ή να στρέφουν την κεφαλήν των προς τα οπίσω ή να απομακρύνωνται εκ της φάλαγγος. Επίσης αι εμπροσθοφυλακαί, πλαγιοφυλακαί και οπισθοφυλακαί έχουν και εντολάς επιτηρήσεως, ίνα μη διαφύγουν συμμορίται.
  Διά την συνεννόησιν μεταξύ των τμημάτων γίνεται χρήσις συνθηματικών (φωτοβολίδες, πυραί, πυροβολισμοί).
  Εάν κατά την πορείαν των εμπλακούν εις αγώνα η εμπροσθοφυλακή προσπαθεί να επιβραδύνη την προχώρησιν των ημετέρων τμημάτων ίνα δοθή ο χρόνος εις τον κύριον όγκον να διαρρεύση. Εάν η εμπροσθοφυλακή δεν δυνηθή να απαγκιστρωθή κατά την διάρκειαν της ημέρας αμύνεται δι’ υποχωρητικού αγώνος μέχρι της νυκτός οπότε συμπτύσσεται. Ως οπισθοφυλακή διατίθεται μικρόν ελαφρόν τμήμα και κινείται εις ανάλογον απόστασιν όπισθεν του κυρίου όγκου.
 5. Σ Τ Α Θ Μ Ε Υ Σ Ι Σ
  Συνήθως οι χώροι καταυλισμού των συμμοριακών τμημάτων ευρίσκονται εντός δασών και μακράν κατωκημένων χώρων και οδεύσεων. Σπανίως διαμένουν εντός κατωκημένων χώρων, εκτός εάν ελέγχουν σταθερώς την περιοχήν. Εγγύς του χώρου σταθμεύσεως και εις δεσπόζοντα σημεία εγκαθιστούν μικρά τμήματα τα οποία εν περιπτώσει προσβολής του χώρου σταθμεύσεως, καλύπτουν την αποχώρησιν των συμμοριτών. (Μεταφορά τραυματιών, απόκρυψις υλικού κ.λ.π.).
  Επίσης εγκαθιστούν παρατηρητάς εις δεσπόζοντα σημεία μακράν του χώρου σταθμεύσεως προς επιτήρησιν των οδεύσεων των αγουσών προς τους χώρους καταυλισμού. Περίπολοι επεκτείνουν την ασφάλειαν του λημεριού. Κατά την νύκτα δεν λαμβάνουν συνήθως σοβαρά μέτρα ασφαλείας, εκμεταλλευόμενοι την τακτικήν των ημετέρων τμημάτων της μη ενεργείας κατά την διάρκειαν της νυκτός.
  Πάντως εγκαθίσταται ενεδρευτικώς τμήματα δυνάμεως 8-10 ανδρών προς κάλυψιν των επικινδύνων κατευθύνσεων. Επίσης εις τας επικινδύνους κατευθύνσεις εγκαθιστούν ωτακουστάς (συνήθως 2). Διά την συνεννόησίν των χρησιμοποιούν συνήθως συνθηματικάς πυράς, φωτοβολίδας, ή τροχιοδεικτικάς βολίδας.
  Πλην των ως άνω μέτρων ασφαλείας εις έκαστον Χωρίον αι Κομμουνιστικαί οργανώσεις διά των δικτύων πληροφοριών των ειδοποιούν τα συμμοριακά τμήματα περί των ημετέρων κινήσεων. Επίσης προς αποφυγήν προδοσίας του χώρου σταθμεύσεως μετασταθμεύουν συχνά.
  Δεν παραμένουν εις την ιδίαν θέσιν πλέον των 2 ημερών. Εν περιπτώσει προσβολής του καταυλισμού των, τα φυλάκια αμύνονται, ενισχυόμενα και υπό άλλων τμημάτων εφ’ όσον παρίσταται ανάγκη, διά να δώσουν καιρόν εις τον όγκον των συμμοριτών να αποχωρήση. Η αποχώρησις συνήθως γίνεται κατά την διάρκειαν της νυκτός. Η διαρροή γίνεται διά των διακένων της ημετέρας διατάξεως.
 6. Ε Π Ι Θ Ε Σ Ι Σ
  ι. Αι επιθέσεις των Συμμοριτών έχουν τους κάτωθι σκοπούς:

– Λεηλασίαν.
– Στρατολογίαν.
– Παρενόχλησιν ημετέρων τμημάτων
– Τρομοκράτησιν του πληθυσμού προς κάμψιν του ηθικού.
– Ενίσχυσιν του ηθικού των ομοϊδεατών των.
– Απασχόλησιν και καταπόνησιν ημετέρων τμημάτων προς ενίσχυσιν της προσπαθείας κατά του κυρίου αντικειμενικού σκοπού.
ιι. Προκειμένου οι Συμμορίται να επιτεθούν κατά Χωρίου, τμήματος ή φάλαγγος, διά των Κέντρων Πληροφοριών, Ομάδων Πληροφοριών και των Κομμουνιστικών οργανώσεων της περιοχής λαμβάνουν εν πάση λεπτομερεία όλας τας απαραιτήτους πληροφορίας (Δύναμις, οπλισμός, διάταξις, θέσεις πολυβολείων και λοιπών αμυντικών οργανώσεων). Μετά την συμπλήρωσιν των αναγκαίων πληροφοριών προπαρασκευάζουν μέχρι και της ελαχίστης λεπτομερείας και σχολαστικότητος την επίθεσιν. Συνήθως συντάσσονται σχεδιαγράμματα εις α σημειούνται αι θέσεις των ημετέρων, αι οχυρωμέναι οικίαι, τα προς λεηλασίαν οικήματα κ.λ.π.).
Η επίθεσις γίνεται κατά κανόνα την νύκτα και διά συγκεντρώσεως δυνάμεων υπερτέρων των αμυνομένων ημετέρων τμημάτων.
Η διάρκεια της προσβολής εξαρτάται από την διάρκειαν της νυκτός και από την απόστασιν του προβλητέου χώρου εκ των βάσεων εξορμήσεως ή ετέρου ασφαλούς χώρου προς σύμπτυξιν. Επιδιώκεται όπως η κίνησις εκ του χώρου συγκεντρώσεως η επίθεσις και η επάνοδος προς τα λημέρια των, γίνουν κατά την νύκτα.
96. ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ
– Η επιτυχία της επιθέσεως βασίζεται κυρίως εις τον αιφνιδιασμόν.
– Ο προσβλητέος χώρος προσβάλλεται εκ συγκλινουσών κατευθύνσεων.
– Αφού τα συμμοριακά τμήματα κρούσεως πλησιάσουν τον στόχον διά συνθήματος καθορισθέντος εκ των προτέρων βάλλουν συγχρόνως δι’ όλων των όπλων, Α/Α γρόνθων, πολυβόλων, όλμων, χειροβομβίδων κ.λ.π. κατά του χωρίου ή τμήματος με σκοπόν να αιφνιδιάσουν και καταρρίψουν το ηθικόν των ημετέρων.
– Ισχυρά τμήματα κρούσεως επιδιώκουν να διεισδύσουν εις τον κατωκημένον χώρον.
– Συνήθως προ της επιθέσεως (μίαν ή δύο ημέρας) κατόπιν προσυνεννοήσεως μετά των εν τω κατωκημένω χώρω ομοϊδεατών των μέρος των συμμοριτών εισέρχεται και αποκρύπτεται εις φιλικάς των οικίας εν τω χωρίω μέχρις εκδηλώσεως της επιθέσεως.
– Κατά την στιγμήν της επιθέσεως οι εντός του χωρίου συμ/ται προσβάλλουν εις τα μετόπισθεν των ημετέρων ίνα επιφέρουν σύγχισιν και πανικόν.
– Προ της επιθέσεως επιδιώκουν να παραπλανήσουν τα ημέτερα τμήματα διά ψευδών διαδόσεων ή παραπλανητικών κινήσεων.
– Διά παακτόρων (Φράξιες) (πρόσωπα άτινα παρουσιάζονται ως εθνικόφρονες), διαδίδουν λίαν εξωγκομένας πληροφορίας (συγκεντρώσεις μεγάλων συμμοριακών δυνάμεων, προς καταπτόησιν των ημετέρων κ.λ.π.). Προς παραπλάνησιν των αφελών πολιτών και στρατιωτικων και προς μείωσιν της μαχητικότητας των διαδίδουν ότι «οι συμ/ται δεν πειράζουν τους στρατιώτας» κ.λ.π.
– Επίσης επιδιώκουν να έλθουν εις συνενόησιν μετά στρατιωτών αριστερών φρονημάτων ίνα προδώσουν το τμήμα των.
– Χρησιμοποιούντες ως οδηγούς συμμορίτας καταγομένους εκ του Χωρίου ή κατοίκους του Χωρίου, από των πρώτων συνήθως νυκτερινών ωρών καταλαβάνουν θέσεις εις επίκαιρα σημεία πέριξ του προσβλητέου χώρου, εξ ων είναι δυνατόν να παρεμποδίσουν την άφιξιν ημετέρων ενισχύσεων.
– Επίσης εγκαθίστανται ενέδραι εις υποχρεωτικά σημεία διαβάσεως προς προσβολήν και παρεμπόδισιν των τμημάτων ενισχύσεως.
– Ναρκοθετούνται (εφ΄ όσον διατίθενται νάρκαι) όλαι αι οδεύσεις αι άγουσαι προς τον προσβλητέον χώρον.
– Η ώρα συμπτύξεως των τμημάτων καθορίζεται εκ των προτέρων ως και ο χώρος συγκεντρώσεως.
– Εις διαφόρους ομάδας καθορίζονται και αι διάφοραι εντολαί διά την δράσιν εν τω χωρίω π.χ. ομάς στρατολογίας, ομάς σαμποτέρ διά καταστροφάς, ομάς λεηλασιών κ.λ.π.
– Καθορίζονται επίσης συνθηματικά αναγνωρίσεως των τμημάτων.
97. Π Α Ρ Α Τ Η Ρ Η Σ Ε Ι Σ
ι. ΄Εχει παρατηρηθή ότι η σύμπτυξις των συμμοριτών σπανίως γίνεται με τάξιν.
ιι. Κατά την σύμπτυξιν σπανίως λαμβάνουν μέτρα ασφαλείας.
ιιι. Τα επιτιθέμενα συμμοριακά τμήματα σπανίως έχoυν συνοχήν.
ιν. Αναλαμβάνουν την προσβολήν μόνον όταν έχουν σαφείς πληροφορίας και κυρίως όταν έχουν κατορθώση να προσυνεννοηθούν μετά στρατιωτών (προδοτών) ή και κατοίκων.
ν. Εις περίπτωσιν κατά την οποίαν έχουν πληροφορίας ότι τα ημέτερα τμήματα είναι αποφασισμένα να αμυνθούν και ότι θα πολεμήσουν μέχρις ενός, τότε ή αναβάλουν την επίθεσιν ή την ματαιώνουν.
νι. Πλειστάκις διά παρενοχλήσεως ημετέρων τμημάτων ή ψευδοεπιθέσεως αποσκοπείται εκτός της κάμψεως του ηθικού και η ανακάλυψις των θέσεων των πολυβόλων, οπλοπολυβόλων, όλμων κ.λ.π.
ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ
98. Προς αποφυγήν του αιφνιδιασμού συνιστάται η εγκατάστασις μεμακρυσμένων παρατηρητών κατά την ημέραν ή ωτακουστών κατά την νύκτα, δυνάμεως 2-3 χωρικών ή στρατιωτών προς τας κατευθύνσεις ή οδεύσεις εξ ων είναι δυνατή η προσβολή του χωρίου ή τμήματος.
Οι παρατηρηταί διά τηλεφώνου, ασυρμάτου ή συνθηματικών πυρών, φωτοβολίδων ή τροχειοδεικτικών βολίδων προειδοποιούν περί της επικειμένης επιθέσεως.
99. Προς πρόληψιν προδοσίας συνιστάται:
– Συχνή αλλαγή των ανδρών των φυλακίων.
– Οι σκοποί να μη γνωρίζουν την ώραν υπηρεσίας των.
– Συχνή επιθεώρησις των γεμιστήρων, των πολυβόλων, οπλοπολυβόλων ως και ζύγισμα των φυσιγγίων προς αποφυγήν εμπλοκών.
100. Διηνεκής έλεγχος των κατοίκων του Χωρίου. (είσοδοι, έξοδοι – παρακολούθησις).
101. Εις περίπτωσιν αποστολής τμημάτων προς ενίσχυσιν του αμυνομένου τμήματος συνιστώνται:
ι. Εφ’ όσον η απόστασις είναι μικρά κίνησις πεζή και ουχί διά των συνήθων προσβάσεων προς αποφυγήν των ενεδρών.
ιι. Εάν χρησιμοποιηθούν αυτοκίνητα, τότε το 1ον, αυτοκίνητον ει δυνατόν να είναι κενόν, τα υπόλοιπα δε να ακολουθούν εις απόστασιν τουλάχιστον 100 μέτρων επί των ιχνών του 1ου.
Πάντως η αποβίβασις των ανδρών δέον να γίνη αρκετά μακράν του προσβληθέντος χώρου.
ιιι. Κατά την κίνησιν λήψις μέτρων ασφαλείας και αραιά διάταξις προς αποφυγήν εμπλοκής ολοκλήρου του τμήματος εις ενέδραν.
ιν. Εφ΄ όσον διατίθενται αρκεταί δυνάμεις συμφέρει εκτός της αποστολής τμήματος προς ενίσχυσιν των αμυνομένων, να σταλή και έτερον τμήμα προς προσβολήν των συμπτυσσομένων συμμοριτών εις σημείον υποχρεωτικής διαβάσεως τούτων κατά την σύμπτυξιν.
ν. Προς αυταιφνιδιασμόν και μη αποκάλυψιν του σχεδίου αμύνης ημών συνιστάται όπως τα ημέτερα τμήματα μη απαντήσουν διά πυρών, παρά μόνον όταν τα συμμοριακά τμήματα πλησιάσουν αρκετά εγγύς των θέσεών μας. Υπάρχουν πλείστα παραδείγματα καθ’ α συμμοριακά τμήματα διέκοψαν την επίθεσιν λόγω αγνοίας του σχεδίου αμύνης των ημετέρων.
102. Α Μ Υ Ν Α
ι. Κατ’ αρχήν οι Συμμορίται αποφεύγουν την μάχην.
ιι. Εφ’ όσον αι συμμοριακαί δυνάμεις έχουν την απόφασιν να κρατήσουν ωρισμένην περιοχήν τότε οργανούνται αμυντικώς και μάχωνται σκληρώς. Αυτό συμβαίνει κυρίως εις τας παραμεθορίους περιοχάς ΜΟΥΡΓΚΑΝΑΣ – ΓΡΑΜΜΟΥ – ΒΙΤΣΙ – ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ – ΜΠΕΛΛΕΣ κ.λ.π.
ιιι. Διά να αποφύγουν τας απωλείας, κατασκευάζουν επί των αμυντικών γραμμών οχυρωματικά έργα (πολυβολεία, χαρακώματα κ.λ.π.) άτινα προασπίζονται ενίοτε και διά ναρκοπεδίων.
Κατά την διάρκειαν της προσβολής των αμυντικών θέσεων, υπό Αεροπορίας, πυρ/κού ή όλμων, αφήνουν εντός των πολυβολείων τους απαραιτήτους υπηρέτας των αυτομάτων όπλων, οι δε υπόλοιποι συμ/ται καλύπτονται όπισθεν της αμυντικής γραμμής εις μη βαλλομένους χώρους.
Όταν τα ημέτερα τμήματα φθάσουν εις τον αντικειμενικόν σκοπόν, τότε τα συμμοριακά τμήματα αντεπιτίθενται σφοδρώς προς εκτόπισιν και ανατροπήν των τμημάτων μας.
ιν. Αι εκλεγόμεναι θέσεις αμύνης των υπέρκεινται του πέριξ εδάφους και πρέπει να παρέχουν δυνατότητας απαγκιστρώσεως και συμπτύξεως ακόμη και κατά την διάρκειαν της ημέρας.
Εφ’ όσον ημέτερα τμήματα είναι ισχυρά διά μικρού τμήματος προσπαθούν να καθηλώσουν τα τμήματά μας, ο δε κύριος όγκος συμπτύσσεται διά δρομολογίων συμπτύξεως. Τελικώς συνήθως κατά την νύκτα συμπτύσσονται και τα εμπλακέντα τμήματα.
Εις περίπτωσιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων οι Συμ/ται κατατεμνόμενοι εις οργανικά τμήματα προσπαθούν να διαρρεύσουν διά των κενών της ημετέρας διατάξεως εις τα μετόπισθεν και να προσβάλλουν ημέτερα μικρά τμήματα, Κέντρα Εφοδιασμού, φάλαγγας ημιονηγών, Σταθμούς Δ/σεως κ.λ.π.
ν. Συνήθως διαρρέουν εκ του κλοιού των ημετέρων διά των κενών της ημετέρας διατάξεως τη βοηθεία πληροφοριών παρεχομένων υπό των Κ.Πληροφοριών ή των Κομματικών Οργανώσεων της περιοχής. Η διαρροή συνήθως συντελείται κατά την διάρκειαν της νυκτός.
Εάν όμως δεν κατωρθώσουν να λάβουν τας αναγκαίας πληροφορίας χρησιμοποιούν την κάτωθι μέθοδον.
Αποστέλλουν προς μία κατεύθυνσιν 1 ή 2 συμμορίτας. Εάν ούτοι πυροβοληθούν υπό ημετέρων τμημάτων, ειδοποιούνται διά των πυρών (οι συμμορίται) ότι η κατεύθυνσις αύτη κατέχεται. Το αυτό γίνεται και προς άλλας κατευθύνσεις. Εάν οι ανιχνευταί δεν συναντήσουν κανένα τμήμα διά συνθηματικών πυρών ή φωτοβολίδων ειδοποιούν τον κύριον όγκον να ακολουθήση την ελευθέραν ταύτην κατεύθυνσιν.
Εις περίπτωσιν καθ ην δεν εύρουν χώρον διαφυγής, τότε επιτίθενται διά πολλών δυνάμεων κατά ημετέρου τμήματος, αναγκάζουν τούτο να εμπλακή εις μάχην και διά γειτονικών οδεύσεων ο κύριος όγκος των συμ/τών διαρρέει εκτός του κλοιού. Εφ΄ όσον δεν κατωρθώσουν να διαρρεύσουν κατατέμνονται εις μικρά οργανικά τμήματα και αποκρύπτονται εις κρύπτας εκ των προτέρων προπαρασκευασμένας εις ας έχουν αποκρύψει ξηράς τροφάς και ύδωρ διά πολλάς ημέρας.
Τα ημέτερα τμήματα προδίδουν την θέσιν των, διά των αντισκήνων άτινα εγκαθιστούν επί των κορυφογραμμών και διά των κατά την διάρκειαν της νυκτός αναπτομένων πυρών.
103. ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ
1. Κατά την διάρκειαν μάχης μετά των συμμοριτών συνιστάται η αποστολή τμήματος προς αποκοπήν των δρομολογίων συμπτύξεώς των.
2. Εφ΄ όσον υπάρχουν αρκεταί δυνάμεις, διάταξις τμημάτων μας εις ικανόν βάθος ίνα μη είναι δυνατή η εντός μιάς νυκτός διαφυγή των συμμοριτών εκ του κλοιού. Η ύπαρξις εφίππων τμημάτων θα δώση την δυνατότητα των ελιγμών και της εκμεταλλεύσεως των επιτυχιών διά καταδιώξεως των συμμοριτών.
3. Αποφυγή εγκαταστάσεως των αντισκήνων επί των κορυφογραμμών και να μη ανάπτωνται πυραί. Εφ’ όσον τούτο δεν είναι δυνατόν να αποφευχθή, να ανάπτωνται πυραί και εις θέσεις μη κατεχομένας υπό των τμημάτων. Ο εφοδιασμός των τμημάτων διά κυνών διευκολύνει την επιτήρησιν.
Α Ν Τ Α Ρ Τ Ο Ο Μ Α Δ Ε Σ
104. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ – ΕΠΙΛΟΓΗ
Εκάστη ομάς έχει δύναμιν 10-15 Συμ/τών και χωρίζεται εις 2-3 στοιχεία με δύναμιν 5-6 και με αρχηγόν στοιχείου τον τολμηρότερον, εξυπνότερον και μαχητικώτερον συμμορίτην.
Η σύνθεσις της ανταρτοομάδος δεν είναι σταθερά, είναι ανάλογος της αποστολής της. Η επιλογή γίνεται εκ των μαχητικωτέρων συμμοριτών, επιζητείται δε όπως κατάγονται εκ της περιοχής εις ην πρόκειται να δράσουν. Οι διά τας ανταρτοομάδας επιλεγόμενοι υφίστανται ειδικήν εκπαίδευσιν εις τας καταστροφάς. Η ανταρτοομάς είναι οργανικόν τμήμα συμμοριακού τμήματος π.χ. ομάς μιάς Διμοιρίας.
105. Ο Π Λ Ι Σ Μ Ο Σ
Είναι εξωπλισμένοι κυρίως δι’ αυτομάτων, όπλων, οπλοπολυβόλων, χειροβομβίδων κ.λ.π.
106. ΔΡΑΣΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
Η ανταρτοομάς δρα εις τα μετόπισθεν των ημετέρων τμημάτων.
Αι αποστολαί της είναι αι κάτωθι:
ι. Συγκέντρωσις και μεταβίβασις πληροφοριών.
ιι. Προσβολή Σταθμών Δ/σεων, Σταθμών Εφοδιασμού, θέσεων Πυρ/κού, μικρών ημετέρων τμημάτων, καταστροφή τηλεφωνικών γραμμών, καταστροφή γεφυρών, υποκλοπή τηλεφωνικών συνδιαλέξεων κ.λ.π.
Η ανταρτοομάς αποφεύγει πάντοτε την συμπλοκήν. Η επιτυχία της στηρίζεται εις τον αιφνιδιασμόν και την μυστικότητα των κινήσεών της.
107. ΚΑΤΑΦΥΓΙΑ – ΚΡΥΠΤΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Εις την περιοχήν δράσεώς της προπαρασκευάζει καταφύγιον ένθα αποκρύπτονται τρόφιμα (παξιμάδια, κονσέρβαι, ύδωρ, άλας, πυρεία κ.λ.π.). Επίσης εις άλλας κρύπτας αποκρύπτονται νάρκαι, ναρκοπαγίδαι, εκρηκτικαί ύλαι, ψαλλίδια, πελέκεις κ.λ.π.
108. Σ Υ Ν Η Θ Ε Ι Α Ι
ι. Όταν η ανταρτοομάς δεν ευρίσκεται εν δράσει καταφεύγει εις λημέρια ευρισκόμενα εις απροσίτους περιοχάς, ένθα λαμβάνουν εξαιρετικάς προφυλάξεις δι’ εγκαταστάσεως παρατηρητηρίων κ.λ.π.
ιι. ΄Ερχονται εις επαφήν με τις ΓΙΑΦΚΕΣ δι’ εμπίστων συνδέσμων.
ιιι. Διά την συνεννόησιν κυρίως κατά την νύκτα χρησιμοποιούνται συνθηματικές φωνές (ζώων, πουλιών κ.λ.π.) ή φωτιές, σήματα μορς κ.λ.π.
ιν. Υπό του Αρχηγού της ομάδος δίδονται εντολαί και οδηγίαι προ της εκκινήσεως όσον αφορά τας αποστολάς των στοιχείων και την ημέραν και χώρον επανασυνδέσεώς των.
109. ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΑΙ
ι. Η οργάνωσις των Ελευθέρων Σκοπευτών (Ε.Σ.) κυρίως ήρχισεν κατά τας αρχάς του 1948. Η διοίκησις και η εκπαίδευσις των Ε.Σ. ανετέθη εις παλαιά πεπειραμένα ηγετικά συμμοριακά στελέχη. Η επιλογή των Ε.Σ. γίνεται μεταξύ των καλλιτέρων και μαχητικωτέρων εμπίστων συμμοριτών. Η Συμμοριακή ηγεσία διέταξε την οργάνωσιν τμημάτων Ε.Σ. εις κάθε μεγάλην συμμοριακήν Μονάδα (ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ – ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΝ). Επίσης συνιστάται η σύστασις Ομάδων Ε.Σ. εις κάθε Τάγμα και Λόχον.
110. Σ Κ Ο Π Ο Σ
Διά της δράσεως των Ε.Σ. η Συμμοριακή ηγεσία επιδιώκει:
– Τρομοκράτησιν του πληθυσμού.
– Σύγχισιν εις τα μετόπισθεν των ημετέρων τμημάτων.
– Ανύψωσιν του ηθικού των συμπαθούντων τον Κομμουνισμόν.
– Απασχόλησιν και καταπόνησιν ημετέρων τμημάτων.
111. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Α Ι
– Δολοφονίαι επισήμων προσώπων (Υπουργών, Στρατιωτικών) αντικομμουνιστών.
– Καταστροφαί συγκοινωνιακών έργων, αποθηκών οπλισμού και πυρ/κών, κοινωφελών έργων κ.λ.π.
– Ενδεχομένως απελευθέρωσις φυλακισμένων σοβαρών κομμουνιστικών στελεχών.
112. ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΡΑΣΕΩΣ
Συγκροτούνται ομάδες Ε.Σ. εκ 3-5 υπό την Δ/σιν πεπειραμένων και τολμηρών συμμοριτών. Επιδιώκεται όπως όλα τα μέλη της ομάδος να κατάγωνται εκ της περιοχής εις ην πρόκειται να δράσουν, ούτως ώστε να γνωρίζουν άριστα όλας τας οδεύσεις, κρύπτας, πρόσωπα κλπ.
Οπλίζονται με τα καλλίτερα τυφέκια και αυτόματα. Εκάστη ομάς εφοδιάζεται με 1-2 τυφέκια με σκοπευτικήν διόπτραν (Σνάιπερ). Επίσης εφοδιάζονται με εκρηκτικάς ύλας, πυραγωγά σχοινία, ωρολογιακούς πυροδοτικούς μηχανισμούς, νάρκας αντιαρματικάς και προσωπικού κ.λ.π.
Εις την δράσιν των βοηθούνται υπό των Κομμουνιστικών Οργανώσεων των Πόλεων, ή υπαίθρου εξ ων λαμβάνουν πληροφορίας, τροφοδοτούνται και αποκρύπτονται.
Εις διάφορα απρόσιτα σημεία της περιοχής δράσεώς των έκαστος Ε.Σ. προπαρασκευάζει ατομικά καταφύγια, εις α αποκρύπτει τρόφιμα και ύδωρ διά αρκετάς ημέρας. Τα καταφύγια ταύτα χρησιμοποιούνται μόνον εν περιπτώσει σοβαρού κινδύνου.
113. Ν Α Ρ Κ Ο Π Ο Λ Ε Μ Ο Σ
Αι νάρκαι τοποθετούνται κανονικώς από Ομάδας ΣΑΜΠΟΤΕΡ. Αλλά και πολλά άλλα τμήματα έχουν εκπαιδευθή εις την τοποθέτησιν των ναρκών (ΑΝΤΑΡΤΟΟΜΑΔΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΣΚΟΠΕΥΤΑΙ, Αυτοαμυνίται κ.λ.π.).
Κατά την ναρκοθέτησιν μεταχειρίζονται σατανικούς τρόπους προς παραπλάνησιν των ναρκαλιευτικών συνεργείων αφ’ ενός, αφ’ ετέρου δε διά να προξενήσουν εις αυτά απωλείας π.χ. επί δρομολογίου τοποθετούν υπό το έδαφος διάφορα μεταλλικά αντικείμενα (τενεκέδες κ.λ.π.) διά να κουράσουν τους ναρκαλιευτάς και παύσουν την προσεκτικήν ναρκαλίευσιν και ούτω μη ερευνηθούν περιοχαί εις ας ετοποθετήθησαν νάρκαι. Επίσης παγιδεύουν και νάρκας διά τοπθετήσεως κάτωθεν της νάρκης χειροβομβίδος ούτως ώστε άμα τη αφαιρέσει της νάρκης να εκραγή η χειροβομβίς. Επίσης ναρκοθετούν και διά ναρκών προσωπικού και την πέριξ περιοχήν της θέσεως εις ην ετοποθετήθη νάρκη αντιαρματική.
Τελευταίως χρησιμοποιούν πυροδοτικούς μηχανισμούς οι οποίοι πυροδοτούν την νάρκην μόλις αποκοχλιωθή ο πυροδοτικός μηχανισμός. Συνήθως αι νάρκαι τοποθετούνται εις τα κράσπεδα των οδών και κυρίως προς το δεξιόν τω εξερχομένω εκ χώρου κατεχομένου υπό ημετέρων τμημάτων. Τούτο γίνεται διά δύο λόγους. Πρώτον διότι τα οχήματα χρησιμοποιούν το δεξιόν μέρος της οδού και δεύτερον διότι τα ιδιωτικά οχήματα (αυτοκίνητα δίτροχα, τετράτροχα ερχόμενα εκ των πέριξ χωρίων λίαν πρωί και κινούμενα κανονικώς (δηλαδή αριστερά τω εξερχομένω) θα ανατινάξουν τας νάρκας αι οποίαι ετοποθετήθησαν δι’ ανατίναξιν Στρατ/κών οχημάτων.
114. ΛΗΠΤΕΑ ΜΕΤΡΑ
Πολλά μέτρα ελήφθησαν υπό των ημετέρων προς περιορισμόν των απωλειών εκ ναρκών. Μερικά τούτων είναι:
– Χορήγησις αμοιβής διά κάθε νάρκην ανευρισκομένην ή υποδεικνυομένην.
– Κίνησις διτρόχων ή τετρατρόχων επί περιοχών υποκειμένων εις ναρκοθέτησιν.
– Εγκατάστασις ωτακουστών (ιδιωτών) κατά μήκος των οδών κατά την νύκτα και παρατηρητών κατά την ημέρα.
– Εγκατάστασις ενεδρών.
– Ανάθεσις εις τους κατοίκους της περιοχής ερεύνης των οδών.
115. ΑΝΤΙΑΡΜΑΤΙΚΑΙ ΟΜΑΔΕΣ (ΑΝΤΙΤΑΝΚΙΣΤΑΙ)
Τελευταίως εις την περιοχήν ΒΙΤΣΙΟΥ συνεκροτηθησαν ειδικαί ομάδες διά την καταστροφήν των ημετέρων τάνκς. Οι άνδρες των ομάδων εκπαιδεύονται εις τας μεθόδους προσβολής αρμάτων μάχης, διά φιαλών βενζίνης, Α/Α εκτοξευτών και αντιαρματικών τυφεκίων. Αι ομάδες αύται ενεδρεύουν εις επίκαιρα σημεία (στροφαί δρόμων, ανωφέρειαι κ.λ.π.) και προσβάλλουν αιφνιδιαστικώς μεμονομένα άρματα μάχης. Κυρίως διά την προσβολήν των αρμάτων χρησιμοποιούν τους αντιαρματικούς εκτοξευτάς.
Οι Α/Α εκτοξευταί διαπερνούν όλους τους θώρακας των μέχρι σήμερα γνωστών αρμάτων. ΄Εχουν εμβέλειαν 150 μέτρων.
116. Κ Α Τ Α Σ Τ Ρ Ο Φ Α Ι
ι. Όταν πρόκειται να γίνη ενέργεια Σαμποτέρ διά καταστροφήν συγκοινωνιακών μέσων (γύφυρες, τεχνικά έργα, σιδηροτροχιαί σιδ/κοί σταθμοί κ.λ.π.) λαμβάνουν όλα τα προφυλακτικά μέτρα προς απόκρυψιν των προθέσεών των. Συγκεντρώνουν εις χώρον εγγύς του προς καταστροφήν έργου όλα τα απαραίτητα υλικά (σκαφευτικά εργαλεία, εκρηκτικάς ύλας).
Κατά την εκτέλεσιν της «ΣΑΜΠΟΤΑΡΙΣΤΙΚΗΣ» εργασίας, λαμβάνουν όλα τα μέτρα ασφαλείας προς προειδοποίησιν και προάσπισιν των εργαζομένων. Προς τούτο εγκαθιστούν παρατηρητάς την ημέραν και ωτακουστάς κατά την νύκτα εις ικανήν απόστασιν. (Ο ωτακουστής απομακρύνεται εις απόστασιν τοιαύτην ώστε να μη ακούεται ο κρότος της σκαπάνης).
Όταν το προς καταστροφήν έργον φρουρείται τότε έτερα τμήματα ενεργούν διά την εξουδετέρωσιν της φρουράς.
ιι. Κατά τελευταίας πληροφορίας εις τα συμμοριακά Τάγματα οργανούται ανά μία Διμοιρία Καταστροφών της κάτωθι συνθέσεως:
– 1 Αξ/κός Διμοιρίτης.
– 1 » Π.Ε.
– 1 Ομάς (6 άνδρες) Ανιχνευτών.
– 1 » (6 » ) Σταυροφόρων
– 1 » (6 » ) Παντζεριστών
ιιι. Η Διμοιρία Καταστροφών ενεργεί ως εξής:
– Προηγείται η ομάς Ανιχνευτών διά την ανίχνευσιν των ναρκών.
– Ακολουθεί η ομάς Σταυροφόρων διά την καταστροφήν των συρματοπλεγμάτων.
– Η ομάς Παντζεριστών μετά την καταστροφήν των συρματοπλεγμάτων (αμέσως μετά την έκρηξιν των Σταυρών) προσβάλλει τα πολυβολεία.
– Διά του δημιουργουμένου ρήγματος εξορμά το επιτιθέμενον τμήμα.
ιν. Οι Σταυροί αποτελούνται εκ δύο σανίδων σταυροειδώς διατεταγμένων με τρεις νάρκας προσωπικού επί εκάστου άκρου και ενός πυροδοτικού μηχανισμού. Ο Σταυρός προκαλεί ρήγμα εις συρματόπλεγμα 1,5-2 μέτρων.
117. Ε Ν Ε Δ Ρ Α Ι
Την ενέδραν οι Συμμορίται χαρακτηρίζουν ως ενεργητικήν άμυναν. Αι ενέδραι εγκαθιστώνται εις καταλλήλους θέσεις. Στενωπός, ανωφερείας, κρημνούς κ.λ.π. Η εγκατάστασις γίνεται τελείως μυστική.
118. Δ Ι Α Τ Α Ξ Ι Σ
Μέχρι δυνάμεως Διλοχίας η διάταξις των δυνάμεων έχει σχήμα τραπεζίου με την μεγάλην βάσιν προς τα όπισθεν, ίνα ούτω αποφευγεται η υπερφαλάγγισις.
Εις καταλλήλους θέσεις τοποθετούνται οι πολυβοληταί, οπλοπολυβοληταί, χειροβομβισταί, οι χειρισταί των Α/Α εκτοξευτών κ.λ.π.
Συνήθως τα πολυβόλα βάλλουν κατά τον άξονα του δρομολογίου. Γίνεται οργάνωσις εδάφους. Κλιμακωτά προς την κατεύθυνσιν εξ ης αναμένεται η φάλαγξ εγκαθίστανται παρατηρηταί οίτινες διά συνθηματικών προειδοποιούν διά την εμφάνισιν της φάλαγγος ή τμήματος.
Η έναρξις του φραγμού γίνεται κατόπιν Δ/γής του Δ/τού της ενέδρας.
119. ΑΝΤΙΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΜΥΝΑ
Εκτός των Α/Α/ πυροβόλων και πολυβόλων άτινα διαθέτουν ήδη οι συμμορίται, χρησιμοποιούν και τα ομαδικά πυρά πολυβόλων, οπλοπολυβόλων και τυφεκίων διά κατάρριψιν αεροπλάνων ιπταμένων κάτω των 1.000 μέτρων.
Προς τούτο έχουν εκδοθεί ειδικαί οδηγίαι περί τρόπου σκοπεύσεως και βολής κατ΄ αεροπλάνων.
Τελευταίως διά Δ/γής του Γεν.Αρχηγείου διετάχθη η συγκρότησις παρ’ εκάστη συμμοριακή Ταξιαρχία ομάδος Αντιαεροπορικής αμύνης με την κάτωθι σύνθεσιν:
– 1 Αξ/κός Δ/τής.
– 9 Σκοπευταί
– 9 Προμηθευταί (τροφοδόται)
– Οπλισμός 9 μυδράλλια
– Επίσης λειτουργεί και Σχολή αντιαεροπορικής αμύνης παρά τω Γενικώ Αρχηγείω.-

Advertisements